FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014"

Transkript

1 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass Sykehuset levanger. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Levanger kommune Side 1 av 17

2 . INNHOLDSFORTEGNELSE PLANBESKRIVELSE: 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 4 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR Side 2 av 17

3 1. SAMMENDRAG Planforslaget for området er avgrenset iht plankart og har formål: - Bebyggelse og anlegg, -offentlig eller privat tjenesteyting. - Samferdsel og teknisk infrastruktur, -veg, fortau, annen veggrunn grøntareal. 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Levanger sentrum Adresse Kirkegata Gårdsnr./bruksnr. gnr.314 bnr 4,6,9,14 Gjeldende planstatus (regulerings- Planområdet er omfattet av /kommune(del)pl.) reguleringsplan: L Reguleringsplan for Levanger sentrum Forslagstiller Grunneiere Plankonsulent Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Aktuelle problemstillinger Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Madsø Sveen arkitekter AS for Levanger kommune Sykehuset Levanger Madsø Sveen Arkitekter AS Offentlig tjenesteyting 5,7 daa Byggehøyder, støy/vibrasjoner, trafikk Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Planforslaget er innsendt av Madsø Sveen Arkitekter AS som forslagstillere på vegne av utbygger Levanger kommune. Planforslaget omfatter eiendom på Sykehuset Levanger iht. avgrensing på vedlagte plankart. Området ligger mot Kirkegata. Hensikten med reguleringsplanen. Eiendommen skal tilrettelegges for bygging av et kombinasjonsbygg med garasjer, kontorlokaler og helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger. Intensjonen med planforslaget Målsettingen med planforslaget er å gjennomføre et utbyggingsprosjekt med et kombinasjonsbygg. En liten del av området er i dag bebygd med et mindre garasjebygg. Ellers er området benyttet til parkering. Det er 3 oljetanker nedgravd i grunnen hvorav 1 skal fjernes og 2 skal flyttes i forbindelse med byggingen. Side 3 av 17

4 Kombinasjonsbygget skal som navnet antyder, romme forskjellige funksjoner, blant annet garasjer for ambulansetjenesten og helikopterlandingsplass hvor sistnevnte vil være den mest eksponerte og prege utformingen av bygget. Bygget vil ligge svært sentralt i forhold til funksjonene som betjener sykehuset. Anlegget ligger også sentralt i Levanger sentrum og eksponert ut mot hovedinnfartsåren. Det vil derfor være et mål å gi bygget en høy estetisk kvalitet og skape et positivt tilskudd både til sykehuset og omgivelsene. 4. PLANPROSESSEN Følgende møter har vært avholdt: - Oppstartmøte med Innherred samkommune Varsel om oppstart av planarbeid, brev sendt til naboer og aktuelle høringsinstanser Kunngjøring om igangsatt planarbeid i avisen Levangeravisa, , samt kommunens hjemmeside. 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Forholdet til tidligere og tilgrensende planer: Reguleringsplan: Planen erstatter deler av reguleringsplan for Levanger sentrum, Planid: L , vedtatt Planområdet inngår i Kommunedelplanen for Levanger sentrum vedtatt , og er avsatt til offentlig bebyggelse. 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET -DAGENS SITUASJON Planområdet ligger i ytterkanten av reguleringsplan for Levanger sentrum, og er regulert til offentlig bebyggelse samt annen veggrunn. Planområdet ligger på nordsiden innenfor området til Sykehuset Levanger mot Kirkegata. Byggeområdet benyttes i dag i hovedsak til parkering. Et mindre garasjebygg må rives. Side 4 av 17

5 Beliggenhet: Kartutsnitt Luftfoto Side 5 av 17

6 Planområdet ligger i utkanten av Levanger sentrum. Vedlagte kartutsnitt viser planens begrensning. Tilstøtende arealer er foruten bebyggelse, veiareal og innkjøring til mottakelse ved Sykehuset Levanger, samt parkaktig område tilhørende Mo gård. Tilstøtende bebyggelse består av sykehuset og Levanger videregående skole. Teknisk infrastruktur: Innenfor planområder er det traséer for vann og avløp, EL og tele/data. Kart vedlegges. Disse registreres og innmåles før graving. Det er tre nedgravde oljetanker som må fjernes eller flyttes før bygging igangsettes. Kartutsnitt av sykehusområdet Panoramabilde fra vest, innkjøring til området Side 6 av 17

7 Luftfoto av sykehusområdet Avgrensning: Planområdet omfatter området som beskrevet ovenfor. Planavgrensingen speiler behovet for en sikker og sentral landingsplass for helikopter kombinert med garasjeanlegg for ambulansetjenesten og oppholds- og overnattingsom for denne. Tilstøtende arealers bruk/status: Dagens arealbruk: Planområdet ligger på sykehusområdet inntil en av byens hovedinnfartsårer, Kirkegata på en side. Arealet benyttes i dag til parkering. Arbeidsplasser: Hovedsakelig ansatte ved Sykehuset Levanger og ansatte ved Levanger videregående skole. Side 7 av 17

8 Eksisterende bebyggelse: Byggeområde: Selve tomten er foruten en garasje, ubebygd og benyttes til parkering. Nærmeste bebyggelse ligger mot sør og øst, og er sykehusbygg oppført i nyere tid med høydeopptrapping fra byggeområdet fra to til 7 etasjer hovedsakelig i betong og mur og med flate tak. Mot nord på andre siden av Kirkegata, ligger i nordvest den nye bebyggelsen til Levanger Videregående skole i to etasjer, og mot nordøst de gamle byggene i tre etasjer med høye saltak omgitt av grøntdrag. På vestsiden av byggeområdet ligger Mo gård med parklandskap mot tomtegrensen. Offentlig trafikkområder gate med fortau. Området grenser mot nord til Kirkegata som er hovedinnfartsåren til sentrum fra sørvest. Området i planen har eksisterende avkjørsel fra Kirkegata. Trafikksituasjonen anses som oversiktelig. Topografi/landskapstrekk: Området ligger i en kort skråning fra Kirkegata i nord ned mot innkjøring til sykehuset mot sør, og eksponert mot hovedinnfartsåren til Levanger sentrum. Nærvirkning Bygget vil ligge fritt fra annen bebyggelse, men være en del av eksisterende bygningsmiljø, med sykehusbebyggelsen som den nærmeste, og Levanger videregående skole på andre siden av Kirkegata. Ny bebyggelse vil få fasade mot og langs Kirkegata. Fjernvirkning - Bygget vil ellers ikke være spesielt synlig fra avstand og omkringliggende landskap. Grunnforhold: Det er tidligere gjort grunnundersøkelser på tomta. Prosjektet vil bli vurdert ut fra eksisterende grunnundersøkelser, og eventuelle behov suppleres med nye undersøkelser i forbindelse med byggeprosjektet. Grunnen ansees ikke problematisk som byggegrunn. Klima: Planområdet har ingen spesiell klimaproblematikk utover det normale for stedet. Kvartalet har sol-, skygge, snø- og temperaturforhold i forhold til breddegrad. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: Planområdet er i utkanten av sentrum, og ligger nær Mo Gård og parklignende område rundt gårdsbebyggelsen. Områdene rundt er ellers preget av åpne grøntareal med frittliggende bebyggelse mot vest. Tomta for ny bebyggelse ligger i hovedsak på eksisterende parkeringsplass og delvis på plenareal mot Kirkegata. Grønne interesser: Planområdet omfatter ikke viktige og benyttede grøntarealer, men kan oppfattes som en fortsettelse av parkdraget og trerekken forbi Mo gård og inn mot sentrum. Trerekken mot Kirkegata søkes beholdt dersom dette er mulig i forbindelse med oppføring av bygget og at trærne ikke kommer i konflikt med innflyvningen til helikopterlandingsplassen. Side 8 av 17

9 Miljø: Med unntak av trafikkstøy, er det ingen vesentlig problematikk knyttet til miljø Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminer: Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Dersom det under arbeidet i området registreres gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet, skal arbeidene stanses og det innsendes melding til kulturvernmyndighetene. Vei og trafikkforhold: Kirkegata, som er hovedinnfartsåren fra vest, er toveiskjørt med gangvei/fortau på begge sider forbi planområdet. Gata har relativt høy trafikkbelastning med en ÅDT på om lag kjøretøy i 2013, Kilde Nasjonal vegbank. Selve byggeområdet inneholder i dag parkeringsplass og innkjøring til Sykehuset Levanger akuttmottak og driftsavdeling. Støy: Planområdet ligger inntil trafikkert gate med høy trafikktetthet. Det skal utarbeides støyrapport og støysonekart for planområdet som også vil omfatte ny situasjon med helikopterlandingsplassen. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: Planområdet er dekket opp av offentlig kommunikasjonsmidler som dekker Levanger sentrum og distriktet omkring. Vann og avløp: Det er tilstrekkelig vann- og avløpskapasitet i området. Avfall: Avfall kildesorteres ihht Innherred Renovasjons avfallsordning. Energi: Dagens energiløsning i planområdet er elkraft og oljefyring. Det finnes planer for utbygging av fjernvarmeanlegg, og bebyggelsen forberedes for mottak av fjernvarme. Side 9 av 17

10 Privat og offentlig servicetilbud: Planområdets formål utløser ikke spesielle krav og behov. Risiko og sårbarhet: Sjekkliste vedrørende risiko- og sårbarhetsanalyse vedlegges. Det vurderes som ikke behov for risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til naturgitte forhold som skredfare, flom, tidevann, radon og værforhold, -ikke til infrastruktur som kraftlinjer, transformatorer. Av prosjektgitte forhold vil helikopterlandingsplassen utløse beredskap for eventuelle uhell. Muligheten for uhell er svært lite sannsynlig, men konsekvensene ved et uhell vil kunne være svært store. Planområdet ligger inntil hovedvei gjennom etablert sentrumsområde, og vil være utsatt ved eventuelle uhell med frakt av farlig gods. Det forutsettes at lokale myndigheter har beredskapsplaner for denne typen uhell. Privatrettslige bindinger: Ingen kjente, tinglyste rettigheter. 7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning jfr. pbl Side 10 av 17

11 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Byggeområder Kombinasjonsbygg Illustrerende situasjonsplan Tomteutnyttelse: Maks utnyttelse i BYA er medtatt i planbestemmelsene, og maks kotehøyder er oppgitt på plankartet for de enkelte bygningsvolumer eller enkelte bygninger. Byggegrense: Vegloven fastsetter byggegrense ikke mindre enn 50 meter fra vegmidte av fylkesvei, men gir mulighet for fylkeskommunen til å fastsette byggegrense 15 m. Byggegrensen langs fylkesveg 125 er fastsatt til 15 meter. Planområdet ligger i forlengelsen av sentrumsstrukturen, og nærmeste bebyggelse ligger inntil om lag 9 meter fra vegmidte. Prosjektet ønsker tillatelse til å legge byggegrensen mot fylkesveg 125 (Kirkegata) inntil 13 meter fra vegmidte. Dette for å kunne gi mest mulig manøvreringsrom for trafikken til de forskjellige funksjonene i nybygget og i forhold til resten av sykehuset. Inne på området skal trafikken til de forskjellige funksjonene delvis skilles slik at transport og avsetting til inngangene for besøkende og ansatte legges på et terrengnivå høyere enn ambulansetransporten og nedkjøring til parkeringskjeller. Videre kreves det plass for manøvrering av semitrailer for transport til driftsavdelingen. Side 11 av 17

12 Riving: I planen er et mindre garasjeanlegg foreslått revet. Videre skal 3 nedgravde oljetanker fjernes eller flyttes. 2 av tankene skal reetableres på området. Planlagt ny bebyggelse: Planområdet ligger i begynnelsen av grøntbeltet mot vest i utkanten av sentrum. Bygget blir liggende langs Kirkegata på sykehusområdet, delvis i et grøntområde preget av åpne arealer og variert bebyggelse med sykehuset som dominerende bakgrunn. Bygningsstruktur / romsammenheng: Det planlagte nybygget vil være dominert av helikopterlandingsplassen og dens markante landingsplattform. Bygget oppføres i 3 etasjer pluss parkeringskjeller. Garasjeanlegget for ambulansetjenesten vil ha innkjøring fra bakkenivå mot innvendig gårdsplass og ligge delvis under terreng mot Kirkegata. Bygget vil ligge med lengderetning langs Kirkegata, og danne en ny vegg foran den eksisterende sykehusbebyggelsen. Mot Kirkegata vil bygget i hovedsak inneholde kontorfunksjoner i 3 etasjer, mens oppholds- og soverom for ambulansetjenesten er planlagt mot innvendig gårdsrom. Helikopterlandingsplassen med heis- og trappeoppbygg ligger over 3. etasjenivå hvor landingsplattformen delvis vil krage ut over bygningskroppen. Materialbruk: De konstruktive elementene vil være stål og betong med klimavegger av isolert bindingsverk. Utvendig kledning vil være solide materialer med lav vedlikeholdsfrekvens. Gatebildet rundt og adkomst: Nybygget vil ha felles adkomst med akuttmottaket ved Sykehuset Levanger fra Kirkegata. Innkjøringene til garasjer og ambulansetjenesten vil være fra intern kjørevei på sykehussiden på nivå med sykehusets 1. etasje. Det opparbeides en opphøyet plass foran øvrige innganger til bygget, adskilt fra kjøreveien til parkering, ambulanse og akutt. Plassen dimensjoneres for transport og korttidsparkering, samt HC-parkering. Eksisterende bebyggelse på området: Den nye bebyggelsen ligger fritt fra eksisterende bygg omkring som domineres i størrelse og Volum av den øvrige sykehusbebyggelsen. På andre siden av Kirkegata mot nord, ligger Levanger videregående skole som på tross av størrelsen, fremstår som mer småskala bebyggelse. Støy: Planforslaget vil gi endrede forhold til støyproblematikk i forbindelse med etableringen av helikopterlandingsplassen. Det skal utarbeides støyrapport og støysonekart for prosjektet. Rapporten skal beskrive Støybegrensende tiltak i forhold til veitrafikk og helikopterlandingsplassen. Støyproblematikk i anleggsfasen avklares nærmere i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse. Reguleringsbestemmelsene ivaretar at normerte støygrenser overholdes. Side 12 av 17

13 Grunnforhold: Det er utført grunnundersøkelser i området. Ved behov i forbindelse med byggeprosjektet, vil det bli utført nye undersøkelser. Fra vest Volumskisse fra vest Side 13 av 17

14 Fra øst Volumskisse fra øst Offentlig trafikkområder Veg med fortau: Planforslaget gir ingen større endringer i kjøremønstre i området. Problematikk i forbindelse anleggstrafikk i anleggsfasen må avklares nærmere i forbindelse med søknad om igangsettingssøknad Gate med fortau, adkomst: Eksisterende innkjøring fra- og fortau langs Kirkegata beholdes. Gjeldende reguleringsplan viser undergang under Kirkegata og endret geometri på innkjøringen til akuttmottaket. Den nye detaljplanen beholder eksisterende avkjøring fra Kirkegata. Det er avklart med Statens Vegvesen at den regulerte undergangen ikke lenger er aktuell. Parkering: Det skal etableres parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede i forbindelse med hovedinngangene i bygget. Leietakerne i bygget er i hovedsak tilknyttet helseforetaket, og vil ha tilgang til nyetablerte parkeringsplasser i forbindelse med nybygget, samt etablerte parkeringsplasser på området. Parkeringsbehovet vil bli avklart gjennom den videre planleggingen av bygget. Avklaring vedrørende parkeringsdekning vil følge rammesøknad. Sykkelparkering: I forbindelse med parkeringskjeller skal det avsettes plass til sykkelparkering. Det vil også bli etablert sykkelparkering ved inngangene. Avfallshåndtering: Avfallshåndteringen skal skje iht Innherred Renovasjon og hentes fra intern kjørevei. Spesialavfall håndteres av Sykehuset Levanger. Reguleringsformål: Bebyggelse: Området reguleres til offentlig bebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, fortau, annen veggrunn grøntareal. Side 14 av 17

15 Byggeformål: Type bebyggelse: Frittliggende kombinasjonsbygg med kontorlokaler, ambulansetjeneste med oppholds- og overnattingsarealer, garasjeanlegg, helikopterlandingsplass på taket. Grad av utnytting: Som angitt i reguleringsbestemmelsene. Byggehøyder: Byggehøyder er angitt på plankartet. Bygning som forutsettes revet, er angitt på plankartet. Overordnede planer og vedtak: Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Levanger sentrum, Planid: L , vedtatt Fra vest Fra øst Side 15 av 17

16 9. UTTALELSER, INNSPILL OG MERKNADER Det er innkommet 4 merknader til kunngjøringen om oppstart. Statens vegvesen Merknad / kommentar Kartlegging av støyforhold iht T-1442 Kommentar Krav om behandling av støyforhold er tatt inn i planbestemmelsene. Jernbaneverket Ingen Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling Ingen planfaglige merknader, men avventer planforslaget. Kulturminner. Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner, men gjør oppmerksom på aktsomhetsog meldeplikten dersom det påtreffes slike kulturminner under byggearbeidene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Landbruksavdelingen Miljøvernavdelingen Ingen Bemerker at planprosessen må organiseres slik at synspunkter fra barn og unge, samt funksjonshemmede som berørt part kommer fram, og gis mulighet for deltakelse i planprosessen. Hensyntaken til eventuelle miljøkvaliteter i området og konsekvenser av planen for naturmangfoldet. NML 8-12, 4 og 5. Grenseverdier for støy må overholdes. Barn og unge, samt andre grupper vil være representert når planen tas opp til offentlig høring. Planen anses ikke å ha konsekvenser for naturmangfoldet. Krav om behandling av støyforhold er tatt inn i planbestemmelsene. Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart i forbindelse med helikopterlandingsplassen og flyvninger til denne. Kommunalavdelingen -samfunnssikkerhet og beredskap ROS-analyse ROS-analyse er vedlegges planen Side 16 av 17

17 10. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR Planforslaget reflekterer behovet for en komplett helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger med kort avstand fra landingsplass til akuttmottak. Denne kombineres med et bygg for forskjellige enheter i Helse Midt-Norge og ambulansestasjon for Levanger med garasjeanlegg, administrasjon og overnatting. Side 17 av 17

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.12.13 Revidert: 18.11.14

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.12.13 Revidert: 18.11.14 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.12.13 Revidert: 18.11.14 Tromsø kommune Huldervegen 2, gnr./bnr. 118/1016, 44, 1012, m.fl. Detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell, plannr. 1788 Side 1

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Forslagstillers/oppdragsgivers navn/logo FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Brukerveiledning Dette dokumentet redegjør for hva en planbeskrivelse skal inneholde ved innsending av et privat regulerings/

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 17, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.:

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Planbeskrivelse Detaljregulering Bekkebo Bardu kommune, Plan ID: R1922131 Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Kommunestyrets vedtak : 29.4.2015 1 Innholdsliste 1. BAKGRUNN 3 2. GJELDENDE PLANSTATUS 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12.

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12. PLANBESKRIVELSE FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 3.03.4 Navn på plan/tiltak: 4-047 Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra almli.terje@ntebb.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SENTRUM PLANBESKRIVELSE Tromsø 02.05.2011 2 Innhold 1 Nøkkelopplysninger... 4 2 Bakgrunn for planarbeidet... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Intensjon med plan... 6 3 Gjeldende planstatus...

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer