Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr Tlf.nr Kontor: Strandgata 5 Org.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr."

Transkript

1

2 (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr Tlf.nr Kontor: Strandgata 5 Org.nr

3 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i både nye og etablerte bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller, andre geografiske områder. INVESTERINGSSTRATEGI ROI Invest (ROI) prioriterer satsing på bestående bedrifter med utviklingspotensial og også til en viss grad i bedrifters etableringsfase. Konsentrert satsing innen et begrenset antall bransjer prioriteres. ROI har for tiden tyngdepunktet av investeringene innenfor sjømatrelatert virksomhet. Eiendom, gjennom ROI Eiendom AS, er prioritert investeringsområde. Dessuten søkes det etter gode prosjekter også i andre bransjer. Primært deltar ROI som medeier i selskap. I overensstemmelse med vedtektene tar ROI normalt eierandeler på mindre enn 50 %. Pr. dato er ROI Eiendom eneste porteføljebedrift hvor eierandelen er mer enn 50 % (60 %). I tillegg til kapital tilføres porteføljebedriftene kompetanse fra ROIs ansatte eller nettverk etter behov innen ledelse, strategi, økonomistyring m.m. Bistand gis også som en naturlig del av styrearbeidet når ROI er representert. Dessuten arbeider ROI nært med ledelsen i porteføljebedriftene, og holder seg godt oppdatert om selskapenes utvikling og muligheter. ORGANISASJON / MILJØ ROI Invest AS hadde tre ansatte; to kvinner og en mann. Styret har fem medlemmer, hvorav to kvinner. Administrerende direktør er Nils Fr. Røv. Selskapet har en policy som sikrer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er i 2008 ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre arbeidsforholdene. Det har ikke vært noen arbeidsulykker eller yrkesskade ved bedriften. Også 2008 ble et år med lavt sykefravær blant ROIs ansatte (0,4 %). EIERFORHOLD Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 53,5. Selskapet hadde 99 aksjonærer pr Helgeland Sparebank er største aksjonær med 48,3 % av aksjene. For øvrig eier ingen aksjonærer 20 % eller mer av aksjekapitalen i selskapet. Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Styremedlem Halvor Svartdal (Hektor AS) 335 aksjer (0,6 %) Adm. direktør Nils Fr. Røv 290 aksjer (0,5 %) I 2008 ble det omsatt ROI-aksjer. Fire aksjonærer har solgt seg ut og fem nye er kommet til, bl.a. Helgelandskraft som nå er nest størst med 13,1 %. Selskapets aksjonærer fordelt på aksjonærstørrelse var pr som vist i tabell 1: Aksjonærstørrelse Antall Antall Andel (ant. aksjer) aksjonærer aksjer (%) Over ,9 % ,6 % ,2 % ,0 % ,2 % Sum ,0 % Tabell 1: Aksjonærer i ROI Invest AS pr etter størrelse i antall aksjer ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 1

4 Aksjonærene i ROI Invest AS er fordelt bransjevis som vist i figur 1: Offentlig/Org. 18 % Bedrifter 26 % 50 % Finansinstitusjoner Enkeltpersoner 6 % Figur 1: Eierforhold bransjevis pr ROI INVESTS INVESTERINGER Årets tilgang: ROI Invest investerte i 2008 MNOK 52,7. Av dette ble MNOK 16,3 investert i eksisterende portefølje og MNOK 36,4 i syv nye bedrifter. De nye bedriftene det ble investert i, var: NAP Marine AS, som er et oppdrettsselskap for torsk. Selskapet er lokalisert i Inndyr i Gildeskål kommune, Miras Invest AS som eier 100% av aksjene i Miras Holding AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Miras AS, Helgelandsbase Holding AS som eier 100 % av aksjene i Helgelandsbase AS og 90 % av aksjene i Helgelandsbase Eiendom AS (De siste 10 % i HBE eies av kommuner på Helgeland), Nova Smolt AS som er i gang med å bygge et anlegg for laksesmolt i Sundsfjord i Gildeskål kommune. Selskapet eies sammen med Nova Sea AS (48 %), Lovundlaks AS (10 %) og GIFAS AS (5 %). Disse er også, sammen med Marine Harvest AS, kunder i selskapet, Helgeland Talentutvikling AS som investerer i lovende fotballspillere, med tanke på videresalg, Inkubator Kapital AS som er et selskap som skal bringe gode prosjekter i inkubatorfasen videre opp til et interessant investeringsobjekt, Hemnes Holding AS som er et eierselskap av båtprodusenten Rana Plast AS på Hemnesberget, samt bygningsmassen som benyttes til båtproduksjonen. Investeringsvolum siste fire år, fordelt på nye og eksisterende engasjement, er vist i tabell 2: Nye engasjement Eksisterende portefølje Totalt Tabell 2: Aksjeinvesteringer pr. år (i NOK 1000) ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 2

5 Årets avgang fra porteføljen. Miras Holding AS, solgt til Miras Invest AS. Music Media AS, solgt til gründer og medeier. Helgelandsbase AS, solgt til Helgelandsbase Holding AS Avanti Engineering AS, solgt til ansatte i selskapet. Porteføljen Pr var det totalt 22 direkte engasjementer i selskapets portefølje, se oversikt bakerst i årsrapporten. De fire siste år har bokført verdi av porteføljen vært som vist i tabell 3: Bokført pr Investert i året Bokført verdi avhendete aksjer Konverterte lån fra tidl. år Avdrag lån Nedskrivninger = Bokført (inkl. lån) Tabell 3: Bokført verdi porteføljebedrifter (i NOK 1000) Ved slutten av året hadde selskapet en fordeling av investeringene på bransjer som vist i fig.2: Andre bransjer 6,4 % IKT 10 % Eiendom/ Infrastruktur 33,7 % Sjømat 49,9 % Figur 2: Bokført verdi portefølje, fordelt bransjevis (%) ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 3

6 KONSERNET ROI INVEST Konsernet ROI Invest består foruten morselskapet av datterselskapet ROI Eiendom AS med datterselskapene Optimogården AS, Fr.Nansensgt. 12 Mo AS, Strandgata Lager AS, Apotekergården Rana AS, Kirkegata 1 Mo AS, Bennettbygget AS, Midtbyen Eiendom AS og Fokusbygget Mosjøen AS. I tillegg eier ROI Eiendom 33 % i Mellomvika 5 AS og 25,5 % i Dunderland Eiendom AS. ROI Eiendom AS kjøpte fire nye eiendommer i To av disse ligger sentralt i Mosjøen sentrum, den tredje er en ny seksjon i Bennettbygget, Mo i Rana. I tillegg 25,5 % av Dunderland Eiendom i Mo (Rana Blad-bygget). Det er vedtatt en strategi som forutsetter fortsatt vekst samt konsolidering av eksisterende portefølje. ØKONOMI MORSELSKAPET Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettvisende bilde av den økonomiske situasjonen. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskap for 2008 er satt opp under denne forutsetning. Resultat Årets overskudd etter skatt er på MNOK 2,1. Styret foreslår at resultatet i sin helhet avsettes til annen egenkapital. Årets realiserte inntekter ble MNOK 18,5. I tabell 4 følger inntektsmessige hovedtall for de fire siste årene: Aksjeutbytter/Konsernbidrag Gevinst ved aksjesalg Renter ansvarlige lån Tjenesteyting Avkastning på innskudd og plasseringer Sum realiserte inntekter før tap Tabell 4: Selskapets inntekter pr. år (i NOK 1000) Risikoen i porteføljen vurderes totalt sett å være høyere enn foregående år, til tross for positiv utvikling i flere porteføljebedrifter. Dette skyldes at torskeoppdrett har hatt en negativ utvikling, som det vil ta noe tid å få snudd. ROI er engasjert i tre selskap i denne bransjen; Helgelandstorsk AS og Nordland Marin Yngel AS gjennom eierskap i Helgeland Marinfisk AS; og i tillegg NAP Marine AS. I ROI Invests regnskap er verdien av aksjeposten i Helgeland Marinfisk AS skrevet ned med MNOK 4,1 i 2008, og NAP Marine AS er nedskrevet med MNOK 6,0. I tillegg er befraktning av gods til sjøs inne i en vanskelig tid, med betydelig overkapasitet av fartøyer. I denne bransjen er ROI Invest engasjert i selskapet Rana Shipping Company AS. Denne aksjeposten er skrevet ned med MNOK 1,3 i 2008-regnskapet. ROI Invest AS bokførte ingen tap i 2008 i forbindelse med salg av aksjeposter. Balansen Sum eiendeler gikk ned fra MNOK 221,7 i 2007 til MNOK 199,2 i Egenkapitalen økte siste år fra MNOK 196,7 i 2007 til MNOK 198,8 i Selskapets frie egenkapital er MNOK 145,3. Kapitalsituasjonen Pr var MNOK 30,3 plassert som bankinnskudd og andre verdipapirer som vist i figur 3: ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 4

7 80,0 70,0 71,4 60,0 50,0 40,0 30,0 33,4 30,3 Aksjefond/Grunnfond Innskudd 20,0 18,5 10,0 9,2 0, Figur 3: Ledig likviditet pr (i MNOK) ØKONOMI KONSERNET Konsernet omsatte i 2008 for MNOK 8,8 mill. (mot MNOK 160 i 2007). Årsaken til nedgang i konsernomsetning er at Miras AS er ute av konsernregnskapet. Konsernet hadde i 2008 et overskudd på MNOK 1,9 mot MNOK 81,3 året før. Egenkapitalen for morselskap og ROI konsern har de siste fire år utviklet seg som vist i figur 4: 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 EK morselskap EK ROIkonsernet 120,0 100,0 80, Figur 4: Utvikling i egenkapital morselskap og konsern (MNOK) Finansiell risiko ROI-konsernet som helhet har god soliditet med MNOK 222 i egenkapital, 66,4 % egenkapitalandel og tilfredsstillende likviditet. Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i valutakurser. Selskapenes gjeld har flytende rente, og morselskapet har ikke gjeld. Endringer i rentenivå vil kunne påvirke investeringsmulighetene i framtidige perioder. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være lav. ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 5

8

9

10

11

12 ROI Invest AS (alle tall i kr 1 000) KONSERN MORSELSKAP Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad (6 475) (7 243) Resultatandel i tilknyttet selskap (EK-metoden) Periodens betalte skatter 0 0 (71 904) (8 614) Gevinst/tap ved avgang av aksjer/lån (8 565) (75 500) Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Gevinst v/avgang driftsmidler Nedskriving aksjer Endring i kundefordring, utført ikke fakturert produksjon, varelager og leverandørgjeld (367) Endring balanseført pensjonspremiefond Endring i andre tidsavgrensninger A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer i datterselskap (8 310) (3 180) (2 113) (18 513) Utbetaling ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskap (18 513) (2 113) Innbetaling ansvarlige lån (58 701) (25 931) Utbetaling ved kjøp i andre aksjer (25 931) (58 701) 0 0 Utbetalinger ansvarlige lån 0 (2 766) 0 0 Inn-/utbetaling andre lån Innbetaling salg av virksomhet Utbetaling ved kjøp av virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler (52 112) Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (49) (67 363) B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (23 610) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (10 695) (24 064) Utbetaling av utbytte (24 064) (10 695) Ny egenkapital minoritet Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av langsiktig gjeld Netto innbetaling/(utbetaling) kassekreditt 0 0 (10 695) C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (24 064) (10 695) Likviditetsendringer fra (37 738) A+B+C Netto kontantstrøm fra perioden (41 165) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av: Bankinnskudd Diverse kapitalplasseringer C Sum likviditetsbeholdning

13 Noter til regnskapet for 2008 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ROI Invest AS og datterselskapene som fremgår av note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskaper Datterselskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med andre datterselskap eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene, har bestemmende innflytelse og eierskapet ansees varig. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Datterselskapene som inngår i ROI Invest-konsernet pr fremgår av note 4. Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS har betydelig innflytelse og eierskapet ansees varig. Vanligvis gjelder dette selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med datterselskap har en eierandel på mellom 20% og 50%. Mo Industripark AS, hvor ROI Invest AS eier 17,0 % av aksjene er imidlertid medtatt som tilknyttet selskap da det er antatt at ROI Invest AS har betydelig innflytelse i Mo Industripark-konsernet. Tilknyttede selskap som inngår i konsernet fremgår av note 4. De tilknyttede selskap (se note 4) vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er de tilknyttede selskapene vurdert etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatet etter skatt i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og justert for eventuelle avskrivninger på merverdier eller inntektsføringer av minderverdier som skyldes at kostpris på aksjene var høyere/lavere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

14 Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen, time for time Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling utgiftsføres. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

15 Pensjoner Regnskapsføring av pensjoner skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen.ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Endring av regnskapsprinsipper Det er ikke foretatt noen endringer i regnskapsprinsipp i 2008 Endring i konsernsammensetningen Det er følgende endringer i konsernsammensetningen i 2008: Kjøp/etablering av selskaper: Midtbyen Eiendom AS (100% eid av ROI Eiendom AS) Fokusbygget Mosjøen AS (100% eid av Midtbyen Eiendom AS) Dunderland Eiendom AS (25,5% eid av ROI Eiendom AS) Salg/avvikling av selskaper: Det er ikke solgt eller avviklet noen selskap i konsenet i Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

16 Note 1 - Egenkapital (alle tall i kr 1 000) Morselskap Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Annen inn-skutt kap. Annen EK Sum Egenkapital pr Tilbakeført utbytte egne aksjer - Salg egne aksjer - Årets resultat Egenkapital pr ROI Invest konsernet Majoritet Sum Minoritet egenkap. Egenkapital Endring minoritet Andre endringer gjenom året Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) (1 237) 711 Egenkapital pr ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

17 Note 2 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente. Det vurderes en kombinasjon av flytende og fast rentebinding for å redusere risikoen. Aksjekursrisiko Utvikling i aksjekurserkurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet da en vesentlig del av selskapets midler er plassert i aksjer. Note 3 Varige driftsmidler Morselskapet Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler - - Gevinst v/avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

18 Note 3 Varige driftsmidler (forts) Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Avgang nedskrivninger - - Avgang ordinære avskrivninger Akk av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 0-20 år 5-20 år 3-10 år 0-20 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

19 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel ROI Invest AS Eierandel andre konsernselskap Eierandel ROI Invest AS konsern Bokført verdi ROI Invest AS Bokført egenkapital Resultat ROI Eiendom AS 2004 Rana 60 % 0 % 60 % (712) Optimogården AS 2006 Rana 0 % 61 % 36 % (378) Fr. Nansensgt 12 Mo AS 2006 Rana 0 % 100 % 60 % (316) Apotekergården 12 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (351) Kirkegata 1 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (126) Strandgata Lager AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Bennettbygget AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (480) Midtbyen Eiendom AS 2008 Vefsn 0 % 100 % 60 % (216) Fokusbygget Mosjøen AS 2008 Vefsn 0 % 100 % 60 % (443) (825) Bokført verdi ROI Invest AS Tilknyttede selskap Helgeland Marinfisk AS Lovund 46 % - 46 % Hemnes Holding AS 2008 Hemnes 45 % - 45 % Inkubator Kapital AS 2008 Vefsn 25 % - 25 % 252 Cerum SMB AS Rana 42 % - 42 % Mo i Rana Næringspark AS 1999/2001 Rana 37 % - 37 % Mo Industripark AS Rana 17 % - 17 % Krokfors Fritidsområde AS 2004 Rana 34 % 34 % 441 Documed AS Rana 48 % 48 % Sundsfjord Smolt AS 2008 Gildeskål 36 % - 36 % Rana Shipping Company AS 2006 Rana 44 % 44 % Dunderland Eiendom AS 2008 Rana 0 % 25 % 25 % Mellomvika 5 AS 2007 Rana 0 % 33 % 20 % Bokført verdi ROI Invest AS ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

20 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v (forts) ROI Invest-konsernet Tilknyttede selskap behandlet etter egenkapitalmetoden: Cerum Docu- Hemnes Rana Shipping Mo Industri- Helgeland Sundsfjord Music Merverdianalyse SMB AS med AS Holding AS Company AS park AS Marinfisk AS Smolt AS Media AS Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (41 650) (2 886) Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat (615) (585) (4 109) Gevinst/tap ved salg Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill - (104) - (95) Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (615) (488) (3 466) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel (615) (488) (3 466) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte) - - (2 553) - - Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr Uavskrevet goodwill/badwill pr (1 440) - - Avanti Krokfors Inkubator Dunder- Engine- Helgelands- Mellom- Fritids- Mo i Rana kapital land Eien- Sum Merverdianalyse (forts) neering base vika 5 AS område AS Næringspark AS AS dom AS konsernet Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (38 576) Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat - - (597) (665) Gevinst/tap ved salg Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill (448) - (55) (58) Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (597) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag (2 553) Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr Uavskrevet goodwill/badwill pr (1 250) ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

21 Note 5 Fordringer og gjeld Morselskapet Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer - - Andre langsiktige fordringer - - Sum - - Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner - - Annen langsiktig gjeld - - Sum - - ROI Invest-konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer - - Andre langsiktige fordringer - - Sum - - Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld - - Sum Gjeld sikret ved pant Andre garantistillelser (bundne bankinnskudd) 0 0 Pantsatte eiendeler: Tomter, maskiner, bygninger Drifts-løsøre, inventar etc Varer - - Fordringer - - Aksjer - - Sum Roi Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

22 Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern Selskap i ROI Invest-konsernet Fordringer Kundefordringer - - Andre fordringer - - Lån til foretak i samme konsern Sum Gjeld Konsernbidrag - - Sum - - Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i ROI Invest AS pr består av følgende: Antall Pålydende Balanseført Aksjer De 20 største aksjonærene var pr : Aksjonærer Antall Andel Helgeland Sparebank, Mo i Rana ,32 % Helgelandskraft AS, Mosjøen ,09 % Rana kommune, Mo i Rana ,86 % Nordland fylkeskommune, Bodø ,68 % Rimer Invest AS, Mo i Rana ,97 % HFA Eiendom AS, Kristiansund ,87 % Nordlandsbanken ASA, Bodø 875 1,64 % SN-Invest AS, Mo i Rana 625 1,17 % Belgravia Holding AS, Oslo 565 1,06 % Nevis AS, Os 560 1,05 % Bech, Jarle, Mo i Rana 500 0,94 % Norman, Nikolai AS, Oslo 500 0,94 % Hektor AS, Oslo 335 0,63 % Røv, Nils Fr., Mo i Rana 290 0,54 % Bahrelitt AS, Oslo 280 0,52 % Ecasa AS, Oslo 280 0,52 % Essec AS, Oslo 280 0,52 % Innuce AS, Oslo 280 0,52 % Loe, Arne M., Mo i Rana 275 0,51 % Dahl, Kjell, Husby Tomma 250 0,47 % Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Styremedlem Halvor Svartdal 335 aksjer (gjennom selskapet Hektor AS) Adm. dir. Nils Fr. Røv 290 aksjer ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

23 Note 8 Pensjoner Morselskapet Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 person og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift - - Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse ROI Invest-konsernet Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 4 personer og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift - - Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,30 % 4,70 % Forventet lønnsregulering 4,50 % 4,50 % Forventet årlig G-regulering 4,25 % 4,25 % Forventet årlig pensjonsregulering 2,00 % 2,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,30 % 5,75 % ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

24 Note 9 Skatt Morselskapet ROI Invest-konsernet Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Skatt knyttet til konsernbidrag Endring i utsatt skatt (183) (479) (359) (384) Sum skattekostnad (183) (479) (359) (384) Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Inntekt fra TS/DS (3 464) - (7 573) - Mottatt utbytte/skattefritt konsernbidrag (3 272) (3 358) (3 272) - Nedskrivning aksjer Gevinst ved salg av aksjer (8 307) (75 359) (445) (68 163) Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller (59) 458 (492) 137 (714) (1 250) (4 464) Anvendelse av fremførbart underskudd Ikke utlignet underskudd i konsernet Årets skattegrunnlag betalbar skatt (714) (1 250) (4 001) Betalbar skatt (28%) Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer - - (141) 3 Anleggsmidler (9) (20) Avsetning etter god regnskapsskikk - (500) - (500) Pensjoner Sum Underskudd til fremføring = Netto midlertidige forskjeller (20 289) (19 634) (20 871) (18 488) Negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet Grunnlag utsatt skatt (20 289) (19 634) (14 824) (15 623) 28 % utsatt skatt (5 680) (5 497) (4 151) (4 375) Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt % av inntekt fra TS/DS (970) 28% skatt av mottatt utbytte/skattefritt ko (916) (940) Nedskrivning aksjer Gevinst ved salg av aksjer (2 326) (21 101) Permanente forskjeller (28%) Sum skattekostnad (183) (479) ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo.

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo. 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser, gassdistribusjon,

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer