SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND"

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 122/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven.

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder HTS-vedtak nr. 122/14. Hovedutvalg teknisk viser til saksframstillingen og vil etter en konkret vurdering ikke gi klagesaken oppsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens 42. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

3 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I HTS-vedtak nr. 122/14 ble det gitt midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Vedtaket ble påklaget av adv. Haugland, i brev datert , på vegne av eierne av gnr./bnr. 147/221 og 147/478. I medhold av forurensingsforskriften 41-5 kan vedtak truffet av kommunen etter forskriften påklages til Fylkesmannen. Klagen: I klagen vises det blant annet til at et økt utslipp utenfor klientenes eiendom vil medføre en betydelig verdiforringelse, samt risiko for sjenanse gjennom lukt og økt fugleaktivitet. Det fremkommer også at det ikke kan være særlig kostnadskrevende å pumpe kloakken sørover før den nye ledningen nord til Norheim er ferdig, slik som forutsatt i tidligere vedtak. I klagen vises det videre til at vedtaket er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak sak nr. 51/02, samt at fristberegningen som er gjort av kommunen synes å være skjøvet på. Det vises til klagen i sin helhet. Tilsvar fra VAR-sjefen: VAR-sjefen viser til at det er utenkelig at utslippet av renset kloakk på 10 meters dyp, meter fra land, i så strømførende sjø som Karmsundet, kan forårsake sjenanse som påpekt i klagen. Det vises videre til at det framtidige overføringssystemet mellom Moksheim og Vormedal vil selvsagt måtte ha helt andre dimensjoner og utførelse enn det en overføring av kloakk fra Moksheimtunet tilsier, samt at den løsning som nå er valgt har et transportanlegg som i sin helhet vil inngå i den framtidige løsningen. I VAR-sjefens tilsvar fremkommer det også at kommunestyrets vedtak i 2002 er fattet på bakgrunn av de forskriftene som da var gjeldende. Omsøkte utslipp må vurderes ut fra dagens forskrifter, som stiller krav om min. 20 % rensing av SS suspendert stoff, jf. forskriftens 13-8, det forutsettes imidlertid en rensegrad på mellom % mhp. SS suspendert stoff, altså en bedre rensing enn krevd i forskriften. Forurensingsforskriftens 11-7 medfører i dette tilfelle krav om at overføring skal skje innen en periode på 7 år. Overføringsanlegget Vormedal-Norheim er et omfattende og komplisert arbeid med tidkrevende planlegging, noe som gjør at søknadens forutsetning på 7 år må opprettholdes. VAR-SJEFENS KOMMENTAR TIL SPØRSMÅLET VEDR. OPPSETTENDE VIRKNING VEDR- SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE MERKNAD TIL KRAV OM OPPSETTENDE VIRKNING VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM Vi viser til søknad om midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet på Moksheim, datert , til tillatelse gitt av HTS i vedtak den , sak 122/14, til klage fra adv

4 Haugland datert og til VAR-sjefens merknad til klagen datert Klager har i ettertid og etter at klagefristen var utløp, i e.post datert , (vedlagt) krevd at klagen får oppsettende virkning. Som begrunnelse for klagen anfører klager sin oppfatning av tidligere prosessskriv dithen at Karmøy kommune har lovt å vente med utslipp inntil klagen eventuelt er behandlet i overordnet klageorgan. Det vises til følgende prosessskriv og tilsvar: - fra adv. Haugland, datert fra kom. adv. Mannes, datert fra adv Haugland, datert fra kom.adv. Mannes, datert fra kom.adv. Mannes, datert Kom. adv Mannes har i eget brev til adv. Haugland, datert den , avvist Hauglands krav om oppsettende virkning ved å tilbakevise hans oppfatning av nevnte prosessskriv. VARsjefen slutter seg til kommuneadvokatens redegjørelse og finner det unødvendig å kommentere dette ytterligere. Som begrunnelse for at det i denne saken ikke gis oppsettende virkning på klagen, vil VAR-sjefen anføre følgende: Ledningsanlegget med utslipp til Karmsundet ferdigstilles etter kontrakten den Åpning av Coop-butikken på Moksheimtunet er fastsatt til den Dersom klagen skulle bli gitt en oppsettende virkning, vil det mest sannsynlig bety at utslippet ikke kan tas i bruk før et godt stykke ut på ny-året. Alternativet ville være en midlertidig løsning med bruk av tett tank for borttransport av kloakken. Dette vil representere en kostnad på rundt kr ,- pluss kr ,- pr uke i henting og transport av kloakk,- tilsammen ca kroner. All den tid de tekniske anleggene er klar til bruk og en legal tillatelse foreligger, finner VAR-sjefen det urimelig å iverksette slikt tiltak. VAR-sjefen vil derfor hevde at krav om oppsettende virkning avvises. Det vises til tilsvaret i sin helhet. Vurdering: Søknaden omfatter midlertidig utslipp til Karmsundet fra Moksheimtunet. Tillatelse til midlertidig utslipp er gitt i medhold av kap. 13 i forurensingsforskriften, der kommunen selv er forurensingsmyndighet. Adv. Haugland anfører i klagen at økt utslipp like utenfor klientenes eiendommer vil føre til sjenanse. Teknisk sjef kan ikke se at utslippet vil skape noen form for sjenanse for eiendommene. Det vises til at utslippet er forlenget til 10 meters dyp, samt at utslippet blir meter fra land i strømførende sjø. I klagen anføres det videre at det ikke kan være særlig kostnadskrevende å pumpe kloakken sørover før den nye ledningen nordover er ferdig.

5 Bakgrunnen for endring av løsning, var at det syntes særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Teknisk sjef vurderer det slik at valgte løsning framstår som det beste alternativet både samfunnsøkonomisk og teknisk. Dette begrunnes med at transportanlegget vil i sin helhet inngå i den framtidige løsningen, inkludert nødoverløp med utslipp til sjø fra framtidig pumpestasjon på Moksheim. I klagen vises det videre til at vedtaket er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak sak nr. 51/02, samt at fristberegningen som er gjort av kommunen synes å være skjøvet på. Teknisk har behandlet søknaden i medhold av gjeldende forurensingsforskrift, og kan ikke se at det foreligger noen feil ved behandlingen av søknaden. Når det gjelder fristberegning vises det til VAR-sjefens tilsvar, der det vises til at forutsetningen i søknaden er overføring til Norheim/Haugesund innen en periode på 7 år. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen er kommet fram nye momenter som skulle tilsi at vedtak i HTS-sak nr. 122/14 skal endres. Det anbefales dermed at Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtaket og oversender saken til Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling, i medhold av forurensingsforskriften Oversikt over vedlegg: Klage datert Tilsvar fra VAR-sjefen datert Melding om politisk vedtak nr. 122/14 Saksframlegg m/vedlegg til sak 122/14

6 ADVOKATENE ci o ci w:4 Dokid / KLAGE OVER VEDTAK OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE VIKSE, HAUGLAND, BERGE, BACHMANN OG BORE MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP Fylkesmannen i Rogaland Postboks STAVANGER Sørhauggt. 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund Telefax: Advokat Bjørn 0. Vikse Org.nr.: Tlf.: viksegadvokateneirnarkedet no Advokat Jens Otto Haugland Møterett for Høyesterett Org.nr.: Tlf.: l`q2ls'i-(0 4191glit( Advokat Ole Johan Berge Org.nr.: Tlf.: bergegadvokateneirnarkedet no Advokat Trond Jarle Bachmann Org.nr.: Tlf.: Advokat Øyvind Bore Org.nr.: Tlf.: bore adyokate.neimarkedet no Adv.flm. Helena Helgesen Tlf no Klage over vedtak om midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Vedtak fattet av Karmøy kommune, Hovedutvalg teknisk den , saksnr. 122/14. På vegne av eierne av gnr. 147 bnr. 221 og bnr. 478, som begge ligger svært nær det omsøkte utslippsstedet, påklages herved ovennevnte vedtak. Som grunnlag for klagen, som altså går ut på at søknaden om midlertidig utslippstillatelse ikke tas til følge, begrunnes med det som også er anført i merknadene datert , nemlig at et øket utslipp like utenfor mine klienters eiendommer medfører en betydelig verdiforringelse i tillegg til selve risikoen for sjenanse gjennom lukt og øket fugleaktivitet. Vedtaket om midlertidig utslipp er begrunnet med at den opprinnelige plan om å pumpe kloakken sørover til utslippet på Vormedal fremstår som kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk, for deretter, på et senere tidspunkt, å pumpe dette nordover. Det vil hevdes at dette neppe er noen reell problemstilling. Den dag hovedledningen fra Vormedal til Norheim er ferdig vil man naturligvis pumpe kloakken fra Moksheimtunet nordover i stedet for sørover, og ikke begge veier. At man før den nye ledningen nord til Norheim er ferdig pumper kloakken sørover kan ikke sees å være særlig kostnadskrevende. Det er også dette som i tidligere vedtak er forutsatt. Jeg vil også peke på at vedtaket, så langt jeg er i stand til å bedømme det, er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak i sak nr. 51/02. Bl.a. heter det her i punkt 3 at for utslippene til Karmsundet fra og med Kopervik og nordover, skal

7 - 2 ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, BERGE,BACHMANN OG BORE Medlemmer av Den Norske Advokatforening Kontorfellesskap utslippene ha rensegrad tilfredsstillende kravet til primærrensing. Poenget er at vedtaket nå, fattet av Hovedutvalg teknisk, ikke kan være i strid med nevnte kommunestyrevedtak, og dette bes vurdert nærmere av klageorganet. Klageorganet bes også se på fristberegningen som er gjort av kommunen som synes å være skjøvet på i forhold til utgangspunktet. Som i mine merknader av konkluderes det med at søknaden ikke skal innvilges, og at kommunen i stedet må løse det midlertidige behov slik som opprinnelig tenkt ved at utslippet på Vormedal benyttes. Rent teknisk kan dette ikke være noen fordyrende løsning. Gjenpart: Klient.

8 Teknisk etat Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Johannes Thaule 14/ /14 M03 SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND MERKNAD TIL KLAGE FRA ADV. HAUGLAND Vi viser til klage framsatt av adv. Haugland på vegne av eiere av g.b.nr. 147/ 221 og 478 vedrørende søknad om midlertidig utslipp av kloakk til Karmsundet på Moksheim. Klagen berører 4 punkter: 1. Verdiforringelse på eiendommene 2. Teknisk løsning 3. Forhold til kommunestyrevedtak , sak 51/02 4. Fristberegning Vedr. 1. Dette spørsmålet er nevnt også i klagers merknad til søknaden. VAR-sjefen har i den sammenheng, i brev av , tilbakevist påstanden. Der er utenkelig at utslippet av renset kloakk på 10 meters dyp, meter fra land, i så strømførende sjø som Karmsundet, kan forårsake sjenanse som påpekt i klagen. Hertil kommer, som vi også har påpekt i vårt brev av , at vårt forslag om å fjerne eksisterende utslipp på b.nr. 478, ble avvist av eier. Det er på denne bakgrunn vanskelig å vurdere argumentet om verdiforringelse som annet enn vikarierende. Vedr. 2. Det framtidige overføringssystemet mellom Moksheim og Vormedal vil selvsagt måtte ha helt andre dimensjoner og utførelse enn det en overføring av kloakk fra Moksheimtunet tilsier. Revidert kostnadsoverslag tilsier en kostnad for den framtidige løsningen på dette strekket på mellom 10 og 15 mill. kroner. Dette er et meget tungt anlegg som hverken tidsmessig eller finansielt ville kunne realiseres med tanke på en midlertidig løsning for Moksheimtunet. Løsningen som var påtenkt, var å benytte gravitasjonssystemet i Bjøllehaugen til befordring til Vormedal. Det måtte da etableres et midlertidig trykksystem fra Moksheimtunet til gravitasjonssystemet i Bjøllehaugen, samtidig som et mindre strekk i Bjøllehaugen måtte oppdimensjoneres. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

9 Med den løsningen som nå er valgt, har vi fått et transportanlegg som i sin helhet vil inngå i den framtidige løsningen, inkludert nødoverløp med utslipp til sjø fra framtidig pumpestasjon på Moksheim. Finansieringen er et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy kommune og utbygger av Moksheimåsen. Hva angår både teknisk løsning og finansiering framstår derfor den valgte løsning som et vinn-vinn prosjekt. Vedr. 3 Det refereres her til kommunens vedtak av Kommunestyrets vedtak i 2002 er fattet på bakgrunn av de forskriftene som da var gjeldende. Omsøkte utslipp må vurderes ut fra dagens forskrifter. Disse stiller krav om min. 20% rensing av SS. Jfr. forskriftens Vi forutsetter imidlertid en rensegrad på mellom 40-50% mhp. SS. Jfr. søknad av , altså en bedre rensing enn krevd i forskriften. Primærrensing tilsier en rensegrad på 50% mhp SS. Vedtaket i Hovedutvalg teknisk gjelder et nytt utslipp, som ikke var omfattet av vedtaket i kommunestyret av og kan da heller ikke være i strid med nevnte kommunestyrevedtak. Vedr. 4 Forurensningsforskriftens 11-6 medfører i dette tilfelle krav om at overføring til Norheim / Haugesund skal skje innen en periode på 7 år. Det er dette som er forutsetning i søknaden. Imidlertid, allerede før søknad om midlertidig utslipp fra Moksheimtunet ble fremmet, ble det i forbindelse med utarbeiding av forslag til økonomiplan skissert et tempo som gjengitt i vårt brev av Dette forandrer ikke søknadens forutsetning på 7 år. Overføringsanlegget Vormedal - Norheim er et omfattende og komplisert arbeid med en meget tidkrevende planlegging for å parerer de interessekonflikter som kan oppstå. Dette, sammen med så langt manglende finansielle vedtak, gjør at søknadens forutsetning på 7 år må opprettholdes. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 2

10 Sentraladministrasjonen Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Gry Trovåg Hansen 14/ /14 M03 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Fra møtet i hovedutvalg teknisk den , saksnr 122/14. Enstemmig vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. 2. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. 3. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven. Rett utskrift: Elin Davidsen sekr. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Forslag til vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. 2. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. 3. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven.

12 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommune v/ VAR-sjefen har søkt om midlertidig tillatelse til utslipp til Karmsundet fra nytt boligfelt Moksheimtunet. Søknaden er, på bakgrunn av utslippets størrelse, fremmet i henhold til kap. 13 i forurensningsforskriften, der kommunen selv er forurensningsmyndighet. I henhold til Karmøy kommunes delegasjonsreglement er denne type avgjørelser delegert fra kommunestyret til teknisk sjef i kurante saker. I ikke kurante saker er avgjørelsen delegert til Hovedutvalget for tekniske saker. Ettersom det foreligger merknad til søknaden, har teknisk sjef valgt å fremme saken for HTS. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for søknaden Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å pumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca. 2 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. I henhold til forurensningsforskriften 11-6, har Karmøy kommune krav om å overføre all kloakk fra Vormedal til Norheim og videre til sentralrenseanlegget i Haugesund. Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, fant en det mest hensiktsmessig å søke om et nytt utslipp til Karmsundet, som da også ville fungere som nødoverløp fra ny pumpestasjon som må etableres i området for å befordre kloakken fra Vormedal til Norheim Utslippets størrelse Omsøkt utslipp er på 450 personekvivalenter (pe). Rammen for kommunens myndighet er på pe. Midlertidig varighet I henhold til forurensningsforskriften 11-6, må overføringen fra Vormedal til Norheim skje senest innen en 7-års periode. Imidlertid vil omsøkte utslipp kunne overføres når transportsystemet Norheim Moksheim er utbygget og satt i drift.

13 Med forbehold i framtidige budsjett, har vi overfor fylkesmannen antydet en framdrift som tilsier overføring fra Moksheim innen Det vises til vedlagte e-post-korrespondanse mellom Karmøy kommune og fylkesmannen i Rogaland. Utslippets framtidige funksjon Når overføringen Vormedal Norheim er etablert, vil det omsøkte utslippet fungere som et nødoverløp fra en framtidig pumpestasjon i området. Et slikt nødoverløp vil kun tre i funksjon ved strømstans ev ved havari i stasjonen. Stasjonen utstyres med alarm slik at en slik funksjon vil være kortvarig. Nabomerknad Eier av naboeiendommene gnr./bnr. 147/221 og 147/478 har ved adv. Jens Otto Haugland kommet med merknad til søknaden. Merknaden er datert og berører i hovedsak tre punkter: 1. Utslippsdyp 2. Framdrift 3. Sjenanse for naboeiendommene Var-sjefens kommentar til merknad: VAR-sjefen har i brev datert kommentert nabomerknaden. Når det gjelder utslippsdyp, viser VAR-sjefen til at utslippet forlenges til 10 meter dyp. VAR-sjefen skisserer også en framdriftsplan. I brevet vises det til at det er utenkelig at et utslipp på 10 meters dyp og med de strømforholdene som er rådende i Karmsundet, skal skape noen sjenanse. Uttale fra naturforvalter: Naturforvalter har i notat datert vurdert utslippet i forhold til naturmangfoldloven Det konkluderes med at det søkte tiltaket som midlertidig utslipp, via slamavskiller, vurderes å være det beste alternativet for naturmangfoldet. Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland: Fylkesmannen i Rogaland har kommet med uttale til søknaden i brev datert Fylkesmannen viser til at det bør tas hensyn til følgende: Eksisterende miljøkvalitet, slik at den ikke blir forverret. Kommunens egne mål for resipienten. At enkeltvedtak er i samsvar med de kravene som er satt i forurensingsforskriften. Hensyn til natur- og friluftsliv blir ivaretatt ( for eksempel bading). Plassering av utslippspunktet bør ta hensyn til avstand fra land og strømforhold slik at strandområdene ikke blir unødvendig belastet. Søknaden må vurderes etter rettsprinsippene i 8-12, jf. 7 i naturmangfoldloven. Vurdering: Etter en helhetsvurdering er teknisk sjef kommet til at søknaden kan godkjennes slik som omsøkt. Anlegget som nå bygges, er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og utbygger, og vil samtidig i sin helhet inngå i den framtidige kloakkoverføringen mellom Vormedal og Norheim. En løsning etter opprinnelig teknisk plan med pumping til Vormedal ville medført store

14 kostnader i overføringsanlegg og oppdimensjonering av eksisterende ledningsanlegg. Med tanke på en så vidt kort midlertidighet, vil en slik løsning ikke være tilrådelig. I tillegg, som påpekt av naturforvalter, er det en klar forurensningsgevinst i den omsøkte løsningen. Oversikt over vedlegg: 1. Søknad datert m/vedlegg 2. Merknad til søknaden av adv. Haugland, datert VAR-sjefens merknader datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland, datert Notat fra naturforvalter datert

15 Dokid ( ) SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSUPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA KARMØY KOMMUNE rninidtest Teknisk etat 0 Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 4:4,59 - I.35)- bit G3 I-L\ Dato: Saksbeh:Johannes Saksnr:14/ Løpenr:27270/14 Arkivkode: M03 Deres ref: Thaule VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Bakgrunn for søknaden Det vises til vedlagt kart 1:5000. Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å overpumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca 1 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. Den framtidige planen for utslippet på Vormedal er å pumpe dette nordover herfra videre til Haugesund med rensing og utslipp på Årabrot. til Norheim og Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. først å Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, finner en det mest hensiktsmessig å foreta et nytt lokalt utslipp som en midlertidig løsning. Vi begrunner dette som følger: Tillatelse til utslipp. I kommunestyremøte den sak 0051/02 - ble det i medhold av forurensningsloven gitt tillatelse til samtlige kommunale utslipp i Karmøy mindre enn 1500 personer. Tillatelsen ble gitt innenfor de fastsatte rammer og begrensninger som forutsatt i søknaden. Langs strandsonen fra Vormedal til Norheim finnes mange mindre kommunale utslipp. Felles for disse er at de alle har nådd den belastningsgrense som er gitt i tillatelse fra Imidlertid, samtlige av disse utslippene vil bli sanert og kloakken overført til renseanlegget i Haugesund sammen med kloakken fra Vormedal. (11, Rådhuset, Statsråd Vinjesgate 25, 4250 KOPERVIK. Telefon: e-post:postokarmoy.kommune.no

16 Midlertidigløsning Karmøy kommune har etter forurensningsforskriftens 11-6, krav om overføring av utslippet på Vormedal til Norheim og videre til Haugesund innen en 7-års-periode. Overføring fra Norheim til Haugesund er allerede etablert og representerer en redusert belastning til Karmsundet på mer enn 3000pe. Forprosjektet for overføringen fra Vormedal til Norheim foreligger. Omsøkte utslipp vil altså være midlertidig inntil overføringen fra Vormedal til Norheim og videre til Haugesund har funnet sted. Samme resipient - bedre rensing - bedre samfunnsøkonomi Renseanlegget ved utslippet på Vormedal består i et ristarrangement. Anlegget fungerer dårlig. Ettersom overføringen til Haugesund er nært forestående, har en ikke funnet å ville gjøre nødvendig oppgradering ved dette anlegget. Omsøkt midlertidig utslipp vil ha en tre-kamret slamavskiller som renseinnretning, og en regner med en effekt på % reduksjon av SS. Dette innebærer altså en betraktelig bedre rensing enn ved utslippet på Vormedal samtidig som at resipienten vil være den samme. Totalt sett vil derfor en omsøkt løsning være bedre for vannmiljøet i Karmsundet, enn å benytte seg av den tillatelsen som finnes for utslippet på Vormedal. Samlet belastning fra Vormedalsområdet vil altså ikke bli større enn hva som er gitt i tallatelse fra Hertil kommer at omsøkt løsning vil være energibesparene derved at vi dropper unødvendig pumping. Både samfunnsøkonomisk og forurensningsmessig vil omsøt løsning være bedre enn å merbelaste utslippet på Vormedal. Det er derfor vanskelig for VAR-sjefen å anbefale annet enn omsøkt løsning. Tilpasningtil framtidigløsning Ledningsanlegget fra Moksheimtunet til utslipp er lagt og dimensjonert i samsvar forprosjektet for kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim. Anlegget vil derfor inngå i og være en del av den framtidige løsningen der brorparten av kloakken som i dag er ført til Karmsundet nord for Kopervik, vil bli overført til det sentrale renseanlegget i Haugesund. Opplysningertil søknadeni h.t.forskriftens 13-4 Ansvarlig søker Karmøy kommune v/ VAR-sjefen Rådhuset 4250 Kopervik Søknaden baseres på følgende avvik fra forurensningsforskriftens 13-6 til 13-16: det forutsettes altemativ prøvetaking i samsvar med selv om det søkes om 20 % fjerning SS, jfr. 13-8, forutsettes, forutsettes det renseinnretningen vil gi en renseeffekt på mellom 40 og 50 % på SS 2

17 Utslippet etableres ved en 500 mm PE-ledning lagt på 5 meters dyp ca 70 meter fra land. Det vises til vedlagte kart 1:5000. Renseanlegget består av en tre-kamret slamavskiller, dimensjoner etter TA 515, kl. B, tømming 4 ganger pr. år, plassert som vist på vedlagte kart 1:5000. Utslippets størrelse: 450 pe, målt som 60 mg BOF5pr. person pr. døgn. i samsvar med forskriftens 11-3 m. For beskrivelse av utslipp sted og dyp, vises til pkt. c. Interesser som antas å bli berørt av etableringen: nabo: eier av 147/478 nabo: eier av 147/221 nabo: eier av 147/3 nabo eier av 147/180 nabo: eier av 147/2 nabo: eier av 147/669 Karmsund Havnevesen Naturforvalter i Karmøy kommune Fylkesmannens miljøvernavdeling h) Det forutsettes at samtlige interessenter nevnt i pkt. g, varsles. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen 3

18 Søknad om midledidig utslipp fra Moksheimtunet Oversikt Målestokk 1:5000 N N Utslipp V rmedall

19 1 rn 1,111.11Ln Sher I Nardevn 7`.5:6...n.AJ.. J le t I fe I Seir Förde kirke I HAUGES I. n " ç. Z - i. 1, *4, ef ',4... re,,,.o,, NIrdkeim \ V St.a.aa. "..*... ff sh. 75. fl irf "j deja " ntr1. s Iff j_ 5 gang nrfl 3.1 St.jslia«Sbe.tuN Sfornelni. k f7 " Seannentrd Gerefenrai%arg ;1;11 AlLane 11 n L 7,3 " 14e neelle GuIgning 15,) Sernuf Bru ffe SalhvIstr Ltrin. umep 24 Mykle muld :IW I f -, 11 o,s 4, Laa.ideruf :1 11"ir traum: d rer , /...\_3e 1/4. it fletpuffia If._..7 k "Buvi, &." k,ip blyij. 1TnI 5.:455 Ien 1/117in s r.nere ' T. ailaawarwa Fr. 3 isk gn,. Intienerel Lfel 2 fn2.fin,,inrbkiwnchwk ' ;.. ffi<... ' Peoltltr i2 $kfran RY6g4 Kvaka.magin.rdwn Malub.1 47 ar Sandv G. H nlan.d 113.: 11 Igeberghatrgen, Halp neennetua 54 Venn1 rn arg" 100 rnmelhamn jet'nd-e-i

20 1:1 Dokid MERKNAD (14/2759-1) TIL SØKNADEN DAT ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, MEDLEMMER Sørhaliggt. BERGE OG BACHMANN AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund Telefax: Karmøy kommune v/ VAR-sjefen Rådhuset 4250 KOPERVIK.11/ / I Advokat Org.nr.: Tlf.: Bjørn 0. Vikse vikserwadvokateneimarkedet.no Advokat Møterett Org.nr.: Tlf.: Jens Otto Haugland for Høyesterett hauctlandadvokateneimarkedet.no Advokat Org nr.: Tlf.: Ole Johan Berge bergeadvokateneimarkedet.no Advokat Org.nr.: Tlf.: E-mait: Trond Jarle Bachmann bachmann(d>advokateneimarkedet.no Adv.flm. Helena Helgesen Tlf helciesen(ffiadvokateneimarkedet Merknader til søknad om utslippstillatelse: Vann- og kloakkgrøft Vormedalsveien. Midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Jeg representerer eierne av gnr. 147 bnr. 221 og bnr. 478 som begge ligger svært nær det omsøkte utslippsstedet. Mine klienter, hhv. CK Invest AS og Cissel Alendal har innsigelser til at det blir gitt utslippstillatelse. Grunnen til protesten er at øket utslipp like utenfor mine klienters eiendommer medfører en betydelig verdiforringelse i tillegg til selve risikoen for sjenanse gjennom lukt og øket fugleaktivitet som følge av utslippet. Søknaden er formulert som en midlertidig utslippstillatelse fordi utslippet i realiteten er tenkt sanert i anledning overføring av kloakk fra Vormedal til Norheim og videre til Haugesund. Her har kommunen etter et visst påtrykk gitt til kjenne at den gjeldende 7årsfrist for dette prosjekt begynner å løpe når utslippet er etablert. Jeg viser til epostkorrespondanse hvor dette er inntatt i kommunens e-post av til undertegnede. E-postserien fra vedlegges dette brev som vedlegg 1. I søknaden står det at utslipp vil skje på 5 meters dyp, mens kommunens vedtak etter rammesøknad fattet stiller som et minimum at utslippene skal føres til 10 meters dyp. (1 sak om midlertidig forføyning mellom partene har kommuneadvokaten angitt at dette vil bli fulgt opp også i den midlertidige ordningen, men med bakgrunn i de erfaringer mine klienter har gjort i denne sak, jf. bl.a. e-postutvekslingen, tas ikke dette for å være et faktum før det formelt er korrigert i søknadsrunden.) I forhold til vedtaket av synes det også å være øvrige vilkår som der er stillet som man nå akter å fravike. Det er i nevnte vedtak vist til en søknad, herunder en tabell 1 om tidsfrister. Jeg ber om å få tilsendt søknaden med nevnte tabell slik at jeg kan forholde meg til de frister kommunen setter til seg selv og hvor fleksible disse synes å være, jf. beregningen av 7-årsfristen som omhandlet i e-postkorrespondansen inntatt no

21 ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, BERGE oc BACHMANN Medleiorner av Den Norske Advokatiorening Kontorrellesskap 2 ovenfor. Mine klienter er altså generelt skeptiske til at kommunen ved en midlertidig ordning vil overholde sine egne frister. Det må subsidiært sett derfor legges inn konkrete sanksjoner om hva som skjer dersom de gitte frister ikke overholdes. Konklusjonen fra denne side er altså at søknaden ikke innvilges, og at kommunen i stedet må løse det midlertidige behov slik som opprinnelig tenkt ved at utslippet på Vormedal benyttes. Rent teknisk byr ikke dette på noen problemer fordi denne strekningen allikevel skal bebygges med rør i anledning hovcdoverføringen fra Vormedal til Norheim, samt at nødvendig pumpe i fremtiden kan benyttes fra samme sted den motsatte vei. ns o Ha gland Gjenpart: Klient.

22 Dokid (14/ SVAR PA MERKNAD DAT KARMØY KOMMUN E Teknisk etat.k.,t/nm~wt 4+11'd cit" tår ;/-41 knt Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh:Johannes Saksnr:14/ Løpenr:34944/14 Arkivkode: M03 Deres ref: Thaule VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM VEDR. MERKNAD TIL SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Merknaden er framsatt av adv. Jens Otto Haugland på vegne av eiere av g.nr. 147, b.nr 221 og 478. Merknaden er datert og er innkommet i rett tid. Merknaden berører i hovedsak tre punkter: Utslippsdyp Framdrift Sjenanse for eiere av 147/221 og 478 samt verdiforringelse av eiendommene Ang. 1. Det er riktig at søknaden har angitt et utslippdyp på 5 meter. Grunnen til dette er at utslippet er midlertidig og at framtidig funksjon kun vil være nødoverløp i tilfelle havari eller strømbrudd. Vi vurderte denne funksjonen såvidt redusert i forhold til et permanent utslipp at vi fant det forsvarlig å fastsette 5 meter. Imidlertid, som påpekt, har vi allerede bebudet et dyp på 10 meter og vi endrer derfor denne forutsetningen. Ang. pkt. 2. Forurensningsforskriften 11-6 krever i dette tilfelle en overføring innen 7 år. Gjeldende søknad er sendt Fylkesmannen i Rogaland og vi har i e-post den fått spørsmålet derfra om framdriften for overføringen fra Vormedal til Norheim. Det vises til vedlagte e-post korrespondanse. Med selvsagt forbehold om budsjettvedtak, er følgende framdrift skissert: - overføring Norheim - Haugesund: Utført og satt i drift renseanlegg i Haugesund: Utført og satt i drift forprosjekt overføring Vormedal - Norheim: Utført - regulering av trase Vormedal - Norheim: etappe 1 Norheim - Moksheim: etappe 2 Moksheim - Vormedal: Omsøkte utslipp vil bli sanert ved sluttføring av etappe 1. Ang. pkt. 3 Det er fullstendig utenkelig at et utslipp på 10 meters dyp og med de strømforholdene som er rådende i Karmsundet, skulle skape noen som helst sjenanse i form av lukt eller fugleplage. Hertil kommer at % av suspendert stoff fjernes. En slik frykt som beskrives, synes å være urealistisk. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK c Telefon: e-post:

23 Hva angår verdiforringelse på eiendommene, kan følgende anføres: G/b.nr 147/478 har i dag et kommunalt kloakkutslipp. Selve kloakkledningen går over begge eiendommene - også 147/221. I kommunens brev av til eiernes advokat den gangen, Helge J. Talmo, framsatte vi et forslag om å hente opp dette eksisterende utslippet og føre det inn på det nye utslippet. Derved ville vi fått sanert det eksisterende utslippet. Vi vil tro at dette ville ha medført en verdiøkning på eiendommen. På dette forslaget har vi ikke mottatt noen positiv respons. På bakgrunn av dette stiller vi oss uforstående til argumentet om at utslippet skulle forårsake verdiforringelse på eiendommen. Til slutt noen ord om konklusjonen som er gitt i merknaden. Det er vanskelig for oss å forstå den tekniske vurderingen som er gitt i konklusjonen. Vi finner det derfor vanskelig å kommentere dette noe nærmere. Søknaden har vært forelagt alle naboer i området, havnevesen, kommunens naturvernleder samt fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er ikke mottatt innsigelser fra noen andre av de berørte partene. På denne bakgrunn mener VAR-sjefen at det ikke finnes noen grunn til at søknaden ikke skulle innvilges. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen Dette dokurnentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 2

24 Dokid SVARBREV KARMØY ( ) TIL EUROJURIS DAT KOMMUNE 4sktfre;! Teknisk etat 0 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/advokat Helge J. Talmo Postboks 548 Sentrum 5501HAUGESUND Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Johannes Thaule 14/ /14 MO3 SVAR - AD NY UTSLIPPSLEDNING FOR MIDLERTIDIG KLOAKKERING FOR BL.A. MOKSHEIMSTUNET TIL KARMSUNDET (CK INVEST AS EIER AV 147/478) Vi viser til brev av og vil nedenfor belyse saken nærmere. Bakgrunn Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å overpumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca 2 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. Planen for utslippet på Vormedal er å pumpe dette nordover til Norheim og herfra videre til Haugesund med rensing og utslipp på Årabrot. Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, fant en det mest hensiktsmessig å benytte eksisterende utslipp (se vedlagte kartutsnitt) som en midlertidig løsning. Tillatelse til utslipp. I kommunestyremøte den sak 0051/02- ble det i medhold av forurensningsloven gitt tillatelse til samtlige kommunale utslipp i Karmøy mindre enn 1500pe. Tillatelsen ble gitt innenfor de fastsatte rammer og begrensninger som forutsatt i søknaden. Kommunen var den gang forurensningsmyndighet for utslipp mindre enn 1500pe. Etter dagens regler er kommunen forurensningsmyndighet for tettsteder mindre enn 10000pe. Gjeldende utslipp 3.2.6er medtatt i denne tillatelsen og sammen med flere andre utslipp gitt en tillat merbelastning på 70 pe. Denne grensen overskrides i og med belastningen fra Moksheimtunet. Midlertidig løsning Karmøy kommune har etter forurensningsforskriften krav om overføring av utslippet på Vormedal til Norheim innen en 7-års-periode. Overføring fra Norheim til Haugesund er allerede etablert og representerer en redusert belastning til Karmsundet på 2500 pe. Forprosjektet for overføringen fra Vormedal til Norheim foreligger. Rtidhuset,StatsrtidVinjesgate25, 4250 KOPERVIK=Telefon:

25 På denne bakgrunn fant en det både rimelig og riktig å akseptere en midlertidig merbelastning, beregnet til 450pe, på utslipp 3.2.6på Moksheim. Det hører også med til saken at avløpet fra Moksheimtunet vil få en bedre rensning enn hva tilfelle er for utslippet på Vormedal i dag. Flyttingaveks.utslipp3.2.6 Den nye ledningen fra Moksheimtunet går over eiendommen 147/3,naboeiendommen til 147/478. Vi har derfor inngått avtale med denne eiendommen om legging av ledning og etablering av utslipp. For ikke å operere med to utslipp i området, ønsker vi å komme i dialog med eier av 147/478,CK Invest ASmed sikte på å få hente avløpet som i dag går over eiendommen og føre dette inn på det det nye utslippet. Dette innebærer at utslippet på 147/478saneres. Det vises til vedlagte kartutsnitt. Vi vil ta nærmere kontakt om dette. Med vennlig hilsen Siw Anita Thorsen VAR-sjef Dette dokumenteter godkjentelektroniskog kreverderforingensignatur. Johannes Thaule Rådgiver 2

26 Røysvegen Karrneykommune VA-anlegaved Reysvegen OversiktstegnIng M = 1:1250(A4) 01P

27 Karmoy Kommune o Dok ( ) MAILKORRESPONDANSE MED " PILKESMANINEN I ROGALAND Page 1 of 1 Karmoy Kommune Midletidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Fra :Johannes Thaule Emne : Midletidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Til : Cc Anita Thorsen ma, jul 14, :33 AM Viser til forespørsel i epost dagtert Som angitt i søknaden, og i h.t i forurensningsforskriften, skal overføringen Vormedal - Norheim og videre til Haugesund skje innen en 7-års periode. Avhengig av budsjett framover, kan følgende framdrift skisseres: Overføring Norheim - Haugesund: Utført (Anlegget på Årabrot står ferdig) Forprosjekt Vormedal - Norheim: Utført Regulering Vormedal - Norheim: Etappe I Norheim - Moksheim: Etappe II Moksheim - Vormedal: Det presiseres at denne framdriften er avhengig av budsjettvedtak. Kommunen er forurensningsmyndighet i denne saken. Søknaden er sendt fylkesmannens miljøavd. for eventuelle merknader. mvh Johannes Thaule Rådgiver. Tlf /

28 Karmoy Kommune Page 1 of 2 Karmoy Kommune Fwd: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Fra : Postmottak- til arkivering Avsender : Emne : Fwd: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Til : Johannes Thaule to, jul 10, :37 AM Videresender denne e-posten fra postmottak til deg/dere som rette vedkommende. Husk å legge inn e-postadressen på avsender, ikke svar oss som videresender. Vennlig hilsen Postmottak SentraIarkivet Karmøy kommune Fra: "Mariann Størksen" Til: Sendt: 9. juli :44:31 Emne: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014P337 Vi viser til søknadom midlertidig utslippstillatelsetil Karmsundetav Vi har følgende spørsmåli den forbindelse: - Når skaloverføringen av avløpet fra Vormedal til Årabrot skje hva er framdriftsplanen for prosjektet? Dersom utslippet kun er på 450 pe, er det kommunen selvsom er forurensningsmyndighet. På grunn av ferieavvikling ber vi om at tilbakemelding ogsåsendestil fmropost(åfylkesmannen.no mh Mariann Størksen Senioringeniør, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland

29 Karmoy Kommune Page 2 of 2 LmiI -adi.: fmrostofylkesmannen.no Post adresse: Fyrkesmanrien i Ro2almd. Postboks Stavan1Ler air Tlf,: (-47) This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 173/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder HTS-vedtak nr. 122/14. Hovedutvalg teknisk viser til saksframstillingen og vil etter en konkret vurdering ikke gi klagesaken oppsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens 42. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer