RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM"

Transkript

1 RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Heradstyresalen i Ulvik Møteplanen i Hardangerrådet iks godkjent med endring av gjeld som møteinnkalling. Agenda: Hardangerrådsmøte - Sakshandsaming Interessegruppe frå Vestsida i Ullensvang herad ved Inge Haustveit Skyss dialog om justeringar i ferjetilbodet ved Målfrid Vik Sønstebø, Åshilld Fossgard og Gudrun Einbu Presentasjon NIBIO Ullensvang ved Roald Sørheim Lunsj Hardangerrådsmøte Sakshandsaming fortset Kommunestruktur gjensidig orientering Møtet slutt Saker: Sak 30/15 Meldingar Sak 31/15 Høyring Forslag til endringar i Alkohollova av Sak 32/15 Møteplan 2016 for Hardangerrådet Sak 33/15 Høyring Planprogram Regional transportplan Sak 34/15 Høyring om eigedomsskatteleggingav arbeidsmaskinermv. i verk og bruk Sak 35/15 Orienterings og drøftingssaker Kinsarvik John Opdal Rådsordførar Jostein Eitrheim Dagleg leiar

2 Hardangerrådet iks Saksdokument Sakshandsamar: Trude Rinaldo Arkivsaksnr.: 15/91 DokID.: Arkiv: Saksnr Utvalg Type Dato HR-sak Meldingar Saksutgreiing og vurdering: Melding 1 Kopi av brev sendt frå Nasjonale Turistvegar Hardanger til Hfk Gjeld ferjetilbodet. Melding 2 Melding 3 Melding 4 Melding 5 Svar frå Justisministaren på brev om sentralisering av Utlendingsforvaltinga i Hordaland polititdistrikt, av Kopi av brev sendt frå Kvam herad til Hfk Gjeld innspel til justeringar av ferjetilbod. Svar frå Kjartan Haugsnes, Hfk på spørsmål om utsetjing av selskapskontroll, av Brev frå «Emigration expo» av Vidaresendt frå FtH. Framlegg til vedtak: Ingen framlegg til vedtak

3

4

5

6

7

8

9 HR-sak 31/15 Høyring Forslag til endringar i Alkohollova av Sakshandsamar Leiv Vambheim Saksvedlegg: Høyringsbrev frå Helse og Omsorgsdepartementet Sakstilfang: Høyringsdokument https://www.regjeringen.no/contentassets/d9176c44b5c44d4387c 6ceffc49fd1d4/horingsnotat-salg-av-alkoholholdig-drikk-l pdf Saksutgreiing: Helse og Omsorgsdepartementet har sendt på høyring endring av i alkohollova der ein opnar for gardssal av eigenproduserte alkoholhaldige varer over 4.7 volumprosent. Det er funne opning i EØS-avtalen for å gje slike ordningar innanfor «andre gjæra drikkevarer», som sider/cider frå Hardanger. Avgrensinga er 22 volumprosent, altså ikkje brennevin. Høyringa omfattar reglar for kven som kan selja, kva varer som kan seljast, krav til heilskapeleg konsept, produksjon/salstad, innsatsvarer, maksimum salsvolum og opningstider for sal. Departementet har i høyringsdokumentet vurdert sal frå gardsprodusent opp mot det rettslege, næringsmessige og alkoholpolitiske moment og kome til eit forslag som gjev stat og kommunar fullmakt til å gje slikt løyve. Departementet tilrår ein del, for dei naturlege avgrensingar, som heng saman med desse momenta. Saksvurdering: Eg har lese gjennom endringsframlegget og utveksla synspunkt med Hardanger Siderprodusentlag ved Asbjørn Børsheim og fått innspel frå Nils J. Lekve. Med dette som bakgrunn har eg forma ut eit forslag, der eg har hatt situasjonen i Hardanger i fokus med grunnlag i kva som er realistisk å få gjennomslag for. Eg har i uttalen lagt vekt på å gje departementet ros for at dette forslaget er kome og gjennomgåande vist til kva ein kan vera samd i for så å peika på kva endringar Hardangerrådet vil tilrå for at det skal ha utviklingseffekt for Hardanger. Eg viser til uttalen som også gjev framlegg til endringar og som har grunngjevingar for desse, slik at eg her kort skriv litt om nokre tema som er i framlegget: 5.1 Overordna om forslaget. Eg peikar på at dette forslaget skal ha same grunnlag som sal under 4,7 volumprosent i ein overordna og heilskapleg alkoholpolitikk. Forslaget er eit distrikts- og næringsutviklingstiltak. Den tilrådde endringa er ei svært begrensa ordning, primært for kulturbasert reiseliv, og vil svært lite påverka norsk alkoholforbruk. 5.2 Kven skal kunna selja? Eg peikar på at det må gjevast løyve til sal av eigenproduserte produkt over 4,7 volumprosent alkohol direkte frå produksjonstaden. 5.3 Kva varer vil vera omfatta av ordninga? Dette gjeld sider inntil 22 volumprosent alkohol med eller utan tilsetjing av brennevin. Alternativ b er med tilsetjing og vert tilrådd. Dette grunngjev me med at for produktutvikling og innovasjon, så er dette viktig. Det har ingen alkoholpolitiske konsekvensar om eit produkt er tilsett brennevin eller alkoholen kjem av gjæring. Både for produsenten og for myndigheitene som skal kontrollera, er det enklast å forhalda seg til inndeling slik at produkta er innan for alkoholgruppe 2 ( 4,7 22% ) 5.4 Krav om heilskapelg karakter og tilbod. Eg peikar på at det er naturleg at det også vert stilt krav om at sal av over 4,7 volumprosent utanfor Vinmonopolet skal ha heilskapleg karakter og seljast som eit nisjeprodukt på eigen gard. Det er viktig for produsentane at dei sjølve har hand om den kvalitetsmessige, kulturelle og opplevingsmessige delen av skjenking og sal av eigenproduserte varer. 1

10 5.5 Krav til produksjonsstad / utsalstad. Forslaget peikar på at det skal vera ein naturleg forbindelse mellom tilverkingsstad, skjenkestad og salstad. Men Alkohollova seier at det skal vera klart skilde salsstader og skjenkestader. Det betyr at ein må ha to butikkar. Eg meiner det er upraktisk for eit gardskonsept å skilja sal og skjenkestad slik alkohollova krev. Gardsturisme vert som oftast utøvd under små forhold og kostnadskrevjande investeringar til å skilja sals og skjenkestader kan verka avgrensande for den ønska utviklinga av den nye ordninga. Eg tilrår at kommunane kan få gje dispensasjon for å ha same lokale til skjenking, smaksprøvar og sal av alkohol i eit heilskapleg driftskonsept. 5.6 Innsatsvarene sin opprinnelsestad. Departementet vil ikkje tilrå krav om at innsatsvarene, td epla i sideren, skal vera frå eigen gard eller eigen region. Merkevara «Sider frå Hardanger» krev at alle råvarer og all produksjon skal vera basert i Hardanger. Eg vil tilrå å be om at det at kommunen kan krevja at råvarene må koma frå Norge og minst 50 % frå eigen region for at produktet har ein lokal karakter og heilskapleg karakter! 5.7 Volum som kan seljast per år. Departementet føreslår eit salsavgrensingstak på liter per produsent per år. Det er sjølvsagt vanskeleg å setja slike avgrensingstak basert på stipulert forventa omsetning. Eit salstak frå gardsutsalet bør ta høgde for framtidig vekst slik at ein ikkje må ny runde om dette temaet etter nokre år. Hardangerrådet iks tilrår ei volumavgrensing på liter per år per produsent og opning for at løyvegjevar i enkelttilfelle kan gje dispensasjon til høgare årleg volum. Den nye ordninga sel primært til gjester/turistar. Mykje av dette salet vil gå til utenlandske gjester og vil ikkje ha nokon effekt på alkoholforbruket i Norge. I praksis vil dette vera eksport og den alkoholpolitiske strategien i denne saka er vel ikkje å leggja begrensingar på eksporten. 5.8 Opningstider. Departementet drøftar 3 ulike forslag til å avgrensa opningstidene for sal frå eigen gard. Departementet tilrår alternativ b som gjev kommunen rett til å innskrenka og utvida salstidene innanfor lova si maksimaltid, klokka / Produsentane påpeikar på problemstillinga med søndagane. I eit heilskapleg konsept så vil smaking og påfølgjande kjøp vera ei naturleg del av gardsturismen. Bussgrupper som er på tur rundt omkring i landet har ei fast rute og kan ikkje tilpassa det slik at dei ikkje kjem på ein søndag. Eg tilrår å be om at det i lovendringa vert teke inn at løyvegjevar (kommunen) kan gje dispensasjon i visse høve ved td omvising av grupper til andre tider for å gje eit eingongsløyve etter søknad. Det aller viktigaste i denne saka er å få så god uttale at endringane vert støtta regionalt og at ein kan få dei gjennom i Stortinget. Det vil også vera nyttig om kommunane/herada gjev uttale kvar for seg eller sender melding om at dei støttar Hardangerrådet sin uttale. Antal innkomne svar er viktig for å visa engasjement for saka. Eg vonar på at dette vert gjort innan utgangen av Framlegg til vedtak: Innleiing. Hardangerrådet iks er Regionråd for dei 7 Hardangerkommunane/-herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda Ullensvang og Ulvik. Hardangerrådet iks har på møtet drøfta dei framlagde forslag til endringar av i Alkohollova om endringar i retten til sal av alkoholhaldig drikk mv og gjev slik høyringsuttale: 2

11 Hardanger er eit av dei største fruktdistrikta i Noreg og har lang tradisjon for foredling av frukt til både mat og drikke. Fruktbønder i Hardanger har vore i front ved utviklinga av produksjon av norsk fruktvin og sider i fleire hundre år og dei siste tiåra har dei kommersialisert dette som ei viktig inntekt til gardsdrifta både til sal og skjenking. Tilpassinga av det statlege regelverket ved lovendringa i 2011 har skapt eit solid grunnlag for gardar i Hardanger til å etablera gode reiselivstilbod og gardsturisme som suplement til inntektene på garden. Dette har vore medverkande til å halda produktiv jord i drift, styrkja busetnaden, auka folketalet og skapa optimisme i regionen. Hardangerrådet iks er svært positiv til at staten gjennom den føreslåtte endringa i alkohollova vil leggja grunnlaget for å vidareutvikla dette konseptet med å tillata sal av sterk sider direkte frå produsent. I Hardanger er det kompetanse og tradisjon for å tilverka både svak og sterk sider. Det er gjort eit godt arbeid for å finna det juridiske grunnlaget i EØS-reglane og avbalansera dei helsepolitiske momenta i dette forslaget. Hardangerrådet iks har stor tru på at lovframlegget legg til rette for meir utvikling av tilleggsnæring for fruktbruka i Hardanger og som gjev dei fleire bein å stå på. I tillegg vil dette gje positiv synergieffekt på to viktige næringar i Hardanger reiseliv og fruktdyrking. Uttale til lovendringane. I denne uttalen vil Hardangerrådet iks kommentera framlegga som kjem fram i høyringsnotatet punkt 5 og ber om at merknadane vert tek omsyn til i endringane i alkohollova 1-7a, 3-1 og 3-4a i tillegg til eit par dispensasjonsforslag. 5.1 Overordna om forslaget. Hardangerrådet iks er samd i at forslaget kjem inn i ein overordna og heilskapleg alkoholpolitikk. Forslaget er eit distrikts- og næringsutviklingstiltak. Den tilrådde endringa er ei svært begrensa ordning, primært for kulturbasert reiseliv, og vil svært lite påverka norsk alkoholforbruk. 5.2 Kven skal kunna selja? Hardangerrådet iks er samd i framlegget om at både statlege og kommunale myndigheiter skal kunna gje løyve til sal av eigenproduserte produkt over 4,7 volumprosent alkohol direkte frå produksjonsstaden. 5.3 Kva varer vil vera omfatta av ordninga? Hardangerrådet iks er samd i at ordninga er avgrensa til varer utanfor EØS-avtalen. Hardangerrådet iks tilrår Alternativ b i lovendringa. Dette grunngjev me med at for produktutvikling og innovasjon, så er dette viktig. Det har ingen alkoholpolitiske konsekvensar om eit produkt er tilsett brennevin eller alkoholen kjem av gjæring. Både for produsenten og for myndigheitene som skal kontrollera, er det enklast å forhalda seg til inndeling slik at produkta er innan for alkoholgruppe 2 ( 4,7 22% ) 5.4 Krav om heilskapelg karakter og tilbod. Hardangerrådet iks er samd i at det vert stilt krav om at sal av denne volumprosenten utanfor Vinmonopolet skal ha heilskapleg karakter og seljast som eit nisjeprodukt på eigen gard. Det er viktig for produsentane at dei sjølve har hand om den kvalitetsmessige, kulturelle og opplevingsmessige delen av skjenking og sal av eigenproduserte varer. 5.5 Krav til produksjonsstad / utsalstad. Hardangerrådet iks er samd i at det skal vera ein naturleg forbindelse mellom tilverkingsstad, skjenkestad og salstad. Hardangerrådet iks meiner det er upraktisk for eit gardskonsept å skilja sal og skjenkestad slik alkohollova krev. Gardsturisme vert som oftast utøvd under små forhold, og 3

12 konstnadskrevjande investeringar til å skilja sals- og skjenkestader kan verka avgrensande for den ønska utviklinga av den nye ordninga. Hardangerrådet iks ber med dette departementet om å føreslå endring i alkohollova slik at kommunane kan gje dispensasjon til å ha same lokale for skjenking, smaksprøvar og sal av alkohol i eit heilskapleg driftskonsept. 5.6 Innsatsvarene sin opprinnelsestad. Hardangerrådet iks har forståing for departementet si vurdering av å ikkje krevja lokale eller regionale innsatsvarer. Merkevara Sider frå Hardanger krev at alle råvarer og produksjon skal vera basert i Hardanger. Hardangerrådet ber om at det i desse førearbeida til Lovendringane bør presiserast at kommunen kan krevja for at råvarene må koma frå Norge og minst 50 % frå eigen region slik at produktet har ein lokal karakter og heilskapleg karakter! 5.7 Volum som kan seljast per år. Hardangerrådet iks er samd i at det av alkoholpolitiske moment bør setjast eit avgrensingstak for sal direkte frå produsent utanfor Vinmonopolet. Det er sjølvsagt vanskeleg å setja slike avgrensingstak basert på stipulert forventa omsetning. Eit salstak frå gardsutsalet bør ta høgde for framtidig vekst slik at ein ikkje må ny runde om dette temaet etter nokre år. Hardangerrådet iks tilrår ei volumavgrensing på liter per år per produsent og opning for at løyvegjevar i enkelttilfelle kan gje dispensasjon til høgare årleg volum. Hardangerrådet iks ser at den nye ordninga er å selja til gjester /turistar. Mykje av dette salet vil gå til utenlandske gjester og vil ikkje ha nok effekt på alkohol forbruket i Norge. I praksis vil dette vera eksport og den alkoholpolitiske strategien i denne saka er vel ikkje å leggja begrensingar på eksporten. 5.8 Opningstider. Hardangerrådet iks har forståing for dei alkoholpolitiske argumenta for å setja rammer for når sal skal kunna skje direkte frå produsentane, men vil påpeika at dette ikkje kan samanlikna med Vinmonopolet si opningstid når det gjeld både tilbod og sortement. Hardangerrådet iks støttar departementet og tilrår på det sterkaste alternativ b som gjev kommunen rett til å innskrenka og utvida salstidene innanfor lova si maksimaltid, klokka / Hardangerrådet iks vil påpeika problemstillinga med søndagane. I eit heilskapleg konsept så vil smaking og påfølgjande kjøp vera ei naturleg del av gardsturismen. Bussgrupper som er på tur rundt omkring i landet har ei fast rute og kan ikkje tilpassa det slik at dei ikkje kjem på ein søndag. Hardangerrådet iks ville sett det naturleg at ein produsent kan selja til grupper som har forhåndsbestilt omvisning med smaking. Hardangerrådet iks ber om at det i lovendringa vert tek inn at løyvegjevar kan gje dispensasjon i visse høve ved td omvising av grupper til andre tider for å gje eit eingongsløyve etter søknad. 5.9 Forhold til øvrig regelverk. Hardangerrådet iks er samd i at denne ordninga som sal av produkt utanfor EØS-avtalen forheld seg til dei andre generelle reglane for tilverking, skjenking og sal av alkoholhaldig drikk. Avslutningskommentar. Hardangerrådet iks vil med dette igjen visa til at dei tilrådde endringane i alkohollova opnar for næringsmessige og utviklingsmessige mogelegheiter for Hardanger som region. Dette er eit lenge etterlengta distriktspolitisk tiltak og vil medverka til at trenden i tida med lokalmat og lokal drikke får endå støtte fokus og omsetnad. 4

13 Hardangerrådet er samd med departementet si vurdering om at «Det er derfor ikke grunn til å tro at gjennomføring av et slikt forslag vil føre til økt alkoholkonsum blant befolkningen eller på annen måte få særlige negative alkoholpolitiske konsekvenser.» Hardangerrådet iks vonar at framdrifta i denne saka kan gje lovendring med verknad frå

14 I henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i alkoholloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i alkoholloven som åpner for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent. Forslaget stiller nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen. Høringsdokumentene finner du her: https://www.regjeringen.no/id Du/dere kan selv legge inn høringssvar direkte på denne siden. Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende. Høringsfristen er 22. september Postadresse Besøksadresse Telefon* Folkehelseavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Teatergt Marie Kristine Wexels 0030 Oslo Org no

15 Med vennlig hilsen Geir Stene Larsen (e.f.) ekspedisjonssjef Lilly Sofie Ottesen avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2

16 HR-sak 32/15 Møteplan 2016 for Hardangerrådet Saksvedlegg: Ingen Saksutgreiing: Hardangerrådet iks har bestemt at ein skal tidleg ut med møteplanen for å unngå at kommunane og andre set opp møta sine på same datoar. Det er mange omsyn som skal tilpassast med 7 kommunar/herad, Hordaland Fylkeskommune med fleire. Kommunane i Hardanger har godkjent at Hardangerrådet har sine fellesmøte på torsdagar og fredagar. Me ein så tidleg fastsett møteplan kan også Odda, som har møter om torsdagane, unngå møtekollisjonar. Skuleruteferiane er slik: Joleferie Veke 52/01 22/12 04/01 Vinterferie Veke 8 22/02 26/03 Veke 13 29/03-31/03 Påske Veke 12 21/03 28/03 Pinse Veke 20 15/05 16/05 Sommarferie Veke 26/33 20/06 19/08 Haustferie Veke 40/41 03/10 14/10 Vurdering: Me har stort sett følgt malen frå i år. Det vert 4 ordinære møte i vårhalvåret pluss Hardingtinget og 3 ordinære møte i hausthalvåret pluss Hardangerkonferansen og Regionalt Næringsfond. Framlegg til vedtak: 2015 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Sept Okt. Nov. Des. Regionrådet Representantskapet Hardanger konferansen Hardingtinget Torsdag 14. Granvin Torsdag 11. Kvam Torsdag 31. Ullensvang Årsmøte Torsdag 28. Jondal Torsdag 16. Odda Torsdag 15. Ulvik Torsdag 27. Kvam Torsdag Regionalt Næringsfond Eidfjord Torsdag Hardangerkonferansen Hardangerkonferansen Eidfjord Torsdag 15. Odda

17 HR-sak 33/15 Høyring Planprogram Regional transportplan Saksvedlegg: Regional transportplan Hordaland Høyring av framlegg til planprogram. Sakstilfang: Planframlegget på Saksvurdering: Gjennom regional planstrategi for Hordaland vart det i 2010 vedteke å starta opp arbeidet med den første Regional transportplan Hordaland. Den regionale planen med tilhøyrande planprogram vart vedteken i 2012, med planperiode Det vart lagt til grunn at planen skulle rullerast kvart 4. år, og at handlingsprogrammet skulle rullerast årleg. Ettersom gjeldande handlingsprogram er vedteke for perioden , samt at neste NTP-periode gjeld frå 2018, er det vurdert som hensiktsmessig at neste Regional transportplan Hordaland vil gjelda for perioden Planprogrammet skal også avklara korleis planarbeidet skal organiserast og kva prosessar planen skal følgje fram til endeleg vedtak. Planprogrammet skal dessutan gjere greie for eit opplegg som sikrar medverknad i planprosessen. Fylkeskommunen vil vera ansvarleg for prosessen som må gjennomførast i tett samarbeid med statlege etatar, berørte kommunar og nærings- og interesseorganisasjonar. Overordna mål for transportfeltet Med grunnlag i transportsektoren si rolle i den regionale utviklinga, er utforminga av transportpolitikken i grove trekk retta mot to viktige mål. Desse vil vere utgangspunkt for det komande planarbeidet innanfor transportfeltet: - Transporttilbodet skal bidra til ei positiv verdiskaping og sikre robuste bustadog arbeidsmarknadsregionar. - Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekkje mobilitetsbehova til innbyggjarane. Regional transportplan for Hordaland På bakgrunn av dei måla, utfordringane og behova som er omtala over, ser ein det som nødvendig å utarbeide ein regional transportplan for Hordaland. Det vert lagt opp til at planen skal omhandle heile transportsystemet i fylket, inkludert transportformer der ansvar og verkemidlar ligg til andre forvaltningsnivå enn det fylkeskommunale. Fylkeskommunen vil gje sine formelle innspel til NTP-prosessen gjennom høyringa av etatsframlegget våren Vidare vil hovudlinjene i Stortingsmeldinga bli presentert i RTP som eit viktig kunnskapsgrunnlag for å få oversikt over nasjonale prioriteringar som ein del av det samla transportnettet. Arbeidet med fylkeskommunale prioriteringar og innspel mot dei statlege transportetatane vert såleis gjort i samband med NTP-prosessen, og ikkje gjennom Regional transportplan

18 Planprogrammet har slik planstruktur: 4.1 Status, utviklingstrekk og utfordringar 4.2 Hovudmål, delmål og strategiar i arbeidet 4.3 Handlingsprogram Handlingsprogrammet skal fokusere på tiltak i første fireårsperiode, men kan også formulere tiltakspunkt for resten av planperioden til RTP. Handlingsprogrammet skal bygga opp under ein differensiert transportpolitikk. I Bergensområdet skal ein ha fokus på redusert bilbruk, medan ein i distrikta skal vektleggja trafikktryggleik og framkome. Planprogrammet omhandlar følgjande plantema: 5.1 Fylkesvegnettet 5.2 Kollektivtransport utanom Bergensområdet 5.3 Transport i Bergensområdet 5.4 Stord lufthamn Sørstokken 5.5 Finansiering Planprogrammet omtalar i kap 6: 6.1 Organisering 6.2 Prosess 6.3 Medverknad 6.4 Framdrift Gjeldande Samferdsleplan for Hardanger er vedteken for perioden Det må drøftast om denne plan bør rullerast for perioden slik at den lokale planen vert gjeldande for same oppstartsår som Regional transportplan Hordaland Regionrådet bør drøfta kva tid Samferdsleplanen for Hardanger bør rullerast. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks viser til Hordaland Fylkeskommune si Høyring av forslag til planprogram for Regional transportplan Hordaland og gjev slik uttale: 1. Hardangerrådet iks er samd i planprogrammet slik det er presentert i høyringsframlegget. Hardangerrådet iks vil understreka at plantema 5.1 og 5.2 er særs viktige for vekst og utvikling av Hardangerregionen. Vekst i næringar som industri, aquanæring, landbruk og reiseliv er svært avhengige av ei god utbygging av vegnettet og eit tilfredsstillande kollektivtilbod. 2. Hardangerrådet iks er positiv til å delta i styringsgruppa for den vidare planprosessen og gjennomføring av planen.

19

20 HR-sak 34/15 Høyring om eigedomsskattelegging av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Saksvedlegg: Finansdepartementet sende på høyring forslag om endring i reglane om eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-omeiendombeskatning-av-arbeidsmaskiner-mv.-i-verk-og-bruk/id / Høyringsfrist er 18. september Saksvurdering: I høyringsnotatet kjem Finansdepartementet med forslag om endring i reglane om eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov av 6.juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane(eigedomsskattelova) Forslaget inneber å fjerna eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar i verk og bruk, alternativt at verk og bruk vert fjerna heilt som eigedomsskatteobjekt og at slike eigedomar vert beskatta som alminneleg eigedom. Dette er langt meir omfattande enn dei endringane som vart varsla i Sundvollen-erklæringa. Der vart det sagt at regjeringa ville frita fastmonterte, ikkje-integrerte maskiner i industrianlegg (ikkje kraftanlegg) Vannkraftproduksjonsanlegg er halde utanfor endringane, men for Hardangerkommunane vil begge alternativ bety at m.a kraftleidningsnett, oppdrettsanlegg og teleanlegg ikkje lenger vil gje kommunal eigedomskatt. Desse midlane er i dag med på å sikra gode lokale tenester til innbyggjarane våre, og vert sett på som ein kompensasjon for dei store verdiane storsamfunnet nyt godt av i form av rein fornybar energi og bærekraftig utnytting av naturressursane våre. Departementet anslår inntektstapet for kommunane til å verta 1,2 milliardar, som fordelar seg med 300 millionar i auka inntekter for staten og 900 millionar i skattelette for bedriftene. Både KS og LVK (Landsamanslutninga av vassdragskommunar) vurderar tapet for kommunane til å vera større, truleg mellom 1,5 og 2 mrd årleg. Eigedomskatt er ei viktig inntektskjelde for kommunane, som dei langt fleste kommunane nyttar seg av i ulikt omfang. Endringane i dette framlegget vil redusera inntektsmogelegheitene til kommunane. Konsekvensane av eit inntektstap som dette vil anten vera eit redusert tenestetilbod i kommunen, eller at inntektstapet vert kompensert ved å innføra eigedomsskatt på andre område som næringseigedomar eller private boligar og fritidshus. Hardangerrådet vil difor på det sterkaste tilrå at dei føreslegne endringane i eigedomsskattelova ikkje vert gjennomførte.

21 Forslag til vedtak: Hardangerrådet gjev slik uttale i saka: Hardangerrådet iks vil på det sterkaste åtvara mot ei lovendring slik ein her tar til orde for. For kommunane er denne skatten eit vesentleg bidrag til den kommunale inntekta og eit bortfall av deler av eller all eigedomsskatt på maskiner mv. i verk og bruk vil få umiddelbar verknad for det kommunale tenestetilbodet. Etter Hardangerrådet sitt syn inneber forslaget at kommunane sitt sjølvstyre vert svekka og forslaget er dermed i strid med Sundvolden-erklæringa som slår fast at kommunane skal behalda ein større del av dei inntekter som vert skapte lokalt. Hardangerrådet er såleis sterkt ueinig med Finansdepartementet sitt forslag til endringar i eigedomsskattelova. Hardangerrådet ynskjer ikkje at det vert gjort endringar i eigedomsskattelov 4. Produksjonsutstyr og installasjonar må framleis vera ein del av skattegrunnlaget Eigedomsskatten må framleis vera ein kommunal skatt, der kommunane også har ansvar for verdisetjing Hardangerrådet støttar resolusjon frå Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) som ber Regjerninga om å forkasta forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt

22

23

24 HR-sak 35/15 Orienterings- og drøftingssaker Arealguiden.no Hardanger Ungdomsting Arealguiden.no Vedlegg: Mail frå Greater Stavanger med kontraktsforslag. Hardangerrådet søkte Greater Stavanger om partnarskap i Arealguiden.no., og me har no fått kontraktsforslag. Det er avklara at årleg avgift skal betalast frå fellesmidlar i HR, men inngangssum på kr må me få eit formelt vedtak på. Orienterer ogå om at Arelaguiden.no har sagt ja til å halda innlegg på Hardangerkonferasnen Ingen framlegg til vedtak Hardanger Ungdomsting Det vert Hardanger Ungdomsting mandag 12. oktober 2015 på Samfunnshuset i Eidfjord kl Inga Marie Skavhaug og Trude Riisnes frå Distriktssenteret kjem og skal ha eit opplegg med ungdommane. Tema: Ungdom som kraft - dei kan vera med å påvirka eiga framtid. Dette er kva ungdomsrådet svarte på dette spørsmålet: Kva meinar ungdommen er viktig? Skulestruktur, dei er spent på korleis den vert etter kommunereforma. Struktur på helsesektor, inklusiv tannhelse. Kvar og korleis kan dei få informasjon om reformen? Kulturtilbodet i kommunane. Sentralisering. Og vert kollektivtransporten betre etter reformen? Distriktssenteret vil dokumentera dagen, og me vil blant anna vil finna ut ar korleis ungdom vert involvert i Hardanger. Ingen framlegg til vedtak

25

26

27

MØTEBOK Rådsmøte i Hardangerrådet iks Dato: Torsdag 17.09.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Heradstyresalen, Ulvik

MØTEBOK Rådsmøte i Hardangerrådet iks Dato: Torsdag 17.09.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Heradstyresalen, Ulvik Til stades: Eidfjord kommune: Granvin herad: Jondal kommune: Kvam herad: Odda kommune: Ullensvang herad: Ulvik herad: Administrasjonen: Hardangerrådet iks MØTEBOK Rådsmøte i Hardangerrådet iks Dato: 17.09.2015

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00.

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00. Tilstades: Lisbeth Bygstad Celik, Eidfjord Anne Marit Lekve, Ulvik Eva Wiberg, Ullensvang herad Olav Seim, Granvin Mary Ann Sørheim, Kvam Olaug Værland, Jondal Ingvild Ystanes, Odda kommune Referat frå

Detaljer

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE TIL RÅDMENNENE I HARDANGER OG VOSS Dato: Fredag 20.03.2015 Tid: 09.00-15.00 Møtestad: Kommunehuset i Granvin Møteinnkallinga er gjort i Outlook. Dokumenta er nummererte.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Surnadal kommune. 21-c. Plan. Forslag til endringar i alkoholloven - høyring. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Surnadal kommune. 21-c. Plan. Forslag til endringar i alkoholloven - høyring. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Surnadal kommune Plan Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Dykkar ref: Vår ref 2009/2601-5 Saksbehandlar Leif Erik Meese Dato 28.12.2009 Forslag til endringar i alkoholloven - høyring

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Del 1 Alminnelege bestemmingar

Del 1 Alminnelege bestemmingar HST- 039/16 Vedtak: Vedtak - Del 1: Heradsstyret vedtek alkoholpolitiske retningsliner for Kvam herad gjeldande for 2016-2020 slik: Del 1 Alminnelege bestemmingar 1 Prinsipp for vurdering av søknadar om

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Skjenkeløyve - søknad

Skjenkeløyve - søknad Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no Skjenkeløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt om o Nytt løyve o Endra løyve Er veksemda overdregen?

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Perioden 2016-2020 Vedteke i Flora bystyre 15. mars 2016, bystyresak 021/16 1. Innleiing Flora kommune sin alkoholpolitikk skal i løyveperioden 2016-2020

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 1 Forskrifta regulerar 2 Stenge og skjenketider for serveringsstader 3 Salstider for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (under 4,7 %) 4 Ambulerande skjenkeløyve

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Sakshandsamar: Gunn Sissel Teigen Arkiv: 010 &13 Arkivsaksnr.: 06/00953 Offentleg

Sakshandsamar: Gunn Sissel Teigen Arkiv: 010 &13 Arkivsaksnr.: 06/00953 Offentleg Sakshandsamar: Gunn Sissel Teigen Arkiv: 010 &13 Arkivsaksnr.: 06/00953 Offentleg Saksnr.: Utval Møtedato 0034/06 Utval for forvaltning og økonomi 12.09.2006 Sak 0034/06 HØYRING- FORSLAG OM ENDRINGER I

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: Biblioteket, Ulvik herad Dato: 09.03.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato 27.09.2012 Stad: Fleirbrukshallen Kl.: 13.00 16.50 Tilstades: Alf Nordseth/leiar, Inger Steinsbø/nestleiar og Inge Waage Innkalla: Rådmann Vidar

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

Møtebok for Regionrådet Hardanger

Møtebok for Regionrådet Hardanger Møtedato: 11.09.2014 Møtestad: Finse Møtetid: 11:00-17:00 Hardangerrådet iks Møtebok for Regionrådet Hardanger Møtedeltakarar Anved Johan Tveit Asbjørn Tolo Hans Petter Thorbjørensen John Opdal Jon Larsgard

Detaljer

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardangerrådet iks Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim akk for invitasjon til rødsherad Den vakre bygda betegnes om Østlandets Hardanger.»

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland Meland kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 16.11.2016 Vår: 16/2545-16/21830 randi.hilland@meland.kommune.no Høyring -

Detaljer

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i 2oiioiili-~3 Page 1 of i Roald Breistein Fra: Sendt: 8. juli 201115:47 Til: Kopi: Emne: ; tb@kontrollutvalgfjell.no; akfp@fredrikstad.kommune.no; oystein.bergh~temark.no; knut.soleglad~hemnes.kommune.

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kommunalsjef samfunn. Forslag til busetjingsordning for flyktningar med mål om raskare busetjing høyringsuttale

Kommunalsjef samfunn. Forslag til busetjingsordning for flyktningar med mål om raskare busetjing høyringsuttale Time kommune Fagstab samfunn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Journalpostid.: Dykkar ref.: 15.04.2011 K2-F3 I, K3-&I3, Kl- 09/521-6

Detaljer