KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012-2026 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESKRIVELSE Revidert

2 INNHOLD 1 INNLEDNING GENERELT BAKGRUNN PLANPROSESS PLANFORSLAGET PLANKARTET BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLANER PLANTEMAER FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER OG GRENSE FOR AREALFORMÅL SMÅKRAFTVERK UTBYGGINGSAVTALE TILGJENGELIGHET FOR ALLE (UNIVERSELL UTFORMING) KULTURMINNER OG KULTURMILJØ PLANKRAV KRAV OM OPPARBEIDING OG REKKEFØLGE GENERELLE BESTEMMELSER TIL BYGGEOMRÅDER FRITIDSBEBYGGELSE FRITIDS- OG TURISTFORMÅL RÅSTOFFUTVINNING IDRETTSANLEGG FRITIDS OG TURISTFORMÅL ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT BUER; KOIER OG NAUST I LNFR-OMRÅDER SPREDT BOLIGBEBYGGELSE SB I LNFR OMRÅDER OMRÅDER LANGS VASSDRAG FRILUFTSOMRÅDER FLO FARESONER SIKRINGSSONER HENSYNSSONER... 9 VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSEN Vedlegg nr 1 - Utbyggingsavtale Vedlegg nr 2 - KU - vurdering Vedlegg nr 3 - Innspill (sammenfattet) Vedlegg nr 4 ROS_KP-Engerdal 2

3 PLANBESKRIVELSE 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommunen skal i følge plan- og bygningslovens 11-5 ha en arealdel for hele kommunen. Denne utgjør en del av kommunens langsiktige planlegging, og skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. I tillegg skal det vises hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Den vedtatte kommuneplanens arealdel har en rettsvirkning som gjør at tiltak etter plan- og bygningslovens 1-6 ikke må være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelsene knyttet til arealformål og hensynssoner. Engerdal kommune har, i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel, blant annet benytte følgende planer, retningslinjer og føringer for arbeidet: 1 - St.meld. nr. 29 ( ): Regional planlegging og arealpolitikk - Sikre samfunnet arealer til ulike utbyggingsformål - Sikre at arealplanleggingen ivaretar hensyn til helse, trivsel og gode levekår - Sikre at planlegging og arealbruk skjer med tanke på en økologisk bærekraftig utvikling - Ivareta biologisk mangfold som en premiss i planleggingen - Integrere estetisk hensyn, landskaps- og kulturminneverdier i planleggingen - Legge til rette for rekreasjon og friluftsliv, spesielt for barn og unge - Ivareta behovene til grupper med spesielle arealkrav Hensynet til biologisk mangfold, utbyggingspolitikk og transportsystem, jordvern, estetikk og landskapsbilde samt hensynet til funksjonshemmede blir ilagt særlig stor vekt i meldingen. Gjennom konsekvensutredning og helhetlige vurderinger mener kommunen at det er tatt hensyn til mye av dette. 2 - St.meld.nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand Av stortingsmeldingen fremgår det nasjonale mål som skal ivaretas i kommunens planlegging av fritidsbebyggelse. Stortingsmeldingen peker på følgende som kommunene bør legge vekt på gjennom kommuneplanen: - Sikring av viktige landskaps-, natur og kulturvernverdier og allmennhetens muligheter til ferdsel og flerbruk. - Næringsmessige mål, organisering og bruk av utbyggingsavtaler. - Antall, størrelse, standard og holdning til bruksendringer for de enkelte deler av kommunen. - Opprydding i eldre, ikke gjennomførte hytteplaner. - Løsninger for energibruk, vann/ avløp, veger, parkering og motorferdsel m.v. - Aktiv deltakelse i planprosessene fra befolkning, hytteeiere, grunneiere, næringsliv og myndigheter. 3 - Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 20. august 1993 Noen hovedprinsipper legges til grunn for planleggingen, blant annet: - Det skal legges til rette for at transportbehovet kan begrenses - Det skal legges vekt på løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål - Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og LNFR-områder og en bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Transportdimensjonen i dette kan være en utfordring for en kommune som Engerdal, med store avstander og med mål om å opprettholde livskraftige grendesamfunn. Gjennom valg av nye hytteområder/ utbyggingsområder kan man imidlertid legge stor vekt på nærhet til bygda og å samle inngrep mest mulig. 4 - Fylkesplan for Hedmark Retningslinjer for regionalt og kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Hedmark 6 - Kommuneplanens samfunnsdel ( ) Visjon Med naturen i sentrum, framtida bygges, arbeidsplasser skapes og trivsel trygges. 3

4 Hovedmålsettinger - Begrense nedgangen i folketallet til et nivå som gjør det mulig å opprettholde levende lokalsamfunn, og bevare og videreutvikle tjenestetilbudet i kommunen. - Opprettholde hovedtrekkene i det nåværende bosettingsmønster. - Gjennomføre stedsutviklingsprosjekter for Drevsjø og Engerdal sentrum, hvor målet skal være best mulige lokalsentra, som er attraktive også for innflyttere. - Legge til rette for at det kan skje ny boligbygging i alle grender. - Videreutvikle positive møtesteder og aktivitetstilbud både for barn, ungdom og voksne. - Videreutvikle gode oppvekstmiljøer for barn og ungdom. Ungdommen må trives og få lyst til å bosette seg i sin hjemkommune. - Oppmuntre ungdommen til å ta utdannelse som samsvarer med de jobbmuligheter som vil være i Engerdal i framtida. - Satse på å bevare og videreutvikle et livskraftig næringsliv. - Klare å opprettholde Engerdal som egen kommune, samtidig som vi finner praktiske samarbeidsløsninger på tvers av kommune- eller riksgrensene når dette er naturlig. Satsingsområder - Engerdal ei bygd som viser omsorg - Oppvekstmiljø og identitet i ei bygd i endring - Kultur- og Næringsutvikling - Balansert og bærekraftig areal- og naturressursbruk 7- Kommunedelplan fritidsbebyggelse ( ) 8 - Energi og klimaplan (2009) Overordnet målsetning Den overordnede målsetningen er å gjøre Engerdal kommune selvforsynt med fornybar energi til stasjonære formål. Gjennom konkrete tiltak og aktiviteter skal Engerdal kommune, i samarbeid med både regionale og lokale markedsaktører, bidra til en bedre energieffektivitet og økt bruk av lokale energiressurser. 9 - Strategisk næringsplan for Engerdal kommune (2010) Hovedsatsingsområder - Reiseliv - Landbruk - Industri - Klima og energi - Oppvekst og skole - Kulturbaserte næringer 10 - Økonomiplan for Engerdal kommune ( ) Økonomiplan er en del av kommuneplanens kortsiktig del. Den gjelder for neste fire års periode, men skal rulleres hvert år. Kommuneplans langsiktig del gjelder for neste 12 årsperiode og rulleres en gang per kommunestyreperiode. Økonomiplanen utgjør grunnlaget for de enkelte årsbudsjett, som i neste omgang evalueres av regnskap og årsberetning som igjen legges til grunn for rullering av neste økonomiplan. Økonomiplanene er et redskap som skal gjøre det mulig å binde planene sammen og knytte dem til de finansielle mulighetene kommunen har, eller regner med å skaffe seg. Det knytter seg større usikkerhet til planer som gjelder for flere år frem i tid enn til et årsbudsjett. Det er derfor naturlig at økonomiplanen er enklere og mindre detaljert enn årsbudsjettet. Det betyr at det her vil være naturlig å fokusere på rammer og større enheter av inntekts- og utgiftstyper. Økonomiplanen er dermed en forenklet oversikt over ressursanskaffelser og ressursanvendelse på lengre sikt. 1.2 Bakgrunn Den eksisterende kommuneplanen for Engerdal ( ), ble vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel ( ) ble vedtatt Grunnet mange innspill og stor interesse knyttet til utvikling av fritidsbebyggelse, ble det utarbeidet en kommunedelplan for fritidsbebyggelse, som ble vedtatt i kommunestyret den mai 2010 ble det utarbeidet en kommuneplanstrategi med planprogram som grunnlag for utarbeidelse av ny kommuneplan; arealdel og samfunnsdel. Kommuneplanstrategien ble gjennomført med flere arbeidsseminarer der politikere, innbyggere, lag 4

5 og organisasjoner deltok. Planprogram for Engerdal ble vedtatt av kommunestyret den Planprogrammet peker ut følgende satsingsområder: 1. Befolkningsutvikling 2. Verdiskaping 3. Engerdal som god bokommune 4. Engerdal som god oppvekst- og kulturkommune 5. Engerdal som god næringskommune 6. Engerdal som god opplevelses- og aktivitetskommune 7. Engerdal som god service- og tjenesteyter 8. Arealmessig utvikling Det vedtatte planprogrammet gav følgende føringer for hvilke tema som skulle vurderes i revisjonen: Kommunedelplan for fritidsbebyggelse ble vedtatt med en total utbyggingsreserve på hyttetomter. Det åpnes for en vurdering av mindre utvidelser, justeringer eller fortetting av eksisterende hytteområder. Videreutvikling av reiselivsområdet ved Femundsenden Videreutvikling av reiselivsområdet ved Elgå brygge Vindmøllepark på Gråhøgda Videreutvikling av Engerdal sentrum Videreutvikling av Engerdal Østfjell med aktivitetsområder, skiløyper med mer. Oppheving av gamle reguleringsplaner som ikke lengre er aktuelle For nye utbyggingsområder vil Engerdal kommune stille krav om grunneiersamarbeid der det er behov for dette, for å sikre tilgang til friarealer. Kommunestyret vedtok den følgende: 1. Kommuneplanstrategi 2010 m/planprogram legges til grunn for det videre arbeid med Kommuneplan for Engerdal kommune 2. Planutvalget etableres som styringsgruppe 3. Planutvalget godkjenner rammer for det videre arbeidet, endelig prosjektplan og sammensetning av arbeidsgrupper 4. Kommuneplan forutsettes behandlet og endelig vedtatt i kommunestyret i mars Planprosess Varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanen for Engerdal , ble annonsert , med svarfrist Ved svarfristens utløp, var det innkommet ca 40 innspill til oppstartsvarselet. Sommeren og høsten 2011 ble det gjennomført flere grendemøter og møter med Formannskapet. I tillegg ble det gjennomført befaringer knyttet til noen av de mottatte innspillene. Grunnet kommunevalget, ble det besluttet å stoppe planprosessen frem til nytt kommunestyre var på plass. Planprosessen ble gjenopptatt sommeren 2012, med ny høringsfrist Samtidig ble det valgt å prioritere arealdelen fremfor samfunnsdelen. Det ble i løpet av sommeren foretatt enkelte befaringer og flere møter knyttet til mottatte innspill. Kommuneadministrasjonen har i tillegg gjennomført møte med BUR for innspill og deltakelse i planprosessen. Totalt innkomne innspill til revisjonen av kommuneplanen er 51. Alle innspillene er gjennomgått, vurdert og diskutert med kommuneadministrasjonen og Formannskapet. En sammenfatning av innspillene og vurderingen av disse er vist i vedlegg nr 3. 5

6 2 PLANFORSLAGET Planforslaget inneholder plankart, bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse med KU. 2.1 Plankartet Plankartet er utarbeidet med bakgrunn i kartgrunnlag N50 - FKB, og fremstilt i målestokk 1: Kartet viser hovedprinsippene for bruken av arealene i kommunen. Kommunedelplan for fritidsbebyggelse blir foreslått opphevet og områdene innarbeidet i kommuneplankartet. 2.2 Bestemmelser og retningslinjer Forslag til bestemmelser og retningslinjer er videreført, men oppdatert, fra gjeldende kommuneplan. Dette fordi det er vurdert som nødvendig at kommuneplanen skal kunne være et bedre og mer reelt styringsdokument. Bestemmelsene er juridisk bindende, mens retningslinjene er av veiledende karakter og skal gi signaler om hvilken praksis Engerdal kommunen vil føre. 2.3 Planbeskrivelse Planbeskrivelsen gir en oversikt og beskrivelse av temaene i planforslaget. Vedlagt planbeskrivelsen er også en oversikt over alle innspill som er mottatt, samt KU for nye byggeområder som er foreslått i planforslaget. 2.4 Reguleringsplaner Alle reguleringsplaner er tatt inn som fortsatt gjeldende, og er fremstilt med hensynssone jf. pbl 11-8 bokstav f i plankartet. Oversikt over gjeldende planer fremgår av planbestemmelsene. Kommunen har noen områder der det er utarbeidet disposisjonsplaner. Her er kart og bestemmelser ofte lite konkrete. Plankrav til disse områdene blir videreført i ny plan. Kommuneplanen med bestemmelser gjelder fremfor disposisjonsplanene, og det åpnes ikke for nye tiltak i disse områdene før reguleringsplan er utarbeidet. 3 PLANTEMAER 3.1 Forhold til gjeldende planer og grenser for arealformål Vedtatt kommuneplan skal gjelde foran kommunedelplan fritidsbebyggelse og bebyggelsesplaner. Kommuneplanen skal gi en overordnet arealoversikt for hele kommunen. Figurene på plankartet er lagt inn på kartgrunnlag N50, og avgrensingen av disse er ikke eksakt. Derfor forutsettes det at endelig planavgrensing skal skje ved utarbeidelse av reguleringsplan. 3.2 Småkraftverk Kommunen ønsker å stille krav om reguleringsplan for kraftverk som ikke er konsesjonsbelagt. Fordi man ikke har full oversikt over framtidige kraftverk i kommunen, er det ikke ønskelig eller mulig å kartfeste steder hvor småkraftverk kan være aktuelt. Bestemmelsen om å åpne for småkraftutbygging kommer som følge av innspill til kommuneplanprosessen. 3.3 Utbyggingsavtale I tilknytning til utarbeidelse og gjennomføring av reguleringsplaner, kan det inngås utbyggingsavtaler mellom kommunen, grunneier og/eller utbygger. Utbyggingsavtalene skal blant annet regulere utbyggingsansvar og bidraget til tiltak. Krav om utbyggingsavtale er i henhold til Kommunestyrevedtak i sak 09/56. Vedtaket finnes i vedlegg nr Tilgjengelighet for all (universell utforming) Universell utforming vil si at flest mulig skal kunne bruke produkter og omgivelser med minst mulig anstrengelse, uten at det er behov for tilpasning og spesiell utforming. Ved hjelp av en generell bestemmelse ønsker man at universell utforming blir et vurderingskriterium ved utforming av fysiske areal, både i plan- og byggesaksbehandling. God tilgjengelig er for øvrig sikret gjennom TEK 10 kap. 12. Destinasjon Femund og Engerdal har utarbeidet en prosjektrapport knyttet til universell utforming og reiselivet. Denne blir mer omtalt under

7 3.5 Kulturminner og kulturmiljø I plan- og byggesaksbehandling er det ønskelig at det blir gjort vurderinger knyttet til kulturminner og kulturmiljø. Bestemmelsen er generell, men det er viktig å vise at dette er noe man ønsker å sette fokus på i saksbehandlingen. Det ble vurdert å ta med alle kulturminner (automatisk freda og andre) i plankartet, men Engerdal kommune har bestemt at det skal utarbeides en egne temaplan/temaplankart som omhandler kulturminner/kulturmiljø, også de samiske. Utarbeidelsen av temakartet vil start på nyåret Plankrav Det stilles krav om reguleringsplan i alle områder som er angitt på plankartet som framtidige byggeområder og for områder hvor det ikke foreligger godkjent reguleringsplan fra før. Dette plankravet gjelder før nye tiltak kan settes i gang (for eksempel bygging av veg, utvidelse av bebyggelse, osv). 3.7 Krav om opparbeiding og rekkefølge Det stilles krav til at vann, avløp, veg og elektrisitet skal være planlagt og etablert før utbygging finner sted. Hyttefelt skal etableres uavhengig av eiendomsgrenser. Dette ut fra at kommunen forventer/krever grunneiersamarbeid ved utvikling av hytteområder. Det listes opp flere byggeområder for fritidsbebyggelse, som skal løse adkomst som hindrer gjennomgangstrafikk gjennom eksisterende byggeområder før utbygging kan finne sted. Dette gjøres for å hindre gjennomgangstrafikk gjennom allerede utbygde områder. For tre områder med fritidsbebyggelse ny, HB 2703 Nålodden, HA 1022 Hovden og HB 2403 Femundsenden Villmarksgrend, kreves det at nærliggende uregulerte område(r) med fritidsbebyggelse inngår, når reguleringsplan skal utarbeides. For HA 1022 Hovden skal hele området (inklusive eksisterende setergrend) inngå i en felles reguleringsplan. Reguleringsplanen skal bestemme antall tomter i området, samtidig som seterpreget i Hovden skal opprettholdes (jf. utarbeidet reguleringsplan for Litlerøåsen). 3.8 Generelle bestemmelser til byggeområder De generelle bestemmelsene til byggeområder omfatter byggeskikk, utforming av boliger samt uteoppholdsområder og lekeplasser. 3.9 Fritidsbebyggelse Bestemmelser knyttet til ulik type fritidsbebyggelse (HA, HB og HC) er i hovedsak de samme som ble vedtatt i kommunedelplan for fritidsbebyggelse (2009). Endring i bestemmelsene omfatter kravet om innlegging av strøm i felt med mer enn 10 hytter for HA og HB. Dette kravet er fjernet. I tillegg er kravet om takvinkel endret til grader (tidligere grader). Under pkt 9.1 i bestemmelsene fremkommer en oversikt over hytteområdene i kommunen (eksisterende og nye). Totalt viser denne oversikten at det er ca 1920 ledige tomter i Engerdal kommune. Det åpnes ikke for utlegging av nye områder for fritidsbebyggelse i denne revisjonen av kommuneplanen. Mange av de mottatte innspillene omfatter ønske om utlegging av nye områder til fritidsbebyggelse. Alle disse innspillene er ikke hensyntatt, da dette ikke er i tråd med føringene for revisjonen. Enkelte innspill er knyttet til en viss fortetting/utvidelse av eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Disse er medtatt i revisjonen og omfatter følgende områder: HC 1025 og HC 1026 Molia. Molia ble i kommunedelplan fritidsbebyggelse unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelse. Utbyggingsområdene er justert i forhold til et område med biologisk mangfold. Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. HC Solheim Hyttegrend - 3. Den sørligste delen av dette området ligger inne som område for fremtidig fritidsbebyggelse. Området utvides mot nord slik at det totalt åpnes for ca 70 nye tomter i dette området. Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. 7

8 HB 1111/ Gammelsetra. Ønsket utvidelse mot nordvest med ca 10 tomter (til sammen 125 tomter totalt). Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. HB 2403 Femundsenden Villmarksgrend med ca 125 tomter (tilsammen 190 tomter totalt). Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. HB 2601 Jonasvollen. Ønsket utvidelse mot sør med ca 13 tomter (til sammen 25 tomter totalt). Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering Fritids og turistformål Planen opprettholder de eksisterende fritids- og turistformål som er etablert i Engedal. Det er kommet innspill om mindre utvidelse av eksisterende områder for fritids og turistformål. Innspillene knytter seg til områdene: - Båstø camping, Elgå (plan-id FT-18) ønsker utvidelse (ca 15 daa) utenfor regulert område mot nord (Hansodden) for etablering av flere hytter, campingplasser og båtplasser. Det stilles krav om regulering av denne utvidelsen. Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. - Isterfossen Camping (plan-id FT-8) ønsker utvidelse av regulert område med ca 15 daa for etablering av utleiehytter og båthavn. Det stilles krav om regulering av denne utvidelsen. Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. - Femundsenden (plan-id FT-9) ønsker etableringer av ulike aktiviteter knyttet til fritids og turistformål, samt båtsportsaktiviteter (FLO-6) nordøst for Femunden Pub. Sørenden av Femund er allerede et utbygd område knyttet til fritids og turistformål, og fra kommunens side er det ønskelig at dette utvikles videre. Det stilles krav om regulering av området. Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering Råstoffutvinning Bestemmelsene knyttet til råstoffutvinning er tredelt. Massetak (som vist i tabell 2) skal ha driftskonsesjon. Dette er massetak som drives på forretningsmessig basis. Nye - og utvidelse av eksisterende massetak, som drives på forretningsmessig basis, skal ha reguleringsplan og driftskonsesjon.. Grustak som benyttes for vedlikehold av lokale veger (seterveger, grendeveger osv) og som samlet får uttak på mindre enn m3, kreves det ikke reguleringsplan og driftskonsesjon for. Uttakene skal etableres slik at de ikke blir visuelt skjemmende. Kommunen kan pålegge reguleringsplan og driftskonsesjon hvis uttaket blir benyttet i kommersiell sammenheng. Det er kommet inn to innspill; et nytt område for massetak og utvidelse av et eksisterende grustak: - Utvidelse av RU1 Fonnåskroken grustak (ca 60 daa) Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. - Nytt grustak RU5 Fjellheimen grustak (ca 90 daa) Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering. - Nytt grustak RU8 Drevsjømoen grustak (ca 170 daa) Se forøvrig vedlegg nr.2 - KU-vurdering Idrettsanlegg Tabell nr 3 viser oversikt over alle idrettsanlegg i Engerdal. Alle anleggene er eksisterende, med unntak av IA6-Alpinanlegget i Molia. For IA6 kreves det utarbeidelse av reguleringsplan. For de øvrige anleggene er det krav om situasjonsplan og byggesøknad hvis nye tiltak ønskes igangsatt Andre typer bebyggelse og anlegg Tabellen viser oversikt over alle eksisterende anlegg i Engerdal. Anleggene omfatter båtslipper, naustområder og kommunaltekniske anlegg. For tiltak i disse områdene krever kommunen grunneiers samtykke, samt at det skal utarbeides situasjonsplan, som skal godkjennes av kommunen før tiltak igangsettes Landbruks-, natur- og friluftsområder samt Reindrift (LNFR) Store deler av kommunen kommer inn under LNFR - kategorien. LNFR - områder er i planen delt inn i to kategorier. - Områder med vanlig rettsvirkning (LNFR) - Områder for spredt boligbebyggelse (SB) Arealbruksformålet tilsier at det ikke er tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som følger av stedbunden næring, altså i hovedsak det som er knyttet til tradisjonell landbruksvirksomhet. Gjennom 11-7 femte punkt bokstav b kan det gis arealformål og bestemmelser til spredt bebyggelse utenom stedbunden næring. 8

9 LNFR - formålet omfatter områder hvor andre verdier enn det som omhandler utbygging er prioritert, det vil si at landbruk, natur og friluftsinteresser skal dominere. Områdene nord for Vurrusjøen og Drevsjøen, samt øst for Femunden domineres av reindrift. Disse områdene er merket med hensynssone reindrift. Like fullt er det en del eksisterende bebyggelse i disse områdene. Derfor er det gitt bestemmelser om utforming og utvidelse av eksisterende bebyggelse Buer, koier og naust i LNFR-områder I utgangspunktet er det i LNFR - områder forbud mot nybygging av boliger og fritidsboliger og næringsbebyggelse som ikke er knyttet til landbruk eller stedbunden næring (jf. Landbruk Pluss). Begrepet stedbunden næring er beskrevet i Landbruk Pluss - veilederen. For mange er imidlertid andre retninger i gårdsdriften enn den stedbundne og tradisjonelle viktig. Dette kan for eksempel være utleie av jakt- og fiskebuer og ellers aktiviteter knyttet til utmarksbasert reiseliv, samt reiseliv knyttet direkte til gårdsbruket. Det er ønskelig at buer og koier i utmarka blir brukt og bevart og gjerne også i tråd med det utvidede landbruksbegrepet i Landbruk Pluss - veilederen. Hovedformålet er å legge til rette for en satsing på en næringsmessig bruk av slike steder, fremfor at det kun går over fra landbruk til fritidsbruk Spredt boligbebyggelse SB i LNFR-områder De eksisterende områdene for spredt boligbebyggelse videreføres fra tidligere kommuneplan. Det er kommet inn et innspill med ønske om også å tillate spredt fritidsbebyggelse innen områdene med SB. Innspillet er ikke tatt til følge, da det politisk ikke er ønskelig med spredt fritidsbebyggelse i Engerdal Områder langs vassdrag Byggegrensen på 50 meter gjelder både for hovedvassdrag og verna vassdrag. Unntak fra denne byggegrensen er tilbygg, utvidelse og oppføring av frittliggende bygninger der hovedbygg allerede er oppført i samsvar med tidligere reguleringsplaner Friluftsområder - FLO Eksisterende friluftsområder i vann fremgår av tabellen i bestemmelse nr 18. Det er fremkommet et nytt innspill for vannaktiviteter knyttet til Dalsvika Femund (FLO-6). Kommunen krever skriftlig avtale med grunneier, samt situasjonsplan for tiltak som skal godkjennes av kommunen før nye tiltak/aktiviteter kan finne sted. Etter skjønn, knyttet til omfanget av tiltaket, kan kommunen kreve utarbeidelse av reguleringsplan Faresoner Innleggingen av faresoner for skred i planen, er hentet fra webportalen Skrednett.no. Det foreligger ikke flomsonekartlegging for Engerdal kommune Sikringssoner Sikringssone drikkevann Det finnes en sikringssone knyttet til det private vannverket nordvest for Drevsjøen. Innenfor sikringssonen tillates ikke tiltak som kan føre til forurensing av vannkilden Sikringssone grusressurs Grusressurs er en ikke fornybar ressurs som det bør tas spesielle hensyn til i arealplanleggingen. Det er spesielt viktig at ressursen ikke bindes opp ved annen arealbruk som eks. byggeformål. Sikringssonene er tatt fra grus - og pukkdatabasen til NGU Hensynssoner Hensynssoner er et tillegg til formål for å vise til spesielle hensyn som må ivaretas. Det er hovedformålet som ligger til grunn, men hensynssonene viser områder der man bør ta spesielle hensyn. I planforslaget er det brukt hensynssoner for disse formålene: Hensynssone reindrift Hensynssone reindrift er i all hovedsak sammenfallende med grensen for reindriftsforvaltningen. Sonen er lagt utenom områder med bebyggelse og dyrkamark. 9

10 Ut fra møtet med reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag og Hedmark ( ) ble følgende avklart: - Reindriftskartet for Engerdal skal ligge til grunn for fremstillingen i kommuneplanen. - Hensynssonen skal være sammenfallende med den administrative grensen på reindriftskartet. - Hensynssoneavgrensingen mot sør skal følge det fremtidige reingjerdet på nordsiden av Fv Hensynssonen legges utenom regulerte områder i plankartet. - Det er ikke problematisk med eksisterende grustak (som vist i gjeldende kommuneplan), hvis disse sikres slik at bratte og høye skrenter ikke oppstår i forbindelse med uttak. - Områdene med spredt boligbebyggelse ved Gutu og Valdalen er ikke i konflikt med reininteressene. - Båtferdsel på-, og anlegg tilknyttet Femunden, er lite/ikke problematisk i forhold til reindrifta. - For enkelte områder, som skal få standardheving ved tilrettelegging for bevegelseshemmede (oppgrusing av stier, breddeutvidelse for fremkommelighet med rullestol, ombygging av gapahuker, toalett osv) er normalt ikke problematisk. Ved ønske om nye tiltak innen hensynssone reindrift, skal disse avklars med reindriftsforvaltningen Hensynssone friluftsliv Destinasjon Femund Engerdal har gjennomført prosjektet "Universell Utforming i reiselivet i Engerdal kommune". På bakgrunn av dette prosjektet er det innsendt forslag på 28 områder som ønskes opparbeidet med UU-standard. Opparbeidelsen kan være tiltak som; Oppgrusing av stier og veier for rullestolbrukere, oppsett av gapahuk, utedoer, hvilebenker/plasser, informasjonstavler, fiskeplasser, parkering, enkle brygger for kano/båt osv. Alle innspillene er medtatt i plankartet som hensynssone friluftsliv. Tiltakene kan igangsettes når det foreligger godkjent avtale om opparbeiding fra grunneier, samt at situasjonsplan for områdene er godkjent av kommunen Båndlagte områder Planforslaget viser områder som er båndlagte etter naturvernloven og kulturminneloven. Disse er vist med hensynssoner jf. pbl 11-8 bokstav d. For områder båndlagt etter naturvernloven finner vi 7 områder med naturreservat, 2 områder med nasjonalpark og 1 landskapsvernområde. Det finnes 2 områder som er båndlagt etter kulturminneloven: Verdensarv Røros Bergstad og Circumferensen. Innen verdensarvområdet inngår elementer fra den freda smeltehytta ved Femundshytten Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist med hensynssone etter pbl 11-8 bokstav f og er nærmere angitt i bestemmelsene Rammeplan for avkjørsler Rammeplan for avkjørsler er i hovedsak den samme som for tidligere kommuneplan. Endringene omfatter at alle tidligere riksveger nå er klassifisert om til fylkesveger, samt at Fv653 er klassifisert under "mindre streng holdning". 10

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneplanens arealdel gangs behandling / sluttbehandling

Saksframlegg. Kommuneplanens arealdel gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2010/57-2369/2014 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 140 Saksframlegg Kommuneplanens arealdel 2012-2026 - 4. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Planforum KPA Brønnøy kommune

Planforum KPA Brønnøy kommune Planforum 02.12.2015 KPA 2015 2026 Brønnøy kommune 1. Statusrapport 2. Utfordringer 3. Planforslag så langt Statusrapport: veien så langt Planprosess så langt: Oppstart og planprogram Samfunnsdel med arealpolitiske

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Møtebok Arkivref: 2010/581-5 / 414.0 Saksbehandler: Sondre Sundmoen Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel 2013-2023 -

Detaljer

PLANBESTEMMELSER TIL SEL KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER TIL SEL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN ULA-DOVRE GRENSE Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER SEL KOMMUNE TIL Vedtatt av Sel kommunestyre 31.01.2011 KOMMUNEDELPLAN ULA-DOVRE GRENSE Planbestemmelser GENERELT Kommunedelplan Ula- Dovre

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

VEDTAK AV REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDTAK AV REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 9 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/341-37 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksnr. Utvalg Møtedato 50/14 Formannskapet 19.06.2014 29/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER Arkivsak Planident 20120003 Vedtatt Forslag ved X Førstegangs behandling (16.5.2013) X Offentlig ettersyn (11.6.2013) X Sluttbehandling (14.11.2013)

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland 1 Landbruksbygg og kulturlandskap: Nye landbruksbygg og kulturlandskap - Bedre landskapstilpassing - Bedre

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE 02.09.09 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 4 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER... 4 3.1 Nasjonale mål... 4 3.1

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljplan for Gnr. 45 bnr. 52 Finnvik Arkivsak 4211/12 Arkivkode Vedtatt X Planbestemmelse, datert 13.05.16 Forslag ved Offentlig ettersyn, dato 06.06.16 Sluttbehandling,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Tøndel/Øverstu gnr.87/1, 87/2, 87/4 med flere

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Tøndel/Øverstu gnr.87/1, 87/2, 87/4 med flere PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Tøndel/Øverstu gnr.87/1, 87/2, 87/4 med flere Planområdet Planområdet ligger i tilknytning til RV 710 og Tennelselva. Områdets begrensning følger eiendomsgrensen for

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer