FoU-rapport: nr 5/2001 Godsomslaget i norske havner Anders Langeland og Amila Duka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-rapport: nr 5/2001 Godsomslaget i norske havner 2000. Anders Langeland og Amila Duka"

Transkript

1 FoU-rapport: nr 5/2001 Godsomslaget i norske havner 2000 Anders Langeland og Amila Duka

2 Rapportens tittel: FoU-informasjon Godsomslaget i norske havner 2000 Prosjektnr: Oppdragets tittel: Nordic Link. Havnestatistikk Prosjektleder: Anders Langeland Forfattere: Anders Langeland og Amila Duka Institutt: Agderforskning Rapport type: FoU-rapport Rapport nr: 5/2001 ISSN-nummer: Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Interreg IIc North Sea Commision ISBN-nummer: Sammendrag: Denne rapporten viser godsomslaget i norske havner i år Det er også vist ulike rangeringer av de største havnene. Agderforskning har samlet inn data om godsomslaget i norske havner gjennom flere år. Etter hvert er de største havnene i hele landet tatt med. Fortsatt er det betydelige forskjeller fra havn til havn når det gjelder registrering og vilje til å opplyse om godsomslaget. Containertransporten vokser raskt men er også det trafikkslaget hvor statistikken er dårligst. Tilgjengelighet til rapporten: Åpen 4 emneord: Norske havner, godsomslaget 2000, de største havnene, innenriks og utenriks transport. Dato: Dato: Linjeleder James Karlsen Prosjektleder Anders Langeland

3

4

5 Forord Agderforskning har samlet inn data om trafikkutviklingen i norske havner og produsert en årlig rapport siden Dette arbeidet har dels vært utført på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, hvor Kjell Abildsnes og Leif Storsve har vært kontaktmenn, og dels finansiert av Interreg IIc prosjekter. Rapporten for år 2000 viser at de nasjonale havnene ikke opprettholder markedsandel i forhold til endringen i norsk utenrikshandel. Rapporten er også utvidet til å omfatte containertransporten, men registreringen i havnene spriker, og datagrunnlaget er derfor tynt. Vi takker alle de havner som velvillig har bidratt med data til denne statistikken. Data som er innsamlet inngår i Agderforsknings regionale database. Vi står til tjeneste både for å sette sammen data fra denne databasen, og eventuelt utføre analyser. Hos Agderforskning har Anders Langeland vært prosjektleder og Amila Duka har utført arbeidet med å utarbeide og analysere statistikken. Agderforskning mai 2001 Anders Langeland i

6

7 Innhold FORORD...I INNHOLD...III FIGURER OG TABELLER...III 1 INNLEDNING Datamaterialet NORGE TOTALT Samlet godsomslag i havner med mer enn en million tonn gods Godsomslag og utvikling i utenrikshandelen Godsomslag og utvikling i innenrikstransport ALLSIDIGE HAVNER OG ENSIDIGE HAVNER NORGES NASJONALE HAVNER Godsomsetningen Utenrikshandelen og de nasjonale havnene HAVNENE I OSLOFJORDEN UTVIKLINGEN I CONTAINERTRAFIKKEN Data grunnlaget Containertrafikk per havn KONKLUSJON...21 VEDLEGG VEDLEGG Figurer og tabeller Tabell 1 Total godsomsetning i tonn og endring 99/ Tabell 2 Utenrikshandel etter havn i tonn og endring fra 1999 til Tabell 3 Innenriks godsomsetning i tonn og utvikling fra 1999 til Tabell 4 Total godsomsetning i tonn for de største tradisjonelle havnene i år 2000 og utviklingen 99/ Tabell 5 Utenrikshandel i tonn og endring Tabell 6 Innenrikshandel i tonn og endring Tabell 7 Norges nasjonale havner, godsmengde i tonn...9 Tabell 8 Utvikling i Norges import og eksport Tabell 9 Utviklingen i godsomslaget Tabell 10 Andel av utenrikshandel i år Tabell 11 Havnene i Oslofjorden, tonn Figur 4:1 Historisk utvikling i godsomslaget iii

8 1 Innledning I denne rapporten presenteres totalt godsomslag i år 2000 for de fleste havnene i Norge, fra Halden til Kirkenes. Rapporten er basert på data innhentet fra havnene, men på grunn av varierende registrering i havnene er det mangler i den oversikt som presenteres. De fleste havnene har fra og med år 2000 tatt i bruk den nye "PORTwin" programmet for havneadministrasjon. Dette har forbedret statistikkene betraktelig i forhold til tidligere år. Alle transportformer for godstransport i området, med unntak for transport i rør mellom Kontinentalsokkelen og kysten av Norge, er tatt med. Det er antatt at denne transporten ikke har noe reelt alternativ og er derfor ikke trukket inn i analysen. 1.1 Datamaterialet Utenom utenrikshandel-statistikken er det fire kilder for data om eksport og import over norske havner: Tollvesenets registreringer Bedriftenes egne data Rederiene Havnenes statistikk Agderforskning har i noen år samlet inn data med utgangspunkt i havnestatistikken i hver enkelt havn 1. Registreringene som den enkelte havn foretar i havnestatistikken, varierer fra havn til havn, dels på grunn av manglende felles definisjoner. Noen av de vanlige problemområdene er hvordan containere, stykkgods og lastebil på ferge, såkalt RoRo- (roll on - roll off ) trafikk, blir registrert i statistikken. Stykkgods er en samlebetegnelse for gods av varierende størrelse og slag, og kan for eksempel være kasser, papirruller, storsekker, paller, containere etc. Det er vanskelig å skille ut mottaker/avsender på grunnlag av varetype, fordi antall varetyper sendt som stykkgods kan være meget stort, og ofte kan ikke varetype og forsendelsestype kombineres. Hovedmengden av RoRo-transporten er lastebil på ferge, men det er også et økende antall containere og løstrailere som rulles ombord på skip uten trekkvogn. Mengde i tonn og antall lastebiler til havnene registreres. Det foreligger ikke data om varetype for fergetransportene. Det er også forskjellig praksis fra havn til havn vedrørende registrering av tomme containere og tomme lastebiler. For å få informasjon om varetyper på lastebil på ferge må det innhentes ytterligere informasjon i tillegg til havnestatistikken. 1 Se FoU rapport 9/96, avsnitt

9 En analyse basert på havnedata burde derfor suppleres med data fra bedriftene, rederiene og speditørene dersom det er ønskelig å gi et så godt som mulig bilde av vareflyten over havnene. I 1999 har en del av de norske havnene gått over på et nytt registreringssystem, PORTwin. PORTwin er en ny programpakke utarbeidet av Allianse Intersoft AS og rapporter om godsstatistikk er en del av den. Klassifiseringen av last- og godstyper følger de europeiske krav som spesifisert i Rådsdirektiv nr. 64/95 om maritim statistikk.. Flere havner har i år 2000 tatt det nye systemet i bruk og dette har ført til mer standardiserte og sammenlignbare havnestatistikker. Nå bruker 44 av 56 norske havner "PORTwin". Overgangen til det nye registreringssystemet har imidlertid ført til noen problemer når det gjelder sammenligning av data fra år til år. Problemet er spesielt synlig i havnene som heller ikke hadde det gamle "Havne data"-systemet, men som nå har tatt i bruk "PORTwin". Når det gjelder containerstatistikk, så er en del kategorier som eksisterte i "Havne data" nå forandret eller slått sammen. Tidligere var det vanlig å dele registrering på tomme containere og containere med last, mens den nå har forsvunnet. En ny deling på Lo-Lo (Lift on - Lift off) og Ro- Ro containere er blitt innført. Det er viktig å nevne at det fortsatt forekommer feil i registrering av godsflyten i noen av de norske havnene, delvis grunnet dårlig innrapportering, delvis på grunn av feilregistrering. 2

10 2 Norge totalt 2000 Agderforskning har samlet inn data fra norske trafikkhavner i flere år. Tilgjengelig havnestatistikk er for år 2000 innhentet fra om lag førti havner over hele landet. På grunn av varierende innrapportering fra år til er ikke alle havnene presentert i alle våre rapporter de siste årene. Dette gjør at det er litt problematisk å følge utviklingen i samtlige havner og direkte sammenligne utviklingen i den totale godsmengden over norske havner. Totalt godsomslag for de havnene som det er samlet inn havnestatistikk for i år, er vist i Vedlegg 1. I denne rapporten har vi valgt å fokusere på havnene som hadde total godsomsetning over en million tonn. Det var 16 havner som hadde en slik godsomsetning i år Av disse var det 9 havner med et godsomslag over 2 millioner tonn. Nedenfor vises først total godsomsetning over de seksten største havnene i Norge i år 2000, samt prosentvis endring for hver havn og totalt, fra 1999 til Samlet godsomslag i havner med mer enn en million tonn gods I tabell 1 er godsomslaget for de største havnene i Norge vist. Havnene er rangert etter godsomsetning. Variasjon fra havn til havn er meget stor. Mange av havnene har en eller et fåtall store bedrifter med egen industrikai, som ofte kan ha vesentlige mengder gods inn og ut over havna. For havnene Tønsberg og Bergen-omland inngår last til og fra oljeraffineriene. Narvik er en stor eksporthavn for malmen fra Kiruna. Disse havnene gir svært store utslag i det totale godsomslaget. De vil derfor ikke omtales videre i denne rapporten. I stedet for Bergenomland kommer vi også fra og med kapitel 3 til å konsentrere oss bare om Bergen havn. Tabell 1 Total godsomsetning i tonn og endring 99/00 Havn Losset Lastet Totalt Endring Bergen og omland % Narvik % Tønsberg % Karmsund % Grenland % Oslo % Borg % Rana % Stavanger % Kristiansand % Drammen % Trondheim % Moss* % Måløy % Ålesund % Kristiansund % SUM % 33 % 67 % 3

11 De tre største havnene i Norge er etter godsomsetning: Bergen-omland, Narvik og Tønsberg med henholdsvis 85 millioner tonn, 14 millioner tonn og 10 millioner tonn. Samlet hadde de 16 største havnene en godsomsetning på 156 millioner tonn. Gjennomsnittlig endring i det totale godsomslaget viser en stagnasjon. Bergen-omland hadde en nedgang på 10% i godsomsetningen fra året før. Den største økningen er forekommet i Karmsund, hvor godsomsetning har mer enn tredoblet seg. Grunnen til dette er at kommunene Bømlo, Sveio, Tysvær og Bokn er blitt med i Karmsund Interkommunal Havn. Dette gir spesielt utslag i statistikkene for Karmsund havn. Utover Karmsund havn, har Stavanger havn hatt en økning i godsomsetning på 63%. Også dette skyldes utvidelse av det interkommunale samarbeidet. Sola havn ble 1. Juni 2000 tillagt Stavanger interkommunale havn og havnedistriktet ble endret. 2.2 Godsomslag og utvikling i utenrikshandelen Havner med godsomslag i utenrikshandelen over en million tonn i år 2000 er i dette kapitel rangert etter størrelse. I tabell 2 nedenfor vises godsomslag og utviklingen i utenrikshandelen i de ni største eksport havnene i Norge. Bergen-omland hadde en betydelig større andel av eksport enn import. Av den totale utenriks omsetningen på 60 millioner tonn, utgjorde eksport hele 58 millioner tonn. Dette skyldes oljeeksporten. Total endring viser en gjennomsnittlig økning i utenrikshandelen over disse havnene på 7%. Eksport utgjør 86% og import 14% av den totale godsomsetningen utenriks, og denne fordelingen er den samme som de siste 3 år. Det er en stor variasjon fra havn til havn om eksporten eller importen er størst. Oslo har betydelig større import enn eksport, mens for Larvik og Karmsund er situasjonene motsatt. Grenland har relativt god retningsbalanse. Tabell 2 Utenrikshandel etter havn i tonn og endring fra 1999 til 2000 Havn Import Eksport Total Endring Bergen og omland % Narvik % Grenland % Karmsund % Tønsberg % Oslo % Borg % Rana % Kristiansand % SUM % 14 % 86 % 4

12 2.3 Godsomslag og utvikling i innenrikstransport Ni havner som i år 2000 hadde innenriks godsomsetning på over en million tonn, er vist i tabell 3. Prosentvis endring fra 1999 til 2000 er også tatt med. Tabell 3 Innenriks godsomsetning i tonn og utvikling fra 1999 til 2000 Havn Losset Lastet Total Endring Bergen og omland % Tønsberg % Karmsund % Oslo % Stavanger % Grenland % Borg % Kristiansund % SUM % 71 % 29 % Totalt ble det losset over 30 millioner tonn og lastet over 12 millioner tonn over de åtte største havnene i 1999, og det er en gjennomsnittlig nedgang på 12 % fra året før for de åtte havnene. Utgående innenriks godstrafikk i Bergen-omland er langt mindre en inngående, som er henholdsvis 5 millioner tonn og 19,8 millioner tonn. Det var en samlet nedgang på 26% fra året før. Grenland viser en nedgang på 40% i total innenriks godsomsetning, men det er usikkert om nedgangen skyldes feil i registrering, eller virkelig nedgang i godsomsetning. Karmsund og Stavanger har den største økningen fra året før, som skyldes tidligere nevnte forhold. 5

13

14 3 Allsidige havner og ensidige havner I dette kapitlet har vi utelatt havner som bare betjener en eller noen få kunder/produkter, slike som Tønsberg med raffineriet på Slagentangen, og Bergen-omland hvor det inngår last til og fra oljeraffineriene. Narvik er også tatt ut på grunn av eksport av malm fra Kiruna. Hensikten er å gi et klarere bilde av godstrafikken for havnene som betjener mange bedrifter innenlands. Bergen-omland er tatt ut og bare tall fra Bergen havn er presentert i det følgende. Tabell 4 Total godsomsetning i tonn for de største tradisjonelle havnene i år 2000 og utviklingen 99/00. Havn Losset Lastet Totalt Endring Karmsund % Grenland % Oslo % Borg % Rana % Stavanger % Bergen % Kristiansand % Drammen % Moss % Måløy % Trondheim % Ålesund % Kristiansund % SUM % 43 % Tabell 4 viser at Karmsund i år 2000 var den største norske havnen med godsomsetning på 10 millioner tonn, fulgt av Grenland havn, som hadde godsomsetning på 9,6 millioner tonn, og Oslo havn, som hadde godsomsetning på 6,2 millioner tonn. Bergen er nå kommet på syvende plass med 2,4 millioner tonn, som er langt mindre en godsomsetningen på 85 millioner tonn, som alle havnene i Bergen området hadde samlet. Grunnen er som sagt oljetransporten, ettersom råolje og petroleumsprodukter alene var på cirka 80 millioner tonn for Bergen-omland. Både Karmsund og Stavanger havner ble utvidet i år De fleste andre havnene viser en nedgang fra året før: Oslo 6 %, Grenland 2 % og Oslo 14 %. Borg er den eneste store havna i Oslofjorden som økte godsomslaget i år Tabell 5 viser at det var syv havner med utenriks godsomsetning på over en million tonn. Vi ser at import og eksport er mye mer jevnt fordelt etter at vi har utelatt havnene med transport til oljeraffineriene etc. Eksporten utgjør 55 % av den totale utenrikstrafikken over de syv havnene som var på om lag 14,7 millioner tonn. Karmsund er nå den største eksporthavnen med en godsmengde på 5,1 millioner tonn. 7

15 Tabell 5 Utenrikshandel i tonn og endring Havn Import Eksport Total Endring Grenland % Karmsund % Oslo % Borg % Rana % Kristiansand % Bergen % SUM % 55 % I tabell 6 er de 7 største innenrikshavnene i det begrensede studieområdet rangert for år 2000 etter total godsmengde i tonn. Utviklingen fra 1999 til 2000 er også vist. Tabell 6 Innenrikshandel i tonn og endring Havn Losset Lastet Total Endring Karmsund % Oslo % Stavanger % Grenland % Borg % Kristiansund % Bergen % SUM % 43 % Den største innenrikshavnen etter total godsmengde i tonn var Karmsund med 3,9 millioner tonn, fulgt av Oslo med 2,3 millioner tonn og Stavanger med 2,1 millioner tonn. Inngående godsmengde ved Oslo havn var på 1,7 millioner tonn, mens utgående var i underkant av tonn. Stavanger havn og Bergen havn hadde også en betydelig overvekt av inngående godsmengde. Den største nedgang i innenriks godsomsetning har vært i Grenland, det vil si en reduksjon på 40% siden Bergen havn hadde også en nedgang på rundt 20%, mens Oslo havn hadde en nedgang på 7% i innenriks godsomsetning. Samtidig har innenriks godsomsetning over Karmsund og Stavanger havn gått betraktelig opp. Dette skyldes de forholdene som er nevnt tidligere i rapporten. 8

16 4 Norges nasjonale havner 4.1 Godsomsetningen Nedenfor viser tabell 7 den totale godsomsetningen i 1997, 1998, 1999 og 2000 over Norges nasjonale havner og prosentvis endring i løpet av de to siste årene. (Det er ytterligere utnevnt noen flere nasjonale havner etter at denne statistikken ble påbegynt!) Tabell 7 Norges nasjonale havner, godsmengde i tonn. Havn Endring Oslo % Grenland % Kristiansand % Stavanger* % Bergen % Trondheim % Bodø % Tromsø % SUM % *Stavanger interkommunal havn ble tillagt Sola 1. Juni 2000 Godsomslaget i de åtte nasjonale havnene har vist en jevn, svak nedgang og ligger på cirka 26 millioner tonn på slutten av nittitallet. De nasjonale havnene og skipstrafikken har ikke fanget opp økningen i Norges utenrikshandel i perioden. Oslo, Grenland, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø har nedgang for tredje år på rad, noen til dels betydelig nedgang. I 1999, viste den totale godstrafikken over Norges nasjonale havner en marginal nedgang på 1 % fra året før, mens det var ingen betydelig endring i år Kristiansand havn sto for den største nedgangen i 1999 som utgjorde 9 %, mens Stavanger havn hadde den største økningen på 19 %. I år 2000 har de fleste havnene enten stagnert eller gått ned i godsomsetning. Stavanger havn hadde en økning på 64% som skyldes at Sola havn den 1. Juni 2000 ble Stavanger interkommunal havn. For fem av de nasjonale havnene har vi vist utviklingen de siste femten årene i tabell 9 og i figur 4:1 nedenfor. 4.2 Utenrikshandelen og de nasjonale havnene Importen til Norge har økt fra 22 millioner tonn til 30 millioner tonn i år 2000, en økning på 36 %. 9

17 Tabell 8 Utvikling i Norges import og eksport Mengde i 1000 tonn (alle varer) År Import Eksport Målt i tonn økte importen med 50 % og eksporten ble tredoblet i denne femtenårsperioden. Fra 1991 til 1998 økte norsk utenrikshandel med over 50 %. De fem nasjonale havnene har ikke fulgt denne utviklingen men viser langt lavere vekst på cirka 20 %. Det generelle bildet for de fem nasjonale havnene vi har data for, er at godomslaget har fulgt utviklingen i utenrikshandelen, men med langt lavere vekstrate (for Grenland havn går tallene tilbake til 1991). De siste tre årene viser så stagnasjon og nedgang i godsomslaget, mens økningen i utenrikshandelen fortsatte. Stavanger havn har den motsatte utvikling med jevn nedgang fra 1985 til 1997 og deretter vekst. Tabell 9 Utviklingen i godsomslaget Havn Oslo Grenland Kristiansand Stavanger Bergen SUM Historisk utvikling Godsmengde i tonn Oslo Grenland Kristiansand Stavanger Bergen Figur 4:1 Historisk utvikling i godsomslaget

18 Utviklingen i disse årene tyder på at de største nasjonale havnene ikke makter å utnytte stordriftsfordelene og trekke til seg gods fra de mindre havnene. Konsentrasjon av transportstrømmene og utvikling av hub and spoke -systemer synes heller ikke å ha fått særlig gjennomslag. De neste årene vil vise om nedgangen i godsomslaget for de største nasjonale havnene fortsetter, eller om sjøtransporten og de viktigste havnene greier å snu de tre siste årenes utvikling. Tabell 10 Andel av utenrikshandel i år 2000 Andel av tot. Importen Andel av tot.eksporten Havn Import Eksport Oslo ,6 % 0,6 % Grenland ,2 % 2,0 % Kristiansand ,8 % 0,2 % Stavanger ,8 % 0,1 % Bergen ,9 % 0,2 % SUM ,3 % 3,2 % Tabell 10 viser oss den andelen av Norges import og eksport de største nasjonale havnene hadde i år Det er Grenland havn som har den største andel import og eksport, henholdsvis 12 % og 2 %. Totalt sett har de fem største nasjonale havnene 28 % av Norges import, og bare 3,2 % av Norges eksport i år

19

20 5 Havnene i Oslofjorden Dette kapitlet presenterer de viktigste havnene i Oslofjorden. På grunn av varierende registrering i havnene er det mangler i den oversikt som her presenteres. Tabell 11 Havnene i Oslofjorden, tonn Innenriks Utenriks Totalt SUM Endring 00/99 Havn Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Totalt Utenriks Halden* % Borg % 113 % Moss % Oslo % 94 % Drammen % 90 % Tønsberg % 89 % Larvik % 66 % Grenland % 110 % SUM % 103 % *Fordeling på Losset/Lastet og Innenriks/Utenriks er foreløpig ikke kjent Tabell 10 viser utenriks og innenriks godstrafikk over havnene i Oslofjorden i år 2000, samt prosentvis endring fra 1999 til Den totale godsomsetning for havnene i Oslofjorden i 1999 var på om lag 35 millioner tonn, mens den i år 2000 var om lag 34,5 millioner tonn. Dette er en nedgang på 2%. Inngående godsmengde var på om lag 18,3 millioner tonn, mens utgående godsmengde var på om lag 16,1 millioner tonn. Utenriks godstrafikk over havnene i Oslofjorden i år 2000 var på 21,5 millioner tonn (når Halden havn er utelatt), det vil si en gjennomsnittlig økning på 3% (når Moss og Halden havn er utelatt). De tre største havnene etter total godsomsetning er Tønsberg med 10,2 millioner tonn, Grenland med 9,6 millioner tonn og Oslo med 6,3 millioner tonn. Retningsbalansen er meget skjev for flere av havnene i Oslofjorden, både for innenriks- og utenrikstrafikken. Det medfører meget dårlig kapasitetsutnyttelse av skipene og dermed høye transportkostnader. 13

21

22 6 Utviklingen i Containertrafikken 6.1 Data grunnlaget Tallene som presenteres nedover, er hentet fra havnenes statistikk. Registreringene som den enkelte havn foretar i havnestatistikken, varierer fra havn til havn. Det førte til at vi ikke kan presentere samme type data for samtlige havner. Samtidig er statistikken over conteinertrafikken i norske havner blitt betydelig bedre i år 2000 etter at flere av havnene har tatt i bruk "PORTwin" registreringssystem. 6.2 Containertrafikk per havn Utvalget av de data som var av størst interesse er presentert her. TEU er en vanlig forkortelse for Twenty Feet Equivalent Unit. Det er praksis i mange havner å omregne antall containere til TEU eller 20 fots enheter. Containertrafikken er som oftest registrert med last i, men ikke alltid. Tomme containere blir ofte ikke registrert. I havnestatistikken benyttes også ofte definisjonene Rullende enhet med eller uten trekkmaskin. En lastebil som kjører om bord er Rull enh m/trekk mens dersom bare semitraileren trekkes om bord er det Rull enh u/trekk. Det varierer hvordan containere som trekkes om bord på traller, registreres. Vi har derfor oppgitt både lastebiler/trekkvogn og containere i de følgende tabellene. EU kommisjonens direktiv (95/64/ES) om statistiske krav i maritime næringer setter også retningslinjer for hvordan gods registreres i Norge. Allianse Intersoft AS har også fulgt de retningslinjene ved utarbeidelse av godskategorier i PORTwin programpakken. Dermed har vi tre hovedgrupper som er interessante i denne sammenhengen. Gruppe 30 omfatter containere som igjen deles i 20 fots containere, 40 fots containere, >20 og <40 fots containere, fraktenheter >40 fot og store containere. Vi har i denne rapporten valgt å slå de siste tre grupper i en kategori som vi kaller for annen containertype. Gruppen 50 omfatter Roll-on/Roll-off selvdrivende fraktenheter det vil si fraktenheter med trekkvogn. Denne gruppen omfatter blant annet også passasjerbiler, passasjerbusser og import-/eksportbiler. Vi har i denne rapporten unnlatt å inkludere denne gruppen da disse ikke er interessante i denne sammenhengen. Gruppen 60 omfatter Roll-on/Roll-off ikke selvdrivende fraktenheter det vil si frakenheter uten trekkvogn. Følgende tabeller presenterer containertrafikken i de største norske containerhavner, det vil si i Oslo, Kristiansand, Grenland, Larvik, Bergen og Stavanger. Resten av containerstatistikken er presentert i vedlegg 2. 15

23 BERGEN HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % TOTAL CONTAINER % Det ble transportert tonn gods i containere over Bergen havn i år Dette er en gjennomsnittlig økning på 3 % fra året før. GRENLAND HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN % 20 FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % Grenland havn hadde en gjennomsnittlig nedgang på 9% i antall tonn som er transportert i containere i år 2000 i forhold til BORG HAVN Lastetype Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks FRAKTENEHETER PÅ 20' PR ANTALL Lastetype Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks FRAKTENEHETER PÅ 20'

24 KRISTIANSAND HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN % RULL. E M/TREKKMASKIN % 20 FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN % RULL. E M/TREKKMASKIN % 20 FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % I år 2000 ble det transportert totalt tonn gods i containere over Kristiansand havn. Av disse var utenriks containertrafikk. Det er dermed transportert 15% mindre tonn gods i containere i forhold til Reduksjon har også skjedd i antall containere som var på 10% fra året før. LARVIK HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER % Larvik havn hadde i år 2000 en økning på 4% i tonn gods transportert i containere. Samtidig er antall containere i gjennomsnitt 10% mindre. 17

25 OSLO HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN % RULL. E M/TREKKMASKIN % 20 FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % Det ble transportert rundt 1,1 millioner tonn gods i containere i Oslo havn i år Dette er en gjennomsnittlig reduksjon på 15 % fra året før. Mengde gods som er transportert i 40 fots containere holder seg på nesten likt nivå som året før, mens det er reduksjon på 21% i mengden gods transportert i 20 fots containere. Antall containere er redusert med 7% fra året før. Dette kan kanskje være tegn på noe bedre utnyttelse av containerne. STAVANGER HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER % Mengde gods som er transportert i containere i Stavanger havn i år 2000 sammenlignet med 1999, har økt i gjennomsnitt med hele 24 %. Spesielt har økt mengde gods transportert i 40 fots containere (74 %). Det var imidlertid en gjennomsnittlig nedgang på 7 % i antall containere. Antall 20 fots containere har hatt en reduksjon på 24% fra året før. Antall TEU er derimot redusert med om lag 13 % i samme periode. 18

26 NORGES STØRSTE CONTAINERHAVNER Antall containere TEU Antall tonn Havn Totalt Herav Utenriks Total Herav Utenriks Oslo Kristiansand Borg Grenland Larvik Bergen Stavanger SUM Oslo er Norges suverent største containerhavn med totalt 1,1 millioner tonn. Deretter følger Kristiansand med tonn og Borg med tonn. De samme havnene (unntatt Borg som vi ikke har conteiner-statistikk for) har til sammen håndtert tonn i I år 2000 er tallet tonn. Med antatt 10 tonn per TEU håndterte disse 3 havnene cirka lastede containere i år Antall tomme containere som ble transportert og håndtert, er ukjent. Noen havner derimot registrerer tomme containere atskilt, men vi har valgt å slå alle containere sammen for lettere å kunne sammenligne. På grunn av den raske veksten i containertrafikken internasjonalt, bør registreringen og havnestatistikken forbedres. 19

27

28 7 Konklusjon Den totale godsomsetningen i år 2000 over de norske havnene som vi har samlet data fra var om lag 165 millioner tonn, av dette var cirka 110 millioner tonn utenrikstrafikk. Det er en meget stor variasjon i godsomslaget mellom havnene avhengig av om de betjener et større omland eller bare lokalmiljøet, eller om det finnes en eller flere store bedrifter i området. Havnene har også forskjellig rolle avhengig av lokalisering i forhold til overordnet transportsystem. Oslo, Larvik, Kristiansand og Stavanger har i mange år vært de viktigste fergehavnene. Moss og Egersund har i de siste årene kommet til som nye fergehavner. Etter at jernbanetrafikken over Kristiansand havn ble nedlagt i 1996, er det ikke lenger fergeforbindelse med jernbanevogner til utlandet. De 16 største norske havnene etter godsomsetning i 1999 hadde en samlet godsomsetning på cirka 156 millioner tonn. Det var liten forandring fra året før. Bergen-omland havn har alene omsatt 85 millioner tonn i år 2000 (cirka 10 % reduksjon siden 1999) og dette skyldes hovedsakelig trafikken fra og til oljeraffineriene (Bergen havn hadde betydelig mindre godsomsetning, cirka 2,5 millioner). Den totale utenriks godsomsetningen i de ni største eksporthavnene i Norge i år 2000 var på cirka 104 millioner tonn og det var en gjennomsnittlig økning på 7% fra Av de 104 millioner tonnene utgjorde eksporten hele 86%, mens importen utgjorde 14%. Allsidige havner er de trafikkhavnene som ikke domineres av en type gods. Bergen-omland, Narvik og Tønsberg er derfor utelatt i statistikken over allsidige havner. I år 2000 var det totale godsomslag på 38 millioner over de allsidige havnene i Norge som hadde godsomsetning over en million tonn. Etter at de store havnene er utelatt, får vi en mer jevn fordeling på eksport og import (henholdsvis 43 % og 57 %). Den totale omsetningen innenriks i de "allsidige" havnene som hadde innenriks godsomsetning over en million tonn, er på cirka 13,3 millioner tonn. Norges åtte nasjonale havner viste i år 2000 ingen store endringer i gjennomsnitt. Imidlertid har de fleste havner hatt mindre eller større nedgang bortsett fra Stavanger havn som har en økning på 64 %. Økningen skyldes at Stavanger interkommunale havn ble tillagt Sola fra 1. Juni Nasjonalhavnene har cirka halvparten av omsetningen i de allsidige havnene. Havnene i Oslofjorden hadde en total godsomsetning på 34,5 millioner tonn i år 2000 (en reduksjon på 2 % fra året før), hvor utenrikstrafikken var på rundt 21,5 millioner tonn (en økning på 3 % fra året før). Oslo med nesten 1,1 millioner tonn og cirka TEU er Norges suverent største container havn, fulgt av Kristiansand, og Borg med henholdsvis tonn/ TEU og tonn/ TEU. Datagrunnlaget for containerstatistikken dekker flere havner enn tidligere år. Etter hvert vil vi bygge ut datagrunnlaget til det bedre. Det er fortsatt vanskelig å sammenligne utvikling i containertransporten med tidligere år på grunn av en del forandringer i registreringsmåten og forskjeller i registrering i diverse havner. Det er spesielt viktig å forbedre kunnskapen om utviklingen av containere og annen enhetslast. Det skjer en rask økning i bruken av containere i noen havner. Konsekvensene for 21

29 havnene er økt behov for bakarealer og effektivt håndteringsutstyr. Norske havner har også så lavt godsvolum og så skjev retningsbalanse at økt bruk av containere ofte medfører dobbel transport for å trekke inn tomme containere til brukerne. 22

30 Vedlegg 1. NORGE TOTALT (godsmengde i tonn) Innenriks Utenriks Totalt SUM Havn Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Arendal Bergen* Bergen og omland Bodø Borg Drammen Egersund Farsund Florø Grenland Halden Hammerfest Harstad Horten Karmsund Kirkenes Kragerø Kristiansand Kristiansund Larvik Lillesand Mandal Molde Moss Måløy Narvik Oslo Rana Sandnes Sauda Sola** Stavanger** Stord Sør-Varanger Tromsø Trondheim Tønsberg Vardø Ålesund Totalt *Bergen er inkludert i tallene for Bergen og omland ** Stavanger interkommunal havn er utvidet med Sola kommune 23

31

32 Vedlegg 2 DRAMMEN HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER FLORØ HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER PR ANTALL Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks 20 FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER KRISTIANSUND HAVN Lastetype Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks FRAKTENHETER PÅ 20' FRAKTENHETER PÅ 40' ANDRE FLYTTBARE ENHETER TOTAL PR ANTALL Lastetype Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks FRAKTENHETER PÅ 20' FRAKTENHETER PÅ 40' TOTAL

33 MO I RANA HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER PR ANTALL Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks 20 FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER MOSS HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER TOTAL CONTAINER PR ANTALL Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER TOTAL CONTAINER MÅLØY HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks ANNEN CONTAINERTYPE FT CONTAINER FT CONTAINER TOTAL PR ANTALL Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks ANNEN CONTAINERTYPE FT CONTAINER FT CONTAINER TOTAL

34 STORD HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks 20 FT CONTEINERE ANNEN CONTEINER TYPE RULL.E M/TREKKMASKIN RULL.E U/TREKKMASKIN TRONDHEIM HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER TOTAL CONTAINER PR ANTALL Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER TOTAL CONTAINER ÅLESUND HAVN Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER PR ANTALL Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER FT CONTAINER ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER

35 TROMSØ HAVN LASTETYPE Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks RULL.E U/TREKKMASKIN RULL.E M/TREKKMASKIN FT CONTAINERE ANNEN CONTAINERTYPE TOTAL CONTAINER KARMSUND HAVN Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % PR ANTALL Endring Type Forsendelsmåte Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Totalt Utenriks Tot 00/99 RULL. E U/TREKKMASKIN RULL. E M/TREKKMASKIN FT CONTAINER % 40 FT CONTAINER % ANNEN CONTAINERTYPE % TOTAL CONTAINER % 28

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes?

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness Inger Beate Hovi Transport og Logistikk 2015 19. Oktober 2015 Bakgrunn og formål Bakgrunn:

Detaljer

Geir Morten Mosleth Godsstrømmer på norskekysten 2007

Geir Morten Mosleth Godsstrømmer på norskekysten 2007 Rapporter 2009/25 Geir Morten Mosleth Godsstrømmer på norskekysten 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Notater. Øystein Linnestad og Geir Morten Mosleth. Forprosjekt «Godstransport på kysten» 2006/24 Notater 2006

Notater. Øystein Linnestad og Geir Morten Mosleth. Forprosjekt «Godstransport på kysten» 2006/24 Notater 2006 2006/24 Notater 2006 Øystein Linnestad og Geir Morten Mosleth Notater Forprosjekt «Godstransport på kysten» Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Innhold Innhold... 1 Figuroversikt... 2 Tabelloversikt...

Detaljer

Avgifter og tidsbruk i norske havner. Gjennomført av Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi

Avgifter og tidsbruk i norske havner. Gjennomført av Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi Avgifter og tidsbruk i norske havner Gjennomført av Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi Bakgrunn og formål «En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner» - en rapport i serien «Bred samfunnsanalyse

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Tall for år 2002 i tonn (Transportregion) Havn Total godsmengde. Containergods (lo/lo) Oslo (Øst)

Tall for år 2002 i tonn (Transportregion) Havn Total godsmengde. Containergods (lo/lo) Oslo (Øst) Spørsmål 94 Kystforvaltning Sammenlikning havner Det ønskes en oversikt over de tre største havnene (målt i stykkgods) i hver av de fire transportregionene med følgende data: i. Samlet mengde stykkgods

Detaljer

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Else-Marie Marskar Prosjektleder Referansegruppemøte 12. desember 2016 02.09.2016 Regjeringens mål er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet Sammendrag: Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet TØI-rapport 700/2004 Forfatter(e): Anne Madslien Ingar Kjetil Larsen Berit Grue Oslo 2004, 29 sider Innledning På oppdrag fra DSB (Direktoratet

Detaljer

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling Sammendrag: Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling TØI rapport 1363/2014 Forfatter(e): Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Paal Brevik Wangsness Oslo 2014 103sider En analyse av godstransportmarkedets

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1995-2004 ÅR BULK STYKKGODS I ALT 1995 2 667 3 270 5 937 1996 1) 3 047 3 706 6 753 1997 3 191 3 719 6 910 1998 3 125 3 615 6 740 1999

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods Sammendrag: Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods TØI rapport 1195/2012 Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2012 78 sider Konkurranseflater mellom

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Referansegruppen, 21. september 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 Godstransportarbeid på norsk område - transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø,

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-regionen

Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-regionen TØI notat 1132/1999 Forfattere: Inger Beate Hovi Knut Bøe Anne Madslien Oslo 1999, 46 sider Sammendrag: Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-regionen Bakgrunn Våren 1998 ble det nedsatt

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

NTN Nordic Transportpolitical Network

NTN Nordic Transportpolitical Network NTN Nordic Transportpolitical Network ANNEKS til Delprosjekt 2 Hovedrapport Kart over eksport og import i de regionale områdene Anders Langeland Agderforskning Forord Nordic Transportpolitical Network

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Havnestatistikk 2004. Maritime transport statistics. D 354 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Havnestatistikk 2004. Maritime transport statistics. D 354 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 354 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Havnestatistikk 2004 Maritime transport statistics Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I HD2008 OPPDRAGSGIVER NORSK HAVNEFORENING

INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I HD2008 OPPDRAGSGIVER NORSK HAVNEFORENING Samlastere INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I Kystverket Vareeiere Agenter Havnetjenester Systemer Havner Fartøy HD2008 AIS Forsvaret Tollvesenet SSB Speditør Cargo M. Fartøysdatabase OPPDRAGSGIVER NORSK

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Sammendrag: Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Forfattere: Anne Madslien, Vegard Østli, Chi Kwan Kwong og Elise Caspersen Oslo 2013 126 sider På oppdrag for Direktoratet

Detaljer

Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet. Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl.

Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet. Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl. Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl.12:00-12:25 Prosjektet har vokst frem gjennom flere styreperioder i

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 1 Sjøtrafikkavdelinger (områder) Landet skal deles inn i syv områder, likt dagens sjøtrafikkavdelinger. Se kartene nedenfor. Områdene er: - Troms og Finnmark - Nordland

Detaljer

FREMTIDIG HAVNESTRUKTUR I CONTAINERREDERIERS PERSPEKTIV

FREMTIDIG HAVNESTRUKTUR I CONTAINERREDERIERS PERSPEKTIV FREMTIDIG HAVNESTRUKTUR I CONTAINERREDERIERS PERSPEKTIV 12.09.2016 1 Budbringer Bakgrunn Bred samfunnsanalyse av godstransport Beholde det eksisterende antallet havner Dør-til-dør distribusjonskostnader

Detaljer

Rammevilkårene for havnene og sjøtransporten. Pia Farstad Samferdselskonferansen, Kristiansund 17. mars 2011

Rammevilkårene for havnene og sjøtransporten. Pia Farstad Samferdselskonferansen, Kristiansund 17. mars 2011 Rammevilkårene for havnene og sjøtransporten Pia Farstad Samferdselskonferansen, Kristiansund 17. mars 2011 Agenda Kort presentasjon av KS Bedrift Havn Hvem og hva bestemmer rammevilkårene for havnene

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt «VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt Sjøtransport reduserer fraktkostnadene med 15-35 prosent I ulike utredninger og fra flere vareeiere blir det påstått at sjøfrakt

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Grunnprognoser for godstransport til NTP

Grunnprognoser for godstransport til NTP Sammendrag: Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 TØI rapport 1393/2015 Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Bjørn Gjerde Johansen, Anne Madslien, Wiljar Hansen Oslo 2015 88 sider

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Konsept Altinn for Sjøtransport

Konsept Altinn for Sjøtransport Konsept Altinn for Sjøtransport Fremtidens godsportal? Knut Jørgen Solheim Heum Faggruppeleder økonomi/data Beskrivelse Maritim portal for elektronisk innrapportering av gods på sjø Overordnet mål: Bedre

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Utviklingstrekk, varestrømsanalyse, terminalanalyse og rammebetingelser Arbeid knyttet til «Bred samfunnsanalyse av godstransport»

Utviklingstrekk, varestrømsanalyse, terminalanalyse og rammebetingelser Arbeid knyttet til «Bred samfunnsanalyse av godstransport» Utviklingstrekk, varestrømsanalyse, terminalanalyse og rammebetingelser Arbeid knyttet til «Bred samfunnsanalyse av godstransport» Inger Beate Hovi og Elise Caspersen Utførte deloppgaver som presenteres

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Godsknutepunkter struktur og effektivitet Sammendrag: Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI-rapport 1128/2011 Stein Erik Grønland og Inger Beate Hovi Oslo 2011, 71 sider Beregninger viser at dagens havnestruktur rundt Oslofjorden er bedre

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

HAVNER OG VARESTRØMMER

HAVNER OG VARESTRØMMER Arbeidsrapport M 92 Jan Erik Nilsen Netter, Oddmund Oterhals NyFrakt HAVNER OG VARESTRØMMER Jan Erik Nilsen Netter, Oddmund Oterhals NyFrakt Havner og varestrømmer Arbeidsrapport M 92 ISSN 83-9259 Møreforsking

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF

ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer 125.000 ansatte Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150

Detaljer

Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel

Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel Sammendrag: TØI rapport 480/2000 Forfattere: Anne Madslien Giske C Lillehammer Tron Even Skyberg Oslo 2000, 79 sider Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel Innledning og problemstilling På

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann Sammendrag: Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann TØI rapport 1333/2014 Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Elise Caspersen, Inger Beate Hovi, Torkel Bjørnskau og Christian Steinsland

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter Sammendrag: TØI rapport 340/1996 Forfattere: Rolv Lea, Janne M. Hagen, Jan-Erik Lindjord, Torhild L. Barlaup, Knut Bøe Oslo 1996, 89 sider Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter Små og mellomstore

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Globaliseringens effekt på transportmiddelog korridorvalg til og fra Norge

Globaliseringens effekt på transportmiddelog korridorvalg til og fra Norge TØI-rapport 970/2008 Forfattere: Inger Beate Hovi Anne Madslien Thorkel Christie Askildsen Jardar Andersen Viggo Jean-Hansen Oslo 2008, 150 sider Sammendrag: Globaliseringens effekt på transportmiddelog

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

1 Bilbransjens samfunnsregnskap

1 Bilbransjens samfunnsregnskap 1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR 2015 Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen 1 Oppdraget Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet mars 2014 Viktigste drivkrefter og utfordringer

Detaljer

Næringslivets logistikksystemer

Næringslivets logistikksystemer TØI rapport 1371/2014 Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi Paal Wangsness Elise Caspersen Næringslivets logistikksystemer Hvordan ser de ut og hvordan har de utviklet seg? TØI rapport 1371/2014 Næringslivets

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland

Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland TØI rapport 1360/2014 Inger Beate Hovi Berit Grue Elise Caspersen Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland TØI rapport 1360/2014 Analyse av havners, jernbaneterminalers og

Detaljer

Risavika Havn - En oppdatering

Risavika Havn - En oppdatering Risavika Havn - En oppdatering Logistikkdagen 2012 Fredheim Arena 6. november 2011 Noen regioner får ting til å skje - Noen følger med på hva som skjer - Mens andre igjen lurer på hva som skjedde» Vår

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer