Verdal Mottak A/S. Postboks VERDAL. Enkel virksomhetsplan:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal Mottak A/S. Postboks 1538 7658 VERDAL. Enkel virksomhetsplan:"

Transkript

1 Verdal Mottak A/S Postboks VERDAL Enkel virksomhetsplan: Et statlig mottak for ordinære flyktninger og asylsøkere, opprettet september 2009 i Vaterholmen og er et midlertidig botilbud i den perioden det tar for at den enkelte beboer har fått avklart sin søknad om opphold i Norge. Det betyr at det i løpet av en viss driftstid opplever at det er utskiftinger av beboermassen ved at noen blir bosatt, andre får avslag på sine søknader og må forlate landet mens nye kommer til. Det er beregnet ca 60 plasser i bygget. Boform: Alle beboere skal ha en hybel som deles med flere. Rommet skal fungere som privat sfære, og det skal ikke foregå matproduksjon på rommene. De vil bli møblert som en vanlig hybel, alle rom er røkfrie og skal ha egne kjøleskap for oppbevaring av mat. Matproduksjon skal foregå på felleskjøkken, et i hver etasje. Det skal opprettes felles tv-stue og det vil bli etablert internettrom. Det tas sikte på å benytte boligmassen til enslige menn. Barnefamilier og enslige kvinner vil bli bosatt i allerede eksisterende boligmasse rundt i Verdal sentrum. Mottaket har en aktivitetsplan for både høst, vinter, vår og sommer. Mottaket har ansatt egen aktivitetsansvarlig som samarbeider med lokale lag og foreninger. En flytting fra Vaterholmen vil være av stor betydning både for beboerne og personalet. For beboerne betyr det at de har gangavstand til alle nødvendige fasiliteter som for eksempel bibliotek, kino, butikker og andre fritidstilbud. For personalet betyr det at vi kan bruke flere resurser på oppfølging / veiledning av asylsøkerne. Nærmiljø: Mottakets ledelse og ansatte skal arbeide for å etablere gode relasjoner til naboer og nærmiljøet til mottaket da dette er viktig for den daglige driften og trivsel for alle parter.

2 Personal: Mottaket har i dag 7 100% stillinger fordelt på 8 ansatte, det arbeides forskjøvet arbeidstid, det betyr at mottaket er bemannet fra kl til de fleste dagene i uka. I tillegg er det etablert en bakvakstordning slik at det er personale tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Sikkerhet - brannvern: Huseier engasjerer godkjent brannteknisk konsulent for en brannteknisk gjennomgang som skal lede til en rapport i.h.h. til gjeldene lovverk. Mottaket skal ha årlige vedlikeholdsinspeksjoner / service fra godkjent selskap med tanke på oppfølging av brannvern. Mottaket har egen brannvernansvarlig blant de ansatte. Driftsoperatør og mottaket har HMS oppfølging internt der brannforebyggende arbeide / tiltak er en integrert del. Dette er en enkel virksomhetsbeskrivelse som viser noe av den aktiviteten som foregår ved mottaket. Dette er et midlertidig bosted for enslige voksne asylsøkere over 18 år, normale mennesker i en høyst unormal situasjon, der vår jobb er å etablere faste trygge rammer under oppholdet i mottaket, slik at den enkelte står bedre rustet til å møte hverdagen videre, enten som framtidig bosatt i Norge, eller at den enkelte har fått med seg noe positivt om det å leve og bo i et demokrati, om den enkelte skulle bli returnert til sitt hjemland. Verdal Mottak A/S Gunnar Pettersson Prosjektleder

3 VCA o DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Til kommuner og fylkesmenn Deres ref Vår ret 03/ ESR Dato. o. c>(-1 Asylmottak - kommunenes behandling etter plan- og bygningsloven 1. INNLEDNING Norge har en nasjonal og internasjonal forpliktelse til å ta imot og innkvartere asylsøkere/flyktninger. Asylsøkere har ikke lovfestet rett til plass i mottak, men statlige myndigheter har siden 1987 gitt asylsøkere et mottakstilbud mens søknaden er til behandling. Asylmottakene er I utgangspunktet statlige tiltak, men drives av forskjellige kommunale eller private driftsoperatører på kontrakter inngått med Utlendingsdirektoratet (UDI). Når kommunene får henvendelse fra operatører eller eiere om asylmottak i eksisterende bygninger, blir det som regel krevd søknad crinlbruksendring) _etter.plan- ogbygningsloven 93 første ledd bokstav c), dvssorri et vanlig søknadspliktig tiltak på linje med byggetiltak. pette er som regel det viktigste Virkemidlet konunune'ne har i vurderingen av om det skal opprettes asylrnottak i kommunen. Kommunen kan ellers vurdere tiltaket i medhold av annet regelverk, som f. eks. helselovgivningen, for å påse at mottaket holder en minimunirrari idard. Andre myndigheter kan vurdere tiltaket i medhold av f. eks. arbeidsmiljølovgivningen. Søknad om bruksendring og eventuelt dispensasjon fra det angitte formål i reguleringsplan må behandles av kommunen. Departementet ser en del tilfelle av at kommuner avslår søknader om opprettelse av asylmottak, eller at det stilles vilkår til dllatelsen som er såpass vidtgående at de i stor grad vanskeliggjør etablering av Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

4 asyhnottak i kommunen. Departementet vil med dette brevet understreke de samfunnsmessige interessene som ligger i å opprette asylmottak, og at disse må vektlegges i kommunens vurdering av om tillatelse skal gis etter plan- og bygningsloven. 2. ASYLMOTTAK Et mottak er et midlertidig botilbud for personer som søker asyl i Norge. Tilbudet gjelder fra en person er registrert som asylsøker til vedkommende er bosatt i en kommune, eller til fastsatt utreisefrist for personer som har fått avslag på asylsøknaden. Enslige mindreårige, barnefamilier og personer som søker om å få reise hjem frivillig gjennom et returprogram i regi av International Organization for Migration (I0M), samt noen andre særskilte grupper, får bo i mottak også etter endelig avslag på asylsøknaden. Det skilles mellom ankomst-transittmottak, transittmottak, ordinære asylmottak og asylmottak for enslige mindreårige. Asylsøkere som kommer til Norge blir plassert i ankomst-transittmottak, bl.a. for registrering og lovpålagte tuberkuloseundersøkelser. Deretter flyttes de til et transittmottak for intervju. Etter dette flytter asylsøkerne til ordinære mottak for å avvente behandlingen av asylsøknaden og eventuell bosetting i en kommune. Søkere med antatt grunnløse søknader bor i transittrnottak til de returnerer eller saken deres går inn i vanlig søknadsbehandling. Enslige mindreårige plasseres i egne mottak, eller i avdelinger for enslige mindreårige ved ordinære mottak. Tfibudet i asylmottak skal være nøkternt, men forsvarlig. I fillegg til innkvartering, får beboere i mottak økonomiske ytelser til livsopphold, og de skal ha tilbud om nødvendige tjenester. UDI skal sørge for at det hele tiden er et tilstrekkelig antall mottaksplasser. UDI inngår som nevnt avtaler med private eller kommunale driftsoperatører om driften av mottak. Drift av mottak er konkurranseutsatt. Storting og regjering har fastsatt lov (Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli1999 nr 69) og forskrift ( ) på dette området som gjelder både for statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpere. Tilbudsinnhenting skjer ved annonsering etter tilbud i et nærmere bestemt geografisk område, f. eks. i et fylke. De innkomne tilbud skal vurderes etter pris, kvalitet og andre forhold som er spesifisert i konlcurransegnmnlaget.

5 3. SØKNAD OM BRISKSENDRINGIDISPENSASJON Ved opprettelse av asylmottak vil det i de fleste tilfelle være grunnlag for kommunen å kreve søknad om bruksendring eller dispensasjon. Det antas at terskelen for å kreve søknad om bruksendring er relativt lav. Det er f eks ikke et krav at det skal være en "vesentlig" endring, det er tilstrekkelig at det rent faktisk skjer en endring i forhold til reguleringsformålet eller tidligere bruk. Det er altså nok at endringen berører forhold som plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. I tillegg til tradisjonelle hensyn som bygningsmessige krav, forholdet til teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp), og reguleringsmessige forhold, vil departementet. nå. fremheye at også samfunnsmessige hensyn skal... inngå vurderingen.. Om dispensasjon kreves i tillegg til tillatelse til bruksendring, vil blant annet være avhengig av plansituasjonen for området. Reguleringsformålene kan være forskjellig angitt, og ha ulikt detaljeringsnivå. Asylmottak er ikke angitt som eget reguleringsformål i plan- og bygningslovens 25, men kan gå inn som delformål eller underformål under andre formål. De fleste asylmottak er å anse som institusioner, Dette gjelder i alle fall for transittmottak, mens det for -orclinære asylrnottak kan variere hvilket formål som passer. Dersom formålet i reguleringsplanen er angitt som "bolig", vil etableringen _ vanligvis'ikke være i samsvar ined formålet og-cret kreves diperisajo--n eller eguleringsendring.dette har sammenheng med at asylmottak har innslag av hospits/institusjon, med annet tralikkmenster, større belastning på lokahniljøet osv. Dette avhenger samddig av typen asylmottak, om boforholdene er kortvarige eller langvarige, og om det er famffier med egne leiligheter. Noen asylmottak har desentraliserte plasser som ligger mer opp til ordinære boforhold. Disse kan dermed likevel ligge innenfor formålet "bolig", men det kan være aktuelt med særskilte vilkår til tillatelsen \. uet blir til en viss grad e,t-gkjønnsmessigspørsmål hvorvidt asylmottak ligger innenfor t eksisterende regulerinispe-nsasjonen og bruksendringstillatelsen kan gis *dlertidig, og kommunen kan stille vilkår til tillatelsen (se nedenfor). Når det gjelder vakthold, bemanning, ordensregler osv, er det annet regelverk som gjelder. Slike forhold kan imidlertid ha betydning for vurderingen av behovet for søknad om bruksendring eller dispensasjon, f. eks, i vurderingen av om mottaket skal anses som institusjon eller bolig. Hvis bruksendringen medfører behovior nybyggellerbygningsmessige endringer, må vanlige regler i plan- og bygningsloven følges, med f. eks. krav om søkndsplikf.. Side 3

6 Vurderingen av slike tekniske forhold blir da en særskilt vurdering i tillegg til vurderingen av selve bruksendringen. 4. REGULERINGSENDRING I Der en bruksendring til asylmottak ligger utenfor reguleringsformålet, vil det gjerne være hensiktsmessig med endring av planen for å etablere en permanent planstatus. En reguleringsendring kan etter forholdene være en "mindre vesentlig endring", som kan behandles på en enklere måte enn reguleringsendringer ellers, jf. pbl nr. 2. Der det skal reguleres eller omreguleres til asylmottak, vil fiere delformål etter pbl 25 første ledd nr. 1 være aktuelle. Området kan angis som byggeområde for asylmottak, som byggeområde/offentlig bygning for asylmottak, eller som byggeområde med særskilt angitt område (asylmottak). 5. VEKTLEGGING AV SAMFUNNSMESSIGE INTERESSER VED SØKNAD OM BRUKSENDRING OG DISPENSASJON Dispensasjon kan gis dersom det foreligger særlige grunner. Vurderingen av om det skal gis dispensasjon beror på en skjønnsmessig vurdering, men må likevel ikke føre til myndighetsmisbruk eller usaklig forskjellsbehandling. Departementet vil fremheve at de sarnfu=sinewige,interessene som ligger i Norges forpliktelser til å ta imot og innlosjere asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for å si at det foreligger "særlige grunner". Disse samfunnsmessige interessene vil også være viktige i kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal innvilges. Det følger av FN's verdenserklæring om menneskerettigheter at enhver har rett til å søke asyl. Videre følger det av FN's flyktningkonvensjon at flyktninger skal sikres offentlig omsorg. I Norge har dette prinsippet blitt praktisert slik at asylsøkere får tilbud om kost og losji dekket av staten inntil det er avklart om de fyller vilkårene for å anses som flyktning. I tråd med dette har norske myndigheter behov for å ha et tilstrekkelig antall mottaksplasser til de asylsøkere som kommer til Norge. Ved søknad om bruksendring innenfor planformålet er det ikke noe krav til "særlige grunner". Kommunens skjønn er noe mindre fritt ved vurderingen av søknad om bruksendring enn ved dispensasjon. Departementet ser det som riktig at samfunnsmessige interesser tillegges vekt også ved behandlingen av søknader som bare gjelder bruksendring og ikke krever dispensasjon i tillegg. Side 4

7 Ved vurderingen av om det foreligger en søknadspliktig bruksendring og om det ftnnes grunnlag for å avslå en slik søknad, må kommunen foreta en interesseavveining, der hensynet til lokalmiljøet, parkering, tekniske krav, forholdet til reguleringsplanen osv. kan gi grunnlag for kommunens vurdering av hvorfor en tillatelse eventuelt ikke skal gis. Tradisjonelt har vurderingen om bruksendring tatt utgangspunkt i de forholdene som er nevnt her, mens behandlingen av dispensasjonssøknader har krevd mer vidtgående vurderinger. På den annen side kommer interessene som ligger 111 grunn for å gi tillatelse. Det kan f eks være nærings- eller utbyggingsinteresser av betydning for kommunens næringsutvikling. Departementet vil fremheve at også andre viktige samfunnsmessige interesser må tas med i vurderingen, og tillegges betydelig vekt. Det at det tradisjonelt har vært lagt størst vekt på de fysiske/tekniske vurderinger, innebærer ikke at samfunnsmessige interesser er uten betydning. De sarnfunnsmessige interessene vil etter departementets vurdering kunne være avgjørende. Det bør kunne påvises omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt omfattende tekniske hindringer, for at kommunen skal vektlegge slike konsekvenser sterkere enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Og jo nærmere opp til tidligere bruk driften av mottak ligger, desto mer bør det kreves for kavslå en søknad om biuksendring. Tekniske/fysiske hindringer og påvirlming på lokalmiljøet kan langt på vei avhjelpes ved kommunens adgang til å stille vilkår. Den vanlige forvaltningsrettslige læren om vilkår har som utgangspunkt at kommunen kan stille vilkår til en tillatelse, så lenge vilkårene ikke er urimelige, eller mangler saklig sammenheng med tiltaket. Vilkårene må heller ikke medføre forskjellsbehandling, eller gi uttrykk for myndighetsmisbruk. Kommunen kan også gi midlertidige tillatelser. Her vil det f eks kunne være hensiktsmessig at kommunen gir midlerddig tillatelse inntil vilkårene er oppfylt. Forutsetningen bør da være at det tas sikte på mer permanent status. Dersom kommunen stiller omfattende vilkår til en midlertidig tillatelse som deretter etter oppfyllelse av vilkårene ikke fornyes, vil det kunne grense til myndighetsmisbruk. StERSKILT OM BRANNKRAV Brannkravene vil avhenge av hvilken type asylmottak det er snakk om. Transittmottak antas å ligge i klasse 6, andre mottak i klasse 4. Endring fra overnattingssted til asylmottak i risikoklasse 6 vil for nyere bygning ikke kreve større bygningstekniske endringer, da krav mhp. brann, helse og miljø ikke vil endres i vesentlig grad.

8 Bruksendring av bolig til asylmottak vil kunne kreve flere bygningstekniske inngrep både med hensyn til brannsikkerhet og miljø og helse, avhengig av hvordan mottaket er organisert. For asylmottak som faller i risikoklasse 4 vil endring av bruken kunne utløse behov for bygningstekniske inngrep som branncelleinndeling mm. Er asylmottaket å betrakte som arbeidsbygning vil krav til f.eks. ventilasjon være strengere. Bolig, skole eller kontorer som endres til asylmottak i risikoklasse 6 vil ofte kreve omfattende bygningstekniske inngrep, eventuelt aktive brannverntiltak som kan kompensere for lavere brannrnotstand på bærende og skillende konstruksjoner. Asylmottak vil altså normalt ligge i risikoklasse 4 brannmessig, ikke klasse 6. Der det brukes alternative tekniske løsninger med lavere prislapp, på både sikkerhets-- og miljesiden, bør kommunene etterse disse på en aktiv måte. Med hilsen

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Rundskriv Q-11/2006 B. Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater

Rundskriv Q-11/2006 B. Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater Rundskriv Q-11/2006 B Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater Rundskriv Q-11/2006 B Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1998 om gjennomføringen av innvandrings- og flyktningpolitikken

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1998 om gjennomføringen av innvandrings- og flyktningpolitikken Utlendingsdirektoratet Årsrapport 1998 om gjennomføringen av innvandrings- og flyktningpolitikken 2 Innhold Flyktninger 4 Økt ankomst av asylsøkere 4 Flest fra det tidligere Jugoslavia 4 Hva skyldes den

Detaljer

BEHANDLING AV ASYLSØKNADEN...19

BEHANDLING AV ASYLSØKNADEN...19 Innhold SAMMENDRAG 3 1 INNLEDNING...7 1.1 BAKGRUNN...7 1.2 MANDAT...7 1.3 GJENNOMFØRING...8 1.4 HOVEDTREKK VED DAGENS FLYKTNINGEPOLITIKK...9 1.4.1 Politiske dilemma...9 1.4.2 Internasjonal grenseflate...10

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Botilbud for mennesker med rusproblem

Botilbud for mennesker med rusproblem Prosjekt bostedsløse i Trondheim 2004 Trondheim kommune Botilbud for mennesker med rusproblem Botilbud for mennesker med rusproblem En juridisk utredning En juridisk utredning Prosjekt bostedsløse i Trondheim

Detaljer

Århundrets sak på Evje

Århundrets sak på Evje Prosjektrapport 29/2002 Århundrets sak på Evje Hvordan kan etableringen av en ventetransitt påvirke lokalmiljøet? Anne Halvorsen, Helge Hernes og May-Linda Magnussen Tittel Forfattere Århundrets sak på

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken Utlendingsdirektoratet Årsrapport 1999 Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken 2 Innhold Årsrapport 1999 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer