RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM"

Transkript

1 RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Heradstyresalen i Ulvik Møteplanen i Hardangerrådet iks godkjent med endring av gjeld som møteinnkalling. Agenda: Hardangerrådsmøte - Sakshandsaming Interessegruppe frå Vestsida i Ullensvang herad ved Inge Haustveit Skyss dialog om justeringar i ferjetilbodet ved Målfrid Vik Sønstebø, Åshilld Fossgard og Gudrun Einbu Presentasjon NIBIO Ullensvang ved Roald Sørheim Lunsj Hardangerrådsmøte Sakshandsaming fortset Kommunestruktur gjensidig orientering Møtet slutt Saker: Sak 30/15 Meldingar Sak 31/15 Høyring Forslag til endringar i Alkohollova av Sak 32/15 Møteplan 2016 for Hardangerrådet Sak 33/15 Høyring Planprogram Regional transportplan Sak 34/15 Høyring om eigedomsskatteleggingav arbeidsmaskinermv. i verk og bruk Sak 35/15 Orienterings og drøftingssaker Kinsarvik John Opdal Rådsordførar Jostein Eitrheim Dagleg leiar

2 Hardangerrådet iks Saksdokument Sakshandsamar: Trude Rinaldo Arkivsaksnr.: 15/91 DokID.: Arkiv: Saksnr Utvalg Type Dato HR-sak Meldingar Saksutgreiing og vurdering: Melding 1 Kopi av brev sendt frå Nasjonale Turistvegar Hardanger til Hfk Gjeld ferjetilbodet. Melding 2 Melding 3 Melding 4 Melding 5 Svar frå Justisministaren på brev om sentralisering av Utlendingsforvaltinga i Hordaland polititdistrikt, av Kopi av brev sendt frå Kvam herad til Hfk Gjeld innspel til justeringar av ferjetilbod. Svar frå Kjartan Haugsnes, Hfk på spørsmål om utsetjing av selskapskontroll, av Brev frå «Emigration expo» av Vidaresendt frå FtH. Framlegg til vedtak: Ingen framlegg til vedtak

3

4

5

6

7

8

9 HR-sak 31/15 Høyring Forslag til endringar i Alkohollova av Sakshandsamar Leiv Vambheim Saksvedlegg: Høyringsbrev frå Helse og Omsorgsdepartementet Sakstilfang: Høyringsdokument https://www.regjeringen.no/contentassets/d9176c44b5c44d4387c 6ceffc49fd1d4/horingsnotat-salg-av-alkoholholdig-drikk-l pdf Saksutgreiing: Helse og Omsorgsdepartementet har sendt på høyring endring av i alkohollova der ein opnar for gardssal av eigenproduserte alkoholhaldige varer over 4.7 volumprosent. Det er funne opning i EØS-avtalen for å gje slike ordningar innanfor «andre gjæra drikkevarer», som sider/cider frå Hardanger. Avgrensinga er 22 volumprosent, altså ikkje brennevin. Høyringa omfattar reglar for kven som kan selja, kva varer som kan seljast, krav til heilskapeleg konsept, produksjon/salstad, innsatsvarer, maksimum salsvolum og opningstider for sal. Departementet har i høyringsdokumentet vurdert sal frå gardsprodusent opp mot det rettslege, næringsmessige og alkoholpolitiske moment og kome til eit forslag som gjev stat og kommunar fullmakt til å gje slikt løyve. Departementet tilrår ein del, for dei naturlege avgrensingar, som heng saman med desse momenta. Saksvurdering: Eg har lese gjennom endringsframlegget og utveksla synspunkt med Hardanger Siderprodusentlag ved Asbjørn Børsheim og fått innspel frå Nils J. Lekve. Med dette som bakgrunn har eg forma ut eit forslag, der eg har hatt situasjonen i Hardanger i fokus med grunnlag i kva som er realistisk å få gjennomslag for. Eg har i uttalen lagt vekt på å gje departementet ros for at dette forslaget er kome og gjennomgåande vist til kva ein kan vera samd i for så å peika på kva endringar Hardangerrådet vil tilrå for at det skal ha utviklingseffekt for Hardanger. Eg viser til uttalen som også gjev framlegg til endringar og som har grunngjevingar for desse, slik at eg her kort skriv litt om nokre tema som er i framlegget: 5.1 Overordna om forslaget. Eg peikar på at dette forslaget skal ha same grunnlag som sal under 4,7 volumprosent i ein overordna og heilskapleg alkoholpolitikk. Forslaget er eit distrikts- og næringsutviklingstiltak. Den tilrådde endringa er ei svært begrensa ordning, primært for kulturbasert reiseliv, og vil svært lite påverka norsk alkoholforbruk. 5.2 Kven skal kunna selja? Eg peikar på at det må gjevast løyve til sal av eigenproduserte produkt over 4,7 volumprosent alkohol direkte frå produksjonstaden. 5.3 Kva varer vil vera omfatta av ordninga? Dette gjeld sider inntil 22 volumprosent alkohol med eller utan tilsetjing av brennevin. Alternativ b er med tilsetjing og vert tilrådd. Dette grunngjev me med at for produktutvikling og innovasjon, så er dette viktig. Det har ingen alkoholpolitiske konsekvensar om eit produkt er tilsett brennevin eller alkoholen kjem av gjæring. Både for produsenten og for myndigheitene som skal kontrollera, er det enklast å forhalda seg til inndeling slik at produkta er innan for alkoholgruppe 2 ( 4,7 22% ) 5.4 Krav om heilskapelg karakter og tilbod. Eg peikar på at det er naturleg at det også vert stilt krav om at sal av over 4,7 volumprosent utanfor Vinmonopolet skal ha heilskapleg karakter og seljast som eit nisjeprodukt på eigen gard. Det er viktig for produsentane at dei sjølve har hand om den kvalitetsmessige, kulturelle og opplevingsmessige delen av skjenking og sal av eigenproduserte varer. 1

10 5.5 Krav til produksjonsstad / utsalstad. Forslaget peikar på at det skal vera ein naturleg forbindelse mellom tilverkingsstad, skjenkestad og salstad. Men Alkohollova seier at det skal vera klart skilde salsstader og skjenkestader. Det betyr at ein må ha to butikkar. Eg meiner det er upraktisk for eit gardskonsept å skilja sal og skjenkestad slik alkohollova krev. Gardsturisme vert som oftast utøvd under små forhold og kostnadskrevjande investeringar til å skilja sals og skjenkestader kan verka avgrensande for den ønska utviklinga av den nye ordninga. Eg tilrår at kommunane kan få gje dispensasjon for å ha same lokale til skjenking, smaksprøvar og sal av alkohol i eit heilskapleg driftskonsept. 5.6 Innsatsvarene sin opprinnelsestad. Departementet vil ikkje tilrå krav om at innsatsvarene, td epla i sideren, skal vera frå eigen gard eller eigen region. Merkevara «Sider frå Hardanger» krev at alle råvarer og all produksjon skal vera basert i Hardanger. Eg vil tilrå å be om at det at kommunen kan krevja at råvarene må koma frå Norge og minst 50 % frå eigen region for at produktet har ein lokal karakter og heilskapleg karakter! 5.7 Volum som kan seljast per år. Departementet føreslår eit salsavgrensingstak på liter per produsent per år. Det er sjølvsagt vanskeleg å setja slike avgrensingstak basert på stipulert forventa omsetning. Eit salstak frå gardsutsalet bør ta høgde for framtidig vekst slik at ein ikkje må ny runde om dette temaet etter nokre år. Hardangerrådet iks tilrår ei volumavgrensing på liter per år per produsent og opning for at løyvegjevar i enkelttilfelle kan gje dispensasjon til høgare årleg volum. Den nye ordninga sel primært til gjester/turistar. Mykje av dette salet vil gå til utenlandske gjester og vil ikkje ha nokon effekt på alkoholforbruket i Norge. I praksis vil dette vera eksport og den alkoholpolitiske strategien i denne saka er vel ikkje å leggja begrensingar på eksporten. 5.8 Opningstider. Departementet drøftar 3 ulike forslag til å avgrensa opningstidene for sal frå eigen gard. Departementet tilrår alternativ b som gjev kommunen rett til å innskrenka og utvida salstidene innanfor lova si maksimaltid, klokka / Produsentane påpeikar på problemstillinga med søndagane. I eit heilskapleg konsept så vil smaking og påfølgjande kjøp vera ei naturleg del av gardsturismen. Bussgrupper som er på tur rundt omkring i landet har ei fast rute og kan ikkje tilpassa det slik at dei ikkje kjem på ein søndag. Eg tilrår å be om at det i lovendringa vert teke inn at løyvegjevar (kommunen) kan gje dispensasjon i visse høve ved td omvising av grupper til andre tider for å gje eit eingongsløyve etter søknad. Det aller viktigaste i denne saka er å få så god uttale at endringane vert støtta regionalt og at ein kan få dei gjennom i Stortinget. Det vil også vera nyttig om kommunane/herada gjev uttale kvar for seg eller sender melding om at dei støttar Hardangerrådet sin uttale. Antal innkomne svar er viktig for å visa engasjement for saka. Eg vonar på at dette vert gjort innan utgangen av Framlegg til vedtak: Innleiing. Hardangerrådet iks er Regionråd for dei 7 Hardangerkommunane/-herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda Ullensvang og Ulvik. Hardangerrådet iks har på møtet drøfta dei framlagde forslag til endringar av i Alkohollova om endringar i retten til sal av alkoholhaldig drikk mv og gjev slik høyringsuttale: 2

11 Hardanger er eit av dei største fruktdistrikta i Noreg og har lang tradisjon for foredling av frukt til både mat og drikke. Fruktbønder i Hardanger har vore i front ved utviklinga av produksjon av norsk fruktvin og sider i fleire hundre år og dei siste tiåra har dei kommersialisert dette som ei viktig inntekt til gardsdrifta både til sal og skjenking. Tilpassinga av det statlege regelverket ved lovendringa i 2011 har skapt eit solid grunnlag for gardar i Hardanger til å etablera gode reiselivstilbod og gardsturisme som suplement til inntektene på garden. Dette har vore medverkande til å halda produktiv jord i drift, styrkja busetnaden, auka folketalet og skapa optimisme i regionen. Hardangerrådet iks er svært positiv til at staten gjennom den føreslåtte endringa i alkohollova vil leggja grunnlaget for å vidareutvikla dette konseptet med å tillata sal av sterk sider direkte frå produsent. I Hardanger er det kompetanse og tradisjon for å tilverka både svak og sterk sider. Det er gjort eit godt arbeid for å finna det juridiske grunnlaget i EØS-reglane og avbalansera dei helsepolitiske momenta i dette forslaget. Hardangerrådet iks har stor tru på at lovframlegget legg til rette for meir utvikling av tilleggsnæring for fruktbruka i Hardanger og som gjev dei fleire bein å stå på. I tillegg vil dette gje positiv synergieffekt på to viktige næringar i Hardanger reiseliv og fruktdyrking. Uttale til lovendringane. I denne uttalen vil Hardangerrådet iks kommentera framlegga som kjem fram i høyringsnotatet punkt 5 og ber om at merknadane vert tek omsyn til i endringane i alkohollova 1-7a, 3-1 og 3-4a i tillegg til eit par dispensasjonsforslag. 5.1 Overordna om forslaget. Hardangerrådet iks er samd i at forslaget kjem inn i ein overordna og heilskapleg alkoholpolitikk. Forslaget er eit distrikts- og næringsutviklingstiltak. Den tilrådde endringa er ei svært begrensa ordning, primært for kulturbasert reiseliv, og vil svært lite påverka norsk alkoholforbruk. 5.2 Kven skal kunna selja? Hardangerrådet iks er samd i framlegget om at både statlege og kommunale myndigheiter skal kunna gje løyve til sal av eigenproduserte produkt over 4,7 volumprosent alkohol direkte frå produksjonsstaden. 5.3 Kva varer vil vera omfatta av ordninga? Hardangerrådet iks er samd i at ordninga er avgrensa til varer utanfor EØS-avtalen. Hardangerrådet iks tilrår Alternativ b i lovendringa. Dette grunngjev me med at for produktutvikling og innovasjon, så er dette viktig. Det har ingen alkoholpolitiske konsekvensar om eit produkt er tilsett brennevin eller alkoholen kjem av gjæring. Både for produsenten og for myndigheitene som skal kontrollera, er det enklast å forhalda seg til inndeling slik at produkta er innan for alkoholgruppe 2 ( 4,7 22% ) 5.4 Krav om heilskapelg karakter og tilbod. Hardangerrådet iks er samd i at det vert stilt krav om at sal av denne volumprosenten utanfor Vinmonopolet skal ha heilskapleg karakter og seljast som eit nisjeprodukt på eigen gard. Det er viktig for produsentane at dei sjølve har hand om den kvalitetsmessige, kulturelle og opplevingsmessige delen av skjenking og sal av eigenproduserte varer. 5.5 Krav til produksjonsstad / utsalstad. Hardangerrådet iks er samd i at det skal vera ein naturleg forbindelse mellom tilverkingsstad, skjenkestad og salstad. Hardangerrådet iks meiner det er upraktisk for eit gardskonsept å skilja sal og skjenkestad slik alkohollova krev. Gardsturisme vert som oftast utøvd under små forhold, og 3

12 konstnadskrevjande investeringar til å skilja sals- og skjenkestader kan verka avgrensande for den ønska utviklinga av den nye ordninga. Hardangerrådet iks ber med dette departementet om å føreslå endring i alkohollova slik at kommunane kan gje dispensasjon til å ha same lokale for skjenking, smaksprøvar og sal av alkohol i eit heilskapleg driftskonsept. 5.6 Innsatsvarene sin opprinnelsestad. Hardangerrådet iks har forståing for departementet si vurdering av å ikkje krevja lokale eller regionale innsatsvarer. Merkevara Sider frå Hardanger krev at alle råvarer og produksjon skal vera basert i Hardanger. Hardangerrådet ber om at det i desse førearbeida til Lovendringane bør presiserast at kommunen kan krevja for at råvarene må koma frå Norge og minst 50 % frå eigen region slik at produktet har ein lokal karakter og heilskapleg karakter! 5.7 Volum som kan seljast per år. Hardangerrådet iks er samd i at det av alkoholpolitiske moment bør setjast eit avgrensingstak for sal direkte frå produsent utanfor Vinmonopolet. Det er sjølvsagt vanskeleg å setja slike avgrensingstak basert på stipulert forventa omsetning. Eit salstak frå gardsutsalet bør ta høgde for framtidig vekst slik at ein ikkje må ny runde om dette temaet etter nokre år. Hardangerrådet iks tilrår ei volumavgrensing på liter per år per produsent og opning for at løyvegjevar i enkelttilfelle kan gje dispensasjon til høgare årleg volum. Hardangerrådet iks ser at den nye ordninga er å selja til gjester /turistar. Mykje av dette salet vil gå til utenlandske gjester og vil ikkje ha nok effekt på alkohol forbruket i Norge. I praksis vil dette vera eksport og den alkoholpolitiske strategien i denne saka er vel ikkje å leggja begrensingar på eksporten. 5.8 Opningstider. Hardangerrådet iks har forståing for dei alkoholpolitiske argumenta for å setja rammer for når sal skal kunna skje direkte frå produsentane, men vil påpeika at dette ikkje kan samanlikna med Vinmonopolet si opningstid når det gjeld både tilbod og sortement. Hardangerrådet iks støttar departementet og tilrår på det sterkaste alternativ b som gjev kommunen rett til å innskrenka og utvida salstidene innanfor lova si maksimaltid, klokka / Hardangerrådet iks vil påpeika problemstillinga med søndagane. I eit heilskapleg konsept så vil smaking og påfølgjande kjøp vera ei naturleg del av gardsturismen. Bussgrupper som er på tur rundt omkring i landet har ei fast rute og kan ikkje tilpassa det slik at dei ikkje kjem på ein søndag. Hardangerrådet iks ville sett det naturleg at ein produsent kan selja til grupper som har forhåndsbestilt omvisning med smaking. Hardangerrådet iks ber om at det i lovendringa vert tek inn at løyvegjevar kan gje dispensasjon i visse høve ved td omvising av grupper til andre tider for å gje eit eingongsløyve etter søknad. 5.9 Forhold til øvrig regelverk. Hardangerrådet iks er samd i at denne ordninga som sal av produkt utanfor EØS-avtalen forheld seg til dei andre generelle reglane for tilverking, skjenking og sal av alkoholhaldig drikk. Avslutningskommentar. Hardangerrådet iks vil med dette igjen visa til at dei tilrådde endringane i alkohollova opnar for næringsmessige og utviklingsmessige mogelegheiter for Hardanger som region. Dette er eit lenge etterlengta distriktspolitisk tiltak og vil medverka til at trenden i tida med lokalmat og lokal drikke får endå støtte fokus og omsetnad. 4

13 Hardangerrådet er samd med departementet si vurdering om at «Det er derfor ikke grunn til å tro at gjennomføring av et slikt forslag vil føre til økt alkoholkonsum blant befolkningen eller på annen måte få særlige negative alkoholpolitiske konsekvenser.» Hardangerrådet iks vonar at framdrifta i denne saka kan gje lovendring med verknad frå

14 I henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i alkoholloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i alkoholloven som åpner for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent. Forslaget stiller nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen. Høringsdokumentene finner du her: https://www.regjeringen.no/id Du/dere kan selv legge inn høringssvar direkte på denne siden. Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende. Høringsfristen er 22. september Postadresse Besøksadresse Telefon* Folkehelseavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Teatergt Marie Kristine Wexels 0030 Oslo Org no

15 Med vennlig hilsen Geir Stene Larsen (e.f.) ekspedisjonssjef Lilly Sofie Ottesen avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2

16 HR-sak 32/15 Møteplan 2016 for Hardangerrådet Saksvedlegg: Ingen Saksutgreiing: Hardangerrådet iks har bestemt at ein skal tidleg ut med møteplanen for å unngå at kommunane og andre set opp møta sine på same datoar. Det er mange omsyn som skal tilpassast med 7 kommunar/herad, Hordaland Fylkeskommune med fleire. Kommunane i Hardanger har godkjent at Hardangerrådet har sine fellesmøte på torsdagar og fredagar. Me ein så tidleg fastsett møteplan kan også Odda, som har møter om torsdagane, unngå møtekollisjonar. Skuleruteferiane er slik: Joleferie Veke 52/01 22/12 04/01 Vinterferie Veke 8 22/02 26/03 Veke 13 29/03-31/03 Påske Veke 12 21/03 28/03 Pinse Veke 20 15/05 16/05 Sommarferie Veke 26/33 20/06 19/08 Haustferie Veke 40/41 03/10 14/10 Vurdering: Me har stort sett følgt malen frå i år. Det vert 4 ordinære møte i vårhalvåret pluss Hardingtinget og 3 ordinære møte i hausthalvåret pluss Hardangerkonferansen og Regionalt Næringsfond. Framlegg til vedtak: 2015 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Sept Okt. Nov. Des. Regionrådet Representantskapet Hardanger konferansen Hardingtinget Torsdag 14. Granvin Torsdag 11. Kvam Torsdag 31. Ullensvang Årsmøte Torsdag 28. Jondal Torsdag 16. Odda Torsdag 15. Ulvik Torsdag 27. Kvam Torsdag Regionalt Næringsfond Eidfjord Torsdag Hardangerkonferansen Hardangerkonferansen Eidfjord Torsdag 15. Odda

17 HR-sak 33/15 Høyring Planprogram Regional transportplan Saksvedlegg: Regional transportplan Hordaland Høyring av framlegg til planprogram. Sakstilfang: Planframlegget på Saksvurdering: Gjennom regional planstrategi for Hordaland vart det i 2010 vedteke å starta opp arbeidet med den første Regional transportplan Hordaland. Den regionale planen med tilhøyrande planprogram vart vedteken i 2012, med planperiode Det vart lagt til grunn at planen skulle rullerast kvart 4. år, og at handlingsprogrammet skulle rullerast årleg. Ettersom gjeldande handlingsprogram er vedteke for perioden , samt at neste NTP-periode gjeld frå 2018, er det vurdert som hensiktsmessig at neste Regional transportplan Hordaland vil gjelda for perioden Planprogrammet skal også avklara korleis planarbeidet skal organiserast og kva prosessar planen skal følgje fram til endeleg vedtak. Planprogrammet skal dessutan gjere greie for eit opplegg som sikrar medverknad i planprosessen. Fylkeskommunen vil vera ansvarleg for prosessen som må gjennomførast i tett samarbeid med statlege etatar, berørte kommunar og nærings- og interesseorganisasjonar. Overordna mål for transportfeltet Med grunnlag i transportsektoren si rolle i den regionale utviklinga, er utforminga av transportpolitikken i grove trekk retta mot to viktige mål. Desse vil vere utgangspunkt for det komande planarbeidet innanfor transportfeltet: - Transporttilbodet skal bidra til ei positiv verdiskaping og sikre robuste bustadog arbeidsmarknadsregionar. - Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekkje mobilitetsbehova til innbyggjarane. Regional transportplan for Hordaland På bakgrunn av dei måla, utfordringane og behova som er omtala over, ser ein det som nødvendig å utarbeide ein regional transportplan for Hordaland. Det vert lagt opp til at planen skal omhandle heile transportsystemet i fylket, inkludert transportformer der ansvar og verkemidlar ligg til andre forvaltningsnivå enn det fylkeskommunale. Fylkeskommunen vil gje sine formelle innspel til NTP-prosessen gjennom høyringa av etatsframlegget våren Vidare vil hovudlinjene i Stortingsmeldinga bli presentert i RTP som eit viktig kunnskapsgrunnlag for å få oversikt over nasjonale prioriteringar som ein del av det samla transportnettet. Arbeidet med fylkeskommunale prioriteringar og innspel mot dei statlege transportetatane vert såleis gjort i samband med NTP-prosessen, og ikkje gjennom Regional transportplan

18 Planprogrammet har slik planstruktur: 4.1 Status, utviklingstrekk og utfordringar 4.2 Hovudmål, delmål og strategiar i arbeidet 4.3 Handlingsprogram Handlingsprogrammet skal fokusere på tiltak i første fireårsperiode, men kan også formulere tiltakspunkt for resten av planperioden til RTP. Handlingsprogrammet skal bygga opp under ein differensiert transportpolitikk. I Bergensområdet skal ein ha fokus på redusert bilbruk, medan ein i distrikta skal vektleggja trafikktryggleik og framkome. Planprogrammet omhandlar følgjande plantema: 5.1 Fylkesvegnettet 5.2 Kollektivtransport utanom Bergensområdet 5.3 Transport i Bergensområdet 5.4 Stord lufthamn Sørstokken 5.5 Finansiering Planprogrammet omtalar i kap 6: 6.1 Organisering 6.2 Prosess 6.3 Medverknad 6.4 Framdrift Gjeldande Samferdsleplan for Hardanger er vedteken for perioden Det må drøftast om denne plan bør rullerast for perioden slik at den lokale planen vert gjeldande for same oppstartsår som Regional transportplan Hordaland Regionrådet bør drøfta kva tid Samferdsleplanen for Hardanger bør rullerast. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks viser til Hordaland Fylkeskommune si Høyring av forslag til planprogram for Regional transportplan Hordaland og gjev slik uttale: 1. Hardangerrådet iks er samd i planprogrammet slik det er presentert i høyringsframlegget. Hardangerrådet iks vil understreka at plantema 5.1 og 5.2 er særs viktige for vekst og utvikling av Hardangerregionen. Vekst i næringar som industri, aquanæring, landbruk og reiseliv er svært avhengige av ei god utbygging av vegnettet og eit tilfredsstillande kollektivtilbod. 2. Hardangerrådet iks er positiv til å delta i styringsgruppa for den vidare planprosessen og gjennomføring av planen.

19

20 HR-sak 34/15 Høyring om eigedomsskattelegging av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Saksvedlegg: Finansdepartementet sende på høyring forslag om endring i reglane om eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-omeiendombeskatning-av-arbeidsmaskiner-mv.-i-verk-og-bruk/id / Høyringsfrist er 18. september Saksvurdering: I høyringsnotatet kjem Finansdepartementet med forslag om endring i reglane om eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov av 6.juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane(eigedomsskattelova) Forslaget inneber å fjerna eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar i verk og bruk, alternativt at verk og bruk vert fjerna heilt som eigedomsskatteobjekt og at slike eigedomar vert beskatta som alminneleg eigedom. Dette er langt meir omfattande enn dei endringane som vart varsla i Sundvollen-erklæringa. Der vart det sagt at regjeringa ville frita fastmonterte, ikkje-integrerte maskiner i industrianlegg (ikkje kraftanlegg) Vannkraftproduksjonsanlegg er halde utanfor endringane, men for Hardangerkommunane vil begge alternativ bety at m.a kraftleidningsnett, oppdrettsanlegg og teleanlegg ikkje lenger vil gje kommunal eigedomskatt. Desse midlane er i dag med på å sikra gode lokale tenester til innbyggjarane våre, og vert sett på som ein kompensasjon for dei store verdiane storsamfunnet nyt godt av i form av rein fornybar energi og bærekraftig utnytting av naturressursane våre. Departementet anslår inntektstapet for kommunane til å verta 1,2 milliardar, som fordelar seg med 300 millionar i auka inntekter for staten og 900 millionar i skattelette for bedriftene. Både KS og LVK (Landsamanslutninga av vassdragskommunar) vurderar tapet for kommunane til å vera større, truleg mellom 1,5 og 2 mrd årleg. Eigedomskatt er ei viktig inntektskjelde for kommunane, som dei langt fleste kommunane nyttar seg av i ulikt omfang. Endringane i dette framlegget vil redusera inntektsmogelegheitene til kommunane. Konsekvensane av eit inntektstap som dette vil anten vera eit redusert tenestetilbod i kommunen, eller at inntektstapet vert kompensert ved å innføra eigedomsskatt på andre område som næringseigedomar eller private boligar og fritidshus. Hardangerrådet vil difor på det sterkaste tilrå at dei føreslegne endringane i eigedomsskattelova ikkje vert gjennomførte.

21 Forslag til vedtak: Hardangerrådet gjev slik uttale i saka: Hardangerrådet iks vil på det sterkaste åtvara mot ei lovendring slik ein her tar til orde for. For kommunane er denne skatten eit vesentleg bidrag til den kommunale inntekta og eit bortfall av deler av eller all eigedomsskatt på maskiner mv. i verk og bruk vil få umiddelbar verknad for det kommunale tenestetilbodet. Etter Hardangerrådet sitt syn inneber forslaget at kommunane sitt sjølvstyre vert svekka og forslaget er dermed i strid med Sundvolden-erklæringa som slår fast at kommunane skal behalda ein større del av dei inntekter som vert skapte lokalt. Hardangerrådet er såleis sterkt ueinig med Finansdepartementet sitt forslag til endringar i eigedomsskattelova. Hardangerrådet ynskjer ikkje at det vert gjort endringar i eigedomsskattelov 4. Produksjonsutstyr og installasjonar må framleis vera ein del av skattegrunnlaget Eigedomsskatten må framleis vera ein kommunal skatt, der kommunane også har ansvar for verdisetjing Hardangerrådet støttar resolusjon frå Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) som ber Regjerninga om å forkasta forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt

22

23

24 HR-sak 35/15 Orienterings- og drøftingssaker Arealguiden.no Hardanger Ungdomsting Arealguiden.no Vedlegg: Mail frå Greater Stavanger med kontraktsforslag. Hardangerrådet søkte Greater Stavanger om partnarskap i Arealguiden.no., og me har no fått kontraktsforslag. Det er avklara at årleg avgift skal betalast frå fellesmidlar i HR, men inngangssum på kr må me få eit formelt vedtak på. Orienterer ogå om at Arelaguiden.no har sagt ja til å halda innlegg på Hardangerkonferasnen Ingen framlegg til vedtak Hardanger Ungdomsting Det vert Hardanger Ungdomsting mandag 12. oktober 2015 på Samfunnshuset i Eidfjord kl Inga Marie Skavhaug og Trude Riisnes frå Distriktssenteret kjem og skal ha eit opplegg med ungdommane. Tema: Ungdom som kraft - dei kan vera med å påvirka eiga framtid. Dette er kva ungdomsrådet svarte på dette spørsmålet: Kva meinar ungdommen er viktig? Skulestruktur, dei er spent på korleis den vert etter kommunereforma. Struktur på helsesektor, inklusiv tannhelse. Kvar og korleis kan dei få informasjon om reformen? Kulturtilbodet i kommunane. Sentralisering. Og vert kollektivtransporten betre etter reformen? Distriktssenteret vil dokumentera dagen, og me vil blant anna vil finna ut ar korleis ungdom vert involvert i Hardanger. Ingen framlegg til vedtak

25

26

27

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar Regional transportplan 2014 2023 Analysar og utfordringar www.sfj.no Vedteke av fylkestinget des.ember 2013 INNHALD 1. SAMANDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG RAMMER FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN... 5 2.1 Bakgrunn...5

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl.

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2012 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 107 Føreord Dette er femte gongen Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram ei melding om eigarskapen sin i selskap. Eigarmeldinga

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 03.12.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14 Meland kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 16:00-19:30 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin.

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Agenda: RF-sak 6/12 Leiarsamling for Hardangerrådskommunane

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN Frå: Til: Kvam bompengeselskap AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 22.5.2006 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. INNHALDET I

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2011 Måla til kontrollutvalet

Detaljer