ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1"

Transkript

1

2 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller, andre geografiske områder. INVESTERINGSSTRATEGI ROI Invest AS (ROI) prioriterer satsing på bestående bedrifter med utviklingspotensial, og i mindre grad på bedrifter i etableringsfasen. ROI har for tiden tyngdepunktet av investeringene innenfor sjømatrelatert virksomhet. Eiendom, gjennom Meyer Eiendom (tidligere ROI Eiendom) er et prioritert investeringsområde. Dessuten søkes det etter gode prosjekter i andre bransjer. Primært deltar ROI som medeier i selskap, og i overensstemmelse med vedtektene, i eierandeler på mindre enn 50 %. Fra januar 2010 er samtlige engasjement under 50 % eierandel. I tillegg til kapital bidrar ROI med kompetanse, nettverksbygging og annen bistand, gjennom aktivt styrearbeid. ORGANISASJON / MILJØ ROI Invest AS hadde tre ansatte; to kvinner og en mann. Administrerende direktør er Nils Fr. Røv. Styret har fem medlemmer, hvorav to kvinner. Selskapet har en policy som sikrer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er i 2009 ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre arbeidsforholdene. Det har ikke vært noen arbeidsulykker eller yrkesskade ved bedriften. Også 2009 ble et år med lavt sykefravær blant ROIs ansatte (1,8 %). EIERFORHOLD Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 53,5. Selskapet hadde 98 aksjonærer pr , mot 99 året før. Helgeland Sparebank er største aksjonær med 48,3 % av aksjene. For øvrig eier ingen aksjonærer 20 % eller mer av aksjekapitalen i selskapet. Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Adm. direktør Nils Fr. Røv: 290 aksjer (0,5 %) I 2009 ble det ikke omsatt ROI-aksjer. Selskapets aksjonærer fordelt på aksjonærstørrelse var pr som vist i tabell 1: Aksjonærstørrelse Antall Antall Andel (ant. aksjer) aksjonærer aksjer (%) Over ,9 % ,6 % ,2 % ,0 % ,2 % Sum ,0 % Tabell 1: Aksjonærer i ROI Invest AS pr etter størrelse i antall aksjer ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

3 Aksjonærene i ROI Invest AS er fordelt bransjevis som vist i figur 1: Offentlig/Org. 18 % Bedrifter 26 % 50 % Finansinstitusjoner Enkeltpersoner 6 % Figur 1: Eierforhold bransjevis pr ROI INVESTS INVESTERINGER Årets tilgang: ROI Invest investerte i 2009 MNOK 22,3. Av dette ble MNOK 16,6 investert i eksisterende portefølje og MNOK 5,7 i en ny bedrift. Den nye bedriftene det ble investert i, var: Codfarmers ASA, som er et børsnotert oppdrettsselskap for torsk. Selskapet er lokalisert i Inndyr i Gildeskål kommune, Denne investeringen er en følge av at NAP Marine AS ble fusjonert med Codfarmers ASA. Investeringsvolum siste fire år, fordelt på nye og eksisterende engasjement, er vist i tabell 2: Nye engasjement Eksisterende portefølje Totalt Tabell 2: Aksjeinvesteringer pr. år (i NOK 1000) Årets avgang fra porteføljen. NAP Marine AS AS, ble fusjonert inn I Codfarmers ASA Rana Shipping Company AS, solgt til Rune Jakobsen Holding AS ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 2

4 Porteføljen Pr var det totalt 21 direkte engasjementer i selskapets portefølje, se oversikt bakerst i årsrapporten. Lakseinvesteringen, gjennom Vigner Olaisen AS, er fortsatt vår største og viktigste investering. Oppdrettsselskapet Nova Sea AS oppnådde et meget bra resultat i 2009, og forventer fortsatt god inntjening. Mo Industripark AS leverte et godt resultat i 2009, og forventer en god utvikling, til tross for noe usikkerhet for eksportrettet industri. Eiendomsselskapet har utviklet seg i forhold til den strategien som var lagt, og leverte et positivt resultat i De fire siste år har bokført verdi av porteføljen vært som vist i tabell 3: Bokført pr Investert i året (aksjer og lån) Bokført verdi avhendete aksjer Konverterte lån fra tidl. år Avdrag lån Nedskrivninger = Bokført (inkl. lån) Tabell 3: Bokført verdi porteføljebedrifter (i NOK 1000) Ved slutten av året hadde selskapet en fordeling av investeringene på bransjer som vist i fig.2: Figur 2: Bokført verdi portefølje, fordelt bransjevis (%) ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 3

5 KONSERNET ROI INVEST Konsernet ROI Invest bestod ved årsskiftet foruten morselskapet av datterselskapet Meyer Eiendom AS (tidligere ROI Eiendom) med datterselskapene Optimogården AS, Fr.Nansensgt. 12 Mo AS, Strandgata Lager AS, Apotekergården Rana AS, Kirkegata 1 Mo AS, Bennettbygget AS, Midtbyen Eiendom AS og Fokusbygget Mosjøen AS. I tillegg eier Meyer Eiendom 33 % i Mellomvika 5 AS og 25,5 % i Dunderland Eiendom AS. Fra er ikke ROI konsern, da eierskapet i Meyer Eiendom er mindre enn 50 %. ØKONOMI MORSELSKAPET Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettvisende bilde av den økonomiske situasjonen. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskap for 2009 er satt opp under denne forutsetning. Resultat Årets resultat etter skatt er på -15,3 MNOK. Styret foreslår at underskuddet dekkes fra annen egenkapital. De store utfordringene innen torskeoppdrett og befraktning av gods til sjøs, som ble omtalt i beretningen for 2008, har rammet selskapet med full tyngde. Nedskrivninger er tatt i årets regnskap; - og børsverdien av aksjer i Codfarmers ASA er den eneste verdien innenfor disse områdene som gjenstår i selskapets balanse. I tillegg er det av forsiktighetshensyn foretatt nedskrivninger i Documed AS og Cerum AS. Totalt er det i 2009 foretatt nedskrivninger av verdier på aksjer i porteføljebedrifter på 11,708 MNOK. Tilbakeført utsatt skattefordel utgjør 2,590 MNOK. ROI Invest AS bokførte i 2009 MNOK 3,0 i konstatert tap ved salg av aksjeposter. Årets realiserte inntekter ble MNOK 6,5. I tabell 4 følger inntektsmessige hovedtall for de fire siste årene: Aksjeutbytter/Konsernbidrag Gevinst ved aksjesalg Renter ansvarlige lån Tjenesteyting Avkastning på innskudd og plasseringer Sum realiserte inntekter før tap Tabell 4: Selskapets inntekter pr. år (i NOK 1000) Risiko Risikoen i porteføljen vurderes å være høyere enn tidligere på grunn av en generelt krevende økonomisk periode. Balansen Sum eiendeler gikk ned fra MNOK 199,2 i 2008 til MNOK 184 i Egenkapitalen ble redusert fra MNOK 198,8 i 2008 til MNOK 183,5 i Selskapets frie egenkapital er MNOK 114,8. ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 4

6 Kapitalsituasjonen Pr var MNOK 11,9 plassert som bankinnskudd og andre verdipapirer som vist i figur 3: Figur 3: Ledig likviditet pr (i MNOK) ØKONOMI KONSERNET Konsernet omsatte i 2009 for MNOK 14,5 (mot MNOK 8,8 i 2008). Konsernet hadde i 2009 underskudd på MNOK 8,3 mot et overskudd på MNOK 1,9 mot året før. Egenkapitalen for morselskap og ROI konsern har de siste fire år utviklet seg som vist i figur 4: Figur 4: Utvikling i egenkapital morselskap og konsern (MNOK) Finansiell risiko ROI-konsernet som helhet har god soliditet med MNOK 216,7 i egenkapital, 66,8 % egenkapitalandel og tilfredsstillende likviditet. Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i valutakurser. Selskapenes gjeld har flytende rente, og morselskapet har ikke gjeld. Endringer i rentenivå vil kunne påvirke investeringsmulighetene i framtidige perioder. ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 5

7

8

9

10

11 ROI Invest AS (alle tall i kr 1 000) KONSERN MORSELSKAP Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (5 923) Resultat før skattekostnad (12 701) (7 243) Resultatandel i tilknyttet selskap (EK-metoden) Periodens betalte skatter 0 0 (8 614) Gevinst/tap ved avgang av aksjer/lån (8 565) Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Gevinst v/avgang driftsmidler Nedskriving aksjer (3 760) Endring i kundefordring og leverandørgjeld 364 (367) Endring balanseført pensjonspremiefond (1 485) Endring i andre tidsavgrensninger (2 689) A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp/emisjon av aksjer i datterselskap (4 200) (8 310) (18 513) (12 361) Utbetaling ved kjøp/emisjon av aksjer i tilknyttede selskap (12 361) (18 513) Innbetaling ansvarlige utlån (25 931) (2 151) Utbetaling ved kjøp i andre aksjer (2 151) (25 931) 0 (1 300) Utbetalinger ansvarlige lån (1 300) Inn-/utbetaling andre lån Innbetaling salg av virksomhet Utbetaling ved kjøp av virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0 (52 112) (19 692) Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (513) (49) (67 363) (34 754) B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (19 775) (23 610) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (24 064) 0 Utbetaling av utbytte 0 (24 064) Ny egenkapital minoritet Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av langsiktig gjeld Netto innbetaling/(utbetaling) kassekreditt C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 (24 064) Likviditetsendringer fra (37 738) (20 229) A+B+C Netto kontantstrøm fra perioden (18 305) (41 165) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av: Bankinnskudd Diverse kapitalplasseringer C Sum likviditetsbeholdning

12 Noter til regnskapet for 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ROI Invest AS og datterselskapene som fremgår av note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskaper Datterselskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med andre datterselskap eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene, har bestemmende innflytelse og eierskapet ansees varig. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Datterselskapene som inngår i ROI Invest-konsernet pr fremgår av note 4. Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS har betydelig innflytelse og eierskapet ansees varig. Vanligvis gjelder dette selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med datterselskap har en eierandel på mellom 20% og 50%. Mo Industripark AS, hvor ROI Invest AS eier 17,0 % av aksjene er imidlertid medtatt som tilknyttet selskap da det er antatt at ROI Invest AS har betydelig innflytelse i Mo Industripark-konsernet. Tilknyttede selskap som inngår i konsernet fremgår av note 4. De tilknyttede selskap (se note 4) vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er de tilknyttede selskapene vurdert etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatet etter skatt i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og justert for eventuelle avskrivninger på merverdier eller inntektsføringer av minderverdier som skyldes at kostpris på aksjene var høyere/lavere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

13 Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen, time for time Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling utgiftsføres. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

14 Pensjoner Regnskapsføring av pensjoner skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen.ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Endring av regnskapsprinsipper Det er ikke foretatt noen endringer i regnskapsprinsipp i 2009 Endring i konsernsammensetningen Det er følgende endringer i konsernsammensetningen i 2009: Kjøp/etablering av selskaper: Midtbyen Eiendom AS (100% eid av Meyer Eiendom AS (tidligere ROI Eiendom AS) og Fokusbygget Mosjøen AS (100% eid av Midtbyen Eiendom AS) er fusjonert i Salg/avvikling av selskaper: Rana Shipping Company AS. NAP Marine AS Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

15 Note 1 - Egenkapital (alle tall i kr 1 000) Morselskap Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Annen inn-skutt kap. Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat (15 291) (15 291) Egenkapital pr ROI Invest konsernet Majoritet Sum Minoritet egenkap. Egenkapital Endring minoritet Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) (8 298) (7 008) Egenkapital pr Note 2 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente. Det vurderes en kombinasjon av flytende og fast rentebinding for å redusere risikoen. Aksjekursrisiko Utvikling i aksjekurserkurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet da en vesentlig del av selskapets midler er plassert i aksjer. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

16 Note 3 Varige driftsmidler Morselskapet Varige driftsmidler Personbil Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler - Gevinst v/avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr ROI Invest-konsernet Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Avgang nedskrivninger - - Avgang ordinære avskrivninger Akk av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 0-20 år 5-20 år 3-10 år 0-20 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

17 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel ROI Invest AS Eierandel andre konsernselskap Eierandel ROI Invest AS konsern Bokført verdi ROI Invest AS Bokført egenkapital Resultat Meyer Eiendom AS (tidligere ROI Eiendom AS) 2004 Rana 60 % 0 % 60 % Optimogården AS 2006 Rana 0 % 62 % 37 % Fr. Nansensgt 12 Mo AS 2006 Rana 0 % 100 % 60 % Apotekergården 12 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Kirkegata 1 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (49) Strandgata Lager AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Bennettbygget AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Midtbyen Eiendom AS 2008 Vefsn 0 % 100 % 60 % Bokført verdi ROI Invest AS Tilknyttede selskap Helgeland Marinfisk AS Lovund 46 % - 46 % Hemnes Holding AS 2008 Hemnes 45 % - 45 % Inkubator Kapital AS 2008 Vefsn 25 % - 25 % 253 Cerum AS Rana 42 % - 42 % Mo i Rana Næringspark AS 1999/2001 Rana 37 % - 37 % Mo Industripark AS Rana 17 % - 17 % Krokfors Fritidsområde AS 2004 Rana 34 % 34 % 442 Documed AS Rana 48 % 48 % Sundsfjord Smolt AS Gildeskål 37 % - 37 % Dunderland Eiendom AS 2008 Rana 0 % 25 % 25 % Mellomvika 5 AS 2007 Rana 0 % 33 % 20 % Bokført verdi ROI Invest AS ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

18 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v (forts) ROI Invest-konsernet Tilknyttede selskap behandlet etter egenkapitalmetoden: Rana Ship- Mo Helge- Sunds- Cerum Docu- Hemnes ping Com- Industri- land Mar- fjord Merverdianalyse SMB AS med AS Holding AS pany AS park AS infisk AS Smolt AS Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (41 650) (2 886) - Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat (23) (590) (121) (3 273) (1 506) Gevinst/tap ved salg (1 500) - Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (23) - (121) (1 500) (1 833) (1 506) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel (23) - (121) (1 500) (1 833) (1 506) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte) - - (2 825) - Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr Krokfors Mo i Rana Inkubator Dunder- Mellom- Fritidsom- Nærings- kapital land Eien- Sum Merverdianalyse (forts) vika 5 AS råde AS park AS AS dom AS konsernet Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (40 579) Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat (359) (85) (28) - (97) (1 612) Gevinst/tap ved salg (1 500) Avskrivning merverdier (60) (60) Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (419) (85) (28) - (97) (1 141) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel (419) (85) (28) - (97) (1 141) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag - (255) (3 080) Andre endringer i løpet av året (258) Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

19 Note 5 Fordringer og gjeld Morselskap Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Tomter, maskiner, bygninger Driftsløsøre, inventar etc Sum Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern ROI Invest AS har ingen mellomværende med konsernselskap pr Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i ROI Invest AS pr består av følgende: Antall Pålydende Balanseført Aksjer De 20 største aksjonærene var pr : Aksjonærer Antall Andel Helgeland Sparebank, Mo i Rana ,32 % HelgelandsKraft AS, Mosjøen ,09 % Rana kommune, Mo i Rana ,86 % Nordland fylkeskommune, Bodø ,68 % Meyer AS, Mo i Rana ,97 % HFA Eiendom AS, Kristiansund ,87 % Nordlandsbanken ASA, Bodø 875 1,64 % SN-Invest AS, Mo i Rana 625 1,17 % Belgravia Holding AS, Oslo 565 1,06 % Nevis AS, Os 560 1,05 % Bech, Jarle, Mo i Rana 500 0,94 % Norman, Nikolai AS, Oslo 500 0,94 % Hektor AS, Oslo 335 0,63 % Røv, Nils Fr., Mo i Rana 290 0,54 % Bahrelitt AS, Oslo 280 0,52 % Ecasa AS, Oslo 280 0,52 % Essec AS, Oslo 280 0,52 % Innuce AS, Oslo 280 0,52 % Loe, Arne M., Mo i Rana 275 0,51 % Dahl, Kjell, Husby Tomma 250 0,47 % Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Adm. dir. Nils Fr. Røv 290 aksjer Roi Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

20 Note 8 Pensjoner Morselskapet Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 person og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse ROI Invest-konsernet Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 4 personer og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom e forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,40 % 4,30 % Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,50 % Forventet årlig G-regulering 4,00 % 4,25 % Forventet årlig pensjonsregulering 1,30 % 2,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,60 % 6,30 % ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

21 Note 9 Skatt Morselskapet ROI Invest-konsernet Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt (183) (359) Sum skattekostnad (183) (359) Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad (12 701) (5 923) 239 Inntekt fra TS/DS (3 658) (3 464) (7 573) Mottatt utbytte/skattefritt konsernbidrag (2 125) (3 272) (2 125) (3 272) Verdiendring finansielle instrumenter Tap ved salg av aksjer (8 307) (445) 3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 82 Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller 166 (59) (4 273) (492) (3 625) (714) (5 574) (4 464) Anvendelse av fremførbart underskudd - - (297) (463) Årets skattegrunnlag betalbar skatt (3 625) (714) (5 871) (4 001) Betalbar skatt (28%) Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer (141) Anleggsmidler 46 (9) Pensjoner Sum Underskudd til fremføring = Netto midlertidige forskjeller (24 027) (20 289) (27 565) (20 871) Ikke utlignede negative forskjeller/underskudd Grunnlag utsatt skatt (11 039) (20 289) (10 948) (14 824) 28 % utsatt skatt (3 090) (5 680) (3 065) (4 151) Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt (3 557) 533 Bortfall fremførbar godtgjørelse % inntekt etter fritaksmetoden 23-28% av inntekt fra TS/DS (1 024) (970) 28% skatt av mottatt utbytte/skattefritt konsern (595) (916) Nedskrivning aksjer Tap ved salg av aksjer 859 (2 326) Permanente forskjeller (28%) Sum skattekostnad (183) ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

22 Note 10 Salgsinntekter Morselskapet ROI Invest-konsernet Pr. Virksomhetsområde Investeringsvirksomhet Eiendom Sum Geografisk fordeling Norge Note 11 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Morselskapet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 3 ansatt. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn 931 Pensjonsutgifter 204 Annen godtgjørelse ROI Invest-konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 4 ansatte. Revisor : ROI Invest- Morselskap konsernet Lovpålagt revisjon Bistand utarbeidelse regnskap og likningspapir Andre tjenester ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

23 Note 12 Poster som er slått sammen i regnskapet Morselskapet Finansinntekter Renteinntekt fra foretak i samme konsern 1 - Gevinst v/salg av aksjer/egenkapitalbevis/plasseringer Renter bankinnskudd Renter obligasjoner/pengemarked Andre renteinntekter Verdiøkning obl/pengemarked Utbytte aksjer/egenkapitalbevis Annen finansinntekt - - Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning markedsbaserte verdipapirer Nedskrivning andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad - - Konstaterte tap på aksjer/fond Sum finanskostnader ROI Invest-konsernet Finansinntekter Gevinst v/salg av aksjer/egenkapitalbevis/plasseringer Renter bankinnskudd Renter obligasjoner/pengemarked Andre renteinntekter Verdiøkning obl/pengemarked Utbytte aksjer/egenkapitalbevis Annen finansinntekt - - Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning markedsbaserte verdipapirer Nedskrivning andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Konstaterte tap på aksjer/fond Annen finanskostnad - - Sum finanskostnader ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer