Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1

2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YYZZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato: :35 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som CAMILLA SOFIE AAKRE Ansvarlige Fagkyndig Firma Organisasjonsnummer DERLICK ARKITEKTER AS Adresse Hausmanns gate 16 Postnummer 0182 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Gjenta e-post Kontaktperson for prosjektet hos fagkyndig Forslagsstiller/tiltakshaver Firma Camilla Aakre Organisasjonsnummer Adresse Møllerveien 4 FREDENSBORG NORGE AS PBE002-YYZZ Side 1 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

3 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Postnummer 0182 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Kontaktperson for prosjektet hos forslagsstiller Kai Sjøvold Innledende informasjon om forslaget Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 272 Adresse/Stedsnavn Sannergata 32 Eiers navn Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 73 Fredensborg Norge AS Adresse/Stedsnavn Dælenenggata 40 Eiers navn Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 45 Fredensborg Norge AS Adresse/Stedsnavn Christies gate 19 Eiers navn Bydel Bakgrunn for og hensikt med prosjektet. Fredensborg Norge AS Bydel Grünerløkka Gjeldende regulering stiller krav om detaljert bebyggelsesplan før byggetillatelse kan gis. Området ønskes fortettet med flere boliger. Det vil være nødvendig å øke utnyttelsesgraden, samt endre tillatte høyder. Det er antagelig behov for byggegrenser. Det er også ønsket en mindre justering av formålsgrensen innenfor eiendomsgrensene. PBE002-YYZZ Side 2 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

4 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Det foreslås en ny boligblokk i bakgård, i form av et tilbygg til Dælenenggata 40. Det foreslås å bygge til gavlveggene på Dælenenggata 40 og Christies gata 19, mot Einar Tambarskjelves plass. Det foreslås å bygge om loftet i Dælenenggata 40 fra bodareal til å bli en utvidet del av underliggende leiligheter. Det foreslås å bygge om eksisterende vaskeri i bakgård til leiligheter. Se vedlagt beskrivelse. Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart? Hvorvidt ønskede ombygginger vil betraktes positivt. Utvidelse av formålsgrensene mot Einar Tambarskjelves plass: Det er i dag to små hjørner innenfor eiendomsgrensen som ikke er regulert til bolig. Det vil ikke være mulig å tilby parkeringsplasser. Det er ei heller parkeringsmuligheter på eiendommen i dag, så det endrer ikke eksisterende situasjon. Iht. KDP13 er gjeldende parkeringsnorm å betrakte som en maksimumsnorm. Det er svært god kollektivdekning i området, og kort vei til sentrum. I forhåndskonferansen ble det ment at parkeringskravet burde være lempelig. Tilbygget i bakgården plasseres på tvers av eiendomsgrenser. Karttjeneste Vedlegg Oslokart.pdf Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer * Hvilke overordnede planer gjelder for planområdet, hvilke føringer gir de, og i hvilken grad følger prosjektet opp disse føringene? Gjeldende regulering * Kommuneplan "Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025". Planen uttrykker behov for nye boliger frem mot KDP 13. Planområdet ligger i Oppgraderingsområde bolig. KDP 4. Eiendommene ligger utenfor berørte områder vist på kartene. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. S Endret reg.best. S Byggeområde for boliger. U Det er krav om detaljert bebyggelsesplan før byggetillatelse kan gis. Bebyggelse kan tillates oppført i inntil 5 etasjer. PBE002-YYZZ Side 3 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

5 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Eksisterende miljøsituasjon (naturmangfold, samferdsel, støy, trafikk) Eksisterende bebyggelse og bruk * Enkel stedsanalyse (erstatt gjerne med enkel stedsanalyse som lastes opp, se eksempel) Eiendommen er allerede bebygget. Det er svært godt kollektivtilbud i nærområdet. Eiendommene er ikke registrert som "vedtatt stille område". Det er moderat trafikk i Christies gate og Dælenenggata, da det ikke er gjennomfartstrafikk. Sannergata er sterkere trafikkert, med kollektivfelt. I Temakart T1 Støy, vedlagt høringsutkastet for ny kommuneplan: Oslo mot 2030, er Sannergata og nedre del av Christies gate markert med rødt (over 65db), og resterende del av Christies gate samt Dælenenggata markert med gult (mellom 55 og 65 db). Eiendommen er bebygget og bakgården er opparbeidet med gressplen, noe beplantning og gangveier. Det er godt kollektivtilbud i nærområdet. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Sannergata 32: 5 etasjer i tillegg til kjeller og loft. Forretninger i deler av 1. etasje. 34 to-romsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Vaskeri i bakgårdsbygg. Dælenenggata 40: 6 etasjer samt kjeller og loft. 12 toroms- og 60 treromsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Christies gate 19: 5 etasjer pluss kjeller og loft, (+1 etasje i 19 E). 50 to-romsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Lager i 1. etasje i 19E. Samlet 156 leiligheter, 4 forretninger og 1 vaskeri. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Planområdet ligger i utkanten av Grünerløkka, mot Ring 2. Nærområdet har både tett kvartalsbebyggelse fra tidlig 1900, lamellbebyggelse fra midtre del av 1900, og nyere utbygningsprosjekt fra sent 1900 og tidlig De eldre prosjektene har bygningsmassen plassert i eiendommens ytre kant, langs vei og fortau. Flere av de eldste kvartalene har også bygg i bakgården. Planområdet har i hovedsak bygg fra ca 1930, plassert langs tilstøtende vei. Det er kort avstand til grønne parker, skolegårder med lekeapparat, treningssenter, samt handel og cafeer. Det er gangavstand til sentrum, og svært god kollektivdekning. Eksisterende bebyggelse kaster skygge inn i egen bakgård, men det er en romslig eiendom, som allikevel får godt med lys i løpet av dagen. Eiendommen er til dels utsatt for støy fra vei, i hovedsak Sannergata. De eksisterende byggene skjermer bakgården. PBE002-YYZZ Side 4 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

6 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Illustrasjoner til stedsanalyse Vedlegg Stedsanalyse_bebyggelse.pdf Stedsanalyse_bevegelsesmønster.pdf Stedsanalyse_flyfoto.pdf Stedsanalyse_foto eks situasjon.pdf Stedsanalyse_grøntareal.pdf Stedsanalyse_kollektivtrafikk.pdf Stedsanalyse_reguleringskart.pdf Stedsanalyse_støy og luftkvalitet.pdf Forslagets hovedgrep Beskrivelse av hovedgrep Hvordan er forslaget tenkt løst? Presenter skissen av byplangrepet (se forklaring nedenfor) kort med fokus på det overordnede: Formål, disponering av tomta (atkomster, utearealer og plassering av bygningsmasse og anlegg) Se vedlagt beskrivelse. PBE002-YYZZ Side 5 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

7 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skisse av byplangrep og prinsippsnitt Vedlegg Byplangrep_soldiagram.pdf Byplangrep_tiltakene.pdf Byplangrep_prinsippsnitt.pdf Fakta om forslaget Arealstørrelse Planområdet totalt: Arealbruk og foreslåtte formål Uteoppholdsareal (for skoler, barnehager, sykehjem og boliger) Utnyttelse Høyde Trafikk og parkering 5571,4m² Bebyggelse og anlegg. Fordelt på boligformål og forretninger. I hovedsak boligformål, maks.350m² BRA forretning. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. ca 2650m² på terreng, ca 150m² på felles takterrasse, i tillegg balkong på ca 5m²/bolig for de fleste leiligheter og private takterrasser på ca 10m²/bolig for loftsutbygging i D40. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Eksisterende bebyggelse: ca m² BRA (inkludert kjeller og loft). Ny bebyggelse: ca 2.700m² BRA. Ca 180m² måleverdig BRA på balkonger. Samlet ca m² BRA. Utnyttelsen settes til maks 300% BRA. Parkering teller ikke med. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Tilbygg mot Tambarskjelves plass følger høyder på eksisterende bygg: For Dælenenggata 40 gir det 6 etasjer (inkludert plan U) pluss kjeller og loft med saltak. For Christies gate 19 gir det 6 etasjer (inkludert plan U) pluss kjeller og loft med saltak. Nytt tilbygg til D 40 i bakgård tillates oppført med 7 etasjer, pluss kjeller under terreng. Det tillates terrasse på tak over plan 7 og oppbygg for heis og trapp til terrasse. Planforslaget innebærer ingen endring av eksisterende trafikksituasjon. Det er i dag ikke parkeringsmuligheter på eiendommen, og forslaget endrer ikke på dette. Det legges opp til ny sykkelparkering på terreng. Utomhusplanen viser 95 plasser under tak. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. PBE002-YYZZ Side 6 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

8 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Vedlegg Vedlegg Tiltak 1_D 40 loft.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård fasade.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård fasade_2.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård plan.pdf Tiltak 3_C 19 tilbygg plass fasade.pdf Tiltak 3_D 40 tilbygg plass fasade.pdf Tiltak 3_D 40_C 19 tilbygg plass.pdf Tiltak 4_S 32 vaskeri.pdf Tiltakene_brannbil.pdf Tiltakene_Utomhusplanl.pdf Supplerende_tekst_til_BYGGSØK.pdf Videre prosess Redegjør for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensutredning Medvirkning i videre prosess Hvilke hovedutfordringer har forslaget? Forslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Det er ikke planer om medvirkning. Mangel på parkering. PBE002-YYZZ Side 7 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

9 Oslo, Tiltaketsart: Anmodningoppstartsmøte, Oppdragsgiver: FredensborgEiendomsselskapAS detaljregulering Adresse: Sannergata32,Dælenenggata40, Fagkyndig: DerlickArkitekterAS Christiesgate19,Oslo Gnr./Bnr.: 225/ Deresref.: Vårref.: 9906B009A0B01 ANMODNINGOMOPPSTARTSMØTEFORDETALJREGULERING Sannergata32,Dælenenggata40,Christiesgate19 gnr/bnr225/ SupplerendeteksttilSkjemaforbestillingavoppstartsmøte. Oppdragsgiver: FredensborgEiendomsselskapAS Fagkyndig: DerlickArkitekterAS Planområde Planområdetbeståravfølgendeeiendommer: Christiesgate19AE(heretterkaltC19) Gnr/bnr:225/45 Tomteareal:1702,2m2 Dælenenggata40AF(heretterkaltD40) Gnr/bnr:225/73 Tomteareal:2308,4m2 Sannergata32AD(heretterkaltS32) Gnr/bnr:225/272 Tomteareal:1560,8m2 Utsnittavkart FredensborgNorgeASeierdetreberørteeiendommene.Eiendommeneutgjørsammenmed Sannergata30(gnr/bnr225/271)ogSannergata38(gnr/bnr225/273)etsamletkvartal.Sannergata 30og38erbygårderfrahenholdsvisfjerdekvartalav1800talletogførstekvartalav1900tallet.De Side 1 av 17

10 erbeggemarkertikulturminnesøkmedvernestatus:kommunaltlisteført.dabeggegårdeneitillegg harenannenarkitektonisktypologiennrestenavkvartaletogharandreeiereanservidetriktigå holdedisseblokkeneutenforplansaken.dissebyggenebørivåreøynebevaresslikdestår,ogdetvil ikkeværeønskeligåreguleredissemedsammeføringersomrestenavkvartalet. Plansaken Bakgrunnenforplanforslageteratgjeldendereguleringsbestemmelserstillerkravomdetaljert bebyggelsesplanførbyggetillatelsekangis. Intensjonenbakplanforslaget;fortetting. Intensjonenbakdetnyeplanforslageteråbidratilmervariertleilighetsfordelingogstørretilbudav boligeriindreby,vedåfortetteieksisterendekvartal. Planenleggertilretteforstørrehøyderennigjeldenderegulering,øktutnyttelse,byggegrenserog ensværtlitenendringavformålsgrensen. PlanenvilleggetilretteforflereboligeriOslosentrumogbidratilstørrevariasjoni leilighetsstørrelserinnenforetkvartaloverrepresentertmedsmåtoromsogtreromsleiligheter. Uteområdenevilsettesistandogvilblibedretilrettelagtforalle. Flyfotofrasør oversiktoverplanområdet Eksisterendesituasjon Planområdeterbebyggetmedtreblokkerplassertikvartaletsytregrenser.Byggeneeroppførtmed sammearkitektonisketypologiogantasåværefra1930tallet.huseneharetstramtogenkelt formspråk.planløsningenerihovedsaklikfraetasjetiletasje,ogtilnærmetlikfordetrebyggene. Byggenetrappesnedoverifluktmedterrenget.Fasadenerkleddmedrødtegl,vindueneharenkle former,trapperommetermarkertmedetvertikaltvindusbånd.deflesteleiligheteneharbalkonger. Side 2 av 17

11 Chr.19ogD40settfrabakgården IdelavbakgårdentilhørendeSannergata32liggerdetenvinkelformetbygningsomharhusetet vaskeri.byggetharkun1etasje,ogskillerdenstore,fellesbakgårdenfrabakgårdtilhørende Sannergata30. Vaskeribygningen,etlavtvolumoverkun1etasje Bebyggelsenrundtkvartaletåpnesinordmotenlitenplass:EinarTambarskjelvesplass.Deteri tilleggenåpensøylegangmellomsannergataogbakgårdenisør,undersannergata.32. Side 3 av 17

12 Eksisterendeutnyttelse Arealerpåloftogikjellererbenyttettilbodermm.ogikkemedtattiarealberegningene.BTAav bebyggelseermåltutfraarkivtegninger. Bebyggelsepåeiendommeneutgjør: Christiesgate19 Areal:ca3.670m2BRA/3.200m²BTA 50leiligheter Dælenenggata40 Areal:ca5.770m2BRA/5.160m²BTA 72leiligheter Sannergata32 Areal:ca3.420m2BRA/2.960m²BTA 34leil.,4forretningerog1vaskeri Totalt: Areal:ca12.858m2BRA/11.320m²BTA 156leil.,4forretningerog1vaskeri (BRAermåltforalleplan,inkludertkjellerogloft. BTAermåltekskludertkjellerogloft,meninkl.vaskeripåterreng,ihtberegningforUgrad.) Arealavtomtenegirgrunnareal5.571,4m².Medtattarealtilmidtveiog10minniEinar Tambarskjelvesplassfårvibruttogrunnarealpå7.556m2(måltpåkart). Dettegirromforbruttogulvarealpåmaks m2innenforvedtatteugradpå1,5. BTAforeksisterendebyggertotaltca11.320m2. Tiltakene 1 EksisterendeloftsarealiDælenenggata40endresfrabodertilboligareal.Leilighetenepåplan 5utvidesmedennyetasjepåloftettiltoetasjersboliger.Loftsarealettilføreretekstra oppholdsrom,entakterrassemotvest,ogetekstrasoveromtilleilighetene.12leiligheterøkesfra 56m²til75m²BRA.Deteroverdekningavboderikjeller,slikatbehovetforboderforsamtlige leiligheteribyggetallikeveldekkes. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. 2 DetleggestilretteforetstørretilbyggtilDælenenggata40,plassertinneieksisterende bakgård.tilbyggetvilfå7boligetasjer,plussunderetasjeunderterrengogfellestakterrasse.byggets høydeholdesinnenformønehøydenpåeksisterendebyggidælenenggata40.byggetplanlegges medvariertstørrelsepåleilighetene. VolumetbyggesinntilDælenenggata40medennoesmalerekoblingsdel.Dennegårfranybyggets plan1tilogmedplan6.plan7itilbyggeterpånivåmedplan5ieksisterendebyggid40.deeks. tilgrensendeleiligheteneid40kandermedfåterrassepåkoblingsdelenfraplan5. Byggettilfører27nyeboligermedfølgendefordeling:12ermellom3550m²8ermellom5080m² 7erover80m².ItilleggutvidestilgrensendeeksisterendeleiligheteriD40:2leiligheterfra38m²til 52m²BRA,og8leiligheterfra56m²til70m²BRA. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. Maks.tillattehøydermåjusteres.Detbørangisbyggegrenserundtbygget. 3 InnenforeiendomsgrensenerdetromforåbyggeutgavlenepåDælenenggata40og Christiesgate19medenutvidelsepåca4,8m.lengdemotplasseninord.Eiendomsgrensenernoe romsligereenneksisterendearealregulerttilbolig. Side 4 av 17

13 Dettearealeterantageligstøyutsatt,dvsatmin.ettsoverommåvendeinnmotbakgården. Tilbyggeneutføresderforsomenutvidelseavtilgrensendeleiligheterieksisterendebygg.IC19 utvides5leiligheterfra50m²til90m²bra.id40utvides4leiligheterfra56m²til96m²bra,og1 leilighetfra75m²(inkludertloftsutbyggingen)til131m²bra. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. Maks.tillattehøyderjusteresslikattilbyggenekanfølgehøyderpåeksisterendebygg. Formålsgrensenjusteresslikatbyggenekanfylleuteiendomsgrensen.Detbørangisbyggegrense rundttilbyggene. 4 EksisterendevaskeribygningibakgårdentilSannergata32foreslåsendrettilboliger.Volumet erplanløstmed3boligersomallefårprivatutearealpåterreng.detleggesopptilnoeekstra lysinnslippviatakeneiformavetoppbyggsomogsåmuliggjørenikkemåleverdighems. Ombyggingentilfører3stk.toromsleiligheterpåhenholdsvis46,49og50m²BRA.Boderdekkesinn avoverskuddetavboderid40. Endringenerinnenforgjeldenderegulering,daarealetalleredeermedregnetvedberegningavU grad. Side 5 av 17

14 Historikk DetbleavholdtforhåndskonferansemedPlanogbygningsetatenvedrørendesøknadom rammetillatelsefortilbyggettildælenenggata40ibakgården,den kommunenssaksnr: ,saksbeh:EspenHofsvang. HerfølgeroppsummerthovedpunkteneiPBEsreferatfrakonferansen: Medbakgrunnireguleringsbestemmelseneskravombebyggelsesplanbørkvartalet omreguleresforattiltaketskalkunnerealiseres. Detbørvedinnsendingavplanforslagredegjøresgodtforuteoppholdsarealerogbokvalitet forkvartaletsomhelhet. Planogbygningsetatenanbefaleratbruksendringavvaskeritilboligtasmediplansaken. Underforhåndskonferansenforrammesøknadbledetantydetatparkeringskraveti parkeringsnormenburdeværelempeligforsliketiltakieksisterendebebyggelse. Itrådmedanbefalingenanmodesdetnåomoppstartsmøtefordetaljregulering. Planforslagetshovedgrep Reguleringsformål. Planområdetforeslåsregulerttilbebyggelseoganlegg,fordeltpå: boligformål forretninger Gradavutnytting. (Nettotomtearealblirlikeiendomsarealetforutsattatformålsgrensenutvidestil eiendomsgrensen.) Samletutnyttelse: Samletnettotomteareal:5.571,4m² TotalBRA:ca m 2 Samletutnyttelsetomtgnr/bnr225/ :ca.285%BRA Viforeslåråsetteutnyttelsentilmaks300%BRA. DatilbyggettilD40ibakgårdenstrekkersegovereiendomsgrensene,følervideterriktigå beregneutnyttelseforplanområdetsomhelhet.viharallikevelutførtberegningpr.tomttil orientering: Tomt225/45Christiesgate19: Nettotomteareal: 1.702,2m 2 Eksisterendeareal: ca3.670m²bra Nybebyggelse: ca260m²bra(tilbyggmoteinartambarskjelvesplass) Arealmåleverdigbalkonger:60m²BRA Samletareal: ca3.990m²bra Utnyttelse: ca235%bra Tomt225/73Dælenenggata40: Nettotomteareal: ca2.308,4m 2 Eksisterendeareal: ca5.770m²bra Nybebyggelse: ca260m²bra(tilbyggtambarskjelvesplass) Arealmåleverdigbalkonger:90m²BRA Nybebyggelse: ca2.260m²bra(tilbyggibakgård,strekkeslittutenfor tomtegrensen) Arealmåleverdigbalkonger:20m²BRA Samletareal: ca8.410m²bra Utnyttelse: ca.365%bra Side 6 av 17

15 Tomt225/272Sannergata32AD: Nettotomteareal: 1.560,8m 2 Eksisterendeareal: ca3.420m²bra Arealmåleverdigbalkonger:11m²BRA Forslåttnybebyggelse: 0(vaskerieteralleredemedregnet) Samletareal: 3.431m²BRA Utnyttelse: ca.220%bra Høyder,etasjeantallogavstandtilnabobebyggelse. Høydepåeksisterendeboligblokkerendresikke.Herfølgerenvurderingfordeltpåtiltak14: 1 OmbyggingavloftiD40endrerikkebyggetshøyder 2 Tilbyggibakgården,tilDælenenggata40,erplanlagtmedflatttakogfelles takterrasse.byggettillatesoppførtmed7etasjeroverterreng,samtunderetasjeunder terreng,ogtakterrassemedoppbyggforheisogtrappehus.trappogheisoppbyggetpå takterrassenertilpassetmønehøydenfortilgrensendedelaveks.byggidælenenggata40. Avstandtilnabogrensereguleresaveksisterendebygningsvolumer. 3 ForeslåtttilbyggmotEinarTambarskjelvesplassskalfølgegesimsogmønehøyderfra eksisterendebyggihenholdsvischristiesgate19ogdælenenggata40.deutvidesmedca 4,8mlengdeinnmotplassen.Byggenefølgersammelivmotveiensomeksisterende bebyggelse. 4 Vaskerietbeholdesmedsammehovedvolum,mendettillatesoppbyggpåtakforå slippeinnekstralys,ogmuliggjøreenmezzanin. Leiligheteneogleilighetsfordeling. Eksisterendebygghartotalt156boligerfordeltpådetreeksisterendebyggene.Leilighetene ertilnærmetlikeiplanogstørrelseforalledetrebyggene. Leilighetsfordelingeks.bygg: 62boligermellom35og50m²BRA 62toroms =39,7% 94boligermellom50og80m²BRA 34toroms,60treroms =60,3% 0boligerover80m²BRA =0,0% Planforslagetleggertilrettefortiltaksommuliggjørenutvidelseav31leiligheterogtilfører 30heltnyeboligertilkvartalet.Dettilførerenstørrevariasjonisammensetningavleiligheter ogåpnerforenmervariertbeboergruppe altframindreleiligheterforenslige/paruten barn/studentertilstørreleilighetermedplassforbarnefamilier. Medregnettiltakeneblirleilighetfordelingensomfølger: Totalt186leiligheter 69boligermellom35og50m²BRA 69toroms =37,1% 100boligermellom50og80m²BRA 45toroms,44treroms,11fireroms=53,8% 17boligerover80m²BRA 7treroms,5fireroms,5femroms =9,1% AvbyggenessamledeBRAutgjørboligarealetca12.501m²BRA. Utearealer Kvartaletsbakgårderidagenkeltopparbeidetmedgressplen,gangveierogkjørbargangvei, samtnoenskur/boder. Side 7 av 17

16 Side 8 av 17 Vedgjennomføringavtiltakenevilbakgårdenoppgraderesogdetbørleggestilrettefor internlekeplassitrådmedrikspolitiskeretningslinjerforåstyrkebarnogungesinteresseri planleggingen. Tilnærmetalleleiligheterharegenbalkongellerterrasse.Itilleggvildetbyggesenfelles takterrassepådetnyetilbyggetibakgården,somvilværetilgjengeligforbeboereiøvrige husikvartalet.terrassenvilfåsværtgodesologutsiktsforhold. Brannbilmåhaadkomsttilbakgården,ogenkjørbargangveividereføres.Detbørogså vurderesarmertgressstrategiskesteder. Planogbygningsetatensveiledningforbehandlingavutomhusplananbefalerutearealpå minimum25%avbraforboligeriindreby.balkonger,utearealpåterrengogtakterrasserer inkludert.detvilvære2.642m²fellesuteoppholdsarealpåterrengibakgården,samt149m² fellesarealpåtakterrassen.itilleggtilkommer875m²privatuteoppholdsarealpåbalkonger, takterrasserogterrasserpåterreng.detteutgjørsamletca29%avbrabenyttettil boligareal. UUogtilgjengelighet Nybyggvilbyggesmedheisogihtkravomtiltilgjengelighetettergjeldendeforskrifter. Adkomsttilbyggetskalogsåværetilgjengelig,ogbakgårdenmåopparbeidesmedhensyntil dette. Parkering Parkeringforbilereridagivaretattmedgateparkering.Deteritilleggnoenplassernordfor Christiesgate19ogDælenenggata40,langsEinarTambarskjelvesplass. Detvilikkeleggestilretteforparkeringiplansaken.Dagensbakgårdbørikkeisærliggrad nedbyggesmedparkeringsplasserpåterreng,dadettevilgåpåbekostningav uteoppholdsarealogkvaliteteribakgården.daeiendommenersværtsentral,ogdeter veldiggodkollektivdekningiområdet,oppfordrerplanentilbrukavmiljøvennlige transportformer.detviltilretteleggesforenstorandelsykkelparkeringibakgården,ogdeter muligåparkeresyklerisportsboder. IfølgeKDP13ergjeldendeparkeringsnormenmaksimumsnorm.Opptilflereavdepolitiske ogkommunaleføringenenevneratbilbrukenbørreduseresisentrum.iveiledningsheftetfor ParkeringsnormforboligeriOslofra2003kanmanleseatnormenikkeerrettskraftigmed mindredenergjorttilenbindendedelavreguleringsplan.(deterdenikkegjortis2255). Dersomnormenikkeerrettskraftigerdetplanogbygningslovens 287somergjeldende, dennesier«utearealpåtomtaskalgjennomstørrelse,utformingogbeliggenhetmv.sikre forsvarligoppholdsstedidetfriforbeboerneoginødvendigutstrekningmuliggjørelek, rekreasjon,avkjørselogparkeringavbiler,motorsykler,syklero.l» Støyskjerming Eksisterendebygggirtilstrekkeligstøyskjermingfortiltakeneibakgården.Tilbyggenemot EinarTambarskjelvesplassmåplanløsesiht.gjeldendekravvedr.støy.

17 Side 9 av 17 Infrastruktur Brannogslukning/redning Brannvesenetsstigebilmåhaadkomsttilbakgården.Denharkjørebredde3,5mogkravtil minimum4mfrihøyde. Kollektivtilbud. Detergodkollektivdekningiområdet: StoppiBiermannsgate/Vogtsgate:Trikk11,12og13,buss111,112 StoppBiermannsgate:Trikk11,12og13,buss111,112 StoppFagerheimgata/Christiesgate:buss21og33 StoppKøbenhavngata:buss20,21,28,33,345,363,435,samtflybussen Vannogavløp Detgårkommunalevannogavløpsledningerovertomten.Minstetillatteavstandmellom VAledningogbyggverker2m.Løsningenvistiplaninitiativetforutsetteromleggingav ledningstraséen. UtsnittVAkart Planstatus Gjeldenderegulering EiendommeneromfattetavreguleringsplanS2255,reguleringsplanforOslosentrumogindresonei Oslokommunevedtatt ,medendringerS2937,datert Reguleringsformåler«Byggeområdeforboliger»,medUgrad1,01,5. Bestemmelsenekreveratdetførbyggetillatelsekangis,skalforeliggedetaljertbebyggelsesplanfor vedkommendeeiendom. Detgisromforåbyggeopptil5etasjer.

18 Utsnittavreguleringskartet planområdetmarkertmedsortstipletstrek Gjeldendekommuneplan EiendommeneromfattetavKommuneplan2008,Oslomot2025,vedtattavOslobystyre Eiendommenliggeriindrebyogeromfattetavområdetallsidigbymiljømedstorandelboligerifølge kartbilaget. Planensieromboligbyggingbl.a:Osloharetvesentliginnslagavsmåboliger.Desisteårenehardet værtenøkendepreferanseforsentrumsnæreboliger.boligbehoveti2025erberegnettil , flereboligerenndetvari2001.Beregningerindikereretbehovfor60.000nyboligerfra2008, detutgjørca3.400nyeboliger/år. Detsiesatomlag40.000avde60.000boligenesommåbyggesfør2025,villiggeinnenforområdet: allsidigbymiljømedstorandelboliger. Enbærekraftigbyutvikligforutsetterenbalansert,konsentrertutbygginggjennomfortettingog transformasjoninnennåværendebyggesone. PlanensieratvekstenitransportetterspørseleniOslomåsøkesdekketvedøktbrukavkollektive transportmidlersamtidigsombilensandelavtransportarbeidetmåsøkesredusert.(punkt5.3). Sykkelenharstorkonkurranseflatemotbilogkollektivmidlerpåreiserkortereennfemkilometer. Punkt5.5ommiljøbelastninger:Bilbrukenbidrarogsåistorgradtildårliglokalluftkvalitetog støyplager.brukavtakarealettiltakhagerforrekreasjonogsosialemøteplassermåvidereutvikles. Deterviktigatparkeringsdekningenvednybyggingbyggeroppomkollektivtrafikken. Side 10 av 17

19 Antallparkeringsplassermåavveiesmellomhensyntilbymiljø,trivselogtrafikksikkerhet. Punkt5.8omvariertboligbygging.Deterviktigatboligtilbudetervariertoghargodkvalitet.Deter viktigåleggetilretteforstørreboligertilpassetbarnefamilierisentralebyområder. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Planforslagetleggertilretteforflereboligeriindresone,ogtilførerenstørrevariasjonav boligstørrelsertiletveldighomogentkvartal. Planområdetliggerietområdemedsværtgodkollektivdekning,ogkortavstandtilbysentrum.Det leggesopptilatsykkelblirdetforetruknefremkomstmiddeletforbeboernevednye,overdekte sykkelplasseribakgården. Nybyggetvilbyggesmedfellestakterrassepåtaket. Gjeldendekommunedelplaner Iht.reguleringsplankartetsåomfatteseiendommeneavKDP4,KDP13ogKDPBB. KommunedelplanAkerselvamiljøpark(KDPnr.4) EiendommeneromfattetavKommunedelplanAkerselvamiljøpark(KDPnr.4),vedtattavOslo bystyre PlanenskalivaretaogutvikleAkerselvasombypark. Planforslagetvurdertiforholdtildette: EiendommenesomomfattesavplansakengrenserikkedirektetilAkerselva,ogliggerutenfor områdermedvedtattarealbruk(likeutenforkartutsnittettildelområde5).vivurdererderforat kommunedelplanenikkeharrelevansfordenneplansaken. KommunedelplanforindreOslo(KDPnr.13) EiendommeneromfattetavKommunedelplanforindreOslo(KDPnr.13),vedtattavOslobystyre Eiendommenliggeriindrebyogermarkertsomoppgraderingsområdeboligpåkartbilaget Boligbyen. Iutredningenomtiltakioppgraderingsområdenestårdetbl.a.atnybyggforboligerihovedsakskal tilførelokalmiljøeneflerestørreboligerforåbidratiletmervariertboligtilbudoghøyerestandard. Kommunedelplanentrekkerfrematdersommanønskerenrevitaliseringavsentrumog sentrumsnæreområdermedstørrebosattbefolkning,såmåmanværevilligetilåkonkretisere såkaltekompensatoriskekvaliteter(s.89ikdp13).alledeideellebomiljøkvalitetenekanikkealltid tilbysiindreby.mendenindrebyenharandrebymessigekvaliteter,somnærhettilhandel,service ogkultur,ogtettesosialenettverk. Sentrumsnæreboligerforulikegrupperharikkealltidsammebehovforutearealogparkering. Standardkravenemåisliketilfellerknyttestilboligen.Kravetomparkeringsplassermåogså Side 11 av 17

20 differensieresmerogienkeltetilfellerfrafalles.iht.planenerboligparkeringsnormeneiindrebyå betraktesommaksimumsnormer.kdp13sieritilleggat:«boligparkeringsnormeniindrebybør reduseresvesentligsometleddimerurbanbymedmiljøvennligtrafikk». Ibystyretsvedtakstårdet: Punkt3a: «Byrådetbessnarestleggefremensakforhvordanboligandeleniindreby,spesielti sentrum,kanøkes Detbørleggestilretteforatdetiegnedeområderkanbyggeshøyereenn45 etasjer.» Punkt3b: «Vedplanleggingavnyeboligprosjekterbesbyrådettahensyntilatprosjektenesom helhetskalhaenvariertsammensetningavboenheter,hvoruliketyperfamilierkanfinnesegtil rette». Punkt10: «Byrådetbessørgeforatendelsmå,kommunaleleiligheteribydelene4,5og6 byggesomtilstørreleilighetersomkangienmervariertbeboersammensetningidissebydelene.» Ipunkt14b: «Byrådetbesvurderelavereparkeringsnormiforbindelsemedreguleringsplanerfor indreby». Planforslagetvurdertiforholdtildette: Planforslagetleggertilretteforenmervariertboligsammensetningietsentrumsnærtområdeiindre by. Eksisterendebebyggelseharikkeparkeringsplassertilknyttetboligene,ogplanforslagetleggerheller ikketilrettefordettefordenyeboligene.detvilleggestilretteforsykkelparkeringforåfremme brukavsykkelsomtransportmiddel.eiendommenersentralogharkortavstandtilbysentrumoghar etnærområdemedbutikkerogtilbudavdeflesteslagsommåkunneanseessomkompensatoriske kvaliteter. KommunedelplanforbyutviklingogbevaringiindreOslo (KDPBB) EiendommenoppføressomomfattetavKommunedelplanforbyutviklingogbevaringiindreOslo Planenerimidlertidikkevedtatt.Planforslagetbleutarbeideti2005oghøringsutkast2er datertjuni2009.forslagetbleoversendtforpolitiskbehandlinghøsten2010. EiendommenliggerikonsolideringsområdeK3påkartbilaget,oppgittsomområdemedtett kvartalsbebyggelse.målforområdeneeratdeskalfornyesgradvismedboligsomdominerende funksjonsamtidigsomhensynettilområdeneskarakteristiskeegenskaperskalivaretas. Utdragfraplanforslaget: Utnyttelse350%BRA MUA20%avBRA. Høyde22m,og1etasjehøydetilleggvedspesielthøyprosjektkvalitet.Øversteetasjetrekkes3m tilbakefragesims. Side 12 av 17

21 Forslagtilkommunedelplanforbyutviklingogbevaring. Planforslagetvurdertiforholdtildette: PlanforslagetergodttilpassetføringeneiKDPBB. Foreslåttutnyttelseliggergodtinnenforplanensanbefalteutnyttelsesgradfordetteområdet.MUA påmin20%avbraeroppfyltiforslaget.planenåpnerforhøyerehøyder,noesomvillesamsvare godtmedplanforslaget. Kommendekommuneplan«Oslomot2030» Oslokommuneharnyliglagtutforslagtilnykommuneplan:Oslomot2030.Dennenyeplanenskal opphevedengamlesoneplanennårdenblirvedtatt.planenerutepåførstegangshøring Foreksisterendeområdersierbestemmelseneihovedsakatmanvednyetiltakskalfølgeden eksisterendegatestruktur,bebyggelsesstruktur,dominerendehøyderogvolum.deterikkestiltkrav tilutnyttelsesgradiindrebyutoverdette. Detvilfremdelesstilleskravtildetaljreguleringfordeflestestørretiltakiindreby.Foråslippekrav omreguleringsplanenskaltomtearealetikkeværestørreenn1.500m²,ogmanmåfølgekravenetil bebyggelsesstrukturetc.somnevntover.tiltaketskalhellerikkeøkemiljøbelastningenisittområde. Dersomboligandelenitiltaketermerenn60%,såkantomtearealetværesåmyesom2.500m². DennyekommuneplanenstemmerliteoverensmedforeslåttKDPBB. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Detsamledeeindomsarealetgjørattiltakeneuansettvilleutløsekravtilregulering. Dadetviltillatesåfølgedominerendehøyder,såmåplanforslagetsiesåværegodttilpassetplanen daforslagetshøyderforholdersegtilgesimsogmønehøyderforeksisterendebebyggelsepå eiendommen.tiltakenefølgerentendeneksisterendegatestrukturen,ellerholdesinnenfordenne. Side 13 av 17

22 Side 14 av 17 Rikspolitiskeretningslinjer T2/08Ombarnogplanlegging. Formåletmedretningslinjeneerå: Synliggjøreogstyrkebarnogungesinteresseriallplanleggingogbyggesaksbehandlingetterplanog bygningsloven. Planforslagetskalviseområdersomerstorenokogegnersegforlekogopphold (terrengogsolforhold,dimensjoner,skjermetforstøyogforurensingosv.) Detskaltilretteleggesforuliktypelektilulikeårstider. Detskaltilretteleggesforbrukavulikealdersgrupperogtilsambrukmellombarnog voksne. Arealeroganleggsomskalbrukesavbarnogungeskalværesikretmotforurensning,støy, trafikkfareogannenhelsefare.inærmiljøetskaldetfinnesarealerhvorbarnkanutfoldesegog skapesittegetlekemiljø. Deterbehovfortilstrekkeligogegnedearealertilutomhuslek,samværogaktiviteterforbarnog ungerundtogvedboligen.medegnethettenkespåsolforhold,muligheterforutlufting,og størrelsenpåarealeneforvariertlek. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Deterfleretypergrøntarealogarealerforlekinærhetenavplanområdet(sestedsanalysen).Deter bådegrønneparkeroglekearealtilhørendebarnehagerogskolegårderinnenforkortgangavstand. Innepåplanområdetutgjørbakgårdenetstortgrøntareal.Helearealeteravsatttiluteopphold, gangveierogadkomsttilboligene.deterikkelagttilretteforbiler,menenavgangveieneerkjørbar vedev.behovforutrykningsbiler.arealetdelesitosoneravtilbyggetibakgården,ogharstore sammenhengendeflatersomegnerseggodtforuliketyperplasskrevendelek. Vedsøknadomtillatelsebørbakgårdenprosjekteresmedbeplantningsomskapersoner,benkersom innbyrtilhyggeligemøteplasseroglekeapparattilpassetbådestørreogmindrebarn. Denordredeleneavbakgårdenharbestsolforhold.Eksisterendebebyggelseskyggerforsolenfraca kl18omsommeren.tiltaketleggerimidlertidtilretteforenfellestakterrassepåtoppenav bakgårdsbygget.dennevilværetilgjengeligforallebeboereikvartalet.terrassenvilfåsværtgode solforholdogutsynoverbysentrum. Planforslagetvilikkehapåvirkningpåbarnsskoleveiellertrafikksituasjoneniområdet. T1442Støyiarealplanlegging. Formåletmeddenneretningslinjeneråforebyggestøyplagerogivaretastilleoglitestøypåvirkede naturogfriluftsområdergjennomå: anbefaleetableringavstøysonersomskalsikreatstøyutsatteområderrundteksisterende støykildersynliggjøres, giklareanbefalingeromhvorstøyfølsomarealbrukikkebøretableres,oghvoretablering barekanskjemedsærligeavbøtendetiltak, giklareanbefalingerforstøygrenservedetableringavnyestøykilder,slikatdisselokaliseres ogutformesmedtankepååhindrenyestøyplager.

23 Side 15 av 17 Retningslinjenekommertilanvendelseved: etableringavnyeboligerellerannenstøyfølsomarealbrukvedeksisterendeellerplanlagt støykilde Planforslagetvurdertiforholdtildette: Gateneibysentrumvilofteregnessomstøykilder. Sannergataertrafikkert,ogharegetkollektivfelt.ChristiesgateogDælenenggataenderiblindgate, ogharmoderattrafikk. ItemakartT1Støy,vedlagthøringsutkastetfornykommuneplan:Oslomot2030,erSannergataog nedredelavchristiesgatemarkertmedrødt(over65db)ogresterendedelavchristiesgate,samt Dælenenggatamarkertmedgult(mellom55og65db). TilbyggenemotEinarTambarskjelvesplassvilpåvirkesavstøyinnenforgulsoneifølgenevnte temakart.leilighetenesplanløsningmåtahensyntildette.tilbyggetibakgårdenogvaskerietantaså blitilstrekkeligskjermetaveksisterendebebyggelseikvartalet. T1520Retningslinjeforbehandlingavluftkvalitetiarealplanlegging Hensiktenmedanbefalingeneidenneretningslinjeneråsikreogleggetilretteforenlangsiktig arealplanleggingsomforebyggerogredusererlokaleluftforurensningsproblemer. Retningslinjenskalleggestilgrunnved: Etableringellerutvidelseavbebyggelsemedbruksformålsomerfølsomtforluftforurensning ieksisterendeellerplanlagteområder.medbebyggelsemedsliktbruksformålmenes helseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasserogutendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur. Planforslagetvurdertiforholdtildette: ItemakartT2Luftforurensning,vedlagthøringsutkastetfornykommuneplan:Oslomot2030,er SannergataognedredelavChristiesgatesamtnedredelavDælenenggatamarkertmedrødt(større ennellerlik55mikrogram/m³). TilbyggenemotEinarTambarskjelvesplass,tilbyggetibakgårdenogvaskerietantaspåbakgrunnav kartetåblitilstrekkeligskjermetaveksisterendebebyggelseikvartalet. T5/93Arealogtransportplanlegging. MåletiRikspolitiskeretningslinjersier: «Arealbrukogtransportsystemskalutviklesslikatdefremmersamfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelse,medmiljømessiggodeløsninger,tryggelokalsamfunnogbomiljø,god trafikksikkerhetogeffektivtrafikkavvikling». Underretningslinjeneforåoppnådettenevnesbl.a: Detbørleggesvektpååfåtilløsningersomkangikorteavstanderiforholdtildagligegjøremålog effektivsamordningmellomuliketransportmåter. Detskalleggesvektpååutnyttemuligheteneforøktkonsentrasjonavutbyggingenibyggesonenei byogtettstedsområder. Sykkelsomtransportformskaltilleggesvektderdetliggertilrettefordet. Hensynettilgåendeogbevegelseshemmedeskaltilleggesvektiplanleggingen.

24 Side 16 av 17 Planforslagetvurdertiforholdtildette: Plansakenfølgerretningslinjenevedåleggeopptiløktkonsentrasjonavboligeriindreby.Detvil leggestilretteforsykkelparkeringforåfremmebrukavsykkelsomtransportmiddel.eiendommener sentralogharkortavstandtilbysentrumogharetnærområdemedbutikkerogtilbudavdefleste slag. ForslagtilNormerforfelleslekeogoppholdsarealerforboligbyggingiindreOslo. Planogbygningsetatenigangsattehøsten2006etprosjektforåvurderehvordanbedrekvalitetpå uteoppholdsarealertilboligeriindreoslokunnesikresvedbehandlingavinnsendteplanforslag. Detteresulterteietforslagtilnormersomerdatertmai2012.Deharforeløpigikkeværttilpolitisk behandling. Arealnorm: MFUAMinstefellesuteoppholdsareal nettobrukbartarealtilgjengeligforalle(ikkeprivat) (takterrassekanmedregnes). SFUASamletfellesuteoppholdsareal andelavmfuasomegnersegtilplasskrevendelek.lengde breddeikkeover2:1.minstebredde12m. Rommelighetsnorm: Avstandmellombygningsfasadermotboligensuteareal,settiforholdtilbygningenshøyde.Merenn 1,5*gesimshøyde,ogminimum17m. Normforsolbelysning. Utformingsnorm: Lekeogoppholdsarealerforulikealdersgrupper.Debestbeliggendeogmestsolfyltearealene forbeholdeslekeogoppholdsarealer. PlanområdetliggeriOmrådetype3: MFUA=min.20%avBRAbolig.Min.60%anleggespåterreng.Solminst5t1.maipå40%(min.3t mellomkl.15og20). SFUAminstestørrelse:250m².Ca80%avutearealpåterrengbørværeSFUA(ev.iflereenheter). Planforslagetvurdertiforholdtildette: MFUAerpåca2.791m².Detutgjør22,3%avBRAtilbolig.95%avMFUAliggerpåterreng.Avdette børca1.115m²væresolbelystiminst5tden1.mai. DersommanikkemedregnergangveiensåutgjørSFUAca33%avMFUApåterreng,ogerfordeltpå tostoreareal.(gangveienevilimidlertidogsåegnesegforvariertlek). Normforleilighetsfordeling OslokommunesnormforleilighetsfordelingblevedtattOslobystyrehøsten2013. Følgenderegnessomretningslinjerforleilighetsfordelingvednyereguleringsplaneribydel Grünerløkka: maks35%leilighetermed35 50m2bruksareal(BRA) minst40%leiligheterover80m2bruksareal(bra),hvoravinntil20%kanbyggessom kombinasjonsboligmedutleieenhetpåca.20m2bruksareal(bra)integrert Avvikkanvurderesforbl.a.boligprosjekterpåtomtermedbegrensetarealstørrelse,ogved konverteringaveksisterendebebyggelse.

25 Planforslagetvurdertiforholdtildette: Eksisterendebebyggelseinnenforplanområdetharenoverdekningavsmåboligerpåca50m²iform avtoromsogtreromsleiligheter. Flestepartenavdeeksisterendeleilighetenevilbeståogdermedpåvirkeleilighetsfordelingensom helhetforplanområdet. TiltakenepåloftetiD40ogtilbyggenemotEinarTambarskjelvesplassgirromforutvidelseav eksisterendeboliger,ogbidrartilstørrevariasjon. Ombyggingenavvaskerietbegrensesavbygningsmassenrammer,ogmuliggjørkunmindreboliger. Tilbyggetibakgårdenerløstmedenvariasjonavsmåogstoreleilighetermedenfordelingpå44% mellom35og50m²,30%mellom50og80m²og26%over80m². Side 17 av 17

26 Oversiktskart Gårdsnummer: 225 Bruksnummer:45 Dato: Copyright (C) Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune m

27 Planområdet ligger i utkanten av ligger en stripe med lamellbebyggelse fra første havldel av Grensende med mer moderne byggeprosjekt, I hovedsak lamellblokker, første halvdel Bolig. Kvartalsstruktur, eldre bygårder. Bolig og forretninger. Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Bebyggelsesstruktur SANNERKVARTALET

28 Ubebygget areal. Park med mulighet for lek. ner barriere/skille. Planområdet ligger i utkanten av et område med lukkede kvartal. Kvartalet i planområdet har åpninger i nord, og under bebyggelsen i sør. Kvartalene avgrenses av bebyggelse langs fortauet. Blandt de eldre kvartalene er det ikke uavnlig med egne volum i bakgården Mulig gjennomgang Mot sentrum Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Byrom - bevegelsesmønster SANNERKVARTALET

29 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Flyfoto - planområdet markert SANNERKVARTALET

30 ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ ŽŐ čůğŷğŷőőăƚă ϰϭ ƐĞƩ ĨƌĂ ďăŭőċƌě Åpen gjennomgang under Sannergata 32 Vaskeribygg i bakgård Gavlvegger mot Einar Tambarskjelves plass Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Foto eks. situasjon SANNERKVARTALET

31 = Grøntareal Like nordvest for planområdet ligger Hallénparken, på om lag m². Nederst i parken ligger det en gruslagt fotballbane. Øst for parken ligger 3 barnehager: Vennelyst, Hallénhagen og Barnas hus barnehager. Det antas å være mulig å - Einar Tambarskjelves plass. gangavstand på ca 230m. Birkelunden Torshovdalen. Langs Fagerheimgata, like syd for Sannergata, ligger parken Kirsten Hansteens plass. - Vogts gate og Biermannsgate, der må man krysse en større vei. ter å ha krysset Sannergata, går ruten kolonihager og tennisbanene vest for disse. Et par kvartaler vest for planområdet ligger Ringnes park, med både kino og treningssenter. Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Grøntareal i nærområdet SANNERKVARTALET

32 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse SANNERKVARTALET

33 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse SANNERKVARTALET

34 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Oslo mot SANNERKVARTALET

35 Anmodning om oppstartsmøte - Byplangrep Soldiagram SANNERKVARTALET

36 dŝůƚăŭ ϯ Ͳ ƟůďLJŐŐ ŵžƚ ŝŷăƌ dăŵďăƌɛŭũğůǀğɛ ƉůĂƐƐ dŝůƚăŭ ϭ Ͳ ŽŵďLJŐŐŝŶŐ Ăǀ ůžō Ɵů ďžůŝőăƌğăů dŝůƚăŭ Ϯ Ͳ ƟůďLJŐŐ Ɵů ϰϭ ŝ ďăŭőċƌě ůğŷ ĞŶ ŐŐ Ăƚ Ă ϰ Ϭ ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ č ^ĂŶŶĞƌŐĂƚĂ ϯϯ dŝůƚăŭ ϰ Ͳ ŽŵďLJŐŐŝŶŐ Ăǀ ǀĂƐŬĞƌŝ Ɵů ďžůŝőğƌ ŶŵŽĚŶŝŶŐ Žŵ ŽƉƉƐƚĂƌƚƐŵƆƚĞ Ͳ LJƉůĂŶŐƌĞƉ ELJĞ ƟůƚĂŬ ϵϵϭͳϵ ^ EE Z<s Zd > d ϭϭ Ϭϲ ϭϰ

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 len en gg at a4 0 ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ Dæ Sannergata 32 ŶŵŽĚŶŝŶŐ Žŵ ŽƉƉƐƚĂƌƚƐŵƆƚĞ hƚžŵśƶɛɖůăŷ ϵϵϭͳϵ ^ EE Z<s Zd > d ϭϭ Ϭϲ ϭϰ

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten I : : : : : P1aI1- Og bygningsetaten I I for prosjektet hos fagkyndig Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 23 49 1000 postmottak@pbe.os1o.kommune.no ' ' Oslo kommune 0102Oslo PBE002-BAAZ Side 1 av 6 Adresse Postboks

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCHZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:02.12.2014 12:21 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 05.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201312138-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 VIDERESENDING - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - PETER MØLLERS

Detaljer

Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten. Bestillingav oppstartsmøte. Bestilling av oppstartsmøte. Innsendingsdato: :37.

Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten. Bestillingav oppstartsmøte. Bestilling av oppstartsmøte. Innsendingsdato: :37. o o o Oslo kommune Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-MJZZ Bestillingav oppstartsmøte Innsendingsdato:10.09.2013 13:37 Innlogging ID-porten-innlogging Innlogget hos ID-porten SOTY1 ivaretar

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 19.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201312378-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - THORVALD MEYERS GATE 68.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 14.10.201 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2011557- Oppgis alltid ved henvendelse Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - MARSTRANDGATA 10. Vi orienterer

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-CHLZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:29.02.2016 15:54 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av

Detaljer

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING NARVESENS VEI 8 - GLADENGVEIEN 12-14

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING NARVESENS VEI 8 - GLADENGVEIEN 12-14 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 29.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201412912-2 Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING

Detaljer

Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2

Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2 Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2 Likelydende brev sendt til: Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Fl 512 YtKAle. y Dato: 16 07 2014 Deres ref Var ret (saksnr) 201409773-2 Oppgis alllid sod henvendehe Saksbgh Arkigkode 512 1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - PLOGVEIEN 22

Detaljer

Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2

Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2 Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCCZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:15.09.2014 15:19

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: KLADD Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:NaN.NaN.NaN Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift

Detaljer

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med Saksnummer 201412919.

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med Saksnummer 201412919. Oslo kommune Se adresseliste Dato: 29.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201412919-2 Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE Arkivkode: 512.1 - VIDERESENDING - Vi orienterer

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B Utarbeidet: dato 26.06.2015 Sist revidert: dato 29.09.2015 INNHOLD 1 HOVEDTREKK I PLANENDRINGEN... 1 2 3 1.1 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG SITUASJON...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

BESTEMMELSER TIL REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Time Bestemmelser til: BESTEMMELSER TIL REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Planen er basert på et privat reguleringsforslag

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 16.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310705-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - SOFIENBERGGATA

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 13.02.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201401897-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - NORDRE GATE

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231.

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Oslo 23.12.2014 Deres ref.: 2013 40242 På vegne av forslagsstiller

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 70 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten Postboks 700 1304 Sandvika Oslo, 10.06.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37»

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37» Til berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndighet Kapp, 30.01.2017 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37» I henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved oppstart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne:

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Gro Borgersrud Fra: Mariann Dalseth Sendt: 26. august 201310:38 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Anmodning

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " Sølbergtunet boligområde Fannrem, ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Oslo kommune Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Innhold Side Forslagsstillers forslag til hovedgrep 3 s stedsanalyse - Stedets historiske utvikling 4 - Primære overordnede elementer

Detaljer

Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref Sandefjord KO/ 15171brv01

Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref Sandefjord KO/ 15171brv01 Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref. 3202 Sandefjord KO/ 15171brv01 Att.: Dag Yttri CHR HVIDTSPLASS 3 forespørsel om regulering Viser til møte med kommunen

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 1. AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR VIKHOV B3 MALVIK KOMMUNE

BEBYGGELSESPLAN FOR VIKHOV B3 MALVIK KOMMUNE MALVIK KOMMUNE BEBYGGELSESPLAN FOR VIKHOV B3 MALVIK KOMMUNE Gnr. 5/ bnr. 392 Revidert 23.11.2010 Voll Arkitekter AS 2 INNHOLD Planbeskrivelse med nabovarsel, høringsuttalelser og kommentarer Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer