Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Se adresseliste Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Arkivkode: BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - MARSTRANDGATA 10. Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med saksnummer Send melding til hvis dere har spesifikke og konkrete innspill til oppstartsmøtet. Alle berørte parter blir varslet om oppstart av planarbeidet etter oppstartsmøtet. Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen. Følg fremdriften på Saksinnsyn: / (intranett) / (internett) oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e- postadresse: Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til etaten. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Likelydende brev sendt til: Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bymiljøetaten, Postboks 96 Grønland, 015 OSLO, Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

2 Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-RKZZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato: : Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som KARI FAUSKE Ansvarlige Fagkyndig Firma Organisasjonsnummer Adresse Rådhusgata 27 Postnummer 0158 Poststed NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Gjenta e-post Kontaktperson for prosjektet hos fagkyndig Forslagsstiller/tiltakshaver Firma Emelie Tornberg Organisasjonsnummer Adresse CHOKOLADEFABRIKKEN UTBYGGINGSSELSKAP AS Postboks 6444 Etterstad PBE002-RKZZ Side 1 av 6 Postadr: Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

3 Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Postnummer 0605 Poststed OSLO Telefonnummer E-post (kvittering sendes hit) Kontaktperson for prosjektet hos forslagsstiller Rune Carlsen Innledende informasjon om forslaget Eiendomsopplysninger Gårdsnummer 227 Bruksnummer 25 Adresse/Stedsnavn Marstrandgata 10 (tidl. Københavnegata 11) Eiers navn Bydel Bakgrunn for og hensikt med prosjektet. Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart? Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap AS Bydel Grünerløkka Bebyggelsen på tomta er revet. Gjeldende reguleringsplan åpner ikke for ny bebyggelse dersom eksisterende bebyggelse går tapt. Ny plan vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan. Området vurderes omregulert med sikte på å tilrettelegge for oppføring av nybygg for barnehage- og boligformål. Nei Karttjeneste Vedlegg Oslokart.pdf PBE002-RKZZ Side 2 av 6 Postadr: Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

4 Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer * Hvilke overordnede planer gjelder for planområdet, hvilke føringer gir de, og i hvilken grad følger prosjektet opp disse føringene? Gjeldende regulering * Eksisterende miljøsituasjon (naturmangfold, samferdsel, støy, trafikk) Eksisterende bebyggelse og bruk * Kommuneplan 2004 av : Føringer er kommuneplanens visjon for Oslo som fjordby, kunnskapsby, kulturby og miljøby. Byutviklingen skal skje i samsvar med byøkologiske prinsipper. Planen forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn profil. Planen legger opp til økning av boligmassen og ivaretakelse av bevaringsverdige objekter og miljø. Målet i arealdelen er tilrettelegging av tilstrekkelig antall boliger for dekking av en antatt boligetterspørsel frem til år 2020 på drøye for en forventet befolkningsvekst på ca i samme periode. Kdp 1, Kommunedelplan for Oslo indre by av : Planområdet ligger innenfor oppgraderingsområde for bolig, hvilket innebærer at boligfunksjonen skal være overordnet. I sentrale områder skal det bl.a. stimuleres til økt boligbygging tilpasset aleneboende og med hovedvekt på 2- og -roms leiligheter. I tillegg til økning i boligmassen legger kommunedelplanen også vekt på ivaretakelse av bevaringsverdige objekter. Gjeldende planer for området reguleringsplan for Malmøgata 5, Stockholmgata 10 og 12, Marstrandgata 8 og Københavnegata 11, S-4465 av Selve planområdet er i dag regulert til spesialområde bevaring (forretning, kontor, bevertning, allmennyttig formål (barnehage, kultur, undervisning)). Ingen naturmangfold. Hele planområdet består av byggegrop etter bebyggelsen som nå er revet. Området ligger sentralt til på Grünerløkka. Området er forholdsvis lite trafikkert (sentrumsgater), men det er noe støy knyttet til industrivirksomhet på naboeiendommer. Området har god offentlig kommunikasjon. All bebyggelse i planområdet er revet, iht. gitte tillatelser. PBE002-RKZZ Side av 6 Postadr: Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

5 Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Enkel stedsanalyse (erstatt gjerne med enkel stedsanalyse som lastes opp, se eksempel) Illustrasjoner til stedsanalyse Vedlegg Eiendommen tilhører den opprinnelige Nidar-Bergene Sjokoladefabrikk. Beliggenheten er sentralt i bydel Grünerløkka med umiddelbar nærhet til Dælenga idrettsplass (vis a vis), Grünerløkka skole, Freiaparken og Sofienbergparken. Grünerløkka betegnes som populært og etablert boligområde med godt utbygd servicetilbud og god offentlig kommunikasjon med buss og trikk. Situasjonsplan2.pdf Bygg B_ortho.pdf Forslagets hovedgrep Beskrivelse av hovedgrep Hvordan er forslaget tenkt løst? Presenter skissen av byplangrepet (se forklaring nedenfor) kort med fokus på det overordnede: Formål, disponering av tomta (atkomster, utearealer og plassering av bygningsmasse og anlegg) Området vurderes omregulert med sikte på tilrettelegge for oppføring av nybygg for barnehage- og boligformål. Forslaget går ut på fire-etasjes nybygg (gesimshøyde 12,5 m mot gate) med barnehage i to etasjer og overliggende leiligheter i to etasjer. Kjeller ønskes etablert i forlengelsen av kjeller på naboeiendommen. Eksisterende bygning er revet ihh til allerede gitte tillatelser med dispensasjon. Konsekvenser for området vil foruten økt byggehøyde i hovedsak være av visuell karakter, bl.a. nye nivåer og endret takutforming i forhold til eksisterende bygning. Nybyggets uttrykk vil bli tilpasset omkringliggende bebyggelse og vil få en åpen fasade som muliggjør utadrettet virksomhet i 1. etasje. Det legges opp til takterrasser i bakgården. Atkomster til eiendommen vil nå være fra gate og gårdsrom. PBE002-RKZZ Side 4 av 6 Postadr: Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

6 Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skisse av byplangrep og prinsippsnitt Vedlegg Situasjonsplan.pdf Plan 1.pdf Plan 2.pdf Plan.pdf Plan 4.pdf Takplan.pdf Plan U1.pdf Snitt 1-1.pdf Snitt 2-2.pdf Snitt -.pdf Fakta om forslaget Arealstørrelse Planområdet totalt: ca. 40m² Arealbruk og foreslåtte formål Uteoppholdsareal (for skoler, barnehager, sykehjem og boliger) Utnyttelse Høyde Trafikk og parkering 1/2 barnehage 1/2 boliger Uteoppholdsareal internt i planområdet vil være på balkonger og takterrasser. Ytterligere uteoppholdsareal utenfor planområdet avklares. Nybygget vil få omtrent samme fotavtrykk som den tidligere bygningen på eiendommen % BYA vil være tilnærmet 100 %. Maks 4 etasjer, dvs. gesimshøyde ca. 14 meter. Ingen vesentlig endring i trafikksituasjonen. Parkering avklares. PBE002-RKZZ Side 5 av 6 Postadr: Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

7 Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Videre prosess Redegjør for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensutredning Medvirkning i videre prosess Hvilke hovedutfordringer har forslaget? i Oslo kommune vil vurdere nærmere om det er behov for begrenset KU, jf. 4 i forskriften, knyttet til høyder på bygg. Behov for evt. folkemøte avklares når innspill til oppstart regulering er kommet inn. Hovedutfordringen vil være å tilpasse ny bebyggelse på området som tidligere er regulert til bevaring. PBE002-RKZZ Side 6 av 6 Postadr: Boks 64 Sentrum 0102 Oslo Telefonnummer E-post:

8

9 Oversiktskart Gårdsnummer: 227 Bruksnummer:25 Dato: Copyright (C), Oslo kommune m

10 Fagerheimgata K benhavngata Dælenenggata Marstrandgata Ferdiggrad: Tegningsnavn: D SITUASJONSPLAN Tegningsnr.: A-O Fag. Del. Type. Etasje. Løpenr. Rev. N BYGGETRINN 1 KØBENHAVNGATA BYGGETRINN A BARNEHAGE B MARSTRANDGATA Marstrandgata Københavngata Parkeringsplass Malmøga t a Stockholmgata F BYGGETRINN BYGGETRINN 2 MALMØGATA E D C Stockholmsgata BYGGETRINN 2 BYGGETRINN 1 STOCKHOLMSGATA A Prosjekt nr.: Prosjekt: CHOKOLADEFABRIKKEN ARK RIE RIBR Narud Stokke Wiig AS Oslo Elprosjektering AS NEAS AS RIB Frederiksen AS Totalentreprenør: BundeBygg AS RIV UnionConsult BORO VVS og Miljø AS LARK Gullik Gulliksen AS SITUASJONSPLAN 1 : 500 Stockholmgata Malmøga t a Byggherre: Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap AS Dato: Målestokk: Format: Tegnet av: Kontrollert av: Siste rev. dato: :500 A1 LR ET Ferdiggrad: Tegningsnavn: Tegningsnr.: Rev. D SITUASJONSPLAN A-O Fag. Del. Type. Etasje. Løpenr.

11

12 $$& $#$ (0)&&%(%(0(%&&&#:$%;:$%(%$< %0# $%#($#$ %#&&$0&#0:=#$(&#%&0 #&&$ 0:0:($&(:&&%$&$')'(>=($ %$&>&#$#$ %%#&'$#$ #>(%$&000& $#$? %0#&&)'(>=($ ($&>=($'$#$ >&#&:#&&$& $#$ $&$'$: >$$ %&#>& $#$ >&#$'%$# (>=($( 0($&#$ $%#$#$ #& $#$ $)( #&&)'$# &##$ #$ #%& '$#%&($)# ),5+**,5-&*+* 4- >& &*+*,- > )*2&68.98, 4 #$ #%& (&&0'&? >#$ & & 4 &/ &*, ),./,-,./- (()#$ # # ( 228,./,+* $ # ),5,+/ #% %%* **7,,- 7/25BC,+//>C6**+* 2 /8 > //- ),- &*4- ),5+**,5-&*+* 4- >& &*+*,-,22,4- - & > )*2&68.98, +,45-4

13 %.4' %10/65%10/ %.14.0/./1.51/8.4%.0% /./ 55/44151%09'94%:/184 0: :40111%.; 0/1%/./'94%:/184 /41:/ :.%115/./1. 91/5:0.:%1.:.%9%0%. 4%:/ %.11.1/'41 /./'9%.1.. ')&) &( < ( '&%$*,&-, 4119;:. & ;&,,;&$$+> ( %& / ' % 2 24/4%'.// / &>)1?1.. 4$$, ') 1 &$,- >)*1.0 :2>$44 001$-1 / >$$ >$$ 1 *+ 2+ :A*$ &,1 %& #$ '& &( ')&) &( < /$$&( = = '&%$*,&-, 1()& (

14 '444045$)21515$512064'21764' $0 41' $0$629045'01$' 04 $6$ '144:):5'; ; :24040;51422$$2$'404< 12$'0):5'; ;29542:2404;0' :426;4410;'2404;0'4:'14'0 5';295425$ ' )52 0):4'02004 )+(+ (* = )('&,.#(/. * 522$:<;04 (#<#(..<( &&-#?## * '(# # # ) ' # # 55') & &. # )+2 #(&#./?+,2 01 ;?&# $&/2?&&?&&2,- - &(+A(B;#B,&(.2 '(# $%&# ) (# #(* )+(+ (* = # &&#(* > > )('&,.#(/. 2#*+(# *

15 1$88$&$8589.2&&$ $&&&5:816$;:816$96$8< 6.5#* $86$15-98$5865&$&$8.&$5$.:=$5$891&56&$.$1 5&$&$8* $.:.:98&9$$-:&$1$&6$8&$-$8>2>-91?=98* 6$.$15&$&2>-91?=98* 98&?=98>858$?&$51$$&-:5&$&$8&$858$* $8&$-$8>$8-:?886&5?1&$858$?&$51$8>16$815$ -91?=989.98&$ $*15$&$858$8$29$$$ 5&$&2>$81$5$&558* $% 2(++, &+(+), $&A &+(+)*, * 2+*10*&'*$)* '* * &'' # # () ** $& * * $& * 1 &) &+* * # 2 $ 1 7 -)*, # -), 7991$25$8 5$ 8B((+ 9)0$0')(+ 8$ 5 $&, 5 2() &0', , 56?(7) (0 740CD(?D++(+))0)' 00(00() 1,./0), 2, &+, 00, **,, $& ()*, ** 2(++, &+(+), $&A &+(+)*, 2+*10*&'*$)* '* *

16 ,4774#47278)-##45858)8((514###297,541:97, ; 5) ,2( #4#47)#4124)9<42478,#25#4)4, 12#4#47 4)9)987#18414(9#4,4#547#14(147=1-=1(18,>< #>44#2( #4=727412>854147#4))44)4,#4727? 514)4,12#4#-=1(18,><87 87#1><87=72741>#142,441#(912#4#47# #14(147=147(91>775#2>,#472741>#142,47=,547,24 (18,><878)87# ,24# #4#-=147,424#227 - %$$ ' #$%$&' #$%$&' -$,+#.04&0 1 8((#1#)=#4?14> # %&&?00?%$$$+%+%$/& 1 4# 1, #& #$ - 4, 6 (&' (&' A%%$ 688, &+4+0&%$ 74 4# ' 12 - %& #+0'.$$.$$/',' )*+&' -' #$' - %$$ ' #$%$&' 125 >%6& $)%+ 6/+ BC%>C.$$%$&&+&0 #$%$&' 1 ++' '' 1 4# ++%++%& -$,+#.04&0 %& ' 1

17 *555256'66'6275*875*659 '2 5* '2'7:256*2'* 25 '7'76567*55;;6*<:65 5<25252;5252<65'''*525= '*2;6*<:65 65<:65;525<2* ;57<552<*525<2*5;*5*2 6*<:656' * ;5* , 5>, +*).0&+$10 6';=<25 $+%&=& +00=+#))/& $?& &, *+&# %& #& * 4 #$%& #$%& 466* )#)0 #$%& % #&+)& 0 1?-../ *+&# '()&#%% # +& &+, , 2 5> <#4#?)&66 #')$1 4/#%#)+-A+B %%<&B.)%+0 #& #)) &+,?))%?))% +*).0&+$10 &,-+&#,

18 18898:8;:88< 8 988:998 :::8=1= 888=8> 81= =: =:8=8 81 1= 1#(&$$(0) #$%&%$'%02%) #$%&%$'%() #2 10$#/46#-0'+#76#%( => #2 0-* #,'- #$% *%-( 1 (*'+#,-%() (*'+#,-) 91 '/*/6(*'+#,-#(&%$ 1(##(&,'#% 8 88*$&/+7 4$$5#((#) 5*,*/0#B0C(&,,#%-C4$$&%$''#/',06 0-*)./#'-*,,) 1*(0-) #$%#-02) 1#(&$$(0) #$%&%$'%02%) #$%&%$'%() *%-(*//#(-02) )?)? 10$#/46#-0'+#76#%( &'-#(#20-*) #2

19 *6, *487* *647:6*4* 77667*4;,;6*:6 444;64*< 4*,;6*:6 6:6;*7 ;74**;*4* 6*:6664*,6,;*,. +.# +-# = #,+*)/1'+%21 -,67*6, - *+'$ &' $', * 5 $%&'# $%&'# 566*, 6)$)1$%&' = #,. & $'+)'12#?./ 4 $5$?)'66 44$ )%2?)) &?)) & /0# 50$&$)+.A+B &&'B/ )&+1 *+'$# ()'$&&#,$+'# '+-#,. +.# +-# = # $'$))'+-# # ># >,+*)/1'+%21 '-.+'$# -

20 : ;;6+:6 444;64+< 4+;6+:6 6:6;+7 ;74++;+4+ 6+: ;+ #.#,.$,- $ = #$,+*/1(,&21 # - 6;< &,'(<(#,11<, %**0(#&?(#( %(#,11&?(#( - +,(% '( % (# + 5 #%&'( #$ #%&'($ 6*%*1#%&'(# = $ #.#' %(,* (#1# 2#$?./ /0##$ 4 % 5%?*(66 44%*&2 50%'%*,.A,B#'' (B/ *',1?**'?**' +,(%$ )*(%''$ %#,($ (,-$ $ >$ > #.#,.$,- $ = #$ % (#%**#(,-$ (#-.,(%$,+*/1(,&21 # -

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 05.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201312138-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 VIDERESENDING - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - PETER MØLLERS

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten I : : : : : P1aI1- Og bygningsetaten I I for prosjektet hos fagkyndig Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 23 49 1000 postmottak@pbe.os1o.kommune.no ' ' Oslo kommune 0102Oslo PBE002-BAAZ Side 1 av 6 Adresse Postboks

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 19.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201312378-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - THORVALD MEYERS GATE 68.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCHZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:02.12.2014 12:21 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om

Detaljer

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING NARVESENS VEI 8 - GLADENGVEIEN 12-14

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING NARVESENS VEI 8 - GLADENGVEIEN 12-14 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 29.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201412912-2 Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING

Detaljer

Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2

Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2 Saksnr: 201412170-2 Side 2 av 2 Likelydende brev sendt til: Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten. Bestillingav oppstartsmøte. Bestilling av oppstartsmøte. Innsendingsdato: :37.

Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten. Bestillingav oppstartsmøte. Bestilling av oppstartsmøte. Innsendingsdato: :37. o o o Oslo kommune Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-MJZZ Bestillingav oppstartsmøte Innsendingsdato:10.09.2013 13:37 Innlogging ID-porten-innlogging Innlogget hos ID-porten SOTY1 ivaretar

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Fl 512 YtKAle. y Dato: 16 07 2014 Deres ref Var ret (saksnr) 201409773-2 Oppgis alllid sod henvendehe Saksbgh Arkigkode 512 1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - PLOGVEIEN 22

Detaljer

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med Saksnummer 201412919.

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med Saksnummer 201412919. Oslo kommune Se adresseliste Dato: 29.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201412919-2 Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE Arkivkode: 512.1 - VIDERESENDING - Vi orienterer

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-CHLZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:29.02.2016 15:54 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YYZZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:16.06.2014 10:35 Innlogging ID-porten-innlogging

Detaljer

Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2

Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2 Saksnr: 201412329-2 Side 2 av 2 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCCZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:15.09.2014 15:19

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler

ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler Postboks 91. 105 HASLUM. Mobiltelefon: +47 911 0 99 E-mail: fandler@online.no. Org.: NO 97009790 MVA Til Bydel Grünerløkka Boks 18 Grünerløkka 0505 OSLO Haslum den 17.04.01

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: KLADD Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:NaN.NaN.NaN Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 16.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310705-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - SOFIENBERGGATA

Detaljer

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4283 Vedtaksdato: 18.12.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Plan- og bygningsetaten Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser med forenklet saksbehandling for

Detaljer

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Området foreslås regulert

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten LMR ARKITEKTUR AS Rosenkrantz gate 15 0160 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201513458-5 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 18.12.2015 Saksbeh: Kristin Østerhus Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 14.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301689-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingrid Strand Heiberg Arkivkode: 531 Byggeplass: HASLEVEIEN

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS kommune kommune Planog 95 V/ V/ Stig Stig sn0rd@0n1ine.n0 sn0rd@0n1ine.n0 Dato: 19.06.2014 Dato: 19.06.2014 Deres ref: Deres ref: Vår ref Vår ref (saksnr): (saksnr): 201404510-8 201404510-8 Oppgis Oppgis

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 05.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106607-41 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200867-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 13.02.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201401897-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - NORDRE GATE

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.5.2017 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 REF. 201500827 GNR. 230/BNR.279, GNR. 230/BNR.280, GNR. 230/BNR.281, GNR. 230/BNR.282 SCHWEIGAARDS GATE 40-46 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Detaljer

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE Krav til planprosessen Plan- og bygningslovens (pbl) 12-8 krever at det forut for oppstart av reguleringsplaner avholdes et formelt oppstartsmøte: «Når forslagsstilleren er

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent: Deltakere fra kommunen: Vi gjør oppmerksom på at all kommunikasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Denne forsiden er automatisk generert. Brevet starter på neste side.

Denne forsiden er automatisk generert. Brevet starter på neste side. Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo SELJEVEIEN 35 OG 37 BOLIGSAMEIE OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666 St.Olavs plass 0129 OSLO Kunngjøringsbrev - Strategisk plan for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg boligbebyggelse.

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 Bergen KOmmune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 26.06.15 SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 I forbindelse med at det søkes om riving av deler

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

Sak 7/10 Klagesak til bydelsutvalg - Thorvald Meyers gate 73

Sak 7/10 Klagesak til bydelsutvalg - Thorvald Meyers gate 73 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sak 7/10 Klagesak til bydelsutvalg - Thorvald Meyers gate 73 Arkivsak: 200901809 Arkivkode: 531 Saksbehandler: Eigil Jakobsen Saksgang Møtedato Saknr Byutviklingskomiteen

Detaljer

Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Dato: 22.09.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE Kartutsnitt fra reguleringsplan Sørsia bydel. Område 2 B1. er vist med rødt omriss. Planid: 1702_2011001 Utarbeidet

Detaljer

V-1.30.U2 Situasjonsplan (orienterende, blir levert i entr. K201 - grunn og betongarbeider) 1:250 V-2.30.B41 Bunnledningsplan bygg D

V-1.30.U2 Situasjonsplan (orienterende, blir levert i entr. K201 - grunn og betongarbeider) 1:250 V-2.30.B41 Bunnledningsplan bygg D Prosjekt: 98018001 Gand Videregående Skole D2.1 Tegningsliste VVS Tegn.nr (98018001) Tegningsnavn Målestokk V-1.30.U2 Situasjonsplan (orienterende, blir levert i entr. K201 - grunn og betongarbeider) 1:250

Detaljer

Tronnofoten Eiendom AS

Tronnofoten Eiendom AS Tronnofoten Eiendom AS Reguleringsplan for TRONNOFOTEN(OPPRINNELIG FORSLAG) (Omr. B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) Dato 19.09.2008 Rev. A 18.12.2008 Prosjekt nr. L06050 Bakgrunn Planområdet omfatter

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT Deltakere: Geir Rødseth Utbygger Finn Dyb-Sandnes Utbygger, OBOS Synnøve Devold Arkitekt, Plot Grete Valen Blindheim Arkitekt, Plot John Fylling Plan og bygning Terje Bratholm Eidsvik Plan og bygning (ref.)

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref Sandefjord KO/ 15171brv01

Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref Sandefjord KO/ 15171brv01 Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref. 3202 Sandefjord KO/ 15171brv01 Att.: Dag Yttri CHR HVIDTSPLASS 3 forespørsel om regulering Viser til møte med kommunen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev A/S Verftsgata 48 7800 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/7030-15 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 22.08.2013 Privat

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne:

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Gro Borgersrud Fra: Mariann Dalseth Sendt: 26. august 201310:38 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Anmodning

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Boen gård. Detaljregulering. Plannummer 1394 Saksnummer 201302153 Møtedato 03.12.2013 MØTEDELTAKERE Konsulent Fra kommunen Referat sendes Faveo: Gunnar Grana Sivilarkitekt Janicke

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

FRA DRØM TIL VIRKELIGHET Wexels Plass

FRA DRØM TIL VIRKELIGHET Wexels Plass FRA DRØM TIL VIRKELIGHET Wexels Plass Situasjonsplan drømmen 1 år 15.juni 06 ::: første spadetak Mye prosjektering 05.aug 05 ::: første rammesøknad innsendes 2 år 23.juni 05 ::: foreløpig reguleringsbestemmelser

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Se adresseliste Dato: 02.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201311488-3 Oppgis alltid ved henvendelse Arkivkode: 512.1 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - PETER MØLLERS VEI 15.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200606-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Stig Arne Lærkerød

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 103/2014 BUK-sak 17/2014 Dato: 08.07.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2012/155

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato: 23.08.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Oppstartmøte for reguleringsplaner (plan- og bygningslovens 12-8)

Oppstartmøte for reguleringsplaner (plan- og bygningslovens 12-8) Oppstartmøte for reguleringsplaner (plan- og bygningslovens 12-8) Formål med oppstartmøte Søker skal avholde oppstartsmøte med kommunen før planarbeid varsles. Oppstartsmøtet har som formål å opprette

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Låveveien, Skøyenåsen Område- og prosessavklaring til Fagkyndig

Låveveien, Skøyenåsen Område- og prosessavklaring til Fagkyndig Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 512.1 Låveveien, Skøyenåsen Område- og prosessavklaring til Fagkyndig Dato: 05.06.2013 Saksbehandler, team: Christian Trender, OP1 Forslagsstiller: Aristo Holding AS

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer