Strategiplan for Bratsbergbanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for Bratsbergbanen"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Strategiplan for Bratsbergbanen årlig reisende innen august 2010 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett Postboks 2844 Fylkesbakken SKIEN 3715 SKIEN (dir.)

2 Forord Denne strategiplanen for reisende på Bratsbergbanen innen 2014 er utarbeidet av fylkeskommunen, avdeling for areal og transport, i et nært samarbeid med Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) og NSB. Samferdselsdepartementet ønsker en slik plan fra fylkeskommunen i forbindelse med at staten har overtatt det økonomiske ansvaret for banen fram til ruteterminskiftet i desember Jfr brev fra Samferdselsdepartementet til fylkeskommunen datert Det ble holdt et dugnadsmøte om videre utvikling av banen på fylkeshuset der aktuelle kommuner/kommuneregioner, Høgskolen i Telemark og NSB deltok. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal følge planprosessen videre framover. Kontaktperson i fylkeskommunen er Torstein Fjeld, mobil Strategiplanen må følges opp med konkrete tiltak som er listet opp i planen. Gjennomføringen av en slik plan vil være avhengig av et samarbeid mellom flere parter; fylkeskommunen/vkt, kommunene, NSB, busselskapene, Jernbaneverket, Høgskolen i Telemark. Fylkeskommunen har koordinerings- og pådriveransvaret for prosjektet, mens øvrig medvirkning og gjennomføring påhviler de ulike partene slik det går fram av planen. 2

3 Innhold 1. Bakgrunn Statens vilkår for videre drift av lokaltog på Bratsbergbanen Kollektivplan for Telemark Utgangspunkt en vesentlig økning er nødvendig Kortsiktige tiltak Målrettet informasjon og markedsføring Tilgjengelig billettsalg og takstsamarbeid Bedre samordning av ruter på buss og bane Pålitelige passasjerstatistikk Langsiktige tiltak Arealplanlegging Nytt togmateriell Tett oppfølging Relevante dokumenter

4 1. Bakgrunn 1.1. Statens vilkår for videre drift av lokaltog på Bratsbergbanen Samferdselsdepartementet vil videreføre lokaltog på Bratsbergbanen på bestemte vilkår. Vilkårene er nærmere angitt i brev fra Samferdselsdept av 6. mai 2010: 1. Staten v/samferdselsdepartementet overtar ansvaret for kjøp av persontransporttjenester med lokaltog på Bratsbergbanen i 4 år, fra ruteterminskiftet i desember 2010 til ruteterminskiftet i desember Fylkeskommunen skal legge til rette for at antall reisende øker til minst pr år i løpet av prøveperioden. 3. Innen 15. august 2010 skal fylkeskommunen sende Samferdselsdept en plan for hvordan fylkeskommunen søker å bidra til at togtrafikken kan økes gjennom tiltak i den arealpolitiske planleggingen og ved en bedre koordinering med den lokale kollektivtrafikken. 4. Årlig rapport til Samferdselsdepartementet; status, effekt av tiltak i planen, eventuelt endringer etter ytterligere tiltak i strategien. 5. Prøveordningen skal evalueres etter 3 år (dvs. desember 2013). 6. Dersom det ikke er reisende innen frist for søknad om ruteleier i april 2013, legges togtilbudet ned, eller fylkeskommunen overtar på nytt tilskuddansvaret. 7. Dersom det er over reisende, skal det innledes drøftinger med Samferdselsdept om hvem som skal sitte med tilskuddansvaret ved ruteterminskiftet i desember Statens ansvar er begrenset til 16 mill pr år, indeksregulert. Fylkeskommunen dekker kostnader utover dette. 9. Staten har det fulle og hele ansvaret, med tilhørende rettigheter, for kjøp av togtilbudet. 10. Fylkeskommunen går straks i dialog med NSB om nødvendige tiltak for at reisende kan få kjøpt billett. 11. En formell avtale basert på disse punktene inngås innen september

5 1.2. Kollektivplan for Telemark I april 2010 vedtok fylkestinget Kollektivplan for Telemark. Planen har et kortsiktig perspektiv til 2013, som faller sammen med denne planen, og et langsiktig perspektiv til I løpet av 2010 skal det lages en handlingsplan med konkrete tiltak. Under beskrivelsen av kollektivtilbudet i fylket blir det pekt på viktige utfordringer for Bratsbergbanen (side 23): Manglende markedsføring og informasjon Dårlig korrespondanse med Sørlandsbanen på Nordagutu Dårlig korrespondanse på Notodden med TIMEkspressen til/fra Oslo og Tinn Billag til/fra Rjukan Bratsbergbanen er omtalt flere steder i kollektivplanen, spesielt under strategikapitlet på side 34. Det understrekes der at Bratsbergbanen spiller en viktig rolle i kollektivsystemet i Telemark, både som hovedakse mellom Notodden/Sauherad og Grenland, og som en matebane til eksisterende Sørlandsbane. På lengre sikt, når ny SørVestbane gjennom Grenland er ferdigbygget, vil Bratsbergbanen være en viktig matebane også til denne banen. Det blir viktig å se Kollektivplanen i sammenheng med denne planen for å øke trafikken på Bratsbergbanen, slik at vi får god synergi og utnytting av ressursene og maksimal effekt Utgangspunkt en vesentlig økning er nødvendig Vi har ikke sikre tall for antall reisende de siste årene. Billettsalget har vært basert på automater om bord i togene. Automatene har vært ute av drift i lange perioder. Så det har vært langt flere reisende enn betalende. Gjennomsnittsberegning basert på 8 turer hver vei 5 dager pr uke i 2009: Det ble solgt billetter, som tilsvarer 11 reisende pr avgang Det er anslått minst reisende, som tilsvarer 15 reisende pr avgang Målet om reisende pr år pr april 2013, som tilsvarer ca 25 pr avgang Vognene kan ta ca 70 passasjerer, så det er stor ubrukt kapasitet. Målet om reisende pr år i 2013 krever en spesiell innsats på kortsiktige tiltak: Målrettet informasjon og markedsføring Tilgjengelig billettsalg og takstsamarbeid Bedre samordning av ruter på buss og bane I tillegg må det satses på langsiktige tiltak som gir Bratsbergbanen en vesentlig plass i Telemark i framtida i form av: Arealpolitikk Materiellbruk 5

6 2. Kortsiktige tiltak 2.1. Målrettet informasjon og markedsføring Tilbudet er for lite kjent hos store grupper potensielle brukere Kobling til pågående/planlagte tiltak KID-prosjektet (Kollektivtransport i distriktene): Fra mai 2010 og ut 2011 blir det gjennomført et fylkesomfattende prosjekt for å samordne informasjon og markedsføring av kollektivtrafikken i Telemark. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen (prosjektansvarlig), Vestviken kollektivtrafikk, kommunene, NSB, Transportbedriftenes Landsforening, Jernbaneverket og Statens Vegvesenet. Budsjettet er på 2,2 mill, som finansiers med 1,1 mill fra Samferdselsdepartementet, 0,7 fra fylkeskommunen og 0,4 mill fra kommunene. Prosjektplanen er under utarbeiding. Informasjon om og markedsføring av Bratsbergbanen vil inngå som en del av dette prosjektet. Smart Trafikant (miljøvennlig transport i Grenland): Det skal vurderes å sette i gang et prosjekt for å motivere arbeidsplasser til miljøvennlig transport, med finansiering fra den statlige belønningsordningen, der Telemark fikk 10 mill ved siste tildeling. Handlingsplan for kollektivplanen som skal utarbeides høsten Forhandling med ruteselskapene i distriktene om ny avtaleperiode som skal gjennomføres høsten Spesielle tiltak for Bratsbergbanen a. I første omgang (2010) skal en forsterket informasjon og markedsføring av togtilbudet på Bratsbergbanen inngå som et viktig element i de pågående og planlagte prosjektene, spesielt KID-prosjektet (over). b. I neste omgang (2011) må en vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak utover dette. Følgende momenter må innarbeides/vurderes i denne sammenheng: Klargjøre NSBs ansvar for informasjon og markedsføring i avtaleperioden, slik at en har et utgangspunkt for hva som eventuelt må gjøres i tillegg. Kartlegge brukeerfaringer og brukerønsker. Bruke sosiale medier (Facebook, Twitter osv) til å skape oppmerksomhet, identitet og gruppetilhørighet til Bratsbergbanen. Distribuere flygeblad/brosjyrer til alle husstander og virksomheter i de aktuelle kommunene for å gjøre folk oppmerksom på togtilbudet på banen, rutetider og mulige korrespondanser, både til buss og bane. Markedsføre Bratsbergbanen for reiser mellom Grenland og Kristiansand/Stavanger, forutsatt en bedre korrespondanse med Sørlandsbanen (side 8), og for intern pendling i Grenland. 6

7 Bratsbergbanen må være godt integrert i NSBs informasjonssystem når det gjelder billettsalg på nett, reiseplanlegger osv (side 6). Bruke planlagt demokjøring av nytt materiell høst 2011 til å skape blest om Bratsbergbanen (side 10). Ansvar: NSB, fylkeskommunen/vkt Frist: Løpende 2.2. Tilgjengelig billettsalg og takstsamarbeid Det har vært vanskelig for passasjerene å få kjøpt billett til Bratsbergbanen Kobling til pågående/planlagte tiltak Billett- og takstsamarbeid blir tatt opp i forbindelse med utarbeiding av handlingsplan for kollektivplanen og inngåelse av avtaler med busselskapene i distriktene høsten Spesielle tiltak for Bratsbergbanen a. Salg av billetter via NSBs ordinære salgssystem. Hittil har billettkjøp foregått på en spesiell automat på toget. Systemet har i lange perioder vært ute av drift. Det har gitt inntektstap og mangelfull kunnskap om antall reisende. Billettautomater på stasjoner: Fra sommeren 2010 kan en kjøpe billett på automater på stasjonene i Porsgrunn og Skien. Slik automat må også installeres på Notodden. Fylkeskommunen har gjort henvendelse til NSB om dette ( ). Det må være mulig å kjøpe billetter til stoppesteder på Bratsbergbanen fra alle NSBs automater. Billettkjøp via NSBs nettsider: Det må være mulig å kjøpe billetter til alle stoppesteder på Bratsbergbanen. Billettkjøp på toget: Det må være mulig å kjøpe billett på toget, enten fra pålitelig og brukervennlig automat eller fra lokføreren. Fylkeskommunen har gjort henvendelse til NSB om dette ( ). Rabatter/bedriftsavtaler som for NSBs øvrige strekninger. b. Gjennomgående billetter og takstsamarbeid. Vurdere muligheten for å få til gjennomgående billetter med Bratsbergbanen og andre transportmidler. I de fleste tilfeller vil det være kombinasjoner med rutebuss og/eller taxi. Ansvar: VKT Frist: Høst

8 2.3. Bedre samordning av ruter på buss og bane Det er for dårlig korrespondanse mellom Bratsbergbanen og andre ruter for buss og bane Kobling til pågående/planlagte tiltak Arbeidet med å samordne buss- og togruter i Telemark blir tatt opp høsten 2010 i forbindelse med utarbeiding av handlingsplan for kollektivplanen og forhandlinger om ny avtaleperiode med busselskapene i distriktene. Høsten 2010 starter fylkeskommunen en mulighetsstudie for bruk av jernbanenettet i Telemark, der Bratsbergbanen blir sett i sammenheng med de andre baneavsnittene i Telemark, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, for lokal, regional og nasjonal transport. Hovedprinsippet er at bussruter underordnes togruter, jf det nasjonale hierarkiet for kollektivtransport. Spesielle tiltak for Bratsbergbanen Det er behov for bedre korrespondanse med Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og med lokale bussruter. Dessuten er det ønskelig med flere lokale stopp på signal. a. Mindre endringer av rutetider på Bratsbergbanen fra desember Fra desember 2010 blir det mulig å gjøre mindre endringer, dersom det ikke er i konflikt med øvrige togruter som alt er bestemt. Etter dialog mellom fylkeskommunen, VKT og NSB blir følgende endringer innført fra desember 2010, med forbehold om Jernbanetilsynets godkjenning: Bedre korrespondanse med Sørlandsbanen på Nordagutu. Bedre korrespondanse med ekspressbussene på Notodden. Stopp på signal på Hoppestad. Ansvar: NSB og VKT Frist: August 2010 (gjennomført) b. Større endringer av rutetider for tog fra desember Fra desember 2011 er det mulighet for å gjøre større endinger, i ordinær dialog med NSB, som må overlevere forslag til nytt ruteopplegg til Jernbaneverket innen 1. april Det er aktuelt å arbeide for følgende endringer: Bedre samordning mellom Bratsbergbanen og Sørlandsbanen på Nordagutu. Bedre samordning mellom Bratsbergbanen og bussene på Notodden. At alle tog går hele strekningen Notodden-Porsgrunn, nå stopper to avganger i Skien. Stopp på signal på flere lokale stasjoner, for eksempel Valebø, Holtsås. Vurdere å plassere et tog på Notodden om natta for å få en ekstra kveldsavgang til Notodden og spare en ekstra posisjonskjøring tidlig morgen til Notodden. 8

9 Trekke noen av togene på pendelen Kongsberg Eidsvold ned til Bø/Lunde morgen og kveld, for å få bedre kontakt mellom Midt-Telemark og Oslo. Vurdere andre kombinasjonsmuligheter mellom Bratsbergbanen og Sørlandsbanen som vist i rapport fra Railconsult Muligheter for kollektivtrafikken i Midt-Telemark, Vurdere pendelrute Larvik - Grenland - Kongsberg. Stive ruteplaner bør tilstrebes. Ansvar: NSB, fylkeskommunen/vkt Frist: Vinter 2011 c. Kollektivterminaler, stasjonsbygninger, venterom osv. For at banen skal bli attraktiv må stasjoner og stoppesteder være tilrettelagt for de som venter på tog, buss, taxi osv. Det må lages en oversikt over forholdene på de ulike stoppestedene når det gjelder mulighet for å parkere bil, sykkel og å vente under tak, og en plan for mindre tiltak innefor en realistisk ramme. Den planlagte kollektivterminalen på Notodden vil være et vesentlig bidrag til å gjøre Bratsbergbanen mer attraktiv for de reisende. Reguleringsplan og tegninger er ferdige, men det mangler finansiering. Fylkeskommunen har bevilget 1,5 mill. Dersom en får fullfinansiert prosjektet raskt, kan det stå ferdig i 2011, slik at det kan få effekt på målet om reisende innen Ansvar: Kommunene, NSB v/rom Eiendom, Jernbaneverket, fylkeskommunen/vkt Frist: Pålitelige passasjerstatistikk Vi har ikke pålitelig oversikt over hvor mange som tar toget Følgende tiltak må settes i verk: NSBs billettsystem må produsere pålitelige data over antall reisende, fordelt på tider og strekninger. Det bør vurderes om en må telle passasjerer i tillegg til billettsystemet. Det må innføres så hyppige kontroller og med slike konsekvenser, at det ikke lønner seg å være gratispassasjer. Ansvarlig: NSB Frist: September

10 3. Langsiktige tiltak Det er en utfordring å legge til rette for en arealbruk som ytterligere styrker trafikkgrunnlaget og å benytte egnet og moderne togmateriell som øker attraktiviteten til banen Arealplanlegging Gjennom arealplanlegging kan kommunene bidra vesentlig til å fremme trafikkgrunnlaget for Bratsbergbanen ved å legge til rette for gode knutepunkter og konsentrere arealbruken rundt dem. Dette gjelder spesielt kommunene som ligger langs banen; Porsgrunn, Skien, Sauherad og Notodden. Men også noen tilknyttede kommuner, som Bø og Nome. Utvikling av en bedre kontakt mellom Bratsbergbanen og Skien sentrum kan på sikt gi et betydelig løft for banen. Fylkeskommunen følger dette opp i det regionale planforumet for plansaker i fylket. Ansvar: Kommunene, NSB v/rom Eiendom, Jernbaneverket Frist: Løpende 3.2. Nytt togmateriell Det togmateriellet som i dag benyttes på Bratsbergbanen, går på diesel og er av eldre dato. Mer moderne materiell ville gjøre tilbudet mer attraktivt. På sikt kan Bratsbergbanen og en eventuell bybane i Grenland samordnes med felles bruk av moderne, funksjonelt togmateriell (kombibane). Jfr. rapport fra Railconsult 2009, Muligheter for Bratsbergbanen. Det arbeides med å få til en demokjøring på Bratsbergbanen høsten 2011 av nytt kombibanemateriell som på sikt ville kunne brukes på en mulig framtidig bybane i Grenland og på Bratsbergbanen. En slik demokjøring vil gi verdifull kunnskap når det gjelder valg av materiell for framtidig bruk og satsing på bane i regionen. Ansvar: Fylkeskommunen i samarbeid med NSB, Jernbaneverket Frist: Løpende 10

11 4. Tett oppfølging Arbeidet med denne planen må følges tett opp fram mot april 2013 a. Arbeidsgruppe. Det opprettes en administrativ offentlige interessentene. arbeidsgruppe med representanter fra de viktigste Fylkeskommunen (prosjektansvar)/vestviken kollektivtrafikk Kommunene Porsgrunn, Skien, Sauherad, Notodden Høgskolen i Telemark NSB Jernbaneverket Arbeidsgruppa: Har hovedansvaret for å følge opp denne planen med konkrete tiltak. Første møte holdes i august Skal ha nær dialog med Folkeaksjonen og andre relevante aktører som kan bidra til å realisere planen. Politikere fra fylkeskommunen og kommunene holdes informert om planer, tiltak og utviklingen av antall reisende. b. c. d. Statistikk og fakta. Utviklingen må følges nøye med månedlige rapporter som vurderes av arbeidsgruppen. NSB har hovedansvaret for å produsere slik statistikk (side 9). Informasjon. Informasjon om satsingen på Bratsbergbanen, utviklingen av passasjertall, rutetider osv. holdes à jour på fylkeskommunens nettsider, og er tilgjengelig for allmennheten. Finansiering. En forsterket innsats på informasjon og markedsføring søkes finansiert innenfor eksisterende og pågående finansieringsmuligheter. Mulige kilder til finansiering vil være KID-prosjektet, regionale utviklingsmidler, midler fra fylkeskommunen, i spleis med øvrige interessenter i dette arbeidet. 11

12 5. Relevante dokumenter Markedsinfo; Passasjerundersøkelse, Bratsbergbanen, 2006 Markedsinfo; Potensialundersøkelse, Bratsbergbanen, 2006 NSB; Markedsplan: Lokaltog Porsgrunn-Notodden, 2007 Railconsult; Mulighetsstudie kollektivtilbud Midt-Telemark, 2008 Railconsult; Muligheter for Bratsbergbanen, 2009 Railconsult; Bratsbergbanen. Videre drift av persontrafikk. Argumentasjon og aksjoner. Notat til Notodden utvikling, Telemark fylkeskommune; Kollektivplan for Telemark,

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Årsrapport 2009. Vestviken Kollektivtrafikk AS. smartinger bruker buss www.vkt.no

Årsrapport 2009. Vestviken Kollektivtrafikk AS. smartinger bruker buss www.vkt.no Årsrapport 2009 Vestviken Kollektivtrafikk AS smartinger bruker buss www.vkt.no Innhold Innledning side 3 Økonomiske forhold side 4 Passasjerutvikling side 6 Kollektivtrafikk side 8 Marked/informasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Årsrapport 2013 1 Flere og mer fornøyde kunder Et styrket kollektivtilbud, nye og bedre kundeinformasjonsløsninger, samt økt markedsføring i Vestfold og Telemark bidro til en positiv passasjerutvikling

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Økt satsing ga frukter

Økt satsing ga frukter Årsrapport 2012 1 Økt satsing ga frukter Økt satsing på kollektivtrafikken i 2012 ga fin uttelling i form av en flott passasjervekst i Grenland på nærmere 10%. Det viser at bedre tilrettelegging av rutetilbudet,

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK STATUS 2013 OG SØKNAD 2014 KID - Ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012, delvis finansiert med midler fra KID-ordningen.

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud Notat Alberte Ruud 17 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Informasjon og markedsføring Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Fortsatt passasjervekst

Fortsatt passasjervekst Årsrapport 2014 1 Fortsatt passasjervekst Et styrket kollektivtilbud i Grenland bidro til en samlet passasjervekst i Vestfold og Telemark i 2014. Antall passasjerer i Grenland økte med om lag 290 000 sammenlignet

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer