Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015"

Transkript

1 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden

2 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode arbeidsgivere... 7 Fylkeskommunen som oppdragsgiver... 8 Trygge lokalsamfunn... 9 Folkehelse... 9 Tannhelse... 9 Fylkeskommunens framtid... 9 Likestilling Vestfold SVs mål er at kvinner og menn skal kunne leve som likestilte og likeverdige innbyggere i Vestfold. Vi vil synliggjøre kjønnsforskjeller som har betydning for hvilke muligheter kvinner og menn har i fylket vårt. SV vil arbeide for at kjønnskvotering i alle offentlige råd og utvalg ivaretas. Minoritetskvinners posisjon i samfunnet skal styrkes og integreringsarbeid med opplysning og informasjon skal tilrettelegges. SV skal sørge for sikker finansiering av viktige tiltak som ivaretar kvinner og menn som utsettes for voldelige handlinger, slik som i krisesentrene. Samarbeid med familievoldkoordinatoren ved Vestfold Politidistrikt, har vist gode resultat. Vi vil også jobbe for at ofre for vold blir ivaretatt på en skikkelig måte innen hjelpeapparatet og ha en gjennomgang av hvordan Vestfolds asylmottak sikrer kvinner og barns rettigheter og trygghet mot vold og overgrep. Utdanning Videregående skoler er den suverent mest omfattende virksomheten fylkeskommunen har ansvar for. Hensikten med utdanningssystemet må være å utvikle skoler som gir trygt læringsmiljø, elever som viser godt læringsutbytte, kontroll over eget liv og nysgjerrighet enten på videre utdanning eller å gå ut i arbeidslivet med den kompetansen som et moderne næringsliv etterspør.

3 Skolens viktigste ressurs er en oppdatert og dyktig pedagog. SV vil derfor tilrettelegge for kompetanseutvikling av den enkelte lærer og at læreren får nok tid til den enkelte elev. Innenfor stramme økonomiske rammer, må sikring av driftsmidler for å opprettholde høy lærertetthet gå foran nye tunge investeringer. Prioriteringslista for rehabilitering av videregående skoler i Vestfold følges. Desentralisert skolestruktur opprettholdes. Skal en skolehverdag fungere godt for den enkelte elev, må tilretteleggingsfunksjonene være av høy kvalitet. SV vil derfor at bibliotekarer, rådgivere og sosiale støttefunksjoner får mulighet til utvikling og gode arbeidsvilkår. Rådgiverne i grunnskolen må få økt skolering i forhold til å kunne gi rett veiledning av elever som skal inn på videregående skoler. SV tar som utgangspunkt for rekrutteringen til yrkes- og andre studieretninger, at elevene skal få skikkelig innføring i ulike linjevalg slik at de velger noe de lykkes med. Frafall av elever er en utfordring SV tar alvorlig og vil forsterke de tiltak som gjør at flere ungdommer består og gjennomfører videregående utdanning. Vi vil sørge for at Vestfold støtter opp under de tiltak regjeringen har knyttet til Ny giv (nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring). I denne tiltakspakken vil vi prioritere tiltak som det nye arbeidslivsfaget (som gir elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk), utdanningsvalg (faget knytter grunnskole og videregående opplæring bedre sammen). Obligatoriske kartleggingsprøver på 1. trinn i videregående opplæring som gir lærerne oversikt over hvilke elever som har svake ferdigheter og trenger ekstra oppfølging og mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring. SV vil innføre et forberedende innføringsår for minoritetsspråklige som ikke har en god nok norskforståelse. SV vil at fylkeskommunen skal være pådriver i opprettelse av lærlingplasser. Ved tildeling av offentlige oppdrag etter anbud, skal dette gis kun til firma/ næringsbedrifter som er godkjente lærlingebedrifter. SV vil opprettholde det fjerde påbygningsåret som nå er tatt bort. Påbygningsåret var et tilbud om generell studiekompetanse til alle som hadde bestått fag/ svennebrev men som likevel ønsket generell studiekompetanse. Kultur Kultur har egenverdi. I tillegg gir gode kulturtilbud konkurransefortrinn og er viktig i folkehelseperspektiv. Vestfold SV vil støtte opp om kunst og kultur fordi vi mener det gjør fylket vårt til et godt sted å bo. De mange tusener som besøker Hauger, Midgard og andre museer skal møte en kulturarv og et kulturelt uttrykk for samtiden som gjør folk i stand til å se sine røtter, møte hverdagen og gi drømmene flukt. Vestfold SV vil legge spesielt til rette for at barn og ungdom får tilgang til kulturopplevelser, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken SV vil at mye av kunsten og kulturen skal være lett tilgjengelig og til lav pris, fordi vi vil at flest mulig skal delta. SV vil derfor at det bla. skal innføres et kulturkort for ungdom som omfatter alle kulturaktiviteter i regi av fylkeskommunen. Biblioteket skal gi alle et gratis lett tilgjengelig tilbud om kunnskap og opplevelse. Tilgang på informasjon er viktig

4 for et reelt demokrati og like muligheter for borgerne. Det betyr tilgang til bøker, aviser, tidsskrifter og databasert informasjon. Like viktig for lokalsamfunnene og folkestyret er det å ha en møteplass som biblioteket er. Biblioteket er den offentlige kulturformidleren som brukes av flest innbyggere. SV ønsker derfor å øke ressursene til bibliotekvirksomhet slik at tilbudet blir et godt tilbud når det gjelder litteratur, innen informasjonsteknologi, video, musikk o.l. SV ønsker å styrke Vestfold som filmfylke. Dette kan særlig gjøres ved satsing på regionalt filmsenter sammen med andre fylker ved Oslofjorden. SV er positive til å få vikingsteder i Vestfold inn som en del av vikingsatsingen på UNESCOs verdensarvliste. Vestfold som vikingfylke skal fortsatt være satsingsområde inkludert Kaupang som Norges eldste by og slagene på Re. Profesjonelle ensembler og arenaer for utøvende kunstnere er viktige kulturbærere for regionen. Teater Ibsen bør derfor opprettholdes som profesjonelt regionteater. Vestfoldfestspillene er fylkets største årlige satsing på formidling av profesjonell musikk i ulike sjangre. Over tid må imidlertid ikke festspillene bli et byfenomen, men beholde profilen som hele fylkets festspill. Vestfold skal ta vårt ansvar for denne globale utfordringen og gjøre noe med det. Energiplanlegging må ha som mål at lokalsamfunn kan bli selvforsynt med energi og at vannbåren varme skal tas i bruk i alle nybygg. Energiplanlegging må inn i alle nye byggeprosjekter og være en del av vurderingene med hensyn til arealdisponering/ lokalisering. Alle kommuner i Vestfold har utarbeidet klimaplaner med oppfølgende handlingsplaner. Fylkets rolle blir å koordinere tiltak, veilede kommunene med kompetanse, styrke næringslivets klimafaglige kompetanse, skape møteplasser mellom offentlig og privat sektor, fange opp og formidle FoU- kunnskap og ny innovasjon. Bioenergi fra skogvirke har et stort potensial i vårt fylke og SV vil utfordre den eksisterende verdikjeden fra uttak til virke til levert kwh. Dette er en energikilde som mer enn de fleste andre vil kunne danne et regionalt prismarked fristilt fra det generelle internasjonale energimarkedet. SV mener at fylket bør ta en lederrolle innen solfangere, varmepumpeenergi, småskala vindenergianlegg, utvikle et vestfoldnett for el- drevne kjøretøy og produksjon av biogass. Klima og energi FNs vitenskaplige klimapanel har dokumentert at menneskeskapte utslipp har gitt en økning av temperaturen i atmosfæren. Dette vil kunne medføre endringer i globale vind- og nedbørskorridorer og havstrømmer. I sum kan dette føre til dramatiske endringer for ulike regioner på jorda. Norge og vi i Arealpolitikk Vestfold skal framstå som et fylke med tilbud om arbeidsplasser, bolig- og kulturtilbud og med rekreasjonsmuligheter tilpasset de behov den enkelte borger har ut fra hva naturen selv tillater. Det er imidlertid et stort behov for en overordnet plan for bevaring av kystsonen i Vestfold, som ser utover kommunegrensene.

5 Kysten i Vestfold benyttes av befolkningen i hele Vestfold og landet for øvrig. Det er derfor et stort behov for å bevare det som er tilbake av natur langs kysten. SV vil derfor i perioden fremme forslag i fylkestinget om at det utarbeides en bindende arealplan for kysten. Vi bor i et svært tett befolket fylke, men bebyggelse er ikke bare konsentrert til by og forstadsområder. Vi preges også av boområder i grisgrente strøk. Det er stor tilflytting til de fleste kommuner i fylket og mange med fast bosted utenfor fylket har fritidsboliger eller ønsker å ha sekundærbolig her. Presset på utbygging rundt byene skaper derfor store utfordringer og konflikter i forhold til jordvernet. SV mener at høyproduktiv jord skal brukes til å dyrke mat på. Nedbygginga av dyrka mark er et av fylkets alvorligste miljøproblem i et langsiktig perspektiv. I skogsområder med særpreget vekst og kulturlandskap, må dette ivaretas gjennom overordnede verneplaner. Samarbeid med Fylkesmann på arealplanarbeid må styrkes. Fylkeskommunens rett til innsigelser ved byggesaksarbeid må styrkes og kompetanse til arbeidet må opprettholdes. De siste 10 årene er tilgjengeligheten til kysten redusert og SV vil derfor arbeide aktivt for å frigjøre strandsonen for allmennhetens rett til fri ferdsel, til rekreasjon, for ivaretakelse av kystlandskapet og vår identitet som en kystbefolkning. Kystsoneplanen fra 2003 må derfor revideres. Vi vil i det arbeidet, legge vekt på å få etablert kysstier nær kysten gjennom hele Vestfold. Fylkeskommunen kan også være pådriver til kommunenes oppkjøp av strandeiendommer og finansiell hjelp via Oslofjordens friluftsråd. Infrastruktur Fylkeskommunen er i dag eier av Vestviken Kollektiv Trafikk (VKT) som er fylkets eget transportselskap. SV vil forsvare eierskapet og sørge for at selskapet gis økonomiske muskler til å gjennomføre vår ambisjon på kollektivsatsingen. SV mener ikke at folk skal slutte å bruke bil, og bare ta kollektivtilbud. Men vi vil at kollektivtilbudet skal bli et mer reelt alternativ for flere enn i dag. Vi vil et tog- og et busstilbud som er så godt og rimelig at fks. barnefamilier ikke behøver å ta bilen. Vestfold SV vil ha et samarbeid mellom VKT og NSB om mulighet til å kjøpe felles billett. Fylkeskommunen må spesielt legge til rette for god kollektivtrafikk til Høgskolen i Vestfold. SV ønsker jernbanestasjon på Bakkenteigen. Inntil dette skjer må det legges til rette for shuttle- trafikk mellom høgskolen og Skoppum. Bussen er i dag først og fremst et alternativ for de som ikke har bil - pensjonister, barn og ungdom. Et godt busstilbud for at disse gruppene er derfor en forutsetning for at de skal kunne benytte seg av kultur- og fritidstilbud på linje med bilfolket. I tillegg må bussen ta opp konkurransen med privatbilistene. Det viktigste potensialet for økt bussbruk er å få flere til å bruke buss til jobben. Da får vi samtidig redusert rushtidstrafikken. SV ønsker å støtte veksten i ekspressbusstrafikken. SV vil legge stor vekt på å ivareta faglige rettigheter, tariffavtaler ved event. anbudsutsetting. SV vil samhandle med Vestfolds befolkning, ulike organisasjoner og Storting/ regjering slik at vi får gjennomført jernbanesatsingen i

6 Vestfold. SV mener at det både er samfunnsnyttig, økonomisk og miljømessig mer lønnsomt å satse på jernbane enn på vei. På Stortinget vil SV følge opp med å foreslå de bevilgningene som alle partiene forplikta seg til i Nasjonal Transportplan, blir oppfylt. Det betyr rask utbygging av Asker - Skøyen, ny trase ved Torp flyplass, Larvik-Eidanger (Eidangertunnel), samt kobling til sør- vest banen. SV vil støtte opp om tiltak som får mer gods fra vei til bane. Norge har forplikta seg internasjonalt til at forbruket av drivstoff knytta til transport skal stabiliseres på 1998-nivå. SV vil derfor støtte utvikling av høyhastighetstog som kan konkurrere på innlandsmarkedet. Innen veisektoren vil vi prioritere vedlikehold av de veiene vi har i fylket framfor nybygging. Gang og sykkelstier, trafikksikring og universell utforming vil ha prioritet. Sandefjord lufthavn Torp, er en suksess for passasjerer og næringsliv. Veksten er imidlertid ikke uproblematisk. Flyplassdrift fører med seg store miljøulemper, bla. utslipp av CO2 og nitrogendioksid som bidrar til økt drivhuseffekt. Der Torp brukes som alternativ for Gardermoen, kan det bety redusert forurensning fra veitrafikk. For å angripe mulige miljøskader ytterligere, vil SV sette strenge miljøkrav for videre drift ved flyplassen. Det må tilrettelegges for egne flyavisingsplasser hvor glykolholdig overvann kan samles. Detter for å sikre grunnvannressurser mot forurensning. Det må også bygges oppsamlingsbasseng for å forhindre ukontrollerte utslipp. SV ønsker ingen utvidning av kapasiteten på Torp. Bruk av tog skal erstatte økt flybruk på mellomlange distanser, for å redusere CO2 utslipp. Vestfold SV mener fylket skal beholde sin eiermessige posisjon og at Telemark/ Agderfylkene kan komme inn på eiersiden. Dersom selskapet skal bygge ny terminal på østsiden, vil SV stille som ufravikelig krav at dette gjøres ved å kombinere togstasjon med terminalbygg ( Gardermoenløsning ) SV støtter prinsippet om vegprising og rushtidsavgift. Vi mener bilistene må betale for bruken av nye veger og at deler av inntektene fra bompenger må overføres til styrking av kollektivtrafikken. Det fraktes i dag altfor mye gods på vei i Norge. Dette er lite miljøvennlig og skaper farlige situasjoner i trafikken. Målet må være at en større andel av godstransporten skjer med skip og jernbane, noe som krever opprustning både av jernbanenettet og havner, og at det legges til rette for løsninger som gjør et skifte mellom transportformer enklere. Næring Regjering og Storting har et overordnet ansvar for sysselsettinga i landet. Derfor må også de bruke politiske, økonomiske og forhandlingmessige midler for å bidra til å øke forskning og utvikling i betydelig grad. Staten kan sammen med fylkene og kommunene, LO og NHO skape allianser som bidrar til full sysselsetting. Vestfold er et av landets hovedsteder for utvikling av mikroteknologi, tyngre spesialisert industri, fylket har skog og jordbruksproduksjon og stor produksjon av bearbeiding og leveranser av ferdigmatprodukter. I tillegg er næringslivet og den offentlige sektoren en aktiv bruker av ny teknologi og mange bransjer er representert med virksomheter som er sterke teknologisk og kvalitetsmessig.

7 Likevel er det mange som opplever at det er langt færre arbeidsplasser enn ønskelig. Mange - særlig unge og eldre, kan ha vanskeligheter med å få et passende arbeid. Ungdommer sliter med å få lærlingplass og muligheter til å få fagbrev som kan styrke mulighetene for et fast og ordinært arbeid. I et lite fylke som vårt, bør det kunne satses mer på å utvikle flere arbeidsplasser og produkter av avfall og gjeninnvinning. I tillegg har fylket mye av råvarer og halvfabrikata som for eksempel naturstein, aluminium, samt jordbruk og skogbruksprodukter. Dette bør i langt større grad videreforedles i fylket. SV mener det er nødvendig å styrke arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplasser i fylket. Vi vil satse mer på innovasjon og utvikling i eksisterende virksomheter i samarbeid med aktuelle bransjer. Samarbeid mellom stat/ fylke/ kommuner og partene i arbeidslivet, LO og NHO er helt avgjørende for videre framdrift i næringsutviklingen i fylket. SV vil støtte de prosesser som bygger opp under et slikt perspektiv. I fylket har vi kommuner som har moderne havner. I næringspolitisk handlingsplan bør fylket jobbe konkret for etablering av industri og logistikkvirksomheter, for slik i størst mulig grad dra nytte av disse havnene og annen infrastruktur. SV vil arbeide for at bedrifter som jobber med utvikling og produksjon av miljøteknologi og energisparing får bedre finansieringsmuligheter gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. Vestfoldjordbrukets bidrag til den nasjonale matproduksjon er betydelig. Vestfold har over 20 % av landets matkornproduksjon og er landets største grønnsakfylke. SV vil at vi skal ha et landbruk basert på en variert bruksstruktur for å sikre trygg mat, god dyrevelferd og et variert og åpent kulturlandskap. Forholdene ligger godt til rette for økologisk landbruk i vårt fylke. Økt produksjon og videreforedling av spesielle matvarer, nisjemat, kvalitetsmat for å øke mangfoldet av matvarer til forbrukerne, er derfor særlig viktige forutsetninger for at sysselsettinga opprettholdes i jordbruket. Dette har igjen nær sammenheng med å beholde levende bygder og for å beholde kompetansen innenfor matproduksjon. SV vil derfor stimulere til økt økologisk landbruk. Fylkespolitikere som gode arbeidsgivere Vestfold fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med ansvar for nesten 2000 arbeidstakere. Politikerne er øverst ansvarlig for alle ansatte. SV vil føre en personalpolitikk som inkluderer faglige rettigheter og en lønnspolitikk som skal ivareta alle lønnstakergrupper. I enkelte tilfelle kan særlige hensyn tas i bruk, da særlig overfor arbeidstakere hvor det forutsettes særlig kompetanse eller hvor det er ønskelig ut fra et kvinneperspektiv. Alle inngåtte ansettelses- og lønnsavtaler skal være offentlig tilgjengelige. SV vil at fylkeskommunen til enhver tid skal sikre de ansattes rettigheter gjennom fagorganisasjoner og deres representasjon i råd og utvalg. Ytringsfrihet for den enkelte arbeidstaker skal sikres gjennom en åpenhet og ved gode etiske retningslinjer. Vestfold SV vil ha likelønnspolitikk og vil sammen med fagforeningene utvikle at

8 arbeidstilbud der flest mulig skal tilbys heltidsstillinger. SV er alvorlig bekymret for hverdagsstresset, jaget på jobben og enkeltmenneskets følelse av å ikke strekke til. 1 million nordmenn opplever helseplager på grunn av stress på jobben. Denne tidsklemma som det moderne menneskets står overfor, er en alvorlig trussel mot livskvalitet, miljøet og verdiskapingen. Vestfold SV vi vil derfor føre en arbeidsgiverpolitikk, der kvalitet ikke bare måles ut fra effektivitet og produksjonsmål, men også ut fra hvilken energi den enkelte arbeidstaker får og viser gjennom trivsel, kreativitet og arbeidsglede. Et inkluderende arbeidsliv er en selvsagt forutsetning for SV i vår rolle som arbeidsgiver. Ordningen med arbeidsrettet attføring for ansatte bør forsterkes. Mennesker med funksjonshemminger skal sikres mulighet til likeverdig arbeidsdeltakelse og kravet til universell utforming skal ligge som en forutsetning for all fylkeskommunal virksomhet. SV vil at fylkeskommunen skal forstette å være IA bedrifter og ha et eget program for attføringsvirksomhet for egne ansatte. SV vil styrke tilbudet om etter og videreutdanning til de ansatte. SV vil arbeide for å øke kvinneandelen av ledere og ved ansettelser søke å bidra til flerkulturelle arbeidsplasser. SV vil, i tillegg til å drive en aktiv rekrutteringspolitikk, utvikle en kvalitativ livsfasepolitikk. Arbeidstakere med lang erfaring og solid kompetanse, skal gjennom et eget program ivaretas på en slik måte at de som ønsker det kan stå lenger i arbeidslivet og dele sine erfaringer med nytilsatte. SV vil arbeide for at ansatte i Fylkeskommunen skal ha heltid som rettighet, og deltid som mulighet.) Fylkeskommunen som oppdragsgiver Fylket kjøper varer og tjenester for mange millioner kroner og kan i kraft av dette legge aktive føringer for et seriøst arbeidsliv i fylket. Alle parter er best tjent med en konkurranse som skjer på like vilkår og under samme forutsetninger. SV vil derfor sørge for å utvikle et system slik at lover og offentlige regler overholdes ved bortsetting og utførelse av oppdrag. Systemet må også ta inn bestemmelser som hindrer bruk av useriøse aktører, hindrer svart arbeid og svarte leveranser. De offentlige tilsynene må forsterke samarbeidet seg i mellom, slik at det blir større risiko for å bli tatt hvis man driver sosial dumping, skattesnyteri eller annen økonomisk kriminalitet. SV mener at kommuner og fylkeskommuner skal ha 0-toleranse overfor sosial dumping og ha en aktiv oppfølging av bestemmelsene i forskrift om lønns og arbeidsvilkår for offentlige anskaffelser. Fylket og fylkeskommunale selskap skal følge bestemmelsene i Forskrift om Lønns og arbeidsvilkår for Offentlige anskaffelser - ILO konvensjon nr 94. I alle anbudskontrakter må det gå klart fram at det kun er leverandører, entreprenører (og ev. underentreprenører), som lønner sine ansatte i samsvar med landsomfattende tariffavtaler - som kan få fylkeskommunale oppdrag. De må i tillegg være medlem av StartBank (offentlig informasjon om virksomheter), kunne legge fram utvidet skatteattest og HMS erklæring. De må også oppfylle

9 Lærlingklausul og Antikontraktørklausul gitt i anbudsdokumentene. SV vil at alle fylker og kommuner skal nekte å benytte leverandører, entreprenører og eller underentreprenører - som forsøker å hindre at ansatte organiserer seg, eller nekter å inngå landsomfattende tariffavtale. Oppstår en slik situasjon skal fylkeskommunen, som oppdragsgiver, snarest mulig varsle om oppsigelse av den tidligere inngåtte avtale. Trygge lokalsamfunn Det foregår mye bra skadeforebyggende arbeid i Vestfold i dag. Vi er likevel overbevist om at det er mulig å redusere antallet ulykker og skader betydelig. Vi vil derfor at fylkeskommunen skal intensivere sitt arbeid med å få flere kommuner med i WHO- konseptet Trygge lokalsamfunn. Dette vil kunne føre til at kommunene sammen med fylkeskommunen systematisk jobber med ulykkes- og skadeforebygging. Utgangspunktet for denne måten å jobbe på er tverrfaglig og tverretatlig satsing, fylkekommunens rolle som koordinator, inspirator og medspiller er derfor avgjørende. Folkehelse Fylkeskommunen som en viktig aktør i folkehelsearbeid, er lovfestet. Vestfold SV ønsker derfor å påvirke politikken i fylkeskommunen slik at folks helse, sosiale og økonomisk trygghet blir ivaretatt. Det er viktigere å forebygge enn å reparere. Folkehelsearbeid i form av partnerskapsavtaler med kommuner og organisasjoner er en valgt strategi i Vestfold. SV vil at dette arbeidet skal videreføres og oppmuntre kommunene til å opprette og utvide stillinger som folkehelsekoordinatorer. Folkehelsearbeid er sektorovergripende. Gode oppvekstforhold, gode skoler, trygge arbeidsplasser, mulighet til rekreasjon og variert kulturtilbud er alle faktorer i folkehelsearbeid. For SV vil en generell utjamningspolitikk derfor alltid være den viktigste faktoren i folkehelsearbeid aavestfoldbyen5 Det nye fylket en utviklingsaktør V Tannhelse Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Alle i gruppa 0-18, bosatte i institusjon og andre prioriterte grupper har krav på gratis tannbehandling. Fra regjeringen er det kommet signaler om at flere grupper skal komme inn under ordningen. SV vil arbeide for at Vestfold fronter denne utviklingen. Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold er organisert med klinikker i hele fylket, men ikke i alle kommuner. Klinikkstrukturen må organiseres slik at den gir god tilgjengelighet for alle brukere både i forhold til avstander og universell utforming. Høy faglig og spesialisert kompetanse er nødvendig. Det er derfor viktig at fylkeskommunen driver en aktiv rekrutterings- og personalpolitikk. Fylkeskommunens framtid SV vil forsvare Fylkeskommunen mot høyresidas angrep som har siktemål om en storstilt kommunesammenslåing og store

10 enheter egnet for konkurranseutsetting og privatisering.

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer