Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

2

3 Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS 3

4 Årsberetning 2014 Nordic Secondary II AS Innledning Nordic Secondary II AS ( NS II AS eller Selskapet ) ble stiftet i 29. august 2012 og er lokalisert i Oslo kommune. Hovedformålet til Selskapet er å investere gjennom det tilknyttede selskapet Nordic Secondary 2013 AB («NS 2013 AB»), som NS II AS per 31. desember 2014 eier 68,0 prosent av aksjene i. Selskapet har ingen ansatte. I mars 2015 meldte Geir Inge Solberg fratreden som styreleder, og Erik Langaker ble konstituert som ny styreleder frem til ordinær generalforsamling. Selskapet hadde 383 aksjonærer pr NS II AS har i tråd med målsettingen og investeringsmandatet bygget opp en diversifisert portefølje av private equity-fond gjennom investeringsselskapet NS 2013 AB. Dette selskapet har gjennom fondet Cubera VII L.P. investert i private equity-andeler som er kjøpt på annenhåndsmarkedet. NS 2013 AB har også kjøpt andeler i CapMan IX på annenhåndsmarkedet for 5,5 millioner Euro. NS 2013 AB har kommitert EUR 24 millioner til Cubera VII L.P., og EUR 5,5 millioner til CapMan IX. Sammenlagt har ca. EUR 13,7 millioner blitt investert netto. Ikke-investert kapital utgjør ca. SEK 122 millioner inklusive recallable distributions. Foruten egenkapital har Selskapet en lånefasilitet hos en norsk bank på 31,9 millioner svenske kroner. Denne fasiliteten er ikke trukket på per 31. desember Hendelser i året I 2014 har NS 2013 AB investert 19 millioner svenske kroner i Cubera VII, som i sin tur har investert i en rekke nordiske private equity-fond. Cubera VII består per april 2014 av 10 underliggende private equity-fond. I juni 2013 kjøpte NS 2013 AB andeler i det finske buyoutfondet CapMan IX for EUR 5,5 millioner. Etter dette kjøpet er NS 2013 AB fullkommitert. I henhold til Selskapets investeringsmandat kan overskuddslikviditet plasseres i rentefond innenfor segmentet investment grade med begrenset risiko. Likviditet fra emisjoner som enda ikke er investert, har blitt plassert i tre rentefond; Muzinich Enhanced Yield Short-term Bond Fund, BlueBay Investment Grade Bond Fund - I Base Class og BlueBay Investment Grade Libor Fund I-EUR. Per 31. desember hadde Selskapet renteplasseringer til en verdi på ca. 62 millioner svenske kroner. Verdsettelse Per 31. desember 2014 har investeringene en verdi slik dette rapporteres fra underliggende forvaltere som overstiger NS 2013 AB sin kostpris med SEK 3,0 millioner. Investeringene i regnskapet bokført etter laveste verdis prinsipp. Fremtidig utvikling NS II AS har gjennom investeringsselskapet NS 2013 AB bygget opp en bred portefølje av private equity-fond. Cubera VII kommer til å fortsette å investere kapital gjennom året, og dermed kalle på kapital fra NS 2013 AB. Forutsetningen om fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Selskapet har et underskudd på kroner i Selskapets bokførte egenkapital er på kroner per Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NS II AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Oslo, den Erik Langaker Styrets leder Thomas Falck Styremedlem Stian Hansen Daglig leder 4 Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS

5 Resultatregnskap Beløp i NOK Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad 0 0 Resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført fra annen innskutt egenkapital Sum overføringer Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS 5

6 Eiendeler Beløp i NOK Note ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS

7 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( à 0,02) 4, Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den Erik Langaker Styrets leder Thomas Falck Styremedlem Stian Hansen Daglig leder Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS 7

8 Kontantstrømoppstilling Beløp i NOK Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Endring i leverandørgjeld Endring i annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Emisjon - Aksjekapital Emisjon - Overkurs Emisjonshonorar Resultat NS 2013 AS ifm fusjon Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditet for perioden Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS

9 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og oppgis i norske kroner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Selskapet ble stiftet den Regnskapet gjelder for perioden fra til og er utarbeidet i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler Aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsperioden. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS 9

10 Noter Note 2 Lønnskostnader mm. Selskapet har en daglig leder. Det er ikke utbetalt lønn og selskapet er dermed ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Note 3 Spesifikasjon av annen driftskostnad Beløp i NOK Lønnskostnader Honorar revisor - Lovpålagt Honorar revisjon - Andre tilleggstjenester* Honorar forretningsførsel Honorar Finanstilsynet ifm. prospekt Honorar for økonomisk og juridisk bistand Trykkostnader Aksjeservice Annonsekostnader Finansavisen Andre kostnader Sum * Andre tilleggstjenester fra revisor relaterer seg til bekreftelser for bunden egenkapital vedr. kapitalforhøyelse. Note 4 Egenkapital Beløp i NOK Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital pr Sum Note 5 Aksjonærtabell Aksjekapitalen i Nordic Secondary II AS pr består av følgende aksjeklasser: Aksjeklasser Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer , Sum , Eierstruktur De 5 største aksjonærene i % pr var: Aksjonærer Ordinære aksjer Eierandel Sun-Chris Holding AS ,22 Wiseth Invest AS ,78 Kokopelli AS ,45 Tannlege Tore Botne AS ,45 Frølich Finans AS ,11 Øvrige aksjonærer ,99 Totalt antall aksjer ,00 Hver aksje gir samme rett i selskapet. Styret har ingen aksjer i selskapet pr Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS

11 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Beløp i NOK Selskapets navn Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Bokført egenkapital pr (100%) Resultat i 2014 (100%) Nordic Secondary 2013 AB Stockholm 68,00 % Alle beløp er omregnet til NOK med kurs pr = 95,97. Nordic Secondary 2013 AB regnskapsføres etter kostmetoden. Bokført verdi av aksjene er vurdert opp mot andel av verdijustert egenkapital i NS 2013 AB: Selskapets andel av VEK i Nordic Secondary 2013 AB: Bokført verdi per er: Ettersom virkelig verdi er høyere enn bokført verdi (anskaffelseskost) er det ikke foretatt noen nedskrivning av aksjene i Vurderingen er gjort etter standardiserte metoder og beste skjønn, men er vanskelig og med dagens finansmarked kan det likevel være risiko for at verdiene i fremtiden vil være annerledes. Note 7 Skatt Beløp i NOK Årets skattekostnader Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller 0 0 Skattepliktig inntekt Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt i balansen 0 0 Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Akkumulert fremførbart underskudd Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt (27 %) Utsatt skattefordel balanseføres ikke iht God regnskapsskikk for små foretak. Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS 11

12 12 Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS

13 Årsrapport 2014, Nordic Secondary II AS 13

14 Nordic Secondary II AS C/O Obligo Investment Management Bolette Brygge 1 NO-0252 Oslo Org.nr.: Heads&Tales KF

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer