Levanger kommune ORIENTERING FORMANNSKAPET BARNEVERNTJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN"

Transkript

1 ORIENTERING FORMANNSKAPET BARNEVERNTJENESTEN

2 Barnevernet? Rådmann Politikere Barn Ungdom Media Advokatene Ansatte Lege? Helsesøster Skole Foreldre Slekta Barnehage Barne- og familietjenesten 2014

3 Innhold 1. Organisering barneverntjenesten per mai Statistikk KOSTRA (meldinger, tiltak, fristoverskridelser) 3. Økonomi: Status per 1.kvartal. Kostnadsutviklingen på områdene «konsulenttjenester» og «juridisk bistand», bruk av advokat, 4. Kostnadsutvikling 5. Tiltak og kostnader 6. Mitt liv 7. Krav til saksbehandling - Kvalitetsmål 8. Endringer i lov om barneverntjenester 9. Tilsyn og revisjon (KOMrev 2014) Barne- og familietjenesten 2014

4 Barne- og familietjenesten 2014

5 Barne- og familietjenesten årsverk/ ca. 72 ansatte Kommunalsjef Trude M. Nøst Enhetsleder Marit E. Aksnes Eli Kristin Johansen Helsestasjons- og skolehelse - tjenesten Gry Rønning Førskole-teamet Rett hjelp til rett tid Bjørg Holmen Pedagogisk, psykologisk tjeneste Eli B. Weiseth Barneverntjenesten Barne- og familietjenesten 2014

6 23,25 årsverk barnevernstjenesten Småbarns- og fosterhjemsteamet Ungdomsteamet Barnevernledelse EM, flyktninger, innvandrerteamet Tiltaksteamet Barne- og familietjenesten 2014

7 23,25 årsverk barnevernstjenesten utrede tiltak Småbarns- teamet utrede tiltak Ungdomsteamet Ledelsesteam Omsorgs- teamet Barne- og familietjenesten 2014

8 Barne- og familietjenesten 2014

9 Barne- og familietjenesten 2014

10 Mål (prop 106L-endringer i barnevernloven) 1. Barn og familier skal få hjelp som virker(evidensbaserte utredninger og tiltak) 2. Barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester (omsorgstiltak). 3. Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse (proffene). 4. Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet. 5. Barnevernets ressurser skal utnyttes godt (kompetanse, struktur og effektivitet). 6. Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester. (ulike behov, tilgjengelig og likt for alle). Gjøre disse målene til «levanger-mål» med lokale undermål. Effektiviseringsnettverk Ålesund, 13. og 14. mai 2014

11 Barne- og familietjenesten 2014

12 Faglig/kunnskapsbasert Barnets beste Etisk bevissthet Tilstrekkelige utredninger Spissede tiltak Lovbasert brukermedvirkning Personalgruppen Bruke/utnytte hverandres kompetanse Gjøre hverandre gode Redusere belastninger/press på hver enkelt Kompetanse/kunnskap Medarbeidertilfredshet Beste praksis Effektivt Frister undersøkelser prioritering/ Økonomi Kortest mulig i barnevernet respekt for klienter Henvisning til rette instans for raskest mulig avklaring henlegge t tiltak - fylkesnemnda Ledelse Internkontroll rutiner avvik Lederstøtte Rapportering Kommunikasjon og Informasjon Eli Bjøraas Weiseth, fagdager 2013

13 Rett hjelp til rett tid Bygningen Innventar og utstyr Strukturkvalitet Personal Økonomi Ledelse og organisasjon Tverrfaglig samarbeid Sikre barn og ungdom nødvendig omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter Dialog og medvirkning Kompetanse og verdier Gruppestørrelse Prosesskvalitet Resultatkvalitet Fysisk miljø Samhandling med lokalsamfunnet Forvaltning og drift Organisering

14 Undersøkelser 2. halvår 2013 Undersøkelser 1H2013 Kommune Ant. nye undersøkelser Ant. avsluttede Antall undersøkelser henlagt% henlagt Vedtak om tiltak Ant. fra saker BVtjenesten oversendt Antall fristoversittelser fylkesnemda % fristoversittelse ,7 Namsos , ,6 Steinkjer , ,7 Stjørdal , ,4 Verdal , ,3 Total , ,8 Barne- og familietjenesten 2014

15 Tall fra fylkesnemnda / Steinkjer Verdal Namsos Stjørdal sak pr. familie, kan være flere barn i en familie. I tillegg saker til behandling i Tingretten Barne- og familietjenesten 2014

16 45 Hvem melder bekymring?

17 Barnevernets hjelpetiltak Råd og veiledning Støttekontakt Leksehjelp Hjemmekonsulent/miljøarbeid er/miljøterapeut Besøkshjem TFF (trening i foreldreferdigheter) PMTO (Parent Management Training) MST (multisystemisk terapi) Barnehage/SFO Familie- og nettverkstiltak Fritidsaktiviteter Bidra til at barn får tilbud om utdanning Ansvarsgruppemøter Tilsynsfører Økonomisk bistand til barnet Rusmiddelkontroll Nettverksmøte Familieråd Plassering i mødrehjem Gi barnet anledning til å bo utenfor hjemmet Plassering i fosterhjem eller institusjon for kortere tid jfr ledd Oppfølging av ungdom etter fylte 18 år

18 Tre typer tiltak: Endringstiltak hjemmekonsulent, PMTO, TFF, MST Kompenserende tiltak besøkshjem, barnehage Kontrolltiltak tilsyn Barne- og familietjenesten 2014

19 Tiltak/samarbeid på universelt og selektert nivå, hvor barneverntjenesten deltar De utrolige årene Bapp - grupper 7. klassemøter Ressursteam på alle skoler Småbarnslosen Undervisning voksenopplæringen Barne- og familietjenesten 2014

20 På egne ben ettervern «På egne ben» har hittil vært med på å gitt de første leietakerne følgende utvikling 1. leietaker som flyttet inn, har flyttet ut med ordnet økonomi og fast arbeid før lærlingetiden utløper Lærling trenger oppfølging for å klare å stå i arbeid pga helseplager og flyttet tilbake til Odins vei igjen etter å ha prøvd seg helt på egenhånd Elev, tidligere skoleslutter, gjennomfører i år vg2 og motivert for 3. året påbygning og fortsatt leie Ny leietaker på vei med plan om skolestart høsten -14 for ferdigstillelse av opplæringsløp. Mangel på stabile ressurspersoner som støtter opp under utdanning og overgang til arbeidsmarked er en utfordring for unge voksne med barnevernsbakgrunn. Oppfølging med Ettervern anses derfor som særlig viktig og kan utgjøre en stor forskjell i redusert frafall og forhindre forsinkelser i utdanningsløpene. Det å stå i et opplæringsløp eller arbeidsforhold tror vi gir økt tillit/respekt fra medmennesker og medfører en følelse av menneskelig verdighet.» Barne- og familietjenesten 2014

21 Barne- og familietjenesten 2014

22 Barne- og familietjenesten 2014

23 Juridisk bistand (12703) og Konsulenttjenester (12700) Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Revidert budsjett Regnskap Tertial * *** ** Hvor mye kan vi spare inn på egen advokat? * + **= ***Slått sammen til én art og redusert med etter innsparingskrav på (budsjettvedtak) Resterende tatt på Førskoleteam og helsestasjon. Barne- og familietjenesten 2014

24 Barne- og familietjenesten 2014

25 KS effektiviseringsnettverk for barnevern Utviklingsarbeid under KS Effektiviseringsnettverkene om barnevern ( ) KS nettverk som setter søkelys på utviklingen av barneverntjenestene. Overordnet er målet med å delta å få økt innsikt i sin egen tjeneste samt utvikle god styringsinformasjon. Nettverk som passer for ledere og fagpersoner som ønsker Vi skal i løpet av perioden utarbeide en tjenesteansalyse for barneverntjenesten i En mer evaluerende praksis i barnevernet Mer treffsikre innslagspunkt for tildeling av tjenester Bedre faktagrunnlag for å iverksette endringsarbeid Styrke brukernes medvirkning Barne- og familietjenesten 2014

26 Mitt liv Utviklingsarbeid hvor målet er et helhetlig og bedre barnevern, gjennom at barn og unge får god informasjon, får si sin mening, blir tatt på alvor og får mer innflytelse i sitt liv Grunnmuren i barnevernet: Varme og kjærlighet, normalitet, brukermedvirkning og samarbeid (st.mld. Nr.1 fra barn og unge i Norge, forandringsfabrikken) Verdier og barnesyn Utviklingsmål for 4 fokusområder: samtalen, undersøkelse, planlegging og ettervern Praksisendring /arbeidsmåter Ord og begreper i barnevernet Rekruttert 2 egne proffer Barne- og familietjenesten 2014

27 Barnevernproffer og barnevernledere i Mitt liv Barne- og familietjenesten 2014

28 Ordene i barnevernet FØR Barnevernkurator Saker Klient/ Bruker Avlastningshjem Tilsynsfører Samvær Plassering NÅ KONTAKTPERSON BARN/ UNGDOM/ MOR/ FAR/ FORELDRE/ FAMILIEN BARNET/ UNGDOMMEN/ MOR/ FAR/ FORELDRE/ FAMILIEN BESØKSHJEM PERSON SOM FØRER TILSYN VÆRE SAMMEN MED FLYTTING Utfordringer til barnevernet nasjonalt Fosterhjem Fosterbarn Institusjon FAMILIEHJEM eller OMSORGSHJEM BARN (evt OMSORGSBARN) BOFELLSSKAP eller KOLLEKTIV Barne- og familietjenesten 2014

29 Barne- og familietjenesten 2014

30 Barne- og familietjenesten 2014

31 Barne- og familietjenesten 2014

32 Barne- og familietjenesten 2014

33 Tilsyn og revisjon 2014 KomRev Budsjettkontroll og intern kontroll i barneverntjenesten, bestilt av kontrollutvalget. Ferdig høsten gjennomgang av sentrale utviklingstrekk, basert på Kostra statistikk og regnskapstall 2. Har barneverntjenesten i god budsjettstyring 3. Har barneverntjenesten i retningslinjer for fosterhjemsgodtjøring og i hvilken grad følges disse? Fylkesmannen i N-T samordnet tilsyn med s helsetjenester, sosiale tjenester i Nav og barneverntjenester til utsatte barn juni 2014 Barne- og familietjenesten 2014

34 Barne- og familietjenesten 2014