Ord, begreper og definisjoner i utarbeidelsen av en studieplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ord, begreper og definisjoner i utarbeidelsen av en studieplan"

Transkript

1 Ord, begreper og definisjoner i utarbeidelsen av en studieplan Jaigi Enar Tidemand, fagpedagog cand. polit. I forbindelse med utarbeidelse av en studieplan for skoler som søker godkjenning i NNH kan en del ord, definisjoner og begreper være nyttige å kjenne til. I søknader har det forekommet flere formuleringer som mangler den nødvendige nøkternhet og saklighet. God presentasjon av en studieplan er viktig for nye disipliner i en motkultur som komplementær og alternativ medisin og fortjener den beste tekst. Av denne grunn fremsettes her noen eksempler på hensiktsmessig ordbruk i formulering av verdigrunnlag, målsetning, visjon og misjon. En studieplan skal ikke inneholde overdrivende, normative eller sammenlignende utsagn, ei heller selvskryt, men holde seg til beskrivende formuleringer. Deretter gis en kort oppsummering av pedagogiske begreper. Og til slutt fremsettes ulike filosofiske retninger for tradisjoner i voksenutdanning. Fremstillingen er ment som å invitere til en kvikk titt i et fagfelt og inspirere skolene til å identifisere hvor ekletiske de er i det pedagogiske landskapet og tre klarere frem fra en kultur av stillhet. Skolen har som verdigrunnlag: a) å definere alternativ helse som et positiv nærvær av bedret livskvalitet, ikke bare som fravær av symptomer og plager b) å tilby et sammenhengende helseomsorgssystem med diagnose, behandling og forebygging av sykdom og lidelse basert på komplementær og alternativ medisin c) å grunne virksomheten i den tradisjonelle medisinske filosofi som bygger på helhet og individualisert behandling d) å avlaste det offentlige helsevesen og forebygge helseproblemer i samfunnet ved hjelp av det beste innen komplementær og alternativ medisin e) å imøtekomme folks rettigheter og krav på muligheten for fullverdig komplementær og alternativ behandling f) å yte reell hjelp til lindring og forkortelse av symptomer gjennom komplementær og alternativ medisin Skolen har som målsetning: a) å fremme utdanning i komplementær og alternativ medisin b) å drive en godkjent institusjon i utdanning som spesialiserer seg i komplementær og alternativ medisin c) å tildele uteksaminerte studenter kvalifikasjoner i komplementær og alternativ medisin d) å strebe etter stipendier og forskning i komplementær og alternativ medisin e) å etablere et studiestyre som kan yte råd til lærerstaben om gjennomføring og utvikling av studieplaner og sikre kvaliteten av undervisningsstandarder f) å utnevne en studieleder som er best kvalifisert til å yte akademisk ledelse og overoppsyn, nødvendig for fremdriften av en utdanningsinstitusjon Skolen har som visjon: a) å fremme komplementær og alternativ medisin som et sikkert og effektivt valg i primærhelsetjenesten b) å fremme ansvarlig integrering og bruk av komplementær og alternativ medisin i helsetjenesten

2 c) å samarbeide med andre norske og utenlandske utdanningssteder i læring og praktisering av komplementær og alternativ medisin d) å samarbeide med andre deler av helsevitenskapene om klinisk fokusert undervisning og forskning som involverer komplementær og alternativ medisin Skolen har som misjon: a) å tilrettelegge for et intellektuelt stimulerende, kulturelt forskjelligartet, akademisk rigorøst, klinisk utfordrende, og interaktivt miljø hvor både lærere og studenter blir oppfordret til å oppnå sitt potensial b) å levere kurs med akademisk og faglig kvalitet slik at avgangselever kan tjene som kreative og ansvarlige foregangspersoner i komplementær og alternativ medisin c) å oppfordre avgangselever til å samhandle og samarbeide med andre yrkesutøvere i helsetjenesten d) å oppfordre avgangselever til livslang læring gjennom utvikling og tiltak av varierte program for etterutdanning og videreutdanning i nåværende og fremtidige studieområder e) å integrere kognitiv læring og erfaring gjennom utvikling av interaktiv undervisning og kliniske ressurser f) å utvikle nettverk av klinikker i komplementær og alternativ medisin i urbane og regionale strøk både her i landet og utenlands g) å oppmuntre til komplementær og alternativ medisin internasjonalt, særlig i regioner som Norden, Europa, Australia og de amerikanske kontinenter Generelle begreper fra pedagogikken Studieplanen skal presenteres med utfyllende fag/emneoversikt, der hvert fag eller emne blir presentert med målsetning og studieområde. I pedagogikken skiller en mellom målsetning (delmål og hovedmål) og studieområde (fagfelt). Læring defineres ofte som forandring av atferd. Innsikt defineres ofte som oppfatning av sammenheng i en situasjon, ved for eksempel problemløsning, som resultatet av læring. Undervisning defineres ofte som tilrettelegging for læring, det vil si planlegging, gjennomføring, og evaluering av denne. Didaktikk defineres ofte som undervisningslære, den delen av pedagogikken som har med formidling av kunnskaper å gjøre, og som overveielser og beslutninger vedrørende undervisningens mål og midler, og sammenhengen mellom disse. Metodikk defineres ofte som formidling av det valgte undervisningsstoff ut fra den enkelte elev, undervisningsmetode og læringsmetode er stikkord. Kunnskap defineres ofte som fakta, data, informasjon, viten, eller innholdsbanken for disse. Forståelse defineres ofte som måten, vinklingen man forholder seg til kunnskapsfaktorer på. Kunnskap og forståelse defineres ofte som to parhester som til sammen utgjør erkjennelse. Ferdighet defineres ofte som en enkel eller komplisert atferdsform som er resultat av læring og som stadig er under endring.

3 Motivasjon defineres ofte som graden av mestring og graden av prestasjonsangst som til sammen utgjør den såkalte mestringsmotivasjon som påvirker sterkt kvaliteten og retningen for våre handlinger. Pedagogiske retninger for voksenutdanningstradisjoner Ulike filosofiske skoler har gitt grunnlag for ulike retninger i pedagogikken. Geografisk og historisk har vi en todeling mellom europeisk og amerikansk tradisjon. I Europa har vi den liberale åndsvitenskapelige utdanningstradisjon og den humanistiske utdanningstradisjon. I Amerika har vi den progressive utdanningstradisjon, den behavioristiske (atferdspsykologiske) utdanningstradisjon og den radikale utdanningstradisjon (delvis fra Sør- Amerika). Den europeiske tradisjonen er eldst, den amerikanske tradisjonen er yngst. Liberal åndsvitenskapelig voksenutdanning Den eldste og mest varige utdanningsfilosofi i den vestlige verden er den liberale åndsvitenskapelige tilnærming til utdanning. Denne filosofien går under en rekke navn som klassisk humanisme, perennialisme, rasjonal humanisme, liberal utdanning, og generell utdanning. Retningen vokste opprinnelig frem for mer enn to tusen år siden som en reaksjon mot sofistenes utilitarianistiske nyttemoral og deres vektlegging av retorikk, argumentasjon og publikumstekke som ble sterkt opponert av de tre klassiske greske filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles. Sokrates sitt hovedbidrag til tradisjonen var hans metode å formane sine disipler til å stille spørsmål ved alle antagelser. Platons bidrag var å fremstille læring som den smertefulle prosess å fri sinnet fra alle fordommer og akseptere ansvaret med å hjelpe andre til å oppnå samme målet. Aristoteles tilførte tradisjonen en undersøkende innstilling til komponentene av moralsk utdanning gjennom danning av vaner, og en undersøkende innstilling til intellektuell utdanning gjennom utvikling av praktisk og teoretisk kunnskap. Denne liberale utdanningstradisjonen er blitt adoptert og tilpasset i kristne skoler i tidlige tider, middelalder, og moderne tider. Den er blitt den dominerende utdanningsteori i vest- Europa og er fremdeles en sterk kraft i vår utdanningstankegang i dag. Hovedtyngden i tradisjonen er liberal læring, organisert kunnskap, og utvikling av intellektuelle evner. Liberale åndsvitenskapelige pedagoger legger også vekt på intuisjon og kontemplasjon som tilnærminger til kunnskap. Gjennom indre kontemplasjon eller introspeksjon når man en kunnskap om seg selv eller andre. På mange måter ligner denne metoden en del moderne former for terapi. De dialektiske og intuitive prosessene til liberal utdanning ble supplert i renessansens humanisme med kontemplasjon av naturen og kunsten. Innenfor liberal utdanning blir læreren gitt en fremtredende rolle. Det er mange ting, føler liberale pedagoger, som best kan undervises direkte av en lærer. Leksjonsmetoden er ansett som effektiv læringsstrategi. Læring gjennom prosjekter, innsikt, eller oppdagelse underminerer den ledende rolle til læreren og er ikke bifalt av liberale pedagoger. Kunnskap om tidligere sivilisasjoner og kulturer frigjør ikke i seg selv personer, men det kan utgjøre et viktig skritt i enhver prosess for liberalisering eller frigjøring. Selv om verden konstant er i en tilstand av forandring, er det visse ting som ikke forandrer seg. Folk fortsetter å søke sannhet, ønsker å utvikle sin moral og karakter, strever etter åndelige og religiøse visjoner, og søker det vakre i livet og naturen. Så lenge mennesket gjør disse tingene vil liberal utdanningstradisjon være en potent kraft.

4 Hovedmålet for lærere er at studenter skal bli originale og kreative. Utdanning er opplæring i liberale åndsvitenskaper og ikke i spesifikke ferdigheter og teknikker. Liberale pedagoger har derfor vært de fremste til å kritisere skoler som tar den smale kompetansetilnærmingen til læring. Samtidig har denne retningen vært den sterkeste pådriver for voksenopplæring og deltidsopplæring for å imøtekomme fremtiden for deltagere i et samfunn i sterk endring. Progressiv voksenutdanning Denne retningen har sine historiske røtter i den progressive bevegelsen i politikk, sosial forandring, og utdanning. Tilnærmelsesmåten til denne utdanningsfilosofi vektlegger slike begreper som forholdet mellom utdanning og samfunn, erfaringsbegrunnet utdanning, yrkesrettet utdanning, og demokratisk utdanning. Progressivisme kan trekke sine tidligste tråder tilbake til 16. hundretallet. Den moravianske biskopen John Comenius foreslo at barn skulle imitere naturen for sin utdanning, heller enn å lese bøker. Rousseau brakte denne ideen til det ekstreme da han foreslo at all læring inntil 12- årsalderen skulle komme fra erfaring. Barnets naturlige frihet og spontanitet som Rousseau var advokat for ble vektlagt i den praktiske utdanningseksperimentet til Pestalozzi og Froebel. De var foregangsmenn for kontakt med naturlige objekter, læring av manuelle ferdigheter, og innlemmelse av lek i læringserfaringer. Hovedtalsmann for pragmatisme og progressiv utdanning var amerikaneren John Dewey. I sin tidligste fase var progressiv utdanning mest opptatt av en barnesentrert tilnærming til læring. Den andre fase var opptatt av progressiv utdanning og sosial reform og rekonstruksjon, og Dewey plasserer utdanning i selve hjertet for sosial reform. I den tredje fasen vektla Dewey metodene kritikk og kontrollert læring eksemplifisert ved vitenskap. I denne tilnærmingen er det behov for veiledning og læreren blir mer viktig enn i tradisjonell utdanning. Progressiv utdanning vektlegger yrkesutdanning og nyttepreget trening, læring ved erfaring, vitenskapelig vitebegjær, involvering i lokalsamfunnet, og positiv innstilling til sosiale problemer. Utdanning ble først og fremst utvidet til å gjelde det som sosiologer kaller sosialisering og som antropologer kaller enkulturasjon. Begrepet livslang læring har vi fra Dewey. Begrepet learning by doing har vi også fra ham. I en verden i utvikling der kunnskap stadig endrer seg, blir det viktig å lære hvordan man skal lære for å innhente de siste fakta og ny kunnskap. Å lære å lære blir det overordnete mål. Behavioristisk (atferdspsykologisk) voksenutdanning Denne tradisjonen har sine røtter i moderne filosofisk og vitenskapelig retning. Behaviorisme eller atferdspsykologisk utdanningstradisjon vektlegger slike begreper som kontroll, atferdsmodifikasjon, læring gjennom forsterkning, og manøvrering gjennom mål. Forskjellige utdanningspraksiser er inspirert av dette filosofiske synspunktet som programlæring, atferdsmål, og kompetansebasert utdanning. Intet annet system i psykologien har sannsynligvis hatt så sterk innflytelse på generell og voksenutdanning, eller har fått sine prinsipper gjort gjenstand for så mye debatt, som behaviorismen. Grunnlagt i 1920-årene av John B. Watson fokuserer behaviorisme på åpen, observerbar atferd til en organisme. Dyrs og menneskers atferd blir studert i laboratoriet og vitenskapelige prinsipper og metoder blir anvendt. Intellektet, følelser, emosjoner, en persons indre liv er ikke observerbart eller målbart og blir derfor ikke undersøkt i seg selv.

5 Behaviorister fra Watson til Skinner tror at all menneskelig atferd er determinert av ytre krefter i miljøet som personen har liten eller ingen kontroll over. Atferdsteorier er først og fremst læringsteorier. Utdanningssystemer kan sørge for overlevelse av individer og av samfunn gjennom grundig å arrangere betingelsene for forsterkning til å imøtegå disse målene. På det individuelle planet understreker behaviorisme ervervelse av jobbferdigheter slik at en person kan overleve i vårt samfunn. Lære å lære er også en viktig ferdighet som er nødvendig om man skal kunne tilpasse seg vellykket til et miljø i forandring. Behaviorister legger også mindre vekt på konkurranse og individuell suksess. Utdanning, føler de, skal forsterke samarbeid og mellomavhengighet på et globalt plan slik at man gunstigst mulig kan ta fatt på verdens problemer. Utdanning skal produsere mennesker som kan arbeide sammen for å konstruere og bygge et samfunn som minimerer lidelse og maksimerer mulighetene for overlevelse. I Skinners syn er den kulturen sterkest som utdanner så mange av sine medlemmer som mulig. Derfor skal skolealder være så lav så mulig og mulighetene for voksenutdanning så utvidet som mulig. Kompetansebasert yrkesrettet utdanning for voksne forbereder folk for en jobb, yrke eller profesjon. Tre karakteristikker gjør kompetansebasert yrkesrettet utdanning forskjellig fra mer tradisjonelle utdanninger: 1) høy motivasjon hos de voksne deltagerne som lærer under omstendigheter der belønning for suksess og straffen for mislykking blir oppfattet av dem som sterk, 2) arbeidsplassen er omstendigheten for både læring og utførelse, 3) kompetansebasert yrkesutdanning er pragmatisk, den er et middel til oppnåelse av andre mål som profitt. Som en manifestasjon av behavioristisk orientering til utdanning vektlegger kompetansebasert utdanning at vi definerer atferdsmål, målsetninger eller resultater, at vi demonstrerer atferdsendringer, og at vi måler graden av forandring mot på forhånd satte kriterier. Humanistisk voksenutdanning Denne tradisjonen er knyttet til utvikling av eksistensiell filosofi og humanistisk psykologi. Nøkkelbegreper som vektlegges i denne tilnærmingen er frihet og autonomi, tillit, aktiv samhandling og deltagelse, og selvstyrt læring. Forskjellige utdanningspraksiser er forbundet med denne tradisjonen som gruppedynamikk, grupperelatert trening, gruppeprosesser, sensitivitetsverksteder, konfrontasjonsgrupper, og selvstyrt læring. Ofte referert til som den tredje kraft i psykologi, avviser humanistene menneskesynet til både behavioristene og freudianerne. Gestalt teoretikerne foreslo å se på helheten fremfor individuelle deler og på den totale strukturen til læring snarere enn på en episode. Humanistene fremholder at mennesket er i sannhet et fritt vesen. En persons atferd er ikke bestemt av ytre krefter eller indre driv. Atferd er konsekvensen av menneskelige valg som individer fritt kan utøve. Begrepet om frihet og autonomi er grunnleggende i humanismen. Mennesket blir definert som proaktivt og ikke reaktivt. Humanistisk utdanning er elevsentrert. I denne tradisjonen er det ikke nødvendigvis læreren som vet best, spesielt når det kommer til å arbeide med voksne studenter. Humanistisk utdanning plasserer ansvaret for læring hos studenten, studenten er fri til å lære det han eller hun ønsker å lære på en måte som den som skal lære legger opp til. En lærer kan veilede eller lette prosessen, men tyngden legges på læring snarere enn undervisning og på studenten snarere enn læreren.

6 Både Abraham Maslow og Carl Rogers så på utdanning som en måte å fostre selvaktualisering på, til utvikling av fullt funksjonelle individer, til hjelp for personen til å bli det beste han eller hun kan oppnå. Pedagoger skal legge til rette for indre heller enn ytre læring, hvilket betyr å lære å bli et menneske generelt, og dernest lære å bli dette spesielle menneske. Radikal voksenutdanning Denne tradisjonen har sine historiske røtter i de forskjellige radikale bevegelser som har oppstått i de siste tre århundrer: anarkisme, marxisme, sosialisme, og venstrefløy freudianisme. De radikale i utdanning fremsetter at utdanning skal være en kraft for å oppnå radikal sosial forandring. Utdanning i denne tilnærmingen er nært knyttet til sosial, politisk og økonomisk forståelse av kulturer, og med utviklingen av metoder for å bringe folk til bevissthet om ansvarlig sosial handling. I de tidlige 1970-årene foreslo en latinamerikansk voksenpedagog en revolusjonær filosofi for voksenpedagoger over hele verden. Paulo Freire, en brasiliansk pedagog i eksil, beskrev en radikal teori for bevisstgjøring og politisk bevissthetsvekking. Radikal utdanningstankegang står utenfor hovedstrømmen av utdanningsfilosofi og ønsker forandring av samfunnet. Både anarkistisk tradisjonen og marxistisk tradisjon så på offentlig skole som ødeleggende for individuell autonomi og kritiserte skolen som en form for fremmedgjøring i den moderne industrielle verden. De ser på seier over fremmedgjøring som det første steg mot radikal forandring. En annen tradisjon er representert ved det freudianske venstre med Wilhelm Reich og A. S. Neill. Denne tradisjonen vektlegger forandring av personlighetstrekk, familiestrukturer, og barneoppdragelse som første steg i radikal utdanning. For Freire er det motsatte av humanisering dehumanisering eller undertrykking. Betingelsene for undertrykking er det Freire kaller kulturen av stillhet. Kulturen av stillhet kan komme fra enten uvitenhet eller utdanning. De brasilianske bøndene var i en kultur av stillhet fordi de ble holdt i uvitenhet om de sanne betingelsene for sin fattigdom. For Freire var det å assimilere bøndene inn i det sosiale systemet som produserte fattigdom en form for undertrykkende utdanning. Freire utviklet sin utdanningsmetode eller praksis med å formidle lese- og skrivekyndighet. I senere skrifter utvidet han denne metoden til politisk utdanning eller bevisstgjøring. Referanser Philosophical Foundations Of Adult Education, John L. Elias & Sharan Merriam, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida (1984) ISBN X

INTER GUIDE EN PRAKTISK VEILEDNING FOR Å IMPLEMETER TVERRKULTURELL OPPLÆRING I SKOLER. Innholdsfortegnelse. Introduksjon til Inter Guide 1

INTER GUIDE EN PRAKTISK VEILEDNING FOR Å IMPLEMETER TVERRKULTURELL OPPLÆRING I SKOLER. Innholdsfortegnelse. Introduksjon til Inter Guide 1 INTER GUIDE EN PRAKTISK VEILEDNING FOR Å IMPLEMETER TVERRKULTURELL OPPLÆRING I SKOLER Innholdsfortegnelse Introduksjon til Inter Guide 1 Modul 1 Obligatorisk skole 9 Å begynne å tenke 10 Informasjon 12

Detaljer

Lært hjelpeløshet. Turid Ljøkjell Thorsen

Lært hjelpeløshet. Turid Ljøkjell Thorsen Lært hjelpeløshet En presentasjon og diskusjon av Martin Seligmans teori sett i forhold til ulike relevante teorier og i forhold til kronisk manglende mestring i skolen Turid Ljøkjell Thorsen Hovedoppgave

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Forskningsbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning Forskningsbasert undervisning Berit Hyllseth Norgesnettrådets rapporter ISSN 1501-9640 Forord Norgesnettrådet tok i 2000 på eget initiativ opp spørsmålet om hvordan bestemmelsene om forskningsbasert undervisning

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

KULT8801 - Forsking og samfunn - høst 2003. Essay : Digital dannelse. Jon Hoem. NTNU / Institutt for kunst- og medievitenskap

KULT8801 - Forsking og samfunn - høst 2003. Essay : Digital dannelse. Jon Hoem. NTNU / Institutt for kunst- og medievitenskap KULT8801 - Forsking og samfunn - høst 2003 Essay : Digital dannelse Jon Hoem NTNU / Institutt for kunst- og medievitenskap Innledning Konsekvensene av økende globalisering og digital informasjonsteknologi

Detaljer

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Kompetanseprofil Innhold: side nr Å styre egen utvikling... 4 Prosess og historie... 5 Mulig bruk... 6 Organisasjon og struktur... 6 Holdninger og verdier... 8 Kompetanseutvikling...

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Ledelse og motivasjon i grunnskolen

Ledelse og motivasjon i grunnskolen Campus Rena Avdeling for organisasjon- og ledelsesfag Knut Arne Halstensen Bente Sjøvik Roen Rune Øyen Ledelse og motivasjon i grunnskolen Årsstudium i Organisasjon og ledelse Prosjektarbeid 2012 Samtykker

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Masteroppgave i pedagogikk Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Sosial kompetanse Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Lise Gregersen Lise Gregersen Sosial

Detaljer

Sosial og moralsk lære

Sosial og moralsk lære S o s i a l e p r i n s i p p e r Sosial og moralsk lære Det har knapt eksistert en fremtidsforsker, en seer eller en profet som har hatt en fremtidsvisjon som på en så nøyaktig måte har forutsett de kritiske

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole?

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole? Siv Grete Stamnes På vei mot en lærende flerkulturell skole? Master i skoleledelse NTNU 2012 Forsidefoto: siv grete stamnes ii Forord Det går mot slutten av fire år med deltidsstudie på NTNU. En masteroppgave

Detaljer

Språk og kommunikasjonsvansker

Språk og kommunikasjonsvansker JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker Språkvitenskapelig tenkning i det spesialpedagogiske fagfeltet EUREKA NR 2 2001 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007

Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Gjenreis respekten for kunnskap: Ta ansvar for skolen Vedtatt av Venstres landsmøte 15. april 2007 Venstres skolepolitiske manifest Venstre tar ansvar for skolen For Venstre er det en viktig demokratisk

Detaljer

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over:

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Innledning: Felles for medlemmene i gruppa er den overordnede problemstillingen: "Hvordan kan elevene motiveres i naturfag?"

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer