1.utkast Fylkestingsprogram for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.utkast Fylkestingsprogram for perioden 2015-2019"

Transkript

1 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast utkast Fylkestingsprogram for perioden 0-0 Likestilling Vestfold SVs mål er at kvinner og menn skal kunne leve som likestilte og likeverdige innbyggere i Vestfold. Vi vil synliggjøre kjønnsforskjeller som har betydning for hvilke muligheter kvinner og menn har i fylket vårt. SV vil arbeide for at kjønnskvotering i alle offentlige råd og utvalg ivaretas. Minoritetskvinners posisjon i samfunnet skal styrkes og integreringsarbeid med opplysning og informasjon skal tilrettelegges. SV skal sørge for sikker finansiering av viktige tiltak som ivaretar kvinner og menn som utsettes for voldelige handlinger, slik som i krisesentrene. Samarbeid med familievoldkoordinatoren ved Vestfold Politidistrikt, har vist gode resultat. Vi vil også jobbe for at ofre for vold blir ivaretatt på en skikkelig måte innen hjelpeapparatet og ha en gjennomgang av hvordan Vestfolds asylmottak sikrer kvinner og barns rettigheter og trygghet mot vold og overgrep. Utdanning Videregående skoler er den suverent mest omfattende virksomheten fylkeskommunen har ansvar for. Hensikten med utdanningssystemet må være å utvikle skoler som gir trygt læringsmiljø, elever som viser godt læringsutbytte, kontroll over eget liv og nysgjerrighet enten på videre utdanning eller å gå ut i arbeidslivet med den kompetansen som et moderne næringsliv etterspør. Skolens viktigste ressurs er en oppdatert og dyktig pedagog. SV vil derfor tilrettelegge for kompetanseutvikling av den enkelte lærer og at læreren får nok tid til den enkelte elev. Vikarbehov ved videreutdanning skal i sin helhet dekkes inn. Desentralisert skolestruktur opprettholdes. Skal en skolehverdag fungere godt for den enkelte elev, må tilretteleggingsfunksjonene være av høy kvalitet. SV vil derfor at bibliotekarer, rådgivere og sosiale støttefunksjoner får mulighet til utvikling og gode arbeidsvilkår. Rådgiverne i grunnskolen må få økt skolering i forhold til å kunne gi rett veiledning av elever som skal inn på videregående skoler. Helsesøster og sosionomfunksjon må styrkes og andre yrkesgrupper enn pedagoger må ha en synlig plass i videregående opplæring. SV tar som utgangspunkt for rekrutteringen til yrkes- og andre studieretninger, at elevene skal få skikkelig innføring i ulike linjevalg slik at de velger noe de lykkes med. Frafall av elever er

2 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast en utfordring SV tar alvorlig og vil forsterke de tiltak som gjør at flere ungdommer består og gjennomfører videregående utdanning. SV vil opprettholde innføringsklasser for innvandrere med kort botid i Norge. SV vil at fylkeskommunen skal være pådriver i opprettelse av lærlingplasser. Ved tildeling av offentlige oppdrag etter anbud, skal dette gis kun til firma/ næringsbedrifter som er godkjente lærlingebedrifter. Kultur Kultur har egenverdi. I tillegg gir gode kulturtilbud konkurransefortrinn og er viktig i et folkehelseperspektiv. Vestfold SV vil derfor støtte opp om kunst og kultur fordi vi mener det gjør fylket vårt til et godt sted å bo. De mange tusener som besøker Hauger, Midgaard og andre museer skal møte en kulturarv og et kulturelt uttrykk for samtiden som gjør folk i stand til å se sine røtter, møte hverdagen og gi drømmene flukt. Vestfold SV vil legge spesielt til rette for at barn og ungdom får tilgang til kulturopplevelser, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken SV vil at mye av kunsten og kulturen skal være lett tilgjengelig og til lav pris, fordi vi vil at flest mulig skal delta. SV vil derfor at det bl.a. skal innføres et kulturkort for ungdom som omfatter alle kulturaktiviteter i regi av fylkeskommunen. Biblioteket skal gi alle et gratis lett tilgjengelig tilbud om kunnskap og opplevelse. Tilgang på informasjon er viktig for et reelt demokrati og like muligheter for borgerne. Det betyr tilgang til bøker, aviser, tidsskrifter og databasert informasjon. Like viktig for lokalsamfunnene og folkestyret er det å ha en møteplass som biblioteket er. Biblioteket er den offentlige kulturformidleren som brukes av flest innbyggere. SV ønsker derfor å øke ressursene til bibliotekvirksomhet slik at tilbudet blir et godt tilbud når det gjelder litteratur, innen informasjonsteknologi, visuelle opplevelser, musikk o.l. SV har ønsket å styrke Vestfold som filmfylke og bidro derfor sterkt til etableringen av Viken filmsenter. SV vil satse videre på det regionale filmsenteret sammen med andre fylker ved Oslofjorden. SV er positive til å få vikingsteder i Vestfold inn som en del av vikingsatsingen på UNESCOs verdensarvliste. Vestfold som vikingfylke skal fortsatt være satsingsområde inkludert Kaupang som Norges eldste by og slagene på Re. Profesjonelle ensembler og arenaer for utøvende kunstnere er viktige kulturbærere for regionen. Vestfold fylkes eierskap i Teater Ibsen A/S, bør derfor opprettholdes. SV skal legge særlig vekt på å utvikle teateret for å få etablert et produksjonssenter for både profesjonell

3 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast scenekunst og amatørteater for barn og ungdom i Vestfold i tilknytning til avtalen med Papirhuset. Vestfoldfestspillene er fylkets største årlige satsing på formidling av profesjonell musikk i ulike sjangre. Over tid må imidlertid ikke festspillene bli et byfenomen, men beholde profilen som hele fylkets festspill. Idretten er en viktig del av kulturbegrepet. SV mener at det offentlige tar ansvar for at alle får tilgang til idrettsanlegg, uavhengig av hvor man bor. Idrettsanleggene skal ha universell utforming og at arealer til nærmiljøanlegg sikres i kommunalt planverk. Idretten og all frivillig aktivitet, utgjør en av samfunnets viktigste ressurser. SV legger vekt på at frivillig sektor må være uavhengig og at offentlige tilskudd gjøres uten bindinger ut over organisasjonens formål. Klima og energi FNs vitenskaplige klimapanel har dokumentert at menneskeskapte utslipp har gitt en økning av temperaturen i atmosfæren. Dette medfører endringer i globale vind- og nedbørskorridorer og havstrømmer. I sum fører dette til dramatiske endringer for ulike regioner på jorda. Norge og vi i Vestfold skal ta vårt ansvar for denne globale utfordringen og gjøre noe med det. I fylkeskommunen og i de enkelte Vestfold-kommunene vil SV derfor stå i spissen for å redusere klimagassutslippene, sikre naturmangfoldet og redusere vårt økologiske fotavtrykk på omgivelsene. Det vil påvirke alle områder av politikken, men særlig transport, arealpolitikk, avfallspolitikk, forurensning. Den beste energien er den som ikke blir brukt. I kommuner og fylket vil SV redusere energiforbruket bla. gjennom bevilgninger til energiøkonomisering. SV vil at alle nye offentlige bygninger skal bygges som tilnærma nullenergibygg. All bruk av fossil energi til oppvarming i offentlige bygg skal erstattes med fjernvarme eller direkte oppvarming basert på avfallsgjenvinning, bioenergi eller jord/vann-varme. De samme kravene skal stilles ved nye bolig- og næringsprosjekter. Elektrisk strøm kan unntaksvis brukes i tilnærma nullenergibygg, gjerne da kombinert med solenergi. Energiplanlegging må ha som mål at lokalsamfunn kan bli selvforsynt med energi og at vannbåren varme skal tas i bruk i alle nybygg. Energiplanlegging må inn i alle nye byggeprosjekter og være en del av vurderingene med hensyn til arealdisponering/ lokalisering. Alle kommuner i Vestfold har utarbeidet klimaplaner med oppfølgende handlingsplaner. Fylkets rolle blir å koordinere tiltak, veilede kommunene med kompetanse, styrke næringslivets klimafaglige kompetanse, skape møteplasser mellom offentlig og privat sektor, fange opp og formidle FoU- kunnskap og ny innovasjon.

4 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast Bioenergi fra skogvirke har et stort potensial i vårt fylke og SV vil utfordre den eksisterende verdikjeden fra uttak til virke til levert kwh. Dette er en energikilde som mer enn de fleste andre vil kunne danne et regionalt prismarked fristilt fra det generelle internasjonale energimarkedet. SV mener at fylket bør ta en lederrolle innen solfangere, varmepumpe-energi, småskala vindenergianlegg, utvikle et vestfoldnett for el- drevne kjøretøy og produksjon av biogass. Storparten av akutt forurensning i Vestfold kommer fra skipstrafikk og industri. Det er viktig at den Interkommunale beredskapen mot Akutt forurensning styrkes, og at losplikt med bording ved Færder opprettholdes. Flere vassdrag og fjordområder er forurenset fra urenset kloakk og fra landbruk. SV vil sanere alt utslipp av kloakk direkte til vassdrag og hav. Det må stilles krav til landbruket for å stoppe tilsiget av forurensing til vann. Det gjelder bl.a. krav om rand-vegetasjon mot vann. Arealpolitikk Antallet innbyggere i Vestfold vil øke sterkt i årene som kommer. Det er en vekst som gir oss muligheter til å utvikle gode og bærekraftige lokalsamfunn, men som også gir oss store miljømessige utfordringer. For SV er det viktig å legge opp til en arealpolitikk som bevarer grønne områder, både friområder og landbruk. Arealpolitikken må legge opp til et utbyggingsmønster som reduserer behovet for transport. Det vil si at det er en nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og service. Arealpolitikken må også legge til rette for et utbyggingsmønster som lar seg betjene med kollektivtransport og som styrker den store satsinga på utbygging av jernbanen i Vestfold, som SV har gått i bresjen for. Det betyr at flere boliger må på bygges på «brukt jord»» i gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonene. SV vil at Vestfold skal framstå som et fylke med tilbud om arbeidsplasser, bolig- og kulturtilbud og med rekreasjonsmuligheter tilpasset de behov den enkelte borger har ut fra hva naturen selv tillater. Kysten i Vestfold benyttes av befolkningen i hele Vestfold og landet for øvrig. Det er derfor et stort behov for å bevare det som er igjen av natur langs kysten. SV vil derfor følge opp handlingsplanen for bevaring av kystsonen i Vestfold, vedtatt i 0. Vi vil i det arbeidet, legge vekt på å få etablert kysstier nær kysten gjennom hele Vestfold. Fylkeskommunen kan også være pådriver til kommunenes oppkjøp av strandeiendommer og finansiell hjelp via Oslofjordens friluftsråd. Vi bor i et svært tett befolket fylke, med bosetting konsentrert ved kystsonen sør for raet. Presset på utbygging ved byene skaper derfor store utfordringer og konflikter i forhold til jordvernet. SV mener at høyproduktiv jord skal brukes til å dyrke mat på. Nedbygginga av dyrka mark er et av fylkets alvorligste miljøproblem i et langsiktig perspektiv.

5 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast I skogsområder med særpreget vekst og kulturlandskap, må dette ivaretas gjennom overordnede verneplaner. Samarbeid med Fylkesmann på arealplanarbeid må styrkes. Fylkeskommunens rett til innsigelser ved byggesaksarbeid må styrkes og kompetanse til arbeidet må opprettholdes. Infrastruktur Fylkeskommunen er i dag eier av Vestviken Kollektiv Trafikk (VKT) som er fylkets eget transportselskap. SV vil forsvare eierskapet og sørge for at selskapet gis økonomiske muskler til å gjennomføre vår ambisjon på kollektivsatsingen Vi vil at kollektivtilbudet skal bli et mer reelt alternativ for flere enn i dag. Vi vil et tog- og et busstilbud som er så godt og rimelig at f.eks. barnerike familier ikke behøver å bruke bil. Vestfold SV vil ha et samarbeid mellom VKT og NSB om mulighet til å kjøpe felles billett. Fylkeskommunen må spesielt legge til rette for god kollektivtrafikk til Høgskolen i Vestfold. SV ønsker jernbanestasjon på Bakkenteigen. Inntil dette skjer må det legges til rette for shuttle- trafikk mellom høgskolen og Skoppum. SV vil ha omlegging av transportsystemet i Vestfold slik at biltrafikken ikke vokser. Kollektivtrafikken må bli mer attraktiv gjennom flere og raskere avganger. SV ønsker at Vestfold må søke å komme inn under regjeringens satsing på miljøvennlige byområder. SV vil samhandle med Vestfolds befolkning, ulike organisasjoner og Storting/ regjering slik at vi får gjennomført jernbanesatsingen i Vestfold. SV mener at det både er samfunnsnyttig, økonomisk og miljømessig mer lønnsomt å satse på jernbane enn på vei. Under utredningsarbeid om Oslofjordforbindelse skal jernbanetrasè alltid være med. Norge har forplikta seg internasjonalt til at forbruket av drivstoff knytta til transport skal stabiliseres på -nivå. SV vil derfor støtte utvikling av høyhastighetstog som kan konkurrere på innlandsmarkedet. Innen veisektoren vil vi prioritere vedlikehold av de veiene vi har i fylket framfor nybygging. Gang og sykkelstier, trafikksikring og universell utforming vil ha prioritet. Ladestasjoner for el- bil skal være lett tilgjengelig og med fornuftig avstand mellom dem. Sandefjord lufthavn Torp, er en suksess for passasjerer og næringsliv. Veksten er imidlertid ikke uproblematisk. Flyplassdrift fører med seg store miljøulemper, bla. utslipp av CO og nitrogendioksid som bidrar til økt drivhuseffekt. Der Torp brukes som alternativ for Gardermoen, kan det bety redusert forurensning fra veitrafikk.

6 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast For å angripe mulige miljøskader ytterligere, vil SV sette strenge miljøkrav for videre drift ved flyplassen. Det må tilrettelegges for egne flyavisingsplasser hvor glykolholdig overvann kan samles. Detter for å sikre grunnvannressurser mot forurensning. Det må også bygges oppsamlingsbasseng for å forhindre ukontrollerte utslipp. SV ønsker ingen utvidning av kapasiteten på Torp. Bruk av tog skal erstatte økt flybruk på mellomlange distanser, for å redusere CO utslipp. Vestfold SV mener fylket skal beholde sin eiermessige posisjon og at Telemark/ Agderfylkene kan komme inn på eiersiden. Dersom selskapet skal bygge ny terminal på østsiden, vil SV stille som ufravikelig krav at dette gjøres ved å kombinere togstasjon med terminalbygg. SV støtter prinsippet om vegprising og rushtidsavgift. Vi mener bilistene må betale for bruken av nye veger og at deler av inntektene fra bompenger må overføres til styrking av kollektivtrafikken. Det fraktes i dag altfor mye gods på vei i Norge. Dette er lite miljøvennlig og skaper farlige situasjoner i trafikken. Målet må være at en større andel av godstransporten skjer med skip og jernbane, noe som krever opprustning både av jernbanenettet og havner, og at det legges til rette for løsninger som gjør et skifte mellom transportformer enklere. Næring Regjering og Storting har et overordnet ansvar for sysselsettinga i landet. Derfor må de bruke politiske, økonomiske og forhandlingmessige midler for å bidra til å øke forskning og utvikling i betydelig grad. Staten kan sammen med fylkene og kommunene, LO og NHO skape allianser som bidrar til full sysselsetting. Vestfold er et av landets hovedsteder for utvikling av mikroteknologi, tyngre spesialisert industri, fylket har skog og jordbruksproduksjon og stor produksjon av bearbeiding og leveranser av ferdigmatprodukter. I tillegg er næringslivet og den offentlige sektoren en aktiv bruker av ny teknologi og mange bransjer er representert med virksomheter som er sterke teknologisk og kvalitetsmessig. Likevel er det mange som opplever at det er langt færre arbeidsplasser enn ønskelig. Mange - særlig unge og eldre, kan ha vanskeligheter med å få et passende arbeid. Ungdommer sliter med å få lærlingplass og muligheter til å få fagbrev som kan styrke mulighetene for et fast og ordinært arbeid. I et lite fylke som vårt, bør det kunne satses mer på å utvikle flere arbeidsplasser og produkter av avfall og gjeninnvinning. I tillegg har fylket mye av råvarer og halvfabrikata som for eksempel naturstein, aluminium, samt jordbruk og skogbruksprodukter. Dette bør i langt større grad videreforedles i fylket.

7 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast SV mener det er nødvendig å styrke arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplasser i fylket. Vi vil satse mer på innovasjon og utvikling i eksisterende virksomheter i samarbeid med aktuelle bransjer. Samarbeid mellom stat/ fylke/ kommuner og partene i arbeidslivet, LO og NHO er helt avgjørende for videre framdrift i næringsutviklingen i fylket. SV vil støtte de prosesser som bygger opp under et slikt perspektiv. I fylket har vi kommuner som har moderne havner. I næringspolitisk handlingsplan bør fylket jobbe konkret for etablering av industri og logistikkvirksomheter, for slik i størst mulig grad dra nytte av disse havnene og annen infrastruktur. SV vil arbeide for at bedrifter som jobber med utvikling og produksjon av miljøteknologi og energisparing får bedre finansieringsmuligheter gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. Vestfold- jordbrukets bidrag til den nasjonale matproduksjon er betydelig. Vestfold har over 0 % av landets matkornproduksjon og er landets største grønnsaksfylke. SV vil at vi skal ha et landbruk basert på en variert bruksstruktur for å sikre trygg mat, god dyrevelferd og et variert og åpent kulturlandskap. Forholdene ligger godt til rette for økologisk landbruk i vårt fylke. Økt produksjon og videreforedling av spesielle matvarer, nisjemat, kvalitetsmat for å øke mangfoldet av matvarer til forbrukerne, er derfor særlig viktige forutsetninger for at sysselsettinga opprettholdes i jordbruket. Dette har igjen nær sammenheng med å beholde levende bygder og for å beholde kompetansen innenfor matproduksjon. SV vil derfor stimulere til økt økologisk landbruk. Fylkespolitikere som gode arbeidsgivere Vestfold fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med ansvar for nesten 000 arbeidstakere. Politikerne er øverst ansvarlig for alle ansatte. SV vil føre en personalpolitikk som inkluderer faglige rettigheter og en lønnspolitikk som skal ivareta alle lønnstakergrupper. I enkelte tilfelle kan særlige hensyn tas i bruk, da særlig overfor arbeidstakere hvor det forutsettes særlig kompetanse eller hvor det er ønskelig ut fra et kvinneperspektiv. Alle inngåtte ansettelses- og lønnsavtaler skal være offentlig tilgjengelige. SV vil at fylkeskommunen til enhver tid skal sikre de ansattes rettigheter gjennom fagorganisasjoner og deres representasjon i råd og utvalg. Ytringsfrihet for den enkelte arbeidstaker skal sikres gjennom en åpenhet og ved gode etiske retningslinjer. Vestfold SV vil ha likelønnspolitikk og vil sammen med fagforeningene utvikle at arbeidstilbud der flest mulig skal tilbys heltidsstillinger. SV er alvorlig bekymret for hverdagsstresset, jaget på jobben og enkeltmenneskets følelse av

8 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast å ikke strekke til. million nordmenn opplever helseplager på grunn av stress på jobben. Denne tidsklemma som det moderne menneskets står overfor, er en alvorlig trussel mot livskvalitet, miljøet og verdiskapingen. Vestfold SV vi vil derfor føre en arbeidsgiverpolitikk, der kvalitet ikke bare måles ut fra effektivitet og produksjonsmål, men også ut fra hvilken energi den enkelte arbeidstaker får og viser gjennom trivsel, kreativitet og arbeidsglede. Et inkluderende arbeidsliv er en selvsagt forutsetning for SV i vår rolle som arbeidsgiver. Ordningen med arbeidsrettet attføring for ansatte bør forsterkes. Mennesker med funksjonshemminger skal sikres mulighet til likeverdig arbeidsdeltakelse og kravet til universell utforming skal ligge som en forutsetning for all fylkeskommunal virksomhet. SV vil at fylkeskommunen skal fortsette å være IA bedrifter og ha et eget program for attføringsvirksomhet for egne ansatte. SV vil styrke tilbudet om etter og videreutdanning til de ansatte. SV vil arbeide for å øke kvinneandelen av ledere og ved ansettelser søke å bidra til flerkulturelle arbeidsplasser. SV vil, i tillegg til å drive en aktiv rekrutteringspolitikk, utvikle en kvalitativ livsfasepolitikk. Arbeidstakere med lang erfaring og solid kompetanse, skal gjennom et eget program ivaretas på en slik måte at de som ønsker det kan stå lenger i arbeidslivet og dele sine erfaringer med nytilsatte. SV vil arbeide for at ansatte i Fylkeskommunen skal ha heltid som rettighet, og deltid som mulighet.) Fylkeskommunen som oppdragsgiver Fylket kjøper varer og tjenester for mange millioner kroner og kan i kraft av dette legge aktive føringer for et seriøst arbeidsliv i fylket. Alle parter er best tjent med en konkurranse som skjer på like vilkår og under samme forutsetninger. SV vil derfor sørge for å utvikle et system slik at lover og offentlige regler overholdes ved bortsetting og utførelse av oppdrag. Systemet må også ta inn bestemmelser som hindrer bruk av useriøse aktører, hindrer svart arbeid og svarte leveranser. De offentlige tilsynene må forsterke samarbeidet seg i mellom, slik at det blir større risiko for å bli tatt hvis man driver sosial dumping, skattesnyteri eller annen økonomisk kriminalitet. SV mener at kommuner og fylkeskommuner skal ha 0-toleranse overfor sosial dumping og ha en aktiv oppfølging av bestemmelsene i forskrift om lønns og arbeidsvilkår for offentlige anskaffelser. Fylket og fylkeskommunale selskap skal følge bestemmelsene i Forskrift om Lønns og arbeidsvilkår for Offentlige anskaffelser - ILO konvensjon nr. I alle anbudskontrakter må

9 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast det gå klart fram at det kun er leverandører, entreprenører (og ev. underentreprenører), som lønner sine ansatte i samsvar med landsomfattende tariffavtaler - som kan få fylkeskommunale oppdrag. De må i tillegg være medlem av StartBank (offentlig informasjon om virksomheter), kunne legge fram utvidet skatteattest og HMS erklæring. De må også oppfylle Lærlingklausul og Anti-kontraktørklausul gitt i anbudsdokumentene. SV vil at alle fylker og kommuner skal nekte å benytte leverandører, entreprenører og eller underentreprenører - som forsøker å hindre at ansatte organiserer seg, eller nekter å inngå landsomfattende tariffavtale. Oppstår en slik situasjon skal fylkeskommunen, som oppdragsgiver, snarest mulig varsle om oppsigelse av den tidligere inngåtte avtale. Trygge lokalsamfunn Det foregår mye bra skadeforebyggende arbeid i Vestfold i dag. Vi er likevel overbevist om at det er mulig å redusere antallet ulykker og skader betydelig. Vi vil derfor at fylkeskommunen skal intensivere sitt arbeid med å få flere kommuner med i WHO- konseptet Trygge lokalsamfunn. Dette vil kunne føre til at kommunene sammen med fylkeskommunen systematisk jobber med ulykkes- og skade-forebygging. Utgangspunktet for denne måten å jobbe på er tverrfaglig og tverretatlig satsing, fylkekommunens rolle som koordinator, inspirator og medspiller er derfor avgjørende. Folkehelse Fylkeskommunen som en viktig aktør i folkehelsearbeid, er lovfestet. Vestfold SV ønsker derfor å påvirke politikken i fylkeskommunen slik at folks helse, sosiale og økonomisk trygghet blir ivaretatt. Det er viktigere å forebygge enn å reparere. Folkehelsearbeid i form av partnerskapsavtaler med kommuner og organisasjoner er en valgt strategi i Vestfold. SV vil at dette arbeidet skal videreføres og oppmuntre kommunene til å opprette og utvide stillinger som folkehelse- koordinatorer. Folkehelsearbeid er sektorovergripende. Gode oppvekstforhold, gode skoler, trygge arbeidsplasser, mulighet til rekreasjon og variert kulturtilbud er alle faktorer i folkehelsearbeid. For SV vil en generell utjamningspolitikk derfor alltid være den viktigste faktoren i folkehelsearbeidet. I nærområdene er det viktig at fylkeskommunen sammen med kommunene legger opp til turstier som er tilgjengelige både med barnevogn, rullestol eller med blindestokk! Idretten er den viktigste bidragsyteren til god folkehelse blant barn og ungdom, og det å stimulere/støtte idretten i fylket vil opprettholde den aktiviteten som skjer hver eneste dag i Vestfold. Tannhelse Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Alle i gruppa 0-, bosatte i institusjon og andre prioriterte grupper har krav på gratis tannbehandling. Fra

10 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast regjeringen er det kommet signaler om at flere grupper skal komme inn under ordningen. SV vil arbeide for at Vestfold fronter denne utviklingen. Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold er organisert med klinikker i hele fylket, men ikke i alle kommuner. Klinikkstrukturen må organiseres slik at den gir god tilgjengelighet for alle brukere både i forhold til avstander og universell utforming. Høy faglig og spesialisert kompetanse er nødvendig. Det er derfor viktig at fylkeskommunen driver en aktiv rekrutterings- og personalpolitikk. Fylkeskommunens framtid SV vil forsvare den nasjonale modellen om tre folkevalgte nivåer; kommunen, fylkeskommunen og stortinget. Fylkeskommunen har ikke en egen rolle i diskusjonen om kommunesammenslåinger. Fra fylkeskommunalt nivå er det imidlertid åpenbart at høyresidens siktemål om en storstilt kommunesammenslåing har sammenheng med deres ønske om konkurranseutsetting og privatisering. SV sier ikke nei til en grundig debatt om kommunesammenslåinger og fylkeskommunens fremtid. Debatten må imidlertid være basert på fakta og folks vilje, uttrykt gjennom folkeavstemninger. SV er positivt innstilt til å diskutere fylkeskommunen inn i større nasjonale regioner.

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå!

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå! Innholdsfortegnelse Innledning 3 Miljø 3 Utdanning 4 Samferdsel 5 Feminisme 6 Energi 7 Helse 7 Kultur, idrett og friluftsliv 8 Integrering- og mangfold 9 Landbruk 10 Næring 11 Internasjonalisering 12 Fylkeskommunen

Detaljer

Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019

Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019 Ta kampen for en grønn, inkluderende og rettferdig by Tønsberg er en hyggelig sommerby med et historisk særpreg. Samtidig står vi som kommune overfor store

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019 Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015

Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015 Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015 1. Et retningsvalg for Oppland Gode på å dele, utjevne forskjeller og på å sikre deltakelse. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer