Pandemiplan; Pandemisk influensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pandemiplan; Pandemisk influensa"

Transkript

1 Pandemiplan; Pandemisk influensa Høgskolen i Nesna (HiNe) Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) 1

2 Bakgrunn for planen og dens oppbygning I følge regjeringen skal alle offentlige etater og institusjoner (statlige, regionale og kommunale) som blir berørt av en pandemi, skal ha egne beredskapsplaner, inkludert planer for kriseinformasjon. Dette er noe av bakgrunnen for denne planen. Planen har referanser til Helse- og omsorgsdepartementet: (lastet ) Planen består av åtte deler som må ses i sammenheng: 1) Hva er en pandemi side 2 2) Informasjon side 2 3) Informasjon om smittekjeden side 2 4) Hovedtiltak vaksinasjon side 3 5) Smitteverntiltak på høgskolen side 4 6) Smitteverntiltak i studentboligmassen side 4 7) Smitteverntiltak på andre møtesteder side 5 8) Tiltak som ikke anbefales side 5 9) Varslingskanal side 6 10) Ansvarsfordeling tiltaksplan side 6 Høgskolen i Nesna side 7 Studentsamskipnaden i Nesna side Hva er en pandemi? Influensapandemier er de store, verdensomspennende epidemier av influensa med et nytt virus som store deler av befolkningen helt mangler immunitet mot. De opptrer med varierende mellomrom og kan få omfattende skadevirkninger helsemessig og økonomisk. I vår del av verden regnes pandemier av smittsomme sykdommer som en av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander. 2. Informasjon Informasjon er ett av virkemidlene for å nå målene i pandemiplanen. Ordnet informasjon til rett tid, på alle nivå, er avgjørende for å oppnå best mulig tilslutning til og resultat av tiltakene. Dette vil ha stor betydning for å redusere de negative konsekvenser av en pandemi. Hovedmålgruppene for informasjonen er studentene og de ansatte i HiNe og SiNe. 3. Informasjon om smittekjeden Inkubasjonstiden for influensa er normalt 2 dager, men kan variere mellom 1 og 4 dager. Sykdomsperioden varer vanligvis 3-7 dager, men kan vare flere dager enn dette. For smittevernet er den smittsomme perioden viktigere. Den starter normalt samtidig med 2

3 symptomene, men varer vanligvis kortere, om lag 3-4 dager. Den kan vare lengre, særlig hos barn. Ved influensa er det altså i stor grad sammenfall i tid mellom symptomer og smittsomhet: de influensasmittede er selv smittsomme mens de har symptomer. Smittekildene er altså i hovedsak de influensasyke, men sykdommen kan hos % være så mild at de smittede ikke forstår at de er syke og kan være smittekilder. Smittespredning antas å være mest effektiv fra dem som har hoste ettersom de slynger ut store virusmengder. Det er likevel anslått at % av smitten skjer fra smittekilder som ikke erkjenner at de har influensa, enten fordi sykdommen knapt har gitt dem symptomer ennå eller fordi symptomene er så milde. Personer som er døde av influensa, kan ikke smitte andre. Influensaviruset formerer seg i luftveiene, fra nesen via svelget og luftrøret og ned i lungene. Viruset finnes i sekreter fra luftveiene. Utgangsporten for smitte er dermed nese og munn. Også inngangsporten er nese og munn. Det er tre mulige smittemåter: - Direkte smitte skjer ved direkte overføring av virusholdig sekret, som ved kyssing og på kort avstand ved dråper som slynges under snakking og hosting (dråpesmitte). - Indirekte smitte skjer ved at virusholdig sekret spres til hender eller gjenstander (ved f.eks. hoste) og derfra til andre personers hender og derfra til munn eller nese. F.eks. kan man teoretisk tenke seg at syk person A nyser i hendene, så berører et dørhåndtak, som deretter berøres av usmittet person B, som så fører hendene opp til ansiktet. Det er ikke påvist smitte på denne måten. Viruset overlever sjelden lenger enn et døgn på døde gjenstander. - Luftbåren smitte skjer ved at små virusholdige sekretdråper slynges ut ved hosting og tale og så holder seg svevende noe tid før de inhaleres av andre mennesker. Dette er antakelig en lite effektiv smittemåte. I utgangspunktet er alle mennesker potensielle smittemottakere for influensasmitte. Noen kan være delvis immune etter å ha vært smittet med et liknende virus tidligere år. Noen kan være nesten helt immune etter å ha vært smittet før med akkurat det samme viruset. Et pandemisk influensavirus er kjennetegnet ved at det er så endret i forhold til tidligere års influensavirus at få mennesker har noe immunitet overhodet. 4. Hovedtiltak - vaksinasjon Vaksine er det beste tiltaket for å hindre at folk blir syke. Selv om myndighetene vil gjøre alt for å ha en vaksine klar når pandemien kommer, kan en ikke forvente at en slik spesifikk vaksine er tilgjengelig med en gang. Legemidler mot influensa vil da være eneste tilgjengelige medikamentelle tiltak og det er Helsetjenesten i Nesna kommune som er ansvarlig for vaksinasjonstiltak for studenter og ansatte som bor i kommunen. Prioritert målgruppe er som følger: 3

4 1: Smitteeksponert personell i helsetjenesten 2: Personer med økt risiko for komplikasjoner 3: Barn i alder 6-24 måneder 4: Gravide 5: Nøkkelpersonell i ledelse og i utvalgte samfunnskritiske tjenester 6: Annet helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt 7: Frivillige pleiere innen pleie- og omsorgstjenesten og andre med pasientkontakt 8: Barn i barnehage og barnehagepersonale 9: Barn i grunnskolen og skolens personale, inklusive SFO 10: Sjåfører og andre med kundekontakt i kollektivtransport 11: Personell i servicenæring med stor publikumskontakt 12: Alle andre 5. Smitteverntiltak på høgskolen Forebygging blir ofte omtalt som den beste medisin! Hygiene Det skal utføres hygieniske tiltak der det blir gitt informasjon og oppfordring til hostehygiene og håndhygiene. Desinfiseringsmidler skal være tilgjengelige på samtlige toaletter og ved alle vannposter. Generelt sett skal renholdet på høgskolen styrkes, med fokus på overflater, dørhåndtak, gelendere og liknende (utsatte steder der folk ofte er i berøring med hendene). Hygieniske tiltak for syke Syke studenter eller ansatte skal sykemelde seg i minst syv dager, varsle skolen/ arbeidsgiver om smitte og ikke møte på jobb. Hygieniske tiltak for mistenkt smittede Mistenkt smittede skal sykemelde seg og være hjemme inntil det er avklart om de er smittet eller ikke. Aktivitetsbegrensninger Ved stort utbrudd kan aktivitetsbegrensninger være begrensninger i forsamlinger: arbeid, møter, undervisning, tilstelninger og andre aktiviteter. Et godt alternativ kan være å flytte noe av undervisningen utendørs. 6. Smitteverntiltak i studentboligmassen Hygiene Det skal utføres hygieniske tiltak der det blir gitt informasjon og oppfordring til hostehygiene, håndhygiene og generelt ekstra godt renhold: fokus på overflater, dørhåndtak, gelendere og liknende (utsatte steder der folk ofte er i berøring med hendene). Hygieniske tiltak for syke 4

5 De skal ivareta god hostehygiene og håndhygiene, bruke munnbind og desinfisere forurensete overflater i boligen. Med god hostehygiene menes å unngå hoste på en sånn måte at spyttdråper eller aerosoler kan nå andre, men heller sørge for at hoste skjer i friluft langt borte fra mennesker eller i engangstørkler. Med god håndhygiene menes håndvask etter hosting i hendene, etter kontakt med ansiktet og ellers hyppig håndvask. Hygieniske tiltak for mistenkt smittede Med dette tiltaket menes å pålegge mistenkt smittede å følge visse hygieniske råd inntil det er avklart om de er smittet eller ikke. De skal ivareta god hostehygiene og håndhygiene, bruke munnbind og desinfisere forurensete overflater i boligen. Med god håndhygiene menes håndvask etter hosting i hendene, etter kontakt med ansiktet og ellers hyppig håndvask. Tanken bak tiltaket er at smittede kan være smitteførende før de selv får symptomer, eller i alle fall før de selv erkjenner symptomene. 7. Smitteverntiltak på andre steder Aktivitetsbegrensninger ved stor utbrudd: Thorvalds og Blackbox stenges. Studentbarnehagen følger egen beredskapsplan. 8. Tiltak som ikke anbefales I tråd med WHOs råd, skal følgende tiltak ikke anbefalt i HiNe og SiNe: Råd til om å bruke munnbind. (Fordi tiltaket sannsynligvis ikke er effektivt og faktisk kan virke mot sin hensikt ved at folk tar seg til ansiktet hyppigere.) Råd om å måle kroppstemperaturen daglig. (Fordi tiltaket er ineffektivt og unødvendig.) Desinfeksjon av offentlige steder eller luft. (Fordi dette ikke er praktisk mulig og sannsynligvis ikke har noen særlig effekt.) Utstrakte restriksjoner på innenlands reiser. (Fordi tiltaket er praktisk vanskelig å gjennomføre, vil ha store kostnader og forstyrre samfunnsdriften mye.) Avstenging av områder. (cordon sanitaire). (Fordi spredning av influensa neppe kan begrenses gjennom et slikt tiltak, tiltaket vil ha store kostnader og forstyrre samfunnsdriften mye.) Desinfeksjon av klær og sko til personer som har vært i et område av landet der sykdommen finnes. (Fordi denne indirekte smittemåten regnes som helt ubetydelig.) 5

6 9. Varslingskanal Ved viktige varslinger til studentmassen skal først om fremt klasserom på nett (Moodle) brukes. Ved viktige varslinger til ansatte skal først og fremst systemet med intern e-post benyttes. Andre effektive varslingskanaler må vurderes i tillegg. 10. Ansvarsfordeling - tiltaksplan Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig kommunal helsetjeneste for alle som bor eller oppholder seg i kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven 1 1. Kommunestyret har vide fullmakter til å vedta tiltak om blant annet møteforbud, stengning av virksomheter og begrensning i kommunikasjoner når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom. Politiet har i henhold til politiloven oppgaver og fullmakter for å avhjelpe en krisesitasjon, jf blant annet politilovens 2. Her er også hjemlet bistandsplikt til andre offentlige myndigheter. Koordinert innsats innenfor HiNe og SiNe på alle nivåer er avgjørende for å få god utnyttelse av tilgjengelige ressurser til beste for dem som blir rammet. Prinsipper for samarbeid og koordinering er nedfelt i denne planen og skal favne helsemessig og sosial beredskap. Tiltaksplan Situasjon Tiltak Ansvar Behov og pålegg om pandemiplan Bekjentgjøres for ansatte. Bekjentgjøres for studenter. Direktør (HiNe) Direktør (SiNe) Direktør (HiNe) Mistenkt syk student Sendes hjem med beskjed om å kontakte lege Faglærer eller andre som er i kontakt med studenten 6

7 Mistenkt syk ansatt Sendes hjem med beskjed om å kontakte lege. Nærmeste overordnede Syk student Beskjed om å sykemelde seg. Direktør, driftsleder (hvis studentbolig) og sosialrådgiver skal varsles. Utdanningsledere Syk ansatt Frykt og tilløp til panikk Beskjed om å sykemelde seg. Direktør varsles. Informerer internt. Ulike hjelpetiltak for å roe ned situasjonen. Eksempelvis individuelle samtaler og intervensjon i studentboligmassene Nærmeste overordnede Sosialrådgiver i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet Ved stort utbrudd Beredskapsplanen gjennomgås i alle avdelinger. Beredskapsplanen gjøres kjent for alle studenter. Direktør (HiNe) Direktør (SiNe) Direktør (HiNe) Ansvarsteam* i samarbeid med kommunelege 1 og eventuelt andre deler av hjelpeapparatet Eksamen: Førstekonsulent syk eksempelvis i april - juni Konsulent eksamen syk eksempelvis i mai-juni Høgskolen i Nesna: Studieadministrasjonen Stram prioritering av oppgaver: - Eksamensplan - Sensoravtaler - Eksamensgjennomføring Omdisponering av ressurser: - Studiesjef overtar eksamensplan og Studiesjef 7

8 sensoravtaler evt. deler av saksbehandlingen. - Konsulent eksamen overtar deler av saksbehandling - Førstekonsulent overtar eksamens-gjennomføring/ vakter etc. - Forsterkning fra andre i studieadmimistrasjonen. Praksis Førstekonsulent syk eksempelvis i april-mai el. september-oktober Konsulent syk i april-mai el. septemberoktober Stram prioritering av oppgaver - Praksisavtaler - Praksisorganisering Omdisponering av ressurser - Utdanningsleder overtar avtalene - Konsulent overtar løpende oppgaver i samråd med utdanningsleder - Førstekonsulent overtar løpende oppgaver i samråd med utdanningsleder - Evt. forsterkning fra studieadm. Studiesjef/ Utdanningsledere Markedsføring/ rekruttering Førstekonsulent syk i eksempelvis oktober/november el. februar/mars Stram prioritering av oppgaver - Markedsføringsmateriell - Plan rekrutteringsarbeid/messer Omdisponering av ressurser - Informasjonskonsulent, dir.stab - Ekstern koordinator stud.adm - Fagtilsatte - Studenter Studiesjef/ dekaner 8

9 Økonomi- og personaladministrasjonen Lønn og personal, hver måned; 40 % sykefravær, dvs. 1.6 stilling borte av 4 stillinger som kan gjøre oppgavene Stram prioritering av oppgaver: hovedlønn en/ to månedstrekk Omdisponering av personalressurser: Dersom en med hovedansvar blir sykemeldt, overtar den andre med hovedansvar og ressurs med delansvar settes inn Alternativt kan sykefraværende godkjenne lønn hjemmefra ved hjelp av VPN-løsning Hovedansvar: økonomi- og personalsjef Delansvar 1: Seniorkonsulent og førstekonsulent lønn Delansvar 2: Seniorkonsulent og konsulent regnskap Økonomi, hver måned: 40 % sykefravær, dvs. 1.6 stilling borte av 4 stillinger som kan gjøre oppgavene Stram prioritering av oppgaver: Leverandørfaktura Hovedboksbilag Utfakturering Omdisponering av personalressurser: Dersom en med hovedansvar blir sykemeldt, overtar den andre med hovedansvar og ressurs med delansvar settes inn. Alternativt kan sykefraværende godkjenne transaksjoner hjemmefra Hovedansvar: økonomi- og personalsjef Delansvar: 1: Seniorkonsulent og konsulent regnskap Delansvar 2: Seniorkonsulent og førstekonsulent lønn 9

10 Økonomi, jan./ feb./ mai/ sept.; 40 % sykefravær, dvs. to stillinger borte av 5 stillinger som kan gjøre oppgavene 40 % sykefravær vil innebære at 3.2 av 8 stillinger vil være borte 40 % sykefravær blant de ansatte en måned Biblioteket som offentlig møteplass er åpent ved hjelp av VPN-løsning. Stram prioritering av oppgaver: tertialrapportering årsoppgjør Omdisponering av personalressurser: Dersom noen med hovedansvar blir sykemeldt, overtar den andre med hovedansvar og ressurs med delansvar settes inn. Renhold Stram prioritering av oppgaver: fellesrom sanitærrom Utplassering av desinfiseringsmidler. Ekstra renhold på overflater, dørhåndtak mv. Biblioteket 1. Begrense åpningstiden 2. Omdisponere personalressurser fra internt arbeid til publikumsbetjening 3. Prioritere arbeidsoppgaver: - svare på telefon, e-post - bemanne utlåns- og veiledningsskranke - informere og betjene via Klasserom på nett og websider - administrative oppgaver: post, møtevirksomhet, Hovedansvar: økonomi- og personalsjef Delansvar 1: Seniorkonsulent regnskap Delansvar 2: Konsulent regnskap, førstekonsulent lønn og seniorkonsulent lønn Hovedansvar: renholdsleder Hovedbibliotekar Bibliotekarer 10

11 40 % sykefravær blant de ansatte eksempelvis hele februar måned. Betyr 1,2 stilling av totalt 3 stillinger borte. fakturering, etc. - bibliotektekniske oppgaver IT-drift Stram prioriteringer av oppgaver: - Drift av lokale servere med backup og sikkerhetsløsninger - Opprettholde nettverksforbindelse slik at tilgangen til administrative programmer går som normalt. - Brukerstøtte til ansatte og studenter minimaliseres Omdisponering av personalressurser: - Alle resurser settes inn på å få systemer og nettverk til å gå som normalt Hovedansvar: økonomi- og personalsjef i samarbeid med ledende førstekons. IT-drift Informasjon: Webredaktør syk i eksempelvis mars/april. Direktørens stab Stram prioriteringer av oppgaver: - Studieinformasjon - Oppdatering av situasjonen ved høgskolen, Intern informasjon. - Nyheter/Pressemeldinger - Forelesninger/oppgaver på nett Hovedansvar: direktør Webredaksjonen består av 4 personer. Webredaktøren har overordnet ansvar. Ved sykdom overtar de andre i følgende rekkefølge: 1) Aina B. Sandnes 2) Kari Pettersen 3) Hege Tønder. Omdisponering av personalressurser: - Fra rekruttering/stud.adm til web - Fra Biblioteket til web - Fra studieadm. til web Hvis samtlige redaksjonsmedlemmer blir syke: 4) Joar Herset, IT-drift 5) Studiesjef 6) Dekaner for sine avdelingssider/ 11

12 seksjonssider Annet informasjonsarbeid: Informasjonskoordinator syk eksempelvis hele november. Stram prioriteringer av oppgaver: - Interninformasjon - Arbeid med studiemagasinet: Skriving av artikler - Produksjon av annonser - pressemeldinger - kontakt journalister - dokumentasjon/bilder Omdisponering av personalressurser: - rekruttering fra stud. adm - dekanatet/ studieledere Hovedansvar: Direktør 5 medlemmer i redaksjonen. Redaksjonsmedlemmer fordeler mellom seg arbeidsoppgaver til den syke. - Studieadm. tar annonsering, evt. dekanatet. - Pressemeldinger: rekrutteringsansvarlig fra stud.adm. - Kontakt med journalister: Rektor og dekanat - Interninformasjon: direktør/dekanat FoU-administrasjon: FoU- sekretær syk eksempelvis i april midt i hovedfordelingen av FoUressurs. Arkiv: 40 % sykefravær i 4 uker vil innebære at journalføring og elektronisk fordeling av post vil opphøre, hvis ikke personalressurser omdisponeres Stram prioriteringer av oppgaver: - Saksbehandling - FoU-sekretær Omdisponering av personalressurser: Arkiv til FoU-sekretær dekaner til saksbehandling Personell med arkivkompetanse fra studieadm. og personaladm. overtar arkivfunksjonen. Hovedansvar: Direktør Hovedansvar: direktør 12

13 40 % sykefravær av undervisningspersonal i alle fagseksjoner i avdeling for kultur og samfunn (norsk, drama, kunst og håndverk, musikk, engelsk, samfunnsfag, religion og filosofi) i eksempelvis februar måned. Avdeling for kultur og samfunn 1. Faglærere som har undervisning på samme nivå, kontaktes først, hvis lærer blir syk. Deretter evt. andre som kan ta det aktuelle tema. 2. Dersom dette ikke er mulig, vurderes fjernundervisning. 3. Dersom dette heller ikke er mulig, utsettes undervisingen til neste samling i kombinasjon med selvstudier og oppgaver på Moodle. Her blir Moodle og pensumlitteratur viktig verktøy for å dekke studiets læringsmål. Hovedansvar: dekan Utdanningsleder i samråd med seksjonsleder og faglærer finner den beste løsning for å dekke undervisningsbehovet. Ved langvarig sykefravær kan det kalles inn ekstern vikar. Avdeling for pedagogikk og sykepleie Ved 40 % sykefravær blant de fagansatte, kan lærerstaben bli nærmest halvert. Avdelingen må sørge for god informasjon til faglærere og studenter hvis det oppdages tilfeller av svineinfluensa. Mye av undervisningen er samlingsbasert. Hvis noen av de fagansatte blir rammet kan avdelingen enten få noen andre til å ta undervisningen, eller forandre på innholdet i den aktuelle samlingen. En del fagansatte i avdelingen er i mindre stillinger, og avdelingen kan hvis det er behov for det justere stillingsprosenten for å imøtekomme behovet for forsterkninger når det gjelder undervisning. Hvis en av seksjonene i sin helhet blir rammet vil undervisningen måtte forskyves til senere tidspunkt. Hovedansvar: dekan. Delansvar: Utdanningsledere i samråd med seksjonsledere. 13

14 Hvis en eller flere utdanningsledere blir rammet, må annen utdanningsleder, eller dekan overta oppgavene. Hvis dekan blir rammet, må en av utdanningslederne overta ansvar for oppgavene i sykdomsperioden. Dekan, utdanningsleder og praksiskontor bør kontinuerlig vurdere hvorvidt studenter skal sendes ut i praksis hvis det oppdages tilfeller av svineinfluensa blant studentene. Det må tas særlige hensyn ettersom de kommer i kontakt med barn og unge. Ved 40 % frafall av undervisningspersonalet vil avdelingens evne til å drive undervisning helt eller delvis opphøre. Avdeling for natur og realfag 1. Utsettelse/stopp i all undervisning som er av praktisk karakter 2. Utstrakt bruk av fjernundervisning der personellet underviser fra sine hjemmemaskiner. Hovedansvar: dekan Delansvar: Utdanningsledere i samråd med seksjonsleder. 14

15 Studentsamskipnaden i Nesna: Administrasjonen Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Ved pandemi omfordeles sosialrådgiver og servicetorgansatt. Den av avdelingslederne som er i stand til det overtar øverste leders arbeid hvis denne er syk. Styrets leder kan også tre inn i stilling. Vaktmesterfunksjon Har i hovedsak bruk for lys og varme, resten kan vente. Direktør SiNe Styret i SiNe Leder drift og vedlikehold Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Renhold Denne funksjonen bør prioriteres. Plan for behandling av infisert sengetøy og håndklær må utarbeides. Ekstraordinært renhold av infiserte hybler iverksettes. Bruk av hansker og munnbind for renholdspersonalet innføres. Kantina Ved utbrudd av en pandemi stenges kantinene og det resterende personalet omdisponeres i bedriften. Leder drift og vedlikehold Kantineleder 15

16 Ved stort utbrudd, der minst 40 % av arbeidsstokken er syke. Barnehagen Det utarbeides egen pandemiplan for barnehagen. Fortløpende vurdering av andre strakstiltak. Styrer i barnehagen Andre mulige tiltak: - Intern opplæring/overlappende kompetanse - Prosedyre-/rutinebeskrivelser, manualer - Omfordeling av arbeidsoppgaver - Samarbeid andre seksjoner - Ekstern bistand/vikarer - Overtid * Ansvarsteam Navn Tlf: arbeid mobil privat Direktør HiNe Sven Erik Forfang Rektor Helge O. Larsen Prorektor Margrete Norheim Ø/P- sjef Magne Elstad Studiesjef Øyvind Steinslett Dir. SiNe Sverre Knut Andresen Sos. rådgiver Ingeborg Herset Den nasjonale krisetelefonen: Nett: Planen er utarbeidet i samarbeid mellom SiNe og Hine. Godkjent:

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

Pandemi 2009. 9. juni 2009

Pandemi 2009. 9. juni 2009 Pandemi 2009 9. juni 2009 BAKGRUNN FOR PLANEN OG LOVVERK. Det er et krav fra helsemyndighetene at det foreligger en kommunal pandemiplan. Lokal pandemiplan knyttes til Smittevernlov, lov om helsemessig

Detaljer

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009 Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Hvordan begrense smitte av influensa A (H1N1)? Influensa

Detaljer

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017 Pandemi 2017 Rådmannens innstilling 15. august 2017 1. Bakgrunn for planen og lovverk... 2 2. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 3. Informasjon og kommunikasjonstiltak... 3 4. Mobilisering

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK. Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK. Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser / Pandemiplan for Høgskolen i Gjøvik INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2. INFORMASJON

Detaljer

Norovirus. Stig Harthug, overlege/professor II Nasjonalt folkehelseinstitutt Aira Bucher, overlege Diakonhjemmet

Norovirus. Stig Harthug, overlege/professor II Nasjonalt folkehelseinstitutt Aira Bucher, overlege Diakonhjemmet Norovirus Stig Harthug, overlege/professor II Nasjonalt folkehelseinstitutt Aira Bucher, overlege Diakonhjemmet NOROVIRUSINFEKSJON SMITTEMÅTE: Vehikkelsmitte gjennom kontaminert vann og matvarer eller

Detaljer

Pasienter med multiresistente bakterier. Kristin Stenhaug Kilhus Smittevernoverlege Seksjon for pasientsikkerhet FoU-avdelingen Helse Bergen HF

Pasienter med multiresistente bakterier. Kristin Stenhaug Kilhus Smittevernoverlege Seksjon for pasientsikkerhet FoU-avdelingen Helse Bergen HF Pasienter med multiresistente bakterier Kristin Stenhaug Kilhus Smittevernoverlege Seksjon for pasientsikkerhet FoU-avdelingen Helse Bergen HF Nasjonale mål med smitteverntiltak mot resistente bakterier

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Innhold Innledning... 3 1. Kommunens oppgaver, lovgrunnlag og målsetting ved en pandemi.... 4 1.1. Kommunens hovedoppgaver og lovgrunnlag... 4 1.2.

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Svelvik 2016 1 2 Innhold Definisjoner... 2 1. Målsetting - kontinuitetsplanlegging... 2 Lovkrav og regelverk... 3 2. Identifisering av kritiske funksjoner og brukere... 3 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

Norovirus. Undervisning Songdalen kommune 3/12-13

Norovirus. Undervisning Songdalen kommune 3/12-13 Norovirus Undervisning Songdalen kommune 3/12-13 Hva er Norovirus? En av de viktigste årsaker til utbrudd av mage tarminfeksjoner. Svært smittsomt, fører ofte til utbrudd i institusjoner. (10 100 viruspartikler

Detaljer

Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing

Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing Mette Fagernes Førde, 27. oktober 2016 Disposisjon o Smitteveier og smitteoverføring o Basale smitteverntiltak hva er det? Historikk

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Smittemåter og smittespredning

Smittemåter og smittespredning Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Smittemåter og smittespredning Hygienesykepleier Ursula Hryszkiewicz 24. mars 2014 Smittekjeden Smittestoff Smittekilde Smittemåte/smitteoverføring Utgangsport/Inngangsport

Detaljer

Innledning... 2. Høgskolens kriseberedskap... 2. Risikovurdering... 2. Tiltaksplan ved influensa... 3. Informasjon... 3. Renhold... 5. Tiltak...

Innledning... 2. Høgskolens kriseberedskap... 2. Risikovurdering... 2. Tiltaksplan ved influensa... 3. Informasjon... 3. Renhold... 5. Tiltak... Pandemiplan Innhold Innledning... 2 Høgskolens kriseberedskap... 2 Høgskolens... 2 Risikovurdering... 2 Tiltaksplan ved influensa... 3 Informasjon... 3 Kritiske funksjoner... 4 Smitteforebyggende råd...

Detaljer

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5 Innhold 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 1.1 Definisjoner 2 Faseinndeling i forløpet av en pandemi. (Statens faser) 3 1.2 Scenarier 4 1.3 Sammenheng med kommunale beredskapsplaner 4 1.4 Kommunens

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernkontoret Hilde Toresen T: 51508583 Anita Rognmo Grostøl T: 51508569 Hilde.toresen@stavanger.kommune.no Anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune. no Torgveien 15 C 4016 Stavanger Basale smittevernrutiner

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 1. Innledning side 3 2. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring side 3 3. Informasjons-

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 PANDEMIPLAN Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode 2 2.2 Mulig scenario 3 2.3 Ansvar og ledelsesforankring 3 2.4 Pandemigruppe/kriseberedskapsgruppe

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem. Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes

Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem. Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes Norovirus omgangssyke, farang, winter vomiting disease Ofte i vinterhalvåret en av de viktigste årsakene

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Fagertun skole (merk!) Møtedato: 01.09.2009 Tid: kl.10:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 18/09 PANDEMIPLAN 2009 19/09 ENDRING AV VEDTEKTER FOR RENDALEN

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Evenes og Tjeldsund kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...Feil! Bokmerke er ikke definert. BAKGRUNN...Feil! Bokmerke er ikke definert. Noen scenarier og tall...feil! Bokmerke

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Åsnes Grue Våler PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Vedlegget gjelder smittevernarbeid i beredskapssituasjoner generelt og pandemisituasjoner spesielt. Den må ses i sammenheng

Detaljer

Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom

Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom 25. november 2014 Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom Formålet med disse rutinene er å kartlegge om en asylsøker kommer fra et land med ebolautbrudd

Detaljer

Informasjon om Svineinfluensa

Informasjon om Svineinfluensa Informasjon om Svineinfluensa Juli 2009 Råd hvis du har vært i områder berørt av svineinfluensa Hvis du kommer hjem til Norge etter opphold i et område berørt med svineinfluensa og er frisk, er det ikke

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner

Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner MRSA/ESBL Karin Harris, Stavanger 11.sept. - 13 1 Hva er et utbrudd? Flere tilfelle enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et bestemt område i et

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Kontinuitesplan for Stortings - og sametingsvalget 2009, ved en pandemisk influensa

Kontinuitesplan for Stortings - og sametingsvalget 2009, ved en pandemisk influensa Dato: 6. august 2009 VALG /09 Valgstyret Kontinuitesplan for Stortings - og sametingsvalget 2009, ved en pandemisk influensa ELSO BYST-021-200910527-5 Hva saken gjelder: Sentrale helsemyndigheter har anmodet

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Tuberkulose - smittevern Fagdag 21.mai 2014. Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl

Tuberkulose - smittevern Fagdag 21.mai 2014. Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl Tuberkulose - smittevern Fagdag 21.mai 2014 Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl 1 Tuberkulose Infeksjonssykdom som kan ramme alle organer Lungetuberkulose er den vanligste formen, og den som er smittsom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo v/inger-lise Wilhelmsen, teamleder for smittevern i bydel Gamle Oslo 06.11.13 Hepatitt A Virusinfeksjon Fører ikke til bærertilstand

Detaljer

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 25.6.2009 kl. 07.00 Innhold Oppdatering av vår rapport av 28.4.2009 med drøfting av om ny influensa

Detaljer

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral.. hygieniske prinsipper Ved å tenke smittevern i alle arbeidssituasjoner, bidrar

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 Praktiske smittevernrutiner Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 1 Mikroorganismer Levende organismer som ikke kan sees med det blotte øye Bakterier Virus Mikroorganismer har eksistert

Detaljer

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Generelt Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land er sannsynligheten

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009.

PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009. PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009. 1 PANDEMIPLAN KRØDSHERAD KOMMUNE. Delplan innenfor kommunens Smittevernplan. August 2009 Pandemi. I moderne tid

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Norovirus. Smitteforebyggende tiltak. Carl Fredrik Borchgrevink Lund Hygienesykepleier. Fagdag 26. oktober 2011

Norovirus. Smitteforebyggende tiltak. Carl Fredrik Borchgrevink Lund Hygienesykepleier. Fagdag 26. oktober 2011 Norovirus Smitteforebyggende tiltak Carl Fredrik Borchgrevink Lund Hygienesykepleier Fagdag 26. oktober 2011 1 Norovirus Smittemåter Fekal oral smitte Kontaktsmitte Direkte fra person til person Via hender

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 18. august 2009

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 18. august 2009 Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 18. august 2009 Rapport Tid Onsdag 18.6.2009 kl. 11.00 Innhold Oppdatering av våre rapporter av 28.4.2009 og 25.6.2009 med drøfting av

Detaljer

Rapport om reiseråd 14. mai 2009

Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport Tid Torsdag 14.5.2009 kl. 07.00 Innhold Råd om reiseråd, inkludert sammenlikning med gjeldende reiseråd fra enkelte andre land Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Fagdag i smittevern fakta Basale smittevernrutiner Kahoot filmer Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Rådgiver smittevern Stine Kristiansen SI Lillehammer Rådgiver smittevern Unni Trondsen SI Tynset

Detaljer

Erfaringer fra influensapandemien

Erfaringer fra influensapandemien Erfaringer fra influensapandemien Oppsummering av vinterens erfaringer Vårmøtet i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi, Oslo 4. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Detaljer

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi?

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Underdirektør Carl Gamlem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en pandemi? En

Detaljer

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Kasus Du er kommunelege og får telefon fra mikrobiologisk lab fredag kl 15:15: Mann, arbeidsinnvandrer, 37 år Henvist Igratest

Detaljer

Basale smittevernrutiner og håndhygiene

Basale smittevernrutiner og håndhygiene Basale smittevernrutiner og håndhygiene Regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF anita.borseth@stolav.no

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4.3.3-1 Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Vondt i halsen s 4 Øreverk s 5 Puss i øyet s 5 Forkjølelse / snørr s 5 Omgangssyke s 6 Influensa s 6 Vannkopper s 7 Brennkopper

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune?

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Marit Langli, avdelingsleder Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Foto: Carl Erik Eriksson Agenda Lov og forskrift

Detaljer

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern i vinden Hva er smittevern? Forebygge helsetjenesteassosierte

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner Basal= grunnleggende. Basert på at alle kroppsvæsker kan inneholde smittestoffer. Ved å gjennomføre basale rutiner redusere man risikoen for smitte fra

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune 1 Innhold 1 Generell informasjon om pandemi... 3 1.1 Hva er pandemisk influensa?... 3 1.2 Hvordan starter en pandemi?... 3 1.3 Hvor farlig er pandemisk

Detaljer

TBC. Hva er tuberkulose? Tæring. Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/ Regional tuberkulosekoordinator KORSN 25.

TBC. Hva er tuberkulose? Tæring. Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/ Regional tuberkulosekoordinator KORSN 25. TBC Hva er tuberkulose? TB Tæring Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/ Regional tuberkulosekoordinator KORSN 25. November 2010 Tuberkulose fortsatt aktuelt? Rundt 9 millioner nye tilfeller med

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 18. juni 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 18. juni 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 18. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 18.6.2009 kl. 06.00 Innhold Tjuesjuende statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 11.6.2009. Sendt til

Detaljer

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Smittevern Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse på russ. Innlagt på sykehus fra legevakt «innleggende lege kontakter vakthavende på akuttmottaket grunnet spørsmål

Detaljer

Asylsøkere, smitte og risikovurdering

Asylsøkere, smitte og risikovurdering Asylsøkere, smitte og risikovurdering Smitteverndag på Agder, 27.9.2016 Preben Aavitsland Preben Aavitsland 1 Utbredelse blant asylsøkere Avhenger av utbredelse i hjemlandet, smitte under flukten og eventuelt

Detaljer

Statusrapport om svineinfluensa 28. april 2009

Statusrapport om svineinfluensa 28. april 2009 Statusrapport om svineinfluensa 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.4.2009 kl. 07.00 Tredje statusrapport, som bare oppdaterer første og andre rapport. Det betyr at tiltak og vurderinger fra forrige

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie

Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie Hvorfor er gjeldende retningslinjer forskjellig? IKP kap 8.1 Hva er MRSA? Gule stafylokokker

Detaljer

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Hege Clemm Idrettslege NIMF, OLTV Hvorfor blir vi syk? Mikrober Virus og bakterier via luft og overflater, mat. Beskyttende barriere Eks. hud, slimhinner

Detaljer

Smittevern i barnehager- aktuelle problemstillinger

Smittevern i barnehager- aktuelle problemstillinger Smittevern i barnehager- aktuelle problemstillinger Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking 21.04.2015 http://www.vgregion.se/hyfs https://www.youtube.com/watch?v=q04v3bvoy2m Målsetting Redusere

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 14 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 18.06.2016 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 2011 Hole kommune,

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer