VOLDA KOMMUNE Rådmann NOTAT. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato 2012/ / ADM/RSJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLDA KOMMUNE Rådmann NOTAT. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato 2012/1691 11781/2012 151 ADM/RSJ 12.12.2012"

Transkript

1 NOTAT Frå: Rune Sjurgard Sak: Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato 2012/ / ADM/RSJ SVAR PÅ SPØRSMÅL FRÅ JON GEORG DALE (FRP) - ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Det vert synt til spørsmål sendt frå Jon Georg Dale i dokument journalført 11. desember. Administrasjonen sitt budsjettframlegg vart presentert for kommunestyret 13. november. Formannskapet drøfta budsjettframlegget i møte 27. november og handsama innstillinga til kommunestyret i møte 4. desember. Etter kommunelova er det formannskapet som skal leggje fram budsjettinnstilling. Når no denne ligg føre, vil spørsmål til budsjettet i prinsippet vere å rette til formannskapet. Formannskapet si innstilling til budsjett og økonomiplan ligg ute til offentleg ettersyn i 14 dagar, jfr Kommunelova 44, nr 7 og 45, nr 3. Kravet om at innstillinga skal leggjast ut til alminneleg ettersyn er for at det skal mogleggjere debatt i offentlegheita, og at folk skal ha høve til å kome med innspel til innstillinga før den vert handsama av kommunestyret. Kommunelova 23, jfr 44 og 45 stiller krav om at saksframlegg skal vere forsvarleg utgreidd (når det gjeld budsjett og økonomiplan påkviler det eit særskilt ansvar på formannskapet). Eit politisk organ kan påleggje rådmannen å utgreie ei sak eller konsekvensane av ei sak. I dette høvet svarer rådmannen på konkrete spørsmål reist av ein kommunestyremedlem, og presiserer at dette ikkje er ei utgreiing av ei sak med full konsekvensutgreiing. Ifølgje kommunelova 45, nr 1 skal kommunestyret vedta budsjettet for komande kalenderår innan årets utgang. Spørsmåla frå Dale er gjengjeve nedanfor: 1. Kor mykje meirinntekter i det enkelte år kan ein kalkulere dersom ein aukar foreldrebetalinga i SFO med 5 %, 10 %, eller gjer den sjølvfinansierande? 2. Kor mange born pr. tilsett er det i SFO? 3. Kor mykje meirinntekter vil det gi dersom Volda aukar sine byggesaksgebyr med 5 %, 10 %, eller til å ligge på nivå med Ørsta? 4. Kva er den årlege innsparinga ved å legge ned frivilligsentralen? 5. Kva er den årlege innsparinga av å legge ned stillinga som folkehelsekoordinator? (jf. Forslag i arkivsak 2009/701)

2 6. Er det framleis ungdomsrettleiar og valdskoordinator tilsett i Kommunen og kva er eventuelt innsparingspotensiale ved å fjerne desse stillingsressursane?(jf. forslag i rapport i samband med ØOT-prosjektet. 7. Kor mykje mindre vil kapitalutgiftene for Volda kommune være dersom ein selg seg ut av børs og betaler ned gjeld for dei same midlane, dersom ein legg til grunn at Kommunen betaler ned dei dyraste låna? 8. Kor mykje ressursar vil det frigjere dersom helsestasjonen sluttar å tilby reisevaksine og kva innsparingar kan ein foreta som følgje av dette? 9. Kor mykje meirinntekter kan ein budsjettere med dersom reisevaksiner skal dekkast til sjølvkost av den einskilde brukar? 10. Kva er dagens eigenbetaling for bruk av dagsenterplass for eldre og kva meirinntekt vil det gi dersom ein aukar eigenbetalinga med kr. 10, 20, 30, 40, og 50 pr. bruker pr.dag. 11. Har dagsenteret for eldre ope 12 mnd. I året og kva vil eventuell effekt av å stenge 4 veker på sommaren gi? 12. Kva årstal går avtalen mellom Volda kommune og Legesenteret ut og dermed gir rom for reforhandling? 13. Kor mange vaktmeistrar er tilsett i Volda Kommune? 14. Kva er innsparingspotensiale dersom ein samlar alle vaktmeistertenestene i ein vaktmeisterbase og deretter reduserer med 2 årsverk? 15. Kor stor meirinntekt vil Volda Kommune få dersom ein føreset at gebyr til Kart og oppmåling skal være sjølvkost? 16. Kor stor vil den årlege innsparinga være dersom ein legg til grunn ei felles voksenopplæring for innvandrarar lokalisert på Hareid som i dag framfor ei eiga vaksenopplæring lokalisert i Volda. 17. Kor stor vil innsparinga være dersom ein reduserer dei politiske godtgjerslene for Kommunestyret til kr. 500 pr. møte og justerer alle andre godtgjersler for politiske verv tilsvarande i prosent? 18. Kor stor innsparing vil det gje dersom Volda melder seg ut av Destinasjon Ålesund/Sunnmøre? 19. Kor stort er innsparingspotensiale dersom ein reduserer Kultur og næringsavdelinga med 1. årsverk? (ettersom deler av det næringsretta arbeidet no er flytta ut av kommunen) 20. Kor stort er inntektspotensiale dersom ein reduserer Landbruksavdelinga slik at ein sit att med 1,5 årsverk for landbruk og skog? 21. Kor stort er potensiale for meirinntekter dersom Volda kommune endrar praksis og sel tomteareal til etablerte prisar i område? 22. Kva er dagens eigenbetaling for kulturskulen og kor mykje meirinntekt vil ein få dersom ei aukar eigenbetalinga med 5 % eller 10 %? 23. Kor mange av innsparingsforslaga frå administrasjonen i Arkivsak 2008/1005 er framleis tidsaktuelle og kva er innsparingspotensiale dersom ein gjennomfører dette?

3 Spørsmål 1. og 2. SFO 2012 Brukarbetaling % auke i pris 10 % auke i pris Merknad Mork Øyra Bratteberg Vikebygda Austefjord Folkestad Ulvestad Drift haust 2012 Sum Når behovet for personalressurs vert rekna ut før kvart skuleår tek til, er det vedtektene som ligg til grunn. I vedtektene står det at det kan vere born pr tilsett. I vedtektene står det vidare at born med særskilde behov skal prioriterast ved inntak. Særleg i sentrum ( Øyra, Brattberg og Vikebygda) er det eit ekstra behov for bemanning grunna born med særskilde behov i SFO. 7,3 heile stillingar er knytt til born med særskilde behov i SFO. I 2012 har skulefritidsordningane i Voldaskulen eit meirforbruk i høve til brukarbetalinga på kr ,- Dette tilsvarar om lag dei 7 heile stillingane SFO må bemanne opp i høve til born med særskilde behov. Dersom ordninga skal gjerast sjølvfinanisert, må den samla brukarbetalinga aukast med om lag 45%. Det er 333 born i SFO i Voldaskulen. Av desse har 201 heil plass. Det er 19,6 heile stillingar i SFO. Spørsmål 3 Det vart fakturert for ,- i fjor (2011). Viss ein anslår gebyrinntekter på 2,3 millioner så er det da berre å øke tallet med ønska prosent. Vi ligg no minst på nivå med Ørsta, om ikkje litt høgare. Litt vanskeleg å samanlikne da Ørsta har ein anna form på sitt regulativ. Spørsmål 4 Nedlegging av frivilligsentralen vil medføre ein innsparing på ,- Statleg tilskot på kroner frå Kulturdepartementet fell bort. Frivilligsentralar er eit statleg satsingsfelt som skal styrke dei positive effektane ved frivillig arbeid i eit lokalsamfunn. Ein vil og miste

4 dei eksterne midlane til ulike tiltak som sentralen hentar inn kvart år. Oversikt over aktivitetane til frivilligsentralen i Volda finn ein i årsmeldingane. Sjå: Det vil bli krevjande å finne andre til å ivareta desse aktivitetane utan frivilligsentralen. Spørsmål 5 Nettokostnad 60% stilling: Kommunen mottek frå M&R fylke som God helse-partnerskapskommune. I tillegg har ein lokale partnerskapsavtalar med nokre bedrifter (25.000). Folkehelsekoordinator genererer ei rekkje prosjektmidlar til ulike folkehelseprosjekt; både innad i kommunen og til frivillege lag og organisasjonar som ikkje er tatt med i dette reknestykket. Det vert vist til informasjon (årsmeldingar m.m.) på ory.id=1543 Spørsmål 6 Valdskoordinator: Det er tilsett valdskoordinator i 20% stilling. Kostnaden er kr i året. Midlane til foreldre- og ungdomsrettleiar (FUR) er omdisponerte til kommunepsykologstilling. Ein får tilskot frå Helsedirektoratet i 3 år. FUR-stillinga vart oppretta fordi ein den gong ikkje fekk søkjarar til psykologstilling. Midlane til FUR og valdskoordinator er totalt 100% stilling. Spørsmål 7 Pr utgjorde våre plasseringar i finansmarknaden (aksjefond, obligasjonsfond, pengemarknadsfond og eigedomsfond) kr Av dette er kr ubunde investeringsfond (knytt til sal av Tussa-aksjar), og kan berre nyttast på investeringsbudsjettet (til finansiering av investeringsprosjekt). Det attståande beløpet på ca 49,1mill kr er plassering av overskuddslikviditet, og kan ikkje nyttast til løyvingar (verken på drift eller investering). Dette er likviditet som er plassert i verdipapir, og som over tid inneber større avkastning enn renteinntekter på bankinnskot. Når kommunens utgifter overstig tilgang på løpande betalingsmidlar, så må deler av desse plasseringane gjerast disponibel.

5 I haust vedtok kommunestyret å skifte ut Storebrand med KLP som pensjonsleverandør. Innskyting av eigenkapital (kr ) vert finansiert ved bruk av ubunde investeringsfond. Ubunde investeringsfond (knytt til sal av Tussa-aksjar) vert dermed redusert frå 50,8 mill kr pr til 42,7 mill kr pr Volda har 3mnnd nibor( + ein margin på 0,20%) som rentevilkår på vår låneportefølje. Vi har i tillegg rentesikring (gjennom rentebytteavtaler) på 250 mill kr av innlåna. I komande økonomiplanperiode er det lagt opp til ei gjennomsnittleg porteføljerente på ca 3%. Dersom ein reduserer låneopptaka med 42,7 mill kr, så fører det til kr i sparte renteutgifter. Men over tid er der det grunn til å tru at avkastninga (på plasseringane i finansmarknaden) er større enn dei sparte renteutgiftene. Vi har store utfordingar på likviditeten framover. Det vert vist til omtale i budsjettdokumentet (som til dømes premieavvik). en har difor instruert forvaltarane (Storebrand og DNB) om å vekte oss ned med til saman 20 mill kr (10 mill kr pr forvaltar). Pengane vil vere på vår foliokonto innan utgangen av året. Nedvektinga skjer pro-rata, og vil vere i samsvar med reglane i Volda kommune sitt finansreglement. Tidspunktet for å gjere denne transaksjonen er gunstig. For det første har vi i skrivande stund hatt ei verdiauke hittil i år (over 4 mill kr). For det andre er desember ein tradisjonell god og rolig månad på børsen. Spørsmål 8 30% stilling vert nytta til reisevaksinering (kr ). Netto inntekt vaksiner er venta å utgjere kr Konsultasjonsinntekter er budsjettert med kr Vi får dermed ei forventa netto inntekt på kr i Vaksineprisane er auka frå og ein ligg på omlag same nivå som Medi3 og høgre enn andre helsestasjonar. Volda kommune har mange studentar som har praksisperiodar utanlands i til dels eksotiske strok. Det er viktig at desse vaksinerer seg. Det er ei tålegrense for kor høge vaksineprisane kan vere for å sikre at vaksinasjon blir gjort. Eigenbetaling for sjølve vaksinane er sentralt bestemt: vaksinepris + max 10%. Dette tek vi i Volda i dag.

6 Spørsmål 9 Tilbodet er sjølvfinansiert. Spørsmål 10 Betalingssatsar for dagsenterplass: I 2012 kostar ein dag på dagsenteret kr. 177,-. Dette inkluderer: Transport til og frå: 55,- Dagopphald: 52,- Middag/ kaffe: 70,- Frukost på kr. 32,- kjem i tillegg for dei som ynskjer det. Summane for maten er ikkje klare endå, vi ventar på statleg fastsatt pris for korttidsopphald, då vi har hatt prinsippet om at den statleg fastsette døgnprisen skal tilsvare summen av tre måltid(frukost-middag- kvelds) Den statleg fastsette summen var kr. 133,- i Summen er venta å auke litt. I budsjettframlegget for 2013 er det foreslått slik auke: Transport til/frå, + 5kroner/dag til 60,- Dagopphald + 3kroner til 55,- Maten vil og auke med? (avventar statleg sum) Effekt ved evt forslag om auke med ca 10-15,-/pr dag: Dagleg er det om lag 15 brukarar av tilbodet. Gjennom eit år er det ope ca dagar. Ein auke på 10,-/dag gir ca ,- i årleg inntektsauke. Spørsmål 11 Dagsenteret har siste åra vore stengt i to veker midt på sommaren. Ferieavviklinga for dei tilsette har blitt strekt over 6 veker, der dei to stengte vekene er midt i 6-vekers- perioden. To veker før og to veker etter dei stengte vekene har ein gjort ei fagleg vurdering på kven som må ha tilbodet til tross for redusert drift/ bemanning. Det vert først prioritert brukarar som bur i privat bustad og treng tilbodet dagsenteret gir. Det er ikkje budsjettert med ferievikarar, så dagtilbodet og ferieavviklinga må gå utan ekstra innleige. Denne perioden er passa inn i høve ferieavvikling til sjåføren. Når sjåføren avviklar ferie har køyring så langt det har latt seg gjere blitt utført av tilsette i administrasjonen. Dette er ein vanskeleg kombinasjon, men innleigebehovet vert minimalt ved å gjere det slik.

7 Ulemper ved stenging: Kan vere vanskeleg å få inn att demente når tilbodet startar igjen. Dette kan vere sårbare og vanskelege situasjonar for både pårørande/ familie og brukar. Stenging i lengre perioder vil gi auka behov for avlastingsplassar. Nokre pårørande greier ikkje ansvaret døgnet rundt for sine nærmaste i lengre perioder, har dei ikkje dagtilbod må dei ha noko anna. Pr. dato vil dette truleg vere tilfelle for fire personar. Avlastingstilbod er gratisteneste kommunen ikkje kan ta betalt for. Heimetenestene vil merke godt auka etterspurnad etter tenester frå brukarar når dei ikkje kan reise på dagtilbodet(dei er allereie kritiske til dei to stengte vekene). Desse personane må oftare ha besøk frå heimetenestene, og mange vil måtte få levert varm mat heim. Nokre brukarar taper seg fort ved store endringar i kvardagen. Spesielt folk med demens(utvikling) vil kunne takle dårleg lang stenging av dagtilbodet. I nokre tilfeller kan det vere aktuelt å måtte gi korttidstilbod for dei som ikkje har nære pårørande til å ta seg av ein. Spørsmål 12 Reforhandlingar vil kunne starte første kvartal Fastlegeavtalane gjekk ut i 2011, men vart forlenga med eitt år i påvente av ny fastlegeforskrift. Avtalane er prolongerte i påvente av nye avtalar mellom Volda kommune og fastlegane. Ny fastlegeforskrift kom først hausten 2012 og er gjeldande frå Ein er i gang med ein gjennomgang av fastlegeavtalane som førebuing til reforhandlingar. Leigeforholdet mellom fastlegane og kommunen som regulerer lokala, utstyr og driftspersonell skal også reforhandlast etter nyttår. Dette er forhandlingar der ein må basere resultatet på semje, og kommunen kan ikkje instruere den andre parten. Kommunen har forventingar til at vi kan få til eit resultat basert på forretningsmessige prinsipp. Det vert gjort ei kartlegging av dei faktiske forholda hos begge partane i forkant av desse forhandlingane. Det vil vere umogleg på noverande tidspunkt å forskottere evt effekt av forhandlingsresultatet. Spørsmål 13 Volda kommune har 9 vaktmeistrar i 100% stilling + 2 stk i delte stillingar til saman 55%. Har i tillegg 2 arbeidarar som stort sett tek seg av alle utleigehus. Det vert synt til vedlikehaldsplanen når det gjeld volum på bygningsmasse, ressursar til vedlikehald og prioritering av vedlikehaldstiltak.

8 Spørsmål 14 Ein vil ikkje spare automatisk spare vaktmeisterstillingar med ein felles vaktmeisterbase, men tenestene vil verte meir effektive. Dersom ein redusere med 2 vaktmeistrar vil det utgjere kr x 2 = kr Ein evt. slik reduksjon må også konsekvensutgreiiast og førebuast med omsyn til gjennomføring. Forvaltning, drift og vedlikehald av sin bygningsmasse bør sjåast i samanheng med ein eigedomsstrategi for kommunen. en vil prioritere leiing og utvikling av eigedomsorganisasjonen i samband med den pågåande OU-prosessen. Spørsmål 15 Viss vi skal ligge akkurat på sjølvkost vil det i prinsippet bety at ein ikkje trenger nokon tildelt ramme. Netto budsjettramme vil då vere 0 for avdelinga. I 2013 er netto budsjettramme på kr , og er ein reduksjon på ca kr i høve til Konsekvensar for tiltakshavarar bør utgreiast. Spørsmål 16 Dersom Volda kommune ikkje skal ha ansvar for undervisninga sjølv, må den ut på nytt anbod. Utfallet av dette veit ein ikkje. Viser og til K-styresak 117/12. I 2011 fekk Volda kr i tilskot til norskopplæringa og kostnad til Hareid var kr Dette gir Volda eit overskot på kr Dette gjekk til å finansiere grunnskuleopplæring til innvandrarar. Dette er ei lovpålagt oppgåve utan øyremerka midlar. Avtalen med Hareid for skuleåret 2012/2013 er ein kostnad på. kr Når Volda tek ansvar for undervisninga, skal tilskotet til norskopplæring dekke alle utgifter til sjølve norskopplæringa, men utgifter til fullt introduksjonsprogram kjem i tillegg. Det er tidlegare opplyst i kommunestyret at det er inngått avtale for utvida areal til formålet i Hamna 20 sine lokale. Dersom Volda kommune skulle endre strategi og likevel kjøpe denne tenesta, så må tenesta leggjast ut på anbod. Ein vil ikkje vite kva nye vilkår vil verte før ein får inn anboda. I tillegg vil leigeutgiftene i lokala på Hamna løpe.

9 Spørsmål 17 UTVAL Antal medl. Antal møte Dagens sats ny sats Innsparing KST FSK Driftsstyret Leiargodtgj Forvaltning Leiargodtgj Eldreråd Leiargodtgj ,5 Funk Leiargodtgj ,5 Ungdomsråd Leiargodtgj ,5 Byggenemnd Leiargodtgj SUM , ,5 Spørsmål 18 Det er budsjettert med kr pr år i komande økonomiplanperiode. Avtalen må seiast opp 1. oktober, dvs 1. oktober 2013 for å vere utmeldt frå og med Spørsmål 19 Ved å kutte eit årsverk på kultur- og næringsavdelinga vil lønnsutgiftene i forhold til budsjett for 2012 bli redusert med kroner ,-. 100% av rådgjevar si stilling og 30% av avdelingsleiar si stilling er i dag belasta tilrettelegging og hjelp for næringslivet kroner av det er finansiert av næringsfondet. Til no har ein i tilegg hatt om lag kroner i inntekter som resultat av at rådgjevar har vore fast sekretær for næringslaga og regionrådet. Det meste av dette fell frå i år av bort, då Søre Sunnmøre Regionråd er lagt ned, og Volda Næringsforum har tatt over sekretariatsfunksjonen til næringslaga. 70% av avdelingsleiar si stilling er finansiert over posten andre kulturaktivitetar og tilskot. Kommunestyret har på bakgrunn av eit vedtak i budsjettdebatten i 2011 alt vurdert organiseringa av det næringsretta arbeidet og gjort vedtak om kommunen si rolle i nærings- /samfunnsutviklingarbeidet, sjå sak 59 /12, møte Dette vedtaket ligg også til grunn for rådmannen sitt forslag til ny administrativ organisering. en har i organisasjonsutviklingsprossen teke omsyn til ei nedjustering av ei stilling ved å overføre ei stilling frå det som til no har vore kalla kultur- og næringsavdelinga til rådmannen sin stab der ei stilling vert redusert frå hausten 2014.

10 Spørsmål 20 Avdeling for landbruk og naturressursar (Landbruksavdelinga) har no fylgjande hovudarbeidsoppgåver: Forvaltnings- og utviklingssaker innan landbruk (Landbruk = jordbruk, hagebruk og skogbruk), miljøsaker (medrekna vassforvaltning og lov om motorferdsel i utmark m.m.), klimaplanarbeid og vilt- og innlandsfiskeforvaltning. Totalt har avdelinga 2 stillingsheimlar. Ca. 1,5 av desse går til tradisjonelt landbruk (medrekna skog). Pr. no står 0,5 stilling vakant. For landbruk må me difor no mellombels klare oss med ca. 1,0 stilling. Samanslåing av landbrukskontora for Volda og Ørsta er under utgreiing. Parallelt med denne prosessen har rådmannen lagt opp til ei samanslåing av landbruk med arealplanlegging, bygg og oppmåling dersom det ikkje skulle gå mot interkommunalt landbrukskontor. I begge desse alternativa vert det arbeidd for å konsekvensutgreie permanent reduksjon av den halve stillinga som står vakant. Spørsmål 21 Det er per i dag ikkje tilgjengelig næringsareal til sals i Volda kommune. Når næringsarealet på Rotset står ferdig vil kommunestyret måtte fastsette pris per m2. Vanleg praksis ved sal av næringsareal har vore å fastsette prisen til kostpris. Denne praksis har vore eit viktig verkemiddel for å gjere kommunen så attraktiv for næringsetablering som råd. Pris på tilgjengeleg areal har vore vurdert som eit viktig verkemiddel i så måte. Det har og vore eit viktig prinsipp at ein ikkje ynskjer å fastsette prisar som verkar prisdrivande for framtidig kommunalt grunnkjøp. Spørsmål 22 Det er alt foreslått å auke elevbetalinga med 7,14%, frå 1400,- til 1500,- pr. semester. Verknad frå Dette gir ei meirinntekt på ca ,- i 2013.Dersom ein innfører auken frå 1. januar 2013, blir meirinntekta ca Ein auke på 5% frå vil gi kr ,- Dersom ein innfører auken frå 1. januar 2013, blir meirinntekta ca Ein auke på 10% gir det dobbelte, altså 47000,- frå , og 94000,- frå Spørsmål 23 Dette er ei sak som snart er 5 år gammal, og var ei sak som skulle inngå som grunnlag for 2009-budsjettet. en vurderer det slik at innsparingsforslaga anten ikkje lenger er tidsaktuelle, er utført er gjort greie for andre stader

11 Sluttkommentar en vil avslutningsvis vise til strategiprogrammet i formannskapet si innstilling. Samla for 4-årsperioden er det vist reduserte inntekter på kr. 31,7 mill. Da er det ikkje vist at pleie- og omsorg får 3 millionar mindre enn utgiftsbehovet, og som dei må spare inn kvart av åra. I 2013 er det vist ein reduksjon inkl. omdisponeringar på kr 4,9 mill (kr 7,9 mill. når ein korrigerer for nemnde forhold i høve pleie og omsorg) I perioden er opplegget at ein i løpet av neste skal gå nærare inn og konkretisere tiltak. Det vil her vere naturleg å leggje opp til ein god samarbeidsprosess mellom administrasjonen og kommunestyret. Innspela som Dale har kome med vil vere naturleg å gå nærare inn på og få konsekvensutgreidd i samband med denne prosessen. Det er viktig med politisk engasjement, og det er positivt at ein kan få inn konstruktive innspel i ein tidleg fase. Volda, Rune Sjurgard Henrik Skovly Økonomisjef

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond)

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2013/1678 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 (AKTIVA) Administrasjonen

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer