Innledning Høgskolens kriseberedskap Risikovurdering Tiltaksplan ved influensa Informasjon Renhold Tiltak...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning... 2. Høgskolens kriseberedskap... 2. Risikovurdering... 2. Tiltaksplan ved influensa... 3. Informasjon... 3. Renhold... 5. Tiltak..."

Transkript

1 Pandemiplan

2 Innhold Innledning... 2 Høgskolens kriseberedskap... 2 Høgskolens... 2 Risikovurdering... 2 Tiltaksplan ved influensa... 3 Informasjon... 3 Kritiske funksjoner... 4 Smitteforebyggende råd... 4 Aktivitetsbegrensing... 5 Renhold... 5 Tiltak... 6 NIVÅ 0: Normalsituasjon uten spesielle, landsomfattende eller lokale sykdomsutbrudd... 7 : Fare for større utbrudd av pandemisk influensa eller annen alvorlig, smittsom sykdom av mer lokal art... 8 : Stort antall i befolkningen generelt, og studenter og ansatte ved HH spesielt, er smittet med alvorlig sykdom... 11

3 Innledning Høgskolens normale aktiviteter er av en slik art at de nødvendigvis samler mange mennesker på små arealer. I situasjoner med sykdommer som smitter mellom mennesker gjennom direkte eller indirekte kontakt, eller via dråpesmitte, kan høgskolens normale aktiviteter dermed bidra til å fremme/akselerere sykdomsspredning. Verdens helseorganisasjon (WHO) regner med at en ny pandemisk influensa kommer til å oppstå. Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes en helt ny type influensavirus som få er motstandsdyktige mot, og som smitter lett mellom mennesker. Sykdommen kan spre seg raskt over hele verden og forårsake en pandemi. Dersom det oppstår en influensapandemi, kommer det før eller senere til å få følger for Norge. Når en pandemi kommer til landet, sprer sykdommen seg trolig til alle landsdelene på noen få uker. Høgskolen legger i denne planen opp til tiltak som både skal forebygge smitte blant studenter og ansatte generelt, hindre at høgskolens aktiviteter bidrar til økt spredning av farlige sykdommer ved større utbrudd samt opprettholde kritiske funksjoner i høgskolens virksomhet. Planen er felles med Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH). Høgskolens kriseberedskap Høgskolens kriseplan ligger til grunn ved håndtering av alle typer kriser ved høgskolen. Planen er veiledende for operativ krisehåndtering ved Høgskolen i Hedmark, og prinsippene i planen er gjeldende dersom en pandemi oppstår. For en pandemi handler det primært om å sikre robusthet i forhold til personellfravær, og pandemiplanen er et supplement til ordinær kriseplanlegging. Høgskolens Det er administrerende direktør som i samråd med rektor har myndighet til å sette i verk kriseplanen og bestemme omfanget av tiltakene. Faste medlemmer i krisegruppa er Adm. direktør Rektor Kommunikasjonssjef en pandemisk influensa suppleres krisegruppa med medisinsk-faglig smittevernkompetanse, p.t. førsteamanuensis Marit Aralt Skaug (vara: høgskolelærer Marianne Torp Stensvehagen) Risikovurdering Direktoratet for Samfunnsberedskap og samfunnssikkerhet (DSB) anbefaler virksomhetene å planlegge beredskapsinnsatsen ut fra følgende forutsetninger: Pandemien vil vare i 15 uker

4 Fra den femte uken vil personellfraværet ligge mellom på prosent, dette vil vare til den tiende uken Pandemien når en topp i uke seks og syv. Da skal et fravær på opp til 40 prosent kunne håndteres For de som er syke må man regne med et fravær på minst ti arbeidsdager Pandemiplanen tar for seg følgende hovedstrategier for å redusere skadevirkningene for studenter og medarbeidere ved Høgskolen i Hedmark, og for å kunne opprettholde drift på et akseptabelt nivå til tross for en pandemi: 1. Redusere sannsynligheten for stor utbredelse av sykdommen ved å ha etablert et tydelig og godt kommunisert regime for å hindre smittespredning 2. Redusere konsekvensen for høgskolens virksomhet innenfor de mest kritiske funksjoner/kjernefunksjoner. Tiltaksplan ved influensa Influensa A skyldes et virus som smitter fra menneske til menneske gjennom direkte eller indirekte kontakt, eller via luftdråpesmitte. Inkubasjonstiden for influensa er normalt 1 4 dager. Sykdomsperioden varer vanligvis 3 7 dager. Den smittsomme perioden starter normalt når man får symptomer, og varer så lenge man er syk. Noen mennesker kan ha så milde symptomer at de ikke er klar over at de er smittet, men er likevel smittefarlige. Tiltakene i pandemiplanen tar sikte på å begrense spredning av sykdommen, og sørge for at kritiske funksjoner i høgskolen blir ivaretatt. Høgskolen må for øvrig følge de råd som gis av helsetjenesten lokalt og av Folkehelseinstituttet for å forebygge smittespredning ved utbrudd av pandemisk influensa. Informasjon I høgskolens informasjonsaktivitet vil høgskolen støtte seg på informasjon fra nasjonale og lokale helsemyndigheter, både for generelle råd om forebygging og for spesiell informasjon om de enkelte sykdomsutbrudd og de tiltakene som anbefales for å hindre smitte og smittespredning. Oppdatert informasjon vil hele tiden være å finne på: Folkehelseinstituttet: www. fhi.no Pandemi.no

5 Kritiske funksjoner For en pandemi handler det primært om å sikre robusthet i forhold til personellfravær. Det samlede personellfravær vil sannsynligvis være betydelig større enn kun sykefravær, fordi folk vil holde seg borte fra jobben enten fordi de selv er syke eller må ta hånd om syke familiemedlemmer. Det kan også forventes at noen vil holde seg hjemme i frykt for å bli smittet. Det er vurdert hvilke av høgskolens funksjoner som er kritiske og som derfor må prioriteres opprettholdt ved en pandemi. Omfanget av enkelte studentrettede oppgaver varierer noe i løpet av året, mens teknisk administrative funksjoner har daglige og månedlige oppgaver som må løses. I denne sammenheng er følgende funksjoner definert som kritiske 1) studentrettede: Undervisning Eksamensavvikling Obligatoriske praksisperioder Opptak 2) teknisk administrative funksjoner definert som kjernefunksjoner/kritiske : Renhold Lønn Sentralbordtjeneste IT Kommunikasjon 1) Studentrettede. For mange av de studentrettede funksjoner vil hele universitets- og høgskolesektoren stå overfor de samme utfordringene. Når det gjelder obligatoriske krav som for eksempel eksamen og praksis vil hele sektoren måtte forholde seg til nasjonalt gitte føringer for å sikre at ikke studenter mister rettigheter etc. 2) Teknisk administrative Renhold er i denne situasjon definert som en kritisk funksjon fordi dette står helt sentralt i arbeidet med å begrense smittespredning. Smitteforebyggende råd Hvordan kan du beskytte deg mot smitte? Vask hendene dine grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer. Hvis du mistenker at du er smittet:

6 Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand, så ta kontakt med lege eller legevakt via telefon for å unngå å smitte andre. Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er avkreftet. Beskytt andre mot smitte hvis du er blitt syk: Bli hjemme fra jobb/skole til du føler deg frisk nok til å jobbe, tidligst sju dager etter at symptomene startet. Bruk engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser. Vask også hendene grundig etter hosting eller nysing i hendene. Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når du ikke får vasket hendene på annen måte. Aktivitetsbegrensing I store og tette grupper er smittefaren større. For å redusere smitterisiko bør frivillige og pålagte aktiviteter i høgskolen og studentsamfunnene begrenses. Aktivitetsbegrensninger kan være å redusere reise- og møtevirksomhet, bruk av telefon- og videokonferansemøter, begrensning i fellesundervisning og praksis, hjemmearbeid, fleksibel arbeidstid, avlysing av sosiale studentsammenkomster, stenging av kantiner, evt. permittering og stenging av skolen dersom den lokale helsetjenesten eller Folkehelseinstituttet anbefaler det. Renhold For å legge til rette for god håndhygiene må det være økt påpasselighet med å etterfylle håndsåpe og papirhåndklær ved alle vasker, tømming av beholdere for brukte papirhåndklær, og evt montere dispensere for hånddesinfeksjon. Plakater med råd om generell smitteforebygging henges opp på høgskolens toaletter/garderober samt i samskipnadens lokaler.

7 Tiltak Tiltakene er delt i tre nivåer, nivå 0, 1 og 2, avhengig av situasjon og risiko. NIVÅ 0 beskriver en normalsituasjon uten spesielle, landsomfattende eller lokale sykdomsutbrudd, men der høgskolens generelle og normale aktiviteter allikevel gjør det naturlig å oppfordre studenter og ansatte til å ta grep for å forebygge sykdom. beskriver en situasjon med fare for et større utbrudd av pandemisk influensa eller annen alvorlig, smittsom sykdom av mer lokal art, der høgskolen følger råd og anbefalinger fra nasjonale og/eller lokale helsemyndigheter og iverksetter tiltak for å forebygge smitte og hindre videre sykdomsspredning. innebærer en situasjon der et stort antall i befolkningen generelt, og studenter og ansatte ved HH spesielt, er smittet med alvorlig sykdom, og der HH etter anbefaling fra lokale eller nasjonale helsemyndigheter stenger/avlyser virksomhet helt eller delvis. stilles høgskolens i beredskap. Krisegruppen utvides med smittevernkompetanse fra Avdeling for helse- og idrettsfag, som overvåker informasjonssider med relevant informasjon fra lokale og/eller nasjonale helsemyndigheter og informerer n jevnlig. Krisegruppen skal: ta beslutninger om hvilke tiltak som skal iverksettes til hvilket tidspunkt (på bakgrunn av tilgjengelig nasjonal og/eller lokal informasjon). beslutte når overgang til skjer, etter de råd og føringer som gis av lokale og/eller nasjonale helsemyndigheter knyttet til den aktuelle situasjonen. utvikle en kommunikasjonsplan for den aktuelle situasjonen, som sørger for rettidig og kvalitetssikret informasjon til studenter og ansatte. De konkrete informasjonstiltakene som skal iverksettes vil i stor grad være situasjonsbestemt, men skal utfylle de generelle informasjonstiltakene som iverksettes ved de ulike nivåene.

8 NIVÅ 0: Normalsituasjon uten spesielle, landsomfattende eller lokale sykdomsutbrudd (Tiltak i Studentsamskipnadens regi er skrevet i grønne felt) Tiltak og kanal Ønsket effekt Ansvar Tidspunkt Informasjon om smitteforebygging (Nivå 0) Lage og henge opp plakat med råd om generell sykdomsforebygging Henges opp på høgskolens toaletter/garderober Økt bevissthet blant studenter og ansatte om betydningen av gode hygienevaner som viktig tiltak for å forebygge egen sykdom, og for å unngå å smitte andre Kommunikasjonsavdelingen HMSansvarlig/smittevernleder I samsvar med råd og retningslinjer fra folkehelsa Studiestart 09 likeholdes fortløpende Tilsvarende i SiHs boliger og kantine Opphenging i samarbeid med renholdspersonale Kantineledere og vaktmestere Tydeliggjøre fungeringsrekkefølge i alle lederstillinger og bevisstgjøre ledere for oppfølgingsansvar i en pandemisituasjon. Til enhver tid vite hvem som har lederansvar innen de ulike områder. Stabsdirektør Snarest Aktualitetsartikkel med smitteforebyggende råd på skolens nettsider intranett, Fronter og Studentsiden eksternt Tilsvarende på SiH hjemmesider. Øke bevisstheten ift hva den enkelte student selv kan gjøre for å unngå å bli syk til eksamen HMSansvarlig/smittevernleder I samsvar med råd og retningslinjer fra folkehelsa Organisasjonskonsulenten Før eksamen høst og vår mindre utbrudd av smittsomme sykdommer Kritiske funksjoner (nivå 0) Sørge for overlappende kompetanse innen de kritiske funksjonene Sørge for at rutiner, prosedyrer er godt nok oppdatert i Kvalitetssystemet og Ephorte Opptak: Kjøpe inn bærbarepc-er (evt. ved utskifting av stasjonære PC-er) med VPN-klient Redusere sårbarhet og øke robusthet innen de kritiske områdene. At medarbeidere som skal overta kritiske funksjoner raskt kan sette seg inn i de nye arbeidsoppgaver Nærmeste leder Ansatte og ledere Kontinuerlig Kontinuerlig Ha beredskap i tilfelle overgang til nivå 1 Studiedirektør Så snart den øk.situasjon gjør det mulig Etablere backup ift å lære opp og gi tilgangsrettigheter til campusredaktørene. Sikre at en eller flere av dem kan overta ansvaret for å publisere viktig informasjon på nettsidene i krisesituasjon Kommunikasjonssjef Førstkommende redaksjonsmøte

9 : Fare for større utbrudd av pandemisk influensa eller annen alvorlig, smittsom sykdom av mer lokal art Tiltak og kanal Ønsket effekt Ansvar Tidspunkt Informasjon (Nivå 1) Informasjon om fare for større utbrudd og at farenivået er oppgradert fra nivå 0 til nivå 1. Skolens nettsider på intranett, Fronter og på Studentsiden på eksterne sider, med henvisning til mer informasjon på lokale og/eller nasjonale helsemyndigheters nettsider Tilsvarende på SiHs hjemmeside SMS-varsling fra SiHs eiendomsprogram Informere studenter og ansatte om situasjonen, vise at høgskolen har et system for å overvåke situasjonen og sette inn tiltak, oppdra studenter og ansatte til å bruke disse kanalene for å holde seg oppdatert om situasjonen, forberede organisasjonen for ytterligere tiltak og smittevernekspert I samsvar med råd og retningslinjer fra lokale/nasjonale helsemyndigheter Organisasjonskonsulenten Avdelingsleder for bolig Alarm-artikel med generell informasjon om situasjonen legges ut og oppdateres på skolens nettsider på intranett, Fronter og på Studentsiden på eksterne sider, med henvisning til mer informasjon på lokale og/eller nasjonale helsemyndigheters nettsider Tilsvarende på SiHs hjemmeside SMS-varsling fra SiHs eiendomsprogram Informere studenter og ansatte om situasjonen, vise at høgskolen har et system for å overvåke situasjonen og sette inn tiltak, oppdra studenter og ansatte til å bruke disse kanalene for å holde seg oppdatert om situasjonen, forberede organisasjonen for ytterligere tiltak og smittevernekspert I samsvar med råd og retningslinjer fra lokale/nasjonale helsemyndigheter Organisasjonskonsulenten Avdelingsleder for bolig Opprette fast spalte ( krisespalte ) på høgskolens nettsider (intranett, Fronter og Studentsiden på eksterne sider) med siste nytt om situasjonen og hvilke tiltak som iverksettes ved HH. Henvisning til andre offisielle informasjonskilder Tilsvarende på SiHs hjemmeside Ansatte og studenter skal vite hvor de kan få siste nytt om situasjonen og hva de skal forholde seg til av konkrete tiltak ved HH likehold i samarbeid med og smittevernekspert Organisasjonskonsulenten Oppdatering når bestemmer / iht plan

10 Smitteforebygging og aktivitetsbegrensning (Nivå 1) Økt oppmerksomhet på smitteforebyggende råd, plakater, nettsider. Redusere smittefaren Kommunikasjonsavdelingen HMSansvarlig/smittevernleder I samsvar med råd og retningslinjer fra folkehelsa Vurdere å avlyse studentarrangement, for eksempel konserter og andre festligheter Vurdere å avlyse sosiale arrangement for ansatte Innføring av andre regler for sykefravær, og lignende Redusere reisevirksomhet til et absolutt minimum Redusere fysisk møtevirksomhet til et absolutt minimum, alternativ bruk av telefonmøter og videokonferansemøter Vurdere stengning av kantine Vurdere avstenging av fellesområder i studentboligene Opphenging i samarbeid med renholdspersonale Redusere smittefaren Studentsamfunnene Redusere smittefaren Dekan/høgskoledirektør Redusere smittefaren Personaldirektør Redusere smittefaren, begrense omfanget av nye sykdomstilfeller Redusere smittefaren, begrense omfanget av nye sykdomstilfeller Redusere smittefaren, begrense omfanget av nye sykdomstilfeller Redusere smittefaren, begrense omfanget av nye sykdomstilfeller Renhold Dekan/høgskoledirektør Ledere og andre som arrangerer møter Studentsamskipnaden Studentsamskipnaden Økt påpasselighet med å etterfylle håndsåpe og papirhåndklær ved alle vasker, og hyppig tømming av beholdere for brukte papirhåndklær. Evt. montere dispensere for hånddesinfeksjon SiHs studentbarnehager følger kommunenes kriseplaner Redusere smittefaren, begrense omfanget av nye sykdomstilfeller Renholdere

11 Kritiske funksjoner (Nivå1) Vurdere vaksinering og behandling av utvalgte grupper Legge til rette for fjernarbeid, hjemmearbeid for de som ev. må holde seg hjemme pga sykdom i familie eller andre forhold Omlegging til alternative undervisningsformer, begrensning i fellesundervisning Lønn: Vurdere ordning med arbeid hjemmefra. Dette må også vurderes for økonomimedarbeidere som godkjenner lønnsfil Sentralbordfunksjon: Forberede avdelingsvise resepsjoner på at de kan måtte overta sentralbordfunkjson IT: Splitte kompetanse-par på ulike arbeidssteder, evt hjemmekontor. Planlagte installasjoner/endringer legges utsettes Opptak: Vurdere ordning med arbeid hjemmefra. Forutsetning: at medarbeidere har bærbar PC og VPN-klient installert. Eksamen: Høgskolen vil forholde seg til sentrale føringer Kommunikasjon: Vurdere ordning med arbeid hjemmefra. Forebygge sykefravær, opprettholde driften av kritiske funksjoner Opprettholde flest mulig av høgskolens funksjoner Opprettholde undervisning, redusere smittefaren, begrense omfanget av nye sykdomstilfeller Redusere smittefaren og opprettholde de kritiske funksjoner krisegruppa Dekan/høgskoledirektør Instituttleder Personaldirektør NIVÅ 0 til NIVÅ 0 til NIVÅ 0 til Nivå 0 til Nivå 1 Opprettholde sentralbordfunksjonen Personaldirektør Nivå 0 til Nivå 1 Ikke utsette sentral IT-kompetanse for smitte Fokus på opprettholdelse av normal drift Redusere smittefaren og opprettholde de kritiske funksjoner Opprettholdelse av tilnærmet normal drift IT-leder Opptaksleder Nivå 0 til Nivå 1 Nivå 0 til Nivå 1 Sikre at studenter ikke mister rettigheter etc. Studiedirektør Nivå 0 til Nivå 1 Redusere smittefaren og opprettholde de kritiske funksjoner Kommunikasjonssjef Nivå 0 til Nivå 1

12 : Stort antall i befolkningen generelt, og studenter og ansatte ved HH spesielt, er smittet med alvorlig sykdom Tiltak og kanal Ønsket effekt Ansvar Tidspunkt Informasjon (Nivå 2) E-post og SMS tas i bruk for å varsle studenter og ansatte om stans i aktiviteter og henvise til informasjon på hjemmeside, Fronter og intranett, evt be dem holde seg borte fra jobb/studiested. Tilsvarende fra SiH sin side Informere studenter og ansatte om en alvorlig utvikling i situasjonen og oppfordre til å hente mer informasjon på de oppgitte kanaler om hvordan de skal forholde seg Opptakskontor/FSkontor/sentralbord/IT? Organisasjonskonsulenten fra til eller når beslutter det Informasjon om stans i aktiviteter legges ut på hovedsidene på hihm.no, på intranett og Fronter, i tillegg til oppdatering av krisespalten Informasjon om stans i aktiviteter leses inn på høgskolens telefonsvarer Informasjon om hvordan ansatte skal forholde seg til arbeidsgiver i den aktuelle situasjonen legges ut på intranett og sendes alle ansatte på mail Informasjon og hvordan studenter skal forholde seg til studiested i den aktuelle situasjonen legges ut på Fronter og Studentsiden på eksterne sider Vurdere stenging av skolen Vurdere permitteringer av ansatte Informere studenter, ansatte og omgivelsene om en alvorlig situasjon og hvilke konsekvenser dette får for høgskolens aktiviteter Informere om endrede åpningstider, stans i aktiviteter og evt stenging. Henvise til mer informasjon på HHs hjemmesider Gi ansatte så konkret informasjon som mulig om hvordan de skal forholde seg i den aktuelle situasjonen Gi studenter så konkret informasjon som mulig om hvordan de skal forholde seg i den aktuelle situasjonen Aktivitetsbegrensning (Nivå 2) Kritiske funksjoner (Nivå 2) Personalseksjon / sentralbord personalseksjonen og studieadministrasjonen, og dekaner Krisegruppa Krisegruppa personaldirektør Når beslutter det Når beslutter det fra til til Når beslutter det Når beslutter det Vurdere vaksinering og behandling av utvalgte grupper Opprettholde driften av kritiske funksjoner, forebygge sykefravær og ytterligere smittespredning Krisegruppa lokale helsemyndigheter fra til Lønn: Vurdere ordning med arbeid hjemmefra. Dette må også vurderes for økonomimedarbeidere som godkjenner lønnsfil. Fast lønn vil bli prioritert framfor variabel lønn som vil bli utsatt til At medarbeidere får utbetalt lønn. Personaldirektør fra til

13 sykdomsperioden er over. IT: Kriseteam-IT opprettes. Fokus opprettholdelse av sentrale systemer som Web, e-post, telefoni, innlogging og intern/ekstern kommunikasjon. Brukerstøtte og lokalt vedlikehold prioriteres ned. Kontakt opprettes med eksterne leverandører som har driftsansvar for våre systemer. Opprettholde drift av sentrale IT-funksjoner, med særlig fokus på kommunikasjonssystemene. IT-leder + gruppeledere fra til Flytte sentralbordfunksjon til avdelingenes resepsjoner hvis nødvendig Opptak (tiltakene er avhengige av når en pandemi bryter ut): Pålegge ansatte i deltidsstillinger økt arbeidsmengde. Det nasjonale opptak vil ha prioritet. Hvis opptakslederfunksjonen ikke kan ivaretas internt, må tilsvarende funksjon ivaretas av andre høgskoler (ved fjernstyring). Det lokale opptaket vil bli utsatt til sykdomsperioden er over. Eksamen: Høgskolen vil forholde seg til sentrale føringer Kommunikasjon: Vurdere ordning med arbeid hjemmefra. Opprettholde sentralbordfunksjonen Personaldirektør fra til Opprettholde høgskolens ansvar i et nasjonalt system. Opptaksleder fra til Sikre at studenter ikke mister rettigheter etc. Studiedirektør fra til Redusere smittefaren og opprettholde de kritiske funksjoner Kommunikasjonssjef fra til

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK. Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK. Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I GJØVIK Tillegg til beredskapsplan for brann, ulykker og alvorlige hendelser / Pandemiplan for Høgskolen i Gjøvik INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2. INFORMASJON

Detaljer

Rapport om reiseråd 14. mai 2009

Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport Tid Torsdag 14.5.2009 kl. 07.00 Innhold Råd om reiseråd, inkludert sammenlikning med gjeldende reiseråd fra enkelte andre land Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2

PANDEMIPLAN. Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009. 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 PANDEMIPLAN Høgskolen i Lillehammer 10.08.2009 1 Bakgrunn for planen 2 2 Informasjon om pandemi 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode 2 2.2 Mulig scenario 3 2.3 Ansvar og ledelsesforankring 3 2.4 Pandemigruppe/kriseberedskapsgruppe

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Svelvik 2016 1 2 Innhold Definisjoner... 2 1. Målsetting - kontinuitetsplanlegging... 2 Lovkrav og regelverk... 3 2. Identifisering av kritiske funksjoner og brukere... 3 3.

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Informasjon om Svineinfluensa

Informasjon om Svineinfluensa Informasjon om Svineinfluensa Juli 2009 Råd hvis du har vært i områder berørt av svineinfluensa Hvis du kommer hjem til Norge etter opphold i et område berørt med svineinfluensa og er frisk, er det ikke

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Vondt i halsen s 4 Øreverk s 5 Puss i øyet s 5 Forkjølelse / snørr s 5 Omgangssyke s 6 Influensa s 6 Vannkopper s 7 Brennkopper

Detaljer

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009 Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Hvordan begrense smitte av influensa A (H1N1)? Influensa

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE BLE INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HØSTEN 2014 HVA ER ROTAVIRUSSYKDOM? Rotavirus er årsak

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Risikovurdering -initiellhåndtering og oppfølging ved mistanke om EVD. Jørgen Bjørnholt, Overlege Avdeling for infeksjonsovervåking

Risikovurdering -initiellhåndtering og oppfølging ved mistanke om EVD. Jørgen Bjørnholt, Overlege Avdeling for infeksjonsovervåking Risikovurdering -initiellhåndtering og oppfølging ved mistanke om EVD Jørgen Bjørnholt, Overlege Avdeling for infeksjonsovervåking Innhold Når tenke på EVD Eksponering og risiko for smitte Oppfølging med/uten

Detaljer

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune 1 Innhold 1 Generell informasjon om pandemi... 3 1.1 Hva er pandemisk influensa?... 3 1.2 Hvordan starter en pandemi?... 3 1.3 Hvor farlig er pandemisk

Detaljer

Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 1 Situasjonen i Norge - Forekomsten av influensalignende sykdom som blir

Detaljer

Norovirus. Undervisning Songdalen kommune 3/12-13

Norovirus. Undervisning Songdalen kommune 3/12-13 Norovirus Undervisning Songdalen kommune 3/12-13 Hva er Norovirus? En av de viktigste årsaker til utbrudd av mage tarminfeksjoner. Svært smittsomt, fører ofte til utbrudd i institusjoner. (10 100 viruspartikler

Detaljer

Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom

Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom 25. november 2014 Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom Formålet med disse rutinene er å kartlegge om en asylsøker kommer fra et land med ebolautbrudd

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi?

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Underdirektør Carl Gamlem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en pandemi? En

Detaljer

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Anne Dorte Halberg Mattilsynet, distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynet - organisering

Detaljer

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

Pandemiplan; Pandemisk influensa

Pandemiplan; Pandemisk influensa Pandemiplan; Pandemisk influensa Høgskolen i Nesna (HiNe) Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) 1 Bakgrunn for planen og dens oppbygning I følge regjeringen skal alle offentlige etater og institusjoner (statlige,

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? En veileder for foreldre og personal i Rødlandsmyrå barnehage Vedtatt i Samarbeidsutvalget: 14.03.11 Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille

Detaljer

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage For å få dette til er vi fortsatt helt avhengig av et tett samarbeide med dere foreldre. Gammel myte sier at barn blir sterkere av å ha infeksjoner,

Detaljer

Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom

Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om ebolavirussykdom oktober 2014 Identifisere og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

REN HÅND Presentasjon av kampanje for håndvask i barnehager

REN HÅND Presentasjon av kampanje for håndvask i barnehager REN HÅND Presentasjon av kampanje for håndvask i barnehager Overingeniør Viviann Sandvik Miljørettet helsevern i Bergen kommune Viviann.sandvik@bergen.kommune.no Hvorfor kampanje for håndvask i barnehager?

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN En kort oversikt over de vanligste barnesykdommene, hvordan de arter seg og tiltak. I tillegg råd i forhold til skole/barnehage. Rådene er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 25.6.2009 kl. 07.00 Innhold Oppdatering av vår rapport av 28.4.2009 med drøfting av om ny influensa

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

I svineinfluensaens tid helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

I svineinfluensaens tid helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen I svineinfluensaens tid helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen 16.09.2010 I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Starten: WHO slår alarm fredag 24. april 16.09.2010

Detaljer

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo v/inger-lise Wilhelmsen, teamleder for smittevern i bydel Gamle Oslo 06.11.13 Hepatitt A Virusinfeksjon Fører ikke til bærertilstand

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

Kontinuitesplan for Stortings - og sametingsvalget 2009, ved en pandemisk influensa

Kontinuitesplan for Stortings - og sametingsvalget 2009, ved en pandemisk influensa Dato: 6. august 2009 VALG /09 Valgstyret Kontinuitesplan for Stortings - og sametingsvalget 2009, ved en pandemisk influensa ELSO BYST-021-200910527-5 Hva saken gjelder: Sentrale helsemyndigheter har anmodet

Detaljer

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Beredskap Kommunal beredskap ved pandemi Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Case Fra pandemien høsten 2009 Du er kommunelege i liten kommune (6000) Første del-leveranse med vaksine (500

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN I FLÅKLYPA 2015/2016. Enkle tiltak & grep for å begrense sykdom i barnehagen

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN I FLÅKLYPA 2015/2016. Enkle tiltak & grep for å begrense sykdom i barnehagen RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN I FLÅKLYPA 2015/2016 Enkle tiltak & grep for å begrense sykdom i barnehagen 48 timers regelen; Barnehagen vil i år innføre «48 timers reglen» for fravær ved sykdom. Andre

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem. Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes

Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem. Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes Norovirus omgangssyke, farang, winter vomiting disease Ofte i vinterhalvåret en av de viktigste årsakene

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn?

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Innledning Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Kasus Du er kommunelege og får telefon fra mikrobiologisk lab fredag kl 15:15: Mann, arbeidsinnvandrer, 37 år Henvist Igratest

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune?

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Marit Langli, avdelingsleder Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Foto: Carl Erik Eriksson Agenda Lov og forskrift

Detaljer

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Smittevern Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse på russ. Innlagt på sykehus fra legevakt «innleggende lege kontakter vakthavende på akuttmottaket grunnet spørsmål

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

Trygge akuttmottak og ankomstsentre

Trygge akuttmottak og ankomstsentre Arbeidstilsynet Veiledning Trygge akuttmottak og ankomstsentre Mars 2016 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim Som arbeidsgiver har du ansvaret for helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit.

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit. Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator Målsettingen med beredskapsplanene er Forebygging av uønskede hendelser Håndtering av uønskede hendelser på en best mulig måte koordinert raskt

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Generelt Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land er sannsynligheten

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer