Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1

2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YYZZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato: :35 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som CAMILLA SOFIE AAKRE Ansvarlige Fagkyndig Firma Organisasjonsnummer DERLICK ARKITEKTER AS Adresse Hausmanns gate 16 Postnummer 0182 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Gjenta e-post Kontaktperson for prosjektet hos fagkyndig Forslagsstiller/tiltakshaver Firma Camilla Aakre Organisasjonsnummer Adresse Møllerveien 4 FREDENSBORG NORGE AS PBE002-YYZZ Side 1 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

3 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Postnummer 0182 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Kontaktperson for prosjektet hos forslagsstiller Kai Sjøvold Innledende informasjon om forslaget Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 272 Adresse/Stedsnavn Sannergata 32 Eiers navn Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 73 Fredensborg Norge AS Adresse/Stedsnavn Dælenenggata 40 Eiers navn Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 225 Bruksnummer 45 Fredensborg Norge AS Adresse/Stedsnavn Christies gate 19 Eiers navn Bydel Bakgrunn for og hensikt med prosjektet. Fredensborg Norge AS Bydel Grünerløkka Gjeldende regulering stiller krav om detaljert bebyggelsesplan før byggetillatelse kan gis. Området ønskes fortettet med flere boliger. Det vil være nødvendig å øke utnyttelsesgraden, samt endre tillatte høyder. Det er antagelig behov for byggegrenser. Det er også ønsket en mindre justering av formålsgrensen innenfor eiendomsgrensene. PBE002-YYZZ Side 2 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

4 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Det foreslås en ny boligblokk i bakgård, i form av et tilbygg til Dælenenggata 40. Det foreslås å bygge til gavlveggene på Dælenenggata 40 og Christies gata 19, mot Einar Tambarskjelves plass. Det foreslås å bygge om loftet i Dælenenggata 40 fra bodareal til å bli en utvidet del av underliggende leiligheter. Det foreslås å bygge om eksisterende vaskeri i bakgård til leiligheter. Se vedlagt beskrivelse. Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart? Hvorvidt ønskede ombygginger vil betraktes positivt. Utvidelse av formålsgrensene mot Einar Tambarskjelves plass: Det er i dag to små hjørner innenfor eiendomsgrensen som ikke er regulert til bolig. Det vil ikke være mulig å tilby parkeringsplasser. Det er ei heller parkeringsmuligheter på eiendommen i dag, så det endrer ikke eksisterende situasjon. Iht. KDP13 er gjeldende parkeringsnorm å betrakte som en maksimumsnorm. Det er svært god kollektivdekning i området, og kort vei til sentrum. I forhåndskonferansen ble det ment at parkeringskravet burde være lempelig. Tilbygget i bakgården plasseres på tvers av eiendomsgrenser. Karttjeneste Vedlegg Oslokart.pdf Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer * Hvilke overordnede planer gjelder for planområdet, hvilke føringer gir de, og i hvilken grad følger prosjektet opp disse føringene? Gjeldende regulering * Kommuneplan "Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025". Planen uttrykker behov for nye boliger frem mot KDP 13. Planområdet ligger i Oppgraderingsområde bolig. KDP 4. Eiendommene ligger utenfor berørte områder vist på kartene. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. S Endret reg.best. S Byggeområde for boliger. U Det er krav om detaljert bebyggelsesplan før byggetillatelse kan gis. Bebyggelse kan tillates oppført i inntil 5 etasjer. PBE002-YYZZ Side 3 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

5 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Eksisterende miljøsituasjon (naturmangfold, samferdsel, støy, trafikk) Eksisterende bebyggelse og bruk * Enkel stedsanalyse (erstatt gjerne med enkel stedsanalyse som lastes opp, se eksempel) Eiendommen er allerede bebygget. Det er svært godt kollektivtilbud i nærområdet. Eiendommene er ikke registrert som "vedtatt stille område". Det er moderat trafikk i Christies gate og Dælenenggata, da det ikke er gjennomfartstrafikk. Sannergata er sterkere trafikkert, med kollektivfelt. I Temakart T1 Støy, vedlagt høringsutkastet for ny kommuneplan: Oslo mot 2030, er Sannergata og nedre del av Christies gate markert med rødt (over 65db), og resterende del av Christies gate samt Dælenenggata markert med gult (mellom 55 og 65 db). Eiendommen er bebygget og bakgården er opparbeidet med gressplen, noe beplantning og gangveier. Det er godt kollektivtilbud i nærområdet. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Sannergata 32: 5 etasjer i tillegg til kjeller og loft. Forretninger i deler av 1. etasje. 34 to-romsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Vaskeri i bakgårdsbygg. Dælenenggata 40: 6 etasjer samt kjeller og loft. 12 toroms- og 60 treromsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Christies gate 19: 5 etasjer pluss kjeller og loft, (+1 etasje i 19 E). 50 to-romsleiligheter. Boder i kjeller og loft. Lager i 1. etasje i 19E. Samlet 156 leiligheter, 4 forretninger og 1 vaskeri. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Planområdet ligger i utkanten av Grünerløkka, mot Ring 2. Nærområdet har både tett kvartalsbebyggelse fra tidlig 1900, lamellbebyggelse fra midtre del av 1900, og nyere utbygningsprosjekt fra sent 1900 og tidlig De eldre prosjektene har bygningsmassen plassert i eiendommens ytre kant, langs vei og fortau. Flere av de eldste kvartalene har også bygg i bakgården. Planområdet har i hovedsak bygg fra ca 1930, plassert langs tilstøtende vei. Det er kort avstand til grønne parker, skolegårder med lekeapparat, treningssenter, samt handel og cafeer. Det er gangavstand til sentrum, og svært god kollektivdekning. Eksisterende bebyggelse kaster skygge inn i egen bakgård, men det er en romslig eiendom, som allikevel får godt med lys i løpet av dagen. Eiendommen er til dels utsatt for støy fra vei, i hovedsak Sannergata. De eksisterende byggene skjermer bakgården. PBE002-YYZZ Side 4 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

6 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Illustrasjoner til stedsanalyse Vedlegg Stedsanalyse_bebyggelse.pdf Stedsanalyse_bevegelsesmønster.pdf Stedsanalyse_flyfoto.pdf Stedsanalyse_foto eks situasjon.pdf Stedsanalyse_grøntareal.pdf Stedsanalyse_kollektivtrafikk.pdf Stedsanalyse_reguleringskart.pdf Stedsanalyse_støy og luftkvalitet.pdf Forslagets hovedgrep Beskrivelse av hovedgrep Hvordan er forslaget tenkt løst? Presenter skissen av byplangrepet (se forklaring nedenfor) kort med fokus på det overordnede: Formål, disponering av tomta (atkomster, utearealer og plassering av bygningsmasse og anlegg) Se vedlagt beskrivelse. PBE002-YYZZ Side 5 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

7 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skisse av byplangrep og prinsippsnitt Vedlegg Byplangrep_soldiagram.pdf Byplangrep_tiltakene.pdf Byplangrep_prinsippsnitt.pdf Fakta om forslaget Arealstørrelse Planområdet totalt: Arealbruk og foreslåtte formål Uteoppholdsareal (for skoler, barnehager, sykehjem og boliger) Utnyttelse Høyde Trafikk og parkering 5571,4m² Bebyggelse og anlegg. Fordelt på boligformål og forretninger. I hovedsak boligformål, maks.350m² BRA forretning. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. ca 2650m² på terreng, ca 150m² på felles takterrasse, i tillegg balkong på ca 5m²/bolig for de fleste leiligheter og private takterrasser på ca 10m²/bolig for loftsutbygging i D40. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Eksisterende bebyggelse: ca m² BRA (inkludert kjeller og loft). Ny bebyggelse: ca 2.700m² BRA. Ca 180m² måleverdig BRA på balkonger. Samlet ca m² BRA. Utnyttelsen settes til maks 300% BRA. Parkering teller ikke med. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. Tilbygg mot Tambarskjelves plass følger høyder på eksisterende bygg: For Dælenenggata 40 gir det 6 etasjer (inkludert plan U) pluss kjeller og loft med saltak. For Christies gate 19 gir det 6 etasjer (inkludert plan U) pluss kjeller og loft med saltak. Nytt tilbygg til D 40 i bakgård tillates oppført med 7 etasjer, pluss kjeller under terreng. Det tillates terrasse på tak over plan 7 og oppbygg for heis og trapp til terrasse. Planforslaget innebærer ingen endring av eksisterende trafikksituasjon. Det er i dag ikke parkeringsmuligheter på eiendommen, og forslaget endrer ikke på dette. Det legges opp til ny sykkelparkering på terreng. Utomhusplanen viser 95 plasser under tak. Se for øvrig vedlagt beskrivelse. PBE002-YYZZ Side 6 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

8 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Vedlegg Vedlegg Tiltak 1_D 40 loft.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård fasade.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård fasade_2.pdf Tiltak 2_D 40 tilbygg bakgård plan.pdf Tiltak 3_C 19 tilbygg plass fasade.pdf Tiltak 3_D 40 tilbygg plass fasade.pdf Tiltak 3_D 40_C 19 tilbygg plass.pdf Tiltak 4_S 32 vaskeri.pdf Tiltakene_brannbil.pdf Tiltakene_Utomhusplanl.pdf Supplerende_tekst_til_BYGGSØK.pdf Videre prosess Redegjør for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensutredning Medvirkning i videre prosess Hvilke hovedutfordringer har forslaget? Forslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Det er ikke planer om medvirkning. Mangel på parkering. PBE002-YYZZ Side 7 av 7 Plan- og bygningsetaten Postadr: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

9 Oslo, Tiltaketsart: Anmodningoppstartsmøte, Oppdragsgiver: FredensborgEiendomsselskapAS detaljregulering Adresse: Sannergata32,Dælenenggata40, Fagkyndig: DerlickArkitekterAS Christiesgate19,Oslo Gnr./Bnr.: 225/ Deresref.: Vårref.: 9906B009A0B01 ANMODNINGOMOPPSTARTSMØTEFORDETALJREGULERING Sannergata32,Dælenenggata40,Christiesgate19 gnr/bnr225/ SupplerendeteksttilSkjemaforbestillingavoppstartsmøte. Oppdragsgiver: FredensborgEiendomsselskapAS Fagkyndig: DerlickArkitekterAS Planområde Planområdetbeståravfølgendeeiendommer: Christiesgate19AE(heretterkaltC19) Gnr/bnr:225/45 Tomteareal:1702,2m2 Dælenenggata40AF(heretterkaltD40) Gnr/bnr:225/73 Tomteareal:2308,4m2 Sannergata32AD(heretterkaltS32) Gnr/bnr:225/272 Tomteareal:1560,8m2 Utsnittavkart FredensborgNorgeASeierdetreberørteeiendommene.Eiendommeneutgjørsammenmed Sannergata30(gnr/bnr225/271)ogSannergata38(gnr/bnr225/273)etsamletkvartal.Sannergata 30og38erbygårderfrahenholdsvisfjerdekvartalav1800talletogførstekvartalav1900tallet.De Side 1 av 17

10 erbeggemarkertikulturminnesøkmedvernestatus:kommunaltlisteført.dabeggegårdeneitillegg harenannenarkitektonisktypologiennrestenavkvartaletogharandreeiereanservidetriktigå holdedisseblokkeneutenforplansaken.dissebyggenebørivåreøynebevaresslikdestår,ogdetvil ikkeværeønskeligåreguleredissemedsammeføringersomrestenavkvartalet. Plansaken Bakgrunnenforplanforslageteratgjeldendereguleringsbestemmelserstillerkravomdetaljert bebyggelsesplanførbyggetillatelsekangis. Intensjonenbakplanforslaget;fortetting. Intensjonenbakdetnyeplanforslageteråbidratilmervariertleilighetsfordelingogstørretilbudav boligeriindreby,vedåfortetteieksisterendekvartal. Planenleggertilretteforstørrehøyderennigjeldenderegulering,øktutnyttelse,byggegrenserog ensværtlitenendringavformålsgrensen. PlanenvilleggetilretteforflereboligeriOslosentrumogbidratilstørrevariasjoni leilighetsstørrelserinnenforetkvartaloverrepresentertmedsmåtoromsogtreromsleiligheter. Uteområdenevilsettesistandogvilblibedretilrettelagtforalle. Flyfotofrasør oversiktoverplanområdet Eksisterendesituasjon Planområdeterbebyggetmedtreblokkerplassertikvartaletsytregrenser.Byggeneeroppførtmed sammearkitektonisketypologiogantasåværefra1930tallet.huseneharetstramtogenkelt formspråk.planløsningenerihovedsaklikfraetasjetiletasje,ogtilnærmetlikfordetrebyggene. Byggenetrappesnedoverifluktmedterrenget.Fasadenerkleddmedrødtegl,vindueneharenkle former,trapperommetermarkertmedetvertikaltvindusbånd.deflesteleiligheteneharbalkonger. Side 2 av 17

11 Chr.19ogD40settfrabakgården IdelavbakgårdentilhørendeSannergata32liggerdetenvinkelformetbygningsomharhusetet vaskeri.byggetharkun1etasje,ogskillerdenstore,fellesbakgårdenfrabakgårdtilhørende Sannergata30. Vaskeribygningen,etlavtvolumoverkun1etasje Bebyggelsenrundtkvartaletåpnesinordmotenlitenplass:EinarTambarskjelvesplass.Deteri tilleggenåpensøylegangmellomsannergataogbakgårdenisør,undersannergata.32. Side 3 av 17

12 Eksisterendeutnyttelse Arealerpåloftogikjellererbenyttettilbodermm.ogikkemedtattiarealberegningene.BTAav bebyggelseermåltutfraarkivtegninger. Bebyggelsepåeiendommeneutgjør: Christiesgate19 Areal:ca3.670m2BRA/3.200m²BTA 50leiligheter Dælenenggata40 Areal:ca5.770m2BRA/5.160m²BTA 72leiligheter Sannergata32 Areal:ca3.420m2BRA/2.960m²BTA 34leil.,4forretningerog1vaskeri Totalt: Areal:ca12.858m2BRA/11.320m²BTA 156leil.,4forretningerog1vaskeri (BRAermåltforalleplan,inkludertkjellerogloft. BTAermåltekskludertkjellerogloft,meninkl.vaskeripåterreng,ihtberegningforUgrad.) Arealavtomtenegirgrunnareal5.571,4m².Medtattarealtilmidtveiog10minniEinar Tambarskjelvesplassfårvibruttogrunnarealpå7.556m2(måltpåkart). Dettegirromforbruttogulvarealpåmaks m2innenforvedtatteugradpå1,5. BTAforeksisterendebyggertotaltca11.320m2. Tiltakene 1 EksisterendeloftsarealiDælenenggata40endresfrabodertilboligareal.Leilighetenepåplan 5utvidesmedennyetasjepåloftettiltoetasjersboliger.Loftsarealettilføreretekstra oppholdsrom,entakterrassemotvest,ogetekstrasoveromtilleilighetene.12leiligheterøkesfra 56m²til75m²BRA.Deteroverdekningavboderikjeller,slikatbehovetforboderforsamtlige leiligheteribyggetallikeveldekkes. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. 2 DetleggestilretteforetstørretilbyggtilDælenenggata40,plassertinneieksisterende bakgård.tilbyggetvilfå7boligetasjer,plussunderetasjeunderterrengogfellestakterrasse.byggets høydeholdesinnenformønehøydenpåeksisterendebyggidælenenggata40.byggetplanlegges medvariertstørrelsepåleilighetene. VolumetbyggesinntilDælenenggata40medennoesmalerekoblingsdel.Dennegårfranybyggets plan1tilogmedplan6.plan7itilbyggeterpånivåmedplan5ieksisterendebyggid40.deeks. tilgrensendeleiligheteneid40kandermedfåterrassepåkoblingsdelenfraplan5. Byggettilfører27nyeboligermedfølgendefordeling:12ermellom3550m²8ermellom5080m² 7erover80m².ItilleggutvidestilgrensendeeksisterendeleiligheteriD40:2leiligheterfra38m²til 52m²BRA,og8leiligheterfra56m²til70m²BRA. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. Maks.tillattehøydermåjusteres.Detbørangisbyggegrenserundtbygget. 3 InnenforeiendomsgrensenerdetromforåbyggeutgavlenepåDælenenggata40og Christiesgate19medenutvidelsepåca4,8m.lengdemotplasseninord.Eiendomsgrensenernoe romsligereenneksisterendearealregulerttilbolig. Side 4 av 17

13 Dettearealeterantageligstøyutsatt,dvsatmin.ettsoverommåvendeinnmotbakgården. Tilbyggeneutføresderforsomenutvidelseavtilgrensendeleiligheterieksisterendebygg.IC19 utvides5leiligheterfra50m²til90m²bra.id40utvides4leiligheterfra56m²til96m²bra,og1 leilighetfra75m²(inkludertloftsutbyggingen)til131m²bra. EndringenmedførerbehovforøktutnyttelsesgraddaarealetviltellemedvedberegningavUgrad. Maks.tillattehøyderjusteresslikattilbyggenekanfølgehøyderpåeksisterendebygg. Formålsgrensenjusteresslikatbyggenekanfylleuteiendomsgrensen.Detbørangisbyggegrense rundttilbyggene. 4 EksisterendevaskeribygningibakgårdentilSannergata32foreslåsendrettilboliger.Volumet erplanløstmed3boligersomallefårprivatutearealpåterreng.detleggesopptilnoeekstra lysinnslippviatakeneiformavetoppbyggsomogsåmuliggjørenikkemåleverdighems. Ombyggingentilfører3stk.toromsleiligheterpåhenholdsvis46,49og50m²BRA.Boderdekkesinn avoverskuddetavboderid40. Endringenerinnenforgjeldenderegulering,daarealetalleredeermedregnetvedberegningavU grad. Side 5 av 17

14 Historikk DetbleavholdtforhåndskonferansemedPlanogbygningsetatenvedrørendesøknadom rammetillatelsefortilbyggettildælenenggata40ibakgården,den kommunenssaksnr: ,saksbeh:EspenHofsvang. HerfølgeroppsummerthovedpunkteneiPBEsreferatfrakonferansen: Medbakgrunnireguleringsbestemmelseneskravombebyggelsesplanbørkvartalet omreguleresforattiltaketskalkunnerealiseres. Detbørvedinnsendingavplanforslagredegjøresgodtforuteoppholdsarealerogbokvalitet forkvartaletsomhelhet. Planogbygningsetatenanbefaleratbruksendringavvaskeritilboligtasmediplansaken. Underforhåndskonferansenforrammesøknadbledetantydetatparkeringskraveti parkeringsnormenburdeværelempeligforsliketiltakieksisterendebebyggelse. Itrådmedanbefalingenanmodesdetnåomoppstartsmøtefordetaljregulering. Planforslagetshovedgrep Reguleringsformål. Planområdetforeslåsregulerttilbebyggelseoganlegg,fordeltpå: boligformål forretninger Gradavutnytting. (Nettotomtearealblirlikeiendomsarealetforutsattatformålsgrensenutvidestil eiendomsgrensen.) Samletutnyttelse: Samletnettotomteareal:5.571,4m² TotalBRA:ca m 2 Samletutnyttelsetomtgnr/bnr225/ :ca.285%BRA Viforeslåråsetteutnyttelsentilmaks300%BRA. DatilbyggettilD40ibakgårdenstrekkersegovereiendomsgrensene,følervideterriktigå beregneutnyttelseforplanområdetsomhelhet.viharallikevelutførtberegningpr.tomttil orientering: Tomt225/45Christiesgate19: Nettotomteareal: 1.702,2m 2 Eksisterendeareal: ca3.670m²bra Nybebyggelse: ca260m²bra(tilbyggmoteinartambarskjelvesplass) Arealmåleverdigbalkonger:60m²BRA Samletareal: ca3.990m²bra Utnyttelse: ca235%bra Tomt225/73Dælenenggata40: Nettotomteareal: ca2.308,4m 2 Eksisterendeareal: ca5.770m²bra Nybebyggelse: ca260m²bra(tilbyggtambarskjelvesplass) Arealmåleverdigbalkonger:90m²BRA Nybebyggelse: ca2.260m²bra(tilbyggibakgård,strekkeslittutenfor tomtegrensen) Arealmåleverdigbalkonger:20m²BRA Samletareal: ca8.410m²bra Utnyttelse: ca.365%bra Side 6 av 17

15 Tomt225/272Sannergata32AD: Nettotomteareal: 1.560,8m 2 Eksisterendeareal: ca3.420m²bra Arealmåleverdigbalkonger:11m²BRA Forslåttnybebyggelse: 0(vaskerieteralleredemedregnet) Samletareal: 3.431m²BRA Utnyttelse: ca.220%bra Høyder,etasjeantallogavstandtilnabobebyggelse. Høydepåeksisterendeboligblokkerendresikke.Herfølgerenvurderingfordeltpåtiltak14: 1 OmbyggingavloftiD40endrerikkebyggetshøyder 2 Tilbyggibakgården,tilDælenenggata40,erplanlagtmedflatttakogfelles takterrasse.byggettillatesoppførtmed7etasjeroverterreng,samtunderetasjeunder terreng,ogtakterrassemedoppbyggforheisogtrappehus.trappogheisoppbyggetpå takterrassenertilpassetmønehøydenfortilgrensendedelaveks.byggidælenenggata40. Avstandtilnabogrensereguleresaveksisterendebygningsvolumer. 3 ForeslåtttilbyggmotEinarTambarskjelvesplassskalfølgegesimsogmønehøyderfra eksisterendebyggihenholdsvischristiesgate19ogdælenenggata40.deutvidesmedca 4,8mlengdeinnmotplassen.Byggenefølgersammelivmotveiensomeksisterende bebyggelse. 4 Vaskerietbeholdesmedsammehovedvolum,mendettillatesoppbyggpåtakforå slippeinnekstralys,ogmuliggjøreenmezzanin. Leiligheteneogleilighetsfordeling. Eksisterendebygghartotalt156boligerfordeltpådetreeksisterendebyggene.Leilighetene ertilnærmetlikeiplanogstørrelseforalledetrebyggene. Leilighetsfordelingeks.bygg: 62boligermellom35og50m²BRA 62toroms =39,7% 94boligermellom50og80m²BRA 34toroms,60treroms =60,3% 0boligerover80m²BRA =0,0% Planforslagetleggertilrettefortiltaksommuliggjørenutvidelseav31leiligheterogtilfører 30heltnyeboligertilkvartalet.Dettilførerenstørrevariasjonisammensetningavleiligheter ogåpnerforenmervariertbeboergruppe altframindreleiligheterforenslige/paruten barn/studentertilstørreleilighetermedplassforbarnefamilier. Medregnettiltakeneblirleilighetfordelingensomfølger: Totalt186leiligheter 69boligermellom35og50m²BRA 69toroms =37,1% 100boligermellom50og80m²BRA 45toroms,44treroms,11fireroms=53,8% 17boligerover80m²BRA 7treroms,5fireroms,5femroms =9,1% AvbyggenessamledeBRAutgjørboligarealetca12.501m²BRA. Utearealer Kvartaletsbakgårderidagenkeltopparbeidetmedgressplen,gangveierogkjørbargangvei, samtnoenskur/boder. Side 7 av 17

16 Side 8 av 17 Vedgjennomføringavtiltakenevilbakgårdenoppgraderesogdetbørleggestilrettefor internlekeplassitrådmedrikspolitiskeretningslinjerforåstyrkebarnogungesinteresseri planleggingen. Tilnærmetalleleiligheterharegenbalkongellerterrasse.Itilleggvildetbyggesenfelles takterrassepådetnyetilbyggetibakgården,somvilværetilgjengeligforbeboereiøvrige husikvartalet.terrassenvilfåsværtgodesologutsiktsforhold. Brannbilmåhaadkomsttilbakgården,ogenkjørbargangveividereføres.Detbørogså vurderesarmertgressstrategiskesteder. Planogbygningsetatensveiledningforbehandlingavutomhusplananbefalerutearealpå minimum25%avbraforboligeriindreby.balkonger,utearealpåterrengogtakterrasserer inkludert.detvilvære2.642m²fellesuteoppholdsarealpåterrengibakgården,samt149m² fellesarealpåtakterrassen.itilleggtilkommer875m²privatuteoppholdsarealpåbalkonger, takterrasserogterrasserpåterreng.detteutgjørsamletca29%avbrabenyttettil boligareal. UUogtilgjengelighet Nybyggvilbyggesmedheisogihtkravomtiltilgjengelighetettergjeldendeforskrifter. Adkomsttilbyggetskalogsåværetilgjengelig,ogbakgårdenmåopparbeidesmedhensyntil dette. Parkering Parkeringforbilereridagivaretattmedgateparkering.Deteritilleggnoenplassernordfor Christiesgate19ogDælenenggata40,langsEinarTambarskjelvesplass. Detvilikkeleggestilretteforparkeringiplansaken.Dagensbakgårdbørikkeisærliggrad nedbyggesmedparkeringsplasserpåterreng,dadettevilgåpåbekostningav uteoppholdsarealogkvaliteteribakgården.daeiendommenersværtsentral,ogdeter veldiggodkollektivdekningiområdet,oppfordrerplanentilbrukavmiljøvennlige transportformer.detviltilretteleggesforenstorandelsykkelparkeringibakgården,ogdeter muligåparkeresyklerisportsboder. IfølgeKDP13ergjeldendeparkeringsnormenmaksimumsnorm.Opptilflereavdepolitiske ogkommunaleføringenenevneratbilbrukenbørreduseresisentrum.iveiledningsheftetfor ParkeringsnormforboligeriOslofra2003kanmanleseatnormenikkeerrettskraftigmed mindredenergjorttilenbindendedelavreguleringsplan.(deterdenikkegjortis2255). Dersomnormenikkeerrettskraftigerdetplanogbygningslovens 287somergjeldende, dennesier«utearealpåtomtaskalgjennomstørrelse,utformingogbeliggenhetmv.sikre forsvarligoppholdsstedidetfriforbeboerneoginødvendigutstrekningmuliggjørelek, rekreasjon,avkjørselogparkeringavbiler,motorsykler,syklero.l» Støyskjerming Eksisterendebygggirtilstrekkeligstøyskjermingfortiltakeneibakgården.Tilbyggenemot EinarTambarskjelvesplassmåplanløsesiht.gjeldendekravvedr.støy.

17 Side 9 av 17 Infrastruktur Brannogslukning/redning Brannvesenetsstigebilmåhaadkomsttilbakgården.Denharkjørebredde3,5mogkravtil minimum4mfrihøyde. Kollektivtilbud. Detergodkollektivdekningiområdet: StoppiBiermannsgate/Vogtsgate:Trikk11,12og13,buss111,112 StoppBiermannsgate:Trikk11,12og13,buss111,112 StoppFagerheimgata/Christiesgate:buss21og33 StoppKøbenhavngata:buss20,21,28,33,345,363,435,samtflybussen Vannogavløp Detgårkommunalevannogavløpsledningerovertomten.Minstetillatteavstandmellom VAledningogbyggverker2m.Løsningenvistiplaninitiativetforutsetteromleggingav ledningstraséen. UtsnittVAkart Planstatus Gjeldenderegulering EiendommeneromfattetavreguleringsplanS2255,reguleringsplanforOslosentrumogindresonei Oslokommunevedtatt ,medendringerS2937,datert Reguleringsformåler«Byggeområdeforboliger»,medUgrad1,01,5. Bestemmelsenekreveratdetførbyggetillatelsekangis,skalforeliggedetaljertbebyggelsesplanfor vedkommendeeiendom. Detgisromforåbyggeopptil5etasjer.

18 Utsnittavreguleringskartet planområdetmarkertmedsortstipletstrek Gjeldendekommuneplan EiendommeneromfattetavKommuneplan2008,Oslomot2025,vedtattavOslobystyre Eiendommenliggeriindrebyogeromfattetavområdetallsidigbymiljømedstorandelboligerifølge kartbilaget. Planensieromboligbyggingbl.a:Osloharetvesentliginnslagavsmåboliger.Desisteårenehardet værtenøkendepreferanseforsentrumsnæreboliger.boligbehoveti2025erberegnettil , flereboligerenndetvari2001.Beregningerindikereretbehovfor60.000nyboligerfra2008, detutgjørca3.400nyeboliger/år. Detsiesatomlag40.000avde60.000boligenesommåbyggesfør2025,villiggeinnenforområdet: allsidigbymiljømedstorandelboliger. Enbærekraftigbyutvikligforutsetterenbalansert,konsentrertutbygginggjennomfortettingog transformasjoninnennåværendebyggesone. PlanensieratvekstenitransportetterspørseleniOslomåsøkesdekketvedøktbrukavkollektive transportmidlersamtidigsombilensandelavtransportarbeidetmåsøkesredusert.(punkt5.3). Sykkelenharstorkonkurranseflatemotbilogkollektivmidlerpåreiserkortereennfemkilometer. Punkt5.5ommiljøbelastninger:Bilbrukenbidrarogsåistorgradtildårliglokalluftkvalitetog støyplager.brukavtakarealettiltakhagerforrekreasjonogsosialemøteplassermåvidereutvikles. Deterviktigatparkeringsdekningenvednybyggingbyggeroppomkollektivtrafikken. Side 10 av 17

19 Antallparkeringsplassermåavveiesmellomhensyntilbymiljø,trivselogtrafikksikkerhet. Punkt5.8omvariertboligbygging.Deterviktigatboligtilbudetervariertoghargodkvalitet.Deter viktigåleggetilretteforstørreboligertilpassetbarnefamilierisentralebyområder. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Planforslagetleggertilretteforflereboligeriindresone,ogtilførerenstørrevariasjonav boligstørrelsertiletveldighomogentkvartal. Planområdetliggerietområdemedsværtgodkollektivdekning,ogkortavstandtilbysentrum.Det leggesopptilatsykkelblirdetforetruknefremkomstmiddeletforbeboernevednye,overdekte sykkelplasseribakgården. Nybyggetvilbyggesmedfellestakterrassepåtaket. Gjeldendekommunedelplaner Iht.reguleringsplankartetsåomfatteseiendommeneavKDP4,KDP13ogKDPBB. KommunedelplanAkerselvamiljøpark(KDPnr.4) EiendommeneromfattetavKommunedelplanAkerselvamiljøpark(KDPnr.4),vedtattavOslo bystyre PlanenskalivaretaogutvikleAkerselvasombypark. Planforslagetvurdertiforholdtildette: EiendommenesomomfattesavplansakengrenserikkedirektetilAkerselva,ogliggerutenfor områdermedvedtattarealbruk(likeutenforkartutsnittettildelområde5).vivurdererderforat kommunedelplanenikkeharrelevansfordenneplansaken. KommunedelplanforindreOslo(KDPnr.13) EiendommeneromfattetavKommunedelplanforindreOslo(KDPnr.13),vedtattavOslobystyre Eiendommenliggeriindrebyogermarkertsomoppgraderingsområdeboligpåkartbilaget Boligbyen. Iutredningenomtiltakioppgraderingsområdenestårdetbl.a.atnybyggforboligerihovedsakskal tilførelokalmiljøeneflerestørreboligerforåbidratiletmervariertboligtilbudoghøyerestandard. Kommunedelplanentrekkerfrematdersommanønskerenrevitaliseringavsentrumog sentrumsnæreområdermedstørrebosattbefolkning,såmåmanværevilligetilåkonkretisere såkaltekompensatoriskekvaliteter(s.89ikdp13).alledeideellebomiljøkvalitetenekanikkealltid tilbysiindreby.mendenindrebyenharandrebymessigekvaliteter,somnærhettilhandel,service ogkultur,ogtettesosialenettverk. Sentrumsnæreboligerforulikegrupperharikkealltidsammebehovforutearealogparkering. Standardkravenemåisliketilfellerknyttestilboligen.Kravetomparkeringsplassermåogså Side 11 av 17

20 differensieresmerogienkeltetilfellerfrafalles.iht.planenerboligparkeringsnormeneiindrebyå betraktesommaksimumsnormer.kdp13sieritilleggat:«boligparkeringsnormeniindrebybør reduseresvesentligsometleddimerurbanbymedmiljøvennligtrafikk». Ibystyretsvedtakstårdet: Punkt3a: «Byrådetbessnarestleggefremensakforhvordanboligandeleniindreby,spesielti sentrum,kanøkes Detbørleggestilretteforatdetiegnedeområderkanbyggeshøyereenn45 etasjer.» Punkt3b: «Vedplanleggingavnyeboligprosjekterbesbyrådettahensyntilatprosjektenesom helhetskalhaenvariertsammensetningavboenheter,hvoruliketyperfamilierkanfinnesegtil rette». Punkt10: «Byrådetbessørgeforatendelsmå,kommunaleleiligheteribydelene4,5og6 byggesomtilstørreleilighetersomkangienmervariertbeboersammensetningidissebydelene.» Ipunkt14b: «Byrådetbesvurderelavereparkeringsnormiforbindelsemedreguleringsplanerfor indreby». Planforslagetvurdertiforholdtildette: Planforslagetleggertilretteforenmervariertboligsammensetningietsentrumsnærtområdeiindre by. Eksisterendebebyggelseharikkeparkeringsplassertilknyttetboligene,ogplanforslagetleggerheller ikketilrettefordettefordenyeboligene.detvilleggestilretteforsykkelparkeringforåfremme brukavsykkelsomtransportmiddel.eiendommenersentralogharkortavstandtilbysentrumoghar etnærområdemedbutikkerogtilbudavdeflesteslagsommåkunneanseessomkompensatoriske kvaliteter. KommunedelplanforbyutviklingogbevaringiindreOslo (KDPBB) EiendommenoppføressomomfattetavKommunedelplanforbyutviklingogbevaringiindreOslo Planenerimidlertidikkevedtatt.Planforslagetbleutarbeideti2005oghøringsutkast2er datertjuni2009.forslagetbleoversendtforpolitiskbehandlinghøsten2010. EiendommenliggerikonsolideringsområdeK3påkartbilaget,oppgittsomområdemedtett kvartalsbebyggelse.målforområdeneeratdeskalfornyesgradvismedboligsomdominerende funksjonsamtidigsomhensynettilområdeneskarakteristiskeegenskaperskalivaretas. Utdragfraplanforslaget: Utnyttelse350%BRA MUA20%avBRA. Høyde22m,og1etasjehøydetilleggvedspesielthøyprosjektkvalitet.Øversteetasjetrekkes3m tilbakefragesims. Side 12 av 17

21 Forslagtilkommunedelplanforbyutviklingogbevaring. Planforslagetvurdertiforholdtildette: PlanforslagetergodttilpassetføringeneiKDPBB. Foreslåttutnyttelseliggergodtinnenforplanensanbefalteutnyttelsesgradfordetteområdet.MUA påmin20%avbraeroppfyltiforslaget.planenåpnerforhøyerehøyder,noesomvillesamsvare godtmedplanforslaget. Kommendekommuneplan«Oslomot2030» Oslokommuneharnyliglagtutforslagtilnykommuneplan:Oslomot2030.Dennenyeplanenskal opphevedengamlesoneplanennårdenblirvedtatt.planenerutepåførstegangshøring Foreksisterendeområdersierbestemmelseneihovedsakatmanvednyetiltakskalfølgeden eksisterendegatestruktur,bebyggelsesstruktur,dominerendehøyderogvolum.deterikkestiltkrav tilutnyttelsesgradiindrebyutoverdette. Detvilfremdelesstilleskravtildetaljreguleringfordeflestestørretiltakiindreby.Foråslippekrav omreguleringsplanenskaltomtearealetikkeværestørreenn1.500m²,ogmanmåfølgekravenetil bebyggelsesstrukturetc.somnevntover.tiltaketskalhellerikkeøkemiljøbelastningenisittområde. Dersomboligandelenitiltaketermerenn60%,såkantomtearealetværesåmyesom2.500m². DennyekommuneplanenstemmerliteoverensmedforeslåttKDPBB. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Detsamledeeindomsarealetgjørattiltakeneuansettvilleutløsekravtilregulering. Dadetviltillatesåfølgedominerendehøyder,såmåplanforslagetsiesåværegodttilpassetplanen daforslagetshøyderforholdersegtilgesimsogmønehøyderforeksisterendebebyggelsepå eiendommen.tiltakenefølgerentendeneksisterendegatestrukturen,ellerholdesinnenfordenne. Side 13 av 17

22 Side 14 av 17 Rikspolitiskeretningslinjer T2/08Ombarnogplanlegging. Formåletmedretningslinjeneerå: Synliggjøreogstyrkebarnogungesinteresseriallplanleggingogbyggesaksbehandlingetterplanog bygningsloven. Planforslagetskalviseområdersomerstorenokogegnersegforlekogopphold (terrengogsolforhold,dimensjoner,skjermetforstøyogforurensingosv.) Detskaltilretteleggesforuliktypelektilulikeårstider. Detskaltilretteleggesforbrukavulikealdersgrupperogtilsambrukmellombarnog voksne. Arealeroganleggsomskalbrukesavbarnogungeskalværesikretmotforurensning,støy, trafikkfareogannenhelsefare.inærmiljøetskaldetfinnesarealerhvorbarnkanutfoldesegog skapesittegetlekemiljø. Deterbehovfortilstrekkeligogegnedearealertilutomhuslek,samværogaktiviteterforbarnog ungerundtogvedboligen.medegnethettenkespåsolforhold,muligheterforutlufting,og størrelsenpåarealeneforvariertlek. Planforslagetvurdertiforholdtildette: Deterfleretypergrøntarealogarealerforlekinærhetenavplanområdet(sestedsanalysen).Deter bådegrønneparkeroglekearealtilhørendebarnehagerogskolegårderinnenforkortgangavstand. Innepåplanområdetutgjørbakgårdenetstortgrøntareal.Helearealeteravsatttiluteopphold, gangveierogadkomsttilboligene.deterikkelagttilretteforbiler,menenavgangveieneerkjørbar vedev.behovforutrykningsbiler.arealetdelesitosoneravtilbyggetibakgården,ogharstore sammenhengendeflatersomegnerseggodtforuliketyperplasskrevendelek. Vedsøknadomtillatelsebørbakgårdenprosjekteresmedbeplantningsomskapersoner,benkersom innbyrtilhyggeligemøteplasseroglekeapparattilpassetbådestørreogmindrebarn. Denordredeleneavbakgårdenharbestsolforhold.Eksisterendebebyggelseskyggerforsolenfraca kl18omsommeren.tiltaketleggerimidlertidtilretteforenfellestakterrassepåtoppenav bakgårdsbygget.dennevilværetilgjengeligforallebeboereikvartalet.terrassenvilfåsværtgode solforholdogutsynoverbysentrum. Planforslagetvilikkehapåvirkningpåbarnsskoleveiellertrafikksituasjoneniområdet. T1442Støyiarealplanlegging. Formåletmeddenneretningslinjeneråforebyggestøyplagerogivaretastilleoglitestøypåvirkede naturogfriluftsområdergjennomå: anbefaleetableringavstøysonersomskalsikreatstøyutsatteområderrundteksisterende støykildersynliggjøres, giklareanbefalingeromhvorstøyfølsomarealbrukikkebøretableres,oghvoretablering barekanskjemedsærligeavbøtendetiltak, giklareanbefalingerforstøygrenservedetableringavnyestøykilder,slikatdisselokaliseres ogutformesmedtankepååhindrenyestøyplager.

23 Side 15 av 17 Retningslinjenekommertilanvendelseved: etableringavnyeboligerellerannenstøyfølsomarealbrukvedeksisterendeellerplanlagt støykilde Planforslagetvurdertiforholdtildette: Gateneibysentrumvilofteregnessomstøykilder. Sannergataertrafikkert,ogharegetkollektivfelt.ChristiesgateogDælenenggataenderiblindgate, ogharmoderattrafikk. ItemakartT1Støy,vedlagthøringsutkastetfornykommuneplan:Oslomot2030,erSannergataog nedredelavchristiesgatemarkertmedrødt(over65db)ogresterendedelavchristiesgate,samt Dælenenggatamarkertmedgult(mellom55og65db). TilbyggenemotEinarTambarskjelvesplassvilpåvirkesavstøyinnenforgulsoneifølgenevnte temakart.leilighetenesplanløsningmåtahensyntildette.tilbyggetibakgårdenogvaskerietantaså blitilstrekkeligskjermetaveksisterendebebyggelseikvartalet. T1520Retningslinjeforbehandlingavluftkvalitetiarealplanlegging Hensiktenmedanbefalingeneidenneretningslinjeneråsikreogleggetilretteforenlangsiktig arealplanleggingsomforebyggerogredusererlokaleluftforurensningsproblemer. Retningslinjenskalleggestilgrunnved: Etableringellerutvidelseavbebyggelsemedbruksformålsomerfølsomtforluftforurensning ieksisterendeellerplanlagteområder.medbebyggelsemedsliktbruksformålmenes helseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasserogutendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur. Planforslagetvurdertiforholdtildette: ItemakartT2Luftforurensning,vedlagthøringsutkastetfornykommuneplan:Oslomot2030,er SannergataognedredelavChristiesgatesamtnedredelavDælenenggatamarkertmedrødt(større ennellerlik55mikrogram/m³). TilbyggenemotEinarTambarskjelvesplass,tilbyggetibakgårdenogvaskerietantaspåbakgrunnav kartetåblitilstrekkeligskjermetaveksisterendebebyggelseikvartalet. T5/93Arealogtransportplanlegging. MåletiRikspolitiskeretningslinjersier: «Arealbrukogtransportsystemskalutviklesslikatdefremmersamfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelse,medmiljømessiggodeløsninger,tryggelokalsamfunnogbomiljø,god trafikksikkerhetogeffektivtrafikkavvikling». Underretningslinjeneforåoppnådettenevnesbl.a: Detbørleggesvektpååfåtilløsningersomkangikorteavstanderiforholdtildagligegjøremålog effektivsamordningmellomuliketransportmåter. Detskalleggesvektpååutnyttemuligheteneforøktkonsentrasjonavutbyggingenibyggesonenei byogtettstedsområder. Sykkelsomtransportformskaltilleggesvektderdetliggertilrettefordet. Hensynettilgåendeogbevegelseshemmedeskaltilleggesvektiplanleggingen.

24 Side 16 av 17 Planforslagetvurdertiforholdtildette: Plansakenfølgerretningslinjenevedåleggeopptiløktkonsentrasjonavboligeriindreby.Detvil leggestilretteforsykkelparkeringforåfremmebrukavsykkelsomtransportmiddel.eiendommener sentralogharkortavstandtilbysentrumogharetnærområdemedbutikkerogtilbudavdefleste slag. ForslagtilNormerforfelleslekeogoppholdsarealerforboligbyggingiindreOslo. Planogbygningsetatenigangsattehøsten2006etprosjektforåvurderehvordanbedrekvalitetpå uteoppholdsarealertilboligeriindreoslokunnesikresvedbehandlingavinnsendteplanforslag. Detteresulterteietforslagtilnormersomerdatertmai2012.Deharforeløpigikkeværttilpolitisk behandling. Arealnorm: MFUAMinstefellesuteoppholdsareal nettobrukbartarealtilgjengeligforalle(ikkeprivat) (takterrassekanmedregnes). SFUASamletfellesuteoppholdsareal andelavmfuasomegnersegtilplasskrevendelek.lengde breddeikkeover2:1.minstebredde12m. Rommelighetsnorm: Avstandmellombygningsfasadermotboligensuteareal,settiforholdtilbygningenshøyde.Merenn 1,5*gesimshøyde,ogminimum17m. Normforsolbelysning. Utformingsnorm: Lekeogoppholdsarealerforulikealdersgrupper.Debestbeliggendeogmestsolfyltearealene forbeholdeslekeogoppholdsarealer. PlanområdetliggeriOmrådetype3: MFUA=min.20%avBRAbolig.Min.60%anleggespåterreng.Solminst5t1.maipå40%(min.3t mellomkl.15og20). SFUAminstestørrelse:250m².Ca80%avutearealpåterrengbørværeSFUA(ev.iflereenheter). Planforslagetvurdertiforholdtildette: MFUAerpåca2.791m².Detutgjør22,3%avBRAtilbolig.95%avMFUAliggerpåterreng.Avdette børca1.115m²væresolbelystiminst5tden1.mai. DersommanikkemedregnergangveiensåutgjørSFUAca33%avMFUApåterreng,ogerfordeltpå tostoreareal.(gangveienevilimidlertidogsåegnesegforvariertlek). Normforleilighetsfordeling OslokommunesnormforleilighetsfordelingblevedtattOslobystyrehøsten2013. Følgenderegnessomretningslinjerforleilighetsfordelingvednyereguleringsplaneribydel Grünerløkka: maks35%leilighetermed35 50m2bruksareal(BRA) minst40%leiligheterover80m2bruksareal(bra),hvoravinntil20%kanbyggessom kombinasjonsboligmedutleieenhetpåca.20m2bruksareal(bra)integrert Avvikkanvurderesforbl.a.boligprosjekterpåtomtermedbegrensetarealstørrelse,ogved konverteringaveksisterendebebyggelse.

25 Planforslagetvurdertiforholdtildette: Eksisterendebebyggelseinnenforplanområdetharenoverdekningavsmåboligerpåca50m²iform avtoromsogtreromsleiligheter. Flestepartenavdeeksisterendeleilighetenevilbeståogdermedpåvirkeleilighetsfordelingensom helhetforplanområdet. TiltakenepåloftetiD40ogtilbyggenemotEinarTambarskjelvesplassgirromforutvidelseav eksisterendeboliger,ogbidrartilstørrevariasjon. Ombyggingenavvaskerietbegrensesavbygningsmassenrammer,ogmuliggjørkunmindreboliger. Tilbyggetibakgårdenerløstmedenvariasjonavsmåogstoreleilighetermedenfordelingpå44% mellom35og50m²,30%mellom50og80m²og26%over80m². Side 17 av 17

26 Oversiktskart Gårdsnummer: 225 Bruksnummer:45 Dato: Copyright (C) Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune m

27 Planområdet ligger i utkanten av ligger en stripe med lamellbebyggelse fra første havldel av Grensende med mer moderne byggeprosjekt, I hovedsak lamellblokker, første halvdel Bolig. Kvartalsstruktur, eldre bygårder. Bolig og forretninger. Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Bebyggelsesstruktur SANNERKVARTALET

28 Ubebygget areal. Park med mulighet for lek. ner barriere/skille. Planområdet ligger i utkanten av et område med lukkede kvartal. Kvartalet i planområdet har åpninger i nord, og under bebyggelsen i sør. Kvartalene avgrenses av bebyggelse langs fortauet. Blandt de eldre kvartalene er det ikke uavnlig med egne volum i bakgården Mulig gjennomgang Mot sentrum Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Byrom - bevegelsesmønster SANNERKVARTALET

29 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Flyfoto - planområdet markert SANNERKVARTALET

30 ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ ŽŐ čůğŷğŷőőăƚă ϰϭ ƐĞƩ ĨƌĂ ďăŭőċƌě Åpen gjennomgang under Sannergata 32 Vaskeribygg i bakgård Gavlvegger mot Einar Tambarskjelves plass Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Foto eks. situasjon SANNERKVARTALET

31 = Grøntareal Like nordvest for planområdet ligger Hallénparken, på om lag m². Nederst i parken ligger det en gruslagt fotballbane. Øst for parken ligger 3 barnehager: Vennelyst, Hallénhagen og Barnas hus barnehager. Det antas å være mulig å - Einar Tambarskjelves plass. gangavstand på ca 230m. Birkelunden Torshovdalen. Langs Fagerheimgata, like syd for Sannergata, ligger parken Kirsten Hansteens plass. - Vogts gate og Biermannsgate, der må man krysse en større vei. ter å ha krysset Sannergata, går ruten kolonihager og tennisbanene vest for disse. Et par kvartaler vest for planområdet ligger Ringnes park, med både kino og treningssenter. Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Grøntareal i nærområdet SANNERKVARTALET

32 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse SANNERKVARTALET

33 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse SANNERKVARTALET

34 Anmodning om oppstartsmøte - Stedsanalyse Oslo mot SANNERKVARTALET

35 Anmodning om oppstartsmøte - Byplangrep Soldiagram SANNERKVARTALET

36 dŝůƚăŭ ϯ Ͳ ƟůďLJŐŐ ŵžƚ ŝŷăƌ dăŵďăƌɛŭũğůǀğɛ ƉůĂƐƐ dŝůƚăŭ ϭ Ͳ ŽŵďLJŐŐŝŶŐ Ăǀ ůžō Ɵů ďžůŝőăƌğăů dŝůƚăŭ Ϯ Ͳ ƟůďLJŐŐ Ɵů ϰϭ ŝ ďăŭőċƌě ůğŷ ĞŶ ŐŐ Ăƚ Ă ϰ Ϭ ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ č ^ĂŶŶĞƌŐĂƚĂ ϯϯ dŝůƚăŭ ϰ Ͳ ŽŵďLJŐŐŝŶŐ Ăǀ ǀĂƐŬĞƌŝ Ɵů ďžůŝőğƌ ŶŵŽĚŶŝŶŐ Žŵ ŽƉƉƐƚĂƌƚƐŵƆƚĞ Ͳ LJƉůĂŶŐƌĞƉ ELJĞ ƟůƚĂŬ ϵϵϭͳϵ ^ EE Z<s Zd > d ϭϭ Ϭϲ ϭϰ

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 len en gg at a4 0 ŚƌŝƐƟĞƐ ŐĂƚĞ ϭϵ Dæ Sannergata 32 ŶŵŽĚŶŝŶŐ Žŵ ŽƉƉƐƚĂƌƚƐŵƆƚĞ hƚžŵśƶɛɖůăŷ ϵϵϭͳϵ ^ EE Z<s Zd > d ϭϭ Ϭϲ ϭϰ

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten I : : : : : P1aI1- Og bygningsetaten I I for prosjektet hos fagkyndig Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 23 49 1000 postmottak@pbe.os1o.kommune.no ' ' Oslo kommune 0102Oslo PBE002-BAAZ Side 1 av 6 Adresse Postboks

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCHZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:02.12.2014 12:21 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 14.10.201 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2011557- Oppgis alltid ved henvendelse Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - MARSTRANDGATA 10. Vi orienterer

Detaljer

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING NARVESENS VEI 8 - GLADENGVEIEN 12-14

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING NARVESENS VEI 8 - GLADENGVEIEN 12-14 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 29.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201412912-2 Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING

Detaljer

Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2

Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2 Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2 Likelydende brev sendt til: Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no

Detaljer

Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2

Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2 Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCCZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:15.09.2014 15:19

Detaljer

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med Saksnummer 201412919.

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med Saksnummer 201412919. Oslo kommune Se adresseliste Dato: 29.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201412919-2 Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE Arkivkode: 512.1 - VIDERESENDING - Vi orienterer

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 16.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310705-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - SOFIENBERGGATA

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Oslo kommune Stedsanalyse Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Innhold Side Forslagsstillers forslag til hovedgrep 3 s stedsanalyse - Stedets historiske utvikling 4 - Primære overordnede elementer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 70 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten Postboks 700 1304 Sandvika Oslo, 10.06.2015

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Til berørte naboer Dato: 05.06.2015. Prosjekt: 1411 - Hasleveien 10

Til berørte naboer Dato: 05.06.2015. Prosjekt: 1411 - Hasleveien 10 Felix Arkitekter AS Side 1 av 1 Til berørte naboer 05.06.2015 1411 - HASLEVEIEN 10, GNR/BNR 126/4 VARSEL OM PLANLAGT TILTAK: SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Reguleringsplanen for (S-4714 ) ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne:

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Gro Borgersrud Fra: Mariann Dalseth Sendt: 26. august 201310:38 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Anmodning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B ENDRING AV REGULERINGSPLANEN FOR LILLEHAMMER SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Forslag (Lillehammer Taarn as ved Code Arkitektur AS, GS): 27.5.2015 Revidert (Lillehammer

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295

FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295 FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295 1. REGULERINGSGRENSE Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet fra 05.09.07,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/4304-1. Oppstart av detaljregulering 301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt"

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/4304-1. Oppstart av detaljregulering 301 Hønengata 40-44 boligprosjekt SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/4304-1 Arkiv: Oppstart av detaljregulering 301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt" Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Redegjørelse / Estetisk redegjørelse

Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Nytt tilbygg og ny garasje. Høymyrmarka 178 1391 Vollen Gnr/Bnr: 67/489 Asker kommune Tiltakshaver Geir Eng og Anne Gunnarsen Eng Generell beskrivelse Eiendommen er

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT Deltakere: Geir Rødseth Utbygger Finn Dyb-Sandnes Utbygger, OBOS Synnøve Devold Arkitekt, Plot Grete Valen Blindheim Arkitekt, Plot John Fylling Plan og bygning Terje Bratholm Eidsvik Plan og bygning (ref.)

Detaljer

16.10.15 NDE VEI, DEL AV BALLPLASS. Stamhusveien. Oslo Leiv Eiriksson Senter. Trondheim. tegn_3 +47 08 346. www.tegn3.no

16.10.15 NDE VEI, DEL AV BALLPLASS. Stamhusveien. Oslo Leiv Eiriksson Senter. Trondheim. tegn_3 +47 08 346. www.tegn3.no VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR STAMHUSVEIEN 43DEFG,, DEL AV TILGRENSENDE FRIOMRÅDE, DEL AV TILSTØTENT NDE VEI, DEL AV STAMHUSVEIEN 22, DEL AV STAMHUSVEIEN 24, DEL AV BALLPLASS SVEIEN 2, 4, 6 OG DELL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Bolig med to boenheter med tilhørende anlegg, herunder støttemurer, garasje, carport, parkering og utomhusarealer. ADRESSE

Bolig med to boenheter med tilhørende anlegg, herunder støttemurer, garasje, carport, parkering og utomhusarealer. ADRESSE Redegjørelse søknad om rammetillatelse Øvre Fantoftåsen 42, Gnr 12 Bnr 104. Bergen 04.07.14 Eiendom : Gnr 12 Bnr 104. Adresse : Øvre Fantoftåsen 42. Tiltakshaver : Sverre Berg og Bjørg Fantoft Saksnummer

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer