Kap 3 - Delegering av ansvar og myndighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 3 - Delegering av ansvar og myndighet"

Transkript

1 Kap 3 - Delegering av ansvar og ID ØK.F Versjon 0.00 Gyldig fra Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent <ikke styrt> Side 1 av13 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring på alle nivåer i organisasjonen Hele Nordland fylkeskommune Fylkesøkonomisjefen DELEGERING AV ANVISNINGSMYNDIGHET Anvisnings i snever forstand er knyttet til en til å disponere ressurser innenfor vedtatt (godkjent) budsjettramme og til å gi fylkeskassen ordre om utbetaling av penger. Herunder inngår bilagsforberedelse, kontroll og godkjenning av en utgift. Anvisnings i utvidet forstand er knyttet til det å være øverste leder for en institusjon og å ivareta det totale økonomiske ansvar for denne institusjonen. Her inngår budsjettering, driftsgjennomføring og rapportering; dvs. utøve ansvarlig og resultatorientert ledelse. Hvem som innehar anvisnings I fylkestingssak 111/2012 har fylkestinget vedtatt følgende: Anvisningsen følger fylkesordførerens, fylkesrevisorens og fylkesrådets ansvarsområder innen den gjeldende formålsinndeling. For anvisning av variabel lønn og personlige utgifter gjelder følgende unntak: a) Fylkesordføreren anviser for fylkesrådslederen, fylkesrevisor og kontrollkomiteen. b) Fylkesrådslederen anviser for fylkesrådets øvrige medlemmer. c) Fylkesrådslederen skal peke ut en administrativ leder som skal anvise for fylkesordføreren. Anvisings kan delegeres. Slik delegasjon skal skje skriftlig. I fylkesrådssak 179/2010 har fylkesrådet vedtatt følgende: a) Fylkesrådet delegerer anvisningsen til den enkelte fylkesråd. b) Vedkommende fylkesråds anvisnings kan delegeres til vedkommende etatsjef innenfor gjeldende budsjett. c) Etatsjefer kan delegere anvisningsen videre til enhetsledere. Enhetsledere som er delegert anvisnings kan gi fullmakt til andre i organisasjonen. Anvisnings gitt etter fullmakt kan ikke delegeres videre. d) Etatsjefens variable lønn og personlige utgifter anvises av en annen etatsjef, men slik at ingen etatsjefer anviser for hverandre.

2 Ver.0.00 Side: 2 av 13 e) Gjeldende anvisnings skal framgå av et særskilt anvisningsregister som skal være tilgjengelig i fylkeskommunens arkiv. De som får delegert anvisnings står personlig ansvarlig overfor fylkesrådet eller etatsjef for at kravene som følger blir ivaretatt. Dersom ansvaret ikke blir tilfredsstillende ivaretatt, kan en trekkes tilbake. Over en anvisningsansvarlig vil det alltid være en som på vegne av fylkesrådet har tilsynsansvar for at anvisningsansvaret blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte (jfr. kap. 3.5). Dette vil normalt være etatssjefen for det aktuelle virksomhetsområde. Hvordan få tildelt delegert anvisnings Økonomiavdelingen ivaretar på fylkesrådets vegne det praktiske arbeidet rundt tildeling og inndraging av delegert anvisnings. Dette skjer etter søknad fra vedkommende tilsynsansvarlig (etatsjef ). Ved tildeling av delegert anvisnings utsendes et brev til vedkommende leder hvor plikter og rettigheter i forbindelse med delegasjonen framgår, samtidig som et signaturkort blir vedlagt. Delegert anvisnings trer i kraft når signaturkortet er utfylt og returnert. Ved bemyndigelse av andre til å foreta anvisningsarbeidet, sendes en orientering om dette til økonomiavdelingen sammen med utfylt signaturkort. Anvisningsansvarlige og bemyndigede blir samtidig fratatt de fullmakter de evt. har til å foreta registreringer i regnskaps- eller lønnssystemet. Hva innebærer delegert anvisnings Rett til å disponere ressurser innenfor vedtatt (godkjent) budsjett. Rett til å rekvirere penger og gi ordre om utbetaling. Plikt til å kontrollere at de regninger som anvises faktisk er en fylkeskommunal utgift. Plikt til å påse at nødvendig og tilfredsstillende dokumentasjon er vedlagt bilagene. Plikt til å planlegge virksomheten slik at de bevilgede midler fordeles over året, og at de driftsforutsetninger bevilgningsvedtaket forutsetter blir oppfylt. Plikt til å holde seg innenfor de ressursrammer fylkestinget har vedtatt under årsbudsjettbehandlingen, evt. senere regulert av styringsorgan med til det. Plikt til å holde seg orientert om realisert forbruk og

3 Ver.0.00 Side: 3 av 13 aktivitetsnivå. Plikt til å holde seg orientert om gjeldende budsjett og de endringer som skjer i løpet av budsjettåret. Plikt til å påse at interne rutiner og kontroll er etablert og fungerer, samt tilfredsstiller fastsatte krav. Herunder sørge for tilfredsstillende organisering av arbeidet slik at unndragelse av midler og dobbeltbetalinger ikke kan finne sted, dvs. gode kontrollrutiner og tilfredsstillende arbeidsdeling mellom rekvisisjon, bilagsforberedelse, attestasjon, anvisning og regnskapsregistrering Plikt til å sørge for at administrativt personell innehar nødvendig kompetanse. Plikt til jevnlig (forutsetningsvis månedlig) å rapportere til sin tilsynsansvarlige om aktivitets- og budsjettgjennomføring i forhold til hva som var planlagt og vedtatt. I tillegg skal årsprognoser og avvik samt tiltak for å sikre budsjettbalanse og realisering av planlagt produksjonsnivå framgå i rapporten. Plikt til å sørge for opprettholdelse av realverdien på utstyr, bygninger og anlegg. Dvs. sørge for budsjettering og gjennomføring av tilstrekkelig vedlikehold/utskifting av utstyrs- og bygningsmassen. I vårt styringssystem vil praktisering av anvisnings være siste ledd i en lang prosess hvor ressurser styres og brukes for å realisere mål. Anvisningsen er en personlig som er gitt enkeltpersoner. Den som innehar slik er personlig ansvarlig for at det ikke brukes flere ressurser enn hva som er stilt til disposisjon. Uansett hvordan prosessen måtte utvikle seg, er det den anvisningsansvarliges oppgave å ta forholdsregler og gjøre de nødvendige tiltak for å ivareta ansvaret. Det eksisterer et stort antall unnskyldninger for at tildelte rammer blir overskredet. I det følgende er det gitt noen eksempler på slike unnskyldninger, samt at det er knyttet kommentarer til hver av disse. "De budsjettmessige rammene er ikke tilstrekkelig presise" Dersom denne oppfatning foreligger, er det den anvisningsansvarliges ansvar å ta dette opp med sin tilsynsansvarlige for å få tilstrekkelig presise rammebetingelser. Inntil eventuelle endrede budsjettrammer er bestemt, plikter en imidlertid å forholde seg til de rammebetingelser som er gitt og ta de nødvendige forholdsregler for dette. "Hensynet til klientene tilsier at vi ikke kan holde budsjettet" Dette er en åpenbar selvtekt, og avvisning av fylkestingets rett og plikt til å avveie hensyn i sin ressursfordeling. Det er den

4 Ver.0.00 Side: 4 av 13 anvisningsansvarliges plikt å gjøre det beste ut av situasjonen slik den foreligger, og om nødvendig forelegge konsekvensene for sin tilsynsansvarlige. Men dette gir ingen rett til å holde et forbruk og derved anvise utover tildelt budsjettramme. "Pålegg hindrer meg i å holde budsjettrammen" Dersom arbeidstilsynspålegg eller lignende kommer fra ekstern, skal slike pålegg selvfølgelig tas alvorlig. Men det er ingen begrunnelse for å bruke midler som ikke er bevilget. Det samme gjelder også fylkeskommunale pålegg. Dersom slike pålegg gis uten at bevilgning medfølger, gjelder budsjettrammene likevel, og den anvisningsansvarlige må bruke sitt skjønn for å klare opp i en slik situasjon. "Det vedtatte driftsomfang lar seg ikke realisere innenfor budsjettrammene" Dersom dette er tilfelle må den anvisningsansvarlige sørge for at driftsomfanget blir tilpasset budsjettrammene. Dersom slik driftstilpasning krever vedtak på høyere beslutningsnivå, har den anvisningsansvarlige plikt til å melde fra om situasjonen og samtidig legge fram forslag på nødvendige driftsendringer/reduksjoner. Det er vanskelig å balansere hensynet til produksjonsresultater, klienter, ansatte, regler og pålegg innenfor en budsjettramme. Like fullt er dette den fornemste lederoppgave - og det er denne oppgaven fylkeskommunens ledere er satt til. Det er - dessverre - ingen gode grunner til å la være å holde seg til de rammene som er gitt. Anvisningsansvaret er personlig og absolutt. DELEGERING AV BUDSJETTFULLMAKT Mens anvisnings gir fullmakt til å disponere budsjettet og dermed forplikte fylkeskommunen økonomisk gjennom sin underskrift, gir budsjettfullmakt til å foreta justeringer av budsjettet (dvs. foreta endringer i vedtatt plan). Fylkestinget har ansvar for å vedta budsjettet, og i utgangspunktet burde dermed alle forslag til endringer av budsjettet forelegges for og vedtas av fylkestinget. En restriktiv praktisering av dette grunnprinsippet vil vanligvis være lite hensiktsmessig. Det er derfor vedtatt Fylkestinget (FT-sak 49/2010) og Fylkesrådet (FR-sak 179/2010) hvilke budsjettendringer som kan foretas av ulike politiske og administrative organ. Fylkestingets delegering av budsjettfullmakt Reglement for delegert budsjett Ved behandling av årsbudsjettet vedtar fylkestinget planen for den fylkeskommunale virksomhet i budsjettåret. Samtidig bevilges midler til å gjennomføre planen. Ansvaret for gjennomføringen gis til fylkesrådet.

5 Ver.0.00 Side: 5 av 13 Prinsipper for praktisering av delegert budsjett Fylkestinget bevilger midler på formål og hovedpost ut fra de planlagte oppgaver som skal utføres. De vedtatte ressursrammer er absolutte og virksomheten må tilpasses de vedtatte rammer og legges opp etter de aktivitetsforutsetninger som budsjettet gir. Budsjetterte inntekter er en finansiell forutsetning for ressursrammen. I budsjetten til fylkesrådet inngår justering av de prioriteringer som fylkestinget har vedtatt, som det vil være nødvendig å foreta gjennom et budsjettår. Dette gjelder endringer i planlagt aktivitet, endringer i målgrupper og kvalitetsendringer. Videre gjelder budsjetten til fylkesrådet omdisponeringer av ressurser for å kunne gjennomføre pålagt aktivitet innenfor ansvarsområdet på en mest mulig rasjonell måte. Begrensninger i delegert budsjett Delegert budsjett gjelder ikke: a) Vedtak om bevilgning over neste eller senere års budsjett. b) Tilskudd til organisasjoner m.v. som gjennom fylkestingets budsjettvedtak er å oppfatte som tilsagn om konkret beløp. c) Bevilgninger som er nevnt eksplisitt eller som er undergitt særskilt behandling i fylkesting, eller formål som konkret er avslått ved den ordinære budsjettbehandling i fylkestinget. Formålsinndeling Plan og budsjetter utarbeides og presenteres i forhold til den formålsinndeling som framgår av vedlegg 1. Formålsinndelingen gir uttrykk for de hovedområder av oppgaver som fylkesordfører og fylkesrådet skal styre. Endringer i formålsinndelingen kan vedtas av fylkestinget i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet. Delegasjon av budsjett Fylkesordførerens Innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett gis fylkesordføreren følgende innenfor sektoren (rammeområdet) Politikk med unntak av formålet Fylkesrådet : a) Gjennomføre nødvendige omdisponeringer av ressurser innenfor sektoren politikk begrenset til å foreta overføringer av beløp innenfor et formål (fylkesting, kontorllkomitèen osv). b) Disponere sykepengerefusjoner innenfor sektoren Politikk, begrenset til å se lønnsposter i sammenheng med sykepengerefusjoner. c) Disponere disposisjonsfond til vedtatte tiltak.

6 Ver.0.00 Side: 6 av 13 Fylkesrådets Innenfor rammen av vedtatt økonomiplan og årsbudsjett gis fylkesrådet følgende : Felles for alle sektorer a) Justere planlagt aktivitet innenfor fylkeskommunale institusjoner når det gjelder inntekter som er opptjent i denne institusjonen. b) Omfordele ressurser mellom formål innenfor en sektor. c) Gjennomføre nødvendige omdisponeringer av ressursene innenfor et formål. d) Overføre oppgaver og ressurser mellom ulike budsjettansvarlige innenfor samme formål. e) Disponere midler avsatt til fylkesrådets disposisjon, herunder foreta fordeling fra sektorvise disposisjonskonti. f) Fordele midler avsatt til å dekke lønnsoppgjør. g) Bevilge lån og fastlegge avdragsvilkår fra vedlikeholdsfond. h) I forbindelse med regnskapsavslutningen foreta strykninger. Ved strykninger av avsetninger skal tilbakebetaling/avsetning til vedlikeholdsfond skjermes i størst mulig grad, dersom institusjonenes totalresultat tillater det. i) Vedta avsetninger til disposisjonsfond av midler som ikke anvendes i budsjettåret. Avsetningen skal skje til et bestemt tiltak. Dette under forutsetning om at det ikke foretas en omfordeling mellom sektorer. j) Disponere disposisjonsfond til vedtatt tiltak. k) Godkjenne desentrale over- og underskudd som vil danne grunnlag for økte eller reduserte budsjettrammer i etterfølgende budsjettår. Dette under forutsetning om at det ikke foretas en omfordeling mellom rammeområder/sektorer. l) Disponere sykepengerefusjoner, dvs. se lønnsposter i sammenheng med sykepengerefusjoner. m) Disponere merinntekter til utgifter som henger nært sammen, - såfremt at inntektene ikke er av vesentlig størrelse og at nettoutgiften ikke endres. n) Opprette og nedlegge stillinger innenfor de økonomiske rammer og aktivitetskrav som fylkestinget har vedtatt. o) Se investeringsprosjekter i sammenheng, - det vil si omfordele innenfor investeringsbudsjettets bevilgningsramme så langt det er rasjonelt ut fra framdriften til de enkelte prosjekt. Sektoren Fylkesrådet Gjennomføre nødvendige omdisponeringer av ressurser innenfor sektoren begrenset til å foreta overføringer av beløp innenfor dette formålet. Sektoren Utdanning a) Foreta fordeling av sentrale fellesposter. b) Godkjenne aktivitetsendringer knyttet til endringer i inntektene. c) Kapasitetstilpasninger innenfor sektorens ramme, jf FT sak 129/01. Sektoren Næring og regional utvikling a) Disponere budsjettert, men ikke fordelt avkastning på

7 Ver.0.00 Side: 7 av 13 konsesjonskraftfondet. b) Fordele tilskudd til studieforbund (jfr Lov om voksenopplæring av nr. 95 6) c) Disponere virkemidler i samsvar med fordeling i budsjett med unntak av kommunale næringsfond. Sektoren Kultur og miljø Fordele tilskudd som ikke er detaljdisponert i budsjettet. Sektoren Samferdsel a) Myndighet til å foreta ruteendringer innenfor etablerte ruter. b) Myndighet til å iverksette nye ruter i forbindelse med lovpålagt skoleskyss. c) Fastsettelse av priser og produkter for kollektivtrafikken. d) Myndighet til å disponere tilskuddsfondet (samferdsel) og kaifondet. Sektoren Tannhelsetjenesten Disponere frigjorte midler som følge av økt produktivitet til kvalitetsforbedrende tiltak. Fylkesrådets delegasjonsreglement Ved behandling av årsbudsjett vedtar fylkestinget planen for den fylkeskommunale virksomhet i budsjettåret. Samtidig bevilges midler til å gjennomføre planen. Ansvaret for gjennomføringen er gitt fra fylkestinget til fylkesrådet, med de unntak som følger av Delegasjonsreglement for fra fylkestinget. Dette kapitlet er ordnet slik at det følger rekkefølgen og inndelingen i Delegasjonsreglement for fra fylkestinget, selv om overskriftene og nummereringen av punktene er forskjellige. Prinsipper for delegert budsjett Myndigheten til å justere prioriteringer, det vil si endringer i planlagte aktiviteter, endringer i målgrupper og kvalitetsendringer, tilligger fylkesrådet. Myndigheten til omdisponering av ressurser for å kunne gjennomføre pålagt aktivitet på en mest mulig rasjonell måte, tilligger fylkesrådet. Fylkesrådets generelle budsjett a) Myndighet til å sette i verk de vedtak som er fattet i fylkestinget tilligger fylkesrådet, med mindre slik er videredelegert i dette eller andre reglementer, eller gjennom vedtak i enkelt sak. b) Myndighet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan, inngåelse og gjennomføring av avtaler tilknyttet investeringsprosjekter, leieavtaler, rammeavtaler og andre avtaler innenfor fylkesrådets anvisnings, delegeres til vedkommende

8 Ver.0.00 Side: 8 av 13 fylkesråd, med mindre slik er videredelegert i dette eller andre reglement, eller gjennom vedtak i enkeltsak. Når det er hensiktsmessig kan avtaler inngås for mer enn ett budsjettår. c) Myndighet til å godkjenne og inngå avtaler om deltakelse i samarbeidsordninger om anskaffelser av varer og tjenester, delegeres til vedkommende etatssjef. d) Myndighet til å gjennomføre anskaffelser av varer og tjenester i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt inngå og gjennomføre rammeavtaler og avtaler knyttet til anskaffelser og prosjektkjøp som den sentrale innkjøpstjenesten har ansvar for, delegeres til vedkommende etatssjef. Avtaler kan inngås for mer enn ett budsjettår. e) Fylkesrådets til å ta opp budsjetterte lån og underskrive gjeldsbrev, pantsettelsesdokumenter og garantierklæringer der garanti er vedtatt av fylkestinget, delegeres til vedkommende etatsjef. f) Myndigheten til å justere planlagt aktivitet innenfor fylkeskommunale driftsenheter når det gjelder inntekter som er opptjent i denne institusjonen, delegeres til vedkommende etatssjef. g) Myndigheten til å omfordele ressurser mellom formål innenfor en sektor, tilligger fylkesrådet. h) Myndigheten til å gjennomføre nødvendige omdisponeringer av ressursene innenfor et formål hos en budsjettansvarlig delegeres til vedkommende etatssjef. i) Myndigheten til å overføre oppgaver og ressurser mellom ulike budsjettansvarlige innenfor samme formål delegeres til vedkommende fylkesråd. j) Myndigheten til å disponere midler avsatt på fylkesrådets disposisjonskonto delegeres i kurante saker til fylkesrådets leder. For de sektorvise disposisjonskonti disponeres midlene av vedkommende fylkesråd. k) Myndigheten til å fordele midler avsatt til å dekke lønnsoppgjør delegeres til vedkommende etatssjef. l) Myndigheten til å bevilge lån og fastlegge avdragsvilkår fra vedlikeholdsfond, delegeres til vedkommende etatssjef. m) Myndigheten til å foreta strykninger i forbindelse med regnskapsavslutningen tilligger fylkesrådet. n) Myndigheten til å vedta avsetninger til disposisjonsfond av midler som ikke anvendes i budsjettåret, tilligger fylkesrådet. Avsetningen skal skje til et bestemt tiltak og under forutsetning om at det ikke foretas en omfordeling mellom sektorer. o) Myndigheten til å disponere disposisjonsfond til vedtatte tiltak delegeres til vedkommende etatssjef. p) Myndigheten til å godkjenne desentrale over- og underskudd som vil danne grunnlag for økte eller reduserte budsjettrammer i etterfølgende budsjettår tilligger fylkesrådet, under forutsetning om at det ikke foretas en omfordeling mellom sektorer. q) Myndigheten til å disponere sykepengerefusjoner, det vil si å se lønnsposter i sammenheng med sykepengerefusjoner, delegeres til vedkommende etatssjef. r) Myndigheten til å disponere merinntekter til utgifter som henger nært sammen, - såfremt at inntektene ikke er av vesentlig størrelse og at nettoutgiften ikke endres, delegeres til vedkommende etatssjef.

9 Ver.0.00 Side: 9 av 13 s) Myndigheten til å opprette og nedlegge stillinger innenfor de økonomiske rammer og aktivitetskrav som fylkestinget har vedtatt, delegeres til vedkommende etatssjef. t) Myndigheten til å omfordele innenfor investeringsbudsjettets bevilgningsramme så langt det er rasjonelt ut fra framdriften til de enkelte prosjekt og når investeringsprosjekter sees i sammenheng, tilligger fylkesrådet Myndighet til å behandle søknader om tilskudd a) Fylkesrådet kan gi den enkelte fylkesråd til å innvilge søknader om begrensede beløp når det er innenfor rammen av fylkesrådets politikk eller er i tråd med statlige retningslinjer ved forvaltning av statlige midler. Fylkesrådet gir nærmere retningslinjer for omfang og innretning. Fylkesrådene kan tilsvarende gi slik til vedkommende etatssjef. b) Vedkommende etatssjef delegeres til å avslå eller returnere en søknad som: - ikke er fullstendig i henhold til de gjeldende retningslinjer som gjelder for en ordning eller som av annen grunn åpenbart mangler tilstrekkelig med opplysninger - åpenbart faller utenfor de aktuelle tilskuddsordninger - åpenbart ikke er i samsvar med fylkesrådets politiske målsettinger - når det ikke er disponible midler på årets budsjett innenfor en spesifikk ordning som søknaden gjelder Hvorfor budsjettreguleringer/planendringer Utarbeidelse av budsjett og reguleringer av vedtatt budsjett er prosesser som innebærer verdivalg, planlegging og valg av tiltak for å gjennomføre vedtatt plan. Verdivalgene er et politisk ansvar, mens planlegging og gjennomføring er et administrativt ansvar. Beslutninger om hva som skal gjøres, hvilke tilbud som skal endres, hvilken standard tilbudene skal ha og hvilke grupper som skal tilgodesees skal fattes av fylkestinget i den ordinære planprosessen (økonomiplan og årsbudsjett). Når fylkestinget har vedtatt årsbudsjettet (dvs. har bestemt hvilke tiltak og formål som skal tilgodesees/gjennomføres) er det ingen organ eller enkeltpersoner som har til å endre eller overprøve disse verdivalgene, de er fylkestingets ansvar alene. Budsjettvedtaket er dermed en klar og utvetydig ordre om å gjennomføre vedtatt aktivitet innenfor de ressursrammer som er stilt til disposisjon. Budsjettet er å betrakte som en kontrakt mellom innbyggerne i Nordland representert ved de folkevalgte representantene i fylkestinget, og de ansatte i fylkeskommunen representert ved lederne om de virkemidler som skal brukes for å nå et fastlagt mål. I løpet av budsjettåret kan det oppstå behov for revidering av planene og justering av budsjettet som følge av:

10 Ver.0.00 Side: 10 av 13 utilfredsstillende planlegging endringer i forutsetningene budsjettet er bygd på endrede preferanser/prioriteringer Dersom behovet for revisjon av budsjettet skyldes store endringer i forutsetninger, dårlig planlegging eller ønske om endringer i prioriteringene som bryter med prinsippene i det vedtatte budsjettet, må endringene behandles av fylkestinget. De fleste behov for revidering av budsjettene vil imidlertid være av mindre omfang og innenfor de prioriteringer som ligger i det vedtatte budsjettet. Slike endringer er i stor grad delegert til fylkesrådet å beslutte. Dette er hensiktsmessig ut fra at: fylkeskommunen praktiserer rammestyring hvor en rekke detaljbeslutninger om ressursbruk må fattes på et lavere nivå i organisasjonen i løpet av budsjettåret. det i løpet av året vil kunne være nødvendig å foreta aktivitetsmessige endringer for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene. TILSYNSANSVAR For å utøve fylkesrådets ledelses- og oppfølgingsansvar overfor de anvisningsansvarlige er alle avdelingssjefene i fylkesadministrasjonen gitt et ansvar (tilsynsansvar) overfor deler av den fylkeskommunale virksomhet. Jfr. kap. 2.1 Fylkeskommunens organisering. I tillegg står fylkesrevisor direkte ansvarlig overfor Kontrollkomiteen, mens fylkesordføreren er delegert anvisningsansvar for det politiske apparat direkte fra fylkestinget. Pr. dato er det sju fylkeskommunale ledere foruten vegsjefen som utøver tilsynsansvar på vegne av fylkesrådet. Antallet tilsynsansvarlige og omfanget av den enkeltes tilsynsansvar vil kunne variere ut fra hva fylkesrådet finner hensiktsmessig til enhver tid. Tilsynsansvaret er komplett i den forstand at det for all fylkeskommunal virksomhet skal være én tilsynsansvarlig som fører tilsyn på vegne av fylkesrådet og sørger for at styringssignal kommuniseres ut i organisasjonen og at de anvisningsansvarlige får gitt tilbakemelding til ledelsen. For nærmere informasjon om omfanget av tilsynsansvar vises til de årlige budsjetter. Pr. november 2011 er det følgende tilsynsansvarlige med tilhørende tilsynsområde: Tilsynsansvarlig Tilsynsområde Fylkesutdanningssjefen undervisningssektoren Næringssjef næringsutvikling og regionale utviklingsformål Samferdselssjef Samferdsel

11 Ver.0.00 Side: 11 av 13 Fylkeskultursjefen Vegsjefen Leder for Folkehelse, Fylkesøkonomisjefen Administrasjonssjefen kultur og miljø fylkesveger og fylkesvegferger Folkehelse, Ungdomssatsing, tannhelse og likestilling for funksjonshemmede Eiendom, innkjøp,regnskap, fellesutgifter, Bodin gård, Nordland kultursenter, skatt, rammetilskott, renter og avdrag. fylkesadministrasjonen, personalpolitiske virkemidler, infotiltak og fylkesadvokat Den tilsynsansvarlige skal opptre på vegne av fylkesrådet i det daglige. Dvs. at i alle sammenhenger hvor den anvisningsansvarlige skal forholde seg til det enkelte fylkesrådsmedlem, så vil denne være representert ved sin respektive tilsynsansvarlige. Innenfor det økonomiske området vil dette gjelde: planprosesser, årsbudsjett og økonomiplan oppfølging/rapportering Tilsynsansvar i planprosesser I de økonomiske planprosessene i institusjonene er det den tilsynsansvarliges oppgave å sørge for nødvendig kommunikasjon og tilbakemelding til de anvisningsansvarlige. Dvs.: avklare rammebetingelser stille produksjonskrav stille krav til planleggingen internt i institusjonene påse at ansatte og deres representanter blir informert om planarbeidet i henhold til lover og avtaler sette tidsfrister innenfor tilsynsområdet og påse at de overholdes samordne planene innenfor sitt tilsynsområde og gi sine respektive fylkesråd en samlet tilbakemelding innenfor de frister som gjelder i planprosessene generelt. Rapportering Innenfor sitt ansvarsområde sørge for at det blir utarbeidet komplette månedlige økonomirapporter. I tilfelle avvik stå ansvarlig for at det utarbeides handlingsplaner og settes i verk tiltak for å holde ressursforbruket innenfor bevilget ramme. Fylkesøkonomisjefens ansvar. I tillegg til tilsynsansvaret har fylkesøkonomisjefen et særlig ansvar for følgende i det daglige:

12 Ver.0.00 Side: 12 av 13 Utarbeide månedlige økonomirapporter til fylkesrådsleder med basis i de tilsynsansvarliges økonomirapporter. Holde orden på og oversikt over tilsyns- og anvisningsansvar for all fylkeskommunal virksomhet. Skaffe frem oppdaterte månedlige forbruksrapporter til alle, også de som ikke har direkte (online) tilgang. På vegne av fylkesrådsleder utarbeide tertialrapport til fylkestinget med beskrivelse av den totale status i fylkeskommunens økonomi pr. dato og forventet resultat på årsbasis. I denne forbindelse utarbeide forslag til planendring (budsjettregulering) med sikte på å korrigere kursen i forbindelse med eventuelle avvik. Lage oversikt over de anvisningsansvarlige som har overskredet sine fullmakter og som bør kalles inn til særskilt oppfølging. Konsekvenser av den enkelte overskridelse vurderes av fylkesrådsleder/tilsynsansvarlig. FINANSFULLMAKTER Fylkestinget vedtok i sak 109/2012 Reglement for finansforvaltningen i Nordland fylkeskommune. De nye retningslinjene er i henhold til ny forskrifter av 9.juni 2009 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Finansforvaltning omfatter behandling av kort likviditet, langsiktige finansielle aktiva og låneportefølje. Formålet med finansforvaltningen i Nordland fylkeskommune er at vi til enhver tid skal ha likvide midler til å betale våre forpliktelser. Eventuell overskuddslikviditet skal plasseres på en slik måte at det oppnås høyest mulig avkastning til et minimum av risiko. Rentemarginen (utgiftsrenter minus innskuddsrenter) skal minimaliseres. For å forestå den daglige finansforvaltningen i Nordland fylkeskommune er det viktig at administrasjonen blir gitt de nødvendige fullmakter til å håndtere dette hensiktsmessig. Fylkesrådet vedtok derfor i sak 249/2012 å delegere videre sine fullmakter til fylkesøkonomisjefen. I saken ble derfor følgende fullmakter delegert til fylkesøkonomisjefen: Gjennomføre opptak av nye lån, herunder avgjøre tidspunkt for budsjettårets låneopptak, valg av långiver/finansieringskilde, rentevilkår og øvrige betingelser Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån forutsatt uendret avdragsprofil Gjennomføre den løpende forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Gjennomføre forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva, herunder inngå eventuelle avtaler om aktiv forvaltning både

13 Ver.0.00 Side: 13 av 13 av aktiva og passiva Inngå eventuelle avtaler om kjøp og salg av rentesikringsinstrumenter som er konkret nevnt i finansreglementet Fylkesøkonomisjefen skal jevnlig rapportere til fylkesråden for økonomi om de foretatte disposisjoner. Fylkesøkonomisjefen kan ikke delegere fullmakten videre uten fylkesrådets godkjenning. Registreringer Fullmaktene gjelder innenfor de generelle retningslinjene gitt i fylkestingsak 79/2010 Reglement for finansforvaltning i Nordland fylkeskommune. Avviksbehandling Brudd meldes som avvik Distribusjon Interne referanser Eksterne referanser

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet JournalpostID: 10/5345 Komité for plan og økonomi Sak 01/10 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget til fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar Delegasjonsreglement

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011 Økonomistyring i Nordland fylkeskommune Fylkestinget, 10. oktober 2011 1 Organisasjonskart økonomiavdelingen Fylkesrådsleder Odd Eriksen Økonomiavdelingen Fylkesøkonomisjef Heidi Theodorsen Budsjett Budsjettleder

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: FYR 117/08

Gjelder fra: Godkjent av: FYR 117/08 Dok.id.: 1.2.1.1.5.1 Økonomiplanen Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 16.12.2016 Godkjent av: FYR 117/08 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Fylkestinget skal en gang i året

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Inderøy kommunestyre 22.06.09 1 Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag side 3 2. Formål økonomireglement side 3 3. Planlegging og budsjettering side 4 4. Budsjettoppfølgning,

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE 1 PLANER OG RAPPORTER Som grunnlag for den økonomiske styringa i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding - tertialrapporter

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomihåndbok del I Troms fylkeskommune Side 2

Økonomihåndbok del I Troms fylkeskommune Side 2 ØKONOMIHÅNDBOK DEL 1 Side 2 Innhold 1. INNLEDNING...6 1.1 FORMÅLET MED ØKONOMIHÅNDBOKEN... 6 2. OVERORDNEDE STYRINGSPRINSIPPER...8 2.1 FYLKESKOMMUNENS FORMÅL OG FUNKSJONER... 8 2.2 TROMS FYLKESKOMMUNES

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET Januar 2013 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET Kapitel 1 Innledning

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune Innhold

Økonomireglement for Mandal kommune Innhold Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer... 3 2. Kommunens plan- og økonomisystem... 3 2.1 Kommuneplanens langsiktige del...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Revidering av økonomi- og finansreglement

Revidering av økonomi- og finansreglement KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.11.2013 069/13 TOSO Kommunestyret 12.12.2013 120/13 TOSO Kommunestyret 13.02.2014 006/14 TOSO Saksansv.: Karin Nagell

Detaljer

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 1. Innledning Dette dokumentet inneholder to ulike reglement: Reglement for delegering

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet ID ØK.F.4.2.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent Side 1 av Formål Omfang Ansvar

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN DEL 1 KAP. 5 TALLOVERSIKTER M.M.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN DEL 1 KAP. 5 TALLOVERSIKTER M.M. Økonomireglement og budsjettfullmakter Vedtatt versjon 18. juni 2012. Eventuelle forslag til justeringer vil bli fremmet i tilleggsinnstillingen. 1 INNLEDNING Økonomireglementet samler og oppdaterer overordnede

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/8014-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2.

Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund. Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2. Økonomihåndbok for seksjoner og foreninger i Norges juristforbund Versjon Dato Endring Av 1.0 26.08.2013 Utkast til 2. versjon msh Godkjent av hovedstyret i JF 26.08.2013 Innholdsfortegnelse Hensikten

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 26.03.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 26.03.2012 SAKSLISTE Bordsak SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 63/12 Bordsak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer