Resolusjonsforslag til fylkesårsmøtet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resolusjonsforslag til fylkesårsmøtet 2011"

Transkript

1 Resolusjonsforslag til fylkesårsmøtet Ørland Økonomiske vilkår for lærlinger 2 Hitra Den Hemningsløse Trøndelagskysten - Om kommunikasjoner, kystdestinasjonsselskap og kystreiselivet 3 Melhus, Midtre Gauldal, Økt lokalt selvstyre Røros og Holtålwn 4 Rennebu, Røros og Holtålen Om organisering av lennsmannsetaten 5 Rennebu Om E6, Korporals Bru Vindalsliene 6 Hemne Kommunal beskatning av oppdrettsnæringa 7 Hemne Landbruk og matproduksjon 8 Selbu og Tydal Fjerning av minimums- og maksimumsverdiene på eiendomsskatt på vannkraftverk 9 Hemne Kraftsituasjonen i Midt-Norge 10 Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Norsk mat og landbruk Osen og Roan Innsendt av Bjugn Sp 11 Trondheim Bevaring av matjord 12 Senterungdommen Retten til et verdig meningsfylt liv om BPA 13 Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Økt satsing på bioenergi Osen og Roan Innsendt av Åfjord Sp

2 1. Fra Ørland Senterparti Resolusjon Økonomiske vilkår for lærlinger Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfestet lærekontrakt i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver. Vanligvis går opplæringen over fire år med to årsforutgående skolegang i videregående skole. Bedrifter som har lærlinger på kontrakt, får økonomisk tilskudd etter bestemte regler. Lærlingene får lønn i læretiden tilsvarende halvparten av en årslønn for en nyutdannet fagarbeider i det aktuelle faget. Lærlingers utdanning må fullfinansieres på lik linje med utdanning i skole. Det er uakseptabelt at lærlinger skal betale skatt mens de fremdeles holder på med utdanningen. Lærlinger bør videre ha samme rabatter ved bruk av kollektive transporttilbud som andre elever og studenter under opplæring. Ørland senterparti Ove Vinge

3 2. Fra Hitra Resolusjon til årsmøte i Sør-Trøndelag SP februar 2011 Hitra Senterparti Den Hemningsløse Trøndelagskysten Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Fylle igjen hullet i kommunikasjonen! - Mobilisere for felles kystdestinasjonsselskap med regionskontor på Hitra og Ørland - Kystreiselivet skal være med! Reiselivet i Trøndelag har nå samlet seg for å stå bedre rustet til å nå ut til alle reiselystne i inn- og utland blant annet gjennom økt satsing på markedsføring og online booking. Nå markedsføres Trøndelag i en helt ny profil med 4 hovedfyrtårn: Historiske, eventyrlige, kreative og hemningsløse Trøndelag. Stiklestad, Røros, Trondheim og Kysten. Alle har hvert sitt destinasjonsselskap som er kontaktpunktet for alle reiselivsaktørene så nær som Kysten! National Geographics har rangert Norskekysten blant verdens topp 50 mest attraktive destinasjoner. Hitra og Frøya er fisketurismedestinasjon nr 1 i Norge! Det er økt etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter opplevelser knyttet til natur og kyst. Kystriksveien og Atlanterhavsveien lykkes med sine satsinger og i sitt samarbeid! Hullet i kommunikasjonen: - Kystlinje på over 250 km uten flytilbud!? - Ingen sammenhengende vegforbindelse langs denne kyststrekningen! - Ingen sammenhengende hurtigbåtforbindelse langs kyststrekningen! Økonomi: - Det er knappe ressurser både hos reiselivsaktører og i kommunene. - Et destinasjonsselskap skal være et verktøy og tilføre kapasitet og kompetanse som kan være et effektivt utviklings- og kommunikasjonstiltak for reiselivsnæringa. - At kommunene bidrar i en felles satsing, vil gi en bedre samlet effekt. Med destinasjonsselskapet som en profesjonell samarbeidspartner vil både kommuner og region nå sine mål for reiselivssatsingen. Bruken av ressurser og de ulike tiltak/ prosjekter kan da lettere settes inn i en helhetlig sammenheng.

4 3. Senterpartilagene i Gauldalen og Røros Resolusjonskomiteen Fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Senterparti februar 2011 Resolusjonsforslag økt lokalt selvstyre Senterpartiet er tuftet på tankene om lokalt selvstyre og desentraliserte strukturer. I våre øyne går samfunnsutviklingen feil vei. Byråkratiseringen av samfunnet tiltar, tilsynenes og direktoratenes makt øker på bekostning av det lokale selvstyret. Senterpartilagene i Gauldalen ønsker å revitalisere lokaldemokratiet og begeistringen for lokalpolitikk ved å øke den reelle innflytelsen i disse organene, og gi: Økt lokal innflytelse i motorferdselspolitikken. Økt lokal innflytelse i rovviltforvaltningen. Økt reell innflytelse i forvaltningen av nasjonalparker og øvrige områder med vernestatus. Økt lokal råderett i arealforvaltningen i kommunene, eksempelvis i utbyggingen av energiproduksjon basert på fornybare kilder. Med hilsen Senterpartilagene i Melhus, Midtre Gauldal,Røros og Holtålen

5 4. Fra Rennebu, Røros og Holtålen Sp Organisering av Lensmannsetaten i distriktene, forslag til resolusjon Region 3 i Trøndelag politidistrikt skal omorganiseres. Politimesteren vil ha ett lensmannskontor i kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal, kommuner som i dag har hvert sitt kontor. Kontoret blir mest sannsynlig på Støren, med satellitter på Oppdal og Røros. Senterpartiet i Holtålen, Røros og Rennebu ser det som et klart tap om vi mister politiet. Politi i nærmiljøet er viktig for det forebyggende arbeidet og for at etaten skal ha lokalkunnskap. Det er også snakk om 4-5 statlige arbeidsplasser i hver kommune. Omorganisering av statlige etater som NAV, Mattilsynet, Politi osv følger en sentraliseringslinje som vi mener at Sp i regjering ikke bør være bekjent av. I saksutredningen blir det påstått at omorganiseringen er i tråd med sentrale føringer. Hva er egentlig de sentrale føringene? Prop 1 S ( ): kap. 3 Hovedutfordringer og budsjettmessige prioriteringer: Regjeringen vil opprettholde en desentralisert politistruktur, styrke lensmannskontorene, ha flere politiposter og mindre administrasjon for å få et mer synlig og tilgjengelig politi. St. meld. Nr 42 ( ): kap. 2 Grunnprinsipper for norsk politi : 2.1 De 10 grunnprinsippene pkt. 4: Politiet skal være desentralisert. Politiet skal ha mange og spredte tjenestesteder. Politiet bør være tilstede i lokalsamfunnet, enten det er en mindre landkommune eller bydel i en større by. Et desentralisert politi, vil i likhet med det sivile preg, åpne for samspill mellom politiet og befolkningen. Vi synes ikke det ser ut som om organiseringen av Lensmannsdistriktene er på linje med regjeringens tanker. Senterpartiet i Holtålen, Røros og Rennebu oppfordrer Fylkesårsmøtet til å støtte opp om å opprettholde bemanningen på Lensmannskontorene ute i distriktene. Mvh Rennebu Senterparti Røros Senterparti Holtålen Senterparti Knut Hårstad

6 5. Fra Rennebu Sp Resolusjonsforslag fra Rennebu Senterparti. Strekningen E6, Korporals bru - Vindalsliene, ligger inne i handlingsprogrammet for NTP med oppstart i Dette er en strekning som vil ha meget stor betydning for trafikksikkerhet og fremkommelighet og som må sikres nødvendige prosjekterings- og anleggsstartmidler i nasjonalbudsjettet for Med hilsen Rennebu Senterparti Knut Hårstad leder

7 6. fra Hemne Sp Kommunal beskatning av oppdrettsnæringa. Eierstrukturen i oppdrettsnæringa er dramatisk endret på 40 år. Det samme er verdiskaping og fordeling av inntekter fra næringa. Lokalt eierskap i små selskaper har gitt vertskommuner langs kysten sysselsetting og gode inntekter. Konsentrasjon av eierskap til store selskaper har samlet aktiviteten på færre og større enheter. Noen få kommuner nyter godt av økt sysselsetting, men verdiskapinga føres ofte ut av kommune, region og landsdel. Vertskommuner langs kysten som stiller sine sjøarealer til disposisjon for fiskeoppdrett, har lite igjen for dette. Det kan endog ha negativ effekt på annen utnyttelse av egne sjøarealer, samt mulige negative miljøeffekter i framtida. Vasskraftutbygging og dels vindkraft gir vertkommunene kompensasjon i form av eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft og avgifter. Vertskommuner for sjøbasert fiskeoppdrett må gis tilsvarende mulighet til lokal beskatning av fiskeoppdrett som en kompensasjon for å stille verdifulle sjøarealer til disposisjon. Kampen om arealene på sjøen vil bli større i framtida. Kommunene må ha en gevinst for å tilgodese oppdrettsnæringa i sin arealplanlegging. Kommunal skattlegging må være reell og forutsigbar. Lokal skatt må bestå av en fast del basert på tilgjengelig disponibelt areal og tillatt biomasse, uavhengig av om lokaliteten er i bruk eller ikke. I tillegg må lokal beskatning bestå av en variabel del som står i forhold til verdiskaping på lokaliteten. Sør -Trøndelag Senterparti krever at kystkommunene gis rett til lokal beskatning av oppdrettsnæringa som kompensasjon for å stille sine sjøarealer til disposisjon.

8 7. Fra Hemne Sp Landbruk og matproduksjon I de kommende årene vil rekrutteringen til lanbruket i Norge by på store utfordringer. Dette på grunn av stor etterspørsel etter arbeidskraft og vanskelige økonomiske kår innen landbruksnæringen. Det er ubetinget viktig å styrke økonomien for de som satser på utbygging og utvikling. Men også de som velger å videreføre nåværende drift må sikres bedre økonomiske kår. Dette vil blant annet bidra til å øke næringens status og dermed bedre rekrutteringen. Dagens bruksutbygging er svært kapitalkrevende og for å avhjelpe dette bør investeringsstøtten økes, dessuten må det komme inn stimuleringstiltak for å øke nydyrkingen samt å fjerne etterslepet når det gjelder grøfting av dyrket mark. Befolkningen er sterkt økende både nasjonalt og globalt noe som tilsier at behovet for mat vil øke sterkt i årene som kommer. Norge har et sæskilt ansvar for så langt det er mulig, å brødfø sin egen befolkning. Det betyr at dyrkajorda må vernes sterkere, og samtidig er det viktig å påpeke at matjord er en begrenset ressurs som har en egenverdi ut over en ren tomtepris. Det bør være mulig å komme fram til ordninger som økonomisk straffer nedbygging av matjord og som samtidig kan bidra til å finansiere nydyrking. Hemne Senterparti

9 8. Fra Selbu og Tydal Sp Resolusjonsforslag fra Selbu Senterparti og Tydal senterparti Sør-Trøndelag Senterparti krever fjerning av minimums- og maksimumsverdiene på eiendomsskatt på vannkraftverk. Eiendomsskatten er en godt etablert skatteform og er av stor betydning for økonomien i mange kommuner. I distriktskommuner med ensidig næringsliv er vannkraftverk de skatteobjektene som gir det viktigste bidraget tilbake for de naturressursene som anvendes til sentral verdiskaping. Det er spesielle bestemmelser i skatteloven for vannkraftverk som ikke gjelder for andre typer skatteobjekt. Det ble fastsatt minimums- og maksimumsverdier for verditakstene som legges tilgrunn for utskriving av eiendomsskatt. Senterpartiet stemte imot denne begrensingen. Maksverdien på kr. 2,35 pr. kwh har stått uendret siden Med den prisøkning vi har hatt på elkraft har de aller flest kraftanlegg nådd taket, og vil bli værende der så lenge bestemmelsen gjelder. Skatten øker ikke i takt med verdistigningen. Kommunene taper viktige skatteinntekter. Kravet om å endre skatteloven på dette punkt kan oppsummeres slik: 1. Det strider mot likhetsprinsipper i vårt skatteregime å ha ulike regler for skattlegging vannkraftverk i forhold til andre typer skatteobjekt f.eks ilandføringsanlegg. 2. Eiendomsskatten blir stående fast selv om omsetningsverdien på anlegger stiger. Vertskommunen er avskåret fra å ta del i verdiøkningen. 3. Skattesubsidier øker overskuddet til eierne hvor staten og de store byene er de klart største. 4. Når vertskommuner behandler utbyggingssøknader blir det lagt stor vekt på skatter og avgifter fra anlegget. Det blir urimelig når det senere legges spesielle begrensninger på disse ytelsene til fordel for eiere og storsamfunn. Det vil medføre større lokal motstand mot nye utbygginger. 5. De aller fleste vannkraftanlegg ligger i distriktskommuner som sliter med stedsutvikling og fraflytting. Det ligger god distriktsutbygging i å åpne for lokal skattlegging (eiendomskatt) basert på faktiske eiendomsverdier. Vi håper årsmøtet i Sør-Trøndelag Senterparti vil støtte dette kravet. Vi tror det er en god sak for partiet og i samsvar med de standpunkt Sp har inntatt tidligere.

10 9. Fra Hemne Sp Kraftsituasjonen i Midt Norge. Mange steder i Sør Trøndelag er avhengig av forutsigbare gode rammevilkår for kraftkrevende prosessindustri. Vi alle er avhengig av forutsigbarhet og sikre leveranser av kraft. Situasjonen i Midt Norge har vært tema i de siste 6 årene og ennå er det ikke gjort nok, for å tilfredsstille befolkningen og næringslivet i Midt Norge. SP vil ha samme prisområde i Norge, nødvendig masterbygging for å knytte sammen Norge til et kraftrike og bygging av nødvendig gasskraftverk med samme krav til utslipp som EU. Hemne Senterparti

11 10. Fra Senterpartilaga på Fosen Årsmøte i Sør-Trøndelag Senterparti Resolusjonsforslag Norsk mat og landbruk Norsk landbrukspolitikk må få et realistisk forhold til hverdagen i norsk landbruk. Målsettingen i norsk landbrukspolitikk må være basert på et konkret mål for produksjon av norsk mat. Som et av de mest ressurssterke land i verden må Norge ta sitt ansvar for verdens mathushold ved selv å produsere mest mulig av den mat vi trenger. Dette gjør vi først å fremst ved å ta vare på jorda som den grunnleggende ressursen. Jorda må dyrkes og holdes i hevd av folk som har dette som yrke og leveveg. Jorda er truet, ikke bare av nedbygging men også ved at landbruksbefolkningen ikke lenger ser seg mulighet i å være i næringen. Mange bruk har ingen rekrutering og det er et skrikende investeringsbehov rundt på bygdene. Det uttales forståelse fra samfunnet men det blir mye ord og lite handling. Dette viser hvordan sterke krefter i det moderne norske samfunnet i dag forkaster de verdiene vi satte høyt bare for to generasjoner siden. Et større antall brukere som frivillig har rasjonalisert drifta gjennom bygging av samdriftsfjøs opplever sviktende økonomi, slitasje og må kaste inn handkleet etter kort tid. Ved etablering av melkesamdrifter sparer staten over hundre tusen kroner i tilskudd hvert år for hver deltaker. Stordriftsfordelene dekker ofte ikke inn dette. Samtidig vegrer mange i den yngre generasjon seg for å overta fordi de ikke ønsker en arbeidshverdag som sine foreldre, uten mulighet til å delta med ungene på fritidsaktiviteter eller reise bort på lengere sommerferie. Dette skjer på tross av at næringen er politisk styrt og gitt rammebetingelser gjennom årlige jordbruksavtaler. Senterpartiet kan ikke støtte en landbrukspolitikk som ikke greier å sikre grunnlaget for norskprodusert mat og gi muligheter for selvstendige yrkesutøvere å dyrke den norske jorda og oppnå et anstendig økonomisk utkomme. Bjugn Senterparti ved Ole Graneng

12 11. Fra Trondheim Sp Senterpartiet tar verdensansvaret på alvor! Har du noen gang tenkt på hva du taper ved at matjorda legges under asfalten? 1 mål med god matjord for kornproduksjon som det er i Sør-Trøndelag og spesielt i Trondheimsregionen gir om lag 450 kilo hvete. Regner vi dette om i antall brød så får i 900 brød pr. mål. Sør-Trøndelag har noen av de verste kommunene med tanke på nedbygging av dyrkamark. På rangeringen over hvor mye av dyrkamark som omdisponeres i norske kommuner, havner bl.a. Trondheim på 2. plass og Melhus på 5. plass. Jordvern er en samfunnssak som er enormt viktig for framtiden både i Norge og verden for øvrig. Med tanke på fremtidige generasjoner, blir det for enkelt med kortsiktige løsninger for utbyggingen i Sør-Trøndelag. Kan vekstskåte kommuner få sitte med denne omdisponeringsmakten av matjorda? Arealene som ligger under størst utbyggingspress i Sør-Trøndelag er av nasjonal interesse og av god kvalitet med tanke på produksjon av mat. Dyrkbar jord må få samme vern som andre verdier for å sikre et større helhetsbilde for matproduksjonen i Norge. Verden forøvrig er i en enorm utvikling økonomisk. Vi ser at stadig flere land klarer å øke sin kjøpekraft og det merkes på verdensmarkedet. Kina, India og Amerika øker sine kornlager drastisk. Russland sliter med tørke og hadde stopp i eksport av hvete. Dette har medført at spekulanter har gått sterkere inn i råvarebørsen og skapt et råkjør på hveteprisen. Norge sitt kornlager er lik null. Det vil si at alt kornet vi har er i transporten eller produksjon. Norge har i dag 3% dyrket areal og potensialet for ytterligere nydyrking på 1%. Av disse arealene så får vi maksimalt en selvforsyningsgrad på 45%. En operativ matproduksjon og en solid selvforsyningsgrad er vår sikkerhet inn i framtiden. Garantien får å få kjøpt mat av andre land er ingen selvfølge får våre etterkommere, selv om Norge skulle ha økonomi til det. Det er da viktig at Norge er i stand til å produsere nok mat til å ta vare på sine innbyggere, og ikke kun belage seg på å importere det vi spiser. Årsmøte i Senterpartiet Sør-Trøndelag vil kjempe aktivt for å opprettholde selvforsyningsgraden i Norge. Norge må ta på alvor sin rett og plikt til å produsere nok mat for våre etterkommere.

13 12. Resolusjon om BPA Retten til et verdig og meningsfylt liv Funksjonshemmede har over lang tid toppet statistikkene for trygdemottakere og arbeidsledige. Dette er et uheldig faktum for et samfunn som ønsker flest mulig borgere i arbeid, og som ønsker å framstå som et tolerant og inkluderende samfunn. De fleste borgere ønsker å bidra til samfunnet med sin kompetanse, sine evner og talenter. Dette gjelder også for de gruppene som møter større utfordringer i arbeidslivet og hverdagen enn andre. Sør- Trøndelag Senterparti ønsker et samfunn hvor det er praktisk mulig for funksjonshemmede å delta aktivt i samfunnet, samt fremtidsbyggingen av vår nasjon. Undersøkelser har vist at brukerstyrt personlig assistanse er et av de beste samfunnsøkonomiske tiltakene for å legge til rette for funksjonshemmedes ønske om å delta aktivt i samfunnet og arbeidslivet. Ordningen gir i tillegg foreldre til barn med funksjonshemninger større mulighet til å delta aktivt i arbeidslivet. Fleksibiliteten BPAordningen gir gjør at disse familiene kan organisere sin hverdag på best mulig måte, både for barnet og sine egne karrierer. Minst like viktig er det at de funksjonshemmede får økt livskvalitet ved at de får muligheten til å bestemme over sin egen hverdag. Grunnleggende menneskerettigheter som at man selv bestemmer når man vil spise, legge seg og gå på do er best ivaretatt i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. BPA er et av de viktigste verktøyene for normalisering av situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mange trenger ikke pleie og omsorg for å klare seg, men praktisk bistand. Dette gjør at flere funksjonshemmede kan flytte ut av institusjonene, og på den måten leve et aktivt og verdig liv i samfunnet. BPA-ordningen gir brukeren mulighet til selv å administrere sin egen hverdag i forhold til jobb, fritid og utdanning. Ordningen med BPA går i hovedsak ut på at den funksjonshemmede selv er sjef for sine ansatte, og selv bestemmer hvem som skal ansettes og når de skal jobbe. Alt dette skjer innenfor rammene av timevedtaket som fattes av kommunen for den enkelte brukeren. Det er en generell oppfatning om at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er dyrere enn tradisjonell offentlig hjelp. Flere undersøkelser viser at dette er en myte. De viser blant annet at en BPA time er 39 % billigere enn tilsvarende hjemmehjelptjeneste i Trondheim kommune (Econ, 2003). Grunnen til dette er at de indirekte kostnadene med administrasjon og faglig oppfølging av assistentene faller helt bort. I tillegg sparer kommunen store summer på at brukeren reduserer sitt behov for andre kommunale helsetjenester (Econ, 2010). Brukerstyrt personlig assistanse er en vinn-vinn-situasjon for alle berørte parter. Både brukeren selv, kommunen, arbeidstakerne og ikke minst samfunnet har mye å tjene på denne ordningen. Sør-Trøndelag Senterparti ønsker at denne ordningen skal rettighetsfestes slik at alle funksjonshemmede, uansett hvor de bor, har mulighet til å få et verdig og meningsfylt liv, og ikke minst bidra til samfunnet på lik linje med alle andre borgere i Norge.

14 13. Økt satsing på bioenergi Norge må ta et krafttak for å utnytte ressursene innen skogsvirke og bioenergi på en bedre måte. Det må stimuleres til bygging av flere bioenergianlegg, gjerne i kombinasjon med fjernvarme. Det er store gevinster å hente, dersom dette utvikles til en bærekraftig næring. Gjennom økt satsing på bioenergi oppnår man: Miljøvennlig energi Bedre utnyttelse av skogsvirke Rydding langs veger Bedre sikt og færre dyrepåkjørsler Åpnere kulturlandskap Det må etableres støtteordninger gjennom Enova, som gir konkurransedyktige priser på energi fra bioenergianlegg. Oddbjørn Rømma/ Åfjord Senterparti

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

6 900 6 880 6 760 6 620 6 480 6 340 6 200 6 283 2014k4 2013K4 2012K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 2 1,5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

RAPPORT TREBEARBEIDENDE BEDRIFTER I SØR-TRØNDELAG

RAPPORT TREBEARBEIDENDE BEDRIFTER I SØR-TRØNDELAG RAPPORT TREBEARBEIDENDE BEDRIFTER I SØR-TRØNDELAG INNLEDNING Tredrivers rapport over gjennomførte besøk hos de fleste trebearbeidende bedriftene i fylket. Rapporten omfatter 82 bedrifter. Av disse er 75

Detaljer

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Fylkesbildet Vårkonferansen 16. mai 2017 Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48-1 -1 +1 137 233 innbyggere Ø 5 967 +6,3 % siste 10

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Status for fylkesveger i teleløsningen 2013

Status for fylkesveger i teleløsningen 2013 Område / 1601 Fosen Status for fylkesveger i teleløsningen 2013 Kommune 12. april 19. april 26. april 3.mai 10.mai Osen Roan Fortsatt telehiv i Steinsdalen og Osenfjellet. Hull-lapping på faste dekker.

Detaljer

Status for fylkesveger i teleløsningen 2013

Status for fylkesveger i teleløsningen 2013 Område / 1601 Fosen Status for fylkesveger i teleløsningen 2013 Kommune 12. april 19. april 26. april 3.mai 10.mai Osen Roan Fortsatt telehiv i Steinsdalen og Osenfjellet. Hull-lapping på faste dekker.

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Sammenslåing kommune, region og etater

Sammenslåing kommune, region og etater Sammenslåing kommune, region og etater Muligheter, utfordringer og løsninger Alf-Petter Tenfjord Mange reformer og mange endringer Kommunereform Andre reformer - Politi - NAV - Helse - Barnevern - Skatt

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros 30.08.17 Lasse Arntsen, regiondirektør Hva er Statped en nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet en statlig spesialpedagogisk tjenesteyter en støtte

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Viktige utfordringer for kommunesektoren og KS. Helge Eide, KS Sør-Trøndelag høstkonferanse og fylkesmøte, Røros 4.november 2015

Viktige utfordringer for kommunesektoren og KS. Helge Eide, KS Sør-Trøndelag høstkonferanse og fylkesmøte, Røros 4.november 2015 Viktige utfordringer for kommunesektoren og KS Helge Eide, KS Sør-Trøndelag høstkonferanse og fylkesmøte, Røros 4.november 2015 Introduksjon til KS KS roller som medlemsorganisasjon: Interessepolitisk

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

- gjestfri, fresk og frak

- gjestfri, fresk og frak - gjestfri, fresk og frak Orientering til møte i LORIF 21. mars 2012 Daglig leder Leif Harald Hanssen www.kystenerklar.no - gjestfri, fresk og frak 37.129 kystboere Roan 994 innb Osen 1025 innb Frøya 4326

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

Verdier som varer, verdier som varmer

Verdier som varer, verdier som varmer copyright: FlipFilm Daniel Mork Sør-Trøndelag KrF Stortingsvalget 2017 Verdier som varer, verdier som varmer INFORMASJON Menneskeverd i sentrum copyright: FlipFilm Daniel Mork Geirmund Lykke 1. kandidat

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

HAMARØY KOMMUNE - INNSPILL TIL HØRING OM NYTT INNTEKTSSYSTEM

HAMARØY KOMMUNE - INNSPILL TIL HØRING OM NYTT INNTEKTSSYSTEM Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Kommunal- og moderniseringsdep HAMARØY, 1.3.2016 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 15/847-7 233 &13

Detaljer

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. Trondheim,

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. <Deres ref> <Var ref> Trondheim, f POLITIET Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato , 20.06.2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010 Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? Per Skorge Norges Bondelag LU konferanse 19.november 2010 E24 09.11.2010 Forsyningskrisen 2008 og 2010 Vinter 2008: En rekke land

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

09:30 REGISTRERING OG LETT SERVERING

09:30 REGISTRERING OG LETT SERVERING Agenda 09:30 REGISTRERING OG LETT SERVERING 10:00 Velkommen v/ Per Olav Hopsø, Sør-Trøndelag fylkeskommune 10:10 Nasjonal politikk for sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder v/terje Qvam, Miljødirektoratet

Detaljer

Fosen Utvikling drivkrefter og scenarier. 2. Desember 2015

Fosen Utvikling drivkrefter og scenarier. 2. Desember 2015 Fosen Utvikling drivkrefter og scenarier 2. Desember 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke kan gjøre

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Framtidens kommune - hva vil Holtålen? Innledning til debatt i kommunestyremøte Holtålen

Framtidens kommune - hva vil Holtålen? Innledning til debatt i kommunestyremøte Holtålen Framtidens kommune - hva vil Holtålen? Innledning til debatt i kommunestyremøte Holtålen 14.11.2013 Tema 1. Utfordringsbildet for kommunesektoren 2. Hvor står Holtålen? Hva ser vi? 3. Hva gjør vi med det

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall Sektortilstand Nasjonale prøver Foreløpige GSI-tall Grunnskolens informasjonssystem GSI Noen foreløpige tall Viljar Johannessen Sektortilstand lesing 5. trinn 2013 Hva kan vi lese ut av tallene?

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hva skal jeg snakke om Målsettinger Status Samarbeid fylkeskommunen kommunene i Trøndelag Målsettinger Økt læringsutbytte

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Innhold i denne orienteringen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Tildeling av grunnskjønn for 2016

Tildeling av grunnskjønn for 2016 I Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2016 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell Sum grunnskjønn, jf. grønt hefte 1601 ~Trondheim 1612 - Hemne 1613 - Snillfjord 1617 - Hitra 1620 - Frøya 1621 - Ørland

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer

Andelsbruk=jordvern? Kristine Lien Skog, stip

Andelsbruk=jordvern? Kristine Lien Skog, stip Andelsbruk=jordvern? Kristine Lien Skog, stip Bilde: Ku Disposisjon Hva er jordvern? Hvorfor jordvern? Politikk for jordvernet Hvorfor jordvern i by og tettstedsutviklingen? Hvorfor urbant landbruk? Konklusjon

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI 5. MARS 2016 Side 1 av 7 FORSLAG 1: Forslagstiller: Fredrik Bjørnebekk-Waagen, fraksjonsleder og Tor Egil Brusevold, utvalgsleder utvalg for landbruk og teknikk

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Arbeidsplan 2018 Budsjett Trøndelag Senterparti

Arbeidsplan 2018 Budsjett Trøndelag Senterparti Arbeidsplan 2018 Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti Arbeidsplan 2018 Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Organisasjonsarbeid... 4 2.1 Kompetansebygging... 4 2.2 Verving/rekruttering...

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2016/7398-2 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Politireformen - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Detaljer

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring.

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring. Foto: Grethe Lindseth Søknadsskjønn 2017 21. oktober 2016 Statens hus 2 Skjønnstilskuddet Fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger.

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer