Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS"

Transkript

1 Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr

2 VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap som oppstod som følge av en fusjon mellom ROI Invest AS, stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og Helgeland Vekst AS, stiftet Helgeland Invest har sitt hovedkontor i Sandnessjøen i Alstahaug kommune, samt avdelingskontor i Mo i Rana. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller, andre geografiske områder. INVESTERINGSSTRATEGI Helgeland Invest AS prioriterer satsing på bestående bedrifter med utviklingspotensial, og i mindre grad på bedrifter i etableringsfasen. Helgeland Invest AS har for tiden tyngdepunktet av investeringene innenfor sjømatrelatert virksomhet, eiendom/infrastruktur og oljerelatert virksomhet. Eiendom, sjømat og underleverandører til oljeindustrien er prioriterte investeringsområder. Andre bedrifter og prosjekter som ikke befinner seg innenfor disse næringene, kan vurderes dersom de anses å være gode investeringer for Helgeland Invest AS. Helgeland Invest ønsker fortrinnsvis at investeringer skal skje sammen med andre medinvestorer. Dette for å spre risiko og øke tilgangen på kapital og kompetanse i prosjekter som man investerer i. Helgeland Invest ønsker heller ikke å gå inn i mindre investeringer og har definert en nedre grense i forhold til ønsket størrelse på MNOK 3,0. I et medeierskap med andre har Helgeland Invest som strategi at selskapets eierandel i de prosjekter man går inn i, skal ligge i intervallet 15-40%. I tillegg til kapital bidrar Helgeland Invest AS gjennom aktivt styrearbeid med kompetanse, nettverksbygging og annen bistand. ORGANISASJON / MILJØ Helgeland Invest AS hadde fire ansatte; en kvinne og tre menn. Selskapet ledes av administrerende direktør. Styret har fem medlemmer, hvorav en kvinne. I tillegg møter det kvinnelige varamedlemmet fast i styremøtene. Selskapet har en policy som sikrer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært noen arbeidsulykker eller yrkesskade ved bedriften. Sykefraværet i 2012 ble på 1,04 %. EIERFORHOLD Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 80,3. Selskapet hadde 102 aksjonærer pr Helgeland Sparebank er største aksjonær med 48,3 % av aksjene. For øvrig eier ingen aksjonærer 20 % eller mer av aksjekapitalen i selskapet. (Se note 7) Selskapets aksje har ikke vært omsatt i Aksjonærstørrelse Antall Antall Andel (ant. aksjer) aksjonærer aksjer (%) Over ,2 % ,9 % ,5 % ,7 % ,7 % Sum ,0 % Tabell 1: Aksjonærer i Helgeland Invest AS pr etter størrelse i antall aksjer Helgeland Invest AS ÅRSBERETNING 2012 Side 1

3 HELGELAND INVEST SINE INVESTERINGER Porteføljen Pr var det totalt 22 direkte engasjementer i selskapets portefølje, se oversikt bakerst i årsrapporten. Samlet utgjør sjømatinvesteringene 34,5 % av bokført verdi. Disse investeringene, i hovedsak gjennom Vigner Olaisen AS, er fortsatt vår største og viktigste næring når det gjelder investerte kroner. Oppdrettsselskapet Nova Sea AS (hvor Vigner Olaisen AS eier 51,5 %) oppnådde et meget bra resultat også i Sundsfjord Smolt AS som er en relativt nyetablert bedrift har vist en utvikling og resultater over det forventede også i Prima Laks AS lyktes ikke med å skaffe avtaler som gjorde fortsatt drift mulig. Selskapet meldte oppbud i februar Også Oldermann Seafood AS er under avvikling. Samlet utgjør investeringene i eiendom og infrastruktur 20,1 %. Mo Industripark AS leverte et godt resultat også i Eksportindustrien i industriparken har gått for fullt hele året. Eiendomsselskapet Meyer Eiendom AS leverer et nullresultat i 2012 som er noe svakere enn forventet. Investeringene i oljerelatert virksomhet utgjør 32,1 %. Helgelandsbase er vår største investering i sektoren, og viser en god utvikling og høy aktivitet. Selskapet er fortsatt i en tung investerings- og utbyggingsfase. HI har gjennom deltakelse i emisjon i 2012, samt kjøp av en aksjepost, økt sin eierandel til 35,3 %. De to siste år har bokført verdi av porteføljen vært som vist i tabell 3: Bokført pr Investert i året (aksjer, lån) Bokført verdi avhendete aksjer Avdrag lån Nedskrivninger = Bokført (inkl. lån) Tabell 3: Bokført verdi porteføljebedrifter (i NOK 1000) ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettvisende bilde av den økonomiske situasjonen. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskap for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelse av regnskapet. Resultat Årets resultat etter skatt er på MNOK 0,1. Styret anbefaler at overskuddet avsettes til annen egenkapital. Salgssum fra salg av aksjer i porteføljebedrifter ble MNOK 33,404. Det er foretatt nedskrivninger av aksjer og lån i porteføljen med MNOK 17,3. Dette er i all hovedsak fordelt på følgende engasjementer: KapNord Fond AS, North Energy ASA,Trade Analytics AS, Inkubator Kapital AS, Såkorninvest Nord AS, Oldermann Seafood AS og Prima Laks AS. Etter norsk regnskapslovgivning er det foretatt nedskrivninger på porteføljebedrifter som er vurdert å ha en lavere verdi enn bokført verdi. Det er tilsvarende ikke foretatt oppskrivninger for porteføljebedrifter som antas å Helgeland Invest AS ÅRSBERETNING 2012 Side 2

4 ha en høyere verdi enn bokført verdi. En verdijustert egenkapital vil derfor se annerledes ut enn den bokførte egenkapitalen. Årets realiserte inntekter ble MNOK 24,4. I tabell 4 følger inntektsmessige hovedtall for de siste årene: Aksjeutbytter/Konsernbidrag Gevinst/tap ved aksjesalg Renter ansvarlige lån Avkastning på innskudd og plasseringer Reversering av nedskrevet portefølje 0 Sum realiserte inntekter før tap Tabell 4: Selskapets inntekter pr. år (i NOK 1000) Risiko Etter årets nedskrivninger vurderes risikoen i porteføljen som moderat. Balansen Sum eiendeler økte fra MNOK 304,5 i 2011 til MNOK 332,6 i Egenkapitalen er økt fra MNOK 300,5 til MNOK 300,6 pr Selskapets frie egenkapital er MNOK 92,8. Likviditet Pr har selskapet MNOK 74,3 innestående på konto samt en ubenyttet trekkrettighet på MNOK 45. EGENKAPITALUTVIKLING Egenkapitalen for Helgeland Invest AS er pr på MNOK 300,6. Finansiell risiko Selskapet har en egenkapitalandel på 90,3 %. UTSIKTENE FREMOVER For hovedsatsningsområdene i selskapet er det forventet en god utvikling fremover. Innenfor sjømatsegmentet forventer vi et godt år. Vi ser en betydelig økning i laksepriser og det kan forventes gode resultater og utbytter fra våre engasjementer i Vigner Olaisen og Sundsfjord Smolt. Selskapene driftes godt og Helgelandskysten har vært skjermet for sykdommer i biomassen. Markedet globalt preges av økt etterspørsel og begrenset tilbud blant annet på grunn av problemer med oppdrett i Chile, begrensninger innen maksimalt tillat biomasse og en stabil vekst i den globale etterspørselen etter laks. Innen oljerelatert virksomhet ser vi fortsatt økt aktivitet på Helgeland og mer forventes. Produksjonen på Skarvskipet er i gang og Aasta Hansteen er vedtatt utbygd. Helgelandsbase og Helgeland Offshore er Helgeland Invest AS ÅRSBERETNING 2012 Side 3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Helgeland Invest AS Næringseiendom & Infrastruktur Havbruk & Sjømat Olje & Gass, Industri Annet Mo Industripark AS (17%) Vigner Olaisen AS (20,2 %) Helgelandsbase Holding AS (35,3 %) Kunnskapsparken Helgeland AS (13,4 %) Meyer Eiendom AS (45,25 %) Sundsfjord Smolt AS (37%) Helgeland Offshore AS (24,5 %) Kunnskapsparken Bodø AS (3,8 %) Helgeland Smolt AS (25 %) North Energy ASA (0,8 %) Sentrum Næringshage AS (16,2 %) Prima Laks AS (under avvikling) Onshore Group North AS (44,15 %) Trade Analytics AS (22,5 %) Oldermann Seafood AS (under avvikling) Hemnes Holding AS (49,56 %) Rana Utviklingsselskap AS (16,7 %) Miras Group AS (under avvikling) Documed AS (49,96 %) Kapnord Fond AS (18,5%) Såkorninvest Nord AS ( 1,6 %) Arcticulture AS (10 %) Inkubator Kapital Ajourført (under avvikling) Tlf Helgeland Invest AS, Org.nr , Postboks 500, 8601 Mo i Rana

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer