ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1"

Transkript

1

2 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller, andre geografiske områder. INVESTERINGSSTRATEGI ROI Invest AS (ROI) prioriterer satsing på bestående bedrifter med utviklingspotensial, og i mindre grad på bedrifter i etableringsfasen. ROI har for tiden tyngdepunktet av investeringene innenfor sjømatrelatert virksomhet. Eiendom, gjennom Meyer Eiendom (tidligere ROI Eiendom) er et prioritert investeringsområde. Dessuten søkes det etter gode prosjekter i andre bransjer. Primært deltar ROI som medeier i selskap, og i overensstemmelse med vedtektene, i eierandeler på mindre enn 50 %. Fra januar 2010 er samtlige engasjement under 50 % eierandel. I tillegg til kapital bidrar ROI med kompetanse, nettverksbygging og annen bistand, gjennom aktivt styrearbeid. ORGANISASJON / MILJØ ROI Invest AS hadde tre ansatte; to kvinner og en mann. Administrerende direktør er Nils Fr. Røv. Styret har fem medlemmer, hvorav to kvinner. Selskapet har en policy som sikrer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er i 2009 ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre arbeidsforholdene. Det har ikke vært noen arbeidsulykker eller yrkesskade ved bedriften. Også 2009 ble et år med lavt sykefravær blant ROIs ansatte (1,8 %). EIERFORHOLD Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 53,5. Selskapet hadde 98 aksjonærer pr , mot 99 året før. Helgeland Sparebank er største aksjonær med 48,3 % av aksjene. For øvrig eier ingen aksjonærer 20 % eller mer av aksjekapitalen i selskapet. Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Adm. direktør Nils Fr. Røv: 290 aksjer (0,5 %) I 2009 ble det ikke omsatt ROI-aksjer. Selskapets aksjonærer fordelt på aksjonærstørrelse var pr som vist i tabell 1: Aksjonærstørrelse Antall Antall Andel (ant. aksjer) aksjonærer aksjer (%) Over ,9 % ,6 % ,2 % ,0 % ,2 % Sum ,0 % Tabell 1: Aksjonærer i ROI Invest AS pr etter størrelse i antall aksjer ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

3 Aksjonærene i ROI Invest AS er fordelt bransjevis som vist i figur 1: Offentlig/Org. 18 % Bedrifter 26 % 50 % Finansinstitusjoner Enkeltpersoner 6 % Figur 1: Eierforhold bransjevis pr ROI INVESTS INVESTERINGER Årets tilgang: ROI Invest investerte i 2009 MNOK 22,3. Av dette ble MNOK 16,6 investert i eksisterende portefølje og MNOK 5,7 i en ny bedrift. Den nye bedriftene det ble investert i, var: Codfarmers ASA, som er et børsnotert oppdrettsselskap for torsk. Selskapet er lokalisert i Inndyr i Gildeskål kommune, Denne investeringen er en følge av at NAP Marine AS ble fusjonert med Codfarmers ASA. Investeringsvolum siste fire år, fordelt på nye og eksisterende engasjement, er vist i tabell 2: Nye engasjement Eksisterende portefølje Totalt Tabell 2: Aksjeinvesteringer pr. år (i NOK 1000) Årets avgang fra porteføljen. NAP Marine AS AS, ble fusjonert inn I Codfarmers ASA Rana Shipping Company AS, solgt til Rune Jakobsen Holding AS ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 2

4 Porteføljen Pr var det totalt 21 direkte engasjementer i selskapets portefølje, se oversikt bakerst i årsrapporten. Lakseinvesteringen, gjennom Vigner Olaisen AS, er fortsatt vår største og viktigste investering. Oppdrettsselskapet Nova Sea AS oppnådde et meget bra resultat i 2009, og forventer fortsatt god inntjening. Mo Industripark AS leverte et godt resultat i 2009, og forventer en god utvikling, til tross for noe usikkerhet for eksportrettet industri. Eiendomsselskapet har utviklet seg i forhold til den strategien som var lagt, og leverte et positivt resultat i De fire siste år har bokført verdi av porteføljen vært som vist i tabell 3: Bokført pr Investert i året (aksjer og lån) Bokført verdi avhendete aksjer Konverterte lån fra tidl. år Avdrag lån Nedskrivninger = Bokført (inkl. lån) Tabell 3: Bokført verdi porteføljebedrifter (i NOK 1000) Ved slutten av året hadde selskapet en fordeling av investeringene på bransjer som vist i fig.2: Figur 2: Bokført verdi portefølje, fordelt bransjevis (%) ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 3

5 KONSERNET ROI INVEST Konsernet ROI Invest bestod ved årsskiftet foruten morselskapet av datterselskapet Meyer Eiendom AS (tidligere ROI Eiendom) med datterselskapene Optimogården AS, Fr.Nansensgt. 12 Mo AS, Strandgata Lager AS, Apotekergården Rana AS, Kirkegata 1 Mo AS, Bennettbygget AS, Midtbyen Eiendom AS og Fokusbygget Mosjøen AS. I tillegg eier Meyer Eiendom 33 % i Mellomvika 5 AS og 25,5 % i Dunderland Eiendom AS. Fra er ikke ROI konsern, da eierskapet i Meyer Eiendom er mindre enn 50 %. ØKONOMI MORSELSKAPET Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettvisende bilde av den økonomiske situasjonen. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskap for 2009 er satt opp under denne forutsetning. Resultat Årets resultat etter skatt er på -15,3 MNOK. Styret foreslår at underskuddet dekkes fra annen egenkapital. De store utfordringene innen torskeoppdrett og befraktning av gods til sjøs, som ble omtalt i beretningen for 2008, har rammet selskapet med full tyngde. Nedskrivninger er tatt i årets regnskap; - og børsverdien av aksjer i Codfarmers ASA er den eneste verdien innenfor disse områdene som gjenstår i selskapets balanse. I tillegg er det av forsiktighetshensyn foretatt nedskrivninger i Documed AS og Cerum AS. Totalt er det i 2009 foretatt nedskrivninger av verdier på aksjer i porteføljebedrifter på 11,708 MNOK. Tilbakeført utsatt skattefordel utgjør 2,590 MNOK. ROI Invest AS bokførte i 2009 MNOK 3,0 i konstatert tap ved salg av aksjeposter. Årets realiserte inntekter ble MNOK 6,5. I tabell 4 følger inntektsmessige hovedtall for de fire siste årene: Aksjeutbytter/Konsernbidrag Gevinst ved aksjesalg Renter ansvarlige lån Tjenesteyting Avkastning på innskudd og plasseringer Sum realiserte inntekter før tap Tabell 4: Selskapets inntekter pr. år (i NOK 1000) Risiko Risikoen i porteføljen vurderes å være høyere enn tidligere på grunn av en generelt krevende økonomisk periode. Balansen Sum eiendeler gikk ned fra MNOK 199,2 i 2008 til MNOK 184 i Egenkapitalen ble redusert fra MNOK 198,8 i 2008 til MNOK 183,5 i Selskapets frie egenkapital er MNOK 114,8. ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 4

6 Kapitalsituasjonen Pr var MNOK 11,9 plassert som bankinnskudd og andre verdipapirer som vist i figur 3: Figur 3: Ledig likviditet pr (i MNOK) ØKONOMI KONSERNET Konsernet omsatte i 2009 for MNOK 14,5 (mot MNOK 8,8 i 2008). Konsernet hadde i 2009 underskudd på MNOK 8,3 mot et overskudd på MNOK 1,9 mot året før. Egenkapitalen for morselskap og ROI konsern har de siste fire år utviklet seg som vist i figur 4: Figur 4: Utvikling i egenkapital morselskap og konsern (MNOK) Finansiell risiko ROI-konsernet som helhet har god soliditet med MNOK 216,7 i egenkapital, 66,8 % egenkapitalandel og tilfredsstillende likviditet. Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i valutakurser. Selskapenes gjeld har flytende rente, og morselskapet har ikke gjeld. Endringer i rentenivå vil kunne påvirke investeringsmulighetene i framtidige perioder. ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 5

7

8

9

10

11 ROI Invest AS (alle tall i kr 1 000) KONSERN MORSELSKAP Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (5 923) Resultat før skattekostnad (12 701) (7 243) Resultatandel i tilknyttet selskap (EK-metoden) Periodens betalte skatter 0 0 (8 614) Gevinst/tap ved avgang av aksjer/lån (8 565) Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Gevinst v/avgang driftsmidler Nedskriving aksjer (3 760) Endring i kundefordring og leverandørgjeld 364 (367) Endring balanseført pensjonspremiefond (1 485) Endring i andre tidsavgrensninger (2 689) A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp/emisjon av aksjer i datterselskap (4 200) (8 310) (18 513) (12 361) Utbetaling ved kjøp/emisjon av aksjer i tilknyttede selskap (12 361) (18 513) Innbetaling ansvarlige utlån (25 931) (2 151) Utbetaling ved kjøp i andre aksjer (2 151) (25 931) 0 (1 300) Utbetalinger ansvarlige lån (1 300) Inn-/utbetaling andre lån Innbetaling salg av virksomhet Utbetaling ved kjøp av virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0 (52 112) (19 692) Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (513) (49) (67 363) (34 754) B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (19 775) (23 610) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (24 064) 0 Utbetaling av utbytte 0 (24 064) Ny egenkapital minoritet Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av langsiktig gjeld Netto innbetaling/(utbetaling) kassekreditt C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 (24 064) Likviditetsendringer fra (37 738) (20 229) A+B+C Netto kontantstrøm fra perioden (18 305) (41 165) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av: Bankinnskudd Diverse kapitalplasseringer C Sum likviditetsbeholdning

12 Noter til regnskapet for 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ROI Invest AS og datterselskapene som fremgår av note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskaper Datterselskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med andre datterselskap eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene, har bestemmende innflytelse og eierskapet ansees varig. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Datterselskapene som inngår i ROI Invest-konsernet pr fremgår av note 4. Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap er definert som selskap hvor ROI Invest AS har betydelig innflytelse og eierskapet ansees varig. Vanligvis gjelder dette selskap hvor ROI Invest AS alene eller sammen med datterselskap har en eierandel på mellom 20% og 50%. Mo Industripark AS, hvor ROI Invest AS eier 17,0 % av aksjene er imidlertid medtatt som tilknyttet selskap da det er antatt at ROI Invest AS har betydelig innflytelse i Mo Industripark-konsernet. Tilknyttede selskap som inngår i konsernet fremgår av note 4. De tilknyttede selskap (se note 4) vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er de tilknyttede selskapene vurdert etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatet etter skatt i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og justert for eventuelle avskrivninger på merverdier eller inntektsføringer av minderverdier som skyldes at kostpris på aksjene var høyere/lavere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

13 Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen, time for time Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling utgiftsføres. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

14 Pensjoner Regnskapsføring av pensjoner skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen.ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Endring av regnskapsprinsipper Det er ikke foretatt noen endringer i regnskapsprinsipp i 2009 Endring i konsernsammensetningen Det er følgende endringer i konsernsammensetningen i 2009: Kjøp/etablering av selskaper: Midtbyen Eiendom AS (100% eid av Meyer Eiendom AS (tidligere ROI Eiendom AS) og Fokusbygget Mosjøen AS (100% eid av Midtbyen Eiendom AS) er fusjonert i Salg/avvikling av selskaper: Rana Shipping Company AS. NAP Marine AS Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

15 Note 1 - Egenkapital (alle tall i kr 1 000) Morselskap Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Annen inn-skutt kap. Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat (15 291) (15 291) Egenkapital pr ROI Invest konsernet Majoritet Sum Minoritet egenkap. Egenkapital Endring minoritet Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) (8 298) (7 008) Egenkapital pr Note 2 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente. Det vurderes en kombinasjon av flytende og fast rentebinding for å redusere risikoen. Aksjekursrisiko Utvikling i aksjekurserkurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet da en vesentlig del av selskapets midler er plassert i aksjer. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

16 Note 3 Varige driftsmidler Morselskapet Varige driftsmidler Personbil Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler - Gevinst v/avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr ROI Invest-konsernet Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Avgang nedskrivninger - - Avgang ordinære avskrivninger Akk av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 0-20 år 5-20 år 3-10 år 0-20 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

17 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel ROI Invest AS Eierandel andre konsernselskap Eierandel ROI Invest AS konsern Bokført verdi ROI Invest AS Bokført egenkapital Resultat Meyer Eiendom AS (tidligere ROI Eiendom AS) 2004 Rana 60 % 0 % 60 % Optimogården AS 2006 Rana 0 % 62 % 37 % Fr. Nansensgt 12 Mo AS 2006 Rana 0 % 100 % 60 % Apotekergården 12 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Kirkegata 1 Mo AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % (49) Strandgata Lager AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Bennettbygget AS 2007 Rana 0 % 100 % 60 % Midtbyen Eiendom AS 2008 Vefsn 0 % 100 % 60 % Bokført verdi ROI Invest AS Tilknyttede selskap Helgeland Marinfisk AS Lovund 46 % - 46 % Hemnes Holding AS 2008 Hemnes 45 % - 45 % Inkubator Kapital AS 2008 Vefsn 25 % - 25 % 253 Cerum AS Rana 42 % - 42 % Mo i Rana Næringspark AS 1999/2001 Rana 37 % - 37 % Mo Industripark AS Rana 17 % - 17 % Krokfors Fritidsområde AS 2004 Rana 34 % 34 % 442 Documed AS Rana 48 % 48 % Sundsfjord Smolt AS Gildeskål 37 % - 37 % Dunderland Eiendom AS 2008 Rana 0 % 25 % 25 % Mellomvika 5 AS 2007 Rana 0 % 33 % 20 % Bokført verdi ROI Invest AS ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

18 Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v (forts) ROI Invest-konsernet Tilknyttede selskap behandlet etter egenkapitalmetoden: Rana Ship- Mo Helge- Sunds- Cerum Docu- Hemnes ping Com- Industri- land Mar- fjord Merverdianalyse SMB AS med AS Holding AS pany AS park AS infisk AS Smolt AS Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (41 650) (2 886) - Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat (23) (590) (121) (3 273) (1 506) Gevinst/tap ved salg (1 500) - Avskrivning merverdier Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (23) - (121) (1 500) (1 833) (1 506) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel (23) - (121) (1 500) (1 833) (1 506) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte) - - (2 825) - Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr Krokfors Mo i Rana Inkubator Dunder- Mellom- Fritidsom- Nærings- kapital land Eien- Sum Merverdianalyse (forts) vika 5 AS råde AS park AS AS dom AS konsernet Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Henførbart merverdi Goodwill/badwill (40 579) Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat (359) (85) (28) - (97) (1 612) Gevinst/tap ved salg (1 500) Avskrivning merverdier (60) (60) Avskrivning goodwill/inntektsføring badwill Tilbakeført negativ andel Årets resultatandel (419) (85) (28) - (97) (1 141) Beregning av bokført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel (419) (85) (28) - (97) (1 141) Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag - (255) (3 080) Andre endringer i løpet av året (258) Utgående balanse Uavskrevet merverdi pr ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

19 Note 5 Fordringer og gjeld Morselskap Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Tomter, maskiner, bygninger Driftsløsøre, inventar etc Sum Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern ROI Invest AS har ingen mellomværende med konsernselskap pr Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i ROI Invest AS pr består av følgende: Antall Pålydende Balanseført Aksjer De 20 største aksjonærene var pr : Aksjonærer Antall Andel Helgeland Sparebank, Mo i Rana ,32 % HelgelandsKraft AS, Mosjøen ,09 % Rana kommune, Mo i Rana ,86 % Nordland fylkeskommune, Bodø ,68 % Meyer AS, Mo i Rana ,97 % HFA Eiendom AS, Kristiansund ,87 % Nordlandsbanken ASA, Bodø 875 1,64 % SN-Invest AS, Mo i Rana 625 1,17 % Belgravia Holding AS, Oslo 565 1,06 % Nevis AS, Os 560 1,05 % Bech, Jarle, Mo i Rana 500 0,94 % Norman, Nikolai AS, Oslo 500 0,94 % Hektor AS, Oslo 335 0,63 % Røv, Nils Fr., Mo i Rana 290 0,54 % Bahrelitt AS, Oslo 280 0,52 % Ecasa AS, Oslo 280 0,52 % Essec AS, Oslo 280 0,52 % Innuce AS, Oslo 280 0,52 % Loe, Arne M., Mo i Rana 275 0,51 % Dahl, Kjell, Husby Tomma 250 0,47 % Av ledende personer har følgende aksjer i selskapet: Adm. dir. Nils Fr. Røv 290 aksjer Roi Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

20 Note 8 Pensjoner Morselskapet Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 person og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse ROI Invest-konsernet Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 4 personer og 1 pensjonist. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom e forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,40 % 4,30 % Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,50 % Forventet årlig G-regulering 4,00 % 4,25 % Forventet årlig pensjonsregulering 1,30 % 2,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,60 % 6,30 % ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

21 Note 9 Skatt Morselskapet ROI Invest-konsernet Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt (183) (359) Sum skattekostnad (183) (359) Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad (12 701) (5 923) 239 Inntekt fra TS/DS (3 658) (3 464) (7 573) Mottatt utbytte/skattefritt konsernbidrag (2 125) (3 272) (2 125) (3 272) Verdiendring finansielle instrumenter Tap ved salg av aksjer (8 307) (445) 3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 82 Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller 166 (59) (4 273) (492) (3 625) (714) (5 574) (4 464) Anvendelse av fremførbart underskudd - - (297) (463) Årets skattegrunnlag betalbar skatt (3 625) (714) (5 871) (4 001) Betalbar skatt (28%) Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer (141) Anleggsmidler 46 (9) Pensjoner Sum Underskudd til fremføring = Netto midlertidige forskjeller (24 027) (20 289) (27 565) (20 871) Ikke utlignede negative forskjeller/underskudd Grunnlag utsatt skatt (11 039) (20 289) (10 948) (14 824) 28 % utsatt skatt (3 090) (5 680) (3 065) (4 151) Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt (3 557) 533 Bortfall fremførbar godtgjørelse % inntekt etter fritaksmetoden 23-28% av inntekt fra TS/DS (1 024) (970) 28% skatt av mottatt utbytte/skattefritt konsern (595) (916) Nedskrivning aksjer Tap ved salg av aksjer 859 (2 326) Permanente forskjeller (28%) Sum skattekostnad (183) ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

22 Note 10 Salgsinntekter Morselskapet ROI Invest-konsernet Pr. Virksomhetsområde Investeringsvirksomhet Eiendom Sum Geografisk fordeling Norge Note 11 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Morselskapet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 3 ansatt. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn 931 Pensjonsutgifter 204 Annen godtgjørelse ROI Invest-konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 4 ansatte. Revisor : ROI Invest- Morselskap konsernet Lovpålagt revisjon Bistand utarbeidelse regnskap og likningspapir Andre tjenester ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

23 Note 12 Poster som er slått sammen i regnskapet Morselskapet Finansinntekter Renteinntekt fra foretak i samme konsern 1 - Gevinst v/salg av aksjer/egenkapitalbevis/plasseringer Renter bankinnskudd Renter obligasjoner/pengemarked Andre renteinntekter Verdiøkning obl/pengemarked Utbytte aksjer/egenkapitalbevis Annen finansinntekt - - Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning markedsbaserte verdipapirer Nedskrivning andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad - - Konstaterte tap på aksjer/fond Sum finanskostnader ROI Invest-konsernet Finansinntekter Gevinst v/salg av aksjer/egenkapitalbevis/plasseringer Renter bankinnskudd Renter obligasjoner/pengemarked Andre renteinntekter Verdiøkning obl/pengemarked Utbytte aksjer/egenkapitalbevis Annen finansinntekt - - Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning markedsbaserte verdipapirer Nedskrivning andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Konstaterte tap på aksjer/fond Annen finanskostnad - - Sum finanskostnader ROI Invest AS Årsregnskap 2009 Noter

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern Årsrapport 2014 Innhold 3 Hovedtall for 2010 2014 3 Årsberetning 2014 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern 8 Eiendeler 31.12.14 konsern 9 Egenkapital og Gjeld 31.12.14 10 Kontantstrømoppstilling 01.01

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer