Strategiplan for Bratsbergbanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for Bratsbergbanen"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Strategiplan for Bratsbergbanen årlig reisende innen august 2010 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett Postboks 2844 Fylkesbakken SKIEN 3715 SKIEN (dir.)

2 Forord Denne strategiplanen for reisende på Bratsbergbanen innen 2014 er utarbeidet av fylkeskommunen, avdeling for areal og transport, i et nært samarbeid med Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) og NSB. Samferdselsdepartementet ønsker en slik plan fra fylkeskommunen i forbindelse med at staten har overtatt det økonomiske ansvaret for banen fram til ruteterminskiftet i desember Jfr brev fra Samferdselsdepartementet til fylkeskommunen datert Det ble holdt et dugnadsmøte om videre utvikling av banen på fylkeshuset der aktuelle kommuner/kommuneregioner, Høgskolen i Telemark og NSB deltok. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal følge planprosessen videre framover. Kontaktperson i fylkeskommunen er Torstein Fjeld, mobil Strategiplanen må følges opp med konkrete tiltak som er listet opp i planen. Gjennomføringen av en slik plan vil være avhengig av et samarbeid mellom flere parter; fylkeskommunen/vkt, kommunene, NSB, busselskapene, Jernbaneverket, Høgskolen i Telemark. Fylkeskommunen har koordinerings- og pådriveransvaret for prosjektet, mens øvrig medvirkning og gjennomføring påhviler de ulike partene slik det går fram av planen. 2

3 Innhold 1. Bakgrunn Statens vilkår for videre drift av lokaltog på Bratsbergbanen Kollektivplan for Telemark Utgangspunkt en vesentlig økning er nødvendig Kortsiktige tiltak Målrettet informasjon og markedsføring Tilgjengelig billettsalg og takstsamarbeid Bedre samordning av ruter på buss og bane Pålitelige passasjerstatistikk Langsiktige tiltak Arealplanlegging Nytt togmateriell Tett oppfølging Relevante dokumenter

4 1. Bakgrunn 1.1. Statens vilkår for videre drift av lokaltog på Bratsbergbanen Samferdselsdepartementet vil videreføre lokaltog på Bratsbergbanen på bestemte vilkår. Vilkårene er nærmere angitt i brev fra Samferdselsdept av 6. mai 2010: 1. Staten v/samferdselsdepartementet overtar ansvaret for kjøp av persontransporttjenester med lokaltog på Bratsbergbanen i 4 år, fra ruteterminskiftet i desember 2010 til ruteterminskiftet i desember Fylkeskommunen skal legge til rette for at antall reisende øker til minst pr år i løpet av prøveperioden. 3. Innen 15. august 2010 skal fylkeskommunen sende Samferdselsdept en plan for hvordan fylkeskommunen søker å bidra til at togtrafikken kan økes gjennom tiltak i den arealpolitiske planleggingen og ved en bedre koordinering med den lokale kollektivtrafikken. 4. Årlig rapport til Samferdselsdepartementet; status, effekt av tiltak i planen, eventuelt endringer etter ytterligere tiltak i strategien. 5. Prøveordningen skal evalueres etter 3 år (dvs. desember 2013). 6. Dersom det ikke er reisende innen frist for søknad om ruteleier i april 2013, legges togtilbudet ned, eller fylkeskommunen overtar på nytt tilskuddansvaret. 7. Dersom det er over reisende, skal det innledes drøftinger med Samferdselsdept om hvem som skal sitte med tilskuddansvaret ved ruteterminskiftet i desember Statens ansvar er begrenset til 16 mill pr år, indeksregulert. Fylkeskommunen dekker kostnader utover dette. 9. Staten har det fulle og hele ansvaret, med tilhørende rettigheter, for kjøp av togtilbudet. 10. Fylkeskommunen går straks i dialog med NSB om nødvendige tiltak for at reisende kan få kjøpt billett. 11. En formell avtale basert på disse punktene inngås innen september

5 1.2. Kollektivplan for Telemark I april 2010 vedtok fylkestinget Kollektivplan for Telemark. Planen har et kortsiktig perspektiv til 2013, som faller sammen med denne planen, og et langsiktig perspektiv til I løpet av 2010 skal det lages en handlingsplan med konkrete tiltak. Under beskrivelsen av kollektivtilbudet i fylket blir det pekt på viktige utfordringer for Bratsbergbanen (side 23): Manglende markedsføring og informasjon Dårlig korrespondanse med Sørlandsbanen på Nordagutu Dårlig korrespondanse på Notodden med TIMEkspressen til/fra Oslo og Tinn Billag til/fra Rjukan Bratsbergbanen er omtalt flere steder i kollektivplanen, spesielt under strategikapitlet på side 34. Det understrekes der at Bratsbergbanen spiller en viktig rolle i kollektivsystemet i Telemark, både som hovedakse mellom Notodden/Sauherad og Grenland, og som en matebane til eksisterende Sørlandsbane. På lengre sikt, når ny SørVestbane gjennom Grenland er ferdigbygget, vil Bratsbergbanen være en viktig matebane også til denne banen. Det blir viktig å se Kollektivplanen i sammenheng med denne planen for å øke trafikken på Bratsbergbanen, slik at vi får god synergi og utnytting av ressursene og maksimal effekt Utgangspunkt en vesentlig økning er nødvendig Vi har ikke sikre tall for antall reisende de siste årene. Billettsalget har vært basert på automater om bord i togene. Automatene har vært ute av drift i lange perioder. Så det har vært langt flere reisende enn betalende. Gjennomsnittsberegning basert på 8 turer hver vei 5 dager pr uke i 2009: Det ble solgt billetter, som tilsvarer 11 reisende pr avgang Det er anslått minst reisende, som tilsvarer 15 reisende pr avgang Målet om reisende pr år pr april 2013, som tilsvarer ca 25 pr avgang Vognene kan ta ca 70 passasjerer, så det er stor ubrukt kapasitet. Målet om reisende pr år i 2013 krever en spesiell innsats på kortsiktige tiltak: Målrettet informasjon og markedsføring Tilgjengelig billettsalg og takstsamarbeid Bedre samordning av ruter på buss og bane I tillegg må det satses på langsiktige tiltak som gir Bratsbergbanen en vesentlig plass i Telemark i framtida i form av: Arealpolitikk Materiellbruk 5

6 2. Kortsiktige tiltak 2.1. Målrettet informasjon og markedsføring Tilbudet er for lite kjent hos store grupper potensielle brukere Kobling til pågående/planlagte tiltak KID-prosjektet (Kollektivtransport i distriktene): Fra mai 2010 og ut 2011 blir det gjennomført et fylkesomfattende prosjekt for å samordne informasjon og markedsføring av kollektivtrafikken i Telemark. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen (prosjektansvarlig), Vestviken kollektivtrafikk, kommunene, NSB, Transportbedriftenes Landsforening, Jernbaneverket og Statens Vegvesenet. Budsjettet er på 2,2 mill, som finansiers med 1,1 mill fra Samferdselsdepartementet, 0,7 fra fylkeskommunen og 0,4 mill fra kommunene. Prosjektplanen er under utarbeiding. Informasjon om og markedsføring av Bratsbergbanen vil inngå som en del av dette prosjektet. Smart Trafikant (miljøvennlig transport i Grenland): Det skal vurderes å sette i gang et prosjekt for å motivere arbeidsplasser til miljøvennlig transport, med finansiering fra den statlige belønningsordningen, der Telemark fikk 10 mill ved siste tildeling. Handlingsplan for kollektivplanen som skal utarbeides høsten Forhandling med ruteselskapene i distriktene om ny avtaleperiode som skal gjennomføres høsten Spesielle tiltak for Bratsbergbanen a. I første omgang (2010) skal en forsterket informasjon og markedsføring av togtilbudet på Bratsbergbanen inngå som et viktig element i de pågående og planlagte prosjektene, spesielt KID-prosjektet (over). b. I neste omgang (2011) må en vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak utover dette. Følgende momenter må innarbeides/vurderes i denne sammenheng: Klargjøre NSBs ansvar for informasjon og markedsføring i avtaleperioden, slik at en har et utgangspunkt for hva som eventuelt må gjøres i tillegg. Kartlegge brukeerfaringer og brukerønsker. Bruke sosiale medier (Facebook, Twitter osv) til å skape oppmerksomhet, identitet og gruppetilhørighet til Bratsbergbanen. Distribuere flygeblad/brosjyrer til alle husstander og virksomheter i de aktuelle kommunene for å gjøre folk oppmerksom på togtilbudet på banen, rutetider og mulige korrespondanser, både til buss og bane. Markedsføre Bratsbergbanen for reiser mellom Grenland og Kristiansand/Stavanger, forutsatt en bedre korrespondanse med Sørlandsbanen (side 8), og for intern pendling i Grenland. 6

7 Bratsbergbanen må være godt integrert i NSBs informasjonssystem når det gjelder billettsalg på nett, reiseplanlegger osv (side 6). Bruke planlagt demokjøring av nytt materiell høst 2011 til å skape blest om Bratsbergbanen (side 10). Ansvar: NSB, fylkeskommunen/vkt Frist: Løpende 2.2. Tilgjengelig billettsalg og takstsamarbeid Det har vært vanskelig for passasjerene å få kjøpt billett til Bratsbergbanen Kobling til pågående/planlagte tiltak Billett- og takstsamarbeid blir tatt opp i forbindelse med utarbeiding av handlingsplan for kollektivplanen og inngåelse av avtaler med busselskapene i distriktene høsten Spesielle tiltak for Bratsbergbanen a. Salg av billetter via NSBs ordinære salgssystem. Hittil har billettkjøp foregått på en spesiell automat på toget. Systemet har i lange perioder vært ute av drift. Det har gitt inntektstap og mangelfull kunnskap om antall reisende. Billettautomater på stasjoner: Fra sommeren 2010 kan en kjøpe billett på automater på stasjonene i Porsgrunn og Skien. Slik automat må også installeres på Notodden. Fylkeskommunen har gjort henvendelse til NSB om dette ( ). Det må være mulig å kjøpe billetter til stoppesteder på Bratsbergbanen fra alle NSBs automater. Billettkjøp via NSBs nettsider: Det må være mulig å kjøpe billetter til alle stoppesteder på Bratsbergbanen. Billettkjøp på toget: Det må være mulig å kjøpe billett på toget, enten fra pålitelig og brukervennlig automat eller fra lokføreren. Fylkeskommunen har gjort henvendelse til NSB om dette ( ). Rabatter/bedriftsavtaler som for NSBs øvrige strekninger. b. Gjennomgående billetter og takstsamarbeid. Vurdere muligheten for å få til gjennomgående billetter med Bratsbergbanen og andre transportmidler. I de fleste tilfeller vil det være kombinasjoner med rutebuss og/eller taxi. Ansvar: VKT Frist: Høst

8 2.3. Bedre samordning av ruter på buss og bane Det er for dårlig korrespondanse mellom Bratsbergbanen og andre ruter for buss og bane Kobling til pågående/planlagte tiltak Arbeidet med å samordne buss- og togruter i Telemark blir tatt opp høsten 2010 i forbindelse med utarbeiding av handlingsplan for kollektivplanen og forhandlinger om ny avtaleperiode med busselskapene i distriktene. Høsten 2010 starter fylkeskommunen en mulighetsstudie for bruk av jernbanenettet i Telemark, der Bratsbergbanen blir sett i sammenheng med de andre baneavsnittene i Telemark, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, for lokal, regional og nasjonal transport. Hovedprinsippet er at bussruter underordnes togruter, jf det nasjonale hierarkiet for kollektivtransport. Spesielle tiltak for Bratsbergbanen Det er behov for bedre korrespondanse med Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og med lokale bussruter. Dessuten er det ønskelig med flere lokale stopp på signal. a. Mindre endringer av rutetider på Bratsbergbanen fra desember Fra desember 2010 blir det mulig å gjøre mindre endringer, dersom det ikke er i konflikt med øvrige togruter som alt er bestemt. Etter dialog mellom fylkeskommunen, VKT og NSB blir følgende endringer innført fra desember 2010, med forbehold om Jernbanetilsynets godkjenning: Bedre korrespondanse med Sørlandsbanen på Nordagutu. Bedre korrespondanse med ekspressbussene på Notodden. Stopp på signal på Hoppestad. Ansvar: NSB og VKT Frist: August 2010 (gjennomført) b. Større endringer av rutetider for tog fra desember Fra desember 2011 er det mulighet for å gjøre større endinger, i ordinær dialog med NSB, som må overlevere forslag til nytt ruteopplegg til Jernbaneverket innen 1. april Det er aktuelt å arbeide for følgende endringer: Bedre samordning mellom Bratsbergbanen og Sørlandsbanen på Nordagutu. Bedre samordning mellom Bratsbergbanen og bussene på Notodden. At alle tog går hele strekningen Notodden-Porsgrunn, nå stopper to avganger i Skien. Stopp på signal på flere lokale stasjoner, for eksempel Valebø, Holtsås. Vurdere å plassere et tog på Notodden om natta for å få en ekstra kveldsavgang til Notodden og spare en ekstra posisjonskjøring tidlig morgen til Notodden. 8

9 Trekke noen av togene på pendelen Kongsberg Eidsvold ned til Bø/Lunde morgen og kveld, for å få bedre kontakt mellom Midt-Telemark og Oslo. Vurdere andre kombinasjonsmuligheter mellom Bratsbergbanen og Sørlandsbanen som vist i rapport fra Railconsult Muligheter for kollektivtrafikken i Midt-Telemark, Vurdere pendelrute Larvik - Grenland - Kongsberg. Stive ruteplaner bør tilstrebes. Ansvar: NSB, fylkeskommunen/vkt Frist: Vinter 2011 c. Kollektivterminaler, stasjonsbygninger, venterom osv. For at banen skal bli attraktiv må stasjoner og stoppesteder være tilrettelagt for de som venter på tog, buss, taxi osv. Det må lages en oversikt over forholdene på de ulike stoppestedene når det gjelder mulighet for å parkere bil, sykkel og å vente under tak, og en plan for mindre tiltak innefor en realistisk ramme. Den planlagte kollektivterminalen på Notodden vil være et vesentlig bidrag til å gjøre Bratsbergbanen mer attraktiv for de reisende. Reguleringsplan og tegninger er ferdige, men det mangler finansiering. Fylkeskommunen har bevilget 1,5 mill. Dersom en får fullfinansiert prosjektet raskt, kan det stå ferdig i 2011, slik at det kan få effekt på målet om reisende innen Ansvar: Kommunene, NSB v/rom Eiendom, Jernbaneverket, fylkeskommunen/vkt Frist: Pålitelige passasjerstatistikk Vi har ikke pålitelig oversikt over hvor mange som tar toget Følgende tiltak må settes i verk: NSBs billettsystem må produsere pålitelige data over antall reisende, fordelt på tider og strekninger. Det bør vurderes om en må telle passasjerer i tillegg til billettsystemet. Det må innføres så hyppige kontroller og med slike konsekvenser, at det ikke lønner seg å være gratispassasjer. Ansvarlig: NSB Frist: September

10 3. Langsiktige tiltak Det er en utfordring å legge til rette for en arealbruk som ytterligere styrker trafikkgrunnlaget og å benytte egnet og moderne togmateriell som øker attraktiviteten til banen Arealplanlegging Gjennom arealplanlegging kan kommunene bidra vesentlig til å fremme trafikkgrunnlaget for Bratsbergbanen ved å legge til rette for gode knutepunkter og konsentrere arealbruken rundt dem. Dette gjelder spesielt kommunene som ligger langs banen; Porsgrunn, Skien, Sauherad og Notodden. Men også noen tilknyttede kommuner, som Bø og Nome. Utvikling av en bedre kontakt mellom Bratsbergbanen og Skien sentrum kan på sikt gi et betydelig løft for banen. Fylkeskommunen følger dette opp i det regionale planforumet for plansaker i fylket. Ansvar: Kommunene, NSB v/rom Eiendom, Jernbaneverket Frist: Løpende 3.2. Nytt togmateriell Det togmateriellet som i dag benyttes på Bratsbergbanen, går på diesel og er av eldre dato. Mer moderne materiell ville gjøre tilbudet mer attraktivt. På sikt kan Bratsbergbanen og en eventuell bybane i Grenland samordnes med felles bruk av moderne, funksjonelt togmateriell (kombibane). Jfr. rapport fra Railconsult 2009, Muligheter for Bratsbergbanen. Det arbeides med å få til en demokjøring på Bratsbergbanen høsten 2011 av nytt kombibanemateriell som på sikt ville kunne brukes på en mulig framtidig bybane i Grenland og på Bratsbergbanen. En slik demokjøring vil gi verdifull kunnskap når det gjelder valg av materiell for framtidig bruk og satsing på bane i regionen. Ansvar: Fylkeskommunen i samarbeid med NSB, Jernbaneverket Frist: Løpende 10

11 4. Tett oppfølging Arbeidet med denne planen må følges tett opp fram mot april 2013 a. Arbeidsgruppe. Det opprettes en administrativ offentlige interessentene. arbeidsgruppe med representanter fra de viktigste Fylkeskommunen (prosjektansvar)/vestviken kollektivtrafikk Kommunene Porsgrunn, Skien, Sauherad, Notodden Høgskolen i Telemark NSB Jernbaneverket Arbeidsgruppa: Har hovedansvaret for å følge opp denne planen med konkrete tiltak. Første møte holdes i august Skal ha nær dialog med Folkeaksjonen og andre relevante aktører som kan bidra til å realisere planen. Politikere fra fylkeskommunen og kommunene holdes informert om planer, tiltak og utviklingen av antall reisende. b. c. d. Statistikk og fakta. Utviklingen må følges nøye med månedlige rapporter som vurderes av arbeidsgruppen. NSB har hovedansvaret for å produsere slik statistikk (side 9). Informasjon. Informasjon om satsingen på Bratsbergbanen, utviklingen av passasjertall, rutetider osv. holdes à jour på fylkeskommunens nettsider, og er tilgjengelig for allmennheten. Finansiering. En forsterket innsats på informasjon og markedsføring søkes finansiert innenfor eksisterende og pågående finansieringsmuligheter. Mulige kilder til finansiering vil være KID-prosjektet, regionale utviklingsmidler, midler fra fylkeskommunen, i spleis med øvrige interessenter i dette arbeidet. 11

12 5. Relevante dokumenter Markedsinfo; Passasjerundersøkelse, Bratsbergbanen, 2006 Markedsinfo; Potensialundersøkelse, Bratsbergbanen, 2006 NSB; Markedsplan: Lokaltog Porsgrunn-Notodden, 2007 Railconsult; Mulighetsstudie kollektivtilbud Midt-Telemark, 2008 Railconsult; Muligheter for Bratsbergbanen, 2009 Railconsult; Bratsbergbanen. Videre drift av persontrafikk. Argumentasjon og aksjoner. Notat til Notodden utvikling, Telemark fylkeskommune; Kollektivplan for Telemark,

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Kollektivplan for Telemark

Kollektivplan for Telemark Kollektivplan for Telemark Vedtatt av fylkestinget 28. april 2010 Status, anbefalinger og vedtak www.telemark.no Forord Kollektivplan for Telemark er et sentralt styringsdokument for fylkeskommunen for

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Saknr. 8063/08 Ark.nr. N21 &01. Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 19. Desember 2011 Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Bakgrunn og

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 www.telemark.no Forord Kollektivplanen for Telemark er fylkeskommunens styringsdokument for utviklingen av kollektivtransporten i fylket. Planen

Detaljer

Bybaneutvikling i Grenland

Bybaneutvikling i Grenland Bybaneutvikling i Grenland Informasjonsnotat Mottakere Fase Initiativtaker Type dokument Næringslivsaktører innen industri, handel og eiendom med interesse for bybaneutvikling i Grenland Interesseorganisasjon/forening

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE TIL: "Buskerudbyen" Dato: 09.01.2009 FRA: Henning Myckland Saksnr: KOPI TIL: Johan Selmer INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE Bakgrunn Buskerudbyen utgjøres

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Knutepunkt i Telemark standard og hierarki

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Knutepunkt i Telemark standard og hierarki TELEMARK FYLKESKOMMUNE Knutepunkt i Telemark standard og hierarki 10.1.2014 Forord Standardmal og hierarki for kollektivknutepunkt og holdeplasser i Telemark er produsert i prosjektet samordning av buss,

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 14.00

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 14.00 DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2003 Tid: 14.00 Forfall må meldes til partiene. Varamedlemmer får

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 kl. 08.00-09.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Saknr. 14/5042-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet i Hedmark fremmer søknad til Samferdselsdepartementet

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Prospekt. Gullbringvegen 32

Prospekt. Gullbringvegen 32 Prospekt Gullbringvegen 32 Bø kunnskapspark En arena for samspill mellom næringsliv og høgskole. Attraktive kontorplasser - Flotte studenthybler - Inspirerende møterom - Gode fellesarealer Alt tilrettelagt

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Stasjonsutvikling et konsept

Stasjonsutvikling et konsept NSB eiendom as Stasjonsutvikling et konsept Informasjonsmøte om pilotprosjekt og pilotkommuner 02. juni 2006 Stasjonsutvikling» Stasjonsutvikling er et initiativ/ samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

"Lillehammer en forstad til Oslo?" og andre relevante InterCity-spørsmål

Lillehammer en forstad til Oslo? og andre relevante InterCity-spørsmål Konferanse Transportforsking 2012 Oslo 03.09.12 "Lillehammer en forstad til Oslo?" og andre relevante InterCity-spørsmål Anne Siri Haugen Jernbaneverket Prosjektleder KVU InterCity-strekningene 1 "Lillehammer

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruters metode Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Markedssuksess er utgangspunktet og målet Marked Markedsmål Driftsopplegg Infrastruktur

Detaljer

Sakene blei behandla slik: 25 32/2014 deretter sak 34/14 og til slutt sak 33/14

Sakene blei behandla slik: 25 32/2014 deretter sak 34/14 og til slutt sak 33/14 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Møteprotokoll frå Hovudutval for samferdsel Møtedato: 02.06.2014 Møtestad: Møteleiar: Forfall: Store Breivann, Fylkeshuset Sigbjørn Molvik Ingen Til stades: Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune. Agenda. Hva er miljøpakken? Historisk innblikk i våre mål og vår aktivitet.

Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune. Agenda. Hva er miljøpakken? Historisk innblikk i våre mål og vår aktivitet. Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune Agenda Hva er miljøpakken? Historisk innblikk i våre mål og vår aktivitet. Resultat så langt. Kunne vi gjort det annerledes? Norges første Bymiljøavtale.

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013:

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Noen har fått det bedre: Dal-Drammen: 2 togavganger i timen! Eidsvoll-Kongsberg: Går på Gardermobanen og fungerer godt for pendlerne fra Eidsvoll. Flere korte togsett

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Agenda Jernbanens rolle Økte rammer IC - strategi Helhetlig bytransportpolitikk Ny prosjektmodell Effektive

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

Reisevaner mulig å endre!

Reisevaner mulig å endre! Reisevaner mulig å endre! Erfaringer fra Bergen Fagsjef Rune Herdlevær, Bergen kommune Før tusenårsskiftet ble det etter hvert klart at den foreskrevne medisin for å bidra til en bærekraftig utvikling

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

fordoble antall kollektivreiser?

fordoble antall kollektivreiser? Hvordan skal kollektivbransjen fordoble antall kollektivreiser? Bård Norheim Urbanet Analyse Positivt klima for endring Klimautfordringer og miljøproblemer kan ikke løses uten et attraktivt kollektivtilbud

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Fagdag «Universell utforming» NTP Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet

Fagdag «Universell utforming» NTP Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet Fagdag «Universell utforming» NTP 2014-23 Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet Målstruktur Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Behov for samarbeid Behov for

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter

Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter Siv.ing. Bent Ramsfjell, Hjellnes COWI AS Trafikdage på Aalborg Universitet 2001 269 Innledning Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter

Detaljer

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01308-1 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Stedsutviklingkomite Kommunestyret Møtedato HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Konkurranseutsetting av persontogtrafikken

Konkurranseutsetting av persontogtrafikken Konkurranseutsetting av persontogtrafikken Elisabeth Enger, Jernbanedirektør Dagfinn Berge, Direktør Persontrafikkavtaler Stavanger 12.10.2017 Mål for statens konkurranseutsetting Staten vil gjennom konkurranseutsetting

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer