Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr Tlf.nr Kontor: Strandgata 5 Org.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr."

Transkript

1

2 (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr Tlf.nr Kontor: Strandgata 5 Org.nr

3 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i både nye og etablerte bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller, andre geografiske områder. INVESTERINGSSTRATEGI ROI Invest (ROI) prioriterer satsing på bestående bedrifter med utviklingspotensial og også til en viss grad i bedrifters etableringsfase. Konsentrert satsing innen et begrenset antall bransjer prioriteres. ROI har for tiden tyngdepunktet av investeringene innenfor sjømatrelatert virksomhet. Eiendom, gjennom ROI Eiendom AS, er prioritert investeringsområde. Dessuten søkes det etter gode prosjekter også i andre bransjer. Primært deltar ROI som medeier i selskap. I overensstemmelse med vedtektene tar ROI normalt eierandeler på mindre enn 50 %. Pr. dato er ROI Eiendom eneste porteføljebedrift hvor eierandelen er mer enn 50 % (60 %). I tillegg til kapital tilføres porteføljebedriftene kompetanse fra ROIs ansatte eller nettverk etter behov innen ledelse, strategi, økonomistyring m.m. Bistand gis også som en naturlig del av styrearbeidet når ROI er representert. Dessuten arbeider ROI nært med ledelsen i porteføljebedriftene, og holder seg godt oppdatert om selskapenes utvikling og muligheter. ORGANISASJON / MILJØ ROI Invest AS hadde tre ansatte; to kvinner og en mann. Styret har fem medlemmer, hvorav to kvinner. Administrerende direktør er Nils Fr. Røv. Selskapet har en policy som sikrer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er i 2008 ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre arbeidsforholdene. Det har ikke vært noen arbeidsulykker eller yrkesskade ved bedriften. Også 2008 ble et år med lavt sykefravær blant ROIs ansatte (0,4 %). EIERFORHOLD Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 53,5. Selskapet hadde 99 aksjonærer pr Helgeland Sparebank er største aksjonær med 48,3 % av aksjene. For øvrig eier ingen aksjonærer 20 % eller mer av aksjekapitalen i selskapet. Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Styremedlem Halvor Svartdal (Hektor AS) 335 aksjer (0,6 %) Adm. direktør Nils Fr. Røv 290 aksjer (0,5 %) I 2008 ble det omsatt ROI-aksjer. Fire aksjonærer har solgt seg ut og fem nye er kommet til, bl.a. Helgelandskraft som nå er nest størst med 13,1 %. Selskapets aksjonærer fordelt på aksjonærstørrelse var pr som vist i tabell 1: Aksjonærstørrelse Antall Antall Andel (ant. aksjer) aksjonærer aksjer (%) Over ,9 % ,6 % ,2 % ,0 % ,2 % Sum ,0 % Tabell 1: Aksjonærer i ROI Invest AS pr etter størrelse i antall aksjer ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 1

4 Aksjonærene i ROI Invest AS er fordelt bransjevis som vist i figur 1: Offentlig/Org. 18 % Bedrifter 26 % 50 % Finansinstitusjoner Enkeltpersoner 6 % Figur 1: Eierforhold bransjevis pr ROI INVESTS INVESTERINGER Årets tilgang: ROI Invest investerte i 2008 MNOK 52,7. Av dette ble MNOK 16,3 investert i eksisterende portefølje og MNOK 36,4 i syv nye bedrifter. De nye bedriftene det ble investert i, var: NAP Marine AS, som er et oppdrettsselskap for torsk. Selskapet er lokalisert i Inndyr i Gildeskål kommune, Miras Invest AS som eier 100% av aksjene i Miras Holding AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Miras AS, Helgelandsbase Holding AS som eier 100 % av aksjene i Helgelandsbase AS og 90 % av aksjene i Helgelandsbase Eiendom AS (De siste 10 % i HBE eies av kommuner på Helgeland), Nova Smolt AS som er i gang med å bygge et anlegg for laksesmolt i Sundsfjord i Gildeskål kommune. Selskapet eies sammen med Nova Sea AS (48 %), Lovundlaks AS (10 %) og GIFAS AS (5 %). Disse er også, sammen med Marine Harvest AS, kunder i selskapet, Helgeland Talentutvikling AS som investerer i lovende fotballspillere, med tanke på videresalg, Inkubator Kapital AS som er et selskap som skal bringe gode prosjekter i inkubatorfasen videre opp til et interessant investeringsobjekt, Hemnes Holding AS som er et eierselskap av båtprodusenten Rana Plast AS på Hemnesberget, samt bygningsmassen som benyttes til båtproduksjonen. Investeringsvolum siste fire år, fordelt på nye og eksisterende engasjement, er vist i tabell 2: Nye engasjement Eksisterende portefølje Totalt Tabell 2: Aksjeinvesteringer pr. år (i NOK 1000) ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 2

5 Årets avgang fra porteføljen. Miras Holding AS, solgt til Miras Invest AS. Music Media AS, solgt til gründer og medeier. Helgelandsbase AS, solgt til Helgelandsbase Holding AS Avanti Engineering AS, solgt til ansatte i selskapet. Porteføljen Pr var det totalt 22 direkte engasjementer i selskapets portefølje, se oversikt bakerst i årsrapporten. De fire siste år har bokført verdi av porteføljen vært som vist i tabell 3: Bokført pr Investert i året Bokført verdi avhendete aksjer Konverterte lån fra tidl. år Avdrag lån Nedskrivninger = Bokført (inkl. lån) Tabell 3: Bokført verdi porteføljebedrifter (i NOK 1000) Ved slutten av året hadde selskapet en fordeling av investeringene på bransjer som vist i fig.2: Andre bransjer 6,4 % IKT 10 % Eiendom/ Infrastruktur 33,7 % Sjømat 49,9 % Figur 2: Bokført verdi portefølje, fordelt bransjevis (%) ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 3

6 KONSERNET ROI INVEST Konsernet ROI Invest består foruten morselskapet av datterselskapet ROI Eiendom AS med datterselskapene Optimogården AS, Fr.Nansensgt. 12 Mo AS, Strandgata Lager AS, Apotekergården Rana AS, Kirkegata 1 Mo AS, Bennettbygget AS, Midtbyen Eiendom AS og Fokusbygget Mosjøen AS. I tillegg eier ROI Eiendom 33 % i Mellomvika 5 AS og 25,5 % i Dunderland Eiendom AS. ROI Eiendom AS kjøpte fire nye eiendommer i To av disse ligger sentralt i Mosjøen sentrum, den tredje er en ny seksjon i Bennettbygget, Mo i Rana. I tillegg 25,5 % av Dunderland Eiendom i Mo (Rana Blad-bygget). Det er vedtatt en strategi som forutsetter fortsatt vekst samt konsolidering av eksisterende portefølje. ØKONOMI MORSELSKAPET Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettvisende bilde av den økonomiske situasjonen. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskap for 2008 er satt opp under denne forutsetning. Resultat Årets overskudd etter skatt er på MNOK 2,1. Styret foreslår at resultatet i sin helhet avsettes til annen egenkapital. Årets realiserte inntekter ble MNOK 18,5. I tabell 4 følger inntektsmessige hovedtall for de fire siste årene: Aksjeutbytter/Konsernbidrag Gevinst ved aksjesalg Renter ansvarlige lån Tjenesteyting Avkastning på innskudd og plasseringer Sum realiserte inntekter før tap Tabell 4: Selskapets inntekter pr. år (i NOK 1000) Risikoen i porteføljen vurderes totalt sett å være høyere enn foregående år, til tross for positiv utvikling i flere porteføljebedrifter. Dette skyldes at torskeoppdrett har hatt en negativ utvikling, som det vil ta noe tid å få snudd. ROI er engasjert i tre selskap i denne bransjen; Helgelandstorsk AS og Nordland Marin Yngel AS gjennom eierskap i Helgeland Marinfisk AS; og i tillegg NAP Marine AS. I ROI Invests regnskap er verdien av aksjeposten i Helgeland Marinfisk AS skrevet ned med MNOK 4,1 i 2008, og NAP Marine AS er nedskrevet med MNOK 6,0. I tillegg er befraktning av gods til sjøs inne i en vanskelig tid, med betydelig overkapasitet av fartøyer. I denne bransjen er ROI Invest engasjert i selskapet Rana Shipping Company AS. Denne aksjeposten er skrevet ned med MNOK 1,3 i 2008-regnskapet. ROI Invest AS bokførte ingen tap i 2008 i forbindelse med salg av aksjeposter. Balansen Sum eiendeler gikk ned fra MNOK 221,7 i 2007 til MNOK 199,2 i Egenkapitalen økte siste år fra MNOK 196,7 i 2007 til MNOK 198,8 i Selskapets frie egenkapital er MNOK 145,3. Kapitalsituasjonen Pr var MNOK 30,3 plassert som bankinnskudd og andre verdipapirer som vist i figur 3: ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 4

7 80,0 70,0 71,4 60,0 50,0 40,0 30,0 33,4 30,3 Aksjefond/Grunnfond Innskudd 20,0 18,5 10,0 9,2 0, Figur 3: Ledig likviditet pr (i MNOK) ØKONOMI KONSERNET Konsernet omsatte i 2008 for MNOK 8,8 mill. (mot MNOK 160 i 2007). Årsaken til nedgang i konsernomsetning er at Miras AS er ute av konsernregnskapet. Konsernet hadde i 2008 et overskudd på MNOK 1,9 mot MNOK 81,3 året før. Egenkapitalen for morselskap og ROI konsern har de siste fire år utviklet seg som vist i figur 4: 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 EK morselskap EK ROIkonsernet 120,0 100,0 80, Figur 4: Utvikling i egenkapital morselskap og konsern (MNOK) Finansiell risiko ROI-konsernet som helhet har god soliditet med MNOK 222 i egenkapital, 66,4 % egenkapitalandel og tilfredsstillende likviditet. Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i valutakurser. Selskapenes gjeld har flytende rente, og morselskapet har ikke gjeld. Endringer i rentenivå vil kunne påvirke investeringsmulighetene i framtidige perioder. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være lav. ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2008 Side 5

8

9

10

11

12 ROI Invest AS (alle tall i kr 1 000) KONSERN MORSELSKAP Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad (6 475) (7 243) Resultatandel i tilknyttet selskap (EK-metoden) Periodens betalte skatter 0 0 (71 904) (8 614) Gevinst/tap ved avgang av aksjer/lån (8 565) (75 500) Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Gevinst v/avgang driftsmidler Nedskriving aksjer Endring i kundefordring, utført ikke fakturert produksjon, varelager og leverandørgjeld (367) Endring balanseført pensjonspremiefond Endring i andre tidsavgrensninger A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer i datterselskap (8 310) (3 180) (2 113) (18 513) Utbetaling ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskap (18 513) (2 113) Innbetaling ansvarlige lån (58 701) (25 931) Utbetaling ved kjøp i andre aksjer (25 931) (58 701) 0 0 Utbetalinger ansvarlige lån 0 (2 766) 0 0 Inn-/utbetaling andre lån Innbetaling salg av virksomhet Utbetaling ved kjøp av virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler (52 112) Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (49) (67 363) B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (23 610) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (10 695) (24 064) Utbetaling av utbytte (24 064) (10 695) Ny egenkapital minoritet Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av langsiktig gjeld Netto innbetaling/(utbetaling) kassekreditt 0 0 (10 695) C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (24 064) (10 695) Likviditetsendringer fra (37 738) A+B+C Netto kontantstrøm fra perioden (41 165) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av: Bankinnskudd Diverse kapitalplasseringer C Sum likviditetsbeholdning

13 Noter til regnskapet for 2008 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ROI Invest AS og datterselskapene som fremgår av note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskaper Datterselskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med andre datterselskap eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene, har bestemmende innflytelse og eierskapet ansees varig. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Datterselskapene som inngår i ROI Invest-konsernet pr fremgår av note 4. Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS har betydelig innflytelse og eierskapet ansees varig. Vanligvis gjelder dette selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med datterselskap har en eierandel på mellom 20% og 50%. Mo Industripark AS, hvor ROI Invest AS eier 17,0 % av aksjene er imidlertid medtatt som tilknyttet selskap da det er antatt at ROI Invest AS har betydelig innflytelse i Mo Industripark-konsernet. Tilknyttede selskap som inngår i konsernet fremgår av note 4. De tilknyttede selskap (se note 4) vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er de tilknyttede selskapene vurdert etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatet etter skatt i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og justert for eventuelle avskrivninger på merverdier eller inntektsføringer av minderverdier som skyldes at kostpris på aksjene var høyere/lavere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

14 Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen, time for time Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling utgiftsføres. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

15 Pensjoner Regnskapsføring av pensjoner skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen.ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Endring av regnskapsprinsipper Det er ikke foretatt noen endringer i regnskapsprinsipp i 2008 Endring i konsernsammensetningen Det er følgende endringer i konsernsammensetningen i 2008: Kjøp/etablering av selskaper: Midtbyen Eiendom AS (100% eid av ROI Eiendom AS) Fokusbygget Mosjøen AS (100% eid av Midtbyen Eiendom AS) Dunderland Eiendom AS (25,5% eid av ROI Eiendom AS) Salg/avvikling av selskaper: Det er ikke solgt eller avviklet noen selskap i konsenet i Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

16 Note 1 - Egenkapital (alle tall i kr 1 000) Morselskap Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Annen inn-skutt kap. Annen EK Sum Egenkapital pr Tilbakeført utbytte egne aksjer - Salg egne aksjer - Årets resultat Egenkapital pr ROI Invest konsernet Majoritet Sum Minoritet egenkap. Egenkapital Endring minoritet Andre endringer gjenom året Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) (1 237) 711 Egenkapital pr ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

17 Note 2 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente. Det vurderes en kombinasjon av flytende og fast rentebinding for å redusere risikoen. Aksjekursrisiko Utvikling i aksjekurserkurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet da en vesentlig del av selskapets midler er plassert i aksjer. Note 3 Varige driftsmidler Morselskapet Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler - - Gevinst v/avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

18 Note 3 Varige driftsmidler (forts) Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Avgang nedskrivninger - - Avgang ordinære avskrivninger Akk av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 0-20 år 5-20 år 3-10 år 0-20 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

19 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel ROI Invest AS Eierandel andre konsernselskap Eierandel ROI Invest AS konsern Bokført verdi ROI Invest AS Bokført egenkapital Resultat ROI Eiendom AS 2004 Rana 60 % 0 % 60 % (712) Optimogården AS 2006 Rana 0 % 61 % 36 % (378) Fr. Nansensgt 12 Mo AS 2006 Rana 0 % 100 % 60 % (316) Apotekergården 12 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (351) Kirkegata 1 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (126) Strandgata Lager AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Bennettbygget AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (480) Midtbyen Eiendom AS 2008 Vefsn 0 % 100 % 60 % (216) Fokusbygget Mosjøen AS 2008 Vefsn 0 % 100 % 60 % (443) (825) Bokført verdi ROI Invest AS Tilknyttede selskap Helgeland Marinfisk AS Lovund 46 % - 46 % Hemnes Holding AS 2008 Hemnes 45 % - 45 % Inkubator Kapital AS 2008 Vefsn 25 % - 25 % 252 Cerum SMB AS Rana 42 % - 42 % Mo i Rana Næringspark AS 1999/2001 Rana 37 % - 37 % Mo Industripark AS Rana 17 % - 17 % Krokfors Fritidsområde AS 2004 Rana 34 % 34 % 441 Documed AS Rana 48 % 48 % Sundsfjord Smolt AS 2008 Gildeskål 36 % - 36 % Rana Shipping Company AS 2006 Rana 44 % 44 % Dunderland Eiendom AS 2008 Rana 0 % 25 % 25 % Mellomvika 5 AS 2007 Rana 0 % 33 % 20 % Bokført verdi ROI Invest AS ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

20 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v (forts) ROI Invest-konsernet Tilknyttede selskap behandlet etter egenkapitalmetoden: Cerum Docu- Hemnes Rana Shipping Mo Industri- Helgeland Sundsfjord Music Merverdianalyse SMB AS med AS Holding AS Company AS park AS Marinfisk AS Smolt AS Media AS Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (41 650) (2 886) Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat (615) (585) (4 109) Gevinst/tap ved salg Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill - (104) - (95) Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (615) (488) (3 466) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel (615) (488) (3 466) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte) - - (2 553) - - Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr Uavskrevet goodwill/badwill pr (1 440) - - Avanti Krokfors Inkubator Dunder- Engine- Helgelands- Mellom- Fritids- Mo i Rana kapital land Eien- Sum Merverdianalyse (forts) neering base vika 5 AS område AS Næringspark AS AS dom AS konsernet Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (38 576) Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat - - (597) (665) Gevinst/tap ved salg Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill (448) - (55) (58) Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (597) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag (2 553) Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr Uavskrevet goodwill/badwill pr (1 250) ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

21 Note 5 Fordringer og gjeld Morselskapet Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer - - Andre langsiktige fordringer - - Sum - - Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner - - Annen langsiktig gjeld - - Sum - - ROI Invest-konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer - - Andre langsiktige fordringer - - Sum - - Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld - - Sum Gjeld sikret ved pant Andre garantistillelser (bundne bankinnskudd) 0 0 Pantsatte eiendeler: Tomter, maskiner, bygninger Drifts-løsøre, inventar etc Varer - - Fordringer - - Aksjer - - Sum Roi Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

22 Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern Selskap i ROI Invest-konsernet Fordringer Kundefordringer - - Andre fordringer - - Lån til foretak i samme konsern Sum Gjeld Konsernbidrag - - Sum - - Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i ROI Invest AS pr består av følgende: Antall Pålydende Balanseført Aksjer De 20 største aksjonærene var pr : Aksjonærer Antall Andel Helgeland Sparebank, Mo i Rana ,32 % Helgelandskraft AS, Mosjøen ,09 % Rana kommune, Mo i Rana ,86 % Nordland fylkeskommune, Bodø ,68 % Rimer Invest AS, Mo i Rana ,97 % HFA Eiendom AS, Kristiansund ,87 % Nordlandsbanken ASA, Bodø 875 1,64 % SN-Invest AS, Mo i Rana 625 1,17 % Belgravia Holding AS, Oslo 565 1,06 % Nevis AS, Os 560 1,05 % Bech, Jarle, Mo i Rana 500 0,94 % Norman, Nikolai AS, Oslo 500 0,94 % Hektor AS, Oslo 335 0,63 % Røv, Nils Fr., Mo i Rana 290 0,54 % Bahrelitt AS, Oslo 280 0,52 % Ecasa AS, Oslo 280 0,52 % Essec AS, Oslo 280 0,52 % Innuce AS, Oslo 280 0,52 % Loe, Arne M., Mo i Rana 275 0,51 % Dahl, Kjell, Husby Tomma 250 0,47 % Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Styremedlem Halvor Svartdal 335 aksjer (gjennom selskapet Hektor AS) Adm. dir. Nils Fr. Røv 290 aksjer ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

23 Note 8 Pensjoner Morselskapet Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 person og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift - - Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse ROI Invest-konsernet Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 4 personer og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift - - Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,30 % 4,70 % Forventet lønnsregulering 4,50 % 4,50 % Forventet årlig G-regulering 4,25 % 4,25 % Forventet årlig pensjonsregulering 2,00 % 2,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,30 % 5,75 % ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

24 Note 9 Skatt Morselskapet ROI Invest-konsernet Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Skatt knyttet til konsernbidrag Endring i utsatt skatt (183) (479) (359) (384) Sum skattekostnad (183) (479) (359) (384) Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Inntekt fra TS/DS (3 464) - (7 573) - Mottatt utbytte/skattefritt konsernbidrag (3 272) (3 358) (3 272) - Nedskrivning aksjer Gevinst ved salg av aksjer (8 307) (75 359) (445) (68 163) Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller (59) 458 (492) 137 (714) (1 250) (4 464) Anvendelse av fremførbart underskudd Ikke utlignet underskudd i konsernet Årets skattegrunnlag betalbar skatt (714) (1 250) (4 001) Betalbar skatt (28%) Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer - - (141) 3 Anleggsmidler (9) (20) Avsetning etter god regnskapsskikk - (500) - (500) Pensjoner Sum Underskudd til fremføring = Netto midlertidige forskjeller (20 289) (19 634) (20 871) (18 488) Negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet Grunnlag utsatt skatt (20 289) (19 634) (14 824) (15 623) 28 % utsatt skatt (5 680) (5 497) (4 151) (4 375) Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt % av inntekt fra TS/DS (970) 28% skatt av mottatt utbytte/skattefritt ko (916) (940) Nedskrivning aksjer Gevinst ved salg av aksjer (2 326) (21 101) Permanente forskjeller (28%) Sum skattekostnad (183) (479) ROI Invest AS Årsregnskap 2008 Noter

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer