Pandemiplan; Pandemisk influensa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pandemiplan; Pandemisk influensa"

Transkript

1 Pandemiplan; Pandemisk influensa Høgskolen i Nesna (HiNe) Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) 1

2 Bakgrunn for planen og dens oppbygning I følge regjeringen skal alle offentlige etater og institusjoner (statlige, regionale og kommunale) som blir berørt av en pandemi, skal ha egne beredskapsplaner, inkludert planer for kriseinformasjon. Dette er noe av bakgrunnen for denne planen. Planen har referanser til Helse- og omsorgsdepartementet: (lastet ) Planen består av åtte deler som må ses i sammenheng: 1) Hva er en pandemi side 2 2) Informasjon side 2 3) Informasjon om smittekjeden side 2 4) Hovedtiltak vaksinasjon side 3 5) Smitteverntiltak på høgskolen side 4 6) Smitteverntiltak i studentboligmassen side 4 7) Smitteverntiltak på andre møtesteder side 5 8) Tiltak som ikke anbefales side 5 9) Varslingskanal side 6 10) Ansvarsfordeling tiltaksplan side 6 Høgskolen i Nesna side 7 Studentsamskipnaden i Nesna side Hva er en pandemi? Influensapandemier er de store, verdensomspennende epidemier av influensa med et nytt virus som store deler av befolkningen helt mangler immunitet mot. De opptrer med varierende mellomrom og kan få omfattende skadevirkninger helsemessig og økonomisk. I vår del av verden regnes pandemier av smittsomme sykdommer som en av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander. 2. Informasjon Informasjon er ett av virkemidlene for å nå målene i pandemiplanen. Ordnet informasjon til rett tid, på alle nivå, er avgjørende for å oppnå best mulig tilslutning til og resultat av tiltakene. Dette vil ha stor betydning for å redusere de negative konsekvenser av en pandemi. Hovedmålgruppene for informasjonen er studentene og de ansatte i HiNe og SiNe. 3. Informasjon om smittekjeden Inkubasjonstiden for influensa er normalt 2 dager, men kan variere mellom 1 og 4 dager. Sykdomsperioden varer vanligvis 3-7 dager, men kan vare flere dager enn dette. For smittevernet er den smittsomme perioden viktigere. Den starter normalt samtidig med 2

3 symptomene, men varer vanligvis kortere, om lag 3-4 dager. Den kan vare lengre, særlig hos barn. Ved influensa er det altså i stor grad sammenfall i tid mellom symptomer og smittsomhet: de influensasmittede er selv smittsomme mens de har symptomer. Smittekildene er altså i hovedsak de influensasyke, men sykdommen kan hos % være så mild at de smittede ikke forstår at de er syke og kan være smittekilder. Smittespredning antas å være mest effektiv fra dem som har hoste ettersom de slynger ut store virusmengder. Det er likevel anslått at % av smitten skjer fra smittekilder som ikke erkjenner at de har influensa, enten fordi sykdommen knapt har gitt dem symptomer ennå eller fordi symptomene er så milde. Personer som er døde av influensa, kan ikke smitte andre. Influensaviruset formerer seg i luftveiene, fra nesen via svelget og luftrøret og ned i lungene. Viruset finnes i sekreter fra luftveiene. Utgangsporten for smitte er dermed nese og munn. Også inngangsporten er nese og munn. Det er tre mulige smittemåter: - Direkte smitte skjer ved direkte overføring av virusholdig sekret, som ved kyssing og på kort avstand ved dråper som slynges under snakking og hosting (dråpesmitte). - Indirekte smitte skjer ved at virusholdig sekret spres til hender eller gjenstander (ved f.eks. hoste) og derfra til andre personers hender og derfra til munn eller nese. F.eks. kan man teoretisk tenke seg at syk person A nyser i hendene, så berører et dørhåndtak, som deretter berøres av usmittet person B, som så fører hendene opp til ansiktet. Det er ikke påvist smitte på denne måten. Viruset overlever sjelden lenger enn et døgn på døde gjenstander. - Luftbåren smitte skjer ved at små virusholdige sekretdråper slynges ut ved hosting og tale og så holder seg svevende noe tid før de inhaleres av andre mennesker. Dette er antakelig en lite effektiv smittemåte. I utgangspunktet er alle mennesker potensielle smittemottakere for influensasmitte. Noen kan være delvis immune etter å ha vært smittet med et liknende virus tidligere år. Noen kan være nesten helt immune etter å ha vært smittet før med akkurat det samme viruset. Et pandemisk influensavirus er kjennetegnet ved at det er så endret i forhold til tidligere års influensavirus at få mennesker har noe immunitet overhodet. 4. Hovedtiltak - vaksinasjon Vaksine er det beste tiltaket for å hindre at folk blir syke. Selv om myndighetene vil gjøre alt for å ha en vaksine klar når pandemien kommer, kan en ikke forvente at en slik spesifikk vaksine er tilgjengelig med en gang. Legemidler mot influensa vil da være eneste tilgjengelige medikamentelle tiltak og det er Helsetjenesten i Nesna kommune som er ansvarlig for vaksinasjonstiltak for studenter og ansatte som bor i kommunen. Prioritert målgruppe er som følger: 3

4 1: Smitteeksponert personell i helsetjenesten 2: Personer med økt risiko for komplikasjoner 3: Barn i alder 6-24 måneder 4: Gravide 5: Nøkkelpersonell i ledelse og i utvalgte samfunnskritiske tjenester 6: Annet helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt 7: Frivillige pleiere innen pleie- og omsorgstjenesten og andre med pasientkontakt 8: Barn i barnehage og barnehagepersonale 9: Barn i grunnskolen og skolens personale, inklusive SFO 10: Sjåfører og andre med kundekontakt i kollektivtransport 11: Personell i servicenæring med stor publikumskontakt 12: Alle andre 5. Smitteverntiltak på høgskolen Forebygging blir ofte omtalt som den beste medisin! Hygiene Det skal utføres hygieniske tiltak der det blir gitt informasjon og oppfordring til hostehygiene og håndhygiene. Desinfiseringsmidler skal være tilgjengelige på samtlige toaletter og ved alle vannposter. Generelt sett skal renholdet på høgskolen styrkes, med fokus på overflater, dørhåndtak, gelendere og liknende (utsatte steder der folk ofte er i berøring med hendene). Hygieniske tiltak for syke Syke studenter eller ansatte skal sykemelde seg i minst syv dager, varsle skolen/ arbeidsgiver om smitte og ikke møte på jobb. Hygieniske tiltak for mistenkt smittede Mistenkt smittede skal sykemelde seg og være hjemme inntil det er avklart om de er smittet eller ikke. Aktivitetsbegrensninger Ved stort utbrudd kan aktivitetsbegrensninger være begrensninger i forsamlinger: arbeid, møter, undervisning, tilstelninger og andre aktiviteter. Et godt alternativ kan være å flytte noe av undervisningen utendørs. 6. Smitteverntiltak i studentboligmassen Hygiene Det skal utføres hygieniske tiltak der det blir gitt informasjon og oppfordring til hostehygiene, håndhygiene og generelt ekstra godt renhold: fokus på overflater, dørhåndtak, gelendere og liknende (utsatte steder der folk ofte er i berøring med hendene). Hygieniske tiltak for syke 4

5 De skal ivareta god hostehygiene og håndhygiene, bruke munnbind og desinfisere forurensete overflater i boligen. Med god hostehygiene menes å unngå hoste på en sånn måte at spyttdråper eller aerosoler kan nå andre, men heller sørge for at hoste skjer i friluft langt borte fra mennesker eller i engangstørkler. Med god håndhygiene menes håndvask etter hosting i hendene, etter kontakt med ansiktet og ellers hyppig håndvask. Hygieniske tiltak for mistenkt smittede Med dette tiltaket menes å pålegge mistenkt smittede å følge visse hygieniske råd inntil det er avklart om de er smittet eller ikke. De skal ivareta god hostehygiene og håndhygiene, bruke munnbind og desinfisere forurensete overflater i boligen. Med god håndhygiene menes håndvask etter hosting i hendene, etter kontakt med ansiktet og ellers hyppig håndvask. Tanken bak tiltaket er at smittede kan være smitteførende før de selv får symptomer, eller i alle fall før de selv erkjenner symptomene. 7. Smitteverntiltak på andre steder Aktivitetsbegrensninger ved stor utbrudd: Thorvalds og Blackbox stenges. Studentbarnehagen følger egen beredskapsplan. 8. Tiltak som ikke anbefales I tråd med WHOs råd, skal følgende tiltak ikke anbefalt i HiNe og SiNe: Råd til om å bruke munnbind. (Fordi tiltaket sannsynligvis ikke er effektivt og faktisk kan virke mot sin hensikt ved at folk tar seg til ansiktet hyppigere.) Råd om å måle kroppstemperaturen daglig. (Fordi tiltaket er ineffektivt og unødvendig.) Desinfeksjon av offentlige steder eller luft. (Fordi dette ikke er praktisk mulig og sannsynligvis ikke har noen særlig effekt.) Utstrakte restriksjoner på innenlands reiser. (Fordi tiltaket er praktisk vanskelig å gjennomføre, vil ha store kostnader og forstyrre samfunnsdriften mye.) Avstenging av områder. (cordon sanitaire). (Fordi spredning av influensa neppe kan begrenses gjennom et slikt tiltak, tiltaket vil ha store kostnader og forstyrre samfunnsdriften mye.) Desinfeksjon av klær og sko til personer som har vært i et område av landet der sykdommen finnes. (Fordi denne indirekte smittemåten regnes som helt ubetydelig.) 5

6 9. Varslingskanal Ved viktige varslinger til studentmassen skal først om fremt klasserom på nett (Moodle) brukes. Ved viktige varslinger til ansatte skal først og fremst systemet med intern e-post benyttes. Andre effektive varslingskanaler må vurderes i tillegg. 10. Ansvarsfordeling - tiltaksplan Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig kommunal helsetjeneste for alle som bor eller oppholder seg i kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven 1 1. Kommunestyret har vide fullmakter til å vedta tiltak om blant annet møteforbud, stengning av virksomheter og begrensning i kommunikasjoner når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom. Politiet har i henhold til politiloven oppgaver og fullmakter for å avhjelpe en krisesitasjon, jf blant annet politilovens 2. Her er også hjemlet bistandsplikt til andre offentlige myndigheter. Koordinert innsats innenfor HiNe og SiNe på alle nivåer er avgjørende for å få god utnyttelse av tilgjengelige ressurser til beste for dem som blir rammet. Prinsipper for samarbeid og koordinering er nedfelt i denne planen og skal favne helsemessig og sosial beredskap. Tiltaksplan Situasjon Tiltak Ansvar Behov og pålegg om pandemiplan Bekjentgjøres for ansatte. Bekjentgjøres for studenter. Direktør (HiNe) Direktør (SiNe) Direktør (HiNe) Mistenkt syk student Sendes hjem med beskjed om å kontakte lege Faglærer eller andre som er i kontakt med studenten 6

7 Mistenkt syk ansatt Sendes hjem med beskjed om å kontakte lege. Nærmeste overordnede Syk student Beskjed om å sykemelde seg. Direktør, driftsleder (hvis studentbolig) og sosialrådgiver skal varsles. Utdanningsledere Syk ansatt Frykt og tilløp til panikk Beskjed om å sykemelde seg. Direktør varsles. Informerer internt. Ulike hjelpetiltak for å roe ned situasjonen. Eksempelvis individuelle samtaler og intervensjon i studentboligmassene Nærmeste overordnede Sosialrådgiver i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet Ved stort utbrudd Beredskapsplanen gjennomgås i alle avdelinger. Beredskapsplanen gjøres kjent for alle studenter. Direktør (HiNe) Direktør (SiNe) Direktør (HiNe) Ansvarsteam* i samarbeid med kommunelege 1 og eventuelt andre deler av hjelpeapparatet Eksamen: Førstekonsulent syk eksempelvis i april - juni Konsulent eksamen syk eksempelvis i mai-juni Høgskolen i Nesna: Studieadministrasjonen Stram prioritering av oppgaver: - Eksamensplan - Sensoravtaler - Eksamensgjennomføring Omdisponering av ressurser: - Studiesjef overtar eksamensplan og Studiesjef 7

8 sensoravtaler evt. deler av saksbehandlingen. - Konsulent eksamen overtar deler av saksbehandling - Førstekonsulent overtar eksamens-gjennomføring/ vakter etc. - Forsterkning fra andre i studieadmimistrasjonen. Praksis Førstekonsulent syk eksempelvis i april-mai el. september-oktober Konsulent syk i april-mai el. septemberoktober Stram prioritering av oppgaver - Praksisavtaler - Praksisorganisering Omdisponering av ressurser - Utdanningsleder overtar avtalene - Konsulent overtar løpende oppgaver i samråd med utdanningsleder - Førstekonsulent overtar løpende oppgaver i samråd med utdanningsleder - Evt. forsterkning fra studieadm. Studiesjef/ Utdanningsledere Markedsføring/ rekruttering Førstekonsulent syk i eksempelvis oktober/november el. februar/mars Stram prioritering av oppgaver - Markedsføringsmateriell - Plan rekrutteringsarbeid/messer Omdisponering av ressurser - Informasjonskonsulent, dir.stab - Ekstern koordinator stud.adm - Fagtilsatte - Studenter Studiesjef/ dekaner 8

9 Økonomi- og personaladministrasjonen Lønn og personal, hver måned; 40 % sykefravær, dvs. 1.6 stilling borte av 4 stillinger som kan gjøre oppgavene Stram prioritering av oppgaver: hovedlønn en/ to månedstrekk Omdisponering av personalressurser: Dersom en med hovedansvar blir sykemeldt, overtar den andre med hovedansvar og ressurs med delansvar settes inn Alternativt kan sykefraværende godkjenne lønn hjemmefra ved hjelp av VPN-løsning Hovedansvar: økonomi- og personalsjef Delansvar 1: Seniorkonsulent og førstekonsulent lønn Delansvar 2: Seniorkonsulent og konsulent regnskap Økonomi, hver måned: 40 % sykefravær, dvs. 1.6 stilling borte av 4 stillinger som kan gjøre oppgavene Stram prioritering av oppgaver: Leverandørfaktura Hovedboksbilag Utfakturering Omdisponering av personalressurser: Dersom en med hovedansvar blir sykemeldt, overtar den andre med hovedansvar og ressurs med delansvar settes inn. Alternativt kan sykefraværende godkjenne transaksjoner hjemmefra Hovedansvar: økonomi- og personalsjef Delansvar: 1: Seniorkonsulent og konsulent regnskap Delansvar 2: Seniorkonsulent og førstekonsulent lønn 9

10 Økonomi, jan./ feb./ mai/ sept.; 40 % sykefravær, dvs. to stillinger borte av 5 stillinger som kan gjøre oppgavene 40 % sykefravær vil innebære at 3.2 av 8 stillinger vil være borte 40 % sykefravær blant de ansatte en måned Biblioteket som offentlig møteplass er åpent ved hjelp av VPN-løsning. Stram prioritering av oppgaver: tertialrapportering årsoppgjør Omdisponering av personalressurser: Dersom noen med hovedansvar blir sykemeldt, overtar den andre med hovedansvar og ressurs med delansvar settes inn. Renhold Stram prioritering av oppgaver: fellesrom sanitærrom Utplassering av desinfiseringsmidler. Ekstra renhold på overflater, dørhåndtak mv. Biblioteket 1. Begrense åpningstiden 2. Omdisponere personalressurser fra internt arbeid til publikumsbetjening 3. Prioritere arbeidsoppgaver: - svare på telefon, e-post - bemanne utlåns- og veiledningsskranke - informere og betjene via Klasserom på nett og websider - administrative oppgaver: post, møtevirksomhet, Hovedansvar: økonomi- og personalsjef Delansvar 1: Seniorkonsulent regnskap Delansvar 2: Konsulent regnskap, førstekonsulent lønn og seniorkonsulent lønn Hovedansvar: renholdsleder Hovedbibliotekar Bibliotekarer 10

11 40 % sykefravær blant de ansatte eksempelvis hele februar måned. Betyr 1,2 stilling av totalt 3 stillinger borte. fakturering, etc. - bibliotektekniske oppgaver IT-drift Stram prioriteringer av oppgaver: - Drift av lokale servere med backup og sikkerhetsløsninger - Opprettholde nettverksforbindelse slik at tilgangen til administrative programmer går som normalt. - Brukerstøtte til ansatte og studenter minimaliseres Omdisponering av personalressurser: - Alle resurser settes inn på å få systemer og nettverk til å gå som normalt Hovedansvar: økonomi- og personalsjef i samarbeid med ledende førstekons. IT-drift Informasjon: Webredaktør syk i eksempelvis mars/april. Direktørens stab Stram prioriteringer av oppgaver: - Studieinformasjon - Oppdatering av situasjonen ved høgskolen, Intern informasjon. - Nyheter/Pressemeldinger - Forelesninger/oppgaver på nett Hovedansvar: direktør Webredaksjonen består av 4 personer. Webredaktøren har overordnet ansvar. Ved sykdom overtar de andre i følgende rekkefølge: 1) Aina B. Sandnes 2) Kari Pettersen 3) Hege Tønder. Omdisponering av personalressurser: - Fra rekruttering/stud.adm til web - Fra Biblioteket til web - Fra studieadm. til web Hvis samtlige redaksjonsmedlemmer blir syke: 4) Joar Herset, IT-drift 5) Studiesjef 6) Dekaner for sine avdelingssider/ 11

12 seksjonssider Annet informasjonsarbeid: Informasjonskoordinator syk eksempelvis hele november. Stram prioriteringer av oppgaver: - Interninformasjon - Arbeid med studiemagasinet: Skriving av artikler - Produksjon av annonser - pressemeldinger - kontakt journalister - dokumentasjon/bilder Omdisponering av personalressurser: - rekruttering fra stud. adm - dekanatet/ studieledere Hovedansvar: Direktør 5 medlemmer i redaksjonen. Redaksjonsmedlemmer fordeler mellom seg arbeidsoppgaver til den syke. - Studieadm. tar annonsering, evt. dekanatet. - Pressemeldinger: rekrutteringsansvarlig fra stud.adm. - Kontakt med journalister: Rektor og dekanat - Interninformasjon: direktør/dekanat FoU-administrasjon: FoU- sekretær syk eksempelvis i april midt i hovedfordelingen av FoUressurs. Arkiv: 40 % sykefravær i 4 uker vil innebære at journalføring og elektronisk fordeling av post vil opphøre, hvis ikke personalressurser omdisponeres Stram prioriteringer av oppgaver: - Saksbehandling - FoU-sekretær Omdisponering av personalressurser: Arkiv til FoU-sekretær dekaner til saksbehandling Personell med arkivkompetanse fra studieadm. og personaladm. overtar arkivfunksjonen. Hovedansvar: Direktør Hovedansvar: direktør 12

13 40 % sykefravær av undervisningspersonal i alle fagseksjoner i avdeling for kultur og samfunn (norsk, drama, kunst og håndverk, musikk, engelsk, samfunnsfag, religion og filosofi) i eksempelvis februar måned. Avdeling for kultur og samfunn 1. Faglærere som har undervisning på samme nivå, kontaktes først, hvis lærer blir syk. Deretter evt. andre som kan ta det aktuelle tema. 2. Dersom dette ikke er mulig, vurderes fjernundervisning. 3. Dersom dette heller ikke er mulig, utsettes undervisingen til neste samling i kombinasjon med selvstudier og oppgaver på Moodle. Her blir Moodle og pensumlitteratur viktig verktøy for å dekke studiets læringsmål. Hovedansvar: dekan Utdanningsleder i samråd med seksjonsleder og faglærer finner den beste løsning for å dekke undervisningsbehovet. Ved langvarig sykefravær kan det kalles inn ekstern vikar. Avdeling for pedagogikk og sykepleie Ved 40 % sykefravær blant de fagansatte, kan lærerstaben bli nærmest halvert. Avdelingen må sørge for god informasjon til faglærere og studenter hvis det oppdages tilfeller av svineinfluensa. Mye av undervisningen er samlingsbasert. Hvis noen av de fagansatte blir rammet kan avdelingen enten få noen andre til å ta undervisningen, eller forandre på innholdet i den aktuelle samlingen. En del fagansatte i avdelingen er i mindre stillinger, og avdelingen kan hvis det er behov for det justere stillingsprosenten for å imøtekomme behovet for forsterkninger når det gjelder undervisning. Hvis en av seksjonene i sin helhet blir rammet vil undervisningen måtte forskyves til senere tidspunkt. Hovedansvar: dekan. Delansvar: Utdanningsledere i samråd med seksjonsledere. 13

14 Hvis en eller flere utdanningsledere blir rammet, må annen utdanningsleder, eller dekan overta oppgavene. Hvis dekan blir rammet, må en av utdanningslederne overta ansvar for oppgavene i sykdomsperioden. Dekan, utdanningsleder og praksiskontor bør kontinuerlig vurdere hvorvidt studenter skal sendes ut i praksis hvis det oppdages tilfeller av svineinfluensa blant studentene. Det må tas særlige hensyn ettersom de kommer i kontakt med barn og unge. Ved 40 % frafall av undervisningspersonalet vil avdelingens evne til å drive undervisning helt eller delvis opphøre. Avdeling for natur og realfag 1. Utsettelse/stopp i all undervisning som er av praktisk karakter 2. Utstrakt bruk av fjernundervisning der personellet underviser fra sine hjemmemaskiner. Hovedansvar: dekan Delansvar: Utdanningsledere i samråd med seksjonsleder. 14

15 Studentsamskipnaden i Nesna: Administrasjonen Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Ved pandemi omfordeles sosialrådgiver og servicetorgansatt. Den av avdelingslederne som er i stand til det overtar øverste leders arbeid hvis denne er syk. Styrets leder kan også tre inn i stilling. Vaktmesterfunksjon Har i hovedsak bruk for lys og varme, resten kan vente. Direktør SiNe Styret i SiNe Leder drift og vedlikehold Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Renhold Denne funksjonen bør prioriteres. Plan for behandling av infisert sengetøy og håndklær må utarbeides. Ekstraordinært renhold av infiserte hybler iverksettes. Bruk av hansker og munnbind for renholdspersonalet innføres. Kantina Ved utbrudd av en pandemi stenges kantinene og det resterende personalet omdisponeres i bedriften. Leder drift og vedlikehold Kantineleder 15

16 Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Barnehagen Det utarbeides egen pandemiplan for barnehagen. Fortløpende vurdering av andre strakstiltak. Styrer i barnehagen Andre mulige tiltak: - Intern opplæring/overlappende kompetanse - Prosedyre-/rutinebeskrivelser, manualer - Omfordeling av arbeidsoppgaver - Samarbeid andre seksjoner - Ekstern bistand/vikarer - Overtid * Ansvarsteam Navn Tlf: arbeid mobil privat Direktør HiNe Sven Erik Forfang Rektor Helge O. Larsen Prorektor Margrete Norheim Ø/P- sjef Magne Elstad Studiesjef Øyvind Steinslett Dir. SiNe Sverre Knut Andresen Sos. rådgiver Ingeborg Herset Den nasjonale krisetelefonen: Nett: Planen er utarbeidet i samarbeid mellom SiNe og Hine. Godkjent:

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord)

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009 pandemiplan Pandemiplan Randaberg kommune Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi Leirfjord kommune 7. september 2009 Innledning Pandemier er smittsomme sykdommer som rammer mennesker eller dyr over store geografiske

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 PANDEMIPLAN Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode 2 2.2 Mulig scenario 3 2.3 Ansvar og ledelsesforankring 3 2.4 Pandemigruppe/kriseberedskapsgruppe

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Kommunens Pandemiplan

Kommunens Pandemiplan PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 15 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 04.05.2009 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 030509 kl 0900 Hole

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4.3.3-1 Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig

Detaljer

Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy LENVIK KOMMUNE July 1, 2014 Skrevet av: Isabelle Filippi, smittevernlege Samfunnsmedisinsk Avdeling Senjalegen Innhold SMITTEVERNPLAN

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge 0. Innhold 0. Innhold... 1 1. Formål... 2 2. Lovgrunnlag... 2 2.1 Smittevernloven... 2 2.2 Sosial- og helseberedskapsloven... 4 2.3 Kommunehelsetjenesteloven... 4

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Revidert 01.07.2006-1 -

Revidert 01.07.2006-1 - Revidert 01.07.2006-1 - INNLEDNING 5 1. LOVGRUNNLAG...5 2. OPPDATERING AV SMITTEVERNPLAN...5 3. PLASSERING AV SMITTEVERNPLANEN...5 4. SMITTEVERNLOVEN...5 5. DEFINISJONER...5 6 ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan.

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan. Bakgrunn... 1 Hensikt... 1 1. Generelt... 1 1.1 Katastrofeledelse... 2 1.2 Generelle tiltak... 2 1.3 Faseinndeling under pandemi beskrivelse av ulike faser fra WHO... 3 1.4. Lokale mål og tiltak... 4 1.4.1

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer