SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND"

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 122/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven.

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder HTS-vedtak nr. 122/14. Hovedutvalg teknisk viser til saksframstillingen og vil etter en konkret vurdering ikke gi klagesaken oppsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens 42. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

3 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I HTS-vedtak nr. 122/14 ble det gitt midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Vedtaket ble påklaget av adv. Haugland, i brev datert , på vegne av eierne av gnr./bnr. 147/221 og 147/478. I medhold av forurensingsforskriften 41-5 kan vedtak truffet av kommunen etter forskriften påklages til Fylkesmannen. Klagen: I klagen vises det blant annet til at et økt utslipp utenfor klientenes eiendom vil medføre en betydelig verdiforringelse, samt risiko for sjenanse gjennom lukt og økt fugleaktivitet. Det fremkommer også at det ikke kan være særlig kostnadskrevende å pumpe kloakken sørover før den nye ledningen nord til Norheim er ferdig, slik som forutsatt i tidligere vedtak. I klagen vises det videre til at vedtaket er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak sak nr. 51/02, samt at fristberegningen som er gjort av kommunen synes å være skjøvet på. Det vises til klagen i sin helhet. Tilsvar fra VAR-sjefen: VAR-sjefen viser til at det er utenkelig at utslippet av renset kloakk på 10 meters dyp, meter fra land, i så strømførende sjø som Karmsundet, kan forårsake sjenanse som påpekt i klagen. Det vises videre til at det framtidige overføringssystemet mellom Moksheim og Vormedal vil selvsagt måtte ha helt andre dimensjoner og utførelse enn det en overføring av kloakk fra Moksheimtunet tilsier, samt at den løsning som nå er valgt har et transportanlegg som i sin helhet vil inngå i den framtidige løsningen. I VAR-sjefens tilsvar fremkommer det også at kommunestyrets vedtak i 2002 er fattet på bakgrunn av de forskriftene som da var gjeldende. Omsøkte utslipp må vurderes ut fra dagens forskrifter, som stiller krav om min. 20 % rensing av SS suspendert stoff, jf. forskriftens 13-8, det forutsettes imidlertid en rensegrad på mellom % mhp. SS suspendert stoff, altså en bedre rensing enn krevd i forskriften. Forurensingsforskriftens 11-7 medfører i dette tilfelle krav om at overføring skal skje innen en periode på 7 år. Overføringsanlegget Vormedal-Norheim er et omfattende og komplisert arbeid med tidkrevende planlegging, noe som gjør at søknadens forutsetning på 7 år må opprettholdes. VAR-SJEFENS KOMMENTAR TIL SPØRSMÅLET VEDR. OPPSETTENDE VIRKNING VEDR- SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE MERKNAD TIL KRAV OM OPPSETTENDE VIRKNING VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM Vi viser til søknad om midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet på Moksheim, datert , til tillatelse gitt av HTS i vedtak den , sak 122/14, til klage fra adv

4 Haugland datert og til VAR-sjefens merknad til klagen datert Klager har i ettertid og etter at klagefristen var utløp, i e.post datert , (vedlagt) krevd at klagen får oppsettende virkning. Som begrunnelse for klagen anfører klager sin oppfatning av tidligere prosessskriv dithen at Karmøy kommune har lovt å vente med utslipp inntil klagen eventuelt er behandlet i overordnet klageorgan. Det vises til følgende prosessskriv og tilsvar: - fra adv. Haugland, datert fra kom. adv. Mannes, datert fra adv Haugland, datert fra kom.adv. Mannes, datert fra kom.adv. Mannes, datert Kom. adv Mannes har i eget brev til adv. Haugland, datert den , avvist Hauglands krav om oppsettende virkning ved å tilbakevise hans oppfatning av nevnte prosessskriv. VARsjefen slutter seg til kommuneadvokatens redegjørelse og finner det unødvendig å kommentere dette ytterligere. Som begrunnelse for at det i denne saken ikke gis oppsettende virkning på klagen, vil VAR-sjefen anføre følgende: Ledningsanlegget med utslipp til Karmsundet ferdigstilles etter kontrakten den Åpning av Coop-butikken på Moksheimtunet er fastsatt til den Dersom klagen skulle bli gitt en oppsettende virkning, vil det mest sannsynlig bety at utslippet ikke kan tas i bruk før et godt stykke ut på ny-året. Alternativet ville være en midlertidig løsning med bruk av tett tank for borttransport av kloakken. Dette vil representere en kostnad på rundt kr ,- pluss kr ,- pr uke i henting og transport av kloakk,- tilsammen ca kroner. All den tid de tekniske anleggene er klar til bruk og en legal tillatelse foreligger, finner VAR-sjefen det urimelig å iverksette slikt tiltak. VAR-sjefen vil derfor hevde at krav om oppsettende virkning avvises. Det vises til tilsvaret i sin helhet. Vurdering: Søknaden omfatter midlertidig utslipp til Karmsundet fra Moksheimtunet. Tillatelse til midlertidig utslipp er gitt i medhold av kap. 13 i forurensingsforskriften, der kommunen selv er forurensingsmyndighet. Adv. Haugland anfører i klagen at økt utslipp like utenfor klientenes eiendommer vil føre til sjenanse. Teknisk sjef kan ikke se at utslippet vil skape noen form for sjenanse for eiendommene. Det vises til at utslippet er forlenget til 10 meters dyp, samt at utslippet blir meter fra land i strømførende sjø. I klagen anføres det videre at det ikke kan være særlig kostnadskrevende å pumpe kloakken sørover før den nye ledningen nordover er ferdig.

5 Bakgrunnen for endring av løsning, var at det syntes særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Teknisk sjef vurderer det slik at valgte løsning framstår som det beste alternativet både samfunnsøkonomisk og teknisk. Dette begrunnes med at transportanlegget vil i sin helhet inngå i den framtidige løsningen, inkludert nødoverløp med utslipp til sjø fra framtidig pumpestasjon på Moksheim. I klagen vises det videre til at vedtaket er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak sak nr. 51/02, samt at fristberegningen som er gjort av kommunen synes å være skjøvet på. Teknisk har behandlet søknaden i medhold av gjeldende forurensingsforskrift, og kan ikke se at det foreligger noen feil ved behandlingen av søknaden. Når det gjelder fristberegning vises det til VAR-sjefens tilsvar, der det vises til at forutsetningen i søknaden er overføring til Norheim/Haugesund innen en periode på 7 år. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen er kommet fram nye momenter som skulle tilsi at vedtak i HTS-sak nr. 122/14 skal endres. Det anbefales dermed at Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtaket og oversender saken til Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling, i medhold av forurensingsforskriften Oversikt over vedlegg: Klage datert Tilsvar fra VAR-sjefen datert Melding om politisk vedtak nr. 122/14 Saksframlegg m/vedlegg til sak 122/14

6 ADVOKATENE ci o ci w:4 Dokid / KLAGE OVER VEDTAK OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE VIKSE, HAUGLAND, BERGE, BACHMANN OG BORE MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP Fylkesmannen i Rogaland Postboks STAVANGER Sørhauggt. 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund Telefax: Advokat Bjørn 0. Vikse Org.nr.: Tlf.: viksegadvokateneirnarkedet no Advokat Jens Otto Haugland Møterett for Høyesterett Org.nr.: Tlf.: l`q2ls'i-(0 4191glit( Advokat Ole Johan Berge Org.nr.: Tlf.: bergegadvokateneirnarkedet no Advokat Trond Jarle Bachmann Org.nr.: Tlf.: Advokat Øyvind Bore Org.nr.: Tlf.: bore adyokate.neimarkedet no Adv.flm. Helena Helgesen Tlf no Klage over vedtak om midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Vedtak fattet av Karmøy kommune, Hovedutvalg teknisk den , saksnr. 122/14. På vegne av eierne av gnr. 147 bnr. 221 og bnr. 478, som begge ligger svært nær det omsøkte utslippsstedet, påklages herved ovennevnte vedtak. Som grunnlag for klagen, som altså går ut på at søknaden om midlertidig utslippstillatelse ikke tas til følge, begrunnes med det som også er anført i merknadene datert , nemlig at et øket utslipp like utenfor mine klienters eiendommer medfører en betydelig verdiforringelse i tillegg til selve risikoen for sjenanse gjennom lukt og øket fugleaktivitet. Vedtaket om midlertidig utslipp er begrunnet med at den opprinnelige plan om å pumpe kloakken sørover til utslippet på Vormedal fremstår som kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk, for deretter, på et senere tidspunkt, å pumpe dette nordover. Det vil hevdes at dette neppe er noen reell problemstilling. Den dag hovedledningen fra Vormedal til Norheim er ferdig vil man naturligvis pumpe kloakken fra Moksheimtunet nordover i stedet for sørover, og ikke begge veier. At man før den nye ledningen nord til Norheim er ferdig pumper kloakken sørover kan ikke sees å være særlig kostnadskrevende. Det er også dette som i tidligere vedtak er forutsatt. Jeg vil også peke på at vedtaket, så langt jeg er i stand til å bedømme det, er i strid med flere punkter i kommunestyrets vedtak i sak nr. 51/02. Bl.a. heter det her i punkt 3 at for utslippene til Karmsundet fra og med Kopervik og nordover, skal

7 - 2 ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, BERGE,BACHMANN OG BORE Medlemmer av Den Norske Advokatforening Kontorfellesskap utslippene ha rensegrad tilfredsstillende kravet til primærrensing. Poenget er at vedtaket nå, fattet av Hovedutvalg teknisk, ikke kan være i strid med nevnte kommunestyrevedtak, og dette bes vurdert nærmere av klageorganet. Klageorganet bes også se på fristberegningen som er gjort av kommunen som synes å være skjøvet på i forhold til utgangspunktet. Som i mine merknader av konkluderes det med at søknaden ikke skal innvilges, og at kommunen i stedet må løse det midlertidige behov slik som opprinnelig tenkt ved at utslippet på Vormedal benyttes. Rent teknisk kan dette ikke være noen fordyrende løsning. Gjenpart: Klient.

8 Teknisk etat Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Johannes Thaule 14/ /14 M03 SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND MERKNAD TIL KLAGE FRA ADV. HAUGLAND Vi viser til klage framsatt av adv. Haugland på vegne av eiere av g.b.nr. 147/ 221 og 478 vedrørende søknad om midlertidig utslipp av kloakk til Karmsundet på Moksheim. Klagen berører 4 punkter: 1. Verdiforringelse på eiendommene 2. Teknisk løsning 3. Forhold til kommunestyrevedtak , sak 51/02 4. Fristberegning Vedr. 1. Dette spørsmålet er nevnt også i klagers merknad til søknaden. VAR-sjefen har i den sammenheng, i brev av , tilbakevist påstanden. Der er utenkelig at utslippet av renset kloakk på 10 meters dyp, meter fra land, i så strømførende sjø som Karmsundet, kan forårsake sjenanse som påpekt i klagen. Hertil kommer, som vi også har påpekt i vårt brev av , at vårt forslag om å fjerne eksisterende utslipp på b.nr. 478, ble avvist av eier. Det er på denne bakgrunn vanskelig å vurdere argumentet om verdiforringelse som annet enn vikarierende. Vedr. 2. Det framtidige overføringssystemet mellom Moksheim og Vormedal vil selvsagt måtte ha helt andre dimensjoner og utførelse enn det en overføring av kloakk fra Moksheimtunet tilsier. Revidert kostnadsoverslag tilsier en kostnad for den framtidige løsningen på dette strekket på mellom 10 og 15 mill. kroner. Dette er et meget tungt anlegg som hverken tidsmessig eller finansielt ville kunne realiseres med tanke på en midlertidig løsning for Moksheimtunet. Løsningen som var påtenkt, var å benytte gravitasjonssystemet i Bjøllehaugen til befordring til Vormedal. Det måtte da etableres et midlertidig trykksystem fra Moksheimtunet til gravitasjonssystemet i Bjøllehaugen, samtidig som et mindre strekk i Bjøllehaugen måtte oppdimensjoneres. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

9 Med den løsningen som nå er valgt, har vi fått et transportanlegg som i sin helhet vil inngå i den framtidige løsningen, inkludert nødoverløp med utslipp til sjø fra framtidig pumpestasjon på Moksheim. Finansieringen er et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy kommune og utbygger av Moksheimåsen. Hva angår både teknisk løsning og finansiering framstår derfor den valgte løsning som et vinn-vinn prosjekt. Vedr. 3 Det refereres her til kommunens vedtak av Kommunestyrets vedtak i 2002 er fattet på bakgrunn av de forskriftene som da var gjeldende. Omsøkte utslipp må vurderes ut fra dagens forskrifter. Disse stiller krav om min. 20% rensing av SS. Jfr. forskriftens Vi forutsetter imidlertid en rensegrad på mellom 40-50% mhp. SS. Jfr. søknad av , altså en bedre rensing enn krevd i forskriften. Primærrensing tilsier en rensegrad på 50% mhp SS. Vedtaket i Hovedutvalg teknisk gjelder et nytt utslipp, som ikke var omfattet av vedtaket i kommunestyret av og kan da heller ikke være i strid med nevnte kommunestyrevedtak. Vedr. 4 Forurensningsforskriftens 11-6 medfører i dette tilfelle krav om at overføring til Norheim / Haugesund skal skje innen en periode på 7 år. Det er dette som er forutsetning i søknaden. Imidlertid, allerede før søknad om midlertidig utslipp fra Moksheimtunet ble fremmet, ble det i forbindelse med utarbeiding av forslag til økonomiplan skissert et tempo som gjengitt i vårt brev av Dette forandrer ikke søknadens forutsetning på 7 år. Overføringsanlegget Vormedal - Norheim er et omfattende og komplisert arbeid med en meget tidkrevende planlegging for å parerer de interessekonflikter som kan oppstå. Dette, sammen med så langt manglende finansielle vedtak, gjør at søknadens forutsetning på 7 år må opprettholdes. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 2

10 Sentraladministrasjonen Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Gry Trovåg Hansen 14/ /14 M03 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Fra møtet i hovedutvalg teknisk den , saksnr 122/14. Enstemmig vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. 2. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. 3. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven. Rett utskrift: Elin Davidsen sekr. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Forslag til vedtak: I medhold av kap. 13 i forurensningsforskriften og i henhold til søknad, gis tillatelse til midlertidig utslipp av husholdningskloakk på Moksheim tilsvarende 450 pe. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Før utslipp skal kloakken renses i en tre-kamret slamavskiller. 2. Utslippet legges på 10 meters dyp, ca meter fra land og til strømførende sjø. 3. Utslippet gis en varighet på inntil 7 år. Søknaden er vurdert etter rettsprinsippene i naturmangfoldloven.

12 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommune v/ VAR-sjefen har søkt om midlertidig tillatelse til utslipp til Karmsundet fra nytt boligfelt Moksheimtunet. Søknaden er, på bakgrunn av utslippets størrelse, fremmet i henhold til kap. 13 i forurensningsforskriften, der kommunen selv er forurensningsmyndighet. I henhold til Karmøy kommunes delegasjonsreglement er denne type avgjørelser delegert fra kommunestyret til teknisk sjef i kurante saker. I ikke kurante saker er avgjørelsen delegert til Hovedutvalget for tekniske saker. Ettersom det foreligger merknad til søknaden, har teknisk sjef valgt å fremme saken for HTS. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for søknaden Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å pumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca. 2 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. I henhold til forurensningsforskriften 11-6, har Karmøy kommune krav om å overføre all kloakk fra Vormedal til Norheim og videre til sentralrenseanlegget i Haugesund. Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, fant en det mest hensiktsmessig å søke om et nytt utslipp til Karmsundet, som da også ville fungere som nødoverløp fra ny pumpestasjon som må etableres i området for å befordre kloakken fra Vormedal til Norheim Utslippets størrelse Omsøkt utslipp er på 450 personekvivalenter (pe). Rammen for kommunens myndighet er på pe. Midlertidig varighet I henhold til forurensningsforskriften 11-6, må overføringen fra Vormedal til Norheim skje senest innen en 7-års periode. Imidlertid vil omsøkte utslipp kunne overføres når transportsystemet Norheim Moksheim er utbygget og satt i drift.

13 Med forbehold i framtidige budsjett, har vi overfor fylkesmannen antydet en framdrift som tilsier overføring fra Moksheim innen Det vises til vedlagte e-post-korrespondanse mellom Karmøy kommune og fylkesmannen i Rogaland. Utslippets framtidige funksjon Når overføringen Vormedal Norheim er etablert, vil det omsøkte utslippet fungere som et nødoverløp fra en framtidig pumpestasjon i området. Et slikt nødoverløp vil kun tre i funksjon ved strømstans ev ved havari i stasjonen. Stasjonen utstyres med alarm slik at en slik funksjon vil være kortvarig. Nabomerknad Eier av naboeiendommene gnr./bnr. 147/221 og 147/478 har ved adv. Jens Otto Haugland kommet med merknad til søknaden. Merknaden er datert og berører i hovedsak tre punkter: 1. Utslippsdyp 2. Framdrift 3. Sjenanse for naboeiendommene Var-sjefens kommentar til merknad: VAR-sjefen har i brev datert kommentert nabomerknaden. Når det gjelder utslippsdyp, viser VAR-sjefen til at utslippet forlenges til 10 meter dyp. VAR-sjefen skisserer også en framdriftsplan. I brevet vises det til at det er utenkelig at et utslipp på 10 meters dyp og med de strømforholdene som er rådende i Karmsundet, skal skape noen sjenanse. Uttale fra naturforvalter: Naturforvalter har i notat datert vurdert utslippet i forhold til naturmangfoldloven Det konkluderes med at det søkte tiltaket som midlertidig utslipp, via slamavskiller, vurderes å være det beste alternativet for naturmangfoldet. Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland: Fylkesmannen i Rogaland har kommet med uttale til søknaden i brev datert Fylkesmannen viser til at det bør tas hensyn til følgende: Eksisterende miljøkvalitet, slik at den ikke blir forverret. Kommunens egne mål for resipienten. At enkeltvedtak er i samsvar med de kravene som er satt i forurensingsforskriften. Hensyn til natur- og friluftsliv blir ivaretatt ( for eksempel bading). Plassering av utslippspunktet bør ta hensyn til avstand fra land og strømforhold slik at strandområdene ikke blir unødvendig belastet. Søknaden må vurderes etter rettsprinsippene i 8-12, jf. 7 i naturmangfoldloven. Vurdering: Etter en helhetsvurdering er teknisk sjef kommet til at søknaden kan godkjennes slik som omsøkt. Anlegget som nå bygges, er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og utbygger, og vil samtidig i sin helhet inngå i den framtidige kloakkoverføringen mellom Vormedal og Norheim. En løsning etter opprinnelig teknisk plan med pumping til Vormedal ville medført store

14 kostnader i overføringsanlegg og oppdimensjonering av eksisterende ledningsanlegg. Med tanke på en så vidt kort midlertidighet, vil en slik løsning ikke være tilrådelig. I tillegg, som påpekt av naturforvalter, er det en klar forurensningsgevinst i den omsøkte løsningen. Oversikt over vedlegg: 1. Søknad datert m/vedlegg 2. Merknad til søknaden av adv. Haugland, datert VAR-sjefens merknader datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland, datert Notat fra naturforvalter datert

15 Dokid ( ) SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSUPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA KARMØY KOMMUNE rninidtest Teknisk etat 0 Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 4:4,59 - I.35)- bit G3 I-L\ Dato: Saksbeh:Johannes Saksnr:14/ Løpenr:27270/14 Arkivkode: M03 Deres ref: Thaule VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND Bakgrunn for søknaden Det vises til vedlagt kart 1:5000. Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å overpumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca 1 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. Den framtidige planen for utslippet på Vormedal er å pumpe dette nordover herfra videre til Haugesund med rensing og utslipp på Årabrot. til Norheim og Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. først å Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, finner en det mest hensiktsmessig å foreta et nytt lokalt utslipp som en midlertidig løsning. Vi begrunner dette som følger: Tillatelse til utslipp. I kommunestyremøte den sak 0051/02 - ble det i medhold av forurensningsloven gitt tillatelse til samtlige kommunale utslipp i Karmøy mindre enn 1500 personer. Tillatelsen ble gitt innenfor de fastsatte rammer og begrensninger som forutsatt i søknaden. Langs strandsonen fra Vormedal til Norheim finnes mange mindre kommunale utslipp. Felles for disse er at de alle har nådd den belastningsgrense som er gitt i tillatelse fra Imidlertid, samtlige av disse utslippene vil bli sanert og kloakken overført til renseanlegget i Haugesund sammen med kloakken fra Vormedal. (11, Rådhuset, Statsråd Vinjesgate 25, 4250 KOPERVIK. Telefon: e-post:postokarmoy.kommune.no

16 Midlertidigløsning Karmøy kommune har etter forurensningsforskriftens 11-6, krav om overføring av utslippet på Vormedal til Norheim og videre til Haugesund innen en 7-års-periode. Overføring fra Norheim til Haugesund er allerede etablert og representerer en redusert belastning til Karmsundet på mer enn 3000pe. Forprosjektet for overføringen fra Vormedal til Norheim foreligger. Omsøkte utslipp vil altså være midlertidig inntil overføringen fra Vormedal til Norheim og videre til Haugesund har funnet sted. Samme resipient - bedre rensing - bedre samfunnsøkonomi Renseanlegget ved utslippet på Vormedal består i et ristarrangement. Anlegget fungerer dårlig. Ettersom overføringen til Haugesund er nært forestående, har en ikke funnet å ville gjøre nødvendig oppgradering ved dette anlegget. Omsøkt midlertidig utslipp vil ha en tre-kamret slamavskiller som renseinnretning, og en regner med en effekt på % reduksjon av SS. Dette innebærer altså en betraktelig bedre rensing enn ved utslippet på Vormedal samtidig som at resipienten vil være den samme. Totalt sett vil derfor en omsøkt løsning være bedre for vannmiljøet i Karmsundet, enn å benytte seg av den tillatelsen som finnes for utslippet på Vormedal. Samlet belastning fra Vormedalsområdet vil altså ikke bli større enn hva som er gitt i tallatelse fra Hertil kommer at omsøkt løsning vil være energibesparene derved at vi dropper unødvendig pumping. Både samfunnsøkonomisk og forurensningsmessig vil omsøt løsning være bedre enn å merbelaste utslippet på Vormedal. Det er derfor vanskelig for VAR-sjefen å anbefale annet enn omsøkt løsning. Tilpasningtil framtidigløsning Ledningsanlegget fra Moksheimtunet til utslipp er lagt og dimensjonert i samsvar forprosjektet for kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim. Anlegget vil derfor inngå i og være en del av den framtidige løsningen der brorparten av kloakken som i dag er ført til Karmsundet nord for Kopervik, vil bli overført til det sentrale renseanlegget i Haugesund. Opplysningertil søknadeni h.t.forskriftens 13-4 Ansvarlig søker Karmøy kommune v/ VAR-sjefen Rådhuset 4250 Kopervik Søknaden baseres på følgende avvik fra forurensningsforskriftens 13-6 til 13-16: det forutsettes altemativ prøvetaking i samsvar med selv om det søkes om 20 % fjerning SS, jfr. 13-8, forutsettes, forutsettes det renseinnretningen vil gi en renseeffekt på mellom 40 og 50 % på SS 2

17 Utslippet etableres ved en 500 mm PE-ledning lagt på 5 meters dyp ca 70 meter fra land. Det vises til vedlagte kart 1:5000. Renseanlegget består av en tre-kamret slamavskiller, dimensjoner etter TA 515, kl. B, tømming 4 ganger pr. år, plassert som vist på vedlagte kart 1:5000. Utslippets størrelse: 450 pe, målt som 60 mg BOF5pr. person pr. døgn. i samsvar med forskriftens 11-3 m. For beskrivelse av utslipp sted og dyp, vises til pkt. c. Interesser som antas å bli berørt av etableringen: nabo: eier av 147/478 nabo: eier av 147/221 nabo: eier av 147/3 nabo eier av 147/180 nabo: eier av 147/2 nabo: eier av 147/669 Karmsund Havnevesen Naturforvalter i Karmøy kommune Fylkesmannens miljøvernavdeling h) Det forutsettes at samtlige interessenter nevnt i pkt. g, varsles. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen 3

18 Søknad om midledidig utslipp fra Moksheimtunet Oversikt Målestokk 1:5000 N N Utslipp V rmedall

19 1 rn 1,111.11Ln Sher I Nardevn 7`.5:6...n.AJ.. J le t I fe I Seir Förde kirke I HAUGES I. n " ç. Z - i. 1, *4, ef ',4... re,,,.o,, NIrdkeim \ V St.a.aa. "..*... ff sh. 75. fl irf "j deja " ntr1. s Iff j_ 5 gang nrfl 3.1 St.jslia«Sbe.tuN Sfornelni. k f7 " Seannentrd Gerefenrai%arg ;1;11 AlLane 11 n L 7,3 " 14e neelle GuIgning 15,) Sernuf Bru ffe SalhvIstr Ltrin. umep 24 Mykle muld :IW I f -, 11 o,s 4, Laa.ideruf :1 11"ir traum: d rer , /...\_3e 1/4. it fletpuffia If._..7 k "Buvi, &." k,ip blyij. 1TnI 5.:455 Ien 1/117in s r.nere ' T. ailaawarwa Fr. 3 isk gn,. Intienerel Lfel 2 fn2.fin,,inrbkiwnchwk ' ;.. ffi<... ' Peoltltr i2 $kfran RY6g4 Kvaka.magin.rdwn Malub.1 47 ar Sandv G. H nlan.d 113.: 11 Igeberghatrgen, Halp neennetua 54 Venn1 rn arg" 100 rnmelhamn jet'nd-e-i

20 1:1 Dokid MERKNAD (14/2759-1) TIL SØKNADEN DAT ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, MEDLEMMER Sørhaliggt. BERGE OG BACHMANN AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund Telefax: Karmøy kommune v/ VAR-sjefen Rådhuset 4250 KOPERVIK.11/ / I Advokat Org.nr.: Tlf.: Bjørn 0. Vikse vikserwadvokateneimarkedet.no Advokat Møterett Org.nr.: Tlf.: Jens Otto Haugland for Høyesterett hauctlandadvokateneimarkedet.no Advokat Org nr.: Tlf.: Ole Johan Berge bergeadvokateneimarkedet.no Advokat Org.nr.: Tlf.: E-mait: Trond Jarle Bachmann bachmann(d>advokateneimarkedet.no Adv.flm. Helena Helgesen Tlf helciesen(ffiadvokateneimarkedet Merknader til søknad om utslippstillatelse: Vann- og kloakkgrøft Vormedalsveien. Midlertidig utslippstillatelse til Karmsundet fra Moksheimtunet. Jeg representerer eierne av gnr. 147 bnr. 221 og bnr. 478 som begge ligger svært nær det omsøkte utslippsstedet. Mine klienter, hhv. CK Invest AS og Cissel Alendal har innsigelser til at det blir gitt utslippstillatelse. Grunnen til protesten er at øket utslipp like utenfor mine klienters eiendommer medfører en betydelig verdiforringelse i tillegg til selve risikoen for sjenanse gjennom lukt og øket fugleaktivitet som følge av utslippet. Søknaden er formulert som en midlertidig utslippstillatelse fordi utslippet i realiteten er tenkt sanert i anledning overføring av kloakk fra Vormedal til Norheim og videre til Haugesund. Her har kommunen etter et visst påtrykk gitt til kjenne at den gjeldende 7årsfrist for dette prosjekt begynner å løpe når utslippet er etablert. Jeg viser til epostkorrespondanse hvor dette er inntatt i kommunens e-post av til undertegnede. E-postserien fra vedlegges dette brev som vedlegg 1. I søknaden står det at utslipp vil skje på 5 meters dyp, mens kommunens vedtak etter rammesøknad fattet stiller som et minimum at utslippene skal føres til 10 meters dyp. (1 sak om midlertidig forføyning mellom partene har kommuneadvokaten angitt at dette vil bli fulgt opp også i den midlertidige ordningen, men med bakgrunn i de erfaringer mine klienter har gjort i denne sak, jf. bl.a. e-postutvekslingen, tas ikke dette for å være et faktum før det formelt er korrigert i søknadsrunden.) I forhold til vedtaket av synes det også å være øvrige vilkår som der er stillet som man nå akter å fravike. Det er i nevnte vedtak vist til en søknad, herunder en tabell 1 om tidsfrister. Jeg ber om å få tilsendt søknaden med nevnte tabell slik at jeg kan forholde meg til de frister kommunen setter til seg selv og hvor fleksible disse synes å være, jf. beregningen av 7-årsfristen som omhandlet i e-postkorrespondansen inntatt no

21 ADVOKATENE VIKSE, HAUGLAND, BERGE oc BACHMANN Medleiorner av Den Norske Advokatiorening Kontorrellesskap 2 ovenfor. Mine klienter er altså generelt skeptiske til at kommunen ved en midlertidig ordning vil overholde sine egne frister. Det må subsidiært sett derfor legges inn konkrete sanksjoner om hva som skjer dersom de gitte frister ikke overholdes. Konklusjonen fra denne side er altså at søknaden ikke innvilges, og at kommunen i stedet må løse det midlertidige behov slik som opprinnelig tenkt ved at utslippet på Vormedal benyttes. Rent teknisk byr ikke dette på noen problemer fordi denne strekningen allikevel skal bebygges med rør i anledning hovcdoverføringen fra Vormedal til Norheim, samt at nødvendig pumpe i fremtiden kan benyttes fra samme sted den motsatte vei. ns o Ha gland Gjenpart: Klient.

22 Dokid (14/ SVAR PA MERKNAD DAT KARMØY KOMMUN E Teknisk etat.k.,t/nm~wt 4+11'd cit" tår ;/-41 knt Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Dato: Saksbeh:Johannes Saksnr:14/ Løpenr:34944/14 Arkivkode: M03 Deres ref: Thaule VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM VEDR. MERKNAD TIL SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Merknaden er framsatt av adv. Jens Otto Haugland på vegne av eiere av g.nr. 147, b.nr 221 og 478. Merknaden er datert og er innkommet i rett tid. Merknaden berører i hovedsak tre punkter: Utslippsdyp Framdrift Sjenanse for eiere av 147/221 og 478 samt verdiforringelse av eiendommene Ang. 1. Det er riktig at søknaden har angitt et utslippdyp på 5 meter. Grunnen til dette er at utslippet er midlertidig og at framtidig funksjon kun vil være nødoverløp i tilfelle havari eller strømbrudd. Vi vurderte denne funksjonen såvidt redusert i forhold til et permanent utslipp at vi fant det forsvarlig å fastsette 5 meter. Imidlertid, som påpekt, har vi allerede bebudet et dyp på 10 meter og vi endrer derfor denne forutsetningen. Ang. pkt. 2. Forurensningsforskriften 11-6 krever i dette tilfelle en overføring innen 7 år. Gjeldende søknad er sendt Fylkesmannen i Rogaland og vi har i e-post den fått spørsmålet derfra om framdriften for overføringen fra Vormedal til Norheim. Det vises til vedlagte e-post korrespondanse. Med selvsagt forbehold om budsjettvedtak, er følgende framdrift skissert: - overføring Norheim - Haugesund: Utført og satt i drift renseanlegg i Haugesund: Utført og satt i drift forprosjekt overføring Vormedal - Norheim: Utført - regulering av trase Vormedal - Norheim: etappe 1 Norheim - Moksheim: etappe 2 Moksheim - Vormedal: Omsøkte utslipp vil bli sanert ved sluttføring av etappe 1. Ang. pkt. 3 Det er fullstendig utenkelig at et utslipp på 10 meters dyp og med de strømforholdene som er rådende i Karmsundet, skulle skape noen som helst sjenanse i form av lukt eller fugleplage. Hertil kommer at % av suspendert stoff fjernes. En slik frykt som beskrives, synes å være urealistisk. Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK c Telefon: e-post:

23 Hva angår verdiforringelse på eiendommene, kan følgende anføres: G/b.nr 147/478 har i dag et kommunalt kloakkutslipp. Selve kloakkledningen går over begge eiendommene - også 147/221. I kommunens brev av til eiernes advokat den gangen, Helge J. Talmo, framsatte vi et forslag om å hente opp dette eksisterende utslippet og føre det inn på det nye utslippet. Derved ville vi fått sanert det eksisterende utslippet. Vi vil tro at dette ville ha medført en verdiøkning på eiendommen. På dette forslaget har vi ikke mottatt noen positiv respons. På bakgrunn av dette stiller vi oss uforstående til argumentet om at utslippet skulle forårsake verdiforringelse på eiendommen. Til slutt noen ord om konklusjonen som er gitt i merknaden. Det er vanskelig for oss å forstå den tekniske vurderingen som er gitt i konklusjonen. Vi finner det derfor vanskelig å kommentere dette noe nærmere. Søknaden har vært forelagt alle naboer i området, havnevesen, kommunens naturvernleder samt fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er ikke mottatt innsigelser fra noen andre av de berørte partene. På denne bakgrunn mener VAR-sjefen at det ikke finnes noen grunn til at søknaden ikke skulle innvilges. Karmøy kommune, VAR-sjefen Siw Anita Thorsen Dette dokurnentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 2

24 Dokid SVARBREV KARMØY ( ) TIL EUROJURIS DAT KOMMUNE 4sktfre;! Teknisk etat 0 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/advokat Helge J. Talmo Postboks 548 Sentrum 5501HAUGESUND Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Johannes Thaule 14/ /14 MO3 SVAR - AD NY UTSLIPPSLEDNING FOR MIDLERTIDIG KLOAKKERING FOR BL.A. MOKSHEIMSTUNET TIL KARMSUNDET (CK INVEST AS EIER AV 147/478) Vi viser til brev av og vil nedenfor belyse saken nærmere. Bakgrunn Opprinnelig teknisk plan for Moksheimtunet gikk ut på å overpumpe kloakken over Bjøllehaugen og ca 2 km sørover til kommunens utslipp på Vormedal. Planen for utslippet på Vormedal er å pumpe dette nordover til Norheim og herfra videre til Haugesund med rensing og utslipp på Årabrot. Ved senere vurdering fant en det særdeles kostnadskrevende og lite samfunnsøkonomisk først å pumpe sørover for deretter å pumpe den samme kloakken nordover. Ettersom en kloakkoverføring fra Vormedal til Norheim likevel ville ta med seg alle de mindre utslippene på denne strekningen, og denne overføringen var relativt nær forestående, fant en det mest hensiktsmessig å benytte eksisterende utslipp (se vedlagte kartutsnitt) som en midlertidig løsning. Tillatelse til utslipp. I kommunestyremøte den sak 0051/02- ble det i medhold av forurensningsloven gitt tillatelse til samtlige kommunale utslipp i Karmøy mindre enn 1500pe. Tillatelsen ble gitt innenfor de fastsatte rammer og begrensninger som forutsatt i søknaden. Kommunen var den gang forurensningsmyndighet for utslipp mindre enn 1500pe. Etter dagens regler er kommunen forurensningsmyndighet for tettsteder mindre enn 10000pe. Gjeldende utslipp 3.2.6er medtatt i denne tillatelsen og sammen med flere andre utslipp gitt en tillat merbelastning på 70 pe. Denne grensen overskrides i og med belastningen fra Moksheimtunet. Midlertidig løsning Karmøy kommune har etter forurensningsforskriften krav om overføring av utslippet på Vormedal til Norheim innen en 7-års-periode. Overføring fra Norheim til Haugesund er allerede etablert og representerer en redusert belastning til Karmsundet på 2500 pe. Forprosjektet for overføringen fra Vormedal til Norheim foreligger. Rtidhuset,StatsrtidVinjesgate25, 4250 KOPERVIK=Telefon:

25 På denne bakgrunn fant en det både rimelig og riktig å akseptere en midlertidig merbelastning, beregnet til 450pe, på utslipp 3.2.6på Moksheim. Det hører også med til saken at avløpet fra Moksheimtunet vil få en bedre rensning enn hva tilfelle er for utslippet på Vormedal i dag. Flyttingaveks.utslipp3.2.6 Den nye ledningen fra Moksheimtunet går over eiendommen 147/3,naboeiendommen til 147/478. Vi har derfor inngått avtale med denne eiendommen om legging av ledning og etablering av utslipp. For ikke å operere med to utslipp i området, ønsker vi å komme i dialog med eier av 147/478,CK Invest ASmed sikte på å få hente avløpet som i dag går over eiendommen og føre dette inn på det det nye utslippet. Dette innebærer at utslippet på 147/478saneres. Det vises til vedlagte kartutsnitt. Vi vil ta nærmere kontakt om dette. Med vennlig hilsen Siw Anita Thorsen VAR-sjef Dette dokumenteter godkjentelektroniskog kreverderforingensignatur. Johannes Thaule Rådgiver 2

26 Røysvegen Karrneykommune VA-anlegaved Reysvegen OversiktstegnIng M = 1:1250(A4) 01P

27 Karmoy Kommune o Dok ( ) MAILKORRESPONDANSE MED " PILKESMANINEN I ROGALAND Page 1 of 1 Karmoy Kommune Midletidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Fra :Johannes Thaule Emne : Midletidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Til : Cc Anita Thorsen ma, jul 14, :33 AM Viser til forespørsel i epost dagtert Som angitt i søknaden, og i h.t i forurensningsforskriften, skal overføringen Vormedal - Norheim og videre til Haugesund skje innen en 7-års periode. Avhengig av budsjett framover, kan følgende framdrift skisseres: Overføring Norheim - Haugesund: Utført (Anlegget på Årabrot står ferdig) Forprosjekt Vormedal - Norheim: Utført Regulering Vormedal - Norheim: Etappe I Norheim - Moksheim: Etappe II Moksheim - Vormedal: Det presiseres at denne framdriften er avhengig av budsjettvedtak. Kommunen er forurensningsmyndighet i denne saken. Søknaden er sendt fylkesmannens miljøavd. for eventuelle merknader. mvh Johannes Thaule Rådgiver. Tlf /

28 Karmoy Kommune Page 1 of 2 Karmoy Kommune Fwd: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Fra : Postmottak- til arkivering Avsender : Emne : Fwd: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014/7337 Til : Johannes Thaule to, jul 10, :37 AM Videresender denne e-posten fra postmottak til deg/dere som rette vedkommende. Husk å legge inn e-postadressen på avsender, ikke svar oss som videresender. Vennlig hilsen Postmottak SentraIarkivet Karmøy kommune Fra: "Mariann Størksen" Til: Sendt: 9. juli :44:31 Emne: Midlertidig utslipp til Karmsundet - sak 2014P337 Vi viser til søknadom midlertidig utslippstillatelsetil Karmsundetav Vi har følgende spørsmåli den forbindelse: - Når skaloverføringen av avløpet fra Vormedal til Årabrot skje hva er framdriftsplanen for prosjektet? Dersom utslippet kun er på 450 pe, er det kommunen selvsom er forurensningsmyndighet. På grunn av ferieavvikling ber vi om at tilbakemelding ogsåsendestil fmropost(åfylkesmannen.no mh Mariann Størksen Senioringeniør, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland

29 Karmoy Kommune Page 2 of 2 LmiI -adi.: fmrostofylkesmannen.no Post adresse: Fyrkesmanrien i Ro2almd. Postboks Stavan1Ler air Tlf,: (-47) This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 173/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder HTS-vedtak nr. 122/14. Hovedutvalg teknisk viser til saksframstillingen og vil etter en konkret vurdering ikke gi klagesaken oppsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens 42. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M03 Arkivsaksnr.: 14/2759 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND

Detaljer

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes.

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 144/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FO AV FREMTIDIG FOLIG, GNR. 136/3,9 SKJØLINGSTAD. Hovedutvalg teknisk behandlet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 5/452 - VEA - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR UNDERVISNINGSLOKALE

SAKSPROTOKOLL - 5/452 - VEA - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR UNDERVISNINGSLOKALE SAKSPROTOKOLL - 5/452 - VEA - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR UNDERVISNINGSLOKALE Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 25.02.2016, saksnr. 28/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 31.01.2013 Hovedutvalg teknisk 15.05.2013 Hovedutvalg teknisk PÅKLAGING AV

Detaljer

Hovedutvalg teknisk og miljø KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY

Hovedutvalg teknisk og miljø KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: GNR 98/133 Arkivsaksnr.: 16/3520 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 27.04.2017 KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 15/51. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 15/51. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 536-17 Arkivsaksnr.: 15/51 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 06.01.2015 Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 PLAN 536-17 - REGULERINGSPLAN FOR MYKJE,

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 17/3295. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 17/3295. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 17/3295 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 05.10.2017 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN STRØMØ - KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saken utsettes for befaring.

Saken utsettes for befaring. SAKSPROTOKOLL - 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 75/14 Behandling: Hagland (FrP) foreslo:

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/87. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/87. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/87 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 KRAV OM REFUSJONSVEDTAK ETTER PBL. 18 - REGULERINGSPLAN 543 VESTRE MYKJE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD.

SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 99/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo:

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 25.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 01.09.2016

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 17/3457. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 17/3457. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 17/3457 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 05.10.2017 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD - KLAGEBEHANDLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 29.01.2015, saksnr. 6/15 Behandling: Hagland (FrP) foreslo: Saken

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Saksbehandler: Ove M. Hansen Arkiv: GNR 11/429 Arkivsaksnr.: 14/1146. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Ove M. Hansen Arkiv: GNR 11/429 Arkivsaksnr.: 14/1146. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove M. Hansen Arkiv: GNR 11/429 Arkivsaksnr.: 14/1146 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 11/429 - MANNES - DISPENSASJON Forslag til vedtak:

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 128/3 Arkivsaksnr.: 14/1352. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 128/3 Arkivsaksnr.: 14/1352. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 128/3 Arkivsaksnr.: 14/1352 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 13.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 AVSLAG DISPENSASJON, FRADELING HUS NR.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk AVSLAG DELING BOLIGHUS NR. 2-26/10, KVILHAUG - KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/665 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 102/14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING Forslag

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Klagenemnda. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Klagenemnda. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5645-5 Arkiv: GNR/B 35/246 Saksbehandler: Jon Magne Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 35/246 BOLLOSETRA Planlagt behandling: Klagenemnda

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Block Watne AS Christian Michelsensgate 6 5012 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200717500/12 NYBY-5210 17.3.2009 JOFO RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD.

SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 64/14 Behandling: Klyve foreslo: Saken

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond.

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond. SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013 Kommunestyret behandlet saken den 10.06.2014, saksnr. 34/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/1698 Saksnr. Utvalg Møtedato 15/1698 Teknisk hovedutvalg 16.11.2016 KLAGE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE GNR 74 BNR

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.12.2013, saksnr. 195/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN Formannskapet behandlet saken den 02.10.2017, saksnr. 105/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å gjennomføre reguleringsplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 23.10.2014, saksnr. 170/14 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Vedr.: 83/142 BK2 Trinn 1 Deres saksnummer 11/1855 Uttalelse til klage på rammetillatelse

Vedr.: 83/142 BK2 Trinn 1 Deres saksnummer 11/1855 Uttalelse til klage på rammetillatelse Postadresse: Hvamstubben 17-2013 SKJETTEN Besøksadresse: Hvamstubben 17 2013 SKJETTEN Telefon 66 71 82 00 - Telefax 66 71 82 01 Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Sissel Andersen Vår ref: Øyvind

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR Slamavskiller Judaberg INNHOLD 1 SØKNADEN GJELDER 3 2 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 3 2.1 RENSEANLEGGETS NAVN 3 2.2 ANSVARLIG SØKER 5 3 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Detaljer

UTTALELSE PBL KAP. 19 SØKNAD OM FELLES RENSEANLEGG FOR SANITÆRT AVLØP PÅ LI, GNR 110 BRN 97 M. FL.

UTTALELSE PBL KAP. 19 SØKNAD OM FELLES RENSEANLEGG FOR SANITÆRT AVLØP PÅ LI, GNR 110 BRN 97 M. FL. Riska bydelsutvalg 14.06.11 sak 21/11 Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune, Sentrum Postboks 130, 4001 STAVANGER Riska bydelsutvalg v/magne Frøyland, Teineveien 5,

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Deres ref: MELDING OM VEDTAK

Deres ref: MELDING OM VEDTAK Petter Bakøy AS Deres ref: Leiraveien 30 Vår ref: 5347/2017 7100 RISSA Saksnr: 2016/6721 Dato: 28.04.2017 Side 1 MELDING OM VEDTAK Vedlagt følger vedtak i sak 16/6721 RA1Kvithyll Anbud på nytt renseanlegg

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Melding om vedtak Nr.: «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 5578/2016-2016/117 Karina Hillesund

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 24.10.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 26.01.2017 86/94 - HUSØYVEGEN,

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Nergård Karmøy AS Søknad om løyve etter forureiningslova for etablering av ny fiskemjølfabrikk Utlegging til offentleg gjennomsyn. Nergård Karmøy AS har den 6.10.2016 søkt Fylkesmannen

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2012 34486/2012 2011/9138 117/88 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/25 Klagenemnda 26.06.2012 Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10 Sak: 6/14 GNR.163/10 - SOKNA - BERGLAND HOTEL- SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: Hovedkomiteen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Harry Løvø Bjørklivegen 42 7540 KLÆBU MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/2068-11 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016 1633/12/1. Søknad om fradeling

Detaljer

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia Plan og forvaltning Rogaland fylkeskommune kulturavdelingen/v Nora Pape Dato: 14.04.2015 Arkiv: PlanID - 0456.00, K2 - L12 Vår ref (saksnr.): 13/662-33 Journalpostid.: 15/9294 Dykkar ref.: Bestilling av

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Grødaland Dato for kontroll: Rapportnummer: I.FMRO Saksnr.

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Grødaland Dato for kontroll: Rapportnummer: I.FMRO Saksnr. Deres ref.: Vår dato: 21.05.2015 Vår ref.: 2015/3293 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 18.08.1999 1999/02623- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Reinbeitedistrikt

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer