Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver"

Transkript

1 Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

2 Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak Sak om militærleir Oppsummering

3 Hvorfor er det søknadsplikt? Formålet med søknadsplikten er å sette bygningsmyndighetene i stand til å vurdere om den nye bruken er lovlig, og om den aktualiserer nye behov.

4 Søknadsplikt etter pbl 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse, herunder bruksendring, jfr bokstav d) «Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a.» Videreføring av Pbl

5 Hva er en bruksendring? Lovens ordlyd gir ingen definisjon 2-1 og 3-1 i Byggesaksforskriften, FOR , (SAK 10) Hvilken endring av bruken krever søknad? Hvilke hensyn skal legges til grunn?

6 SAK bokstav a) ANNET enn det som er tillatt eller lovlig bruk Hvor forskjellig må den nye bruken være fra den bruk som er lovlig? Hva er forutsetningene i byggetillatelsen? Planformålet er sentralt ved vurderingen Planstatus på vedtakstidspunktet Innenfor samme arealkategori: er næring næring?

7 SAK 2-1 bokstav b) Hvilke hensyn kan påvirkes av endret bruk? Det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at endret bruk vil medføre at myndighetene ser annerledes på saken Bruk uten søknad medfører undersøkelsesplikt hos tiltakshaver Nedre grense Bruksendring på tvers av formål utløser søknadsplikt og krav om dispensasjon

8 SAK bokstav c) Bruksendring er søknadspliktig dersom: tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt Slik bruksendring vil kunne utløse bygningstekniske krav, særlig når tilleggsdel tas i bruk til hoveddel. Eks.: del av hoveddel brukes til garasje

9 SAK bokstav c) «Innenfor en bruksenhet» Veileder HO-1/2011 til Byggesaksforskriften: bruksendring fra loft til leilighet i boligblokk faller utenfor. Tilleggsdelen må være tilknyttet hoveddel.

10 Hvorfor skal det søkes? Bruksendring må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser Hensyn som skal ivaretas i loven Nabovarsling Krav til dokumentasjon Kan kreve uavhengig kontroll Forhåndsvurdering av tiltaket er det lovlig? Behov for midlertidig forbud? Behov for dispensasjon?

11 Bruksendring noen særlige problemstillinger Ny søknad om bruksendring etter gitt tillatelse til bruksendring. Utgangspunktet for vurderingen er at den til enhver tid lovlige bruk legges til grunn for vurderingen av om det kreves ny søknad om bruksendring. Tilfeller der bruk ikke har vært vurdert av kommunen forutsatt at bygningen er lovlig oppført, er det den faktiske bruk som skal legges til grunn

12 Bruksendring noen særlige problemstillinger Endring av arealer Rammes arealbruk av søknadsplikten i 20-1? Ikke «byggverk» eller «tiltak»? 1-6 omfatter endring av arealbruk som vil være i strid med arealformålet Bruksendringen må gjelde et byggverk for å utløse søknadsplikt

13 Høyesterett Rt s Bilservice, salg av bilrekvisita, campingvogner og salg av sportsutstyr Bortleie til et matsenter Ikke søknadspliktig? HR: det avgjørende er om det er en endring av virksomhetens karakter som er av betydning ut fra de formål bygningsloven skal tjene. Konkret vurdering, må ikke trekkes for vide grenser for adgangen til å uten tillatelse å foreta bruksendring

14 SOMB sak 2007 s. 292 Bryggerhus hadde vært brukt til bolig frem til 1970-tallet Arealformålet endres til LNF-område Bygningen blir deretter stående tom inntil eiendommen selges i 2001, og pusses opp Søknad om bruksendring og dispensasjon Kommunen avslår begge søknadene SOMB mener det er uten betydning hvordan bygningen har blitt benyttet tidligere, det er ikke noe krav på å få gjenoppta tidligere bruk

15 Desentralisert asylmottak - endret bruk?

16 Desentralisert asylmottak Endring fra personalboliger for hotellansatte til bolig for asylsøkere. Først brukt som bolig for hotellansatte (bygget på 70- tallet) Etter hvert som bolig for sesongarbeidere 6 selvstendige enheter med bad og kjøkken/stue 20 m 2 Ble tatt i bruk som desentralisert bosted uten søknad Regulert til boligformål

17 Desentralisert asylmottak (forts.) Kommunen krever søknad om dispensasjon Ikke søkt bruksendring etter 20-1 d), men kommunen krever søknad om dispensasjon fra arealformålet Søkes om dispensasjon Kommunen avslår : Utvalget ønsker ikke å åpne for arealkategorien asylmottak «andre bygninger med særskilt angitte allmennyttige formål» i regulert boligområde.

18 Klage på avslag Eierne klager: Asylmottaket er ikke flyttet Samme antall mennesker som tidligere bruk Bruken er den samme Leiligheter som brukes som tilvenning til å bo i Norge Vurderer kommunen bosettingen annerledes dersom beboerne får oppholdstillatelse? Lite konflikter knyttet til mottaket Klagen tas ikke til følge

19 Søknadspliktig bruksendring?

20 Fylkesmannens vurdering Reguleringsformålet er bolig, uavhengig hvem som bor i boligene Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av Fleste asylmottak har preg av institusjon Etablering vil vanligvis være i strid med arealformålet «bolig» Desentraliserte plasser kan ligge nært opp til ordinære boforhold, og ligge innenfor formålet «bolig» Men: kan være aktuelt med særskilte vilkår for disse

21 Fylkesmannens vurdering (forts.) Bruken er ikke i strid med formålet «bolig» Boligfunksjonen sentralt Uviktig at beboerne er knyttet til asylmottaket Antallet asylsøkere på asylmottaket totalt er uten betydning for vurderingen Konklusjon: Ikke nødvendig med søknad om disp. Heller ikke andre forhold som utløser krav om bruksendringstillatelse, jfr d)

22 Heistadmoen militærleir

23

24

25 Faktum - Heistadmoen Utleie av 89 små enheter i 5 bygg Tatt i bruk uten søknad Uregulert, kommuneplanen gjelder Arealplankartet: blått, «erverv-fremtidig» K.plan 1.1 angir plankrav K.plan 2.9 fastsetter bruk aktivitetspark m/overnatting, kurs, kontorvirksomhet og lett industri

26 Søknaden Dispensasjon fra Arealbruk på plankartet Plankravet i om bruken TEK 10 om tilgjengelighet TEK 10 om energirammer Begrunnelse: Brukt til bolig Ikke ny bebyggelse Hensyn bak k.plan blir ikke tilsidesatt Fordeler klart større enn ulemper (utearealer, p- plasser)

27 Saksgangen Kommunen innvilger søknaden Vilkår om at reguleringsarbeid påbegynnes Ikke tilsidesette hensyn bak k.planen Forsvaret klager på vedtaket Boligformål er ikke forenlig med Forsvarets militære aktiviteter på stedet øving hele året Mye støy fra øvingsaktivitet Lagring av militært materiell

28

29 Fylkesmannens vurdering Foreligger søknadspliktig bruksendring? Konkret vurdering av bruken som bolig Lav terskel for å kunne kreve søknad Lekeplasser, skole/bhg, uteoppholdsarealer, parkering/trafikk, kollektivtransport JA Tiltaket må derfor ha disp. fra plankravet og fastsatt arealbruk

30 Fylkesmannen konkluderer Reell interessekonflikt rundt arealbruken Samfunnssikkerhet og beredskap taler for ordinær planprosess Mange øvingsdøgn pr.år; støy og miljøhensyn Transport/kollektivtrafikk Varslet oppstart av plan som er i strid med overordnet plan Ikke klart større fordeler enn ulemper - vilkår for disp foreligger ikke

31 Fylkesmannens konklusjon (forts.) Omgjøring av vedtaket: Søknad om dispensasjon fra plankravet og formålet avslås Som konsekvens av dette må også søknad om bruksendring avslås Ikke tatt stilling til dispensasjon fra TEK 10 Ordinær planprosess må til før det kan bli vanlige boliger på eiendommen

32 Oppsummering Det er lav terskel for å kreve søknad om bruksendring Formålet med søknadsplikten er at bygningsmyndighetene skal få mulighet til å vurdere om den omsøkte bruken er lovlig Inntil bygningsmyndighetene har vurdert søknaden, er det forbud mot å ta i bruk som omsøkt Bruksendring kan utløse bygningstekniske krav etter TEK 10

33 SAK bokstav a) Bruksendring er søknadspliktig dersom: a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk

34 SAK bokstav b) Bruksendring er søknadspliktig dersom: endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser

35 SAK Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven 1-6 andre ledd: c) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER

ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER RAMMER FOR SAKSBEHANDLING I KOMMUNENE KLÆBU, MALVIK, MELHUS, MIDTRE GAULDAL, SKAUN, STJØRDAL OG TRONDHEIM IKS, Avfall og deponi, 5. utkast, september 2008 Innhold Innhold

Detaljer