Sørgården. Bolling/Skjærvik AS. Planprogram reguleringsplan for Sørgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørgården. Bolling/Skjærvik AS. Planprogram reguleringsplan for Sørgården"

Transkript

1 Sørgården Bolling/Skjærvik AS Planprogram reguleringsplan for Sørgården

2 Innhold 1 Innledning Formålet med planarbeidet Hva skal et planprogram inneholde? Rettslig status Oppgaver og hensyn i planleggingen Status Formålet med planarbeidet Planprosess og medvirkning Hvilke temaer skal behandles/tas opp i reguleringsplanen Sentrale temaer og utredningsbehov Konsekvensutredning Framdriftsplan... 6 Side 2

3 1 Innledning 1.1 Formålet med planarbeidet Hovedformålet med reguleringen er å regulere areal til næringsbebyggelse (overnatting og utleiehytter) slik at Bolling/Skjærvik AS kan sikre videre drift og videreutvikle bedriftens næringsgrunnlag innen konferanse/møter/arrangement, overnatting og bevertning. Bedriften disponerer i dag 19 dobbeltrom, 2 enkeltrom og 3 hytter. 1.2 Hva skal et planprogram inneholde? Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal planprogrammet være en del av varslingen om oppstart. Planprogrammet bør også redegjøre for hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet. Sektorene må gis anledning til å komme med innspill til planprogrammet, slik at viktige planoppgaver og aktuelle planbehov kan fanges opp og bli vurdert tidlig i planprosessen. Dette vil bidra til tidligere avklaring av planoppgaver det er viktig å fokusere på, og mindre risiko for å bruke ressurser på urealistiske temaer/arealformål, og gi en mer forpliktende deltagelse fra statlige og regionale myndigheter i planprosessene. Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 1.3 Rettslig status Planprogrammet er ikke formelt bindende. Det er kun plankartet og bestemmeslene som er juridisk bindende. 1.4 Oppgaver og hensyn i planleggingen 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven (PBL) Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter denne lov: a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet g) ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Side 3

4 Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 2 Status I gjeldende arealdel av kommuneplan har området status som LNF areal for spredt boligfritids- eller næringsbebyggelse, mv. 3 Formålet med planarbeidet Hovedformålet med reguleringen er å regulere areal til næringsbebyggelse slik at Bolling/Skjærvik AS kan sikre videre drift og videreutvikle bedriften næringsgrunnlag innen konferanse/møter/arrangement, overnatting og bevertning på Sørgården. I dag er det ett forretningsbygg, en restaurantbygning/møte-/konferanselokale med 19 dobbeltrom og 2 enkeltrom, og 3 hytter. I tillegg er det våningshus og flere større og mindre bygninger på eiendommen. Målsetningen med planarbeidet er å regulere areal til utvidelse av overnattingskapasiteten. Planen er å øke overnattingskapasiteten gjennom oppføring av flere mindre frittstående rom/hytter. Ved større arrangementer/konferanser er overnattingskapasiteten i Lierne en begrensende faktor. Det er en målsetning om å snu denne problemstillingen. 4 Planprosess og medvirkning PBL setter krav om at det skal legges til rette for medvirkning, og kommunen skal påse at dette blir oppfylt i planprosessen, jf Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Det er en relativt enkel reguleringsplan som skal utarbeides, med få arealformål. Utover statlige sektormyndigheter vil selvsagt andre relevante berørte organisasjoner og rettshavere/parter bli involvert og vil få tilsendt alle aktuelle dokumenter. 5 Hvilke temaer skal behandles/tas opp i reguleringsplanen Reguleringsplan Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser Arealformål i reguleringsplan næringsbebyggelse o overnatting o utleiehytter o bevertning Side 4

5 samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur o veg o parkering turdrag o turvei Lista er ikke uttømmende og Hensynssoner i reguleringsplan sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jf. jf Bestemmelser i reguleringsplan i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål 5.1 Sentrale temaer og utredningsbehov Tema Problemstillinger Utredningsbehov/tiltak Næringsbebyggelse Finne gode plasseringer for overnattingsenheter/hytter. Samferdsel Bilvei, parkering og turveier. Hvordan balansere mellom behovene for bilveier, parkering og turveier. Kulturminner Ivaretakelse av kulturminnene. Synliggjøring av mulig verdiskaping. Miljø Ivaretakelse av resursene. Synliggjøring av mulig verdiskaping. Risiko- og sårbarhetsanalyse Flom, ras, m.v. ROS-analyse integreres i planbeskrivelsen. Lista er ikke uttømmende. 6 Konsekvensutredning 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn Etter planleggers vurdering vil ikke reguleringsplan for Sørgården medføre betydelige vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. Planen vil ikke omfatte næringsbygg med et bruksareal på mer enn m 2, jf. vedlegg 1 pkt. 24 i forskrift om konsekvensutredninger. Etter pkt. 11 j) i vedlegg II skal næringsbygg eller privat Side 5

6 tjenesteyting vurderes nærmere. I planbeskrivelsen vil det være naturlig å gi en særskilt og mer utfyllende vurdering av de enkelte temaer (konsekvensutredning). Det vi fortløpende i planprosessen bli vurdert behovet for vurderinger av konsekvenser utover det som er naturlig å ta med i planbeskrivelsen. Det vil være hensiktsmessig å tilpasse omfang og ressursbruk i forhold til alvorlighetsgrad og omfang på eventuelle negative konsekvenser. 7 Framdriftsplan Framdriftsplanen er veiledende da det i planprosesser ikke vil være unaturlig at det oppstår forsinkelser p.g.a. uforutsette problemstillinger og at prosesser og utredninger tar lenger tid enn planlagt/forutsatt. Annonsering oppstart Planprogram til offentlig ettersyn Møte i regionalt planforum 1. gangs behandling i formannskapet Plan til offentlig ettersyn 2. gangs behandling i formannskapet Endelig vedtak i kommunestyret J J A S O N D J F M A Side 6