Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune"

Transkript

1 Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars Innledning Dette dokumentet inneholder to ulike reglement: Reglement for delegering av fordelingsfullmakt og disponeringsfullmakt (budsjettreglement), som angir hvem som har fullmakt til å viderefordele og disponere fylkestingets vedtatte budsjett. Budsjettreglementet erstatter tidligere vedtatt budsjettreglement, jf. FT-sak 81/03. Reglement for finansforvaltning som angir hvem som kan forvalte fylkeskommunens likviditet og låneportefølje og hvordan denne forvaltningen skal utføres i forhold til risikoformer og risikoprofil. Dersom ikke annet er angitt i disse reglementene kan fylkesrådet, innenfor kommunelovens bestemmelser, videredelegere sin myndighet. 2. Definisjoner I henhold til forskrift om årsbudsjett gjelder bl.a. følgende definisjoner: a) Budsjettmyndighet: Myndighet til å vedta årsbudsjettet, herunder reguleringer av årsbudsjettet, i henhold til de krav til årsbudsjettet som er stilt i kommuneloven og forskriften om årsbudsjett. b) Bevilgning: Økonomisk ramme til disponering i budsjettåret som fylkestinget selv har gitt underordnet organ. c) Bruttobevilgning: Øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til et formål, uavhengig av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til formålet. d) Nettobevilgning: Øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til et formål etter fradrag for de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til formålet.

2 e) Fordelingsfullmakt: Myndighet til å fordele de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet samt myndighet til å gi interne retningslinjer knyttet til de inntekter som er ført opp i budsjettet. f) Disponeringsfullmakt: Myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet. g) Særbudsjett: Oppstilling av egne inntekter og innbetalinger for kommunale eller fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i kommuneloven. 3. Reglement for delegering av fordelingsfullmakt og disponeringsfullmakt (budsjettreglement) 3.1 Sentrale bestemmelser i lov og forskrift De grunnleggende bestemmelsene om økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap finnes i kommunelovens kapittel 8: 44 om økonomiplanen 45, 46 og 47 om årsbudsjettet, samt forskrift om årsbudsjett 48 om årsregnskap og årsberetning, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning Kommunelovens kapittel 11 regulerer fylkeskommunale foretak. Nærmere bestemmelser om budsjett mv. for fylkeskommunale foretak er gitt i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. I tillegg inneholder kommunelovens kapittel 3, jf. 19 og 20 bestemmelser om fylkesrådets ansvar og myndighet. 3.2 Fylkestingets budsjettvedtak Kommuneloven med dens forskrifter gir adgang til utstrakt bruk av delegering. Det er imidlertid noen vesentlige forhold som fylkestinget ikke kan delegere. I henhold til kommunelovens 44 må fylkestinget selv vedta økonomiplanen. Kommunelovens 45 angir at fylkestinget selv må vedta årsbudsjettet og endringer i dette, dvs. at fylkestinget ikke har adgang til å delegere budsjettmyndigheten. I forskriften om årsbudsjett, jf. 5 og 6, angis kravene til innhold og inndelinger i årsbudsjettet. Loven og forskriften om årsbudsjett åpner for utstrakt bruk av rammebudsjettering. Fylkestinget kan selv bestemme hvor detaljert budsjettvedtaket skal være, herunder om bevilgninger i driftsbudsjettet skal gis som bruttobevilgninger, nettobevilgninger eller ved å kombinere brutto- og nettobevilgninger. Dersom det fattes et veldig detaljert budsjettvedtak, vil

3 konsekvensen være at fylkestinget vil få mange saker om detaljerte budsjettendringer til behandling i løpet av året. Dette skyldes at det er fylkestinget selv som må vedta endringer i årsbudsjettet på det nivået (i kontoplanen) de selv har vedtatt budsjettet opprinnelig Driftsbudsjettet Det fremkommer av vedlegg 1 til forskrift om årsbudsjett at fylkestinget selv blant annet må vedta: Fylkesskatt Rammetilskudd Renteinntekter og renteutgifter Utbytte Avdrag på lån Avsetninger Overføringer til investeringsbudsjettet Fylkestinget kan selv bestemme hvordan drifts- og finansutgifter og -inntekter skal fordeles på ulike rammeområder. Minimumskravet til spesifisering av fylkestingets budsjettvedtak i driftsbudsjettet fremgår av vedlegg 1 (budsjettskjema 1A og 1 B) til forskrift om årsbudsjett. Hedmark fylkesting sitt vedtak om driftsbudsjettet er fastsatt som netto utgifter pr hovedtjeneste, samt fylkesskatt, rammetilskudd, renter, avdrag, utbytte, fond, overføringer til investeringsbudsjettet mv. slik det fremgår av egen talloversikt (jf. budsjettskjema 4) i fylkesrådets budsjettforslag Investeringsbudsjettet Vedlegg 2 (budsjettskjema 2 A og 2 B) til forskrift om årsbudsjett angir kravene til inndeling av investeringsbudsjettet. Hedmark fylkesting sitt budsjettvedtak i investeringsbudsjettet angir en brutto bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt med tilhørende finansiering, slik det fremgår av budsjettskjema 2B i fylkesrådets budsjettforslag. 3.3 Disponeringsfullmakt og fullmakt til videre fordeling av budsjettet I 4 i forskrift om årsbudsjett fremkommer det at fylkestinget kan, innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Videre fremgår det i 9 i forskrift om årsbudsjett fremgår det at fylkesrådet har disponeringsfullmakten (anvisningsmyndigheten) dersom fylkestinget ikke har bestemt noe annet. Denne fullmakten kan imidlertid begrenses av fylkestinget Driftsbudsjettet Fylkesrådet har fullmakt til å fordele fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester. Fylkesrådet har disponeringsfullmakten

4 (anvisningsmyndigheten) over fylkestingets bevilgning på netto rammer med de unntak som fremkommer av pkt om begrensninger i fylkesrådets disponeringsfullmakt Investeringsbudsjettet Fylkesrådet har fullmakt til å detaljspesifisere bevilgningen til det enkelte investeringsprosjekt. Fylkesrådet har disponeringsfullmakten (anvisningsmyndigheten) over fylkestingets bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt Begrensninger i fylkesrådets disponeringsfullmakt Det legges både generelle og spesielle begrensninger til fylkesrådets disponeringsfullmakt: Generelle begrensninger Fylkesrådet kan ikke benytte sin disponeringsfullmakt på en slik måte at: Disponeringen er strid med de prinsipper som er lagt til grunn for fylkestingets budsjettvedtak. Disponeringen binder opp utgifter i senere års budsjetter. Det må foretas endringer i tjenestetilbudet utover fylkestingets forutsetninger i budsjettvedtaket. Det krever bruk av fondsmidler utover fylkestingets budsjettvedtak. Dersom det oppstår tvil om et vedtak er i strid med disse bestemmelsene, forutsettes det at fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget. Spesielle begrensninger Det legges følgende begrensninger på fylkesrådets disponering av budsjettet, dvs. fylkesrådet disponerer hele budsjettet (med den inndeling som fremkommer av fylkestingets budsjettvedtak) med unntak av: Kontrollutvalgets budsjett, jf. tjeneste 1060 Kontrollutvalget og 1100 Revisjon, som disponeres av kontrollutvalget. Fylkestingets budsjett (godtgjørelse og driftsutgifter), som disponeres av fylkesordfører Videredelegering av disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) Som det fremgår av 9 i forskrift om årsbudsjett og pkt i budsjettreglementet er det fylkesrådet som har disponeringsfullmakten (anvisningsmyndigheten) i budsjettet. Fylkesrådet kan videredelegere sin fullmakt. Det å videredelegere disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) fritar ikke rådet for ansvar overfor

5 fylkestinget. Rådet kan, på eget ansvar, overlate til andre å stå for den daglige disponeringen av budsjettet innenfor gitte områder. Når det gjelder det å inneha disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) presiseres følgende: Før et bilag kan anvises skal det være attestert av den eller de tjenestemenn som har hatt slik befatning med saken (bestilling/innkjøp) at de kan innestå for at faktura er korrekt og i henhold til bestilling og at anvisning kan anbefales. Å anvise et beløp er å gi utgifts- eller inntektsordre på det aktuelle beløp. For at anvisningen skal være gyldig, må den underskrives av den som har fått delegert anvisningsmyndighet ved enheten/virksomheten. Ingen kan anvise egne regninger, men disse skal sendes høyere anvisningsmyndighet for anvisning. Den som anviser et beløp skal påse at disponeringen er i samsvar med budsjettet (forutsetning og vedtak), at den er lovlig og økonomisk forsvarlig samt at posteringsordren er korrekt utfylt. Det skal utarbeides klare, skriftlige rutiner som kan gi grunnlag for intern økonomisk kontroll. Dette gjelder bl.a. rutiner for attestasjon av vare- og tjenestemottak, etterregning av nota, kontroll av priser og anvisning. Det skal sendes ajourført oversikt over hvilke personer (med underskriftprøve) som har anvisningsmyndighet til fylkesrevisjonen og til Regnskap. 3.4 Fylkeskommunale foretak Hedmark Trafikk FKF Fylkestingets og styrets ansvar vedrørende budsjett for fylkeskommunale foretak som er etablert etter bestemmelsene i kommunelovens kapittel 11, reguleres i egen forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. I forskriftens 2 fremgår det at fylkestingets vedtak om årsbudsjett skal omfatte fylkeskommunens virksomhet i fylkeskommunale foretak. Styret for foretaket skal fastsette særbudsjett for året i henhold til fylkestingets vedtak om årsbudsjett. Det vises også til 7 i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner vedrørende budsjettmessig håndtering av regnskapsmessig merforbruk i særregnskap for fylkeskommunale foretak. Gjeldende vedtekter for Hedmark Trafikk FKF ble fastsatt av fylkestinget i sak 37/04. Det vises for øvrig til det til enhver tid gjeldende reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune.

6 4. Reglement for finansforvaltningen 4.1 Lovhjemmel og varighet Reglementet for finansforvaltning er utarbeidet med utgangspunkt i: - lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av nr forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av nr. 635 Reglementet trer i kraft fra og med 7. mars Ved vesentlige endringer i rammebetingelser skal det fremmes sak for fylkestinget med forslag til tilpasninger av reglementet. Reglementet gjelder inntil fylkestinget fatter vedtak om nytt reglement. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver fylkestingsperiode. Kvalitetssikring av finansreglementet skal foretas av uavhengig kompetanse og skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før fylkestinget vedtar nytt reglement. 4.2 Formål med finansforvaltningen Hedmark fylkeskommunes finansportefølje låneportefølje og likviditetsbeholdning skal forvaltes med sikte på å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid innenfor definerte risikorammer. Forvaltningen av låneportefølje skal i størst mulig grad ses i sammenheng med forvaltning av likviditetsbeholdning. Fylkeskommunens midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Hedmark fylkeskommunes finansportefølje skal forvaltes på en måte som ikke medfører risiko for at fylkeskommunale midler medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser. De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland skal også være retningsgivende for Hedmark fylkeskommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen. 4.3 Risikoformer og risikoprofil Det skal legges til grunn en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad endringer i finansmarkedene vil påvirke fylkeskommunens finansielle stilling. I avveiningen mellom økt avkastning og redusert risiko skal det foretrekkes redusert risiko.

7 Kredittrisiko, som er risiko for tap som følge av at låntaker eller motparten i en kontrakt unnlater å innfri sin forpliktelse, skal være meget lav. Likviditetsrisiko er risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset tidsperiode. Krav til sammensetning av finansporteføljen er slik at verdipapirene skal ha god likviditet, dvs. muligheten til å selge verdipapirene til en akseptabel pris skal være god uavhengig av liten omsetning og store skjevheter mellom tilbud og etterspørsel. Finansieringsrisiko er risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov. Fylkeskommunens låneportefølje skal bestå av færrest mulige lån, men dog slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Markeds-/renterisiko er risikoen for endring av markedsverdien av plasseringene ved generell endring i rentenivået, og skal være moderat. Dette bestemmes gjennom rammer for varighet/durasjon av rentepapirer og rentefond i porteføljen. Plasseringen av fylkeskommunens likviditet for driftsformål skal baseres på vurderinger av likviditetsutviklingen. Driftslikviditeten (som består av likviditetsreserven og likviditetsoverskudd) skal plasseres kortsiktig og med en gjennomsnittlig varighet/durasjon på maksimalt ett år. Valutarisiko er risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarket, og det skal ikke foretas plasseringer av likviditeten som medfører valutarisiko. Administrativ/oppgjørsrisiko, dvs. risikoen for tap under gjennomføringen av handelen, skal være minimal. Risiko i aksjemarkedet er risikoen for at aksjemarkedet generelt eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Generelt skal fylkeskommunen være meget restriktiv til risiko forbundet med å foreta nye plasseringer i aksjemarkedet. 4.4 Forvaltning av kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Rammen for og plasseringen av fylkeskommunens likvide midler fastlegges med basis i vurderinger/prognoser for utviklingen av likviditetsbeholdningen. Det løpende likviditetsbehovet skal dekkes samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås. Likviditetsbeholdningen skal dekke det kortsiktige behovet for likviditet som oppstår som følge av tidsforskjeller mellom inn- og utbetalinger, og skal plasseres innenfor konsernkonto hos den bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige løpende oppsigelige bankinnskudd i lokal bank. Likviditetsbeholdningen, inkludert trekkrettighet i konsernkontosystemet, skal til enhver tid søkes holdt på minimum 2 % av fylkeskommunens driftsinntekter.

8 Likvide midler utover den nødvendige likviditetsbeholdningen (likviditetsoverskudd) kan plasseres som sær-/termininnskudd, i sertifikater, obligasjoner samt som andeler i aksjefond, pengemarkeds- og obligasjonsfond som har retningslinjer som er i samsvar med fylkeskommunens reglement for finansforvaltning. Plasseringene kan kun foretas i norske kroner og i finansinstitusjoner og forvaltningsselskaper som er etablert i Norge. Rammen for og plasseringen av fylkeskommunens likvide midler fastlegges med basis i vurderinger/prognoser for utviklingen av likviditetsbeholdningen. Det løpende likviditetsbehovet skal dekkes samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås. Plasseringene kan foretas i: Sertifikater og obligasjoner utstedt av den norske stat eller garantert av den norske stat, herunder norske statsforetak. Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske fylkeskommuner, kommuner og virksomheter garantert av fylkeskommune eller kommune (inkl. lån i energi- /kraftverk med fylkeskommunal/kommunal garanti). Innskudd, sertifikater og obligasjoner i bank og finansinstitusjoner med en forvaltningskapital mer enn NOK 3 milliard, og minimum egenkapital tilsvarende kravet for banker for tiden 8 pst. Andre banker, herunder lokal sparebank/bankforbindelse, etter nærmere vurdering av forvaltningskapital og soliditet. Finansinstitusjonen må minst oppfylle lovens minimumskrav om 8 pst. egenkapital. Andeler i pengemarkeds- og obligasjonsfond forvaltet av forvaltningsselskaper som er etablert i Norge, og som har fond som kan oppfylle fylkeskommunens finansstrategi. Andeler i aksjefond innen en ramme på maksimalt 10 mill. kroner. Unntatt plasseringer i statspapirer kan ingen enkeltplasseringer i rentebærende papirer utgjøre mer enn 50 mill. kroner og kan samlet utgjøre maksimum 80 pst. av rammen for plasseringer. Plasseringene i verdipapirfond kan foretas i korte pengemarkeds- og obligasjonsfond med gjennomsnittlig løpetid fra 0-2 år. Plasseringen av overskuddslikviditeten skal fordeles på minimum 2 banker/utstedere/fond, og plasseringer/tilpasninger av porteføljen kan gjøres med basis i allment aksepterte oppfatninger om renteutviklingen.

9 For spesielle, langsiktige finansielle aktiva/fond forutsettes det fremmet egen sak for fylkestinget med fastlegging av formål og strategi for forvaltningen av midlene. 4.5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Med langsiktige finansielle aktiva menes den delen av fylkeskommunens finansielle eiendeler som i henhold til foreliggende prognoser, budsjetter og planer ikke skal benyttes til drift, investeringer eller nedbetaling av gjeld innen økonomiplanperioden på 4 år. Hedmark fylkeskommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva. Dersom det blir aktuelt med plassering av langsiktige finansielle aktiva, skal dette behandles som egen sak i fylkestinget. 4.6 Forvaltning av låneporteføljen Fylkeskommunens låneportefølje skal sammensettes for å oppnå målsettingen med den samlede finansforvaltningen søke å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid innenfor definerte risikorammer. Varigheten/durasjonen for den samlede låneporteføljen skal maksimalt være på 5 år, og det legges ingen begrensing når det gjelder det enkelte lån. Tidspunkt for opptak av lån vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter, og låneopptak foretas i tråd med bestemmelsene i kommunelovens 50. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån). Lån kan kun tas opp i norske kroner. Låneporteføljen som omtales i reglementet omfatter de lån som er tatt opp i henhold til dette. Målsettingen skal søkes oppnådd ved valg av rentebindingsperiode for nye lån, ved refinansiering av lån og ved bruk av finansinstrumenter med basis i allment aksepterte oppfatninger om renteutviklingen. Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere sammensetningen av låneporteføljen. Når det gjelder finansinstrumenter kan det tas i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (renteswaps). Det er et krav at disse kun benyttes i tilknytning til underliggende lån, og at avtalt beløp ikke overstiger det underliggende låns gjenstående beløp. Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Enkeltlån skal derfor ikke utgjøre mer enn 40 pst. av den samlede låneportefølje, og sertifikatlån og andre lån i pengemarkedet med løpetid under 1 år skal maksimalt utgjøre 60 pst. av den samlede låneporteføljen.

10 4.7 Fullmakter for finansforvaltningen Innenfor de generelle retningslinjer som følger av reglementet for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune gis det følgende fullmakter til fylkesrådet: Forvaltning av Hedmark fylkeskommunes låneportefølje: Fylkesrådet har fullmakt til å forestå fylkeskommunens låneopptak, herunder godkjenne låneform og øvrige vilkår, innenfor rammen av fylkestingets vedtak om opptak av lån. Fylkesrådet har fullmakt til å foreta refinansiering og konvertering av fylkeskommunens låneportefølje, herunder å godkjenne de endelige rente- og avdragsvilkår, foreta rentebinding/-sikring, inngå avtaler om kjøp og salg av rentesikringsinstrumenter etc. Forvaltning av Hedmark fylkeskommunes likviditetsbeholdning: Fylkesrådet har fullmakt til å forestå den løpende forvaltningen av fylkeskommunens likvide midler, herunder inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirer, kjøp og salg av andeler i verdipapirfond og foreta plasseringer på særvilkår. Fylkesrådet har fullmakt til å inngå evt. avtaler om generell finansiell bistand og aktiv forvaltning av likvide midler og låneportefølje innenfor de retningslinjer som er lagt i fylkeskommunens reglement for finansforvaltningen. Rapportering og kontroll: Fylkesrådet skal kontinuerlig følge renteutviklingen for å vurdere sammensetningen av låneportefølje og plasserte midler. Det skal legges opp til løpende kontakt med aktuelle bankforbindelser og kapitalforvaltere, og ved plassering av midler skal det som minimum foreligge skriftlig, månedsvis rapportering fra forvalter til fylkesrådet. I tillegg skal forvalter som minimum hvert tertial lage en utvidet rapport med analyser og gjennomgang av strategivalg for kapitalforvaltningen. Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen skal fylkesrådet straks orienteres. For øvrig skal fylkestinget som minimum holdes orientert om finansforvaltningen i forbindelse med den ordinære, periodevise aktivitets- og økonomirapporteringen (tertialrapporten) og årsrapporten. Sentrale forhold som bør være med i en finansiell rapportering er: - Oversikt over beholdning og sammensetning av plasseringer (aktiva) fordelt på rentebærende papirer og andeler i pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond.

11 - Kommentarer knyttet til sammensetningen av plasseringene, rentebetingelser og avkastning sammenlignet med markedsrenter, vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringer. - Oversikt over opptak av nye lån, inkl. avtaler om finansiell leasing. - Oversikt over refinansiering av eldre lån og gjennomførte rentesikringsavtaler (framtidige renteavtaler (FRA er) og rentebytteavtaler (SWAP)) samt oversikt over låneporteføljen med fordeling på flytende og faste rentevilkår. - Kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelse i markedet, forestående finansierings- og refinansieringsbehov, samt stresstester for hvordan finansporteføljen kan påvirkes ved store svingninger i rentemarkedet. - Kommentarer til avkastning og rentebetingelser for fylkeskommunens plasseringer og låneportefølje sammenlignet med relevante, gjeldende markedsbetingelser. - Kommentarer til og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet, herunder hvordan avviket håndteres, kfr. pkt Fylkesrådet kan delegere sine fullmakter innenfor finansforvaltningen. Fylkesrådet skal ha en tilgjengelig oversikt over hvem som tildeles fullmakter innen finansforvaltningen. Reglene for finansforvaltning og rutiner for finansiell rapportering til fylkestinget i henhold til dette reglement, vil bli vurdert av fylkeskommunens revisor som en del av dennes løpende oppfølging av fylkeskommunens internkontroll. 4.8 Håndtering av avvik fra finansreglementet Dersom det konstateres avvik mellom fylkeskommunens finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal nødvendige tiltak settes inn umiddelbart. Fylkestinget skal informeres om avviket i første berammede fylkestingsmøte dersom avviket er av vesentlig karakter. Dersom avviket er av ikke-vesentlig karakter, kan slik rapportering utstå til neste ordinære finansrapportering til fylkestinget. 5. Dokumentasjon av videredelegerte fullmakter De forhold som fylkesrådet i henhold til disse reglementene kan delegere, skal tydeliggjøres i skriftlig form. Fylkesrådet må til enhver tid ha en ajourført oversikt over hvilke personer i administrasjonen som får: Tildelt disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) på vegne av fylkesrådet i henhold til budsjettreglementet, jf. kapittel 3. Tildelt fullmakter innenfor forvaltning av fylkeskommunens likviditet og låneportefølje i henhold til reglementet for finansforvaltningen,jf. kapittel 4.

12

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 26.03.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 26.03.2012 SAKSLISTE Bordsak SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 63/12 Bordsak

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune Vedlegg 1 Reglement for finansforvaltning i Drammen kommune Revidert versjon vedtatt av Drammen bystyre 30.05.2006 INNLEDNING DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETNING 1.2. RAMMER FOR FORVALTNINGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 97-2005

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE K.sak 31/2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE 1 PLANER OG RAPPORTER Som grunnlag for den økonomiske styringa i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding - tertialrapporter

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune Reglement for finansforvaltning Bjugn kommune Vedtatt av kommunestyret 24/9-2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 2017 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret 15. mai 2017 Sak 23/2017, ESA saksnummer 17/1486-5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERORDNEDE RAMMER... 3 2 FORMÅL... 3 3 ANSVAR OG FULLMAKTER...

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer