BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig"

Transkript

1 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni 2009

2 BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMI I LOPPA KOMMUNE Forutsetninger: Pandemi svineinfluensa, nytt virus og ingen immunitet i befolkningen. Ingen vaksine. En viss forhøyet overdødelighet hos personer med redusert immunforsvar og noe økt andel av sekundærinfeksjoner (lungebetennelser). 15 ukers varighet, med topp rundt 6. uke med inntil 40% av arbeidsstyrken sykemeldt. Forventet 10 dager fravær for hver enkelt smittet arbeidstaker. Med ivareta daglig drift menes minimum drift over begrenset periode for å i hele tatt få hjulene til å gå rundt, og må ikke forveksles med daglig drift i normalsituasjon. Sentraladministrasjonen: All saksbehandling som kan utsettes vil bli lagt til side. Sentralbordtjenesten/informasjonsarbeid vil bli prioritert. IKT-funksjonen vil bli prioritert, og det vil om nødvendig bli etablert samarbeid med lokalt firma som har god kjennskap til kommunens systemer. Rådmannsfunksjonen vil bli ivaretatt av ledergruppen samlet sett. Økonomiavdelingen/lønn: Ett minimumsnivå hos oss er å opprettholde kassefunksjonen, remmiteringsrutinen og arbeidet rundt skatteavregningen med utlegg oktober. Lønnskjøring prioriteres. Ved krise skal i hvert fall fast lønn utbetales som normalt. Sekretær på oppvekst og kultur kan om nødvendig omdisponeres til dette arbeidet. Vi kan klare oss over en kort periode med 50 % reduksjon av bemanningen. Kontrollarbeid, innfordring, regnskapsføring, økonomisk rådgivning til etatene vil utgå i en krisesituasjon. Tiltak som kan iverksettes: - inntak av vikar for å opprettholde ett minimumsnivå - planlegge hjemmearbeid ved fravær pga. f.eks. syke barn - mer fleksibel arbeidstid / overtid Kontorpersonalet kan bistå som ufaglærte for å opprettholde kritiske funksjoner hos andre etater. Eks. matombringing, pleiemedhjelpere, assistenter, renholdere eller andre viktige og kritiske oppgaver. Informasjon: Hjemmesiden brukes aktivt til informasjon til kommunens ansatte og befolkningen i Loppa kommune. E-post til ansatte brukes. Personlig formidling ved alvorligere budskap. IT-avd. må være i beredskap. Media kan involveres. Alle uttalelser skjer via rådmannen

3 Det må informeres om pandemien, hvem som er berørt og hvilke konsekvenser det får, praktiske råd osv. Vi legger ut faktainformasjon på Loppa kommunes hjemmeside, med henvisninger til bl.a. Dette bør gjøres i forkant av pandemien. Intern kommunikasjon er viktig på grunn av stor sjanse for at egne ansatte blir rammet. Det må gis løpende informasjon om hvordan vi er berørt og hvilke tiltak som planlegges, hva som forventes av de ansatte og hvilken støtte de kan få. De ansatte gis informasjon om forholdsregler mot smittespredning og hva de skal gjøre om de blir syke. Alle gis tilgang til planarbeidet og hjemmesiden holdes løpende oppdatert. Sentralbordet vil være en nøkkelfunksjon her. Sørge for at flere kan legge ut informasjon i tilfelle fravær i sentraladministrasjonen. Loppa kommune har en kriseberedskap, der også sanitetsforeningen er representert. De frivillige lag/foreninger i kommunen kan også bidra dersom det blir behov for det. Dette er også sendt over til kirkelig fellesråd, slik at de kan være forberedt på en slik situasjon. Avd. oppvekst og kultur: Administrasjonen på oppvekst og kultur kan omdisponeres til andre etater dersom det blir behov. Skolene, sfo og barnehagene vil opprettholde virksomhetenes drift så langt det er mulig og forsvarlig, og kan drive noe redusert over en periode, selv om undervisningen, fortrinnsvis i kjernefagene, ikke vil bli fullverdig. Det prioriteres å lage arbeidsplaner, slik at elevene i en slik periode har noe å arbeide med. Det pedagogiske arbeidet prioriteres, og merkantilt arbeid utsettes/omfordeles. I barnehagene er pedagogisk personale nøkkelpersoner, da de sikrer det pedagogiske tilbudet. I henhold til lov er det et minstekrav på 6 barn pr. ped.leder i barnehagen, men det skal være nok folk til å dekke barnas behov. På grunn av mangel på vikarer, kan det bli vanskelig å opprettholde driften av barnehager og skoler over en lengre periode. Det settes et sterkt fokus på hygiene både i barnehage og skole, både generelt og i forhold til pandemi. I verste fall vil barnehager, sfo, skoler og biblioteket stenge, for å hindre videre smitte. Det friske personalet kan settes inn i helsesektoren, slik at eldre og pleietrengende kan få den hjelp de behøver. Avd. helse og sosial: Legestasjonen: Legestasjonen har totalt 3 leger, 2 fast ansatte og en turnuslege. Pr i dag er kommunelege 2 ute i fødselspermisjon og en vikar fyller denne stillingen frem til 15. august. Utsiktene for vikar i denne stillingen resten av permisjonen som går ut januar måned er usikker. Legevakten er dermed pr i dag 3-delt og fra august av 2-delt. Dersom vi ikke får noen vikar vil dette i seg selv sette legevakttjenesten under press allerede før forventet pandemi rammer Norge og Loppa kommune. Legestasjonen trenger minimum 1 lege for å ivareta daglig drift

4 Ved en-lege-drift må man prioritere legevaktfunksjon og i størst mulig grad utsette rutineoppgaver som for eksempel: Års- og halvårskontroller av diabetes, blodtrykk, kolesterol, eller utredning av kroniske lidelser. Samfunnsmedisinske oppgaver utover tilsynslegefunksjon av sykehjem og hjemmesykepleie, samt nødvendig løpende kommunikasjon med fylkeslegen. Dersom alle legene er syke og fraværende kan daglig drift til en viss grad ivaretas ved at en senior-sykepleier med akuttmedisinsk erfaring leder stasjonen med telefonisk støtte fra leger eksternt. Aktuelle sykepleiere er Marianne Hydle (lab.sykepleier), Anne Marit Jensen, Evelyn Thomassen. Ved legestasjonen har vi lang erfaring med å i perioder mangle viktig nøkkelpersonell. Frem til nå har legestasjonen likevel klart å ivareta forsvarlig daglig drift. Åpenbart mest sårbare punkt er legevakten. Legevakt: Kommunens befolkning må til enhver tid ha tilgang på legevakttjeneste. Over svært begrensede tidsrom kan dette dekkes av nabokommunene Hasvik og Kvænangen, men dette er ikke akseptabelt utover et døgns varighet. Dersom turnuslegen er eneste gjenværende lege må denne ha mulighet for å ha bakvakt. Denne funksjonen bør helst ivaretas, dersom det er mulig av syk kommuneleger, evt. legevakt i nabokommuner. En-lege-situasjon for legestasjon og legevakt er gjennomførbart kun i en begrenset periode før legen blir så sliten at han/hun må anses som medisinsk uansvarlig. Hvor denne grensen går er svært individuell og er i stor grad avhengig av hvor stor aktivitet det er på natten og hvor mye hvile legen får. En røff antagelse ligger for en erfaren lege rundt 7-10 dager før han/hun bør få avlastning. For en fersk turnuslege vil dette være betraktelig kortere. Vikarsituasjon: Loppa kommune har en korttids-vikarbase bestående av forhenværende kommuneleger og turnusleger som kjenner kommunen godt og kan fungere selvstendig uten opplæring. Disse kan normalt sett ikke komme på kort varsel. 1. Charlotte Halvorsen, Rikshospitalet, kreftavd. 2. Mamoun Elzubair, Førde sykehus, anestesiavd. 3. Erik Høiskar, Ullevål sykehus, anestesiavd. 4. Elin Andersen, Ullevål sykehus, anestesiavd. 5. Jørun Asvall, Diakonhjemmet Laboratoriesykepleier: Legestasjonen har 1 sykepleier ansatt på laboratoriet. Utover laboratoriet fungerer hun som akuttmedisinsk hjelpepersonell og betjener skiftestue og står for innkjøp av medisinsk forbruksmateriell til legestasjonen. Laboratoriesykepleier er opplært til å kunne betjene resepsjonen. Både leger og legesekretærer har opplæring på de viktigste instrumentene. Evt. fravær kan håndteres i relativt stor grad uten stor innvirkning på den daglige driften. Leder på sykehjem, evt. overnevnte senior-sykepleiere kan ivareta andre oppgaver som innkjøp av medisinsk forbruksmateriell. 1 person kan betjene både laboratoriet og resepsjonen alene og i stor grad ivareta daglig drift, som i realiteten vil si akutte timer og aller nødvendigste tjenester til kronikere og lignende. Legesekretærer: Legestasjonen har ansatt 2 legesekretærer med omfattende erfaring av å drive legestasjonen og er uvurderlige dersom det bare er uerfarne vikarer eller fersk turnuslege

5 ved stasjonen. Begge helsesekretærer kan betjene de viktigste instrumenter ved laboratoriet. En opplært tannlegesekretær (Emmy Pettersen) er tilgjengelig når det ikke er tannlege ved tannlegekontoret. Laboratoriesykepleier vil normalt ivareta resepsjon ved fravær av begge legesekretærene. 1 person kan betjene både laboratoriet og resepsjonen alene og i stor grad ivareta daglig drift. Eksterne aktører: Apotek i Alta: Leveranse av nødvendige medisiner og forbruksmateriell Teknisk service av viktige laboratorie-instrumenter Transport Alta Øksfjord: Bring (Posten) og Altapostens budbil Ambulansetjeneste: Båt maritimt personell til å kjøre båten. Sykepleier til ledsagertjeneste og akuttmedisinsk støttepersonell Bil Personell til å føre bil, samt akuttmedisinsk støttepersonell Politi: 1 lensmann på dagtid og 2 timer responstid fra Alta i farlige situasjoner (rus/psykiatri) Sykestue og sykehjem: Døgnkontinuerlig behov for sykepleier Psykiatrisk sykepleier og helsesøster: Tjenesten kan i stor grad ivaretas av legestasjonen. Personalet har sykepleie som grunnutdanning og foreslås underlagt sykestue/legestasjon. NAV Loppa og Barneverntjenesten: Nav Loppa har totalt 3,5 stilling i tillegg til leder i 50 % stilling. Barneverntjenesten ivaretas gjennom deling av en 50 % stilling som helsesjef og barnevernleder. I tillegg kan en bruke ressurser av en stilling i NAV ved behov. NAV Loppa og barneverntjenesten kan ivareta den daglige driften med 50 % arbeidsstyrke under visse forutsetninger. Det må være en person fra gamle trygd og en person fra gamle sosial. Ved en slik drift må en prioritere hastesaker, all annen drift må nedprioriteres. Loppa kommune har en sosionom og en barnevernspedagog som pr. i dag er ansatt i PU tjenesten. Det er avtalt muntlig mellom NAV Loppa, NAV Hasvik og barneverntjenestene at en skal avhjelpe hverandre ved et større sykefravær på et av stedene enn det som er det antatte minimum en kan drive med Ved en deling av personell fra to kommuner må en påregne at kontorene ikke kan holde åpent daglig. NAV Loppa er mer eller mindre avhengig av at betalings- og IT-systemer fungerer tilfredsstillende. Pleie og omsorg: Det er vurdert at det kan benyttes søndagsbemanning i avdelingen/hjemmesykepleien. Praktisk bistand vurderes til at de med størst behov for hjelp blir prioritert. Det må alltid være en sykepleier på hver vakt (sykestue-funksjon), for å kunne ivareta sykepleiefaglige oppgaver som dosering av medisiner, gi intravenøs behandling osv. Psykiatrisk sykepleier og helsesøster kan benyttes ved behov. Sykepleier/andre i redusert stilling økes til full stilling. Sykepleier kan hjelpe til i legetjenesten der det er naturlig

6 Videre må vi sikre at det er hjelpepleiere på vakt som kan avlaste sykepleier i gitte situasjoner. Pleiemedhjelper kan brukes i pleiesituasjoner og til praktiske gjøremål. Prioriteres bort: Mulighet for avvikling av ferie/avspasering/fleksitid Merkantilt arbeid / kurs vurderes nøye Kjøkken / baking av brød og kaker Sosiale aktiviteter / gå tur med pasienter I sykehjem: 1 personale ved dement avdeling 2 personale på kjøkken 1 personale i hjemmesykepleien 3 personale i sykehjem 2 personale natt 1 personale renhold Personale i PU-tjenester hjelper til ved Nerstranda omsorgsbolig. Personale i pleie og omsorg må arbeide på tvers av avdelinger. Hvis mulig hente inn ubrukte ressurser i distriktet. Kritiske prioriteringer: Medisinsk behandling Ernæring Pleie og omsorg Renhold i hjem med størst behov, og oppholdsrom og toalett i institusjon Renhold av tekstiler, med bruk at engangsutstyr der det er naturlig Kritiske funksjoner som styres av andre: Transport av mat til institusjonen/ butikken Transport av medisiner Transport av engangsutstyr Transport av pasienter Personale lønn fravær / banktjeneste/ butikk tjeneste Vann- og avløpstjeneste Driftsavdelingen: Driftsavdelingen vil være svært sentral, og sårbar når det gjelder større sykefravær. Avdelingen server vann og avløp, og tjenester på helsesenter og omsorgsbolig. I tillegg vil også alt av gods til/fra Øksfjord være et område som det må vises aktsomhet når det gjelder hygiene. Den antydede pandemien vil være størst belastning for personer med svekket immunforsvar, gjelder særlig eldre og syke. I den daglige virke er det svært viktig at alle har nulltoleranse for svikt på hygienekravene som vi må ivareta. Driftsavdelingen vil ivareta hygienen på følgende måte: Private tjenester til alminnelige husholdninger vil kun unntaksvis utføres. Rengjøring av biler og utstyr skal skje ukentlig. Generell hygiene for alle som er i direkte kontakt med brukere av driftsavdelingen skjerpes

7 Aktsomhet ved kontroll av vannanlegg når det gjelder renhold og hygiene. Ingen direkte adgang fra vann/avløp til helsesenter, omsorgsbolig, trygdebolig og andre bygg med barn og eldre. Anskaffelse av engangstøy for bruk når det er kontakt med områder som krever særlig aktsomhet. Bassengene på skolene stenges for å redusere muligheter for videre smitte. Styrket renhold på bygg med syke og eldre. Eventuelt andre tiltak som vil svekke spredning av smitte

8 Hvordan begrense smitte av den nye influensaen? Influensa A (H1N1) er en sykdom forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opprinnelig var sykdommen en dyresykdom som smittet mellom svin i noen deler av verden. Nå smitter den mellom mennesker. Når viruset smitter fra menneske til menneske i store deler av verden, kalles utbruddet pandemisk influensa. Ved å følge disse rådene kan du bidra til å begrense spredning av sykdommen. Hvordan kan du beskytte deg mot smitte? Vask hendene dine grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer Hvis du mistenker at du er smittet Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand? 1. Vask hendene grundig og ofte Ta kontakt med lege eller legevakt via telefon for å unngå å smitte andre Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er avkreftet. Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere om du skal behandles med Tamiflu. Beskytt andre mot smitte hvis du er blitt syk Dette kan du gjøre for å begrense spredning av viruset: 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig Bli hjemme fra jobb til du føler deg frisk nok til å jobbe, tidligst sju dager etter at symptomene startet. Hold syke barn hjemme fra skole og barnehage minst like lenge. Bruk engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser. Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når ikke får vasket hendene på annen måte. 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer