Sakene blei behandla slik: 25 32/2014 deretter sak 34/14 og til slutt sak 33/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakene blei behandla slik: 25 32/2014 deretter sak 34/14 og til slutt sak 33/14"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Møteprotokoll frå Hovudutval for samferdsel Møtedato: Møtestad: Møteleiar: Forfall: Store Breivann, Fylkeshuset Sigbjørn Molvik Ingen Til stades: Sosialistisk Venstreparti Sigbjørn Molvik Leiar Arbeiderpartiet Frode Bakken Nestleiar Arbeiderpartiet Linda Holien Medlem Arbeiderpartiet Birger Hovden Medlem Senterpartiet Beate Marie Dahl Eide Medlem Fremskrittspartiet Gry Anette Rekanes Amundsen Medlem Fremskrittspartiet Nils Bjørnflaten Medlem Høyre Edvard Mæland Medlem Høyre Kari Fosso Medlem Venstre Johan Tønnes Løchstøer Medlem Arbeiderpartiet Karianne Haugdal Nilsen Medlem Innkallinga blei samrøystes godkjent. Saklista blei samrøystes godkjent. Møteprotokollen frå møte blei samrøystes godkjent. Sakene blei behandla slik: 25 32/2014 deretter sak 34/14 og til slutt sak 33/14 Program før møtet: Orientering om Norsk Bane. Detaljerte orienteringer om planer v/kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo og daglig leder Jørg Westermann. Samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal orienterte om prosessen knytta til nye anbudsrunder for kollektivtrafikken. Samferdselsjef Bjørg Hilde Herfindal orienterte om studietur for HS. Til eventuelt meldte Johan Tønnes Løchstøer at han ønsket å ta opp forholdene vedr. Tårnbrygga på Jomfruland. Han ønsket å få en sak om dette til neste møte. Frode Bakken har spørsmål i tilknytning til Breviksbrua

2 Sigbjørn Molvik Leiar Evy Halvdansdatter Wang Møtesekretær Side 2 av 14

3 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 25/14 14/1840 Langtidsprioriteringar - LTP /14 13/308 Organisering av lokal kollektivtrafikk og skoleskyss 27/14 14/1854 Vedtekter Aksjon Skuleveg 28/14 13/5675 Orienteringssak - prosjekt Kid Telemark II 29/14 12/5466 Regional plan for samordna areal og transport i Grenland ATP-G 30/14 13/5240 Regional plan for areal og transport i Telemark ATP-T 31/14 14/1766 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar 32/14 14/921 Bompengeselskapet E18 Telemark AS - behov for økt garanti ved låneopptak 33/14 14/1956 Eventuelt - Hovudutval for samferdsel 34/14 13/309 Deltakelse i spleiselag for elektrifisering av Bratsbergbanen Side 3 av 14

4 Sak nr. 25/14 Langtidsprioriteringar - LTP Tilråding i Hovudutval for samferdsel Utvalget tar saken til orientering. Utvalget er sterkt bekymret for rammene samferdsel er tildelt i planperioden Adm ble bedt om å redegjøre for regler knyttet til momskompensasjon i den videre behandlingen av LTP. Representanten Gry Annette Rekanes Amundsen fremma følgjande : «Hovedutvalg for samferdsel ønsker å øke investeringsrammen til 150 mill pr år» Linda Holien fremma følgjande: «Utvalget tar saken til orientering. Utvalget er sterkt bekymret for rammene samferdsel er tildelt i planperioden» Forslaget fra Linda Holien blei samrøystes vedteke. Tilleggsforslaget fra Gry Anette fikk 4 stemmer og falt. Forslag frå fylkesrådmannen 1. Fylkesrådmannen sitt forslag til Langtidsprioriteringar for vedtas. Sak nr. 26/14 Organisering av lokal kollektivtrafikk og skoleskyss Tilråding i Hovudutval for samferdsel Hovudutval for samferdsel rår Fylkestinget til å gjere følgjande vedtak: Fylkestinget vil at vi skal videreføre nettokontraktregime fremover. Telemark fylkeskommune bør ta kollektivtransportansvaret tilbake til fylkeskommunen og avvikle sitt eierskap i VKT. Fylkestinget ber administrasjonen så raskt som mogeleg fremme ei sak som skildrar korleis tilbakeføringa skal skje. Side 4 av 14

5 Gry Anette Rekanes Amundsen ba utvalet vurdere hennes habilitet fordi hun er vara til styret i VKT. Hun ble erklært inhabil og fratråtte. Representanten Beate Marie Dahl Eide fremma følgjande på vegne av Ap, SV og Sp: «Hovudutval for samferdsel rår Fylkestinget til å gjere følgjande vedtak: Fylkestinget vil at vi skal videreføre nettokontraktregime fremover. Telemark fylkeskommune bør ta kollektivtransportansvaret tilbake til fylkeskommunen og avvikle sitt eierskap i VKT. Fylkestinget ber administrasjonen så raskt som mogeleg fremme ei sak som skildrar korleis tilbakeføringa skal skje» Edvard Mæland fremma følgjande nytt pkt. 4: «For å ivareta den politiske ombodsrolla blir det satt av tid i forkant av møtene i hovedutvalet for uformell kontakt med VKT». Forslaget frå Beate Marie Dahl Eide ble satt opp mot fylkesrådmannens forslag med justering av pkt. 4 foreslått av Edvard Mæland. Forslaget frå Beate Dahl Eide blei vedteke mot 4 stemmer avgitt for forslag frå Fylkesrådmannen med justert pkt. 4. Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune held fram med Vestviken Kollektivtrafikk AS som sitt administrasjonsselskap for lokal kollektivtrafikk og skuleskyss 2. Administrasjonen bes fremje sak om prosess for evaluering og evt. revisjon av gjeldene vedtekter, aksjonæravtale, rammeavtale, leveranseavtale samt utvikling av samarbeids-/samhandlingsstrukturar mellom VKT AS og Telemark fylkeskommune. Administrasjonen bes ta kontakt med Vestfold fylkeskommune for eventuelt samarbeid om dette. 4. Hovudutval for samferdsel utgjer saman med representantar for operatørane, Vestviken Kollektivtrafikk AS og Statens Vegvesen eit uformelt forum for drøfting og utveksling av informasjon knytt til ulike problemstillingar knytt til kollektivtrafikk og skuleskyss. Dette organet fattar ikkje formelle vedtak. Andre aktørar som til dømes NSB, Jernbaneverket, kommunar og andre representantar for innbyggjarane kan inviteras. Hovudutvalet vel sjølv leiar av forumet. Fylkesadministrasjonen er sekretariat for forumet. Side 5 av 14

6 Sak nr. 27/14 Vedtekter Aksjon Skuleveg Vedtak i Hovudutval for samferdsel Hovudutval for samferdsel vedtek følgjande forslag til endring av punkt 4 og punkt 8 i «Aksjon Skuleveg» sine vedtekter: Til punkt 4. Tilskot kan gis til utarbeiding og revidering av kommunale trafikktryggleiksplanar, med opp til kr. Til punkt 8. Det blir ikkje sett nokon øvre grense for tildeling dette blir vurdert ut frå løyvingane sin storleik, kva for prosjekt og talet på søknader det aktuelle året. Dette gjeld ikkje trafikktryggleiksplanar, sjå pkt. 4. Fylkesrådmannens forslag til vedtak blei samrøystes vedteke. Forslag frå fylkesrådmannen Hovudutval for samferdsel vedtek følgjande forslag til endring av punkt 4 og punkt 8 i «Aksjon Skuleveg» sine vedtekter: Til punkt 4. Tilskot kan gis til utarbeiding og revidering av kommunale trafikktryggleiksplanar, med opp til kr. Til punkt 8. Det blir ikkje sett nokon øvre grense for tildeling dette blir vurdert ut frå løyvingane sin storleik, kva for prosjekt og talet på søknader det aktuelle året. Dette gjeld ikkje trafikktryggleiksplanar, sjå pkt. 4. Sak nr. 28/14 Orienteringssak - prosjekt Kid Telemark II Vedtak i Hovudutval for samferdsel Saka tas til orientering. Fylkesrådmannens forslag til vedtak blei samrøystes vedteke. Side 6 av 14

7 Forslag frå fylkesrådmannen Saka tas til orientering. Sak nr. 29/14 Regional plan for samordna areal og transport i Grenland ATP-G Tilråding i Hovudutval for samferdsel 1. For handelsetableringar blir følgjande krav til minstestørrelsar vedtatt: Minstestørrelse Kjørbekk: 1500 m2 Minstestørrelse Enger: m2 Frode Bakken Ap fremma følgjande: «For handelsetableringar blir følgjande krav til minstestørrelsar vedtatt: Minstestørrelse Kjørbekk: 1500 m2 Minstestørrelse Enger: m2 Forslaget frå Frode Bakken blei vedtatt mot 3 stemmer. Forslag frå fylkesrådmannen 1. For handelsetableringar blir følgjande krav til minstestørrelsar vedtatt: Minstestørrelse Kjørbekk: m2 Minstestørrelse Enger: m2 Sak nr. 30/14 Regional plan for areal og transport i Telemark ATP-T Tilråding i Hovudutval for samferdsel 1. Regional plan for samordna areal og transport i Telemark blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist Handlingsprogram for regional plan for samordna areal og transport i Telemark datert blir vedtatt med følgjande endring: Fv 359 Kaste-Stoadalen tas inn i investeringsprogrammet under forutsetning av lokale bidrag bl.a. gjennom brukerfinansiering av strekningen. Det settes av 70 Side 7 av 14

8 mill kroner til dette i 2017 finansiert ved låneopptak Hovedutvalg for samferdsel ber rådmannen gå i dialog med Jernbaneverket og Nome kommune for å finne alternative løsninger for jernbaneundergangen i Lunde. Hovedutvalg for samferdsel viser til Kragerø kommunes vedtak i Høring om regional plan for samordna transport og areal i Telemark, hvor Kragerø Kommune går inn for en kostnadsdeling for bygging av bru og vei til Langøy. Hovedutvalg for samferdsel ber administrasjonen utrede kostnadene ved bygging av en enkel fastlandsforbindelse til Langøy i Kragerø kommune. Administrasjonen bes også om å gå i dialog med Kragerø Kommune om hvem som skal ha driftsansvar for veg og bru hvis prosjektet blir realisert. Samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal påpekte at knutepunkt Åmot skulle inngå i handlingsplanen. Forøvrig vil planen bli gjennomgått for evt. trykkfeil. Sigbjørn Molvik fremma følgjande: 1. Som fylkesrådmannens forslag. 2. Handlingsprogram for regional plan for samordna areal og transport i Telemark datert blir vedtatt med følgjande endring: Fv 359 Kaste-Stoadalen tas inn i investeringsprogrammet under forutsetning av lokale bidrag bl.a. gjennom brukerfinansiering av strekningen. Det settes av 70 mill kroner til dette i 2017 finansiert ved låneopptak» Edvard Mæland fremma nytt kulepunkt 6: «Senterstrukturen i Vest-Telemark endres frå fleirkjernestruktur til hierarkisk struktur som resten av Telemark» Gry Anette Rekanes Amundsen fremma følgjande: «Hovedutvalg for samferdsel bevilger 105 mill til Lannaveien. Hovedutvalg for samferdsel ber rådmannen gå i dialog med Jernbaneverket og Nome kommune for å finne alternative løsninger for jernbaneundergangen i Lunde. Hovedutvalg for samferdsel viser til Kragerø kommunes vedtak i Høring om regional plan for samordna transport og areal i Telemark, hvor Kragerø Kommune går inn for en kostnadsdeling for bygging av bru og vei til Langøy. Hovedutvalg for samferdsel ber administrasjonen utrede kostnadene ved bygging av en enkel fastlandsforbindelse til Langøy i Kragerø kommune. Administrasjonen bes også om å gå i dialog med Kragerø Kommune om hvem som skal ha driftsansvar for veg og bru hvis prosjektet blir realisert» Side 8 av 14

9 Pkt. 1 i forslaget frå fylkesrådmannen blei satt opp mot forslaget frå Edvard Mæland. Fylkesrådmannens forslag blei vedttatt mot 5 stemmer for forslaget fra Mæland. Første setning i forslaget fra Gry Anette Rekanes Amundsen falt mot 5 stemmer. Forslaget fra Sigbjørn Molvik blei vedtatt med 6 stemmer. Det ble votert over resten av forslaget til Gry Anette Rekanes Amundsen som blei samrøystes vedteke. Vedtak i Fylkesutvalet 1. Regional plan for samordna areal og transport i Telemark blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist Handlingsprogram for regional plan for samordna areal og transport i Telemark blir samstundes lagt ut til høring og offentleg ettersyn. Sak nr. 31/14 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar Vedtak i Hovudutval for samferdsel Telemark fylkeskommune støtter forslaget som Transnova legger fram, med følgjande presiseringar: 1. Det er forventa ei stor auke i elbilar i byområdet Grenland i samband med bypakke Grenland og eit aukande behov for hurtiglading bør imøtekommas. 2. For Telemark er det viktig at ein kan køyre lengre turar med elbil på korridorar langs E18, E134 og Rv Transnova bør få auka rammer med lengre tidhorisont for å kunne gjennomføre den føreslåtte strategien med langsiktige føresetnader for kommersielle aktørar. 4. Telemark fylkeskommune tilrår ein gradvis nedtrapping av incentiv for elbil etter 2017, da høgare del av elbilar er naudsynt for å redusere CO2-utslepp frå transportsektoren. 5. Ein bør og innføre liknande incentiv for ladbare hybridar, då høgare del av desse vil redusere CO2-utslepp utan likeeins behov for utbygging av ladeinfrastruktur. Fylkesrådmannens forslag til vedtak blei samrøystes vedteke. Forslag frå fylkesrådmannen Telemark fylkeskommune støtter forslaget som Transnova legger fram, med følgjande Side 9 av 14

10 presiseringar: 1. Det er forventa ei stor auke i elbilar i byområdet Grenland i samband med bypakke Grenland og eit aukande behov for hurtiglading bør imøtekommas. 2. For Telemark er det viktig at ein kan køyre lengre turar med elbil på korridorar langs E18, E134 og Rv Transnova bør få auka rammer med lengre tidhorisont for å kunne gjennomføre den føreslåtte strategien med langsiktige føresetnader for kommersielle aktørar. 4. Telemark fylkeskommune tilrår ein gradvis nedtrapping av incentiv for elbil etter 2017, da høgare del av elbilar er naudsynt for å redusere CO2-utslepp frå transportsektoren. 5. Ein bør og innføre liknande incentiv for ladbare hybridar, då høgare del av desse vil redusere CO2-utslepp utan likeeins behov for utbygging av ladeinfrastruktur. Sak nr. 32/14 Bompengeselskapet E18 Telemark AS - behov for økt garanti ved låneopptak Tilråding i Hovudutval for samferdsel 1. Fylkeskommunen gir garanti for økt låneopptak på 80 millionar kroner til E18 Telemark as i form av Letter of Comfort (villighetserklæring), til forberedande arbeider på E18 Rugtvedt-Dørdal 2. Uttak av forskotterte midlar tilpassas dei statlege midlane som stillas til disposisjon 3. Fylkeskommunens totale garanti lyder etter dette på 120 millionar. Representanten Johan Tønnes Løchstøer fratråtte som inhabil.da han er medlem i styret i Bompengeselskapet.. Fylkesrådmannens forslag blei vedteke mot 2 stemmer. Forslag frå fylkesrådmannen 1. Fylkeskommunen gir garanti for økt låneopptak på 80 millionar kroner til E18 Telemark as i form av Letter of Comfort (villighetserklæring), til forberedande arbeider på E18 Rugtvedt-Dørdal 2. Uttak av forskotterte midlar tilpassas dei statlege midlane som stillas til disposisjon 3. Fylkeskommunens totale garanti lyder etter dette på 120 millionar. Sak nr. 33/14 Eventuelt - Hovudutval for samferdsel Side 10 av 14

11 Følgjande var meldt opp: Til eventuelt meldte Johan Tønnes Løchstøer at han ønsket å ta opp forholdene vedr. Tårnbrygga på Jomfruland. Han ønsket å få en sak om dette til et ekstraordinært møte.i forbindelse med neste fylkesting. Administrasjonen ville følgje opp dette. Frode Bakken hadde spørsmål i tilknytning til Breviksbrua Kjell Solheim frå Vegvesenet svarte på dette. Spørsmål frå Johan Tønnes Løchstøer ang. om presentasjonen til Norsk Bane kunne taes opp i Grenlandsrådet. Norsk bane ble under orientering oppfordra til å ta kontakt med Grenlandsrådet. Vkt v/wenche Fougner orienterte om følgjande: I HS møtet 6.mai ble det tatt opp 3 forhold fra politisk hold vedrørende mulig endringer/utvidelser på bussruter. Vkt har vært i dialog med Nettbuss i Grenland, og Vkt kan gi følgende tilbakemelding. 1. Endre rutetrase på Herre via omsorgssenteret Svar: Endring iverksettes fra skolestart i august 2. Utvidelse av nattbusstilbudet Svar: Kostnad for utvidelse (re-innsetting) av nattbusstilbudet til å gjelde både fredag og lørdag for alle Metroene i perioden 1.mai til 1.oktober er anslått til ca kr Kostnad for utvidelse (re-innsetting) av nattbusstilbudet til å gjelde både fredag og lørdag for alle Metroene i perioden 1.oktober til 1.mai er anslått til ca kr Til sammen ca 1 mill kroner for hele året. 3. Busstilbud ved arrangementer Svar: Nettbuss er oppfordret til å ha dialog med ulike arrangører når det gjelder busstilbud/utvidet busstilbud ved større arrangementer, og Nettbuss bekrefter at de har dialog med flere store arrangører. Finansiering må avklares i hvert enkelt tilfelle. Side 11 av 14

12 Sak nr. 34/14 Deltakelse i spleiselag for elektrifisering av Bratsbergbanen Tilråding i Hovudutval for samferdsel 1. Telemark fylkeskommune stiller seg positive til å være med i eit spleiselag for elektrifisering av dei siste 800 m av Bratsbergbanen ned til Notodden Kollektivterminal. 2. Telemark fylkeskommunen kan delta med inntil 50% av kostnaden, begrensa oppad til kr. 6,3 mill kr. Kostnaden dekkast av disposisjonsfond konto Til fri disp fylkestinget. 3. Dette gjeld under føresetnad om at Jernbaneverket og andre aktørar til saman dekker dei resterande. 4. Ein forutset at partane saman tek risiko for evt. uforutsette meirkostnader etter fordeling tilsvarande den andel dei går inn med. 5. En forutsetning for deltakelsen i et slikt spleiselag er at sentrale myndigheter sørger for fortsatt drift av persontog på strekningen 6. «Hovudutval for samferdsel er sterkt bekymra for dei negative signala som er kome rundt samferdselsdepartementets holdning til videre persontogdrift på Bratsbergbanen. Fortsatt drift pa Bratsbergbanen er ein viktig føresetnad for god kommunikasjon i regionen. Det er viktig for næringsutvikling, for a realisera ma l om a endra reisevanane i favør av kollektive transportmidlar og i høve til verdensarvsøknaden (UNESCO) som regionen har sendt. Banen er og viktig for arbeidspendling og bind to av avdelingane til Høgskulen i Telemark saman transportmessig. Bratsbergbanen sta r i ei særstilling fordi reisa med tog pa strekninga (Porsgrunn- Notodden) er konkurransedyktig med bil og fordi det ikkje er eit alternativ a setja inn buss på strekninga. Banen har ein heilt unik posisjon i å knyte fylket saman, og i å koble Telemark til teknologimiljøet på Kongsberg. Telemark fylkeskommune har over lang tid arbeidd med å utvikle Bratsbergbanen. Telemark fylkeskommune er i ein krevjande økonomisk situasjon, men likevel anbefalar Hovudutval for samferdsel Fylkestinget at fylkeskommunen stiller midlar til ra dvelde for investeringar i infrastrukturen pa Brasbergbanen (elektrifisering), noko som viser engasjementet fylkeskommunen har i denne saka. Elektrifisering er eit avgjerande tiltak for a betre attraktiviteten til banen og fa fleire passasjerar. Aktørane i Telemark har gjort det dei kan for a fa pa plass ordningar for a kunna kjøpa billettar, syte for god korrespondanse mellom bus og tog pa knutepunkta Notodden, Skien og Porsgrunn, men og mellom Sørlandsbanen og Bratsbergbanen pa Nordagutu. Hovudutval for samferdsel vil på det sterkaste oppfordre samferdselsdepartementet til å vidareføre persontogtrafikken på Side 12 av 14

13 Bratsbergbanen, og syte for langsiktige avtalar som gjer det mogeleg å utvikle eit enda meir attraktivt og godt kollektivtilbud i vår region. Sigbjørn Molvik fremma følgjande til nytt pkt. 5: «5. En forutsetning for deltakelsen i et slikt spleiselag er at sentrale myndigheter sørger for fortsatt drift av persontog på strekningen.» Beate Dahl Eide fremma følgjande: «Hovudutval for samferdsel er sterkt bekymra for dei negative signala som er kome rundt samferdselsdepartementets holdning til videre persontogdrift på Bratsbergbanen. Fortsatt drift pa Bratsbergbanen er ein viktig føresetnad for god kommunikasjon i regionen. Det er viktig for næringsutvikling, for a realisera ma l om a endra reisevanane i favør av kollektive transportmidlar og i høve til verdensarvsøknaden (UNESCO) som regionen har sendt. Banen er og viktig for arbeidspendling og bind to av avdelingane til Høgskulen i Telemark saman transportmessig. Bratsbergbanen sta r i ei særstilling fordi reisa med tog pa strekninga (Porsgrunn-Notodden) er konkurransedyktig med bil og fordi det ikkje er eit alternativ a setja inn buss pa strekninga. Banen har ein heilt unik posisjon i å knyte fylket saman, og i å koble Telemark til teknologimiljøet på Kongsberg. Telemark fylkeskommune har over lang tid arbeidd med å utvikle Bratsbergbanen. Telemark fylkeskommune er i ein krevjande økonomisk situasjon, men likevel anbefalar Hovudutval for samferdsel Fylkestinget at fylkeskommunen stiller midlar til ra dvelde for investeringar i infrastrukturen pa Brasbergbanen (elektrifisering), noko som viser engasjementet fylkeskommunen har i denne saka. Elektrifisering er eit avgjerande tiltak for a betre attraktiviteten til banen og fa fleire passasjerar. Aktørane i Telemark har gjort det dei kan for a fa pa plass ordningar for a kunna kjøpa billettar, syte for god korrespondanse mellom bus og tog pa knutepunkta Notodden, Skien og Porsgrunn, men og mellom Sørlandsbanen og Bratsbergbanen pa Nordagutu. Hovudutval for samferdsel vil på det sterkaste oppfordre samferdselsdepartementet til å vidareføre persontogtrafikken på Bratsbergbanen, og syte for langsiktige avtalar som gjer det mogeleg å utvikle eit enda meir attraktivt og godt kollektivtilbud i vår region. Forslaget fra Fylkesrådmannen pkt. 1 4 blei samrøystes vedteke. Forslaget fra Sigbjørn Molvik til nytt pkt. 5 blei samrøystes vedteke. Forslaget frå Beate Dahl Eide blei samrøystes vedteke. Side 13 av 14

14 Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune stiller seg positive til å være med i eit spleiselag for elektrifisering av dei siste 800 m av Bratsbergbanen ned til Notodden Kollektivterminal. 2. Telemark fylkeskommunen kan delta med inntil 50% av kostnaden, begrensa oppad til kr. 6,3 mill kr. Kostnaden dekkast av disposisjonsfond konto Til fri disp fylkestinget. 3. Dette gjeld under føresetnad om at Jernbaneverket og andre aktørar til saman dekker dei resterande. 4. Ein forutset at partane saman tek risiko for evt. uforutsette meirkostnader etter fordeling tilsvarande den andel dei går inn med. Side 14 av 14