Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det første «runde» årstall. I mai endret banken navn fra Sparebanken Telespar til Fornebu Sparebank, eller Fornebu banken i dagligtale. I dette ligger at banken, i likhet med de aller fleste andre sparebanker, gjennom navnet signaliserer en geografisk tilknytning til et område. Fornebubankens primærområde er Asker, Bærum og Oslo vest. Banken er ikke alene om å drive fullservice bankvirksomhet i dette området, men er den eneste med hovedkontor i Bærum noe som gjør den til bygdas egen bank. Gjennom året har forvaltningskapitalen økt til NOK mill., en vekst på NOK 246 mill., tilsvarende 20%. I tillegg har banken en formidlet utlånsportefølje på NOK 165 mill. Inkluderes den, ville forvaltningskapitalen ved utgangen av 2007 vært på NOK mill. Kravet til minimumsstørrelse for å sikre fremtidig drift i en lokal bank har økt jevnt, og det er styrets oppfatning at det siste årets utvikling har styrket bankens situasjon og lagt et godt fundament for god og lønnsom drift de kommende år. I november fratok Kredittilsynet Terra Securities deres konsesjon for å drive papirvirksomhet. Dette hadde svært liten betydning for banken og bankens kunder. Fornebubankens kunder hadde verken fordringer eller tilgodehavender i forhold til selskapet. Banken hadde heller ikke kontoforhold med selskapet. Det ble raskt etter konkursen etablert on-line tilknytning til First Securities via Fornebubankens nettbank slik at de av bankens kunder som kjøper og selger aksjer kun hadde noen dagers nedetid på tjenesten. Vekst Forvaltningskapitalen har i 2007 vokst med 20% til NOK mill. Dette er en noe svakere vekst enn opprinnelig forventet. Brutto utlån økte gjennom året med NOK 285 mill. til NOK mill., tilsvarende 27%. Hele veksten er i personmarkedet. Nye kunder står for en utlånsvekst på NOK 311 mill., mens eksisterende kunder tross videre opplåning, men som en konsekvens av naturlig nedbetaling, netto reduserte sine lån i banken med NOK 26 mill. På innskuddsiden har banken fått merke usikkerheten og den økende konkurransen som har vært i markedet for sparing og plassering særlig etter at den såkalte subprimekrisen rammet finansmarkedene. Fornebubanken tok tidlig et standpunkt mot å aktivt selge og markedsføre såkalte strukturerte plasseringsprodukter. I en tid med relativt lave renter var det vanskelig å skape fokus om ordinære bankinnskudd når mange av konkurrentene «lovet» kundene tosifret avkastning ved «gearing» og plassering i strukturerte produkter. Innskuddssiden hadde en tilnærmet flat utvikling med en liten nedgang på 1,75% til NOK 952 mill. Rentenivået har økt jevnt gjennom hele året, og styret har tro på at bankens innskuddsside skal styrke seg videre fremover. Resultat Banken har i 2007 et resultat på NOK 11 mill. mot NOK 19 mill. året før. Rentenettoen er, som en følge av utlånsveksten, høyere enn året før, mens rentemarginene er tilnærmet uendret fra ett år tilbake. Også i 2007 har banken hatt god avkastning på papirer. Kostnadene viser en vekst som følge av aktiviteter rundt navnebyttet samt satsingen på kompetanse og organisasjonsutvikling. Fornebubanken eier 1,01% av aksjene i morselskapet Terra Gruppen AS. Organisasjon Fornebubanken har 19 ansatte ved utgangen av I løpet av året har fem medarbeidere sluttet og det er ansatt fem nye. Det er gjennom 2007 nedlagt et betydelig arbeid med å etablere en ny organisasjonsform der målet har vært å etablere og legge til rette for en mer effektiv salgsorganisasjon. Som en del av dette er det gjennomført et stort løft for å heve de ansattes kompetanse på forskjellige områder. Banken har nå som en følge av denne satsing fire medarbeidere som er sertifisert og godkjent som kvalifiserte kunderådgivere i henhold til nye regler gjeldende fra Historisk utvikling (tabell) Resultat (mill.kr) (fra mai) Netto renteinntekt Gebyrinntekter Finansinntekter Driftskostnader Driftsres. før tap Tap -0,4-0, Ordinært driftsres Skatt ,3 Resultat etter skatt ,6 Balanse (mill. kr) Forvaltningskapital Utlån Kundeinnskudd Egenkapital Styret kjenner ikke til forhold av noen art som er viktige for å bedømme bankens stilling og resultatet av virksomheten Årsberetning Fornebubanken

2 som ikke fremgår av denne beretning, resultatregnskap, balanse eller noter. Det har etter styrets vurdering heller ikke inn truffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang som påvirker regnskapet for Verdien av bankens børsnoterte aksjer er etter årsskiftet redusert med NOK 2,9 mill. VURDERING AV BANKENS ØKONOMISKE STILLING OG FORRETNINGSMESSIGE UTVIKLING Eksterne forhold, rammevilkår I Norge har 2007 gjennomgående vært et år med fortsatt god vekst i økonomien både nasjonalt og for husholdningene generelt. Også internasjonalt har 2007 gitt vekst i store deler av verden, der særlig de fremvoksende økonomiene i Asia har videreført de senere årenes sterke vekst. Det har imidlertid, særlig i annet halvår vært noen mørke skyer på himmelen både internasjonalt og her hjemme. I Norge har vi sett en utflating og etter hvert et lite fall i boligprisene. At dette skjer etter flere år med en ekstraordinær vekst er ikke gjenstand for sterk bekymring, særlig fordi andre indikatorer som sysselsetting, oljepris og generell økonomisk vekst viser en meget god utvikling. Internasjonalt fikk vi i august den såkalte sub-prime-krisen som slo hardt og også ganske uventet inn i markedet. Både enkelte tyske, engelske og amerikanske banker fikk store problemer først og fremst med fundingsiden. Sentralbankene gikk kraftig inn og støttet bankene med ekstraordinære lån. I Norge smittet dette ganske raskt over og vi så en umiddelbar økning i prisene i interbankmarkedet. Bankene hadde ikke lenger den samme tiltro til hverandre som tidligere og prisen på lån mellom banker steg. Den såkalte NIBOR renten som er en indikator på dette steg betydelig mye mer enn stigningen i det generelle markedet uttrykt ved Norges Bank-renten. Bankenes fokus på likviditet holdt seg gjennom resten av året. Norges Bank har hevet sin styringsrente syv ganger i 2007, med til sammen 1,75% poeng. Renten var ved utgangen av året på 5,25%. Internasjonalt har den amerikanske sentralbanken flere ganger senket sin rente for å prøve å avdempe den svake innenlandske utviklingen, mens rentene i EU og UK har hatt en flat til stigende utvikling. Det er i hovedsak ventet at veksten i Norge vil fortsette inn i 2008, men samtidig er det verdt å merke seg at det finnes ubalanser i den globale økonomien som lett kan forstyrre det forventede utviklingsbildet. Husholdningenes økonomiske stilling i Norge må sies å være god. Høy reallønnsvekst har mer enn oppveid renteoppgangen for svært mange. Det siste halvårets beskjedne prisfall på boliger slår i liten grad inn siden prisveksten de siste årene har vært mange ganger større. Et nytt trekk i lånemarkedet er at stadig flere ønsker å frigjøre noe av boligkapitalen ved opptak av nye lån enten såkalte fleksilån, lån med avdragsfrihet, eller lån med lengre nedbetalingstid enn tidligere. Statens og kommunenes økonomiske situasjon er god, aktivitetsnivået er høyt og arbeidsledigheten er svært lav. I det hele synes AS Norge å ha et utgangspunkt og en frihetsgrad for den videre utviklingen av landet som knapt har vært bedre. For bank og finansnæringen i Norge har 2007 generelt sett vært et godt år. Veksten har vært god, det er god inntjening og det har vært lite tap. Selv med en økt gjeldsbelastning i husholdningene, gir den høye sysselsettingen og den fortsatt lave realrenten liten grunn til bekymring på dette området. Resultat og balanseutvikling Inntekter Rentenettoen målt som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 2,10%, som året før. Rentene på utlånssiden fastsettes ved en bevisst og ajourført prising av risiko ved siden av rene markedsbetraktninger. Dette samt god volumvekst har ført til en økning i netto rente og kredittprovisjonsinntekter fra NOK 25 mill. til NOK 28 mill. i Bankens øvrige driftsinntekter har hatt en tilfredsstillende utvikling tross nedgang, og utgjør nå NOK 10,6 mill., mot tilsvarende for fjoråret på NOK 16,6 mill. Avkastningen på handel med papirer er ned fra NOK 7,3 mill. i 2006 til NOK 5,9 mill. i Likeledes er utbytter fra papirporteføljen ned fra NOK 4,2 mill. til NOK 1,4 mill. i år. Bankens netto provisjonsinntekter viser en økning på NOK 0,7 mill. tilsvarende over 40% til NOK 2,5 mill. Utgifter Driftskostnadene har i 2007 økt med NOK 5,3 mill. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 1,92% mot. 1,68% i Målt mot netto driftsinntekter utgjør driftskostnadene i ,2% mens tilsvarende tall for fjoråret var 67,7%. Kostnadsveksten var i stor grad knyttet til forhold av ekstraordinær karakter som for eksempel navnebyttet og synliggjøring av «den nye banken» i bankens markedsområde. De forhold som har medført den største kostnadsveksten er: IT kostnader Navnebytte og ekstraord. markedsføring Ordinær lønn Ombygging av banklokalene NOK 0,8 mill. NOK 1,2 mill. NOK 1,0 mill. NOK 0,3 mill. Kontroll med kostnadene vil alltid være en viktig oppgave for styret. Kostnadsnivået er i stor grad et resultat av kvalitet skrav og totalt produkttilbud. Styret legger gjennom den årlige budsjett og handlingsplanprosessen rammene for bankens kostnadsutvikling og foretar gjennom året en løpende oppfølging. 4 Årsberetning Fornebubanken 2007

3 Tap Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer og forskrifter gitt av Kredittilsynet. Styret har i sin vurdering foretatt en grundig gjennomgang av alle misligholdte engasjementer. Det er styrets vurdering at banken gjennom de tapsføringer som er foretatt og med de nedskrivninger som er gjort, har dekning for de tap som er kjent eller som er vurdert som potensielle tapsengasjementer på avslutningsdagen. Det ventes ikke store endringer i netto tapskostnader for Resultat Ordinært driftsresultat etter tap er på NOK 13,6 mill. tilsvarende 1,0% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av dette er NOK 5,9 mill. fra bankens vedipapirvirksomhet. Etter skatt er driftsresultatet NOK 11,0 mill. eller 0,83% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital utgjør 8,2%. Fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital har i løpet av 2007 økt med NOK 246 mill. tilsvarende 20,3%. Den samlede forvaltningskapitalen utgjør ved årsskiftet NOK mill. Legges det til lån gitt gjennom Terra BoligKreditt AS, øker forvaltningskapitalen til NOK mill. Innskudd Ordinære innskudd fra bankens kunder utgjør NOK 952 mill. Innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av netto utlån til publikum, har som en følge av veksten i bankens utlån blitt redusert fra 92% i fjor til 71% i år. Utviklingen de seneste årene har gjort det nødvendig å skaffe seg ekstern finansiering. Banken har for dette formål tatt opp obligasjons- og sertifikatlån på til sammen NOK 350 mill. Porteføljen har en god spredning på gjenstående løpetid. Det er i tillegg etablert romslige rammer og god tilgang på kortsiktige likviditetsinnlån. Egenkapital Medregnet årets overskudd på NOK 11,0 mill. etter skatt er bankens bokførte egenkapital NOK 146,0 mill., tilsvarende 10% av samlet forvaltningskapital. Bankens kapitaldekning etter gjeldende forskrift er på 17,8% mens minimumskravet er på 8%. Ut fra bankens beregningsgrunnlag på NOK 787 mill., vil overskytende kapital beløpe seg til NOK 77 mill. Beregningsgrunnlaget for bankens kapitaldekning utgjør 54% av forvaltningskapitalen. internkontroll og risikostyring risikostyring Utlån Samlede brutto utlån utgjør ved årsskiftet NOK mill. Veksten i 2007 er på NOK 285 mill., som er en økning på 27,0% fra I utlånsbehandlingen søker banken å legge til grunn en balansert avveining mellom risikotagning for banken og krav til sikkerhet og betalingsevne hos kundene. Det er i 2007 ikke gjort endringer i bankens utånspolicy. Det er etablert et system for risikoklassifisering, og alle utlån risikoklassifiseres. Andel lån med høy risiko utgjør 0,9% av brutto utlån. Verdipapirer Bankens beholdning av papirer utgjør NOK 90,2 mill. og består av obligasjoner, aksjer, andeler i aksje- og obligasjonsfond. Dette er en nedgang fra 2006 på NOK 53,0 mill. Etter en noe varierende utvikling gjennom året har handelen med papirer gitt en god gevinst for året som helhet. Banken har i 2007 regnskapsført utbytte, kursgevinst og oppskrivning av aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond med NOK 7,3 mill. Styret har vedtatt retningslinjer for bankens virksomhet på papirområdet. Styret mottar løpende oversikter over denne virksomheten. Strategisk risiko Dette er risiko for tap av utlåns- og innskuddsvolum på grunn av feil pris eller service, risiko for tap av konkurransekraft og risiko for tap av rennomè på grunn av feil profil i markedet. Banken skal være konkurransedyktig på innskudd og utlån uten nødvendigvis å være markedsledende. Strategien er å være en god totalleverandør til den enkelte kunde og at banken dermed skal være konkurransedyktig. Banken ønsker en kontrollert vekst, slik at volum i et lengre perspektiv ikke vokser raskere enn det kapitaloppbygging gjennom egen inntjening tillater. Styret mener at den strategiske risiko er innenfor et akseptabelt nivå. Operasjonell risiko Dette er risiko for at mennesker, rutiner, systemer, dataløsninger og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter, eller blir påført ekstra kostnader. Det arbeides mye med å bygge opp kompetansen til bankens medarbeidere. Det er stadig nye krav til kompetanse og vi ser at behovet for enda mer spisskompetanse øker. Banken har nå 4 medarbeidere som tilfredsstiller kravene til finansnæringens egen standard, autorisert finansiell rådgiver. Det er i dag flere av de ansatte som gjennomfører disse studiene. Årsberetning Fornebubanken

4 Styret er av den oppfatning at den operasjonelle risikoen er innenfor akseptabelt nivå. Kredittrisiko Er risiko for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av manglende betalingsevne eller vilje til å gjøre opp for seg, eller at de underliggende sikkerheter ikke er dekkende. Bankens totale engasjementer er lite risikoutsatt, da den i vesentlig grad består av boliglån. 98% av utlånene er sikret med pant i fast eiendom i henhold til bankens regler. Banken har 9 enkeltengasjementer over 5 millioner kroner, derav 3 engasjementer over 10 millioner kroner. Sammen med hvert lånetilsagn følger et informasjonsbrev til kunden med en oversikt over de økonomiske konsekvenser en eventuell renteøkning medfører. Det totale misligholdet er også i 2007 lavt. Ingenting tyder på at denne situasjonen vil endres fremover. Styret anser at den totale kredittrisiko er liten. Renterisiko Er risiko for at renten på bankens innskudd fra kunder og innlån fra kredittinstitusjoner endrer seg raskere enn det er mulig å endre renten på bankens utlån til kunder eller finansinstitusjoner. Banken har ikke rentebinding på innskuddsporteføljen av betydning. Sparebanken har 25 millioner kroner i utlån bundet med fast rente. Dette utgjør 1,9% av de totale utlån. Per årsskiftet er hele beløpet rentesikret. Det vurderes fortløpende hvor mye av denne porteføljen som skal rentesikres. Styret mener renterisikoen er akseptabel. Kursrisiko i papir-porteføljen Dette er risiko for at omsetningsen på bankens papirportefølje kan bli redusert i forhold til bokført og at det oppstår bokføringsmessig tap for banken. Beholdning av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er på NOK 90 mill., derav er aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis på NOK 37 mill. Av akjeporteføljen er NOK 17 mill. i unoterte papirer. Handelen med papirer følger styrets vedtatte retningslinjer. Selv om det er knyttet en betydelig risiko til bankens beholdning av papirer, anser styret den som akseptabel, sett ut fra en langsiktig vurdering og erfaring med en slik beholdning, og i forhold til alternativ avkastning på kapitalen. Bankens beholdning av obligasjoner og obligasjonsfond er 54 millioner kroner fordelt på kommune-, bank- og industriobligasjoner. De har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,6 år. Den gjennomsnittlige avkastningen på obligasjonsporteføljen er på 6,57%. Renterisikoen ved en renteendring på 1 prosent er for hele obligasjonsbeholdningen beregnet til 0,3 million kroner. Valutarisiko Dette er risiko for at bankens beholdning av og forpliktelser i fremmede valutaer skal medføre tap som følge av endring i valutakursene. Banken har ikke valutaposisjoner eller inntekter/kosnader i valuta, og dermed heller ikke valutarisiko. Likviditetsrisiko Dette er risiko for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine forpliktelser ved forfall. Banken har tatt opp et obligasjonslån på NOK 100 mill. som forfaller i mai Banken har et sertifikatlån på NOK 50 mill. som forfalt i februar 2008, og ble fornyet for 6 måneder. Øvrige obligasjonslån på til sammen NOK 200 mill. forfaller i En annen avlastningsmulighet banken har med hensyn til likviditetsrisiko er muligheten til å løfte boliglån over i Terra BoligKreditt AS. Boliglån innenfor 60% av takst utgjør en vesentlig del av bankens totale utlån. Dette er lån som kan flyttes over i Terra BoligKreditt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er minus NOK 250 mill. Dette skyldes økt utlån til kunder. Banken har etablert kommiterte kredittlinjer på til sammen 70 millioner kroner. Dette er kapital vår motpart er forpliktet til å stille til vår rådighet når vi måtte ønske det. Avtalene er uoppsigelige og løper på ettårsbasis. Fornyelse skjer på basis av rating av Fornebubanken. Summen av disse tiltak sikrer banken kontroll over likviditeten også i tider der det kan oppstå vanskeligheter med å få tak i likviditet i markedet for en sparebank av Fornebubankens størrelse. Styret mener at bankens likviditetsrisiko er på et akseptabelt nivå. ØVRIGE FORHOLD Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Selskapet har ingen kostnader relatert til forskning og utvikling. 6 Årsberetning Fornebubanken 2007

5 PERSONAL- OG ARBEIDSMILJØ Banken har ved utgangen av ansatte som til sammen utgjør 18,2 årsverk. Likestilling er ivaretatt på alle nivå i banken. Styresammensetningen oppfyller kravene til kvinnerepresentasjon som gjelder for ASA-selskaper. Det samme er tilfelle i forstanderskapet. Blant bankens ansatte er det 8 kvinner og 11 menn. I løpet av året har fem medarbeidere sluttet i banken. Som ledd i bankens markedsretting er det samtidig ansatt fem nye medarbeidere. Arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet i banken er gode. Sykefraværet i 2007 utgjør 332 dager eller 6,8%. Av dette utgjør langtidsfravær over 30 dager, 183 dager. Arbeidet i banken har ikke påført noen ansatte skader av noe slag. FREMTIDEN Året 2007 endte ganske urolig etter et positivt 1. halvår. Det var den såkalte subprimekrisen som utløste disse urolighetene. Også inn i 2008 ser vi effektene av denne krisen. Norges Bank hevet i desember styringsrenten til 5,25%, men valgte i sitt møte i januar 2008 å holde renten uendret. Det er mye som tyder på at vi nå har en rente som Norges bank definerer som normalrente. Vi ser en fortsatt sterk utlånsetterspørsel fra husholdningssektoren. Renteøkningene de siste to år har så langt bare i begrenset grad hatt en dempende virkning på utlånsveksten. Boligprisene har siden sommeren 2007 hatt en negativ utvikling med et fall på gjennomsnittlig 2,7%, men viser likevel en oppgang på 0,3% fra januar Selv om boligprisene vil stagnere, tror vi på en vekst i bankens boligutlån. Med utsikter til sterk lønnsvekst, en positiv realrente etter skatt og en lavere tillit til høyavkastnings plasseringsprodukter, tror vi at husholdningssektoren i 2008 vil øke sparingen i ordinær banksparing. Fornebu, 18. februar 2008 Terje Kalbakken Bjørgun Hysing Kari Fjørtoft Marthinussen Bjarne Borgersen Elisabeth Takle Bye Jan Helge Sæterstrand Stein Kolrud Adm. banksjef Årsberetning Fornebubanken

6 Resultatregnskap 1/1-31/12 (1.000 kr) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader av innskudd fra kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på avgift til Bankenes Sikringsfond (Note 18) 0 0 Renter og lignende kostnader på obligasjonslån Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av papirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre papirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Note 15) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (Note 15) Netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Netto endring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Netto endring og gevinst / tap på aksjer og andre papirer med variabel avkastning Sum netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv (Note 16) Lønn Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (Note 17) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (Note 5) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer 51-4 Andre driftskostnader (Note 17) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån (Note 2) Nedskrivninger Nedskrivninger /reversering (-) av nedskrivning på aksjer, andeler og fond klassifisert som anleggsmidler 0 0 Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (Note 10) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret til disposisjon Overføringer og disponeringer Overføringer Overført til sparebankens fond (Note 12) Overført til utjevningsfond (Note 12) 5 7 Sum disponeringer Årsberetning Fornebubanken 2007

7 Balanse per (1.000 kr) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- og brukskreditter Nedbetalingslån Sum utlån før avsetning for fall (Note 2) Avsetning for fall på individuelle utlån (Note 2) Avsetning for fall på grupper av utlån (Note 2) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning (Note 3) Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning (Note 4) Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv. Sum aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (Note 10) Andre immatrielle eiendeler (Note 5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (Note 5) Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter, og betalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (Note 7) Gjeld stiftet ved utstedelse av papirer Obligasjonsgjeld (Note 8) Annen gjeld Annen gjeld (Note 9) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Påløpte, ikke utbetalte renter (Note 9) Andre påløpte kostnader (Note 9) Sum gjeld EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Selskapskapital Grunnfondsbeviskapital Beholdning av egne grunnfondsbevis Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital (Note 12) SUM GJELD OG EGENKAPITAL Fornebu, 18. februar desember 2007 Årsberetning Fornebubanken

8 Kontantstrømanalyse Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Tap på utlån Opp- (-) og ned-(+) skrivning papirer Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring papirer (obligasjoner, aksjer og lignende.) Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld Utbetaling til gaver 0 NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS BEGYNNELSE KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT Årsberetning Fornebubanken 2007

9 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, årsregnskapsforskriften for bank og god regnskapsskikk. Alle tall i tabellene er oppgitt i hele tusen dersom det ikke er angitt noe annet. Inntektsføring og periodisering Renteinntekter og kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåen av forventet kontantstrøm, over forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført av den respektive finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved beregningen av effektiv rente estimerer man kontantstrømeffekten som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Beregningen tar således hensyn til blant annet gebyrer, transaksjonskostnader, overkurs og underkurs. Dersom en finansiell eiendel blir nedskrevet for tap blir ny effektiv rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader blir periodisert, og føres som gjeld i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Utlån og tap på utlån Regnskapsmessig behandling av utlån er i henhold til Kredittilsynets utlånsforskrift. I medhold av denne forskriften måler banken utlån ved første gangs registrering til virkelig (pålydende) med fradrag for etableringsgebyrer, og tillegg for eventuelle større utgifter i forbindelse med låneetableringen. Slike transaksjonsutgifter kan f. eks. være dekning av depotgebyr for kunden, alternativt utlegg til takseringshonorarer e.lign. Både etableringsgebyrer og direkte transaksjonsutgifter balanseføres, og amortiseres over lånets forventede løpetid. I den grad gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak ikke overstiger de direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet, blir disse inntektene resultatført direkte. Da banken i hovedsak har utlån til personmarkedet, er det en vesentlig del av bankens engasjementer som kommer inn under sistnevnte kategori. Ved etterfølgende målinger vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden. Dersom det foreligger objektive bevis (definerte hendelser i forskriften) for at et lån eller gruppe av lån har fall, blir utlånet eller gruppen av utlån nedskrevet. Banken foretar individuelle vurderinger av alle lån > NOK 1 mill., og foretar også individuelle nedskrivninger av mindre lån dersom lånet er identifisert og det foreligger objektive bevis for at lånet er misligholdt eller tapsutsatt. Lån som ikke er nedskrevet individuelt inngår i beregning av nedskrivning på grupper av utlån. Ved inndeling av lån i grupper benytter banken det samme risikoklassifiseringssystem som nyttes ved styring og oppfølging av utlånsporteføljen. Lån inndeles i risikokategoriene lav, middels og høy, som representerer en inndeling i grupper basert på produkttype og sikkerhet. Individuelt tap beregnes som differansen mellom balanseført og nåen av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivning på grupper av utlån fastsettes til en forventnings basert på misligholdssannsynlighet, eksponering og tidligere tapshistorikk pr. risikokategori. Banken anser dette å være det beste anslag på differansen mellom balanseført og neddiskontert av porteføljen. Misligholdte/tapsutsatte Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 30 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 30 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at banken vil bli påført tap, klassifiseres som tapsutsatte. Konstaterte tap Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifiseres tapene som konstaterte tap. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt av banken, bokføres tapet som konstatert. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. Årsberetning Fornebubanken

10 Pensjonskostnader og -forpliktelser Det er inngått avtale om kollektiv standard pensjonsforsikring for de ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom Telenor Pensjonskasse. Banken resultatfører estimatavviket løpende, og årets beregnede pensjonskostnad tas med i resultatregnskapet under posten «Sosiale kostnader». Fornebubankens pensjonsforpliktelser er balanseført i henhold til NRS (Norsk Regnskaps Standard) for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåen av antatte fremtidige pensjonsytelser. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Finansielle instrumenter Bankens beholdning av papirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett som del av en handelsportefølje, er samlet vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig i tråd med god regnskapsskikk. Handelsporteføljen vurderes til virkelig. Finansielle instrumenter vurdert som handelsportefølje oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad fall ikke forventes å være forbigående vil disse papirene likevel bli nedskrevet til virkelig. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Ved kjøp av papirer vurderer banken hvorvidt investeringen skal klassifiseres som handelsportefølje, omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Banken inngår ikke derivatkontrakter med tanke på egenhandel for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer. Derivater inngår dermed kun som en del av den ordinære virksomheten for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rentenivå på poster i balansen. Det vil si sikring av virkelig i balansen. For at renteavtaler skal defineres som sikringsforretninger, kreves det at forventet utvikling på sikringsforretningen må ha en nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Renteavtalene som benyttes som sikringsinstrument er regnskapsmessig behandlet i samsvar med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Gjeld Bankens «annen gjeld» er bokført til nominell og reguleres ikke for rentevurderinger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige er, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. 12 Årsberetning Fornebubanken 2007

11 Note 1: Finansielle markedsforhold Valutarisiko Bankens valutarisiko relaterer seg til beholdningen av utenlandske papirer, jmf. note 4. Likviditetsrisiko LØPETID frem til forventet innfrielse EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken 0 0 Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Renterisiko LØPETID frem til forventet renteregulering EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken 0 0 Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i en av de finansielle eiendeler. Det er beregnet at et parallellskift i rentekurven på 1% vil medføre at en på de rentebaserte finansielle eiendeler (begrenset til bankens samlede obligasjonsbeholdning) endrer seg med 0,3 mill. kroner. Banken har fastrentelån på til sammen kr 25 mill. Disse er sikret gjennom renteswap, jfr. note 6. På passivasiden har banken tidsinnskudd fra personkunder på kr 22,1 mill. Årsberetning Fornebubanken

12 Note 2: Utlån og garantier Risikoklassifisering av utlån Fornebubanken har hovedsakelig lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko, lån med pant i fast eiendom innenfor 80% av pantets. Middels risiko, lån med salgspant i bil og «sparelån» (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko, Øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Utlån prises ut fra risiko slik at lån med pant innenfor 60% av grunnlag har laveste rente, mens lån uten sikkerhet til låntagere uten oppsparing har den høyeste renten. Utlån og garantier fordelt etter risikoklassifisering Andel Andel Lån med lav risiko ,72% ,18% Lån med middels risiko ,37% ,82% Lån med høy risiko ,91% ,99% SUM ,00% ,00% Nedskrivning på grupper av utlån er ikke tilordnet risikogrupper. Verdifall på individuelle utlån kan henføres til gruppen med høy risiko med kr og til gruppen med lav risiko med kr Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring Utlån personkunder Utlån bedriftskunder Garantier Ubenyttede kreditter Utlån personkunder fordelt etter geografi Andel Andel Oslo og Akershus ,78% ,27% Utlån forøvrig ,22% ,73% SUM ,00% ,00% Mislighold Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Nedskrivning for fall på individuelle utlån per Netto misligholdte lån Nedskrivning for fall på individuelle utlån Nedskrivninger inn i perioden Konstaterte tap i perioden Inngått på tidligere avskrevne lån i perioden Endring i periodens nedskrivninger Avsetning for fall på individuelle utlån per Nedskrivning på grupper av utlån Avsetning for fall på grupper av utlån per Endring i nedskrivninger i perioden Avsetning for fall på grupper av utlån per Tap på utlån Konstaterte tap utover årets fall på individuelle utlån årets tap på individuelle utlån inngått på tidligere avskrevne lån endring i regnskapsårets nedskrivning på grupper av utlån nedskrivning på grupper av utlån overført til egenkapitalen 0 0 Regnskapsårets tap på utlån Årsberetning Fornebubanken 2007

13 Note 3: Sertifikater og obligasjoner OBLIGASJONER utstedt av: Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Pålydende Ansk. Kost Virkelig Bokført Kommune, børsnotert Kommune, ikke børsnotert Bank og forsikring, børsnotert Bank og forsikring, ikke børsnotert Industri, børsnotert Industri, ikke børsnotert SUM Sertifikater og obligasjoner er klassifisert som handelsportefølje. De er bokført til virkelig per Det er bokført kurstap på kr på obligasjoner i Gjennomsnittlig avkastning på obligasjonene i regnskapsperioden er 6,57%. Gjennomsnittlig effektiv rente er regnet som gjennomsnittet av renteinntekt i prosent av obligasjonsbeholdning pr måned. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,60 år. Gjennomsnittlig durasjon er på 0,60 år. Note 4: Aksjer og lignende plasseringer Aksjer i norske foretak klassifisert som handelsportefølje Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- kost Virkelig Bokført Acergy 100% USD ,00% USD 2, Awilco Offshore ASA 100% ,00% 10, Eitzen Chem ASA 100% ,02% 1, Fred Olsen Energy ASA 100% ,00% 20, MFP Corp LTD. 100% USD , ,07% USD 0, MPU Offshore Lift ASA 100% ,04% 6, Orkla ASA 100% ,00% 1, Protector Forsikring ASA 100% ,03% 1, Renewable Energy Corp. ASA 100% ,00% 1, Sparebanken Midt-Norge GFB 100% ,01% 25, Tandberg ASA 100% ,00% 1, SUM aksjer notert på Oslo Børs DOF Installer ASA 100% ,14% 1, Fablos Eiend.utvikling AS * 100% ,71% 50, Gamma Medica IDEAS Inc. 100% USD 3.255, ,95% USD 0, Norgesinvestor Opport. ** 100% ,60% 80, Norsk Vekst II AS (Secode) 100% ,25% 900, Scan & Pay AS 100% ,25% 0, SUM ikke noterte aksjer SUM Aksjer i norske foretak klassifisert som omløpsmidler Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Ansk.- kost Virkelig Bokført Exie AS 100% ,84% 1, Genomar AS 100% ,33% 1, Norgesinvestor Value AS 100% ,52% 0, SUM Aksjer i norske foretak klassifisert som anleggsmidler Selskapets aksjekapital Antall aksjer eiet Eierandel Pålydende i kroner Risikoklasse Risikoklasse Risikoklasse Ansk.- kost Virkelig Bokført Norsk Finansmegling ASA*** 100% ,00% Terragruppen AS 100% ,01% 1, SUM ** I Fablos Eiendom er banken «tildelt forpliktende kapital» på kr Det er foretatt en innbetaling i desember 2005 på kr *** I Norgesinvestor Oportunities er banken forpliktet til å tegne aksjer for kr Det er foretatt tegning for 25% av dette beløpet i **** Norsk Finansmegling ASA er et tilknyttet selskap. Stemmeandelen utgjør 20%. Selskapet ble dannet i 2007, og det er ikke avgitt noe regnskap ennå fra selskapet. Det er ingen avgang i tilknyttet selskap i Det er bokført kursgevinst på aksjer på kr i Årsberetning Fornebubanken

14 Andeler i aksjefond klassifisert som handelsportefølje Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Pluss Europa (EMU) Aksjefond 100% Pluss Markeds Aksjefond 100% Pluss Utland Aksjefond 100% SUM notert på Oslo Børs Det er bokført kursgevinst på aksjefond for kr i Andeler i rentebærende fond klassifisert som handelsportefølje Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Storebrand Likviditet 20% Storebrand Stat A 0% SUM notert på Oslo Børs Utenlandske aksjer klassifisert som omløpsmidler Risikoklasse Risikoklasse Risikoklasse Antall Anskaffelses-kost andeler eiet Virkelig Bokført Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig Bokført Dynapel Inc. 100% ,044 2 Etnus Inc. 100% SUM Det er bokført kursgevinst på utenlandske fond på kr i løpet av Note 5: Varige driftsmidler Varige driftsmidler Eiendom Datautstyr og inventar SDCU programvare IB Anskaffelseskost Anskaffet i perioden Salg i perioden Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger per Avskrivninger i perioden Balanseført per Lineær avskrivning Ingen avskrivning Over 3 år Sum Bankens eiendom knytter seg til en firmahytte. I tillegg er det kjøpt en leilighet i 2007, som siden samme år ble solgt. Salget gav en gevinst på kr ,-. SDCU programvare er utviklingskostnader i forbindelse med overgang til ny data-plattform i oktober Utviklingskostnadene aktiveres og avskrives lineært frem til år Sparekassenes DataCenter Utvikling (SDCU) er bankens nye leverandør av administrative datatjenester. 16 Årsberetning Fornebubanken 2007

15 Note 6: Finansielle derivater Fornebubanken foretar ikke egenhandel av derivater med tanke på å oppnå fortjeneste på prisforskjeller og prisendringer. Handel i derivater gjøres dermed kun for å redusere renterisiko på balansen. Derivatkontrakter gjøres kun med solide finansforetak som motpart. Kredittrisikoen anses dermed som liten. Renteavtaler utenfor balansen: Sikringsportefølje: Nominelt Nominelt Gj.snitt 2007 Markeds Nominelt Nominelt Gj.snitt 2006 Markeds Renteswaper Pr har banken to Renteswaper pålydende henholdsvis kr 10 mill. og kr 15 mill. med DnB NOR som motpart. Renteswapene er sikringsinstrument i en virkelig sikring av fastrentelån med samme nominelle beløp. Banken har pr ingen andre typer derivater. Note 7: Innskudd fra kunder: Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid er i hovedsak innskudd på sparekonti, hvor vilkårene er standardisert og i henhold til bankens offisielle prisliste. For posten innskudd fra kunder var gjennomsnittlig effektiv rente i regnskapsperioden 2,97%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig bokført saldo på månedlig basis. Note 8: Obligasjonsgjeld: Banken har utstedt obligasjonslån med flytende rente på til sammen kr 300 mill.: Det ene Lånet er inngått med Norsk Tillitsmann den 2. mai 2005 med en ramme på kr 200 mill., og er ikke er tatt opp til noteringen på Oslo Børs. Kr 100 mill. forfaller den 2. mai 2008, og kr 100 mill. forfaller den 11.januar Hele lånet forrentes med grunnlag i 3M NIBOR med tillegg av 0,17 prosentpoeng, og rentesatsen reguleres første gang den 6. mai 2005 og hver tredje måned deretter. Det andre lånet pålydende kr 100 mill. er tatt opp den med 3 års løpetid og notert på Alternative Bond Market (ABM) som driftes og organiseres av Oslo Børs ASA. Dette lånet forrentes med 3M NIBOR med tillegg av 0,15 prosentpoeng. Renten forfaller og reguleres den 27.februar, 27.mai, 27.august og 27.november hvert år. Banken har også tatt opp et kortsiktig sertifikatlån pålydende kr 50 mill. med Swedbank som motpart. Dette lånet forfaller den Total obligasjonsgjeld er derved bokført til kr 350 mill. For posten obligasjonsgjeld var gjennomsnittlig effektiv rente i regnskapsperioden på 4,90%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig bokført saldo på månedlig basis. Note 9: Annen gjeld Bankens «annen gjeld» er bokført til nominell og reguleres ikke for rentevurderinger. GJELD Skyldige renter sparing Utstedte, ikke hevede bankremisser Gjeld til leverandører Trekk og lignende til det offentlige Annen gjeld SUM Årsberetning Fornebubanken

16 Note 10: Skatt Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Netto realisert kursgevinst og -tap på aksjer, obligasjoner ol utenfor fritaksmetoden Ikke skattepliktig utbytte fra selskaper innenfor fritaksmetoden Permanente forskjeller Regnskapsmessig netto kursgevinst aksjer og lignende og obligasjoner Endring midlertidige forskjeller Benyttet underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Endring utsatt skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Forskjeller som utlignes: Aksjer, andeler og obligasjoner Implementeringseffekt av ny utlånsforskrift (Nedskrivninger på grupper av utlån) Kollektiv pensjonsordning (Sikret ordning) Sum skatteøkende midlertidige forskjeller Aksjer, andeler og obligasjoner Underskudd til fremføring Driftsmidler Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregningen Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) AL Interessekontoret Telespar var en skattefri virksomhet. Som skattefri virksomhet hadde interessekontoret dermed ingen midlertidige forskjeller i sin balanse. Det store fremførbare underskuddet oppstod som en konsekvens av nedsalg av aksjer og utgifter i forbindelse med konverteringen til sparebank i Overgangen til «utlånsforskrift av 21. desember 2004» fra og med 1. januar 2006 har medført en implementeringseffekt med en reduksjon av avsetning til dekning av tap på grupper av utlån med kr Dette beløpet blir inntektsført skattemessig over en periode på 5 år på grunn av overgangsregel. Note 11: Pensjoner Sikrede Sikrede Nå av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatendring og avvik Netto pensjonskostnad (+)/inntekt (-) IB Pensjonsforpliktelser Nå av årets pensj.opptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Utbetaling/utløsing fra ordning Oppkjøp og salg Aktuariell tap / gevinst(-) UB pensjonsforpliktelser IB markeds av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Innbetalinger inkl. premier 0 0 Utbetaling/utløsing fra fond Oppkjøp og salg Aktuariell tap (-) UB markeds av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser (-)/overfinansiering (+) Årsberetning Fornebubanken 2007

17 Forts. Note 11: Pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Årlig avkastning på pensjonsmidler 5,75% 5,90% Diskonteringsrente 5,50% 4,50% Inflasjon 2,50% 2,50% Årlig lønnsvekst 4,50% 4,00% Årlig G-regulering 4,25% 4,00% Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 3,10% 3,10% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Hele kostnaden forbundet med den ordinære ordningen er for regnskapsperioden dekket med overføring fra premiefond. Det er således ikke foretatt noen innbetaling på denne ordningen for perioden. Det er 20 yrkesaktive og 3 pensjonister knyttet til ordningen. Fornebu Sparebank er pliktig til å ha en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) for sine ansatte ifølge lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ordning oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 12: Egenkapital Grunnfondsbeviskapital Bankens grunnfondskapital utgjør pr kr fordelt på grunnfondsbevis, hvert pålydende kr 25. Grunnfondsbeviskapitalen er tatt opp ved stiftelsen av Fornebu Sparebank 15. mai Banken har kjøpt tilbake 23 grunnfondsbevis. Alle grunnfondsbevis gir rett til en stemme. Grunnfondsbeviseiernes andel av resultat Resultat pr grunnfondsbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av grunnfondsbevisene med antall utestående grunnfondsbevis pr Grunnfondsbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer grunnfondsbeviskapitalen og utjevningsfondets andel av bankens totale egenkapital Grunnfonds beviskapital Sparebankens fond Utjevnings fond Egenkapital per Tilbakekjøp av grunnfondsbevis Årets resultat etter skatt Egenkapital per SUM Beregning av resultat per grunnfondsbevis: Total egenkapital Grunnfondsbeviskapital inkl. utjevningsfondet Resultat etter skatt Resultat etter skatt fordelt til utjevningsfondet 5 Årsberetning Fornebubanken

18 Note 13: Kapitaldekning Netto ansvarlig Kapital per Egenkapital Netto overfinansierte pensjonsforpliktelser Utsatt skattefordel SUM Kjernekapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner SUM Netto ansvarlig Kapital Beregningsgrunnlag per Eiendeler i balansen, og eiendeler utenom Risiko- Saldo Vektet Saldo Vektet balansen, fordelt på risikokategorier vekt beløp beløp 0% % % % SUM eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Tapsavsetninger Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen 100% SUM Beregningsgrunnlag KAPITALDEKNING 17,75% 19,42% Note 14: Kontanter Løper til Ubenyttet del av kassekreditt Ubenyttet del av andre trekkrettigheter Trekkrettigheten og kassekreditten er kommitert, og fra DnB NOR Note 15: Gebyrer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Forsikringstjenester Betalingsformidling Annen virksomhet SUM Andre gebyrer og provisjonskostnader Formidlingsprovisjon Trans.avgift og interbankgebyr Andre gebyrutgifter SUM Note 16: Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte per Antall ansatte på hel- eller deltid Antall årsverk 18,5 17,2 Lønnskostnader Lønn og annen godtgjørelse ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Årsberetning Fornebubanken 2007

19 Ytelser til ledende personer og tillitsvalgte Adm. banksjef Herav lønn og lignende Herav annen godtgjørelse Styret annen godtgjørelse Forstanderskap annen godtgjørelse Kontrollkomité annen godtgjørelse SUM Banken har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte. Adm. banksjef har ingen pensjonsavtale ut over dette. Ellers finnes ingen forpliktelser, særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet, avtaler om bonus, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for Adm. banksjef, leder av styret, medlemmer av styret eller andre. Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte Rentesubsidierte lån til ansatte Lån til ansatte på ordinære vilkår Rentesubsidierte lån til Adm. banksjef 0 0 Lån til styrets leder 0 0 Lån til forstanderskapets leder 0 0 Lån og sikkerhetsstillelse til kontrollkommité, øvr. styremedlemmer og forstanderskap SUM lån og garantier Rentesubsidiering i forbindelse med lån til ansatte utgjør kr , beregnet som differansen mellom lånerenten og myndighetenes normrente. Beløpet er oppgitt til skattemyndighetene for fordelsbeskatning. Subsidieringen er i bankens resultatregnskap ikke ført som kostnad. Lån til tillitsvalgte i styre og forstanderskap er gitt på de samme vilkår som lån til bankens kunder. Note 17: Nærmere spesifikasjon av kostnader og inntekter: Administrasjonskostnader Markedsføring Porto, Frakt Databehandlingskostnader Kontorrekvisita Andre administrasjonskostnader SUM Andre driftskostnader Eksterne konsulenter Leie av lokaler * Kostnadsført godtgjørelse til revisor ** Annen bistand fra revisor 0 0 Øvrige driftskostnader SUM *Fornebubanken leier lokaler av Telenor på Fornebu, og leieavtalen løper til 31/ Det er pusset opp for kr i ** Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) Andre attestasjonstjenester 0 0 Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 6 0 Annen bistand SUM **Godtgjørelse til revisor er inklusive meravgift. Årsberetning Fornebubanken

20 Note 18: Sikringsfondsavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.m. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Banken er, i likhet med alle norske banker som er medlemmer av Bankenes Sikringsfond, ikke blitt belastet sikringsfondsavgift i Fondet forplikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd på ordinære vilkår i en medlemsinstitusjon. Dersom en innskyter har slikt innskudd som samlet overstiger to mill. kroner, plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlet innskudd som overstiger dette beløpet. Unntatt fra denne garantien er innskudd fra andre finansinstitusjoner. Note 19: Hendelser etter balansedagen Det har vært bokettersyn i Terra Gruppen som kan innebære et meravgiftskrav mot banken. Saken gjelder at systemleverandør fra Danmark feilaktig har fakturert Terra Gruppen i stedet for hver enkelt medlemsbank. Terra Gruppen har benyttet juridisk bistand som finner det overveiende sannsynlig, mer enn 50% sjanse, for at Terra Gruppen vinner frem i saken overfor avgiftsmyndighetene. Saken forventes ferdigbehandlet i løpet av 3. kvartal På grunn av at det ikke er sannsynlighetsovervekt er kostnaden ikke medtatt i regnskapet for Estimert kostnad for banken dersom Terra Gruppen skulle tape saken er kr for 2007, samt kr de to neste årene i form av avskrivninger. Det er ingen indikasjon på usikkerhetsmomenter som gjelder beløpet eller oppgjørstidspunkt. Det foreligger heller ingen reelle muligheter for refusjon av kostnaden hvis Terra Gruppen mot formodning skulle tape saken. 22 Årsberetning Fornebubanken 2007

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer