Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2012"

Transkript

1 Fondsregion Nord-Norge Årsrapport

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat Hovedinnretning på fondets arbeid Utlysninger i Søknadstyper Våren Høsten Aktiviteter i perioden Styrets arbeid Fellesaktiviteter med VRI-prosjektene Fellesaktiviteter med Forskningsrådet Informasjonsaktiviteter/profileringer Tiltak for å nå spesielle målgrupper Økonomi Økonomisk ramme Drift Tildelinger til prosjekter Utlysninger og tildelinger Søkning til fondet erfaringer og profil Oversikt over registrerte søknader Tildeling til prosjekter Rapportering fra prosjekter

3 1. Sammendrag Fondsregion Nord-Norge startet formelt 1. januar Fondsregion Nord-Norge består av Nordland, Troms og Finnmark, med Troms som vertsfylke. FoU-strategien, som ble vedtatt i 2009 av fylkestingene i de tre fylkene, ble forlenget til å gjelde ut Dette var første året det nye fondsstyret fungerte i perioden Vertsfylkesfunksjonen med hovedsekretariat ivaretas av Troms fylkeskommune, mens Nordland og Finnmark har et delansvar for sekretariatsfunksjonen. Årsrapporten omfatter aktivitetene, økonomisk ramme, regnskapstall, styringssystem og utlysninger. Det vil i tillegg være en oppsummering av resultater fra prosjekter som var under gjennomføring i Disse har rapportert på tilsendt rapporteringsmal. Det ble gjennomført i alt 6 utlysninger av forskningsmidler i 2012, to med søknadsfrist i april som omfattet regional kvalifiseringsstøtte og regionale institusjonsprosjekter. 4 utlysninger med søknadsfrist i oktober, som omfattet regional kvalifiseringsstøtte, regionale bedriftsprosjekter, regionale offentlige prosjekter og et regionalt forskerprosjekt. Selve tildelingen av midler etter siste utlysning i 2012, utenom kvalifiseringsstøtte, ble imidlertid ikke besluttet før i styremøtet 30 januar i Når det gjelder den siste utlysningen er det kun tatt med økonomitall og enkelte hovedtall i denne rapporten, siden prosjektene ikke startet før i I tillegg ble det høsten 2012 holdt en fellesutlysning med regionene Midt-Norge og Innlandet innen temaet Samisk identitet, kultur og næringsutvikling i et digitalisert kompetansesamfunn over den såkalte 15 % potten for Styret har vedtatt handlingsplan og en egen kommunikasjonsplan gjeldende for Det er lagt ut informasjon om fondet på egne nettsider og fylkeskommunenes nettsider. Det er videre informert om fondet via media (avisoppslag,) på informasjonsmøter hos institusjoner, ved seminarer og temamøter, samt ved egne informasjonsstands i enkelte sammenhenger. Institusjoner, bedrifter og offentlige virksomheter i Nord-Norge har søkt på fondets utlysninger. Det er registrert flere samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene og innslaget av internasjonalt samarbeid er også bra. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har lagt siste hånd på den andre følgeevaluering av regionale forskningsfond. Rapporten, som oppsummerer status for de regionale forskingsfondene etter tre års virksomhet, slår fast at ordningen setter tydelige spor og bidrar til å mobilisere forsknings- og utviklingstakten ute i regionene 2. Regionale utfordringer Det er store forskjeller i regionen med hensyn til å benytte egenprodusert forskning i utviklingen av samfunnet. Troms kommer atskillig høyere på forskningsstatistikken enn Nordland og Finnmark, som er blant fylkene som ligger lavest på forskningsstatistikken for landet. Dette skyldes i hovedsak at Troms har flere forskningstunge institusjoner enn sine nabofylker. 3

4 Regionalt forskningsfond Nord-Norge skal være et virkemiddel for å utvikle Nord- Norge gjennom en aktiv forsknings- og kunnskapspolitikk. Fondet skal supplere og komplementere de nasjonale FoU-virkemidlene, dvs. ivareta forskningsbehov som faller utenfor de nasjonale prioriteringene fordi problemstillingene ikke er relevante/prioriterte nasjonalt. Kravet til forskningskvalitet skal være som i de nasjonale prosjekter. Landsdelen har unge universitets-, høgskole- og forskningsmiljøer, men universitets- og høgskolesektoren er godt utbygd. Med unntak for noen profesjonsutdanninger, har den store oppbyggingen av høyere utdanning og forskning foregått de siste 30 årene. De høyere utdanningsinstitusjonene utgjør, sammen med forskningsinstituttene, en stor ressurs i arbeidet med å utvikle et stadig mer kunnskapsbasert Nord-Norge. Utdanningsnivået i landsdelen øker, men de nordnorske fylkene ligger fortsatt under landsgjennomsnittet. Nord-Norge er regionen med størst andel av samisk befolkning i landet. Den samiske befolkningen bor og driver næringsvirksomhet i alle fylkene innen fondsregionen, og samisk forskning er forankret og under oppbygging ved flere FoU-institusjoner. Se nærmere under pkt om en felles utlysning rettet mot samiske næringslivsområder. Både befolkningsstruktur og næringsstruktur er preget av stor geografisk spredning og stor avstand til FoU-institusjoner. Det stiller ekstra store krav til organisering og bevissthet i institusjoner og forvaltning, om å arbeide utadrettet og å ta i bruk innovasjonssystemer (eks. næringshager, kunnskapsparker etc). Regionalt forskningsfond har en ekstra utfordring som et nytt virkemiddel kombinert med den tradisjonelt lave bruken av forskning. 3.Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater i 2012 må vurderes i forhold til målene som ble vedtatt i den felles FoU-strategien for fondsregionen. Årsrapporten vil i første rekke fokusere på aktiviteter i fondet siden dets driftsperiode fortsatt er relativt kort. Det store tilfanget av søknader tyder på at fondet har oppnådd god forankring i regionen. Vurderingene fra ekspertene viser at det er god kvalitet på søknadene til regionalt forskningsfond Nord-Norge. Styret er ikke tilfreds med den lave søkningen fra bedrifter og offentlig virksomhet. Fondet vil derfor sammen med eierfylkene forsterke innsatsen for å bidra til større interesse i disse viktige målgruppene for å søke om midler fra fondet. Aktiviteten hittil har bidratt til måloppnåelse innenfor alle målene. Hovedmål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter 4

5 Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter Fylkeskommunene i Nord-Norge ville at Fondsregionen Nord-Norge i første periode skulle konsentrere sitt arbeid innenfor 4 innsatsområder: Satsingsområder: 1) Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv 2) Klimatilpassing og næringer i nord 3) Regional velferdsutvikling i nordområdene 4) Grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen På tvers av innsatsområdene er det tre perspektiver som er gjennomgående. Dette er perspektiver som teller positivt i søknader fra regionen: 1) Urfolk 2) Kjønn 3) Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt Fondet har mobilisert til økt FoU-innsats og vært med på å bidra til utvikling av FoUmiljøene gjennom arbeidet med prosjektene og prosjektutforming. Viktige fellesarenaer mellom VRI-prosjektene og fondet ble, med årlig seminar, halvårlige samarbeidsmøter og deltakelse i felles vurderingspanel knyttet til søknadsbehandlingen. Det legges vekt på tett kobling mellom annet forsknings- og utviklingsarbeid i fylkene og regionale forskningsfond. Av de tre gjennomgående perspektivene har samarbeidsperspektivet fått relativt høy prioritet i prosjektene, urfolk er sterkere prioritert enn forrige år, mens kjønnsrelatert forskning ikke har blitt viet spesiell oppmerksomhet i de innkomne søknadene. 4. Styre og sekretariat 2012 var første året i perioden som det nye fondsstyret fungerte. Flertallet av medlemmene i styret fra perioden sa seg villig til å delta i en ny periode. Styret består av 9 representanter med 2 representanter fra hvert av fylkene, 2 statlige representanter og 1 representant for Sametinget. Sekretariatet består av 2, 5 stillinger, hvor vertsfylket Troms har 1,5 stillinger inkludert sekretariatsleder i 100 % stilling, mens Nordland og Finnmark har 0,5 stilling hver. Styret i Fondsregion Nord-Norge : Ketil Rye, styreleder, direktør, Alcoa, Mosjøen Toini Løvseth, nestleder, Finnfjord AS, Policy Manager Kjersti Markusson, styremedlem, rektor, Liland skole, Evenes Widar Skogan, styremedlem, gårdbruker/politiker Nordland Troms Nordland Troms 5

6 Frank Kristiansen, styremedlem, daglig leder Eva Josefsen, styremedlem, forsker Trine Kvidal, styremedlem, Norut Alta, seniorforsker Wenche Poppe, styremedlem, admin. dir. TTO NORD AS Audun Sandberg, styremedlem, professor Universitetet i Nordland Finnmark Sametinget Finnmark Statlig representant Statlig representant I tillegg er det oppnevnt 9 varamedlemmer for styret. 5. Hovedinnretning på fondets arbeid Fondets aktiviteter og utlysninger er forankret i handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge gjeldende for Handlingsplanen er i tråd med FoU-strategien (bestillingsbrevet) fra fylkeskommunene og rulleres årlig. Handlingsplanen prioriterer bruken av fondsmidlene i henhold til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene, og hvilke satsingsområder som skal prioriteres ved utlysning av forskningsmidler i løpet av året. Eierfylkene valgte å prolongere den felles strategien for fondet ut Utlysninger i 2012 Erfaringer fra de to første driftsårene for forskningsfondet var et viktig grunnlag da fondsstyret vedtok å lyse ut kvalifiseringsstøtte ved begge hovedutlysningene i I tillegg vedtok styret å lyse ut løpende kvalifiseringsstøtte som en forsøksordning. I følge mange av fondets søkere har søknadstypen en viktig funksjon for å stimulere til nye prosjektideer og prosjektsamarbeid. Det er også et mål at fondet skal bidra til et samspill med utviklingsarbeid og virkemiddelordninger, som for eksempel VRI og SkatteFUNN ved utlysning av bedriftsprosjekter. Styret vedtok å prioritere viktige målgrupper som offentlige virksomheter og bedrifter ved utlysningen høsten Kravet til samarbeid mellom institusjonene og andre aktører som bedrifter og offentlige virksomheter ble forsterket i Søknadstyper Styret valgte utlysning innenfor alle prosjekttyper i 2012 for å dekke bredden av prioriteringer i FoU-strategien. Ved siden av å prioritere målgrupper som tradisjonelt har lav forskningsaktivitet, slik som kommuner og bedrifter ville styret også satse på utviklingen av institusjonene og strategisk rettet forskning i Nord-Norge. Samtidig ble det valgt å satse videre på mobilisering til forskning gjennom kvalifiseringsstøtte Våren 2012 Styret prioriterte å lyse ut institusjonsprosjekt innenfor Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv ( VINN) under delområdene Matrelatert forskning og Forskning på industriutvikling. I tillegg ble det vedtatt å lyse ut institusjonsprosjekt innenfor Regional velferdsutvikling i nordområdene (RVN). Samarbeid med offentlig og/eller privat virksomhet vil være et ufravikelig krav i utlysningen 6

7 For «Regional kvalifiseringsstøtte» ble det lyst ut på alle fire innsatsområdene (Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv, Klimatilpassing og næringer i nord, Regional velferdsutvikling i nordområdene og Grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen). Det ble i tillegg igangsatt forsøk med løpende utlysning av kvalifiseringsstøtte til prosjekter som retter seg mot utlysninger i internasjonale program. Behandlingen av disse søknadene skjer fortløpende. Den økonomiske rammen til den løpende utlysningen var satt til 1 mill kr, med støtte på inntil kr ,- pr prosjekt Høsten 2012 Høsten 2011 lyste fondsstyret ut «Regional kvalifiseringsstøtte», «Regionale offentlige prosjekter», «Regionale bedriftsprosjekter» og «Regionale forskerprosjekter. For regionale offentlige prosjekter ble det lyst ut på innsatsområdet grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen (GRUB), Regional velferdsutvikling i nordområdene (RVN) og Klimatilpassing og næringer i nord (KNN). For Regionale bedriftsprosjekter ble det lyst ut innenfor Klimatilpassing og næringer i nord (KNN), Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv (VINN) og Grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen. Det ble lyst ut et forskerprosjekt innenfor området Klimatilpasning og næringer i nord. For alle søknadstyper var det et krav om at hovedsøker skal være etablert og ha sin hovedaktivitet innenfor fondsregionens grenser. Det ble videre oppfordret til å søke samarbeidspartnere både i og utenfor egen fondsregion. Viktige prioriteringskriterier ved tildeling var relevans i forhold til FoU- strategi, kvalitet på søknad, aktualitet i forhold til andre forskningsprogram og kobling til VRI-prosjekter. I tillegg ble følgende forhold vektlagt ved tildeling av forskningsmidler. -Urfolk -Kjønn -Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt Det ble gjennomført en felles utlysning sammen med fondsregionene Midt-Norge og Innlandet i 2012 innrettet mot samisk tema. 6. Aktiviteter i perioden 6.1 Styrets arbeid Det har vært avholdt fire styremøter i Styremøtet i februar behandlet budsjett 2012 og økonomi, styrets arbeidsform, handlingsplan 2012, 15 % søknad på samiske tema, utlysninger, delegasjonsfullmakt til styreleder og nestleder og søknadsbehandling utlysning høst 2011 Møte i juni behandlet budsjett og økonomi, klage på avslag prosjekt, søknadsbehandling kvalifiseringsstøtte april, utlysning, innspill til ny strategi for fondet og Eurostarprogrammet I september ble styremøtet avholdt på Svalbard.med innlagt besøk på Svalbard Universitet og informasjon fra Sysselmannens kontor. Styret behandlet avslagsbegrunnelser, ny 7

8 behandling avslag på søknad , søknadsbehandling regionale institusjonsprosjekter søknadsfrist april, innspill til ny strategi for fondet og prinsipper for 15% fordeling Styremøtet i desember behandlet søknader på kvalifiseringsstøtte fra fristen høsten 2012, utlysninger våren 2013, tiltak for økt mobilisering av bedrifter og og offentlige virksomheter Fellesaktiviteter med VRI-prosjektene Det er etablert et samarbeid med VRI-satsingene i alle tre eierfylkene. I februar møttes VRIstyrene/sekretariat, forskningsrådets regionale representanter og styret /sekretariat i Fondsregion Nord-Norge i Alta. Her ble det gjort en oppsummering av erfaringer med satsing på FoU i de ulike fylkene som bidro til grunnlaget for å lage en ny FoU-strategi for Nord- Norge. I tillegg ble det arrangert et dagsmøte i Tromsø på høsten, der VRI-sekretariatene, de regionale representantene fra forskningsrådet og fondssekretariatet deltok. I tillegg deltok VRI-sekretariatet i de regionale panelene for vurdering av kvalifiseringsstøtte Fellesaktiviteter med Forskningsrådet De regionale representantene i forskningsrådet har vært involvert i arbeid med utlysningene, handlingsplan, deltatt på styremøter og samarbeidsseminar/møter med VRI. De har også arrangert egne, eller informert om arrangementer/informasjonsmøter som fondssekretariatet har deltatt på. Forskningsrådets regionale representanter deltok i regionale paneler for vurdering av søknader tjl regional kvalifiseringsstøtte etter førstegangs utlysning. Som følge av nye retningslinjer som kom før andre gangs utlysning har Forskningsrådets representanter gått ut av denne funksjonen. Sekretariatet har deltatt på læringsarenaer arrangert av Forskningsrådet. Representanter fra styret og sekretariatet deltok på årskonferansen for regionale forskningsfond og Nordområdekonferansen på Svalbard Informasjonsaktiviteter Styret har vedtatt en kommunikasjonsplan for regionen og følgende aktiviteter er gjennomført: - Nyhetsoppslag/informasjon på fylkeskommunenes og fondets websider - Informasjonsmøter på forskningsinstitusjoner - Informasjon til samiske institusjoner - Oppslag i aviser - Informasjonsoppslag på nettsidene hos ulike samarbeidsaktører - Informasjonsmøter med næringshager og andre innovasjonsaktører - Informasjon i møter med enkeltbedrifter, andre brukere og institusjoner blant annet gjennom samarbeid med forskningsrådets regionale representanter - Informasjon ved telefoniske henvendelser - Søknadsskrivingskurs i samarbeid mellom VRI og Forskningsrådet rettet mot regionalt forskningsfond, 74 deltakere. - Informasjon i forbindelse med fylkesvise og andre regionale møter ved utarbeidelse av FoU-strategier. 8

9 6.1.5 Tiltak for å nå spesielle målgrupper Med utgangspunkt i FoU-strategien er det ved utlysningene vektlagt perspektiver på tvers av innsatsområdene som urfolk, kjønn og samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noe av utfordringene med å nå samiske målgrupper er at de er spredt over et stort geografisk område. Informasjonsbrosjyren om fondet ble derfor oversatt til sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. RFFNORD gikk sammen med Innlandet og Trønderfylkene om en utlysning rettet mot samiske tema; Samisk identitet, kultur og næringsutvikling i et digitalisert kompetansesamfunn. Samiske institusjoner er spesielt orientert om mulighetene til å søke forskningsmidler fra fondet. 7. Økonomi Det er bevilget i alt 33,294 mill. kr til fondsregion Nord-Norge for 2012, hvorav mill. kr er overførte midler, herunder renter fra Økonomisk ramme Bevilgning 2012 Renter/overføring Budsjett Drift Drift Budsjett Regnskap Administrasjon (lønn sekretariatet) Fondsstyret (møtegodtgjørelse, reiser, etc.) Sekretariat (reiser, kontorutgifter, info) Sum * *Det har vært lavere driftsutgifter på en del områder enn forventet, pga. sykefravær. 9

10 7.3 Tildelinger til prosjekter Prosjekttyper Budsjett Tildelinger Kvalifiseringsstøtte Løpende kvalifiseringsstøtte Bedriftsprosjekter Offentlige prosjekter Institusjonsprosjekter Forskerprosjekter Andel fellesutlysning samisk Forpliktelse fra utlysning Sum Utlysninger og tildelinger 8.1 Søkning til fondet erfaringer og profil Det kom inn i alt 68 søknader til fondet i 2012 for alle søknadstyper og satsingsområder. Innvilgelsesprosenten ble ca 32 %, det vil si en svak økning i forhold til forrige år da den lå på 29 %. Kvaliteten på søknadene ligger omtrent på samme gode nivå som tidligere. Evalueringsrapporten fra NIFU viser at Nord-Norge var blant fondene som hadde høyest snittkarakter i vurderingen av søknadene i landet for 2010 og Kun en region hadde høyere karakter på innvilgede søknader, mens Nord-Norge hadde høyest karakter på avslåtte søknader. I 2012 var det fortsatt høye karakterer på søknadene til hovedprosjektene i fondet med gjennomsnittskarakter rundt 5. Ved informasjon om fondet vektlegges det blant annet å fokusere på formalkravene som stilles ved vurdering av søknadene. Til tross for dette ble det avvist en rekke søknader til kvalifiseringsstøtte ved utlysningen høsten Det er flere grunner til avvisning, men en av de hyppigste er at søker ikke følger mal for prosjektbeskrivelse. Det kommer derfor fortsatt til å bli terpet på dette ved informasjon om fondet. Hovedmengden av søknader kommer fra etablerte institusjoner. Styret har fremhevet at det er ønskelig med mobilisering av flere aktører både fra offentlig og privat virksomhet som søkere til fondet. Bedrifter kommer noe bedre ut enn eksempelvis kommuner. Lav søkning fra offentlig sektor gjenspeiler det som sies i utkast til evalueringsrapport fra NIFU fondene gjennomfører et pionerarbeid ved å mobilisere offentlig sektor til forskning og 10

11 innovasjonsprosjekter, og fondene trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å lage utlysninger og mobiliseringsarbeid i en sektor som har svake tradisjoner for forskning og innovasjon og begrenset kompetanse. 8.2 Oversikt over registrerte søknader Søknader fordelt på prosjekttyper og satsingsområder i strategien (inkluderer totalt antall innkomne søknader): Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv(vinn ) Klimatilpassing og næringer i nord (KNN) Regional velferdsutvikling i nordområdene (RVN) Grenseoverskrid -ende regional utvikling i Barentsregionen (GRUB) År Kvalifiserings- Støtte Sum ** 133 Bedrifts-prosjekter * 1-28 Offentlige prosjekter Forskerprosjekter Institusjonsprosjekter Regionale problemstillinger i nasjonale program 1 1 Sum Tendensen med at flertallet av søknadene ble rettet mot satsingsområdet «Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv fortsatte. Regionale offentlige prosjekter har hittil oppnådd lavest søkning. Styrets valg av mer spissede utlysninger gjorde at søknadsmengden ble mer håndterbar og at en større andel søknader kunne innvilges. Økningen av innvilgelsesprosenten var allikevel ikke vesentlig høyere enn tidligere år. 8.3 Tildeling til prosjekter Antall prosjekter som er støttet fordelt på fylkene og prosjekttypene i og 2012: Fylkesvis fordeling Kvalifiseringsstøtte Forskerprosjekter Institusjonsprosjekter Off/bedr.prosj År Finnmark Troms Nordland Sum

12 8.4 Rapportering fra prosjekter Det ble sendt spørreskjema til 48 prosjekter, som var under gjennomføring i Av ulike årsaker ble starttidspunktet for 4 av prosjektene utsatt slik at de ikke ble igangsatt etter planen før årsskiftet Oversikten omfatter ikke prosjekter som er finansiert over 2010 rammen, som ble rapportert i årsrapporten En vesentlig andel av prosjektene som omfattes av utlysninger i 2012 kommer ikke i gang før i 2013, og omfattes dermed ikke av denne spørreundersøkelsen. Bevilgningen til en del av prosjekter som søkte om midler ved utlysningen høsten 2012 ble avgjort i styremøtet i januar For 2011 og 2012 er det gitt støtte til i alt 57 prosjekter, hvorav 14 ikke starter opp før i Oppsummeringen av punktene i spørreskjemaet er ført opp nedenfor. Kjønn på prosjektledere og prosjektansvarlig person Blant prosjektene som var under gjennomføring i 2012 var kjønnsfordelingen på prosjektlederne 15 kvinner og 29 menn, mens fordelingen blant prosjektansvarlige var 10 kvinner og 44 menn. Formidlingsresultater Vitenskapelige artikler og annen publisering 8 av prosjektene rapporterer at de har utarbeidet vitenskapelige artikler eller bidratt sammen med andre til artikler. Noen av disse har vært svært aktiv med publisering i faglige tidsskrifter og lignende, og et av prosjektene har bidratt i 14 publiseringer. Seminarer, konferanser og fagmøter; Ca 20 av prosjektene rapporterer at de har deltatt på konferanser, workshop og/eller seminarer. Det er et stort spenn mellom prosjektene om graden av deltakelse i ulike fora. Dette har sammenheng med hvor langt en er kommet i prosjektgjennomføringen, type prosjekt og behov som springer ut fra problemstillinger i prosjektene. Noen prosjekter har bred deltakelse på internasjonale og nasjonale konferanser, mens i andre prosjekter dreier det seg om fagmøter med begrenset deltakelse. I den første fasen i prosjektene har formidling av problemstillinger og mål for prosjektene samarbeid stått i fokus. Etter hvert er også formidling av resultater blitt en viktig del ved deltakelsen på ulike arrangementer. Mange ulike FoU- institusjoner og fagmiljøer er involvert i prosjektene. Prosjekter har vært presentert på de årlige»forskningsdagene» ved institusjoner i fylkene og dette er et betydelig innslag ved internasjonalt samarbeid. Annen formidling(presse, web, etc) Noen av prosjektene har hatt innslag på NRK radio og oppslag i lokal/regional presse. Formidling via web er nokså vanlig. Det rapporteres om et par bokpresentasjoner og bruk av facebook er kommet med som en viktig kommunikasjonskanal. Sekretariatet i RFF har i større grad lagt til rette for informasjonsarbeid, blant annet ved produksjon av pressemeldinger. 12

13 Rekruttering til andre virkemidler 26 prosjekter la til rette for rekruttering til, eller arbeidet med grunnlag for å søke på andre virkemidler. Hovedsakelig gjelder dette nasjonale forskningsprogrammer, men også Interreg og i enkelte tilfeller europeiske forskningsprogrammer. Samarbeid Det registreres internasjonalt samarbeid i nær en tredjedel av prosjektene som var i gang. Det samarbeides internasjonalt med fagmiljø i Europa (for eksempel Russland, Sverige, England, Belgia, Irland, Danmark, Færøyene, Island, Spania, Portugal og Tyskland) og USA (Alaska). Arbeidet med internasjonalisering strekker seg fra etablering av nye forbindelser til å videreutvikle etablerte forbindelser. Faglige utfordringer i prosjektene er den viktigste drivkraften for samarbeid. Av de ca. 44 prosjektene som var under gjennomføring i 2012 var det kun 4-5 prosjekter hvor det ikke er registrert noe samarbeid (nasjonalt og/eller internasjonalt). Hovedtyngden av samarbeid skjer mellom institusjoner, og mellom institusjoner og virksomheter i regionen. 13

Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2010

Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2010 18.03 Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2010 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Regionale utfordringer... 3 3.Mål og aktiviteter... 4 4. Styre og sekretariat... 5 5. Hovedinnretning på fondets

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat... 5

1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat... 5 2013 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Regionale utfordringer... 3 3. Mål og måloppnåelse... 4 4. Styre og sekretariat... 5 5. Hovedinnretning på fondets arbeid... 5 5.1 Utlysninger i 2013... 6 5.1.1 Søknadstyper...

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Virkemidler i regi av fylkeskommunene. Steffen Ahlquist Sekretariatsleder, RFFNORD

Virkemidler i regi av fylkeskommunene. Steffen Ahlquist Sekretariatsleder, RFFNORD Virkemidler i regi av fylkeskommunene Steffen Ahlquist Sekretariatsleder, RFFNORD Fra regionale ideer til globale prosjekt. Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Tirsdag 5.juni kl 15:30 17:30 Sted: Park Inn, Gardermoen Til stede: Medlemmer: Forfall: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Professor Staffan Laestadius

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Ny organisering og nye prosesser i Forskningsrådet. John-Arne Røttingen

Ny organisering og nye prosesser i Forskningsrådet. John-Arne Røttingen Ny organisering og nye prosesser i Forskningsrådet John-Arne Røttingen Forskningsrådet forskning innovasjon bærekraft «Felles kunnskapsbasert innsats for forskning og innovasjon» Myndighetenes mål for

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Trondheim 30. august 2010 Ida Munkeby Fylkesdirektør for regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune Jeg skal snakke om: Bakgrunn for regionale forskningsfond

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Programrapport 2018 PROFESJON

Programrapport 2018 PROFESJON Programrapport 2018 PROFESJON Sammendrag Satsingen har foreløpig bare hatt en utlysning, i 2017, som var en samfinansiering med FINNUT og HELSEVEL. Fra PROFESJON bel det utlyst til sammen 90 millioner

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Revidering av programplanen for VRI Virkemidler for regional FoU- og innovasjon. Dialogmøte mellom styringsgruppelederne og programstyret 5.

Revidering av programplanen for VRI Virkemidler for regional FoU- og innovasjon. Dialogmøte mellom styringsgruppelederne og programstyret 5. Revidering av programplanen for VRI Virkemidler for regional FoU- og innovasjon Dialogmøte mellom styringsgruppelederne og programstyret 5.juni 2012 Prinsipper for arbeidet med VRI 3 Kontinuerlig utvikling

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer

Regionale forskningsfond felles rapport Utarbeidet av Forskningsrådet

Regionale forskningsfond felles rapport Utarbeidet av Forskningsrådet Regionale forskningsfond felles rapport Utarbeidet av Forskningsrådet Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 ETABLERING... 1 1.2 DE REGIONALE FONDENES VIRKEMIDLER... 2 1.3 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE... 2 2

Detaljer

Felles årsrapport 2012

Felles årsrapport 2012 Felles årsrapport 2012 Utarbeidet av Forskningsrådet Innholdsfortegnelse 1 TRE ÅR MED REGIONALE FORSKNINGSFOND 1 1.1 OPPSUMMERING I FORHOLD TIL HOVEDMÅL 1 1.2 DE SYV FONDSREGIONENE 2 1.2.1 Agder 3 1.2.2

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Tirsdag 25.oktober kl 11:00 16:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Medlemmer: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Professor Staffan Laestadius Seniorrådgiver

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor muligheter i Finnmark?

Innovasjon i offentlig sektor muligheter i Finnmark? Innovasjon i offentlig sektor muligheter i Finnmark? Finnmarksdagan, Kirkenes 9. februar 2018 Jan S. Dølør, Norges forskningsråd, regionansvarlig Finnmark INNOVASJON Et møte mellom utfordringer og muligheter

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSTSING) 2017-2019 oppdatert 7.9.2016 Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon N! Endringer per 7.9:

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø,

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, Forskningsrådet og Forskningsløft Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, 06.10.15 Forskningsløft - prosjektene i siste periode 2014-17 Utfordret prosjektene på: Virkninger etter programslutt

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger. 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger. 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Konsentrasjon for kvalitet Jeg skal si noe om: Utfordringen Forskningsrådets bidrag

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer