Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"

Transkript

1 Kunnskapsdepartementet Jessheim, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo E-post: Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læringsverkstedets barnehager har deltatt på de fylkesvise høringskonferansene og er gitt anledning til å bidra med innspill til Læringsverkstedets høringssvar til forslag til ny rammeplan. Høringssvaret er godkjent av Læringsverkstedets styre. Forskriften som nå skal inn i sluttfasen av utforming, blir et svært viktig dokument for hele barnehagesektoren. De fleste barn som skal gå i barnehager som jobber etter denne forskriften, er enda ikke født. I sluttføringen av dokumentet er det viktig å huske på at dette er en forskrift for framtidens barnehage som skal bidra til barnehager med godt innhold og høy kvalitet til beste for barn i mange år framover. Forslaget til ny forskrift for barnehagens innhold og oppgaver synes å legge opp til et høyt ambisjonsnivå for barnehagen. Kravene som stilles til profesjonen er komplekse. Rammene framover for barnehagen må romme muligheter for eier og barnehage til å innfri de krav og forventinger som forskriften legger opp til at samfunnet kan og skal stille til virksomheten; kvalifiserte ansatte, antall pedagoger, kompetanseutvikling og -heving, materiell og fysisk miljø m.m. Læringsverkstedet ser fram til den endelige forskriften foreligger og vi kan starte arbeidet med implementeringen. Vennlig hilsen Læringsverkstedet Hans Jacob Sundby Eier og daglig leder Gunn-Heidi Saltnes Leder, avd. Pedagogikk, kompetanse og forskning 1

2 Fungerer forslaget til ny forskrift som et tydelig styringsdokument? Læringsverkstedet er svært fornøyd med forslaget til ny forskrift for barnehagens innhold og oppgaver og mener at den vil være et godt og viktig styringsdokument i vårt videre arbeid med utvikling av innhold og kvalitet i våre barnehager. Inndelingen er ryddig og bidrar til at det er lettere å få oversikt over innholdet. Krav og forventninger som rettes mot barnehagens ansatte, kommer tydeligere fram og gir mindre rom for personlige tolkninger. Klart og tydelig språk gjør det enklere å forstå innholdet og helheten i dokumentet. De nye elementene som har kommet med er fine og godt forklart. Begrepet forskrift betyr å beskrive en praksis innenfor visse rammer. Forskriften er svært tydelig i sine skal formuleringer og tydeliggjøring av roller og ansvar for eier og styrer. Sett i et kritisk perspektiv kan det stilles spørsmål til bruk av betegnelsen rammeplan. Er rammeplanen en styringsramme fra Staten som gir eier handlingsfrihet, eller er den i ferd med å bli en detaljstyringsplan hvor Staten i detalj skal styre driften i barnehagen? Forslaget til ny forskrift stiller tydeligere krav til både barnehageeier, styrer og pedagogisk leder om kvalitet, systematikk og progresjon i barnehagens pedagogiske arbeid. Den nye forskriften vil bli et godt styringsdokument og verktøy for utvikling av barnehagetilbud med høy kvalitet. Forslaget er mer oversiktlig, tydeligere og mer konkret som styringsdokument enn gjeldende forskrift. Forslaget gir tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, pedagogisk leder og øvrig personale skal arbeide for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Økt fokus på betydningen av systematisk pedagogisk arbeid i barnehagen bidrar til å tydeliggjøre barnehagen som en viktig arena i hverdagslivet for de fleste barn under skolepliktig alder. I utkastet til ny forskrift står det at «barnehageeier skal vektlegge de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring». Her ligger det en utydelighet i hva som ligger i «å vektlegge», og siden barnehageeier ikke nødvendigvis trenger å ha pedagogisk kompetanse rettet inn mot profesjonen, mener Læringsverkstedet at det her trenger en tydelig formulering på at det er styrer som har det øverste pedagogiske ansvaret i barnehagen. Uansett eierform er det alltid barnehageeier som står som øverste juridisk ansvarlig for virksomheten. Barnehageeier må derfor ha anledning til, gjennom samarbeid med styrer, å kunne korrigere beslutninger som ikke er til barnehagens eller barns beste, eller i konflikt med annet lovverk som er pålagt eier. I det daglige arbeidet med driften av barnehagen er styrer øverste ansvarlig for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Styrer i barnehagen har en sammensatt og krevende stilling som fordrer god kunnskap på mange områder; administrasjon, ledelse, pedagogikk, økonomi, markedsføring, HR, IT m.m. Betydningen av pedagogisk ledelse kan med fordel presiseres tydeligere. Styreren er blitt en administrator og tilrettelegger i stedet for en utvikler som driver organisasjons- og endringsledelse for barns beste. Pedagogisk leders rolle blir forenklet i forhold til nyere teorier og forskning om barnehageledelse, (Bøe og Hognestad 2014). Pedagogisk ledelse vil være avgjørende for implementering av den nye forskriften for barnehagens innhold og oppgaver. Læringsverkstedet anser det som en styrke at det i forslaget stilles tydelige krav til progresjon i barnehagens innhold og at det gis føringer for barnehagens arbeid med 2

3 planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering. Tydeligere krav til innhold gjør barnehagens arbeid mer etterprøvbart og vil bidra til å heve kvaliteten i barnehagene til beste for barn. På sikt kan dette også bidra til å minske/tette kvalitetsgapet mellom gode og mindre gode barnehager. Læringsverkstedet merker seg at det i stor grad er en gjennomført bruk av ordet skal. Dette stiller tydeligere krav til alle ansatte, noe som igjen kan forventes å føre til økt kvalitet. Det minsker mulighetene for ulike tolkninger av forskriftens innhold og krav enn ordet bør. Læringsverkstedet mener at det styrker den framtidige forskriften som et tydelig styringsdokument. Et gjennomgående skal setter mer fokus på profesjonaliteten i barnehagen og skaper en forventning om kvalitet på tilbudet. Forslaget til ny forskrift skaper en forventning om kvalitet i barnehagen og vil bidra til å gjøre det enklere å stille krav om kvalitet. Læringsverkstedet mener at den nye forskriften vil være et bedre og tydeligere verktøy i arbeid med tilsyn. Fungerer forslaget til ny rammeplan som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet? Læringsverkstedet mener at forslaget til ny forskrift framstår som et arbeidsdokument som vil egne seg godt til barnehagepersonalets arbeid med utvikling og tilrettelegging for barnehagetilbud med god kvalitet. Forslaget til ny forskrift framstår tydeligere som en forskrift og et arbeidsdokument som er velegnet for barnehagepersonalet. Den er konkret og oversiktlig, bedre strukturert og framstår som mer brukervennlig. Det vil gjøre den lettere å implementere og bruke i det daglige arbeidet for alle grupper ansatte i barnehagen. Flere av våre barnehager opplever at forskriften framstår som et godt dokument/verktøy til bruk i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Dokumentet er tydeligere og det gjør det lettere å forholde seg til kravene i innholdet. Flere av våre medarbeidere uttrykker at forslaget oppleves som mer forpliktende enn hva den gjeldende rammeplanen gjør og at den nye forskriften nok vil bli brukt mer aktivt. Utkastet viser at den nye forskriften stiller tydeligere krav til personalet med formulerte mål for hva personalet skal gjøre knyttet til arbeidet med forskriftens innhold. Læringsverkstedet er tydelig på at gode barnehager drives lokalt og må tilpasse seg og være en del av sitt lokalmiljø. Det er én av flere forutsetninger for et barnehagetilbud med høy kvalitet. Det må komme tydeligere frem at pedagogisk leder også er leder for personalet på sin avdeling. 3

4 Ivaretar forslaget barnehagens bredde samfunnsmandat? Forslaget til ny forskrift ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat i teksten. Læringsverkstedet ser det som svært positivt at bærekraftig utvikling, livsmestring og fysisk og psykisk helse er omtalt i den framtidige forskriften. Lekens plass er overskyggende sammen med bevegelse, livsmestring og fysisk og psykisk helse. Læring er fremhevet, men på barnets premisser og med den voksne som ansvarlig for å skape utfordrende og varierende læringsmiljøer. Den nye forskriften bygger på den nordiske barnehagetradisjonen, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning. Hvilke deler av forslaget bør utdypes i veiledningsmateriell? Læringsverkstedet mener at begrepet «veiledningsmateriell» bør erstattes med «ressurs- og refleksjonsmateriell» eventuelt «ressurs- og støttemateriell». Det vil bedre dekke hensikten med materiellet som utvikles for bruk i barnehagene. Vi ser det som viktig at alt av ressurs- og refleksjonsmateriell utvikles slik at det er i tråd med ny forskningsbasert kunnskap. Vi mener at det kommer til å være særlig viktig i tiden framover som viktig støtte for barnehagenes arbeid med implementering av den nye forskriften. Forskriftens innhold, krav og mål må utdypes. Begreper må defineres og gis et innhold på en kort og konsis måte. Læringsverkstedet mener at følgende områder bør utdypes i ressurs- og refleksjons materiell (Oversikten er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.): Lek Læring Sosial kompetanse Barnehagens digitale kompetanse og praksis, bruk av digitale verktøy Barns medvirkning og barn som deltakere i et demokratisk samfunn Forskriftens fagområder De yngste barna - tilrettelegging for god utvikling, trygghet, tilhørighet og tilknytning Barn med særskilte behov Samiske barn, samisk språk og kultur Livsmestring, fysisk og psykisk helse Barnehagens ansvar og arbeid for å forebygge mobbing Omsorgssvikt Kultur og mangfold Likestilling og likeverd Foreldresamarbeid Hvilke deler av forskriften som bør utdypes i veiledningsmateriell: Barns seksualitet Forebygging av overgrep og hvordan ivareta voldsutsatte barn i barnehagen Foreldresamarbeid. Hvordan inkludere foreldrene? Hvem har oppdragerrollen? Dokumentasjon, ulike former for dokumentasjon 4

5 Barnehages fysiske miljø Overganger for barnet: hjem-barnehage, i barnehagen og barnehage skole Kvalitet i barnehagen Læringsverkstedet vil påpeke behovet for å styrke veiledningskompetansen til barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen. Sluttrapporten om evaluering av veiledningsordningen og veilederutdanningen (Rambøll 2016) viser at veilederutdanningen gir relativt godt utbytte for veilederne og mest sannsynlig fører til at veilederne yter bedre veiledning (s.78). Andre innspill til forslaget om ny rammeplan Forebygging av mobbing Det er svært bra at barnehagens ansvar i forhold til å forebygge, håndtere, stoppe, følge opp krenkelser og mobbing er tydeliggjort i forslaget til ny forskrift. Forebygging av mobbing er et så viktig område at det kan omtales i eget kapittel for å løfte fram temaet og gjøre det mer tydelig. Barn med særskilte behov Det kommer lite frem om eksternt fagpersonell for barn med ekstra behov, jfr. endring i barnehageloven 19. Denne type samarbeid bør omtales i den framtidige forskriften. Betydningen av gode relasjoner i arbeidet med barn, og særlig barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, må løftes fram og ikke bli undervurdert i forhold til trivsel, læring og utvikling for disse barna. De yngste barna Barnehagen er til for de yngste samfunnsborgerne våre, det bør derfor formuleres «de yngste». Læringsverkstedet ønsker en bedre synliggjøring av de yngste barna i barnehagen. Dette mener vi er en viktig gruppe å løfte fram fordi deres behov er så forskjellig fra behovene til de eldste barna. De yngste barnas kroppslighet; bevegelse og uttrykksmåter gjennom bruk av kroppen løftes ikke frem. Krav til voksnes sensitivitet i forhold til de yngste barnas kommunikasjon og behov, og den betydningen dette har for deres trygghet, trivsel og relasjoner bør komme fram i den nye forskriften. Det er kommet mye forskning rundt de yngste barna i barnehagen siden forrige forskrift, og det kunne kommet tydeligere frem, mer spesifikt, hva de yngste barna trenger både i oppstarten og generelt i barnehagen de første årene. De yngste barnas behov for trygghet og tilknytting stiller særlige krav til barnehagens evne til å skape gode rammer for hverdagen og legge til rette for god overgang fra barnas hjem barnehage. 5

6 Digital kompetanse Det er svært bra at den nye forskriften omtaler digital praksis i barnehagen og løfter dette fram som et viktig område og del av barnehagens pedagogiske tilbud. Lek Barns undring og utforskning finner sted i både lek og lærende lek, og er viktig å fange opp for at barnet skal kunne påvirke og medvirke i egen læring. Barns lek er en så sentral del av barnehagens innhold at den kan omtales mer enn utkastet legger opp til. Læringsverkstedet mener at lek må utdypes som en grunnleggende egenaktivitet, uten tanke på metode eller at læring er grunnen til at leken skal finne sted og ha god plass. Samtidig mener vi også at det under lek bør stå noe om egenledelse, og lek som metode. Læringsverkstedet savner at lek og læring knyttes tettere sammen i aktiviteter hvor læring er et mål/planlagt og voksenstyrt aktivitet. Her må lekens rolle knyttes tett opp til læringsaktiviteten, og personalet må være bevisst sin metodebruk. Minoritetsspråklige/fremmedspråklige barn Læringsverkstedet synes det står lite om minoritetsspråklige/fremmedspråklige barn og barnehagens tilrettelegging for dem. Medvirkning Læringsverkstedet ønsker her en utdypning og en spesifisering av at det essensielle i barns medvirkning i hovedsak handler om det relasjonelle planet, og om voksne som ser barnet som aktiv og påvirkende i en demokratisk prosess. Refleksjon rundt den voksnes definisjonsmakt er vesentlig i arbeidet med barns medvirkning. Medvirkning er sentralt i alle overganger; hjem-barnehage, fra avdeling og base, fra barnehage til skole. I dette avsnittet savner Læringsverkstedet noe om foreldrenes medvirkning, tilvenning året rundt, trygghet og relasjonsarbeid. Dokumentasjon og vurdering Dette er viktige områder som må framstå tydelige og klare, hvis ikke skapes det usikkerhet rundt hva som kan/bør/skal dokumenteres. Hvordan dokumentasjonen skal oppbevares og bruks, samt hvordan barnehagen skal håndtere foreldres krav om innsyn i dokumentasjon om egne barn. Pedagogiske dokumentasjon Læringsverkstedet kan ikke se at begrepet «pedagogisk dokumentasjon» er benyttet i forslaget til ny forskrift. Vi mener at begrepet med fordel kunne vært tatt inn og utdypet på tilsvarende måte som for «dokumentasjon». Overganger Læringsverkstedet mener at det er uheldig at «skal» bare ligger hos barnehagene, og ikke hos skole og SFO/AKS. Læringsverkstedet savner sterkere føringer for skolens ansvar ved overgang barnehage skole. Læringsverkstedet savner også noe om overganger for barn innad i barnehagen. 6

7 Foreldresamarbeid Setningen «foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål» bør rammes inn på siden. (Kapittel om samarbeid mellom hjem og barnehage) Kvalitet Kvalitetsbegrepet kan med fordel omtales mer og utdypes litt i den framtidige forskriften. Begrepsbruk Læringsverkstedet påpeker viktigheten av å sikre at ord og begreper som nyttes i beskrivelsen av barnehagens formål (formålsparagrafen) også brukes og utdypes litt i forskriften, slik at de gis mening og innhold. Læringsverkstedet stiller spørsmål til bruk av ordet «avhjelpes» (s, 20 i forslaget) Gjennomgang av bruken av ordet skal/bør sikre helhet i dokumentet Kap.1.4 Demokrati Forslag til ny formulering for å frem barnet som subjekt og aktivt i de demokratiske prosessene de skal ønske å være deltagere i. Forslag til tekst: «Gjennom demokratiske prosesser, hvor barna respekteres som aktive bidragsytere med egne kunnskaper og meninger, skal ønsket om å utvikle en forståelse for samfunnet og den verden barna er en del av, fremmes og bidra til at de ønsker å være deltagere her og nå og i fremtiden» Kap.1.5 Livsmestring og helse «Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.» Læringsverkstedet ser det som svært positivt at måltidet løftes godt frem som en fin arena for samspill. Dette er bra og veldig viktig. Læringsverkstedet stiller spørsmål til om dette betyr at barnehagene pålegges å ha matlaging som en del av det pedagogiske opplegget, og som et ledd i å utjevne sosiale ulikheter for å fremme god fysisk helse i kombinasjon med bevegelsesglede og sunne helsevaner? Tolkningen kan bli vanskelig. Vi opplever det som uklart om barnehagen pålegges et opplegg for å kunne fremme intensjonen om sunt kosthold. Livsmestring og helse: Det bør stå at personalet har meldeplikt, ikke bare opplysningsplikt. Kap.2 Barns medvirkning Barnet som subjekt, og i et dynamisk og gjensidig samspill med sine omgivelser, bør komme enda tydeligere frem. Medvirkning er da helt grunnleggende, og det skjer i det relasjonelle samspillet. Departementets premisser for ny forskrift poengterer at synet på barnet (..), skal komme tydelig frem. Barnet som et anerkjent subjekt bør derfor tydeliggjøres gjennom hele planen. Forslag til tekst: 7

8 «Gjennom dialog og anerkjennelse av barnas perspektiv skal barna oppleve og erfare mulighetene for påvirkning og tilhørighet til fellesskapet de er medskapere av.» Kap.3 Barnehagens formål og innhold Under avsnittet Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språklig kompetanse Siste kulepunkt s. 10 «,støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig fremme barnas norskspråklige kompetanse.» Læringsverkstedet ser at å både støtte barn i bruk av eget morsmål vil og fremme deres norskspråklige ferdigheter vil kunne stille svært store krav til barnehagen. Vi stiller spørsmål til om dette i realiteten kan gjennomføres i praksis dersom barnehagen ikke har medarbeidere som kan barnas morsmål. Kap.5 Barnehagens fagområder Forslag til tekst: 2 avsnitt, linje 6: innskutt setning i kursiv: Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder. «ved at de voksne er lydhøre og sensitive for barnas innspill, at likeverdigheten i samspillet ivaretas og slik gir rom for»,..undring, utforskning og skapende aktiviteter. Kapittel 6 og 7 Disse to kapitlene må flyttes fram i dokumentet. Kapittel Ansvar og roller Må komme som en del av det å beskrive barnehagen som en pedagogisk virksomhet. Det må komme tydelig frem at også eier har ansvar for kompetanseutvikling av personalet, dette er ikke kun styrers oppgave. Det må komme tydeligere frem at pedagogisk leder også er leder for personalet på sin avdeling. Samarbeid mellom pedagogisk leder og styrer må også tydeliggjøres. Forslag til formulering av første setning andre avsnitt: Barnehageeier: avsnitt 2: «Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes at barnehageeieren respekterer den faglige kompetansen og i samarbeid med styrer, som øverste pedagogiske ansvarlig, legger grunnlaget for en styring som resulterer i en barnehage av god pedagogisk kvalitet». Forslag til formulering av første linje under styrer: Kap Styrer: «Styrer er øverste pedagogisk ansvarlig og leder det daglige arbeidet i barnehagen, både pedagogisk, personalmessig og administrativt.» Ansvaret styreren har i sitt virke som barnehagens øverste leder kan ikke delegeres, men oppgaver og funksjoner knyttet til den daglige driften kan delegeres. 8

9 Kapittel 7.3 Foreldresamarbeid mellom hjem og barnehage. Læringsverkstedet stiller spørsmål ved hvilke observasjoner og vurderinger, som skal deles i foreldreråd og samarbeidsutvalget jfr. taushetsplikt i forhold til andre barns trivsel og utvikling. Paragrafene som det henvises til ønskes lagt ved som vedlegg i forskriften for å lette lesingen av dokumentet. «Gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger om barnegruppens trivsel, utvikling og læring». Læringsverkstedet foreslår at den nåværende teksten i utkastet endres til: «For at barnehagen kan gi informasjon om hvordan innhold og progresjon er planlagt for den enkelte barnegruppe. Barnehagens observasjon og vurdering av barnegruppens trivsel, utvikling og læring, på et generelt grunnlag, skal være et utgangspunkt for foreldrenes og barnehagens samarbeid. Foreldrenes tilbakemelding på egne vurderinger av eget barns trivsel, læring og utvikling, skal inngå i barnehagens videre arbeid med observasjon og vurdering av barnegruppen.» Avsnitt 3 side 7: Spørsmål om mandatet og hvilke observasjoner og vurderinger som skal deles med foresatte? Denne setningen kan mistolkes av foreldrene som kan tro at de kan få innsyn i andre barns trivsel og utvikling? Hva med taushetsplikten? Vi savner direkte sitater fra loven som henviser til formålsparagrafen. Læringsverkstedet mener den bør stå i forskriften. Kapittel 7.18 Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Bør komme i kapittel 1, etter «Barnehagens verdigrunnlag» og før «Barn og barndom» Etter det bør «Ansvar og roller» omtales. Kapittel 7.19 Dokumentasjon Dette kapitlet fremstår ullent, og skaper usikkerhet rundt hva som kan dokumenteres og hvordan barnehagen skal håndtere foreldres krav om innsyn i dokumentasjon om egne barn. Det juridisk bør løftes fram og det bør refereres til Personvernloven, arkivering av sensitive opplysninger. Læringsverkstedet mener at dette er et svært viktig område i den ny forskriften som må omtales på en slik måte at teksten fungerer som retningsgivende for barnehagens ledelse og personale i deres arbeid. Forskriftens innhold skal gi visshet om hvorfor dokumentasjon er viktig og gi trygghet for at barnehagens arbeid med dokumentasjon utøves i tråd med gjeldene regelverk og brukes til beste for barn. 9

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune Tønsberg kommune JournalpostID 17/2401 Saksbehandler: Pia Borges, telefon: 33 34 80 00 Oppvekst Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet FOSEN REGIONRÅD Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning Til Kunnskapsdepartementet VÅR REF.: Gøril DATO: 20.01.17 Høringssvar fra Fosen regionråd (Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/8914-2 Dato: 17.11.16 Høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til kunnskapsdepartementet Oslo 20. januar 2017 FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Innledning FUB takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring

Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Saksframlegg Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Arkivsak.: 16/48165 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Kunnskapsdepartementet 13. januar 2017 HØRING Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NAFO mener at forslaget til ny rammeplan ivaretar sentrale prinsipper fra tidligere rammeplaner på en god

Detaljer

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kunnskapsministeren har sendt ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Barnehage- og utdanningsavdelingen Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Saksbehandler: Katrine

Detaljer

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 3. januar 2017 13:43 Til: Postmottak KD Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens og oppgaver Referanse: 16/7240 Høring: Høring Rammeplan for

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2205-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Saksbehandler: Helle Rafaelsen Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdanningsforbundet Telemark har hatt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som sak i fylkesstyret to ganger. Saken har også

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK-03-201600938-71 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen. Arkivsak. Nr.: 2016/1503-2 Saksbehandler: Heidi Henriksen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Høring ny rammeplan for barnehagen Rådmannens forslag til vedtak Høringssvar fra Inderøy

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen med Senter for

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens. innhold og oppgaver 2017

Ny Rammeplan for barnehagens. innhold og oppgaver 2017 Informasjon til foresatte: Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Det har over tid vært jobbet med ny Rammeplan for barnehager, og nå er den her - med virkning fra 01.08.2017. Hva er Rammeplan

Detaljer

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til: Kunnskapsdepartementet Pb. 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio

Detaljer

Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 22.august 2017 Anne Kirsti Welde Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø

Detaljer

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Behandling i Formannskapet -18.01.2017 Ordfører foreslo følgende endring i møte: Avsnitt om kristen formålsparagraf tas ut Avstemming Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Vedtak

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR DAGSKURS BARNEHAGE 27. FEBRUAR 2017 KRISTIN GUSTAVSEN HAUGSVOLD Bakgrunn Torsdag 20. september 2016 kom høringsutkast for ny rammeplan

Detaljer

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Eide Consult Jeg viser til høring av 20. oktober 2016 fra Kunnskapsdepartementet med frist for synspunkter og kommentarer innen 20.

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene

FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene Her kommer Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) i Tønsberg sitt høringssvar på forslag til ny rammeplan for barnehagene. Først generelle kommentarer/innspill:

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2016/3148-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Høring av endringer i barnehageloven - forskrift om rammeplan for barnehagens

Detaljer

HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 13.12.2017 HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER INNSTILLING Høringsuttalelse

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Høringssvar fra Naturfagsenteret

Høringssvar fra Naturfagsenteret Høringssvar fra Naturfagsenteret Oversender med dette Naturfagsenterets høringssvar. Naturfagsenteret har som mandat å bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i utdanningsløpet. Senteret skal bidra

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen

Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen Hva er egentlig en rammeplan? Utleder samfunnsmandatet Stortinget har gitt barnehagen gjennom barnehageloven Forskrift

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021... 1 1. Innledning... 3 2. Ulike roller og ansvar i forhold til kompetanse...

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Svar til høring - Ny rammeplan

Svar til høring - Ny rammeplan Svar til høring - Ny rammeplan Kapittel 3 I hele kapittel 3 står det mye fint på papiret. Men, for oss står det i sterk kontrast til de ulike rammebetingelsene barnehager har i de ulike kommunene (tilskuddsmodellen

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Prosessen fram mot en ny rammeplan https://www.youtube.com/watch?v=y9f9yqz GoPg 19.06.2017 Prioriteringer Å bevare den nordiske modellen

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER SAKSDOKUMENT Arkivsaksnr.: 05/03105 Arkivkode: Saksbehandler: Stig Rune Kroken HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER ::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen under denne linja SAMMENDRAG

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Høring - Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring - Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18.01.2017 16/01715-29 Morten Solheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142231 forskning Postmottak KD

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Styrermøte. 7. desember 2017

Styrermøte. 7. desember 2017 Styrermøte 7. desember 2017 Plan for dagen Kl.08.30 09.00 Informasjon fra Barnehagekontoret Kl.09.00 11.30 Barn med stort læringspotensiale, v.kari E. Kolberg KL 11.30 12.30 Lunsj Kl.12.30 13.00 Om Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Implementering av ny rammeplan V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Hva mener vi egentlig med implementering? Implementerer = at den iverksettes og realisere dens intensjoner,

Detaljer

Ny rammeplan for barnehager Perspektiver fra PPT

Ny rammeplan for barnehager Perspektiver fra PPT Ny rammeplan for barnehager 2017 Perspektiver fra PPT PP-tjenestens mandat Spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Barnehageloven kap. V A, 19a-19h. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer