Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015"

Transkript

1 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden

2 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode arbeidsgivere... 7 Fylkeskommunen som oppdragsgiver... 8 Trygge lokalsamfunn... 9 Folkehelse... 9 Tannhelse... 9 Fylkeskommunens framtid... 9 Likestilling Vestfold SVs mål er at kvinner og menn skal kunne leve som likestilte og likeverdige innbyggere i Vestfold. Vi vil synliggjøre kjønnsforskjeller som har betydning for hvilke muligheter kvinner og menn har i fylket vårt. SV vil arbeide for at kjønnskvotering i alle offentlige råd og utvalg ivaretas. Minoritetskvinners posisjon i samfunnet skal styrkes og integreringsarbeid med opplysning og informasjon skal tilrettelegges. SV skal sørge for sikker finansiering av viktige tiltak som ivaretar kvinner og menn som utsettes for voldelige handlinger, slik som i krisesentrene. Samarbeid med familievoldkoordinatoren ved Vestfold Politidistrikt, har vist gode resultat. Vi vil også jobbe for at ofre for vold blir ivaretatt på en skikkelig måte innen hjelpeapparatet og ha en gjennomgang av hvordan Vestfolds asylmottak sikrer kvinner og barns rettigheter og trygghet mot vold og overgrep. Utdanning Videregående skoler er den suverent mest omfattende virksomheten fylkeskommunen har ansvar for. Hensikten med utdanningssystemet må være å utvikle skoler som gir trygt læringsmiljø, elever som viser godt læringsutbytte, kontroll over eget liv og nysgjerrighet enten på videre utdanning eller å gå ut i arbeidslivet med den kompetansen som et moderne næringsliv etterspør.

3 Skolens viktigste ressurs er en oppdatert og dyktig pedagog. SV vil derfor tilrettelegge for kompetanseutvikling av den enkelte lærer og at læreren får nok tid til den enkelte elev. Innenfor stramme økonomiske rammer, må sikring av driftsmidler for å opprettholde høy lærertetthet gå foran nye tunge investeringer. Prioriteringslista for rehabilitering av videregående skoler i Vestfold følges. Desentralisert skolestruktur opprettholdes. Skal en skolehverdag fungere godt for den enkelte elev, må tilretteleggingsfunksjonene være av høy kvalitet. SV vil derfor at bibliotekarer, rådgivere og sosiale støttefunksjoner får mulighet til utvikling og gode arbeidsvilkår. Rådgiverne i grunnskolen må få økt skolering i forhold til å kunne gi rett veiledning av elever som skal inn på videregående skoler. SV tar som utgangspunkt for rekrutteringen til yrkes- og andre studieretninger, at elevene skal få skikkelig innføring i ulike linjevalg slik at de velger noe de lykkes med. Frafall av elever er en utfordring SV tar alvorlig og vil forsterke de tiltak som gjør at flere ungdommer består og gjennomfører videregående utdanning. Vi vil sørge for at Vestfold støtter opp under de tiltak regjeringen har knyttet til Ny giv (nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring). I denne tiltakspakken vil vi prioritere tiltak som det nye arbeidslivsfaget (som gir elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk), utdanningsvalg (faget knytter grunnskole og videregående opplæring bedre sammen). Obligatoriske kartleggingsprøver på 1. trinn i videregående opplæring som gir lærerne oversikt over hvilke elever som har svake ferdigheter og trenger ekstra oppfølging og mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring. SV vil innføre et forberedende innføringsår for minoritetsspråklige som ikke har en god nok norskforståelse. SV vil at fylkeskommunen skal være pådriver i opprettelse av lærlingplasser. Ved tildeling av offentlige oppdrag etter anbud, skal dette gis kun til firma/ næringsbedrifter som er godkjente lærlingebedrifter. SV vil opprettholde det fjerde påbygningsåret som nå er tatt bort. Påbygningsåret var et tilbud om generell studiekompetanse til alle som hadde bestått fag/ svennebrev men som likevel ønsket generell studiekompetanse. Kultur Kultur har egenverdi. I tillegg gir gode kulturtilbud konkurransefortrinn og er viktig i folkehelseperspektiv. Vestfold SV vil støtte opp om kunst og kultur fordi vi mener det gjør fylket vårt til et godt sted å bo. De mange tusener som besøker Hauger, Midgard og andre museer skal møte en kulturarv og et kulturelt uttrykk for samtiden som gjør folk i stand til å se sine røtter, møte hverdagen og gi drømmene flukt. Vestfold SV vil legge spesielt til rette for at barn og ungdom får tilgang til kulturopplevelser, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken SV vil at mye av kunsten og kulturen skal være lett tilgjengelig og til lav pris, fordi vi vil at flest mulig skal delta. SV vil derfor at det bla. skal innføres et kulturkort for ungdom som omfatter alle kulturaktiviteter i regi av fylkeskommunen. Biblioteket skal gi alle et gratis lett tilgjengelig tilbud om kunnskap og opplevelse. Tilgang på informasjon er viktig

4 for et reelt demokrati og like muligheter for borgerne. Det betyr tilgang til bøker, aviser, tidsskrifter og databasert informasjon. Like viktig for lokalsamfunnene og folkestyret er det å ha en møteplass som biblioteket er. Biblioteket er den offentlige kulturformidleren som brukes av flest innbyggere. SV ønsker derfor å øke ressursene til bibliotekvirksomhet slik at tilbudet blir et godt tilbud når det gjelder litteratur, innen informasjonsteknologi, video, musikk o.l. SV ønsker å styrke Vestfold som filmfylke. Dette kan særlig gjøres ved satsing på regionalt filmsenter sammen med andre fylker ved Oslofjorden. SV er positive til å få vikingsteder i Vestfold inn som en del av vikingsatsingen på UNESCOs verdensarvliste. Vestfold som vikingfylke skal fortsatt være satsingsområde inkludert Kaupang som Norges eldste by og slagene på Re. Profesjonelle ensembler og arenaer for utøvende kunstnere er viktige kulturbærere for regionen. Teater Ibsen bør derfor opprettholdes som profesjonelt regionteater. Vestfoldfestspillene er fylkets største årlige satsing på formidling av profesjonell musikk i ulike sjangre. Over tid må imidlertid ikke festspillene bli et byfenomen, men beholde profilen som hele fylkets festspill. Vestfold skal ta vårt ansvar for denne globale utfordringen og gjøre noe med det. Energiplanlegging må ha som mål at lokalsamfunn kan bli selvforsynt med energi og at vannbåren varme skal tas i bruk i alle nybygg. Energiplanlegging må inn i alle nye byggeprosjekter og være en del av vurderingene med hensyn til arealdisponering/ lokalisering. Alle kommuner i Vestfold har utarbeidet klimaplaner med oppfølgende handlingsplaner. Fylkets rolle blir å koordinere tiltak, veilede kommunene med kompetanse, styrke næringslivets klimafaglige kompetanse, skape møteplasser mellom offentlig og privat sektor, fange opp og formidle FoU- kunnskap og ny innovasjon. Bioenergi fra skogvirke har et stort potensial i vårt fylke og SV vil utfordre den eksisterende verdikjeden fra uttak til virke til levert kwh. Dette er en energikilde som mer enn de fleste andre vil kunne danne et regionalt prismarked fristilt fra det generelle internasjonale energimarkedet. SV mener at fylket bør ta en lederrolle innen solfangere, varmepumpeenergi, småskala vindenergianlegg, utvikle et vestfoldnett for el- drevne kjøretøy og produksjon av biogass. Klima og energi FNs vitenskaplige klimapanel har dokumentert at menneskeskapte utslipp har gitt en økning av temperaturen i atmosfæren. Dette vil kunne medføre endringer i globale vind- og nedbørskorridorer og havstrømmer. I sum kan dette føre til dramatiske endringer for ulike regioner på jorda. Norge og vi i Arealpolitikk Vestfold skal framstå som et fylke med tilbud om arbeidsplasser, bolig- og kulturtilbud og med rekreasjonsmuligheter tilpasset de behov den enkelte borger har ut fra hva naturen selv tillater. Det er imidlertid et stort behov for en overordnet plan for bevaring av kystsonen i Vestfold, som ser utover kommunegrensene.

5 Kysten i Vestfold benyttes av befolkningen i hele Vestfold og landet for øvrig. Det er derfor et stort behov for å bevare det som er tilbake av natur langs kysten. SV vil derfor i perioden fremme forslag i fylkestinget om at det utarbeides en bindende arealplan for kysten. Vi bor i et svært tett befolket fylke, men bebyggelse er ikke bare konsentrert til by og forstadsområder. Vi preges også av boområder i grisgrente strøk. Det er stor tilflytting til de fleste kommuner i fylket og mange med fast bosted utenfor fylket har fritidsboliger eller ønsker å ha sekundærbolig her. Presset på utbygging rundt byene skaper derfor store utfordringer og konflikter i forhold til jordvernet. SV mener at høyproduktiv jord skal brukes til å dyrke mat på. Nedbygginga av dyrka mark er et av fylkets alvorligste miljøproblem i et langsiktig perspektiv. I skogsområder med særpreget vekst og kulturlandskap, må dette ivaretas gjennom overordnede verneplaner. Samarbeid med Fylkesmann på arealplanarbeid må styrkes. Fylkeskommunens rett til innsigelser ved byggesaksarbeid må styrkes og kompetanse til arbeidet må opprettholdes. De siste 10 årene er tilgjengeligheten til kysten redusert og SV vil derfor arbeide aktivt for å frigjøre strandsonen for allmennhetens rett til fri ferdsel, til rekreasjon, for ivaretakelse av kystlandskapet og vår identitet som en kystbefolkning. Kystsoneplanen fra 2003 må derfor revideres. Vi vil i det arbeidet, legge vekt på å få etablert kysstier nær kysten gjennom hele Vestfold. Fylkeskommunen kan også være pådriver til kommunenes oppkjøp av strandeiendommer og finansiell hjelp via Oslofjordens friluftsråd. Infrastruktur Fylkeskommunen er i dag eier av Vestviken Kollektiv Trafikk (VKT) som er fylkets eget transportselskap. SV vil forsvare eierskapet og sørge for at selskapet gis økonomiske muskler til å gjennomføre vår ambisjon på kollektivsatsingen. SV mener ikke at folk skal slutte å bruke bil, og bare ta kollektivtilbud. Men vi vil at kollektivtilbudet skal bli et mer reelt alternativ for flere enn i dag. Vi vil et tog- og et busstilbud som er så godt og rimelig at fks. barnefamilier ikke behøver å ta bilen. Vestfold SV vil ha et samarbeid mellom VKT og NSB om mulighet til å kjøpe felles billett. Fylkeskommunen må spesielt legge til rette for god kollektivtrafikk til Høgskolen i Vestfold. SV ønsker jernbanestasjon på Bakkenteigen. Inntil dette skjer må det legges til rette for shuttle- trafikk mellom høgskolen og Skoppum. Bussen er i dag først og fremst et alternativ for de som ikke har bil - pensjonister, barn og ungdom. Et godt busstilbud for at disse gruppene er derfor en forutsetning for at de skal kunne benytte seg av kultur- og fritidstilbud på linje med bilfolket. I tillegg må bussen ta opp konkurransen med privatbilistene. Det viktigste potensialet for økt bussbruk er å få flere til å bruke buss til jobben. Da får vi samtidig redusert rushtidstrafikken. SV ønsker å støtte veksten i ekspressbusstrafikken. SV vil legge stor vekt på å ivareta faglige rettigheter, tariffavtaler ved event. anbudsutsetting. SV vil samhandle med Vestfolds befolkning, ulike organisasjoner og Storting/ regjering slik at vi får gjennomført jernbanesatsingen i

6 Vestfold. SV mener at det både er samfunnsnyttig, økonomisk og miljømessig mer lønnsomt å satse på jernbane enn på vei. På Stortinget vil SV følge opp med å foreslå de bevilgningene som alle partiene forplikta seg til i Nasjonal Transportplan, blir oppfylt. Det betyr rask utbygging av Asker - Skøyen, ny trase ved Torp flyplass, Larvik-Eidanger (Eidangertunnel), samt kobling til sør- vest banen. SV vil støtte opp om tiltak som får mer gods fra vei til bane. Norge har forplikta seg internasjonalt til at forbruket av drivstoff knytta til transport skal stabiliseres på 1998-nivå. SV vil derfor støtte utvikling av høyhastighetstog som kan konkurrere på innlandsmarkedet. Innen veisektoren vil vi prioritere vedlikehold av de veiene vi har i fylket framfor nybygging. Gang og sykkelstier, trafikksikring og universell utforming vil ha prioritet. Sandefjord lufthavn Torp, er en suksess for passasjerer og næringsliv. Veksten er imidlertid ikke uproblematisk. Flyplassdrift fører med seg store miljøulemper, bla. utslipp av CO2 og nitrogendioksid som bidrar til økt drivhuseffekt. Der Torp brukes som alternativ for Gardermoen, kan det bety redusert forurensning fra veitrafikk. For å angripe mulige miljøskader ytterligere, vil SV sette strenge miljøkrav for videre drift ved flyplassen. Det må tilrettelegges for egne flyavisingsplasser hvor glykolholdig overvann kan samles. Detter for å sikre grunnvannressurser mot forurensning. Det må også bygges oppsamlingsbasseng for å forhindre ukontrollerte utslipp. SV ønsker ingen utvidning av kapasiteten på Torp. Bruk av tog skal erstatte økt flybruk på mellomlange distanser, for å redusere CO2 utslipp. Vestfold SV mener fylket skal beholde sin eiermessige posisjon og at Telemark/ Agderfylkene kan komme inn på eiersiden. Dersom selskapet skal bygge ny terminal på østsiden, vil SV stille som ufravikelig krav at dette gjøres ved å kombinere togstasjon med terminalbygg ( Gardermoenløsning ) SV støtter prinsippet om vegprising og rushtidsavgift. Vi mener bilistene må betale for bruken av nye veger og at deler av inntektene fra bompenger må overføres til styrking av kollektivtrafikken. Det fraktes i dag altfor mye gods på vei i Norge. Dette er lite miljøvennlig og skaper farlige situasjoner i trafikken. Målet må være at en større andel av godstransporten skjer med skip og jernbane, noe som krever opprustning både av jernbanenettet og havner, og at det legges til rette for løsninger som gjør et skifte mellom transportformer enklere. Næring Regjering og Storting har et overordnet ansvar for sysselsettinga i landet. Derfor må også de bruke politiske, økonomiske og forhandlingmessige midler for å bidra til å øke forskning og utvikling i betydelig grad. Staten kan sammen med fylkene og kommunene, LO og NHO skape allianser som bidrar til full sysselsetting. Vestfold er et av landets hovedsteder for utvikling av mikroteknologi, tyngre spesialisert industri, fylket har skog og jordbruksproduksjon og stor produksjon av bearbeiding og leveranser av ferdigmatprodukter. I tillegg er næringslivet og den offentlige sektoren en aktiv bruker av ny teknologi og mange bransjer er representert med virksomheter som er sterke teknologisk og kvalitetsmessig.

7 Likevel er det mange som opplever at det er langt færre arbeidsplasser enn ønskelig. Mange - særlig unge og eldre, kan ha vanskeligheter med å få et passende arbeid. Ungdommer sliter med å få lærlingplass og muligheter til å få fagbrev som kan styrke mulighetene for et fast og ordinært arbeid. I et lite fylke som vårt, bør det kunne satses mer på å utvikle flere arbeidsplasser og produkter av avfall og gjeninnvinning. I tillegg har fylket mye av råvarer og halvfabrikata som for eksempel naturstein, aluminium, samt jordbruk og skogbruksprodukter. Dette bør i langt større grad videreforedles i fylket. SV mener det er nødvendig å styrke arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplasser i fylket. Vi vil satse mer på innovasjon og utvikling i eksisterende virksomheter i samarbeid med aktuelle bransjer. Samarbeid mellom stat/ fylke/ kommuner og partene i arbeidslivet, LO og NHO er helt avgjørende for videre framdrift i næringsutviklingen i fylket. SV vil støtte de prosesser som bygger opp under et slikt perspektiv. I fylket har vi kommuner som har moderne havner. I næringspolitisk handlingsplan bør fylket jobbe konkret for etablering av industri og logistikkvirksomheter, for slik i størst mulig grad dra nytte av disse havnene og annen infrastruktur. SV vil arbeide for at bedrifter som jobber med utvikling og produksjon av miljøteknologi og energisparing får bedre finansieringsmuligheter gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. Vestfoldjordbrukets bidrag til den nasjonale matproduksjon er betydelig. Vestfold har over 20 % av landets matkornproduksjon og er landets største grønnsakfylke. SV vil at vi skal ha et landbruk basert på en variert bruksstruktur for å sikre trygg mat, god dyrevelferd og et variert og åpent kulturlandskap. Forholdene ligger godt til rette for økologisk landbruk i vårt fylke. Økt produksjon og videreforedling av spesielle matvarer, nisjemat, kvalitetsmat for å øke mangfoldet av matvarer til forbrukerne, er derfor særlig viktige forutsetninger for at sysselsettinga opprettholdes i jordbruket. Dette har igjen nær sammenheng med å beholde levende bygder og for å beholde kompetansen innenfor matproduksjon. SV vil derfor stimulere til økt økologisk landbruk. Fylkespolitikere som gode arbeidsgivere Vestfold fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med ansvar for nesten 2000 arbeidstakere. Politikerne er øverst ansvarlig for alle ansatte. SV vil føre en personalpolitikk som inkluderer faglige rettigheter og en lønnspolitikk som skal ivareta alle lønnstakergrupper. I enkelte tilfelle kan særlige hensyn tas i bruk, da særlig overfor arbeidstakere hvor det forutsettes særlig kompetanse eller hvor det er ønskelig ut fra et kvinneperspektiv. Alle inngåtte ansettelses- og lønnsavtaler skal være offentlig tilgjengelige. SV vil at fylkeskommunen til enhver tid skal sikre de ansattes rettigheter gjennom fagorganisasjoner og deres representasjon i råd og utvalg. Ytringsfrihet for den enkelte arbeidstaker skal sikres gjennom en åpenhet og ved gode etiske retningslinjer. Vestfold SV vil ha likelønnspolitikk og vil sammen med fagforeningene utvikle at

8 arbeidstilbud der flest mulig skal tilbys heltidsstillinger. SV er alvorlig bekymret for hverdagsstresset, jaget på jobben og enkeltmenneskets følelse av å ikke strekke til. 1 million nordmenn opplever helseplager på grunn av stress på jobben. Denne tidsklemma som det moderne menneskets står overfor, er en alvorlig trussel mot livskvalitet, miljøet og verdiskapingen. Vestfold SV vi vil derfor føre en arbeidsgiverpolitikk, der kvalitet ikke bare måles ut fra effektivitet og produksjonsmål, men også ut fra hvilken energi den enkelte arbeidstaker får og viser gjennom trivsel, kreativitet og arbeidsglede. Et inkluderende arbeidsliv er en selvsagt forutsetning for SV i vår rolle som arbeidsgiver. Ordningen med arbeidsrettet attføring for ansatte bør forsterkes. Mennesker med funksjonshemminger skal sikres mulighet til likeverdig arbeidsdeltakelse og kravet til universell utforming skal ligge som en forutsetning for all fylkeskommunal virksomhet. SV vil at fylkeskommunen skal forstette å være IA bedrifter og ha et eget program for attføringsvirksomhet for egne ansatte. SV vil styrke tilbudet om etter og videreutdanning til de ansatte. SV vil arbeide for å øke kvinneandelen av ledere og ved ansettelser søke å bidra til flerkulturelle arbeidsplasser. SV vil, i tillegg til å drive en aktiv rekrutteringspolitikk, utvikle en kvalitativ livsfasepolitikk. Arbeidstakere med lang erfaring og solid kompetanse, skal gjennom et eget program ivaretas på en slik måte at de som ønsker det kan stå lenger i arbeidslivet og dele sine erfaringer med nytilsatte. SV vil arbeide for at ansatte i Fylkeskommunen skal ha heltid som rettighet, og deltid som mulighet.) Fylkeskommunen som oppdragsgiver Fylket kjøper varer og tjenester for mange millioner kroner og kan i kraft av dette legge aktive føringer for et seriøst arbeidsliv i fylket. Alle parter er best tjent med en konkurranse som skjer på like vilkår og under samme forutsetninger. SV vil derfor sørge for å utvikle et system slik at lover og offentlige regler overholdes ved bortsetting og utførelse av oppdrag. Systemet må også ta inn bestemmelser som hindrer bruk av useriøse aktører, hindrer svart arbeid og svarte leveranser. De offentlige tilsynene må forsterke samarbeidet seg i mellom, slik at det blir større risiko for å bli tatt hvis man driver sosial dumping, skattesnyteri eller annen økonomisk kriminalitet. SV mener at kommuner og fylkeskommuner skal ha 0-toleranse overfor sosial dumping og ha en aktiv oppfølging av bestemmelsene i forskrift om lønns og arbeidsvilkår for offentlige anskaffelser. Fylket og fylkeskommunale selskap skal følge bestemmelsene i Forskrift om Lønns og arbeidsvilkår for Offentlige anskaffelser - ILO konvensjon nr 94. I alle anbudskontrakter må det gå klart fram at det kun er leverandører, entreprenører (og ev. underentreprenører), som lønner sine ansatte i samsvar med landsomfattende tariffavtaler - som kan få fylkeskommunale oppdrag. De må i tillegg være medlem av StartBank (offentlig informasjon om virksomheter), kunne legge fram utvidet skatteattest og HMS erklæring. De må også oppfylle

9 Lærlingklausul og Antikontraktørklausul gitt i anbudsdokumentene. SV vil at alle fylker og kommuner skal nekte å benytte leverandører, entreprenører og eller underentreprenører - som forsøker å hindre at ansatte organiserer seg, eller nekter å inngå landsomfattende tariffavtale. Oppstår en slik situasjon skal fylkeskommunen, som oppdragsgiver, snarest mulig varsle om oppsigelse av den tidligere inngåtte avtale. Trygge lokalsamfunn Det foregår mye bra skadeforebyggende arbeid i Vestfold i dag. Vi er likevel overbevist om at det er mulig å redusere antallet ulykker og skader betydelig. Vi vil derfor at fylkeskommunen skal intensivere sitt arbeid med å få flere kommuner med i WHO- konseptet Trygge lokalsamfunn. Dette vil kunne føre til at kommunene sammen med fylkeskommunen systematisk jobber med ulykkes- og skadeforebygging. Utgangspunktet for denne måten å jobbe på er tverrfaglig og tverretatlig satsing, fylkekommunens rolle som koordinator, inspirator og medspiller er derfor avgjørende. Folkehelse Fylkeskommunen som en viktig aktør i folkehelsearbeid, er lovfestet. Vestfold SV ønsker derfor å påvirke politikken i fylkeskommunen slik at folks helse, sosiale og økonomisk trygghet blir ivaretatt. Det er viktigere å forebygge enn å reparere. Folkehelsearbeid i form av partnerskapsavtaler med kommuner og organisasjoner er en valgt strategi i Vestfold. SV vil at dette arbeidet skal videreføres og oppmuntre kommunene til å opprette og utvide stillinger som folkehelsekoordinatorer. Folkehelsearbeid er sektorovergripende. Gode oppvekstforhold, gode skoler, trygge arbeidsplasser, mulighet til rekreasjon og variert kulturtilbud er alle faktorer i folkehelsearbeid. For SV vil en generell utjamningspolitikk derfor alltid være den viktigste faktoren i folkehelsearbeid aavestfoldbyen5 Det nye fylket en utviklingsaktør V Tannhelse Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Alle i gruppa 0-18, bosatte i institusjon og andre prioriterte grupper har krav på gratis tannbehandling. Fra regjeringen er det kommet signaler om at flere grupper skal komme inn under ordningen. SV vil arbeide for at Vestfold fronter denne utviklingen. Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold er organisert med klinikker i hele fylket, men ikke i alle kommuner. Klinikkstrukturen må organiseres slik at den gir god tilgjengelighet for alle brukere både i forhold til avstander og universell utforming. Høy faglig og spesialisert kompetanse er nødvendig. Det er derfor viktig at fylkeskommunen driver en aktiv rekrutterings- og personalpolitikk. Fylkeskommunens framtid SV vil forsvare Fylkeskommunen mot høyresidas angrep som har siktemål om en storstilt kommunesammenslåing og store

10 enheter egnet for konkurranseutsetting og privatisering.

1.utkast Fylkestingsprogram for perioden 2015-2019

1.utkast Fylkestingsprogram for perioden 2015-2019 Vestfold SV Fylkesprogram 0-0,.utkast 0 0 0.utkast Fylkestingsprogram for perioden 0-0 Likestilling Vestfold SVs mål er at kvinner og menn skal kunne leve som likestilte og likeverdige innbyggere i Vestfold.

Detaljer

Endringsforslag #1 til fylkesprogram. Forslagstiller: Fylkesstyret Linje/side: Hele teksten Forslag: Erstattes med ny tekst

Endringsforslag #1 til fylkesprogram. Forslagstiller: Fylkesstyret Linje/side: Hele teksten Forslag: Erstattes med ny tekst Endringsforslag # til fylkesprogram. Forslagstiller: Fylkesstyret Linje/side: Hele teksten Forslag: Erstattes med ny tekst . Innledning SVs hovedsaker nasjonalt og lokalt i kommunevalgperioden - kan samles

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Klima- og energiløfter i valgkampen i Vestfold 2015

Klima- og energiløfter i valgkampen i Vestfold 2015 Klima og energiløfter i valgkampen i Vestfold 2015 Det er foretatt en sammenstilling av hva partienes valgprogram sier om sentrale temaer innen arbeidet med klima og energispørsmål. Utarbeidet pr 04 08

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Regionreformen. v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016

Regionreformen. v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016 Regionreformen v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016 Meld. St. 22 nye oppgaver Flere kulturminneoppgaver som i dag ligger hos Riksantikvaren Fylkesmannens ansvar og rolle innen

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 Utarbeidet av Ungdommens fylkesutvalg 20.-22. november 2014. Vedtatt av Ungdommens fylkesting 16. desember 2014. SKOLE NULLTOLERANSE FOR MOBBING Ungdommens

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Det viktigste for Arbeiderpartiet de neste fire årene er full lærlingedekning, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning!

Det viktigste for Arbeiderpartiet de neste fire årene er full lærlingedekning, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning! Østfold Arbeiderparti: PROGRAM FOR FYLKESTINGSPERIODEN 2015 19 Side 1. Tittel: Vi bygger Østfold sammen! Østfold har en av landets beste beliggenheter. Vi er veien til Europa og porten til Norge og har

Detaljer

Regional Plan for Klima og energi

Regional Plan for Klima og energi Regional Plan for Klima og energi 2020 Tiltak Mål Viktigste innsats /pågående Initiativansvar Tidsplan Innsatsområde 1: Utvikling av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen 1.1

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Fagforbundet for deg som jobber med kultur

Fagforbundet for deg som jobber med kultur Fagforbundet for deg som jobber med kultur omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad Ill.foto: kari-sofie Jenssen For deg som jobber med

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 Satsing på bioenergi Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 v/ David Johann Rådgiver skogbruk Seksjon regional utvikling 1. Nasjonale føringer 2. Situasjon i Nordland 3. Bioenergiprosjekt

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Regionreformen og utredning av ny region Innlandet

Regionreformen og utredning av ny region Innlandet Regionreformen og utredning av ny region Innlandet Møte med regionrådet September 2016 Fylkesrådet Status ellers i landet Status ellers i landet Telemark; 172 494 Endringer i regionstruktur ellers i landet

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Kristina Forsberg rådgiver Troms fylkeskommune Det begynte i 2007 med behandling av fylkestingsmelding 2006:2- Fellesskap og muligheter

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer