ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE"

Transkript

1 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : e-post: Revidert mai 2012

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Presentasjon av Vilberg barnehage side 4 Dagen i Vilberg barnehage side 6 Faste aktiviteter side 8 Samarbeid med hjemmet side 9 Barnas utstyr side 13 Annen informasjon side 14

3 3 INNLEDNING Dette heftet inneholder nyttig og nødvendig informasjon om Vilberg barnehage som er spesielt rettet mot foreldre og barn som har plass her. Det deles ut kun en gang, når barnet begynner i barnehagen.

4 4 PRESENTASJON AV VILBERG BARNEHAGE INNLEDNING Vilberg barnehage er en kommunal to avdelings barnehage som holder til i landlige omgivelser på Vilberg skole i Lensbygda. Barnehagen er trivelig og godt innarbeidet med stabilt, engasjert personale. Vi vektlegger å ha et trygt og godt miljø for barn og voksne med mye humor og glede, og god tid og mye rom for lek, både ute og inne. Barnehagen består av en småbarns avdeling med 6 plasser for barn fra 0-3 år, og en avdeling med 24 plasser for barn fra 3-6 år. HISTORIKK Barnehagen ble startet som en del av Østre Toten kommunale korttidsbarnehage i Siden da har både åpningstiden og størrelsen på barnegruppen blitt utvidet, og barnehagen har vært gjennom to utbyggingsprosesser, den siste sommeren FYSISK MILJØ UTE OG INNE Barnehagen holder til i underetasjen på skolen, med egen inngang på bakkeplan, og ble bygget om og pusset opp sommeren Vi har tilgang til gymnastikksal og sløydrom på skolen. Uteområdet byr på mange fine muligheter til å utfolde seg i lek og aktivitet, med store grøntarealer som inneholder fotballbane, sandkasser, huskestativ, klatrestativ, sklie og lekestue. Vi har også vår egen gapahuk med bålplass, og fine trær å klatre i. Høsten 2002 ble det på dugnad satt i stand vår egen turplass i "potetbubakken" som ligger i gangavstand til barnehagen. Dit går vi på tur så ofte vi kan på utedagene våre, og har også gapahuk der. I tillegg er det laget et innholdsrikt nærmiljøanlegg som sto ferdig høsten Her finnes hinderløype, klatrevegg og sykkelløype om sommeren og skøytebane, akebakker og skileik- anlegg med kuleløyper og skiløyper om vinteren. Nærmiljøet ellers byr på både skog og jordbruksområder, og det er kort vei til gårdsbesøk, og muligheter til å benytte skolens lavvo i Gaarderskogen og vår egen Pottitbubakke.

5 5 PERSONALGRUPPEN Personalgruppen består av en 100% styrer, to 100% pedagogiske ledere og to assistenter på Tyrihans (3-6 år), en 100% pedagogisk leder og en 100% assistent på Smørbukk (0-3 år). I tillegg er det ofte tilsatt ekstrapersonale i midlertidige stillinger for barn med spesielle behov. INKLUDERING Helt siden barnehageåret 88/89, har Vilberg barnehage gitt tilbud til barn med spesielle behov. Vår målsetning er; AT ALLE BARNA SKAL INKLUDERES I GRUPPENE ut ifra egne forutsetninger og behov. Barn med spesielle behov, er barn som trenger ekstra hjelp av en voksen i forskjellige aktiviteter/situasjoner, og det er derfor ansatt ekstra personale til dette. Det kan være assistent, spesialpedagog eller støttepedagog. Det ekstra personalet i barnehagen er en naturlig del av personalgruppa, og det kan være en av de faste som har denne arbeidsoppgaven. Uansett om et barn trenger mye eller lite hjelp, er selvsagt alle barna alles ansvar, noe vi prøver å arbeide bevisst for. I og med at vi ønsker at barn med spesielle behov skal inkluderes på lik linje med alle de andre barna, vil mye av treningen foregå i daglige situasjoner blant de andre barna. Det blir dermed en naturlig ting som også andre barn kan dra nytte av. Av og til kan noen barn ha behov for å trene på et eget rom, men da kan ofte et annet barn få være med, noe som kan gå etter tur, slik at alle får et innblikk i hva som foregår der.

6 6 DAGEN I VILBERG BARNEHAGE DAGSRYTME kl / kl kl kl kl kl kl Barnehagen åpner Frilek Frokost serveres i barnehagen. Morgenmøte, samlingsstund, styrte aktiviteter og frilek på hver sin avdeling. Formiddagsmat - serveres i barnehagen. Vi dekker på bordet og smører maten sammen med barna. Stelling Hviling for de som har behov Frilek ute / inne. Ettermiddagsmat, serveres i barnehagen. Frukt og brød/ knekkebrød. Hviling. Frilek ute / inne Barnehagen stenger.

7 7 BRINGE / HENTESITUASJONEN Vi ser det som svært viktig for barna at vi møter dem i garderoben når de kommer om morgenen. Dette for at barn og foreldre skal føle seg velkommen, og for å skape trygghet for barna. Gi oss et signal dersom vi er opptatt og ikke hører at dere kommer, eller hvis dere kommer etter at samlingsstunden har begynt. Vi ser det som like viktig at det er en av personalet med i garderoben og tar avskjed når barna går hjem om ettermiddagen, som å ta i mot ved ankomsten om morgenen. Her kan vi fortelle litt om hvordan dagen har vært for det enkelte barn, og ta opp mer praktiske ting. Ofte vil det også henge en Dagen i dag- lapp i garderoben. Der forteller vi litt generelt om innholdet i dagen som har vært. Både morgen og ettermiddag kan det skje at vi ikke har tid til å være i garderoben hele tiden, og må gå litt til og fra. Dette fordi vi er mindre personale på denne tiden, og har mange barn og oppgaver å ta oss av. Etter at foreldrene har kommet for å hente er det de som har ansvaret for barnet. Vi oppfordrer til at barna ikke får gå opp på parkeringsplassen alene. Vi presiserer at barnehagen stenger kl Henting utover stengetid medfører gebyr.

8 8 FASTE AKTIVITETER TURDAGER Vi har arbeidet med Friluftsliv i flere år, og har innarbeidet en fast turdag hver uke for de eldste barna( de over 3 år), der vi enten går på tur til uteplassen vår i "potetbubakken", reiser på tur til områder i nærmiljøet eller på Totenåsen, eller bare er ute i barnehagen. For de minste barna vil vi prioritere å bruke mest utetid i barnehagens eget uteområde. Det varierer når utedagene er, men det blir delt ut egen oversikt over disse dagene. Da må barna ha med egen tursekk med matpakke og drikke, og et enkelt skift. I tillegg til de faste utedagene, hender det vi går på spontane turer i nærmiljøet. GRUPPER Som en arbeidsmåte vil vi dele inn barna i grupper en eller flere ganger i løpet av uka. Det kan være primærgrupper, der barna er sammen med sin felles primærkontakt, eller det kan være aldersinndelte grupper. Barna deles i primærgrupper for eksempel i påkledningssituasjonen, som sikrer enda mer kontakt mellom primærkontakt og primærbarn, eller når vi er på tur. De aldersinndelte gruppene kan for eksempel være lesegrupper, der bokas innhold er tilpasset barnas alder og modning. BURSDAGER Når barna har bursdag, feirer vi det slik i barnehagen: Vi henger ut flagg om morgenen. Foreldrene sender med barna kake, is, gelè eller frukt. Den som har bursdag er midtpunkt denne dagen, og blir gjort ekstra stas på. Vi dekker eget bursdagsbord til formiddagsmaten. Bursdagsbarnet blir sunget for og får krone og en fin stein fra barnehagen. TRADISJONER I VILBERG BARNEHAGE I forhold til årstider og høytider har vi våre tradisjoner som gjentas år etter år og som barna alltid venter på. Eksempler på det kan være bærturen om høsten eller adventsstundene før jul. Andre tradisjoner kan være Høsttakkefest med besteforeldre eller påskefrokost med foreldrene. Alle disse markeringene står merket av i månedsplanene dere får utdelt, og en del kommer det egne invitasjoner til.

9 9 SAMARBEID MED HJEMMET OPPSTART I BARNEHAGEN Når barnet begynner i barnehagen, er det viktig at tilvenningen blir så smidig som mulig for barn og foreldre. Når barnet har tatt imot plassen, vil det bli invitert på besøksdag i barnehagen før sommerferien, for å bli litt kjent og for å hilse på barn og voksne. Dette gjør at barnet vet litt mer om barnehagen når det starter opp om høsten, og som kan lette oppstarten noe. I god tid før oppstart vil det bli sendt ut brev med informasjon om de rutinene vi har ved oppstart. Den første dagen i barnehagen vil barnet bli møtt av en voksen som skal være barnets primærkontakt, som skal ha hovedansvaret for barnet i innkjøringsperioden, og som vil gi den informasjon som er nødvendig. FORELDRESAMTALER Foreldre \ foresatte vil bli innkalt til samtale om barnets trivsel og utvikling en til to ganger i løpet av året. Primært vil de nye få samtale på høsten. Etter jul vil de andre få samtale. Dere kan selv be om samtaler utover dette. FORELDREMØTER Det innkalles til tre foreldremøter i løpet av året. Et for de nye foreldrene tidlig på høsten, og et på høsten og et på våren for alle. Tema på møtene går mest på barnehagens innhold og arbeidsmåter, generell informasjon og andre samarbeidstema. Det er også litt opp til foreldrene om det er tema som ønskes tatt opp. Det er også aktuelt å leie inn foredragsholdere utenfra, og møtene kan godt ha form av gruppearbeid / diskusjoner. OPPSLAGSTAVLEN I hver garderobe er det en oppslagstavle der vi henger opp beskjeder til foreldrene. Der henger også oversikt for hva vi gjør hver dag. Gjør det til en vane å se på den hver dag! Dette blir spesielt viktig i forhold til at vi har fleksibel ankomsttid.

10 10 MÅNEDSPLAN Vi deler ut månedsplan i begynnelsen av hver måned. Den viser en oversikt over innholdet for neste måned, hvilke aktiviteter vi skal ha og spesielle ting dere foreldre må huske på. Den følger årets naturlige rytme og er knyttet til årstider og ulike høytider i løpet av året, men har også rom for at ting kan tas på sparket hvis det dukker opp noe som passer elles ønskes tatt opp. Månedsplanen er knyttet opp mot fagområdene i Rammeplan for barnehagen, og vi vil for hvert enkelt fagområde ha bestemte målsettinger. Månedsplanen evalueres etter hver periode.

11 11 PRIMÆRKONTAKT Når barnet begynner i barnehagen, vil det få en primærkontakt som skal ha et ekstra ansvar for dette barnet og for kontakten med foreldrene. Denne primærkontakten har også andre barn som de er primærkontakt for, på småbarns avdelingen vil det være to til tre barn hver dag, på den andre avdelingen vil barna deles i tre grupper for hver primærkontakt. På grunn av delte plasser vil også barna i løpet av uka ha to primærkontakter. Mål for primærkontakter: Barna: - Sikre at alle barn får oppmerksomhet - Trygghet for alle, spre trygghet over til flere. - Lettere å skape oversikt. Foreldrene: - Trygghet for at barna deres blir sett. - Mer informasjon om eget barn. Personalet: - Trygg på at alle barna får oppmerksomhet - Bedre oversikt. - Lettere å følge opp hvert enkelt barn. - Jevnere observasjoner. Oppgaver for primærkontaktene: - Daglig kontakt med barna. - Observasjoner. - Ekstra oppfølging ved behov. - Tilvenning ved oppstart. - Ansvar for smågrupper. - Bidra til foreldresamarbeid.

12 12 SAMARBEIDSPARTNERE Vi har en del samarbeidspartnere utenfor barnehagen som vi har jevnlig kontakt med. Det kan være skolekontor, pedagogisk - psykologisk kontor, barnevern og helsestasjon. Styrer har også regelmessig samarbeid med de andre barnehagestyrerne i kommunen, og pedagogiske ledere og assistenter har sine egne nettverk sammen med de andre barnehagene. SAMARBEIDSUTVALG Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg i samsvar med Lov om barnehager 4, tredje ledd. Samarbeidsutvalget skal fungere som et samarbeidsorgan mellom barnehage, foreldre og eier. SAMARBEID MED VILBERG SKOLE I og med at barnehagen holder til i skolens lokaler, vil det bli en form for samarbeid ved at vi kan låne lokaler som gymnastikksal og sløydrom. Det felles uteleke- arealet fører også med seg lek mellom skolebarn og barnehagebarn, noe vi ser som positivt og som er med og letter overgangen mellom barnehage og skole. Det er i Østre Toten kommune utarbeidet en egen plan for overgang mellom barnehage- skole som barnehagen følger.

13 13 BARNAS UTSTYR Det er viktig at barna har klær og sko som er egnet til å bruke i barnehagen. De må ha egne innesko, som kan være sandaler, tøfler eller lignende. Det må være med skift, som gjerne kan ligge i barnehagen. Ellers må de ha klær tilpasset årstiden, regntøy, støvler eller varme uteklær ved behov. På turdager må de ha egen sekk til mat og drikke. I den varme årstiden ønsker vi at barna har med seg en egen drikkeflaske som kan stå i barnehagen. Klær og utstyr må være navnet. Barna som sover, kan sove i egen vogn i barnehagens vognskur ute. MÅLTIDER Frokosten varer fra kl til Til ettermiddagsmåltidet må barna ha med matpakke, mens barnehagen serverer frukt og drikke. Det er viktig å merke seg at på turdager må barna ha med to matpakker; en til ettermiddagsmaten, og en som skal ligge i tursekken sammen med drikke. ANNEN INFORMASJON (se også Vedtekter for kommunale barnehager i Ø. Toten) FORSIKRING Barna er forsikret på veg til og fra barnehagen og under det daglige oppholdet i barnehagen. Dette gjelder også turer i barnehagens regi. TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i barnehagen er underlagt taushetsplikt.

14 14 POLITIATTEST Alle som tilsettes i barnehagen må ha politiattest. SYKE BARN Når barna er syke, må de få slippe å være i barnehagen. Vær spesielt oppmerksomme når barna har oppkast/diare, da dette er svært smittsomt. Det vil lett føre til unødvendig fravær blant både barna og personalet. Etter anbefaling fra smittevernlegen, skal barn som har hatt oppkast/ diare ikke være i barnehage før tidligst 48 timer etter siste utbrudd. Dette ber vi dere respektere. MATPENGER Det betales matpenger for de måltidene barnehagen serverer. Barna får alle tre måltidene servert i barnehagen, inklusive frukt til et måltid og drikke. Unntatt fra dette er mat på utedager. Matpenger kommer som et tillegg på barnehageregningen, og det tas forbehold om endring av matpengesatsene i løpet av et barnehageår. EKSTRADAGER Det er anledning til å kjøpe ekstradager på dager da barnehagen har kapasitet til det. Dette må avtales på forhånd. FERIE / FRIDAGER Barna skal ha minst 4 uker ferie hvert år. Nærmere regler for dette finnes i Vedtekter for kommunale barnehager i Østre Toten. Dersom barna skal ha fridager utenom dette, er det viktig at barnehagen får beskjed, da det ofte er andre barn som gjerne vil kjøpe ekstradag. Det samme gjelder dersom barna er syke. PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert år. ( Se datoliste i Årsplan Del 2). Det er da stengt for barna. Revidert 03. mai 2012.