Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1

2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YYZZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato: :35 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som CAMILLA SOFIE AAKRE Ansvarlige Fagkyndig Firma Organisasjonsnummer DERLICK ARKITEKTER AS Adresse Hausmanns gate 16 Postnummer 0182 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Gjenta e-post Kontaktperson for prosjektet hos fagkyndig Forslagsstiller/tiltakshaver Firma Camilla Aakre Organisasjonsnummer Adresse Møllerveien 4 FREDENSBORG NORGE AS PBE002-YYZZ Side 1 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

3 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Postnummer 0182 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Kontaktperson for prosjektet hos forslagsstiller Kai Sjøvold Innledende informasjon om forslaget Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 272 Adresse/Stedsnavn Sannergata 32 Eiers navn Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 73 Fredensborg Norge AS Adresse/Stedsnavn Dælenenggata 40 Eiers navn Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 45 Fredensborg Norge AS Adresse/Stedsnavn Christies gate 19 Eiers navn Bydel Bakgrunn for og hensikt med prosjektet. Fredensborg Norge AS Bydel Grünerløkka Gjeldende regulering stiller krav om detaljert bebyggelsesplan før byggetillatelse kan gis. Området ønskes fortettet med flere boliger. Det vil være nødvendig å øke utnyttelsesgraden, samt endre tillatte høyder. Det er antagelig behov for byggegrenser. Det er også ønsket en mindre justering av formålsgrensen innenfor eiendomsgrensene. PBE002-YYZZ Side 2 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

4 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Det foreslås en ny boligblokk i bakgård, i form av et tilbygg til Dælenenggata 40. Det foreslås å bygge til gavlveggene på Dælenenggata 40 og Christies gata 19, mot Einar Tambarskjelves plass. Det foreslås å bygge om loftet i Dælenenggata 40 fra bodareal til å bli en utvidet del av underliggende leiligheter. Det foreslås å bygge om eksisterende vaskeri i bakgård til leiligheter. Se vedlagt beskrivelse. Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart? Hvorvidt ønskede ombygginger vil betraktes positivt. Utvidelse av formålsgrensene mot Einar Tambarskjelves plass: Det er i dag to små hjørner innenfor eiendomsgrensen som ikke er regulert til bolig. Det vil ikke være mulig å tilby parkeringsplasser. Det er ei heller parkeringsmuligheter på eiendommen i dag, så det endrer ikke eksisterende situasjon. Iht. KDP13 er gjeldende parkeringsnorm å betrakte som en maksimumsnorm. Det er svært god kollektivdekning i området, og kort vei til sentrum. I forhåndskonferansen ble det ment at parkeringskravet burde være lempelig. Tilbygget i bakgården plasseres på tvers av eiendomsgrenser. Karttjeneste Vedlegg Oslokart.pdf Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer * Hvilke overordnede planer gjelder for planområdet, hvilke føringer gir de, og i hvilken grad følger prosjektet opp disse føringene? Gjeldende regulering * Kommuneplan "Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025". Planen uttrykker behov for nye boliger frem mot KDP 13. Planområdet ligger i Oppgraderingsområde bolig. KDP 4. Eiendommene ligger utenfor berørte områder vist på kartene. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. S Endret reg.best. S Byggeområde for boliger. U Det er krav om detaljert bebyggelsesplan før byggetillatelse kan gis. Bebyggelse kan tillates oppført i inntil 5 etasjer. PBE002-YYZZ Side 3 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

5 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Eksisterende miljøsituasjon (naturmangfold, samferdsel, støy, trafikk) Eksisterende bebyggelse og bruk * Enkel stedsanalyse (erstatt gjerne med enkel stedsanalyse som lastes opp, se eksempel) Eiendommen er allerede bebygget. Det er svært godt kollektivtilbud i nærområdet. Eiendommene er ikke registrert som "vedtatt stille område". Det er moderat trafikk i Christies gate og Dælenenggata, da det ikke er gjennomfartstrafikk. Sannergata er sterkere trafikkert, med kollektivfelt. I Temakart T1 Støy, vedlagt høringsutkastet for ny kommuneplan: Oslo mot 2030, er Sannergata og nedre del av Christies gate markert med rødt (over 65db), og resterende del av Christies gate samt Dælenenggata markert med gult (mellom 55 og 65 db). Eiendommen er bebygget og bakgården er opparbeidet med gressplen, noe beplantning og gangveier. Det er godt kollektivtilbud i nærområdet. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Sannergata 32: 5 etasjer i tillegg til kjeller og loft. Forretninger i deler av 1. etasje. 34 to-romsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Vaskeri i bakgårdsbygg. Dælenenggata 40: 6 etasjer samt kjeller og loft. 12 toroms- og 60 treromsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Christies gate 19: 5 etasjer pluss kjeller og loft, (+1 etasje i 19 E). 50 to-romsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Lager i 1. etasje i 19E. Samlet 156 leiligheter, 4 forretninger og 1 vaskeri. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Planområdet ligger i utkanten av Grünerløkka, mot Ring 2. Nærområdet har både tett kvartalsbebyggelse fra tidlig 1900, lamellbebyggelse fra midtre del av 1900, og nyere utbygningsprosjekt fra sent 1900 og tidlig De eldre prosjektene har bygningsmassen plassert i eiendommens ytre kant, langs vei og fortau. Flere av de eldste kvartalene har også bygg i bakgården. Planområdet har i hovedsak bygg fra ca 1930, plassert langs tilstøtende vei. Det er kort avstand til grønne parker, skolegårder med lekeapparat, treningssenter, samt handel og cafeer. Det er gangavstand til sentrum, og svært god kollektivdekning. Eksisterende bebyggelse kaster skygge inn i egen bakgård, men det er en romslig eiendom, som allikevel får godt med lys i løpet av dagen. Eiendommen er til dels utsatt for støy fra vei, i hovedsak Sannergata. De eksisterende byggene skjermer bakgården. PBE002-YYZZ Side 4 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

6 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Illustrasjoner til stedsanalyse Vedlegg Stedsanalyse_bebyggelse.pdf Stedsanalyse_bevegelsesmønster.pdf Stedsanalyse_flyfoto.pdf Stedsanalyse_foto eks situasjon.pdf Stedsanalyse_grøntareal.pdf Stedsanalyse_kollektivtrafikk.pdf Stedsanalyse_reguleringskart.pdf Stedsanalyse_støy og luftkvalitet.pdf Forslagets hovedgrep Beskrivelse av hovedgrep Hvordan er forslaget tenkt løst? Presenter skissen av byplangrepet (se forklaring nedenfor) kort med fokus på det overordnede: Formål, disponering av tomta (atkomster, utearealer og plassering av bygningsmasse og anlegg) Se vedlagt beskrivelse. PBE002-YYZZ Side 5 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

7 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skisse av byplangrep og prinsippsnitt Vedlegg Byplangrep_soldiagram.pdf Byplangrep_tiltakene.pdf Byplangrep_prinsippsnitt.pdf Fakta om forslaget Arealstørrelse Planområdet totalt: Arealbruk og foreslåtte formål Uteoppholdsareal (for skoler, barnehager, sykehjem og boliger) Utnyttelse Høyde Trafikk og parkering 5571,4m² Bebyggelse og anlegg. Fordelt på boligformål og forretninger. I hovedsak boligformål, maks.350m² BRA forretning. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. ca 2650m² på terreng, ca 150m² på felles takterrasse, i tillegg balkong på ca 5m²/bolig for de fleste leiligheter og private takterrasser på ca 10m²/bolig for loftsutbygging i D40. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Eksisterende bebyggelse: ca m² BRA (inkludert kjeller og loft). Ny bebyggelse: ca 2.700m² BRA. Ca 180m² måleverdig BRA på balkonger. Samlet ca m² BRA. Utnyttelsen settes til maks 300% BRA. Parkering teller ikke med. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Tilbygg mot Tambarskjelves plass følger høyder på eksisterende bygg: For Dælenenggata 40 gir det 6 etasjer (inkludert plan U) pluss kjeller og loft med saltak. For Christies gate 19 gir det 6 etasjer (inkludert plan U) pluss kjeller og loft med saltak. Nytt tilbygg til D 40 i bakgård tillates oppført med 7 etasjer, pluss kjeller under terreng. Det tillates terrasse på tak over plan 7 og oppbygg for heis og trapp til terrasse. Planforslaget innebærer ingen endring av eksisterende trafikksituasjon. Det er i dag ikke parkeringsmuligheter på eiendommen, og forslaget endrer ikke på dette. Det legges opp til ny sykkelparkering på terreng. Utomhusplanen viser 95 plasser under tak. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. PBE002-YYZZ Side 6 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

8 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Vedlegg Vedlegg Tiltak 1_D 40 loft.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård fasade.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård fasade_2.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård plan.pdf Tiltak 3_C 19 tilbygg plass fasade.pdf Tiltak 3_D 40 tilbygg plass fasade.pdf Tiltak 3_D 40_C 19 tilbygg plass.pdf Tiltak 4_S 32 vaskeri.pdf Tiltakene_brannbil.pdf Tiltakene_Utomhusplanl.pdf Supplerende_tekst_til_BYGGSØK.pdf Videre prosess Redegjør for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensutredning Medvirkning i videre prosess Hvilke hovedutfordringer har forslaget? Forslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Det er ikke planer om medvirkning. Mangel på parkering. PBE002-YYZZ Side 7 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

9 Oslo, Tiltaketsart: Anmodningoppstartsmøte, Oppdragsgiver: FredensborgEiendomsselskapAS detaljregulering Adresse: Sannergata32,Dælenenggata40, Fagkyndig: DerlickArkitekterAS Christiesgate19,Oslo Gnr./Bnr.: 225/ Deresref.: Vårref.: 9906B009A0B01 ANMODNINGOMOPPSTARTSMØTEFORDETALJREGULERING Sannergata32,Dælenenggata40,Christiesgate19 gnr/bnr225/ SupplerendeteksttilSkjemaforbestillingavoppstartsmøte. Oppdragsgiver: FredensborgEiendomsselskapAS Fagkyndig: DerlickArkitekterAS Planområde Planområdetbeståravfølgendeeiendommer: Christiesgate19AE(heretterkaltC19) Gnr/bnr:225/45 Tomteareal:1702,2m2 Dælenenggata40AF(heretterkaltD40) Gnr/bnr:225/73 Tomteareal:2308,4m2 Sannergata32AD(heretterkaltS32) Gnr/bnr:225/272 Tomteareal:1560,8m2 Utsnittavkart FredensborgNorgeASeierdetreberørteeiendommene.Eiendommeneutgjørsammenmed Sannergata30(gnr/bnr225/271)ogSannergata38(gnr/bnr225/273)etsamletkvartal.Sannergata 30og38erbygårderfrahenholdsvisfjerdekvartalav1800talletogførstekvartalav1900tallet.De Side 1 av 17

10 erbeggemarkertikulturminnesøkmedvernestatus:kommunaltlisteført.dabeggegårdeneitillegg harenannenarkitektonisktypologiennrestenavkvartaletogharandreeiereanservidetriktigå holdedisseblokkeneutenforplansaken.dissebyggenebørivåreøynebevaresslikdestår,ogdetvil ikkeværeønskeligåreguleredissemedsammeføringersomrestenavkvartalet. Plansaken Bakgrunnenforplanforslageteratgjeldendereguleringsbestemmelserstillerkravomdetaljert bebyggelsesplanførbyggetillatelsekangis. Intensjonenbakplanforslaget;fortetting. Intensjonenbakdetnyeplanforslageteråbidratilmervariertleilighetsfordelingogstørretilbudav boligeriindreby,vedåfortetteieksisterendekvartal. Planenleggertilretteforstørrehøyderennigjeldenderegulering,øktutnyttelse,byggegrenserog ensværtlitenendringavformålsgrensen. PlanenvilleggetilretteforflereboligeriOslosentrumogbidratilstørrevariasjoni leilighetsstørrelserinnenforetkvartaloverrepresentertmedsmåtoromsogtreromsleiligheter. Uteområdenevilsettesistandogvilblibedretilrettelagtforalle. Flyfotofrasør oversiktoverplanområdet Eksisterendesituasjon Planområdeterbebyggetmedtreblokkerplassertikvartaletsytregrenser.Byggeneeroppførtmed sammearkitektonisketypologiogantasåværefra1930tallet.huseneharetstramtogenkelt formspråk.planløsningenerihovedsaklikfraetasjetiletasje,ogtilnærmetlikfordetrebyggene. Byggenetrappesnedoverifluktmedterrenget.Fasadenerkleddmedrødtegl,vindueneharenkle former,trapperommetermarkertmedetvertikaltvindusbånd.deflesteleiligheteneharbalkonger. Side 2 av 17

11 Chr.19ogD40settfrabakgården IdelavbakgårdentilhørendeSannergata32liggerdetenvinkelformetbygningsomharhusetet vaskeri.byggetharkun1etasje,ogskillerdenstore,fellesbakgårdenfrabakgårdtilhørende Sannergata30. Vaskeribygningen,etlavtvolumoverkun1etasje Bebyggelsenrundtkvartaletåpnesinordmotenlitenplass:EinarTambarskjelvesplass.Deteri tilleggenåpensøylegangmellomsannergataogbakgårdenisør,undersannergata.32. Side 3 av 17

12 Eksisterendeutnyttelse Arealerpåloftogikjellererbenyttettilbodermm.ogikkemedtattiarealberegningene.BTAav bebyggelseermåltutfraarkivtegninger. Bebyggelsepåeiendommeneutgjør: Christiesgate19 Areal:ca3.670m2BRA/3.200m²BTA 50leiligheter Dælenenggata40 Areal:ca5.770m2BRA/5.160m²BTA 72leiligheter Sannergata32 Areal:ca3.420m2BRA/2.960m²BTA 34leil.,4forretningerog1vaskeri Totalt: Areal:ca12.858m2BRA/11.320m²BTA 156leil.,4forretningerog1vaskeri (BRAermåltforalleplan,inkludertkjellerogloft. BTAermåltekskludertkjellerogloft,meninkl.vaskeripåterreng,ihtberegningforUgrad.) Arealavtomtenegirgrunnareal5.571,4m².Medtattarealtilmidtveiog10minniEinar Tambarskjelvesplassfårvibruttogrunnarealpå7.556m2(måltpåkart). Dettegirromforbruttogulvarealpåmaks m2innenforvedtatteugradpå1,5. BTAforeksisterendebyggertotaltca11.320m2. Tiltakene 1 EksisterendeloftsarealiDælenenggata40endresfrabodertilboligareal.Leilighetenepåplan 5utvidesmedennyetasjepåloftettiltoetasjersboliger.Loftsarealettilføreretekstra oppholdsrom,entakterrassemotvest,ogetekstrasoveromtilleilighetene.12leiligheterøkesfra 56m²til75m²BRA.Deteroverdekningavboderikjeller,slikatbehovetforboderforsamtlige leiligheteribyggetallikeveldekkes. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. 2 DetleggestilretteforetstørretilbyggtilDælenenggata40,plassertinneieksisterende bakgård.tilbyggetvilfå7boligetasjer,plussunderetasjeunderterrengogfellestakterrasse.byggets høydeholdesinnenformønehøydenpåeksisterendebyggidælenenggata40.byggetplanlegges medvariertstørrelsepåleilighetene. VolumetbyggesinntilDælenenggata40medennoesmalerekoblingsdel.Dennegårfranybyggets plan1tilogmedplan6.plan7itilbyggeterpånivåmedplan5ieksisterendebyggid40.deeks. tilgrensendeleiligheteneid40kandermedfåterrassepåkoblingsdelenfraplan5. Byggettilfører27nyeboligermedfølgendefordeling:12ermellom3550m²8ermellom5080m² 7erover80m².ItilleggutvidestilgrensendeeksisterendeleiligheteriD40:2leiligheterfra38m²til 52m²BRA,og8leiligheterfra56m²til70m²BRA. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. Maks.tillattehøydermåjusteres.Detbørangisbyggegrenserundtbygget. 3 InnenforeiendomsgrensenerdetromforåbyggeutgavlenepåDælenenggata40og Christiesgate19medenutvidelsepåca4,8m.lengdemotplasseninord.Eiendomsgrensenernoe romsligereenneksisterendearealregulerttilbolig. Side 4 av 17

13 Dettearealeterantageligstøyutsatt,dvsatmin.ettsoverommåvendeinnmotbakgården. Tilbyggeneutføresderforsomenutvidelseavtilgrensendeleiligheterieksisterendebygg.IC19 utvides5leiligheterfra50m²til90m²bra.id40utvides4leiligheterfra56m²til96m²bra,og1 leilighetfra75m²(inkludertloftsutbyggingen)til131m²bra. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. Maks.tillattehøyderjusteresslikattilbyggenekanfølgehøyderpåeksisterendebygg. Formålsgrensenjusteresslikatbyggenekanfylleuteiendomsgrensen.Detbørangisbyggegrense rundttilbyggene. 4 EksisterendevaskeribygningibakgårdentilSannergata32foreslåsendrettilboliger.Volumet erplanløstmed3boligersomallefårprivatutearealpåterreng.detleggesopptilnoeekstra lysinnslippviatakeneiformavetoppbyggsomogsåmuliggjørenikkemåleverdighems. Ombyggingentilfører3stk.toromsleiligheterpåhenholdsvis46,49og50m²BRA.Boderdekkesinn avoverskuddetavboderid40. Endringenerinnenforgjeldenderegulering,daarealetalleredeermedregnetvedberegningavU grad. Side 5 av 17

14 Historikk DetbleavholdtforhåndskonferansemedPlanogbygningsetatenvedrørendesøknadom rammetillatelsefortilbyggettildælenenggata40ibakgården,den kommunenssaksnr: ,saksbeh:EspenHofsvang. HerfølgeroppsummerthovedpunkteneiPBEsreferatfrakonferansen: Medbakgrunnireguleringsbestemmelseneskravombebyggelsesplanbørkvartalet omreguleresforattiltaketskalkunnerealiseres. Detbørvedinnsendingavplanforslagredegjøresgodtforuteoppholdsarealerogbokvalitet forkvartaletsomhelhet. Planogbygningsetatenanbefaleratbruksendringavvaskeritilboligtasmediplansaken. Underforhåndskonferansenforrammesøknadbledetantydetatparkeringskraveti parkeringsnormenburdeværelempeligforsliketiltakieksisterendebebyggelse. Itrådmedanbefalingenanmodesdetnåomoppstartsmøtefordetaljregulering. Planforslagetshovedgrep Reguleringsformål. Planområdetforeslåsregulerttilbebyggelseoganlegg,fordeltpå: boligformål forretninger Gradavutnytting. (Nettotomtearealblirlikeiendomsarealetforutsattatformålsgrensenutvidestil eiendomsgrensen.) Samletutnyttelse: Samletnettotomteareal:5.571,4m² TotalBRA:ca m 2 Samletutnyttelsetomtgnr/bnr225/ :ca.285%BRA Viforeslåråsetteutnyttelsentilmaks300%BRA. DatilbyggettilD40ibakgårdenstrekkersegovereiendomsgrensene,følervideterriktigå beregneutnyttelseforplanområdetsomhelhet.viharallikevelutførtberegningpr.tomttil orientering: Tomt225/45Christiesgate19: Nettotomteareal: 1.702,2m 2 Eksisterendeareal: ca3.670m²bra Nybebyggelse: ca260m²bra(tilbyggmoteinartambarskjelvesplass) Arealmåleverdigbalkonger:60m²BRA Samletareal: ca3.990m²bra Utnyttelse: ca235%bra Tomt225/73Dælenenggata40: Nettotomteareal: ca2.308,4m 2 Eksisterendeareal: ca5.770m²bra Nybebyggelse: ca260m²bra(tilbyggtambarskjelvesplass) Arealmåleverdigbalkonger:90m²BRA Nybebyggelse: ca2.260m²bra(tilbyggibakgård,strekkeslittutenfor tomtegrensen) Arealmåleverdigbalkonger:20m²BRA Samletareal: ca8.410m²bra Utnyttelse: ca.365%bra Side 6 av 17

15 Tomt225/272Sannergata32AD: Nettotomteareal: 1.560,8m 2 Eksisterendeareal: ca3.420m²bra Arealmåleverdigbalkonger:11m²BRA Forslåttnybebyggelse: 0(vaskerieteralleredemedregnet) Samletareal: 3.431m²BRA Utnyttelse: ca.220%bra Høyder,etasjeantallogavstandtilnabobebyggelse. Høydepåeksisterendeboligblokkerendresikke.Herfølgerenvurderingfordeltpåtiltak14: 1 OmbyggingavloftiD40endrerikkebyggetshøyder 2 Tilbyggibakgården,tilDælenenggata40,erplanlagtmedflatttakogfelles takterrasse.byggettillatesoppførtmed7etasjeroverterreng,samtunderetasjeunder terreng,ogtakterrassemedoppbyggforheisogtrappehus.trappogheisoppbyggetpå takterrassenertilpassetmønehøydenfortilgrensendedelaveks.byggidælenenggata40. Avstandtilnabogrensereguleresaveksisterendebygningsvolumer. 3 ForeslåtttilbyggmotEinarTambarskjelvesplassskalfølgegesimsogmønehøyderfra eksisterendebyggihenholdsvischristiesgate19ogdælenenggata40.deutvidesmedca 4,8mlengdeinnmotplassen.Byggenefølgersammelivmotveiensomeksisterende bebyggelse. 4 Vaskerietbeholdesmedsammehovedvolum,mendettillatesoppbyggpåtakforå slippeinnekstralys,ogmuliggjøreenmezzanin. Leiligheteneogleilighetsfordeling. Eksisterendebygghartotalt156boligerfordeltpådetreeksisterendebyggene.Leilighetene ertilnærmetlikeiplanogstørrelseforalledetrebyggene. Leilighetsfordelingeks.bygg: 62boligermellom35og50m²BRA 62toroms =39,7% 94boligermellom50og80m²BRA 34toroms,60treroms =60,3% 0boligerover80m²BRA =0,0% Planforslagetleggertilrettefortiltaksommuliggjørenutvidelseav31leiligheterogtilfører 30heltnyeboligertilkvartalet.Dettilførerenstørrevariasjonisammensetningavleiligheter ogåpnerforenmervariertbeboergruppe altframindreleiligheterforenslige/paruten barn/studentertilstørreleilighetermedplassforbarnefamilier. Medregnettiltakeneblirleilighetfordelingensomfølger: Totalt186leiligheter 69boligermellom35og50m²BRA 69toroms =37,1% 100boligermellom50og80m²BRA 45toroms,44treroms,11fireroms=53,8% 17boligerover80m²BRA 7treroms,5fireroms,5femroms =9,1% AvbyggenessamledeBRAutgjørboligarealetca12.501m²BRA. Utearealer Kvartaletsbakgårderidagenkeltopparbeidetmedgressplen,gangveierogkjørbargangvei, samtnoenskur/boder. Side 7 av 17

16 Side 8 av 17 Vedgjennomføringavtiltakenevilbakgårdenoppgraderesogdetbørleggestilrettefor internlekeplassitrådmedrikspolitiskeretningslinjerforåstyrkebarnogungesinteresseri planleggingen. Tilnærmetalleleiligheterharegenbalkongellerterrasse.Itilleggvildetbyggesenfelles takterrassepådetnyetilbyggetibakgården,somvilværetilgjengeligforbeboereiøvrige husikvartalet.terrassenvilfåsværtgodesologutsiktsforhold. Brannbilmåhaadkomsttilbakgården,ogenkjørbargangveividereføres.Detbørogså vurderesarmertgressstrategiskesteder. Planogbygningsetatensveiledningforbehandlingavutomhusplananbefalerutearealpå minimum25%avbraforboligeriindreby.balkonger,utearealpåterrengogtakterrasserer inkludert.detvilvære2.642m²fellesuteoppholdsarealpåterrengibakgården,samt149m² fellesarealpåtakterrassen.itilleggtilkommer875m²privatuteoppholdsarealpåbalkonger, takterrasserogterrasserpåterreng.detteutgjørsamletca29%avbrabenyttettil boligareal. UUogtilgjengelighet Nybyggvilbyggesmedheisogihtkravomtiltilgjengelighetettergjeldendeforskrifter. Adkomsttilbyggetskalogsåværetilgjengelig,ogbakgårdenmåopparbeidesmedhensyntil dette. Parkering Parkeringforbilereridagivaretattmedgateparkering.Deteritilleggnoenplassernordfor Christiesgate19ogDælenenggata40,langsEinarTambarskjelvesplass. Detvilikkeleggestilretteforparkeringiplansaken.Dagensbakgårdbørikkeisærliggrad nedbyggesmedparkeringsplasserpåterreng,dadettevilgåpåbekostningav uteoppholdsarealogkvaliteteribakgården.daeiendommenersværtsentral,ogdeter veldiggodkollektivdekningiområdet,oppfordrerplanentilbrukavmiljøvennlige transportformer.detviltilretteleggesforenstorandelsykkelparkeringibakgården,ogdeter muligåparkeresyklerisportsboder. IfølgeKDP13ergjeldendeparkeringsnormenmaksimumsnorm.Opptilflereavdepolitiske ogkommunaleføringenenevneratbilbrukenbørreduseresisentrum.iveiledningsheftetfor ParkeringsnormforboligeriOslofra2003kanmanleseatnormenikkeerrettskraftigmed mindredenergjorttilenbindendedelavreguleringsplan.(deterdenikkegjortis2255). Dersomnormenikkeerrettskraftigerdetplanogbygningslovens 287somergjeldende, dennesier«utearealpåtomtaskalgjennomstørrelse,utformingogbeliggenhetmv.sikre forsvarligoppholdsstedidetfriforbeboerneoginødvendigutstrekningmuliggjørelek, rekreasjon,avkjørselogparkeringavbiler,motorsykler,syklero.l» Støyskjerming Eksisterendebygggirtilstrekkeligstøyskjermingfortiltakeneibakgården.Tilbyggenemot EinarTambarskjelvesplassmåplanløsesiht.gjeldendekravvedr.støy.

17 Side 9 av 17 Infrastruktur Brannogslukning/redning Brannvesenetsstigebilmåhaadkomsttilbakgården.Denharkjørebredde3,5mogkravtil minimum4mfrihøyde. Kollektivtilbud. Detergodkollektivdekningiområdet: StoppiBiermannsgate/Vogtsgate:Trikk11,12og13,buss111,112 StoppBiermannsgate:Trikk11,12og13,buss111,112 StoppFagerheimgata/Christiesgate:buss21og33 StoppKøbenhavngata:buss20,21,28,33,345,363,435,samtflybussen Vannogavløp Detgårkommunalevannogavløpsledningerovertomten.Minstetillatteavstandmellom VAledningogbyggverker2m.Løsningenvistiplaninitiativetforutsetteromleggingav ledningstraséen. UtsnittVAkart Planstatus Gjeldenderegulering EiendommeneromfattetavreguleringsplanS2255,reguleringsplanforOslosentrumogindresonei Oslokommunevedtatt ,medendringerS2937,datert Reguleringsformåler«Byggeområdeforboliger»,medUgrad1,01,5. Bestemmelsenekreveratdetførbyggetillatelsekangis,skalforeliggedetaljertbebyggelsesplanfor vedkommendeeiendom. Detgisromforåbyggeopptil5etasjer.

18 Utsnittavreguleringskartet planområdetmarkertmedsortstipletstrek Gjeldendekommuneplan EiendommeneromfattetavKommuneplan2008,Oslomot2025,vedtattavOslobystyre Eiendommenliggeriindrebyogeromfattetavområdetallsidigbymiljømedstorandelboligerifølge kartbilaget. Planensieromboligbyggingbl.a:Osloharetvesentliginnslagavsmåboliger.Desisteårenehardet værtenøkendepreferanseforsentrumsnæreboliger.boligbehoveti2025erberegnettil , flereboligerenndetvari2001.Beregningerindikereretbehovfor60.000nyboligerfra2008, detutgjørca3.400nyeboliger/år. Detsiesatomlag40.000avde60.000boligenesommåbyggesfør2025,villiggeinnenforområdet: allsidigbymiljømedstorandelboliger. Enbærekraftigbyutvikligforutsetterenbalansert,konsentrertutbygginggjennomfortettingog transformasjoninnennåværendebyggesone. PlanensieratvekstenitransportetterspørseleniOslomåsøkesdekketvedøktbrukavkollektive transportmidlersamtidigsombilensandelavtransportarbeidetmåsøkesredusert.(punkt5.3). Sykkelenharstorkonkurranseflatemotbilogkollektivmidlerpåreiserkortereennfemkilometer. Punkt5.5ommiljøbelastninger:Bilbrukenbidrarogsåistorgradtildårliglokalluftkvalitetog støyplager.brukavtakarealettiltakhagerforrekreasjonogsosialemøteplassermåvidereutvikles. Deterviktigatparkeringsdekningenvednybyggingbyggeroppomkollektivtrafikken. Side 10 av 17

19 Antallparkeringsplassermåavveiesmellomhensyntilbymiljø,trivselogtrafikksikkerhet. Punkt5.8omvariertboligbygging.Deterviktigatboligtilbudetervariertoghargodkvalitet.Deter viktigåleggetilretteforstørreboligertilpassetbarnefamilierisentralebyområder. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Planforslagetleggertilretteforflereboligeriindresone,ogtilførerenstørrevariasjonav boligstørrelsertiletveldighomogentkvartal. Planområdetliggerietområdemedsværtgodkollektivdekning,ogkortavstandtilbysentrum.Det leggesopptilatsykkelblirdetforetruknefremkomstmiddeletforbeboernevednye,overdekte sykkelplasseribakgården. Nybyggetvilbyggesmedfellestakterrassepåtaket. Gjeldendekommunedelplaner Iht.reguleringsplankartetsåomfatteseiendommeneavKDP4,KDP13ogKDPBB. KommunedelplanAkerselvamiljøpark(KDPnr.4) EiendommeneromfattetavKommunedelplanAkerselvamiljøpark(KDPnr.4),vedtattavOslo bystyre PlanenskalivaretaogutvikleAkerselvasombypark. Planforslagetvurdertiforholdtildette: EiendommenesomomfattesavplansakengrenserikkedirektetilAkerselva,ogliggerutenfor områdermedvedtattarealbruk(likeutenforkartutsnittettildelområde5).vivurdererderforat kommunedelplanenikkeharrelevansfordenneplansaken. KommunedelplanforindreOslo(KDPnr.13) EiendommeneromfattetavKommunedelplanforindreOslo(KDPnr.13),vedtattavOslobystyre Eiendommenliggeriindrebyogermarkertsomoppgraderingsområdeboligpåkartbilaget Boligbyen. Iutredningenomtiltakioppgraderingsområdenestårdetbl.a.atnybyggforboligerihovedsakskal tilførelokalmiljøeneflerestørreboligerforåbidratiletmervariertboligtilbudoghøyerestandard. Kommunedelplanentrekkerfrematdersommanønskerenrevitaliseringavsentrumog sentrumsnæreområdermedstørrebosattbefolkning,såmåmanværevilligetilåkonkretisere såkaltekompensatoriskekvaliteter(s.89ikdp13).alledeideellebomiljøkvalitetenekanikkealltid tilbysiindreby.mendenindrebyenharandrebymessigekvaliteter,somnærhettilhandel,service ogkultur,ogtettesosialenettverk. Sentrumsnæreboligerforulikegrupperharikkealltidsammebehovforutearealogparkering. Standardkravenemåisliketilfellerknyttestilboligen.Kravetomparkeringsplassermåogså Side 11 av 17

20 differensieresmerogienkeltetilfellerfrafalles.iht.planenerboligparkeringsnormeneiindrebyå betraktesommaksimumsnormer.kdp13sieritilleggat:«boligparkeringsnormeniindrebybør reduseresvesentligsometleddimerurbanbymedmiljøvennligtrafikk». Ibystyretsvedtakstårdet: Punkt3a: «Byrådetbessnarestleggefremensakforhvordanboligandeleniindreby,spesielti sentrum,kanøkes Detbørleggestilretteforatdetiegnedeområderkanbyggeshøyereenn45 etasjer.» Punkt3b: «Vedplanleggingavnyeboligprosjekterbesbyrådettahensyntilatprosjektenesom helhetskalhaenvariertsammensetningavboenheter,hvoruliketyperfamilierkanfinnesegtil rette». Punkt10: «Byrådetbessørgeforatendelsmå,kommunaleleiligheteribydelene4,5og6 byggesomtilstørreleilighetersomkangienmervariertbeboersammensetningidissebydelene.» Ipunkt14b: «Byrådetbesvurderelavereparkeringsnormiforbindelsemedreguleringsplanerfor indreby». Planforslagetvurdertiforholdtildette: Planforslagetleggertilretteforenmervariertboligsammensetningietsentrumsnærtområdeiindre by. Eksisterendebebyggelseharikkeparkeringsplassertilknyttetboligene,ogplanforslagetleggerheller ikketilrettefordettefordenyeboligene.detvilleggestilretteforsykkelparkeringforåfremme brukavsykkelsomtransportmiddel.eiendommenersentralogharkortavstandtilbysentrumoghar etnærområdemedbutikkerogtilbudavdeflesteslagsommåkunneanseessomkompensatoriske kvaliteter. KommunedelplanforbyutviklingogbevaringiindreOslo (KDPBB) EiendommenoppføressomomfattetavKommunedelplanforbyutviklingogbevaringiindreOslo Planenerimidlertidikkevedtatt.Planforslagetbleutarbeideti2005oghøringsutkast2er datertjuni2009.forslagetbleoversendtforpolitiskbehandlinghøsten2010. EiendommenliggerikonsolideringsområdeK3påkartbilaget,oppgittsomområdemedtett kvartalsbebyggelse.målforområdeneeratdeskalfornyesgradvismedboligsomdominerende funksjonsamtidigsomhensynettilområdeneskarakteristiskeegenskaperskalivaretas. Utdragfraplanforslaget: Utnyttelse350%BRA MUA20%avBRA. Høyde22m,og1etasjehøydetilleggvedspesielthøyprosjektkvalitet.Øversteetasjetrekkes3m tilbakefragesims. Side 12 av 17

21 Forslagtilkommunedelplanforbyutviklingogbevaring. Planforslagetvurdertiforholdtildette: PlanforslagetergodttilpassetføringeneiKDPBB. Foreslåttutnyttelseliggergodtinnenforplanensanbefalteutnyttelsesgradfordetteområdet.MUA påmin20%avbraeroppfyltiforslaget.planenåpnerforhøyerehøyder,noesomvillesamsvare godtmedplanforslaget. Kommendekommuneplan«Oslomot2030» Oslokommuneharnyliglagtutforslagtilnykommuneplan:Oslomot2030.Dennenyeplanenskal opphevedengamlesoneplanennårdenblirvedtatt.planenerutepåførstegangshøring Foreksisterendeområdersierbestemmelseneihovedsakatmanvednyetiltakskalfølgeden eksisterendegatestruktur,bebyggelsesstruktur,dominerendehøyderogvolum.deterikkestiltkrav tilutnyttelsesgradiindrebyutoverdette. Detvilfremdelesstilleskravtildetaljreguleringfordeflestestørretiltakiindreby.Foråslippekrav omreguleringsplanenskaltomtearealetikkeværestørreenn1.500m²,ogmanmåfølgekravenetil bebyggelsesstrukturetc.somnevntover.tiltaketskalhellerikkeøkemiljøbelastningenisittområde. Dersomboligandelenitiltaketermerenn60%,såkantomtearealetværesåmyesom2.500m². DennyekommuneplanenstemmerliteoverensmedforeslåttKDPBB. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Detsamledeeindomsarealetgjørattiltakeneuansettvilleutløsekravtilregulering. Dadetviltillatesåfølgedominerendehøyder,såmåplanforslagetsiesåværegodttilpassetplanen daforslagetshøyderforholdersegtilgesimsogmønehøyderforeksisterendebebyggelsepå eiendommen.tiltakenefølgerentendeneksisterendegatestrukturen,ellerholdesinnenfordenne. Side 13 av 17

22 Side 14 av 17 Rikspolitiskeretningslinjer T2/08Ombarnogplanlegging. Formåletmedretningslinjeneerå: Synliggjøreogstyrkebarnogungesinteresseriallplanleggingogbyggesaksbehandlingetterplanog bygningsloven. Planforslagetskalviseområdersomerstorenokogegnersegforlekogopphold (terrengogsolforhold,dimensjoner,skjermetforstøyogforurensingosv.) Detskaltilretteleggesforuliktypelektilulikeårstider. Detskaltilretteleggesforbrukavulikealdersgrupperogtilsambrukmellombarnog voksne. Arealeroganleggsomskalbrukesavbarnogungeskalværesikretmotforurensning,støy, trafikkfareogannenhelsefare.inærmiljøetskaldetfinnesarealerhvorbarnkanutfoldesegog skapesittegetlekemiljø. Deterbehovfortilstrekkeligogegnedearealertilutomhuslek,samværogaktiviteterforbarnog ungerundtogvedboligen.medegnethettenkespåsolforhold,muligheterforutlufting,og størrelsenpåarealeneforvariertlek. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Deterfleretypergrøntarealogarealerforlekinærhetenavplanområdet(sestedsanalysen).Deter bådegrønneparkeroglekearealtilhørendebarnehagerogskolegårderinnenforkortgangavstand. Innepåplanområdetutgjørbakgårdenetstortgrøntareal.Helearealeteravsatttiluteopphold, gangveierogadkomsttilboligene.deterikkelagttilretteforbiler,menenavgangveieneerkjørbar vedev.behovforutrykningsbiler.arealetdelesitosoneravtilbyggetibakgården,ogharstore sammenhengendeflatersomegnerseggodtforuliketyperplasskrevendelek. Vedsøknadomtillatelsebørbakgårdenprosjekteresmedbeplantningsomskapersoner,benkersom innbyrtilhyggeligemøteplasseroglekeapparattilpassetbådestørreogmindrebarn. Denordredeleneavbakgårdenharbestsolforhold.Eksisterendebebyggelseskyggerforsolenfraca kl18omsommeren.tiltaketleggerimidlertidtilretteforenfellestakterrassepåtoppenav bakgårdsbygget.dennevilværetilgjengeligforallebeboereikvartalet.terrassenvilfåsværtgode solforholdogutsynoverbysentrum. Planforslagetvilikkehapåvirkningpåbarnsskoleveiellertrafikksituasjoneniområdet. T1442Støyiarealplanlegging. Formåletmeddenneretningslinjeneråforebyggestøyplagerogivaretastilleoglitestøypåvirkede naturogfriluftsområdergjennomå: anbefaleetableringavstøysonersomskalsikreatstøyutsatteområderrundteksisterende støykildersynliggjøres, giklareanbefalingeromhvorstøyfølsomarealbrukikkebøretableres,oghvoretablering barekanskjemedsærligeavbøtendetiltak, giklareanbefalingerforstøygrenservedetableringavnyestøykilder,slikatdisselokaliseres ogutformesmedtankepååhindrenyestøyplager.

23 Side 15 av 17 Retningslinjenekommertilanvendelseved: etableringavnyeboligerellerannenstøyfølsomarealbrukvedeksisterendeellerplanlagt støykilde Planforslagetvurdertiforholdtildette: Gateneibysentrumvilofteregnessomstøykilder. Sannergataertrafikkert,ogharegetkollektivfelt.ChristiesgateogDælenenggataenderiblindgate, ogharmoderattrafikk. ItemakartT1Støy,vedlagthøringsutkastetfornykommuneplan:Oslomot2030,erSannergataog nedredelavchristiesgatemarkertmedrødt(over65db)ogresterendedelavchristiesgate,samt Dælenenggatamarkertmedgult(mellom55og65db). TilbyggenemotEinarTambarskjelvesplassvilpåvirkesavstøyinnenforgulsoneifølgenevnte temakart.leilighetenesplanløsningmåtahensyntildette.tilbyggetibakgårdenogvaskerietantaså blitilstrekkeligskjermetaveksisterendebebyggelseikvartalet. T1520Retningslinjeforbehandlingavluftkvalitetiarealplanlegging Hensiktenmedanbefalingeneidenneretningslinjeneråsikreogleggetilretteforenlangsiktig arealplanleggingsomforebyggerogredusererlokaleluftforurensningsproblemer. Retningslinjenskalleggestilgrunnved: Etableringellerutvidelseavbebyggelsemedbruksformålsomerfølsomtforluftforurensning ieksisterendeellerplanlagteområder.medbebyggelsemedsliktbruksformålmenes helseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasserogutendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur. Planforslagetvurdertiforholdtildette: ItemakartT2Luftforurensning,vedlagthøringsutkastetfornykommuneplan:Oslomot2030,er SannergataognedredelavChristiesgatesamtnedredelavDælenenggatamarkertmedrødt(større ennellerlik55mikrogram/m³). TilbyggenemotEinarTambarskjelvesplass,tilbyggetibakgårdenogvaskerietantaspåbakgrunnav kartetåblitilstrekkeligskjermetaveksisterendebebyggelseikvartalet. T5/93Arealogtransportplanlegging. MåletiRikspolitiskeretningslinjersier: «Arealbrukogtransportsystemskalutviklesslikatdefremmersamfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelse,medmiljømessiggodeløsninger,tryggelokalsamfunnogbomiljø,god trafikksikkerhetogeffektivtrafikkavvikling». Underretningslinjeneforåoppnådettenevnesbl.a: Detbørleggesvektpååfåtilløsningersomkangikorteavstanderiforholdtildagligegjøremålog effektivsamordningmellomuliketransportmåter. Detskalleggesvektpååutnyttemuligheteneforøktkonsentrasjonavutbyggingenibyggesonenei byogtettstedsområder. Sykkelsomtransportformskaltilleggesvektderdetliggertilrettefordet. Hensynettilgåendeogbevegelseshemmedeskaltilleggesvektiplanleggingen.

24 Side 16 av 17 Planforslagetvurdertiforholdtildette: Plansakenfølgerretningslinjenevedåleggeopptiløktkonsentrasjonavboligeriindreby.Detvil leggestilretteforsykkelparkeringforåfremmebrukavsykkelsomtransportmiddel.eiendommener sentralogharkortavstandtilbysentrumogharetnærområdemedbutikkerogtilbudavdefleste slag. ForslagtilNormerforfelleslekeogoppholdsarealerforboligbyggingiindreOslo. Planogbygningsetatenigangsattehøsten2006etprosjektforåvurderehvordanbedrekvalitetpå uteoppholdsarealertilboligeriindreoslokunnesikresvedbehandlingavinnsendteplanforslag. Detteresulterteietforslagtilnormersomerdatertmai2012.Deharforeløpigikkeværttilpolitisk behandling. Arealnorm: MFUAMinstefellesuteoppholdsareal nettobrukbartarealtilgjengeligforalle(ikkeprivat) (takterrassekanmedregnes). SFUASamletfellesuteoppholdsareal andelavmfuasomegnersegtilplasskrevendelek.lengde breddeikkeover2:1.minstebredde12m. Rommelighetsnorm: Avstandmellombygningsfasadermotboligensuteareal,settiforholdtilbygningenshøyde.Merenn 1,5*gesimshøyde,ogminimum17m. Normforsolbelysning. Utformingsnorm: Lekeogoppholdsarealerforulikealdersgrupper.Debestbeliggendeogmestsolfyltearealene forbeholdeslekeogoppholdsarealer. PlanområdetliggeriOmrådetype3: MFUA=min.20%avBRAbolig.Min.60%anleggespåterreng.Solminst5t1.maipå40%(min.3t mellomkl.15og20). SFUAminstestørrelse:250m².Ca80%avutearealpåterrengbørværeSFUA(ev.iflereenheter). Planforslagetvurdertiforholdtildette: MFUAerpåca2.791m².Detutgjør22,3%avBRAtilbolig.95%avMFUAliggerpåterreng.Avdette børca1.115m²væresolbelystiminst5tden1.mai. DersommanikkemedregnergangveiensåutgjørSFUAca33%avMFUApåterreng,ogerfordeltpå tostoreareal.(gangveienevilimidlertidogsåegnesegforvariertlek). Normforleilighetsfordeling OslokommunesnormforleilighetsfordelingblevedtattOslobystyrehøsten2013. Følgenderegnessomretningslinjerforleilighetsfordelingvednyereguleringsplaneribydel Grünerløkka: maks35%leilighetermed35 50m2bruksareal(BRA) minst40%leiligheterover80m2bruksareal(bra),hvoravinntil20%kanbyggessom kombinasjonsboligmedutleieenhetpåca.20m2bruksareal(bra)integrert Avvikkanvurderesforbl.a.boligprosjekterpåtomtermedbegrensetarealstørrelse,ogved konverteringaveksisterendebebyggelse.

25 Planforslagetvurdertiforholdtildette: Eksisterendebebyggelseinnenforplanområdetharenoverdekningavsmåboligerpåca50m²iform avtoromsogtreromsleiligheter. Flestepartenavdeeksisterendeleilighetenevilbeståogdermedpåvirkeleilighetsfordelingensom helhetforplanområdet. TiltakenepåloftetiD40ogtilbyggenemotEinarTambarskjelvesplassgirromforutvidelseav eksisterendeboliger,ogbidrartilstørrevariasjon. Ombyggingenavvaskerietbegrensesavbygningsmassenrammer,ogmuliggjørkunmindreboliger. Tilbyggetibakgårdenerløstmedenvariasjonavsmåogstoreleilighetermedenfordelingpå44% mellom35og50m²,30%mellom50og80m²og26%over80m². Side 17 av 17

26 Oversiktskart Gårdsnummer: 225 Bruksnummer:45 Dato: Copyright (C) Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune m

27 Planområdet ligger i utkanten av ligger en stripe med lamellbebyggelse fra første havldel av Grensende med mer moderne byggeprosjekt, I hovedsak lamellblokker, første halvdel Bolig. Kvartalsstruktur, eldre bygårder. Bolig og forretninger. Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Bebyggelsesstruktur SANNERKVARTALET

28 Ubebygget areal. Park med mulighet for lek. ner barriere/skille. Planområdet ligger i utkanten av et område med lukkede kvartal. Kvartalet i planområdet har åpninger i nord, og under bebyggelsen i sør. Kvartalene avgrenses av bebyggelse langs fortauet. Blandt de eldre kvartalene er det ikke uavnlig med egne volum i bakgården Mulig gjennomgang Mot sentrum Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Byrom - bevegelsesmønster SANNERKVARTALET

29 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Flyfoto - planområdet markert SANNERKVARTALET

30 ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ ŽŐ čůğŷğŷőőăƚă ϰϭ ƐĞƩ ĨƌĂ ďăŭőċƌě Åpen gjennomgang under Sannergata 32 Vaskeribygg i bakgård Gavlvegger mot Einar Tambarskjelves plass Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Foto eks. situasjon SANNERKVARTALET

31 = Grøntareal Like nordvest for planområdet ligger Hallénparken, på om lag m². Nederst i parken ligger det en gruslagt fotballbane. Øst for parken ligger 3 barnehager: Vennelyst, Hallénhagen og Barnas hus barnehager. Det antas å være mulig å - Einar Tambarskjelves plass. gangavstand på ca 230m. Birkelunden Torshovdalen. Langs Fagerheimgata, like syd for Sannergata, ligger parken Kirsten Hansteens plass. - Vogts gate og Biermannsgate, der må man krysse en større vei. ter å ha krysset Sannergata, går ruten kolonihager og tennisbanene vest for disse. Et par kvartaler vest for planområdet ligger Ringnes park, med både kino og treningssenter. Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Grøntareal i nærområdet SANNERKVARTALET

32 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse SANNERKVARTALET

33 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse SANNERKVARTALET

34 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Oslo mot SANNERKVARTALET

35 Anmodning om oppstartsmøte - Byplangrep Soldiagram SANNERKVARTALET

36 dŝůƚăŭ ϯ Ͳ ƟůďLJŐŐ ŵžƚ ŝŷăƌ dăŵďăƌɛŭũğůǀğɛ ƉůĂƐƐ dŝůƚăŭ ϭ Ͳ ŽŵďLJŐŐŝŶŐ Ăǀ ůžō Ɵů ďžůŝőăƌğăů dŝůƚăŭ Ϯ Ͳ ƟůďLJŐŐ Ɵů ϰϭ ŝ ďăŭőċƌě ůğŷ ĞŶ ŐŐ Ăƚ Ă ϰ Ϭ ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ č ^ĂŶŶĞƌŐĂƚĂ ϯϯ dŝůƚăŭ ϰ Ͳ ŽŵďLJŐŐŝŶŐ Ăǀ ǀĂƐŬĞƌŝ Ɵů ďžůŝőğƌ ŶŵŽĚŶŝŶŐ Žŵ ŽƉƉƐƚĂƌƚƐŵƆƚĞ Ͳ LJƉůĂŶŐƌĞƉ ELJĞ ƟůƚĂŬ ϵϵϭͳϵ ^ EE Z<s Zd > d ϭϭ Ϭϲ ϭϰ

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 len en gg at a4 0 ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ Dæ Sannergata 32 ŶŵŽĚŶŝŶŐ Žŵ ŽƉƉƐƚĂƌƚƐŵƆƚĞ hƚžŵśƶɛɖůăŷ ϵϵϭͳϵ ^ EE Z<s Zd > d ϭϭ Ϭϲ ϭϰ

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 512.1 Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kolstadgata 1, Tøyen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 2 1.1 Skisse eksisterende situasjon... 2 1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon... 2 2. BAKGRUNN... 3

1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 2 1.1 Skisse eksisterende situasjon... 2 1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon... 2 2. BAKGRUNN... 3 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 56 Forslagsstillers planbeskrivelse Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune

Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Forslag til Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Plan nr. 1389 Planbeskrivelse 19. juni 2014, sist revidert 15. desember 2014 Bakgrunn Eiendomsutvikling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESKRIVELSE, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DD/MM 2015 OPPDRAGSNR.

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato

Detaljer

Dato: 25.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/423 Camilla Skjerve-Nielssen 563.1

Dato: 25.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/423 Camilla Skjerve-Nielssen 563.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 25.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/423 Camilla Skjerve-Nielssen 563.1 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2

Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer