SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND"

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 122/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven.

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder HTS-vedtak nr. 122/14. Hovedutvalg teknisk viser til saksframstillingen og vil etter en konkret vurdering ikke gi klagesaken oppsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens 42. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

3 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I HTS-vedtak nr. 122/14 ble det gitt midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Vedtaket ble påklaget av adv. Haugland, i brev datert , på vegne av eierne av gnr./bnr. 147/221 og 147/478. I medhold av forurensingsforskriften 41-5 kan vedtak truffet av kommunen etter forskriften påklages til Fylkesmannen. Klagen: I klagen vises det blant annet til at et økt utslipp utenfor klientenes eiendom vil medføre en betydelig verdiforringelse, samt risiko for sjenanse gjennom lukt og økt fugleaktivitet. Det fremkommer også at det ikke kan være særlig kostnadskrevende å pumpe kloakken sørover før den nye ledningen nord til Norheim er ferdig, slik som forutsatt i tidligere vedtak. I klagen vises det videre til at vedtaket er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak sak nr. 51/02, samt at fristberegningen som er gjort av kommunen synes å være skjøvet på. Det vises til klagen i sin helhet. Tilsvar fra VAR-sjefen: VAR-sjefen viser til at det er utenkelig at utslippet av renset kloakk på 10 meters dyp, meter fra land, i så strømførende sjø som Karmsundet, kan forårsake sjenanse som påpekt i klagen. Det vises videre til at det framtidige overføringssystemet mellom Moksheim og Vormedal vil selvsagt måtte ha helt andre dimensjoner og utførelse enn det en overføring av kloakk fra Moksheimtunet tilsier, samt at den løsning som nå er valgt har et transportanlegg som i sin helhet vil inngå i den framtidige løsningen. I VAR-sjefens tilsvar fremkommer det også at kommunestyrets vedtak i 2002 er fattet på bakgrunn av de forskriftene som da var gjeldende. Omsøkte utslipp må vurderes ut fra dagens forskrifter, som stiller krav om min. 20 % rensing av SS suspendert stoff, jf. forskriftens 13-8, det forutsettes imidlertid en rensegrad på mellom % mhp. SS suspendert stoff, altså en bedre rensing enn krevd i forskriften. Forurensingsforskriftens 11-7 medfører i dette tilfelle krav om at overføring skal skje innen en periode på 7 år. Overføringsanlegget Vormedal-Norheim er et omfattende og komplisert arbeid med tidkrevende planlegging, noe som gjør at søknadens forutsetning på 7 år må opprettholdes. VAR-SJEFENS KOMMENTAR TIL SPØRSMÅLET VEDR. OPPSETTENDE VIRKNING VEDR- SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE MERKNAD TIL KRAV OM OPPSETTENDE VIRKNING VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM Vi viser til søknad om midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet på Moksheim, datert , til tillatelse gitt av HTS i vedtak den , sak 122/14, til klage fra adv

4 Haugland datert og til VAR-sjefens merknad til klagen datert Klager har i ettertid og etter at klagefristen var utløp, i e.post datert , (vedlagt) krevd at klagen får oppsettende virkning. Som begrunnelse for klagen anfører klager sin oppfatning av tidligere prosessskriv dithen at Karmøy kommune har lovt å vente med utslipp inntil klagen eventuelt er behandlet i overordnet klageorgan. Det vises til følgende prosessskriv og tilsvar: - fra adv. Haugland, datert fra kom. adv. Mannes, datert fra adv Haugland, datert fra kom.adv. Mannes, datert fra kom.adv. Mannes, datert Kom. adv Mannes har i eget brev til adv. Haugland, datert den , avvist Hauglands krav om oppsettende virkning ved å tilbakevise hans oppfatning av nevnte prosessskriv. VARsjefen slutter seg til kommuneadvokatens redegjørelse og finner det unødvendig å kommentere dette ytterligere. Som begrunnelse for at det i denne saken ikke gis oppsettende virkning på klagen, vil VAR-sjefen anføre følgende: Ledningsanlegget med utslipp til Karmsundet ferdigstilles etter kontrakten den Åpning av Coop-butikken på Moksheimtunet er fastsatt til den Dersom klagen skulle bli gitt en oppsettende virkning, vil det mest sannsynlig bety at utslippet ikke kan tas i bruk før et godt stykke ut på ny-året. Alternativet ville være en midlertidig løsning med bruk av tett tank for borttransport av kloakken. Dette vil representere en kostnad på rundt kr ,- pluss kr ,- pr uke i henting og transport av kloakk,- tilsammen ca kroner. All den tid de tekniske anleggene er klar til bruk og en legal tillatelse foreligger, finner VAR-sjefen det urimelig å iverksette slikt tiltak. VAR-sjefen vil derfor hevde at krav om oppsettende virkning avvises. Det vises til tilsvaret i sin helhet. Vurdering: Søknaden omfatter midlertidig utslipp til Karmsundet fra Moksheimtunet. Tillatelse til midlertidig utslipp er gitt i medhold av kap. 13 i forurensingsforskriften, der kommunen selv er forurensingsmyndighet. Adv. Haugland anfører i klagen at økt utslipp like utenfor klientenes eiendommer vil føre til sjenanse. Teknisk sjef kan ikke se at utslippet vil skape noen form for sjenanse for eiendommene. Det vises til at utslippet er forlenget til 10 meters dyp, samt at utslippet blir meter fra land i strømførende sjø. I klagen anføres det videre at det ikke kan være særlig kostnadskrevende å pumpe kloakken sørover før den nye ledningen nordover er ferdig.

5 Bakgrunnen for endring av løsning, var at det syntes særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Teknisk sjef vurderer det slik at valgte løsning framstår som det beste alternativet både samfunnsøkonomisk og teknisk. Dette begrunnes med at transportanlegget vil i sin helhet inngå i den framtidige løsningen, inkludert nødoverløp med utslipp til sjø fra framtidig pumpestasjon på Moksheim. I klagen vises det videre til at vedtaket er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak sak nr. 51/02, samt at fristberegningen som er gjort av kommunen synes å være skjøvet på. Teknisk har behandlet søknaden i medhold av gjeldende forurensingsforskrift, og kan ikke se at det foreligger noen feil ved behandlingen av søknaden. Når det gjelder fristberegning vises det til VAR-sjefens tilsvar, der det vises til at forutsetningen i søknaden er overføring til Norheim/Haugesund innen en periode på 7 år. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen er kommet fram nye momenter som skulle tilsi at vedtak i HTS-sak nr. 122/14 skal endres. Det anbefales dermed at Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtaket og oversender saken til Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling, i medhold av forurensingsforskriften Oversikt over vedlegg: Klage datert Tilsvar fra VAR-sjefen datert Melding om politisk vedtak nr. 122/14 Saksframlegg m/vedlegg til sak 122/14

6 ADVOKATENE ci o ci w:4 Dokid / KLAGE OVER VEDTAK OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE VIKSE, HAUGLAND, BERGE, BACHMANN OG BORE MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP Fylkesmannen i Rogaland Postboks STAVANGER Sørhauggt. 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund Telefax: Advokat Bjørn 0. Vikse Org.nr.: Tlf.: viksegadvokateneirnarkedet no Advokat Jens Otto Haugland Møterett for Høyesterett Org.nr.: Tlf.: l`q2ls'i-(0 4191glit( Advokat Ole Johan Berge Org.nr.: Tlf.: bergegadvokateneirnarkedet no Advokat Trond Jarle Bachmann Org.nr.: Tlf.: Advokat Øyvind Bore Org.nr.: Tlf.: bore adyokate.neimarkedet no Adv.flm. Helena Helgesen Tlf no Klage over vedtak om midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Vedtak fattet av Karmøy kommune, Hovedutvalg teknisk den , saksnr. 122/14. På vegne av eierne av gnr. 147 bnr. 221 og bnr. 478, som begge ligger svært nær det omsøkte utslippsstedet, påklages herved ovennevnte vedtak. Som grunnlag for klagen, som altså går ut på at søknaden om midlertidig utslippstillatelse ikke tas til følge, begrunnes med det som også er anført i merknadene datert , nemlig at et øket utslipp like utenfor mine klienters eiendommer medfører en betydelig verdiforringelse i tillegg til selve risikoen for sjenanse gjennom lukt og øket fugleaktivitet. Vedtaket om midlertidig utslipp er begrunnet med at den opprinnelige plan om å pumpe kloakken sørover til utslippet på Vormedal fremstår som kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk, for deretter, på et senere tidspunkt, å pumpe dette nordover. Det vil hevdes at dette neppe er noen reell problemstilling. Den dag hovedledningen fra Vormedal til Norheim er ferdig vil man naturligvis pumpe kloakken fra Moksheimtunet nordover i stedet for sørover, og ikke begge veier. At man før den nye ledningen nord til Norheim er ferdig pumper kloakken sørover kan ikke sees å være særlig kostnadskrevende. Det er også dette som i tidligere vedtak er forutsatt. Jeg vil også peke på at vedtaket, så langt jeg er i stand til å bedømme det, er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak i sak nr. 51/02. Bl.a. heter det her i punkt 3 at for utslippene til Karmsundet fra og med Kopervik og nordover, skal

7 - 2 ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, BERGE,BACHMANN OG BORE Medlemmer av Den Norske Advokatforening Kontorfellesskap utslippene ha rensegrad tilfredsstillende kravet til primærrensing. Poenget er at vedtaket nå, fattet av Hovedutvalg teknisk, ikke kan være i strid med nevnte kommunestyrevedtak, og dette bes vurdert nærmere av klageorganet. Klageorganet bes også se på fristberegningen som er gjort av kommunen som synes å være skjøvet på i forhold til utgangspunktet. Som i mine merknader av konkluderes det med at søknaden ikke skal innvilges, og at kommunen i stedet må løse det midlertidige behov slik som opprinnelig tenkt ved at utslippet på Vormedal benyttes. Rent teknisk kan dette ikke være noen fordyrende løsning. Gjenpart: Klient.

8 Teknisk etat Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Johannes Thaule 14/ /14 M03 SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND MERKNAD TIL KLAGE FRA ADV. HAUGLAND Vi viser til klage framsatt av adv. Haugland på vegne av eiere av g.b.nr. 147/ 221 og 478 vedrørende søknad om midlertidig utslipp av kloakk til Karmsundet på Moksheim. Klagen berører 4 punkter: 1. Verdiforringelse på eiendommene 2. Teknisk løsning 3. Forhold til kommunestyrevedtak , sak 51/02 4. Fristberegning Vedr. 1. Dette spørsmålet er nevnt også i klagers merknad til søknaden. VAR-sjefen har i den sammenheng, i brev av , tilbakevist påstanden. Der er utenkelig at utslippet av renset kloakk på 10 meters dyp, meter fra land, i så strømførende sjø som Karmsundet, kan forårsake sjenanse som påpekt i klagen. Hertil kommer, som vi også har påpekt i vårt brev av , at vårt forslag om å fjerne eksisterende utslipp på b.nr. 478, ble avvist av eier. Det er på denne bakgrunn vanskelig å vurdere argumentet om verdiforringelse som annet enn vikarierende. Vedr. 2. Det framtidige overføringssystemet mellom Moksheim og Vormedal vil selvsagt måtte ha helt andre dimensjoner og utførelse enn det en overføring av kloakk fra Moksheimtunet tilsier. Revidert kostnadsoverslag tilsier en kostnad for den framtidige løsningen på dette strekket på mellom 10 og 15 mill. kroner. Dette er et meget tungt anlegg som hverken tidsmessig eller finansielt ville kunne realiseres med tanke på en midlertidig løsning for Moksheimtunet. Løsningen som var påtenkt, var å benytte gravitasjonssystemet i Bjøllehaugen til befordring til Vormedal. Det måtte da etableres et midlertidig trykksystem fra Moksheimtunet til gravitasjonssystemet i Bjøllehaugen, samtidig som et mindre strekk i Bjøllehaugen måtte oppdimensjoneres. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

9 Med den løsningen som nå er valgt, har vi fått et transportanlegg som i sin helhet vil inngå i den framtidige løsningen, inkludert nødoverløp med utslipp til sjø fra framtidig pumpestasjon på Moksheim. Finansieringen er et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy kommune og utbygger av Moksheimåsen. Hva angår både teknisk løsning og finansiering framstår derfor den valgte løsning som et vinn-vinn prosjekt. Vedr. 3 Det refereres her til kommunens vedtak av Kommunestyrets vedtak i 2002 er fattet på bakgrunn av de forskriftene som da var gjeldende. Omsøkte utslipp må vurderes ut fra dagens forskrifter. Disse stiller krav om min. 20% rensing av SS. Jfr. forskriftens Vi forutsetter imidlertid en rensegrad på mellom 40-50% mhp. SS. Jfr. søknad av , altså en bedre rensing enn krevd i forskriften. Primærrensing tilsier en rensegrad på 50% mhp SS. Vedtaket i Hovedutvalg teknisk gjelder et nytt utslipp, som ikke var omfattet av vedtaket i kommunestyret av og kan da heller ikke være i strid med nevnte kommunestyrevedtak. Vedr. 4 Forurensningsforskriftens 11-6 medfører i dette tilfelle krav om at overføring til Norheim / Haugesund skal skje innen en periode på 7 år. Det er dette som er forutsetning i søknaden. Imidlertid, allerede før søknad om midlertidig utslipp fra Moksheimtunet ble fremmet, ble det i forbindelse med utarbeiding av forslag til økonomiplan skissert et tempo som gjengitt i vårt brev av Dette forandrer ikke søknadens forutsetning på 7 år. Overføringsanlegget Vormedal - Norheim er et omfattende og komplisert arbeid med en meget tidkrevende planlegging for å parerer de interessekonflikter som kan oppstå. Dette, sammen med så langt manglende finansielle vedtak, gjør at søknadens forutsetning på 7 år må opprettholdes. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 2

10 Sentraladministrasjonen Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Gry Trovåg Hansen 14/ /14 M03 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Fra møtet i hovedutvalg teknisk den , saksnr 122/14. Enstemmig vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. 2. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. 3. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven. Rett utskrift: Elin Davidsen sekr. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Forslag til vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. 2. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. 3. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven.

12 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommune v/ VAR-sjefen har søkt om midlertidig tillatelse til utslipp til Karmsundet fra nytt boligfelt Moksheimtunet. Søknaden er, på bakgrunn av utslippets størrelse, fremmet i henhold til kap. 13 i forurensningsforskriften, der kommunen selv er forurensningsmyndighet. I henhold til Karmøy kommunes delegasjonsreglement er denne type avgjørelser delegert fra kommunestyret til teknisk sjef i kurante saker. I ikke kurante saker er avgjørelsen delegert til Hovedutvalget for tekniske saker. Ettersom det foreligger merknad til søknaden, har teknisk sjef valgt å fremme saken for HTS. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for søknaden Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å pumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca. 2 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. I henhold til forurensningsforskriften 11-6, har Karmøy kommune krav om å overføre all kloakk fra Vormedal til Norheim og videre til sentralrenseanlegget i Haugesund. Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, fant en det mest hensiktsmessig å søke om et nytt utslipp til Karmsundet, som da også ville fungere som nødoverløp fra ny pumpestasjon som må etableres i området for å befordre kloakken fra Vormedal til Norheim Utslippets størrelse Omsøkt utslipp er på 450 personekvivalenter (pe). Rammen for kommunens myndighet er på pe. Midlertidig varighet I henhold til forurensningsforskriften 11-6, må overføringen fra Vormedal til Norheim skje senest innen en 7-års periode. Imidlertid vil omsøkte utslipp kunne overføres når transportsystemet Norheim Moksheim er utbygget og satt i drift.

13 Med forbehold i framtidige budsjett, har vi overfor fylkesmannen antydet en framdrift som tilsier overføring fra Moksheim innen Det vises til vedlagte e-post-korrespondanse mellom Karmøy kommune og fylkesmannen i Rogaland. Utslippets framtidige funksjon Når overføringen Vormedal Norheim er etablert, vil det omsøkte utslippet fungere som et nødoverløp fra en framtidig pumpestasjon i området. Et slikt nødoverløp vil kun tre i funksjon ved strømstans ev ved havari i stasjonen. Stasjonen utstyres med alarm slik at en slik funksjon vil være kortvarig. Nabomerknad Eier av naboeiendommene gnr./bnr. 147/221 og 147/478 har ved adv. Jens Otto Haugland kommet med merknad til søknaden. Merknaden er datert og berører i hovedsak tre punkter: 1. Utslippsdyp 2. Framdrift 3. Sjenanse for naboeiendommene Var-sjefens kommentar til merknad: VAR-sjefen har i brev datert kommentert nabomerknaden. Når det gjelder utslippsdyp, viser VAR-sjefen til at utslippet forlenges til 10 meter dyp. VAR-sjefen skisserer også en framdriftsplan. I brevet vises det til at det er utenkelig at et utslipp på 10 meters dyp og med de strømforholdene som er rådende i Karmsundet, skal skape noen sjenanse. Uttale fra naturforvalter: Naturforvalter har i notat datert vurdert utslippet i forhold til naturmangfoldloven Det konkluderes med at det søkte tiltaket som midlertidig utslipp, via slamavskiller, vurderes å være det beste alternativet for naturmangfoldet. Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland: Fylkesmannen i Rogaland har kommet med uttale til søknaden i brev datert Fylkesmannen viser til at det bør tas hensyn til følgende: Eksisterende miljøkvalitet, slik at den ikke blir forverret. Kommunens egne mål for resipienten. At enkeltvedtak er i samsvar med de kravene som er satt i forurensingsforskriften. Hensyn til natur- og friluftsliv blir ivaretatt ( for eksempel bading). Plassering av utslippspunktet bør ta hensyn til avstand fra land og strømforhold slik at strandområdene ikke blir unødvendig belastet. Søknaden må vurderes etter rettsprinsippene i 8-12, jf. 7 i naturmangfoldloven. Vurdering: Etter en helhetsvurdering er teknisk sjef kommet til at søknaden kan godkjennes slik som omsøkt. Anlegget som nå bygges, er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og utbygger, og vil samtidig i sin helhet inngå i den framtidige kloakkoverføringen mellom Vormedal og Norheim. En løsning etter opprinnelig teknisk plan med pumping til Vormedal ville medført store

14 kostnader i overføringsanlegg og oppdimensjonering av eksisterende ledningsanlegg. Med tanke på en så vidt kort midlertidighet, vil en slik løsning ikke være tilrådelig. I tillegg, som påpekt av naturforvalter, er det en klar forurensningsgevinst i den omsøkte løsningen. Oversikt over vedlegg: 1. Søknad datert m/vedlegg 2. Merknad til søknaden av adv. Haugland, datert VAR-sjefens merknader datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland, datert Notat fra naturforvalter datert

15 Dokid ( ) SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSUPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA KARMØY KOMMUNE rninidtest Teknisk etat 0 Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 4:4,59 - I.35)- bit G3 I-L\ Dato: Saksbeh:Johannes Saksnr:14/ Løpenr:27270/14 Arkivkode: M03 Deres ref: Thaule VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Bakgrunn for søknaden Det vises til vedlagt kart 1:5000. Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å overpumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca 1 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. Den framtidige planen for utslippet på Vormedal er å pumpe dette nordover herfra videre til Haugesund med rensing og utslipp på Årabrot. til Norheim og Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. først å Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, finner en det mest hensiktsmessig å foreta et nytt lokalt utslipp som en midlertidig løsning. Vi begrunner dette som følger: Tillatelse til utslipp. I kommunestyremøte den sak 0051/02 - ble det i medhold av forurensningsloven gitt tillatelse til samtlige kommunale utslipp i Karmøy mindre enn 1500 personer. Tillatelsen ble gitt innenfor de fastsatte rammer og begrensninger som forutsatt i søknaden. Langs strandsonen fra Vormedal til Norheim finnes mange mindre kommunale utslipp. Felles for disse er at de alle har nådd den belastningsgrense som er gitt i tillatelse fra Imidlertid, samtlige av disse utslippene vil bli sanert og kloakken overført til renseanlegget i Haugesund sammen med kloakken fra Vormedal. (11, Rådhuset, Statsråd Vinjesgate 25, 4250 KOPERVIK. Telefon: e-post:postokarmoy.kommune.no

16 Midlertidigløsning Karmøy kommune har etter forurensningsforskriftens 11-6, krav om overføring av utslippet på Vormedal til Norheim og videre til Haugesund innen en 7-års-periode. Overføring fra Norheim til Haugesund er allerede etablert og representerer en redusert belastning til Karmsundet på mer enn 3000pe. Forprosjektet for overføringen fra Vormedal til Norheim foreligger. Omsøkte utslipp vil altså være midlertidig inntil overføringen fra Vormedal til Norheim og videre til Haugesund har funnet sted. Samme resipient - bedre rensing - bedre samfunnsøkonomi Renseanlegget ved utslippet på Vormedal består i et ristarrangement. Anlegget fungerer dårlig. Ettersom overføringen til Haugesund er nært forestående, har en ikke funnet å ville gjøre nødvendig oppgradering ved dette anlegget. Omsøkt midlertidig utslipp vil ha en tre-kamret slamavskiller som renseinnretning, og en regner med en effekt på % reduksjon av SS. Dette innebærer altså en betraktelig bedre rensing enn ved utslippet på Vormedal samtidig som at resipienten vil være den samme. Totalt sett vil derfor en omsøkt løsning være bedre for vannmiljøet i Karmsundet, enn å benytte seg av den tillatelsen som finnes for utslippet på Vormedal. Samlet belastning fra Vormedalsområdet vil altså ikke bli større enn hva som er gitt i tallatelse fra Hertil kommer at omsøkt løsning vil være energibesparene derved at vi dropper unødvendig pumping. Både samfunnsøkonomisk og forurensningsmessig vil omsøt løsning være bedre enn å merbelaste utslippet på Vormedal. Det er derfor vanskelig for VAR-sjefen å anbefale annet enn omsøkt løsning. Tilpasningtil framtidigløsning Ledningsanlegget fra Moksheimtunet til utslipp er lagt og dimensjonert i samsvar forprosjektet for kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim. Anlegget vil derfor inngå i og være en del av den framtidige løsningen der brorparten av kloakken som i dag er ført til Karmsundet nord for Kopervik, vil bli overført til det sentrale renseanlegget i Haugesund. Opplysningertil søknadeni h.t.forskriftens 13-4 Ansvarlig søker Karmøy kommune v/ VAR-sjefen Rådhuset 4250 Kopervik Søknaden baseres på følgende avvik fra forurensningsforskriftens 13-6 til 13-16: det forutsettes altemativ prøvetaking i samsvar med selv om det søkes om 20 % fjerning SS, jfr. 13-8, forutsettes, forutsettes det renseinnretningen vil gi en renseeffekt på mellom 40 og 50 % på SS 2

17 Utslippet etableres ved en 500 mm PE-ledning lagt på 5 meters dyp ca 70 meter fra land. Det vises til vedlagte kart 1:5000. Renseanlegget består av en tre-kamret slamavskiller, dimensjoner etter TA 515, kl. B, tømming 4 ganger pr. år, plassert som vist på vedlagte kart 1:5000. Utslippets størrelse: 450 pe, målt som 60 mg BOF5pr. person pr. døgn. i samsvar med forskriftens 11-3 m. For beskrivelse av utslipp sted og dyp, vises til pkt. c. Interesser som antas å bli berørt av etableringen: nabo: eier av 147/478 nabo: eier av 147/221 nabo: eier av 147/3 nabo eier av 147/180 nabo: eier av 147/2 nabo: eier av 147/669 Karmsund Havnevesen Naturforvalter i Karmøy kommune Fylkesmannens miljøvernavdeling h) Det forutsettes at samtlige interessenter nevnt i pkt. g, varsles. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen 3

18 Søknad om midledidig utslipp fra Moksheimtunet Oversikt Målestokk 1:5000 N N Utslipp V rmedall

19 1 rn 1,111.11Ln Sher I Nardevn 7`.5:6...n.AJ.. J le t I fe I Seir Förde kirke I HAUGES I. n " ç. Z - i. 1, *4, ef ',4... re,,,.o,, NIrdkeim \ V St.a.aa. "..*... ff sh. 75. fl irf "j deja " ntr1. s Iff j_ 5 gang nrfl 3.1 St.jslia«Sbe.tuN Sfornelni. k f7 " Seannentrd Gerefenrai%arg ;1;11 AlLane 11 n L 7,3 " 14e neelle GuIgning 15,) Sernuf Bru ffe SalhvIstr Ltrin. umep 24 Mykle muld :IW I f -, 11 o,s 4, Laa.ideruf :1 11"ir traum: d rer , /...\_3e 1/4. it fletpuffia If._..7 k "Buvi, &." k,ip blyij. 1TnI 5.:455 Ien 1/117in s r.nere ' T. ailaawarwa Fr. 3 isk gn,. Intienerel Lfel 2 fn2.fin,,inrbkiwnchwk ' ;.. ffi<... ' Peoltltr i2 $kfran RY6g4 Kvaka.magin.rdwn Malub.1 47 ar Sandv G. H nlan.d 113.: 11 Igeberghatrgen, Halp neennetua 54 Venn1 rn arg" 100 rnmelhamn jet'nd-e-i

20 1:1 Dokid MERKNAD (14/2759-1) TIL SØKNADEN DAT ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, MEDLEMMER Sørhaliggt. BERGE OG BACHMANN AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund Telefax: Karmøy kommune v/ VAR-sjefen Rådhuset 4250 KOPERVIK.11/ / I Advokat Org.nr.: Tlf.: Bjørn 0. Vikse vikserwadvokateneimarkedet.no Advokat Møterett Org.nr.: Tlf.: Jens Otto Haugland for Høyesterett hauctlandadvokateneimarkedet.no Advokat Org nr.: Tlf.: Ole Johan Berge bergeadvokateneimarkedet.no Advokat Org.nr.: Tlf.: E-mait: Trond Jarle Bachmann bachmann(d>advokateneimarkedet.no Adv.flm. Helena Helgesen Tlf helciesen(ffiadvokateneimarkedet Merknader til søknad om utslippstillatelse: Vann- og kloakkgrøft Vormedalsveien. Midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Jeg representerer eierne av gnr. 147 bnr. 221 og bnr. 478 som begge ligger svært nær det omsøkte utslippsstedet. Mine klienter, hhv. CK Invest AS og Cissel Alendal har innsigelser til at det blir gitt utslippstillatelse. Grunnen til protesten er at øket utslipp like utenfor mine klienters eiendommer medfører en betydelig verdiforringelse i tillegg til selve risikoen for sjenanse gjennom lukt og øket fugleaktivitet som følge av utslippet. Søknaden er formulert som en midlertidig utslippstillatelse fordi utslippet i realiteten er tenkt sanert i anledning overføring av kloakk fra Vormedal til Norheim og videre til Haugesund. Her har kommunen etter et visst påtrykk gitt til kjenne at den gjeldende 7årsfrist for dette prosjekt begynner å løpe når utslippet er etablert. Jeg viser til epostkorrespondanse hvor dette er inntatt i kommunens e-post av til undertegnede. E-postserien fra vedlegges dette brev som vedlegg 1. I søknaden står det at utslipp vil skje på 5 meters dyp, mens kommunens vedtak etter rammesøknad fattet stiller som et minimum at utslippene skal føres til 10 meters dyp. (1 sak om midlertidig forføyning mellom partene har kommuneadvokaten angitt at dette vil bli fulgt opp også i den midlertidige ordningen, men med bakgrunn i de erfaringer mine klienter har gjort i denne sak, jf. bl.a. e-postutvekslingen, tas ikke dette for å være et faktum før det formelt er korrigert i søknadsrunden.) I forhold til vedtaket av synes det også å være øvrige vilkår som der er stillet som man nå akter å fravike. Det er i nevnte vedtak vist til en søknad, herunder en tabell 1 om tidsfrister. Jeg ber om å få tilsendt søknaden med nevnte tabell slik at jeg kan forholde meg til de frister kommunen setter til seg selv og hvor fleksible disse synes å være, jf. beregningen av 7-årsfristen som omhandlet i e-postkorrespondansen inntatt no

21 ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, BERGE oc BACHMANN Medleiorner av Den Norske Advokatiorening Kontorrellesskap 2 ovenfor. Mine klienter er altså generelt skeptiske til at kommunen ved en midlertidig ordning vil overholde sine egne frister. Det må subsidiært sett derfor legges inn konkrete sanksjoner om hva som skjer dersom de gitte frister ikke overholdes. Konklusjonen fra denne side er altså at søknaden ikke innvilges, og at kommunen i stedet må løse det midlertidige behov slik som opprinnelig tenkt ved at utslippet på Vormedal benyttes. Rent teknisk byr ikke dette på noen problemer fordi denne strekningen allikevel skal bebygges med rør i anledning hovcdoverføringen fra Vormedal til Norheim, samt at nødvendig pumpe i fremtiden kan benyttes fra samme sted den motsatte vei. ns o Ha gland Gjenpart: Klient.

22 Dokid (14/ SVAR PA MERKNAD DAT KARMØY KOMMUN E Teknisk etat.k.,t/nm~wt 4+11'd cit" tår ;/-41 knt Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh:Johannes Saksnr:14/ Løpenr:34944/14 Arkivkode: M03 Deres ref: Thaule VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM VEDR. MERKNAD TIL SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Merknaden er framsatt av adv. Jens Otto Haugland på vegne av eiere av g.nr. 147, b.nr 221 og 478. Merknaden er datert og er innkommet i rett tid. Merknaden berører i hovedsak tre punkter: Utslippsdyp Framdrift Sjenanse for eiere av 147/221 og 478 samt verdiforringelse av eiendommene Ang. 1. Det er riktig at søknaden har angitt et utslippdyp på 5 meter. Grunnen til dette er at utslippet er midlertidig og at framtidig funksjon kun vil være nødoverløp i tilfelle havari eller strømbrudd. Vi vurderte denne funksjonen såvidt redusert i forhold til et permanent utslipp at vi fant det forsvarlig å fastsette 5 meter. Imidlertid, som påpekt, har vi allerede bebudet et dyp på 10 meter og vi endrer derfor denne forutsetningen. Ang. pkt. 2. Forurensningsforskriften 11-6 krever i dette tilfelle en overføring innen 7 år. Gjeldende søknad er sendt Fylkesmannen i Rogaland og vi har i e-post den fått spørsmålet derfra om framdriften for overføringen fra Vormedal til Norheim. Det vises til vedlagte e-post korrespondanse. Med selvsagt forbehold om budsjettvedtak, er følgende framdrift skissert: - overføring Norheim - Haugesund: Utført og satt i drift renseanlegg i Haugesund: Utført og satt i drift forprosjekt overføring Vormedal - Norheim: Utført - regulering av trase Vormedal - Norheim: etappe 1 Norheim - Moksheim: etappe 2 Moksheim - Vormedal: Omsøkte utslipp vil bli sanert ved sluttføring av etappe 1. Ang. pkt. 3 Det er fullstendig utenkelig at et utslipp på 10 meters dyp og med de strømforholdene som er rådende i Karmsundet, skulle skape noen som helst sjenanse i form av lukt eller fugleplage. Hertil kommer at % av suspendert stoff fjernes. En slik frykt som beskrives, synes å være urealistisk. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK c Telefon: e-post:

23 Hva angår verdiforringelse på eiendommene, kan følgende anføres: G/b.nr 147/478 har i dag et kommunalt kloakkutslipp. Selve kloakkledningen går over begge eiendommene - også 147/221. I kommunens brev av til eiernes advokat den gangen, Helge J. Talmo, framsatte vi et forslag om å hente opp dette eksisterende utslippet og føre det inn på det nye utslippet. Derved ville vi fått sanert det eksisterende utslippet. Vi vil tro at dette ville ha medført en verdiøkning på eiendommen. På dette forslaget har vi ikke mottatt noen positiv respons. På bakgrunn av dette stiller vi oss uforstående til argumentet om at utslippet skulle forårsake verdiforringelse på eiendommen. Til slutt noen ord om konklusjonen som er gitt i merknaden. Det er vanskelig for oss å forstå den tekniske vurderingen som er gitt i konklusjonen. Vi finner det derfor vanskelig å kommentere dette noe nærmere. Søknaden har vært forelagt alle naboer i området, havnevesen, kommunens naturvernleder samt fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er ikke mottatt innsigelser fra noen andre av de berørte partene. På denne bakgrunn mener VAR-sjefen at det ikke finnes noen grunn til at søknaden ikke skulle innvilges. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen Dette dokurnentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 2

24 Dokid SVARBREV KARMØY ( ) TIL EUROJURIS DAT KOMMUNE 4sktfre;! Teknisk etat 0 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/advokat Helge J. Talmo Postboks 548 Sentrum 5501HAUGESUND Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Johannes Thaule 14/ /14 MO3 SVAR - AD NY UTSLIPPSLEDNING FOR MIDLERTIDIG KLOAKKERING FOR BL.A. MOKSHEIMSTUNET TIL KARMSUNDET (CK INVEST AS EIER AV 147/478) Vi viser til brev av og vil nedenfor belyse saken nærmere. Bakgrunn Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å overpumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca 2 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. Planen for utslippet på Vormedal er å pumpe dette nordover til Norheim og herfra videre til Haugesund med rensing og utslipp på Årabrot. Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, fant en det mest hensiktsmessig å benytte eksisterende utslipp (se vedlagte kartutsnitt) som en midlertidig løsning. Tillatelse til utslipp. I kommunestyremøte den sak 0051/02- ble det i medhold av forurensningsloven gitt tillatelse til samtlige kommunale utslipp i Karmøy mindre enn 1500pe. Tillatelsen ble gitt innenfor de fastsatte rammer og begrensninger som forutsatt i søknaden. Kommunen var den gang forurensningsmyndighet for utslipp mindre enn 1500pe. Etter dagens regler er kommunen forurensningsmyndighet for tettsteder mindre enn 10000pe. Gjeldende utslipp 3.2.6er medtatt i denne tillatelsen og sammen med flere andre utslipp gitt en tillat merbelastning på 70 pe. Denne grensen overskrides i og med belastningen fra Moksheimtunet. Midlertidig løsning Karmøy kommune har etter forurensningsforskriften krav om overføring av utslippet på Vormedal til Norheim innen en 7-års-periode. Overføring fra Norheim til Haugesund er allerede etablert og representerer en redusert belastning til Karmsundet på 2500 pe. Forprosjektet for overføringen fra Vormedal til Norheim foreligger. Rtidhuset,StatsrtidVinjesgate25, 4250 KOPERVIK=Telefon:

25 På denne bakgrunn fant en det både rimelig og riktig å akseptere en midlertidig merbelastning, beregnet til 450pe, på utslipp 3.2.6på Moksheim. Det hører også med til saken at avløpet fra Moksheimtunet vil få en bedre rensning enn hva tilfelle er for utslippet på Vormedal i dag. Flyttingaveks.utslipp3.2.6 Den nye ledningen fra Moksheimtunet går over eiendommen 147/3,naboeiendommen til 147/478. Vi har derfor inngått avtale med denne eiendommen om legging av ledning og etablering av utslipp. For ikke å operere med to utslipp i området, ønsker vi å komme i dialog med eier av 147/478,CK Invest ASmed sikte på å få hente avløpet som i dag går over eiendommen og føre dette inn på det det nye utslippet. Dette innebærer at utslippet på 147/478saneres. Det vises til vedlagte kartutsnitt. Vi vil ta nærmere kontakt om dette. Med vennlig hilsen Siw Anita Thorsen VAR-sjef Dette dokumenteter godkjentelektroniskog kreverderforingensignatur. Johannes Thaule Rådgiver 2

26 Røysvegen Karrneykommune VA-anlegaved Reysvegen OversiktstegnIng M = 1:1250(A4) 01P

27 Karmoy Kommune o Dok ( ) MAILKORRESPONDANSE MED " PILKESMANINEN I ROGALAND Page 1 of 1 Karmoy Kommune Midletidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Fra :Johannes Thaule Emne : Midletidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Til : Cc Anita Thorsen ma, jul 14, :33 AM Viser til forespørsel i epost dagtert Som angitt i søknaden, og i h.t i forurensningsforskriften, skal overføringen Vormedal - Norheim og videre til Haugesund skje innen en 7-års periode. Avhengig av budsjett framover, kan følgende framdrift skisseres: Overføring Norheim - Haugesund: Utført (Anlegget på Årabrot står ferdig) Forprosjekt Vormedal - Norheim: Utført Regulering Vormedal - Norheim: Etappe I Norheim - Moksheim: Etappe II Moksheim - Vormedal: Det presiseres at denne framdriften er avhengig av budsjettvedtak. Kommunen er forurensningsmyndighet i denne saken. Søknaden er sendt fylkesmannens miljøavd. for eventuelle merknader. mvh Johannes Thaule Rådgiver. Tlf /

28 Karmoy Kommune Page 1 of 2 Karmoy Kommune Fwd: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Fra : Postmottak- til arkivering Avsender : Emne : Fwd: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Til : Johannes Thaule to, jul 10, :37 AM Videresender denne e-posten fra postmottak til deg/dere som rette vedkommende. Husk å legge inn e-postadressen på avsender, ikke svar oss som videresender. Vennlig hilsen Postmottak SentraIarkivet Karmøy kommune Fra: "Mariann Størksen" Til: Sendt: 9. juli :44:31 Emne: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014P337 Vi viser til søknadom midlertidig utslippstillatelsetil Karmsundetav Vi har følgende spørsmåli den forbindelse: - Når skaloverføringen av avløpet fra Vormedal til Årabrot skje hva er framdriftsplanen for prosjektet? Dersom utslippet kun er på 450 pe, er det kommunen selvsom er forurensningsmyndighet. På grunn av ferieavvikling ber vi om at tilbakemelding ogsåsendestil fmropost(åfylkesmannen.no mh Mariann Størksen Senioringeniør, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland

29 Karmoy Kommune Page 2 of 2 LmiI -adi.: fmrostofylkesmannen.no Post adresse: Fyrkesmanrien i Ro2almd. Postboks Stavan1Ler air Tlf,: (-47) This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 173/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder HTS-vedtak nr. 122/14. Hovedutvalg teknisk viser til saksframstillingen og vil etter en konkret vurdering ikke gi klagesaken oppsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens 42. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 31.01.2013 Hovedutvalg teknisk 15.05.2013 Hovedutvalg teknisk PÅKLAGING AV

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer

Saken utsettes for befaring.

Saken utsettes for befaring. SAKSPROTOKOLL - 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 75/14 Behandling: Hagland (FrP) foreslo:

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk AVSLAG DELING BOLIGHUS NR. 2-26/10, KVILHAUG - KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.12.2013, saksnr. 195/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10 Sak: 6/14 GNR.163/10 - SOKNA - BERGLAND HOTEL- SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: Hovedkomiteen

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 149/278 Arkivsaksnr.: 14/3240. Hovedutvalg teknisk 10.09.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 149/278 Arkivsaksnr.: 14/3240. Hovedutvalg teknisk 10.09.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 149/278 Arkivsaksnr.: 14/3240 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 10.09.2014 Hovedutvalg teknisk 149/278 OG 149/449 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

UTTALELSE PBL KAP. 19 SØKNAD OM FELLES RENSEANLEGG FOR SANITÆRT AVLØP PÅ LI, GNR 110 BRN 97 M. FL.

UTTALELSE PBL KAP. 19 SØKNAD OM FELLES RENSEANLEGG FOR SANITÆRT AVLØP PÅ LI, GNR 110 BRN 97 M. FL. Riska bydelsutvalg 14.06.11 sak 21/11 Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune, Sentrum Postboks 130, 4001 STAVANGER Riska bydelsutvalg v/magne Frøyland, Teineveien 5,

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei 7 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/5 02.04.2009 S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4483-4 Kirsti Jakobsen, 19.11.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4483-4 Kirsti Jakobsen, 19.11.2015 Osen kommune Utvikling og Miljø Tore Bjørsvik Lianveien 25 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4483-4 Kirsti Jakobsen, 19.11.2015 1633/11/1 - Eiendomsskatt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2012 34486/2012 2011/9138 117/88 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/25 Klagenemnda 26.06.2012 Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Voll Arkitekter Dato: Verftsgata TRONDHEIM

Voll Arkitekter Dato: Verftsgata TRONDHEIM Plan, bygning og oppmåling Voll Arkitekter Dato: 19.06.2013 Verftsgata 4 7014 TRONDHEIM VEDTAK - RAMMETILLATELSE FOR FORRETNINGS OG BOLIGBYGG PÅ YRJARSGATE 20-1621/68/76 - BREKSTAD Saksnr.: Byggest.: Vedt.nr.:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 18.08.1999 1999/02623- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Reinbeitedistrikt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIGHUS - KLAGE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/668-34453/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Utv.saksnr

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/8131 Dato: 13.01.2015 Søknad om oppføring av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Flere mottakere Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 4533/2015-2014/1725 Karina Hillesund Larsen 22.04.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.4 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

115/94 - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS FSKAP 53/12 OM BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV FELLES BOD

115/94 - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS FSKAP 53/12 OM BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV FELLES BOD Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/828-17 Arkivnr.: GNR 115/94 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 NY KIRKE I KOPERVIK - SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING

Detaljer

SENTRALBORD(042) 76000 TELEFA.X_NR. (042)-76001

SENTRALBORD(042) 76000 TELEFA.X_NR. (042)-76001 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER POSTADR.: TINCH5ET 4605 KIUST1A5 SAND. SENTRALBORD(042) 76000 TELEFA.X_NR. (042)-76001 Se adresseliste. DERES REF. VÅR REF.(BES OPPG1TI VED SVAR) DATO 828/1148/91/jv/432.124.Kr/Ve.

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL OPPARBEIDLESE AV REGULERT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Kristel og Hans Aksnes m/flere Bjørkelunden 1 Melding om vedtak Nr.: 4018 STAVANGER DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 6755/2013-2011/1487 Sindy Herstøl

Detaljer