1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat... 5"

Transkript

1 2013

2 Innhold 1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat Hovedinnretning på fondets arbeid Utlysninger i Søknadstyper Våren Høsten Løpende Utlysninger Aktiviteter i perioden Styrets arbeid Fellesaktiviteter med VRI-prosjektene Fellesaktiviteter med Forskningsrådet Informasjonsaktiviteter Tiltak for å nå spesielle målgrupper Internasjonalisering av nordnorsk forskning Økonomi Økonomisk ramme Administrasjonskostnader Resultatregnskap Tildelinger til prosjekter Utlysninger og tildelinger Søkning til fondet erfaringer og profil Tildeling til prosjekter Rapportering fra prosjekter Kjønn på prosjektledere og prosjektansvarlig Vitenskapelige artikler og annen publisering Seminarer, konferanser og fagmøter Annen formidling (presse, web, etc.) Rekruttering til andre virkemidler Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

3 1. Sammendrag Det regionale forskningsfondet - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) ble formelt opprettet 1. januar Fondsregion Nord-Norge består av Nordland, Troms og Finnmark, med Troms som vertsfylke. Nordland og Finnmark har et delansvar for sekretariatsfunksjonen. Årsrapporten omfatter fondets arbeid og aktiviteter, økonomisk ramme, regnskapstall, styringssystem, samt utlysninger og tildelinger. Det er i tillegg en oppsummering av resultater fra prosjekter som var under gjennomføring, ble igangsatt eller avsluttet i Disse har rapportert på tilsendt rapporteringsmal eller andre rapporteringsskjema. Det ble gjennomført tre faste utlysninger av forskningsmidler i 2013, to med søknadsfrist i april og en i oktober. Utlysningene for våren omfattet regional kvalifiseringsstøtte og regionale forskerprosjekter innen innovasjonsforskning i offentlig sektor. Utlysningen for høsten omfattet regional kvalifiseringsstøtte innen innovasjon i offentlig sektor. I tillegg deltok Fondsregion Nord-Norge i tre fellesutlysninger med andre regionale forskningsfond. Våren 2013 gikk fondsregionene Nord-Norge, Midt-Norge og Innlandet sammen om utlysningen «Samisk identitet, kultur og næringsutvikling i et digitalisert kompetanse-samfunn». Høsten 2013 lyste fonsregionene Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Innlandet ut midler til regionale bedriftsprosjekter rettet mot blå-grønn bioteknologi og stimulering av synergier mellom marin sektor og landbruket. RFFNORD samarbeidet også med fondsregionene Vestlandet, Innlandet og Agder høsten 2013 om utlysningen «Reiseliv og opplevelse regionale bedriftsprosjekter». I tillegg var det utlysning av løpende kvalifiseringsstøtte rettet mot bedrifter og internasjonale forskningsprogrammer. Utlysning av forskerprosjekter og bedriftsprosjekter rettet mot leverandørindustri kom på slutten av året med søknadsfrist i april Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) publiserte sin sluttrapport fra følgesevalueringen av regionale forskningsfond i desember 2013 (Rapport 45/2013), hvor det kommer frem at de regionale forskninggsfondene er en veletablert ordning som fungerer i henhold til målene for ordningen. 2. Regionale utfordringer Slik det kommer frem i NIFU rapporten har Nord-Norge 6 % av samlet FoU-aktivitet på landsbasis. Dette skyldes i hovedsak den sterkt utbygde UH-sektoren, hvor regionen har 12% av samlet aktivitet på landsbasis. I kontrast har næringslivet i Nord-Norge kun 2% av landets samlede FoU-aktivitet, og det er dermed klart ønskelig å jobbe mot mobilisering til økt FoU-aktivitet i næringslivet i regionen, noe fondet har igangsatt gjennom ordningen med løpende kvalifiseringsstøtte for bedrifter. Nordnorske utfordringer i forskningssammenheng er knyttet til mange og dels små og fragmenterte kunnskapsmiljøer, i tillegg til mange små kommuner, store avstander, spredt befolkning og utfordrende klima. Dette fører til særskilte utfordringer både for næringsutvikling, klimatilpasning, utvikling av gode velferdstilbud og etablering av grenseoverskridende regional utvikling. 3

4 En annen utfordring i regionen er at næringslivet er preget av små og spredte enheter med liten erfaring i å bruke FoU i egenutvikling. Forskningsaktiviteten i næringslivet og instituttsektoren er særlig lav i Nord-Norge i forhold til landet som helhet. Forskningsprogrammer utnyttes dårlig i regionen. Medvirkende faktorer til dette kan være tradisjon, mangel på etablerte samarbeidsrelasjoner til fagmiljøer og/eller stor avstand til relevante forskningsmiljøer. 3. Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater i 2013 må vurderes i forhold til målene som ble vedtatt i den felles FoU-strategien for fondsregionen. Årsrapporten vil i første rekke fokusere på aktiviteter i fondet siden dets driftsperiode fortsatt er relativt kort. Det store tilfanget av søknader tyder på at fondet har oppnådd god forankring i regionen. Vurderingene fra ekspertene viser at det er god kvalitet på søknadene til regionalt forskningsfond Nord-Norge. Styret er imidlertid ikke tilfreds med den lave søkningen fra bedrifter og offentlig virksomhet. Fondet vil derfor sammen med eierfylkene forsterke innsatsen for å bidra til større interesse i disse viktige målgruppene. Hovedmål for alle de regionale forskningsfondene er å: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter Det er knyttet fem ulike innsatsområder til hvert av hovedmålene, som er fondets virkemiddeltyper for å kunne oppnå de fastsatte målene. Fondsstyret skal ved utlysninger velge et eller flere av anbefalte innsatsområder og temaer underveis i strategiperioden, og foreta ytterligere spissinger av temaene i handlingsplan og i utlysningstekst. Innsatsområder: 1. Forskning som forsterkning av regionens satsinger 2. Mobilisering av nordnorsk næringsliv 3. Mobilisering av offentlig sektor 4. Styrkning av nordnorsk kompetanse gjennom forskning 5. Internasjonalisering av nordnorsk forskning 4

5 4. Styre og sekretariat Styret for RFFNORD består av 9 representanter med 2 representanter fra hvert av fylkene, 2 statlige representanter og 1 representant for Sametinget. Sekretariatet består av 2, 5 stillinger, hvor vertsfylket Troms har 1,5 stillinger inkludert sekretariatsleder i 100 % stilling, mens Nordland og Finnmark har 0,5 stilling hver. Fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark har for perioden oppnevnt følgende medlemmer til styret for Fondsregion Nord-Norge: Tabell 1: Styret i Fondsregion Nord-Norge Styreverv Navn Stilling Oppnevnt av Styreleder Ketil Rye Direktør Alcoa, Mosjøen Nordland Nestleder Toini Løvseth Policy Manager, Finnfjord AS Troms Styrerepresentanter Kjersti Markuson Rektor, Liland skole, Evenes Nordland Widar Skogan Gårdbruker/ Politiker Troms Frank Kristiansen Daglig Leder, Norway Seafoods Finnmark Trine Kvildal Seniorforsker, Norut Alta Finnmark Eva Josefsen Forsker, Norut Sametinget Wenche Poppe Adm. Dir. TTO NORD AS Statlig representant Audun Sandberg Professor, Universitetet i Nordland Statlig representant Numeriske vararepresentanter Invild Wartiainen Leder Bioforsk Svanhovd Finnmark Tor Stafnes Ass. Fylkesmann Finnmark Geir Richardsen Letesjef Statoil Hydro Harstad Troms Reidun L. Traasdahl Nilsen Daglig leder, Målselv Fjellandsby Troms Mona Lindal Selvstendig næringsdrivende Nordland Tomas Norvoll Ansatt i forskningsparken Bodø Nordland Kevin Johansen Rådgiver, Universitetet i Nordland Sametinget Kjell Olsen Forsker, UiT Finnmarksfakultetet Statlig representant Trond Slettbakk Adm. Dir. Kunnskapsparken Nord AS Statlig representant 5. Hovedinnretning på fondets arbeid Fondets aktiviteter og utlysninger er forankret i handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge gjeldende for Handlingsplanen er i tråd med FoU-strategien (bestillingsbrevet) fra fylkeskommunene og rulleres årlig. Handlingsplanen prioriterer bruken av fondsmidlene i henhold til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene, og hvilke satsingsområder som skal prioriteres ved utlysning av forskningsmidler i løpet av året. Eierfylkene vedtok i mars 2013 ny felles FoU-strategi for fondet gjeldende

6 5.1 Utlysninger i 2013 Fondsstyret har i perioden lyst ut alle søknadstyper og innsatsområder som lagt opp til i bestillingsbrevet fra fylkeskommunene, og vil fremover følge nye bestillingsbrev og lyse ut forskningsmidler basert på de erfaringene fondet har opparbeidet seg. Siden oppstarten i 2010 har hovedmengden av søknader kommet fra etablerte FoUinstitusjoner, spesielt innenfor søknadstypen «regionale forskerprosjekter». Dette viser behov for ytterligere mobilisering rettet mot offentlige virksomheter og næringsliv. Med bakgrunn i søknadsmassen for og behovet for å stimulere til økt søkning fra bedrifter, besluttet man i 2013 å videreføre forsøksordningen fra 2012 med løpende kvalifiseringsstøtte for bedrifter Søknadstyper Våren 2013 Våren 2013 ble det utlyst «Regional Kvalifiseringsstøtte» og «Regionale forskerprosjekter innen innovasjonsforskning i offentlig sektor», med økonomiske rammer på henholdsvis 2.5 mill. og 6 mill. kroner. For forskerprosjektutlysningen ønsket fondet å støtte prosjekter med målsetning om å forbedre og/eller effektivisere tjenester i kommunesektoren. Utgangspunktet var behovet for å gjøre kommunene i stand til å møte utfordringer knyttet til offentlige investeringer på områder som velferd, tjenesteyting, infrastruktur, bygninger, skoler, energisystemer, kultur etc. som følge av økonomisk vekst i Norge den siste tiden. RFFNORD var også med på en 15% fellesutlysning med fondsregionene Midt-Norge og Innlandet våren 2013 med tittelen «Samisk identitet, kultur og næringsutvikling i et digitalisert kompetansesamfunn». Denne utlysningen var rettet mot å stimulere til forskning og innovasjon i og om samiske utfordringer og problemstillinger innen nye samiske næringsveier. Det ble innvilget totalt 6 mill. kroner fordelt på to prosjekter, ett fra Norut Alta og ett fra Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning. Styret vedtok våren 2013 å iverksette en ordning med løpende kvalifiseringsstøtte rettet mot bedrifter med en økonomisk ramme på ,- kr og maksimalbeløp på ,- per prosjekt. Formålet var å stimulere til økt søkning fra bedrifter, samt tilrettelegge for et mer fleksibelt og raskere beslutningssystem for å møte bedrifters behov for raskere avklaring Høsten 2013 Høsten 2013 lyste fondsstyret ut «Regional kvalifiseringsstøtte innen innovasjon i offentlig sektor», hvor søkere ble oppfordret til å utforme problemstillinger som beskrev hvordan prosjektets resultater kan implementeres, spres og forankres i regionen slik at prosjektet kan generere nytteverdi for offentlig, statlig og kommunal forvaltning i Nord-Norge. For alle søknadstyper var det et krav om at hovedsøker skal være etablert og ha sin hovedaktivitet innenfor fondsregionens grenser. Det ble videre oppfordret til å søke samarbeidspartnere innenfor fondsregionen for å involvere nye aktører. Viktige prioriteringskriterier ved tildeling var regional relevans, relevans i forhold til FoUstrategi, kvalitet på søknad, aktualitet i forhold til andre forskningsprogram og kobling til VRI-prosjekter. I tillegg ble følgende perspektiver vektlagt: urfolk, kjønn, samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 6

7 I tillegg til den faste utlysningen deltok RFFNORD i to fellesutlysninger høsten Sammen med fondsregionene Midt-Norge, Vestlandet og Innlandet ble det lyst ut 12.5 mill. kroner til prosjekter som kan stimulere til synergier mellom marin sektor og landbruket gjennom utlysningen «Regionale bedriftsprosjekter blå-grønn bioteknologi». Det var ingen prosjekter fra Nord-Norge som fikk bevilgning fra denne utlysningen, og den ble forøvrig lyst ut igjen i Fondsregionene Nord-Norge, Vestlandet, Innlandet og Agder gikk sammen om utlysningen «Reiseliv og opplevelse - regionale bedriftsprosjekter», hvor Nofima AS, Tromsø fikk bevilgning på , Løpende Utlysninger Fondsstyret besluttet i mars 2013 å videreføre prøveordningen fra 2012 med løpende kvalifiseringsstøtte for bedrifter, ut i fra behovet om å stimulere til økt mobilisering av næringslivet. Dette resulterte i utlysningene «Løpende kvalifiseringsstøtte for regionale bedriftsprosjekter» og «Løpende regional kvalifiseringsstøtte til EU prosjekter». Denne ordningen har vist seg å være ett viktig og velfungerende virkemiddel for å mobilisere bedrifts-søknader. Fondet mottar flere søknader i uken, noe som er en signifikant økning fra tidligere bedriftsmobiliseringsstiltak. Fondssekretariatet har også fått positiv tilbakemelding på denne ordningen fra bedriftene, blant annet i forhold til redusert saksbehandlingstid. 6. Aktiviteter i perioden 6.1 Styrets arbeid Det har vært avholdt fire styremøter i Styremøtet i januar ble avholdt i Mosjøen, med besøk på Alcoa og orientering fra Bioforsk Tjøtta. Styret behandlet regionale forskerprosjekt og bedriftsprosjektsøknader fra oktober 2012, forslag til utlysningstekster og budsjettet for Under styremøtet i juni ble det orientert om aktuelle utlysninger, fellesutlysninger på 15% for forskerprosjekter innen samisk identitet, kultur og næringsliv, og det ble vedtatt føringer for utlysninger høsten I tillegg ble innkomne kvalifiseringssøknader for våren 2013 behandlet. Styremøtet i september behandlet budsjett og økonomirapportering, og søknader til regionale forskerprosjekter innen innovasjon i offentlig sektor. Styret ble orientert om FoUstrategien for , samt kom med innspill til Handlingsplanen for Angående 15% satsinger for 2014 vedtok styret å prioritere følgende områder: ressursbasert næringsutvikling, biologisk mangfold, økosystemforvaltning og rovdyrforvaltning, og offentlig tjenesteyting i marginale områder. 7

8 Styremøtet i november ble avholdt i Brussel (se underkapittel ). Søknader til kvalifiseringsstøtte innen innovasjon i offentlig sektor fra oktoberutlysningen ble behandlet, og det ble orientert om felles 15 % utlysninger. Styret vedtok Handlingsplan for Fellesaktiviteter med VRI-prosjektene Det er etablert et samarbeid med VRI-satsingene i alle tre eierfylkene. Ivaretaktelse og styrking av samarbeidet med VRI er spesielt viktig for RFFNORD. I april møttes VRI-styrene/skretariat, forskningsrådets regionale representanter og RFFNORD styret/sekretariat til et fellesmøte om fagsamarbeid i Sandnessjøen. Utgangspunktet var å mobilisere til økt satsning på forskning i næringslivet i samråd med innovasjonssystemets virkemiddelaktører og de regionale forskningsfondene. En av utfordringene som ble belyst her var koordinering av ulike virkemidler rettet mot forskning og utvikling (VRI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet), og som det gjennom året er grepet aktivt fatt i. Informasjon om den nye FoU-strategien for Nord-Norge, planlegging av ny VRI-periode og S3 EUs plattform for smart spesialisering var også tema på denne samlingen Fellesaktiviteter med Forskningsrådet Utarbeidelse av felles handlingsplan for RFFNORD og Norges Forskningsråds regionale representanter, Informasjon mot Nord-Norges Europakontor i Brussel og fremlegg i forbindelse med Forskningsrådets presentasjon av Horisont I mai ble den nasjonale RFF-konferansen arrangert i Svolvær, Nordland. Her var det deltakelse av politikere, blant annet politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet, næringsliv, kommuner, forskningsinstitusjoner og administrasjon. Programmet var bredt sammensatt med positivt budskap fra evaluator om fondet, som har bidratt til gode resultater. Det var interessante presentasjoner av forskningsprosjekter i bedrifter. Dette igjen har nok bidratt til bred oppslutning fra politikerne, som signaliserte at regionalt forskningsfond har livets rett Informasjonsaktiviteter Fondssekretariatet har gjennomført følgende informasjonsaktiviteter i løpet av 2013: Informasjon og nyhetsoppslag på fondets websider KS-samlinger og møter Dialogkonferanser om forskning og høyere utdanning Finnmark Samisk forskning, rundebordskonferanse Nordland Informasjonsaktivitet sammen med Forskningsrådet på Kunnskapsparker/næringshager rettet mot bedrifter og FoU-institusjoner Informasjon om RFFNORD på forskningsinstitusjoner og institutt Deltakelse på konferanser om forskning og høyere utdanning Deltakelse på internshipsamling hos UiT Norges arktiske universitet Orientering til Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Deltakelse på Tromskonferansen og Framtid i Nord konferansen Mobilisering av samiske institusjoner rettet mot mulige samiske RFF søknader Informasjon i møte med enkeltnæringer og enkeltbedrifter Deltakelse i samarbeidsorgan mellom næringshager og virkemiddelapparatet Deltakelse på fellessamlinger med andre virkemiddelaktører 8

9 Arrangerte RFFs årskonferanse i Svolvær Informasjonsmøter med programmer hos Forskningsrådet Tiltak for å nå spesielle målgrupper Samiske tema er blitt viet spesiell oppmerksomhet både ved deltakelse og informasjonsaktivitet på samlinger med samiske aktører og møter på samiske institusjoner. FoU strategien er samiske rettigheter, samfunnsutvikling og levekår et viktig innsatsområde, der nord-norsk kompetanse gjennom forskning skal styrkes. RFFNORD deltok sammen med fondsregionene Midt Norge og Innlandet i en felles utlysning rettet mot samiske spørsmål med tittelen «Samisk identitet, kultur og næringsutvikling i et digitalisert kompetansesamfunn». Det kom inn 6 søknader hvorav 2 prosjekter fikk bevilgning. Et av prosjektene; «Hva er samiske interesser i nye næringer?» gikk til Norut Alta Internasjonalisering av nordnorsk forskning Det ble gjennomført ulike tiltak for å utvikle internasjonaliseringen av nordnorsk forskning, som informasjon mot Nord-Norges Europakontor i Brussel og fremlegg i forbindelse med Forskningsrådets presentasjon av Horisont Styret og sekretariatet deltok på seminar i Brussel om Horisont 2020 og andre relevante europeiske programmer. Både sekretariatet og styret deltok sammen med fylkeskommunene og det nordnorske Europakontoret på et møte med tema om hvordan fylkene kan øke sin deltakelse i europeiske forskningsprogrammer og internasjonalisering for øvrig. 7. Økonomi 7.1 Økonomisk ramme Det er bevilget i alt mill. kr til fondsregion Nord-Norge for 2013, hvorav er bundne midler Administrasjonskostnader Det er avsatt ca. 8 % av ordinær tildeling til administrasjon, og dette utgjør kr for Totale administrasjonskostnader for 2013 er kr*. *Dette inkluderer arrangering av RFFs Årskonferanse 2013, med en total utgift på NOK hvorav Forskningsrådet bidro med Resultatregnskap Tabell 2: Resultatregnskap for Fondsregion Nord-Norge 2013 Inntekter Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet % potten fra Norges forskningsråd - Andre inntekter, årskonferanse etc Overførte midler fra Bruk av bundne driftsfond Renteinntekter Sum inntekter Kostnader 9

10 AV og IT-utstyr, mobil telefon Andre tjenester, Forbruksmateriell mm Annonser; markedsføring, informasjonsmateriell Konferanser; informasjonsmøter (herunder Årskonferansen 2013) Møteutgifter Tjenestereiser; sekretariat og fondsstyre Telefongodtgjørelse Fastlønn KLP Lønn; styrehonorar Arbeidsgiveravgift Total sum administrative kostnader Refusjon administrative kostnader - Netto sum administrative inntekter/kostnader Utbetalte prosjektmidler Avsatt på bundne driftsfond til Sum utgifter Tildelinger til prosjekter Tabell 3: Fordeling av fondsmidler på satsningsområde og søknadstype i henhold til utlysninger i 2013* Satsingsområde Søknadstype Utlyst Bevilget Regionale kvalifiseringsstøtte vår 2013 Regionale Forskerprosjekter Innovasjon i Offentlig Sektor Løpende kvalifiseringsstøtte for bedrifter Løpende kvalifiseringsstøtte til EU prosjekter Kvalifiseringsstøtte Kvalifiseringsstøtte Forskerprosjekter Kvalifiseringsstøtte Kvalifiseringsstøtte Regionale bedriftsprosjekter - leverandørin dustri Regionale forskerprosjekter Bedriftsprosjekter Forskerprosjekter Ikke ferdig behandlet Ikke ferdig behandlet 10

11 leverandørindustri Totalt * RFFNORD var med på flere såkalte «15%-utlysninger» med andre fond, men var ikke «bank» for noen utlysninger i Utlysninger og tildelinger 8.1 Søkning til fondet erfaringer og profil Det kom inn i alt 40 søknader til RFFNORD for de tre faste utlysningene, samt 15%- utlysningene rettet mot samisk tema, blå-grønne prosjekter og reiseliv i 2013, hvorav 18 av søknadene fikk bevilgning. I tillegg mottok fondet 18 søknader til de løpende utlysningene i 2013, hvorav 3 prosjekter fikk bevilgning. Innvilgelsesprosenten totalt ble dermed 36%, noe som er en økning i forhold til 2012, da den var på 32%. Ved informasjon om fondet vektlegges blant annet formalkravene som stilles ved vurdering av søknadene. Til tross for dette ble ca. 19 % av søknadene avvist på formelt grunnlag under forvurdering i Det er flere grunner til avvisning, men de hyppigste er at søker ikke følger mal for prosjektbeskrivelse eller inkluderer obligatoriske vedlegg, slik som CV. Det er dermed fortsatt viktig å ha fokus på formalkrav, ettersom søknaden ellers kan holde høy kvalitet når det gjelder kriterier som tema og regional relevans. 8.2 Tildeling til prosjekter Tabell 4: Antall prosjekter som har fått bevilgning fordelt på fylke og prosjekttype i 2013 Fylke Institusjonsprosjekter Off./ Bedrift Prosjekt Løpende kvalifiserings støtte Prosjekter totalt Kvalifiserings- Forsker- Kvalifiserings- Forsker- Kvalifiserings- støtte prosjekter støtte prosjekter støtte Finnmark Troms Nordland Totalt Rapportering fra prosjekter Det ble sendt spørreskjema til 33 av de 63 prosjektene som var under gjennomføring eller avsluttet i I tillegg er det hentet ut resultater fra fremdrifts- eller sluttrapporter hvor slike forelå. Prosjektrapporteringen inneholder primært data fra prosjekter igangsatt i 2011 og 2012, ettersom dette er de aktuelle pågående/avsluttede prosjektene i En vesentlig andel av prosjektene som omfattes av utlysninger i 2013 har ikke produsert nevneverdige 11

12 resultater så tidlig i prosjektperioden, eller kommer ikke i gang før i 2014, og omfattes dermed ikke av denne spørreundersøkelsen. Dette gjelder også prosjekter som av ulike årsaker har måtte utsette prosjektoppstarten, for eksempel grunnet administrative omskiftninger i institusjonen, eller av årsaker utenfor forskernes kontroll knyttet til natur og miljø. En oppsummering av rapporteringsresultatene er presentert under. Kjønn på prosjektledere og prosjektansvarlig Blant de 63 prosjektene som var igangsatt eller ble avsluttet i 2013 var kjønnsfordelingen på prosjektlederne 41 menn og 22 kvinner, det vil si 65% menn og 35% kvinner. Fordelingen blant administrativt ansvarlige var 48 menn og 15 kvinner, altså 76% menn og 24% kvinner. Blant de 21 prosjektene som fikk tilsagn i 2013 var kjønnsfordelingen mellom prosjektledere 9 menn og 12 kvinner, og av administrative ansvarlige var 10 menn og 11 kvinner. Selv om det er betydelig mindre data for 2013 alene, så kan det tyde på en positiv utvikling i retning av en mer kjønnslikestilt fordeling. Dette er illustrert i diagrammene nedenfor. Kjønnsfordeling pågående/avsluttede prosjekter i Menn Kvinner Menn Kvinner Prosjektledere Admin. ansvarlig Menn Kvinner Prosjektledere Menn Kvinner Admin. ansvarlig Formidlingsresultater Vitenskapelige artikler og annen publisering 14 prosjekter har publisert vitenskapelige artikler eller rapporter i I tillegg rapporterer fem pågående prosjekter om planlagte publikasjoner senere i prosjektperioden når resultatene foreligger. Ett av prosjektene har utgitt en bok og ett kapittel i en bok, mens to av prosjektene har planlagte bokutgivelser i Denne nokså lave publiseringsprosenten kan være et resultat av at hovedvekten av prosjektene er kvalifiseringsstøtteprosjekter rettet mot å utvikle søknader til hovedprosjekt, og at vitenskapelige publikasjoner dermed ikke er relevant for disse. Seminarer, konferanser og fagmøter Det rapporteres om varierte aktiviteter fra 35 av de 63 prosjektene som inngår i undersøkelsen. Dette gjelder konferanser, seminarer, workshops, foredrag og fagdager, samt aktiviteter som internasjonale samlinger, etablering av prosjektnettverk og studieturer. Det kan tyde på en sammenheng mellom størrelsen på prosjektet/antall samarbeidspartnere 12

13 og grad av deltakelse i ulike forum. Rapporteringsresultatene viser for eksempel at prosjekter hvor internasjonale partnere er involvert også er svært aktive på konferanser o.l. Det er imidlertid også en rekke mindre prosjekter som har deltatt på workshops og/eller holdt foredrag på konferanser. Oppsummert fremstår nevnte aktiviteter og deltakelse i ulike fora som et svært positivt aspekt fra rapporteringsresultatene. Det virker å være høy aktivitet blant prosjektene, og hovedvekten rapporterer om deltakelse i på flere arenaer. For eksempel rapporterer ett prosjekt om 14 ulike konferanser/ foredrag/ seminar, hvor det også dreier seg om internasjonale fora og transnasjonalt samarbeid mellom Norge, Canada, USA og Russland. Annen formidling (presse, web, etc.) 21 av prosjektene rapporterer om medieoppslag, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder avisartikler og kronikker, omtale på ulike nettsider, samt innslag på radio eller TV. Antall oppslag varierer blant prosjektene, men når et prosjekt først har fått oppmerksomhet i media dreier det seg oftest om flere artikler. Det er også tydelig at nettpublikasjon er en mye brukt formidlingskanal, og flere av prosjektene rapporterer om omtale på relevante nettsider. Dette kan være en god måte for de mer «marginale» prosjektene å publisere resultater rettet mot et aktuelt publikum. Annen formidling som rapporteres er planlagte bokutgivelser, bidrag til databaser og opprettelse av internasjonale nettverk. Oppsummert er det likevel en del å hente i forhold til allmennrettede formidlingstiltak, og det er ønskelig for fondet å jobbe mot økt mediedekning av prosjekter det har bidratt til å finansiere. Rekruttering til andre virkemidler 25 av prosjektene rapporterer om søknader til andre virkemidler, primært Forskningsrådets programmer og EU-programmer. Formålet med kvalifiseringsstøtteprosjektene er å jobbe frem en hovedprosjektsøknad, og det er klart ønskelig at en så stor andel som mulig skal få søknaden godkjent slik at prosjektet kan videreføres. Det rapporteres imidlertid om utfordringer både i forhold til å finne relevante utlysninger, og i forhold til godkjenning for videre finansiering. Hovedvekten av prosjektene som rapporterer om rekrutering til andre virkemidler har dessverre ikke nådd opp i konkurransen hos andre aktører, noe som kan ha sammenheng med at det generelt er lav innvilgelsesprosent på hovedprosjekter hos for eksempel Forskningsrådet (ca. 20%). Prosjekter som har fått avvist sin søknad viser imidlertid generelt interesse for å følge opp temaet ved nye utlysninger, eller eventuelt rette seg inn mot andre relevante programmer. Av prosjektene som har fått midler til videre finansiering nevnes programmene VRI, Fritt Ord, NFRs program Havet og Kysten, samt tildelte midler fra Barentssekretariatet. I tillegg rapporteres det om etablering av stipendiatstillinger og engasjement av masterstudenter. Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt Det rapporteres om regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid fra 42 av de 63 prosjektene i undersøkelsen, og den høye samarbeidsprosenten kan trekkes frem som et meget positiv aspekt fra rapporteringen. Regionalt/ nasjonalt er det primært samarbeid mellom ulike forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler etc. I tillegg rapporteres det om samarbeid mellom FoU-institusjoner som jobber med prosjekter rettet mot utvikling av spesifikke produkter eller innovasjoner og bedrifter eller industrielle partnere som kan dra 13

14 nytte av forskningen. 23 prosjekter rapporterer om internasjonalt samarbeid, enten partnerskap, konsultasjon eller deltakelse på ulike konferanser og seminarer. Internasjonale samarbeidspartnere kommer hovedsakelig fra europeiske land. Spesifikt nevnes Island, Sverige, Finland, Belgia, Sveits, Tyskland, Østerrike, Italia, Slovenia, Bulgaria, Nederland og Storbritannia. Det er imidlertid også registrert samarbeid i Russland, USA, Canada og New Zealand. Flere av prosjektene rapporterer om nyttige internasjonale konferanser og seminarer, og flere av prosjektene er presentert gjennom fremlegg i internasjonale fora, hvor det rapporteres om positive tilbakemeldinger og medieoppslag i ettertid. Et eksempel på internasjonal deltakelse er prosjektet «Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia », som deltok i «Nansen Memorial Expedition» i august Her ble det hold flere foredrag for forskere, næringslivsaktører og beslutningsdeltakere. Dette prosjektet har for øvrig også produsert 7 vitenskapelige artikler og utført 9 andre formidlingsaktiviteter. Et annet eksempel er prosjektet «Yoobits Global Infrastructure: Distributed infrastructure for local control and global sharing» (nå «Ensafer»), som presenterte konseptet sitt på en teknologikonferanse i Silicon Valley. Dette ga svært positive tilbakemeldinger og resulterte i flere hundre medieoppslag. Bevilgningen fra RFF muliggjorde i dette tilfellet en fullverdig søknad til Eurostars-programmet sammen med norske og tyske samarbeidspartnere. 14

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2012

Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2012 10.04.13 Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Regionale utfordringer... 3 3.Mål og måloppnåelse... 4 4. Styre og sekretariat... 5 5. Hovedinnretning på fondets

Detaljer

Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2010

Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2010 18.03 Fondsregion Nord-Norge Årsrapport 2010 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Regionale utfordringer... 3 3.Mål og aktiviteter... 4 4. Styre og sekretariat... 5 5. Hovedinnretning på fondets

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Tirsdag 5.juni kl 15:30 17:30 Sted: Park Inn, Gardermoen Til stede: Medlemmer: Forfall: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Professor Staffan Laestadius

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Tirsdag 25.oktober kl 11:00 16:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Medlemmer: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Professor Staffan Laestadius Seniorrådgiver

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat... 6

1. Sammendrag Regionale utfordringer Mål og måloppnåelse Styre og sekretariat... 6 2014 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Regionale utfordringer... 4 3. Mål og måloppnåelse... 4 4. Styre og sekretariat... 6 5. Hovedinnretning på fondets arbeid... 7 5.1 Utlysninger i 2014... 7 5.1.1 Søknadstyper...

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010

Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrev for Fondsregion Hovedstaden Mai 2010 Bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune skal sammen med retningslinjene for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2014

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2014 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Årsrapport 2014 Vedtatt av styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 25. mars 2015 1 Innhold Sammendrag/oppsummering... 4 1 Bakgrunn og føringer... 5 1.1 Om Regionalt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Trondheim 30. august 2010 Ida Munkeby Fylkesdirektør for regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune Jeg skal snakke om: Bakgrunn for regionale forskningsfond

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Regionale forskningsfond Felles årsrapport Utarbeidet av

Regionale forskningsfond Felles årsrapport Utarbeidet av Regionale forskningsfond Felles årsrapport 2013 Utarbeidet av Utgave til årskonferansen i Kristiansand 4.-5. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. FIRE ÅR MED REGIONALE FORSKNINGSFOND 1 1.1 UTVIKLING AV SØKNADSMENGDEN

Detaljer

Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om Regionale forskningsfond Agder Aust- og Vest-Agder utgjør en av

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

Innhold. Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt... 21

Innhold. Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt... 21 1 2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Regionale muligheter... 3 3. Mål og måloppnåelse... 4 4. Styre og sekretariat... 6 5. Hovedinnretning på fondets arbeid... 7 5.1 Utlysninger i 2016... 7 5.1.1 Søknadstyper...

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

ÅRSRAPPORT Godkjent av fondsstyret 12. april 2012

ÅRSRAPPORT Godkjent av fondsstyret 12. april 2012 ÅRSRAPPORT 2011 Godkjent av fondsstyret 12. april 2012 Denne rapporten dekker fondets aktiviteter i 2011, men som praktisert for 2010 i samråd med Forskningsrådet, dekker vi også resultatet av behandlingen

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt Norge. Årsrapport 2012

Regionalt Forskningsfond Midt Norge. Årsrapport 2012 Regionalt Forskningsfond Midt Norge Årsrapport 2012 Godkjent av styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 20.3.2013 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Regionalt Forskningsfond Midt-Norge... 3

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater...

1. Oppsummering... 4. a) Mål og måloppnåelse... 4. b) Regionale utfordringer... 5. c) Bestillingsbrevets føringer... 5. d) Hovedresultater... 2014 Innhold 1. Oppsummering... 4 a) Mål og måloppnåelse... 4 b) Regionale utfordringer... 5 c) Bestillingsbrevets føringer... 5 d) Hovedresultater... 7 1. Hovedresultater i året 2014... 7 2. Fordeling

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer