Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"

Transkript

1 Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen er forskrift til barnehageloven, jf. 2,7.ledd. Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio mars 2017 for å gi barnehagene mest mulig tid til å forberede implementering av ny rammeplan, og høringsfristen er satt til 20. januar Forslag til ny rammeplan bygger på den nordiske barnehagetradisjonen, og barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser ligger fast som de viktigste premissene også for den nye rammeplanen. I tillegg videreføres sentrale prinsipp fra tidligere rammeplaner, som synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning. Samfunnsutviklingen og ny kunnskap om barn og barnehager tilsier imidlertid et behov for fornyelse, og rammeplanen er første helhetlige gjennomgangen etter at nytt formål for barnehagen trådte i kraft i Rammeplanen skal sikre at alle barn får et godt og likeverdig barnehagetilbud, og kunnskapsdepartementet vektlegger at rammeplanen skal være oppdatert og forskningsbasert, og relevant både for dagens barnehagesektor og møte fremtidens behov. De vesentligste endringene i forslag til ny rammeplan er i følge Kunnskapsdepartementet knyttet til: Omfanget; rammeplanen er blitt kortere og tydeligere, bl.a. ved å ta bort tekst som ikke gjelder rettigheter og plikter Strukturen; den tredelte strukturen fra tidligere rammeplaner er ikke videreført. I stedet er rammeplanen sortert i åtte kapitler (verdigrunnlag, barns medvirkning, samarbeid med hjemmet, barnehagens formål og innhold, barnehagens arbeidsmåter, barnehagens fagområder, ansvar og roller, samt overganger) Innholdsmessige endringer, der det er lagt vekt på - å gi tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, pedagogisk leder skal arbeide med å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud - å konkretisere formålsparagrafen fra å tydeliggjøre ansvar og roller i barnehagen gjennom formulerte mål for personalets arbeid - å tilpasse de yngste barnas behov - barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing - å fremme barns fysiske og psykiske helse, og utvikle barns interesse og forståelse for et mangfoldig samfunn - tydeligere krav til progresjon i barnehagens innhold, - å justere fagområdene for å sikre at innholdet er faglig oppdatert / relevant - barnehagens ansvar med å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging, - å gi føringer for barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering samt tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Høringsinstansene er invitert til å uttale seg om hele eller deler av forslaget, men kunnskapsdepartementet ber særlig om innspill på og vurdering av hvorvidt 1

2 1. forslaget til ny rammeplan fungerer som et tydeligere styringsdokument 2. forslaget til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet 3. forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat og 4. hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell Byrådets kommentarer til de fire spørsmålsstillingene fra kunnskapsdepartementet: 1. Byrådet mener at forslag til ny rammeplanen framstår som er et godt styringsdokument, også som utgangspunkt for veiledning og tilsyn med barnehagene. Rammeplanen er blitt mer konkret og tydelig i forhold til rettigheter og plikter, og ledelsesrollene er blitt tydeligere. Det fremheves i planen hva som er eiers juridiske ansvar i forhold til kvalitet i barnehagen. Rammeplanen legger opp til mindre bruk av skjønn, og inneholder mer må/skal. Byrådet vil kommentere følgende: Bruk av mindre skjønn og mer bruk av må/skal kan være positivt i forhold til å hindre store ulikheter i barnehagenes kvalitet og for å synliggjør at alle som arbeider i barnehagen har et felles mål. Samtidig stiller byrådet seg spørrende til om balansen mellom dette og den pedagogiske metodefriheten ivaretas godt nok. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for barnehagetilbud av god kvalitet. Barnehagen er dynamisk, og pedagogene må også ha frihet til å bruke skjønn i hverdagen. Pedagogenes handlingsrom må derfor ikke begrenses for mye. Rammeplanen definerer i Ansvar og roller hva som tilligger hhv. eier, styrer og pedagogisk leder. Når kunnskapsdepartementet nevner disse eksplisitt, mener byrådet at det her også bør nevnes hva som forventes av det øvrige personalet (barnehagelærer, assistenter og barne- og ungdomsarbeider), og på den måten anerkjenne at alle som arbeider i barnehagen sammen skal bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen. Under kapitlet Ansvar og roller står det at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Byrådet mener det bør utdypes mer hva som ligger i dette og på hvilke områder det er rom for skjønn. Rammeplanen kan med fordel bruke mer av fagspråket som benyttes i barnehagesektoren 2. Byrådet mener at forslag til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet. Rammeplanen forplikter barnehagepersonalet gjennom formulerte mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. At rammeplanen gir tydelige føringer for hva personalet i barnehagen skal gjøre for å oppnå målsettingene under hvert tema, er med på å sikre et likeverdig barnehagetilbud. Rammeplanen har også et eget kapittel om barnehagens arbeidsmåter, som spesifiserer nærmere hvordan barnehages personale skal arbeide på en måte som best mulig ivaretar barnas behov (variert og tilpasset enkeltbarn) samt at barna skal oppleve progresjon i barnehages innhold. Kunnskapsdepartementets intensjon er at den nye rammeplanen skal ta høyde for endringer og den utvikling som har vært i barnehagesektoren over tid; med flere små barn i barnehage, flere minoritetsspråklige barm, flere barn som mangler tilstrekkelig norskkunnskaper og flere barn som ikke opplever et trygt og inkluderende miljø. Rammeplanen er skrevet for alle barn; det vil si at alt som omtales i planen skal kunne tilpasses alle barn. Byrådet vil kommentere følgende: Gjeldende rammeplan legger vekt på balansen mellom aktiviteter satt i verk av ansatte og aktiviteter satt i verk av eller som barna velger selv. Byrådet mener at også den nye rammeplanen må synliggjøre at barnehagen (og de ansatte) skal gi barna stor frihet til valg av aktiviteter, og på medvirkning, både fra barn og foresatte. 2

3 Kunnskapsdepartementet hevder at forslaget til ny rammeplan er blitt bedre tilpasset de yngste barnas behov, men byrådet vil kommentere at rammeplanen bare nevner de at de yngste barna særskilt i kapitlet om overganger, der de yngste barnas behov for en trygg og god start i barnehagen beskrives. Byrådet mener ordet tilknytting bør tas inn i dette punktet, og i den forbindelse at det er barnehagepersonalets oppgave å se det enkelte barnet, møte det med varme og forståelse og skape et inkluderende miljø i barnehagen som fremmer denne tilknytningen. Rammeplanen tar høyde for at den skal være tydeligere i forhold til å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging. Byrådet vil påpeke at mange minoritetsspråklige barn som begynner seint i barnehagen, får et kortere løp i barnehagen. Også i forhold til progresjon; at barnehagen skal arbeide på en variert måte og for å gi barn opplevelse av framgang, vil dette slå ulikt ut for de barna som går hele barnehageløpet og de som bare går ett/få år i barnehage. Rammeplanen problematiserer ikke dette. Rammeplanen tar også høyde for tydeligere føringer for barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Byrådet mener det bør framkomme en definisjon på hva mobbing er for barn i barnehage. Begrepet krenkelser bør også utdypes. Rammeplanen bør vurdere å ta inn noe om barnehagens arbeid med å forebygge utenforskap. Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Byrådet savner at rammeplanen drøfter barnehagenes syn på kjønn, kjønnsroller og barns utvikling av kjønnsidentitet. Disse begrepene er ikke nevnt i rammeplanen, og den reflekterer heller ikke over om kjønn er bestemmende for det innholdet barnehagene velger, for eksempel innenfor lek. Det er viktig med mannlige rollemodeller i barnehagen, og rammeplanen bør si noe om betydningen av (flere) mannlige barnehagelærere, både rekruttere og beholde. Implementering av rammeplanen vil kreve tid og ressurser. De sterke forpliktelsene for barnehagens personale vil også få konsekvenser i forhold til bemanning, både når det gjelder voksentetthet og pedagogtetthet. Forholdet mellom tilskudd, kommunenes styringsrett over ikkekommunale barnehager, bemanning og pedagogtetthet må adresseres i den anledning. Økt bemanning må følges opp med statlige ressurser. Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet varslet at det i løpet av våren vil bli sendt på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene, med ambisjon om at denne skal tre i kraft innen Byrådet i Bergen har i sin politiske plattform at en ønsker å innføre en ny bemanningsnorm for å sikre god voksentetthet i barnehagene. En vil arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være pedagoger, øke andelen fagarbeidere og ikke minst øke andelen mannlige barnehagelærere. Byrådet vil kommentere at rammeplanen bør være mer konkret og mindre vid i forhold til omtale av hva barnehagens årsplan skal være. Byrådet ber kunnskapsdepartementet vurdere å ta inn igjen at «Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon», slik det står i gjeldende rammeplan. 3

4 Gjeldende rammeplan vektlegger at barnehagen normalt ikke skal vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, og byrådet mener det må framkomme at ny rammeplan er på samme linje. 3. Byrådet mener rammeplanen framstår som mer forpliktende for barnehagenes helhetlige og brede samfunnsoppdrag slik det framkommer i barnehagelovens 1 og 2, og også i forhold til å skulle ivareta alle barn. Videre vil byrådet påpeke at det er positivt at rammeplanen slår fast at barn som trenger ekstra støtte skal integreres i det ordinære barnehagetilbudet. Byrådet vil kommentere følgende: Siden rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og skal utlede loven, mener byrådet at formålet i barnehageloven 1 bør tas med innledningsvis i rammeplanen. I tillegg bør det i teksten henvises til sentrale lovparagrafer der rammeplanen er en utdyping av lovtekst. Byrådet stiller spørsmål ved om den nye verdien som er innført; Livsmestring og helse, er en grunnleggende verdi på linje med demokrati, likestilling og bærekraftig utvikling eller om det hører inn under fagområdene. Når det gjelder overgangen mellom barnehage skole mener byrådet at det er viktig å kunne forplikte private barnehageeiere å delta i de ordninger og systemer som er utviklet for bedre å ivareta denne overgangen, samt at det bør stilles sterkere krav til samarbeidsplikt også fra skolenes side i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole. 4. Det er noe tidlig å fastslå om og i tilfelle hva det er behov for av veiledningsmateriell, men det kan være behov for noe utdyping og støtte knyttet til barnehagens arbeid med digital praksis (f.eks. kildekritikk, personvern mv.), som er et fagområde i rask endring, videre til fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse der mat er nytt, samt til teknologi som også er nytt tema under fagområdene. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter 7. Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Forretningsutvalget behandlet høringen den og fattet følgende vedtak «Komite for barnehage, skole og idrett innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse til høring «Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver slik det framgår av saksutredningen. Dato: 20. desember 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Dag Inge Ulstein fung. byrådsleder Pål Hafstad Thorsen byråd for barnehage, skole og idrett 4

5 Vedlegg: Høringsutkast ny rammeplan, Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringsbrev av

6 Saksutredning Bakgrunn Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som er en forskrift til barnehageloven, jf. 2,7.ledd. Høringsfristen er satt til 20. januar 2017, og høsten 2016 er det blitt arrangert regionale høringskonferanser i regi av fylkesmannen. Målsettingen er å fastsette forskriften medio mars 2017 for å gi barnehagene mest mulig tid til å forberede implementering av ny rammeplan. Forskriften skal etter planen iverksettes fra og med barnehageåret 2017/2018. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 2006, og forslag fra en arbeidsgruppe ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard som leverte sitt forslag til ny rammeplan til Utdanningsdirektoratet våren 2014, Meld. St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen. I tillegg bygger høringsutkastet på NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst, NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole, NOU 2015:8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser, NOU 2015:2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og Prop. 33L ( ) Endringer i barnehageloven (tilsyn mm). Høringsutkastet er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, som i prosessen har utarbeidet tre utkast som grunnlag for innspill fra fagspesialister, fagmiljøer og medlemmer av departementets referansegruppe (Utdanningsforbundet, KS, PBL, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen, Storbynettverket og Nasjonalt råd for lærerutdanningen). Departementets forslag til endringer i rammeplanen Kunnskapsdepartementets forslag til ny rammeplan bygger på den norske og nordiske barnehagetradisjonen, og barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser ligger fast som de viktigste premissene også for den nye rammeplanen. I tillegg videreføres sentrale prinsipp fra tidligere rammeplaner av 1996 og 2006, som synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning. Samfunnsutviklingen og ny kunnskap om barn og barnehager tilsier imidlertid et behov for fornyelse, og rammeplanen er første helhetlige gjennomgangen etter at nytt formål for barnehagen trådte i kraft i Rammeplanen skal være et pedagogisk verktøy og skal sikre at alle barn får et godt og likeverdig barnehagetilbud med mindre kvalitetsforskjeller mellom barnehager. Som forskrift til barnehageloven skal rammeplanen være et pedagogisk verktøy for alle som arbeider i barnehage. Det var Brennautvalget (NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst) som innførte begrepet systematisk pedagogisk tilbud og som først foreslo at det burde formuleres klare mål for hvordan barnehagens personale skal arbeide systematisk med omsorg, danning, lek og læring. Dette ble også videreført av Øieutvalget i NOU 2012:1 Til barnas beste og foreligger nå i forslaget til ny rammeplan. Kunnskapsdepartementet vektlegger at forslag til ny rammeplan skal være oppdatert og forskningsbasert, og relevant både for dagens barnehagesektor og møte fremtidens behov, og viser til at de vesentligste endringene i forslag til ny rammeplan er: Endringer i omfang Som forskrift til barnehageloven blir det viktig at rammeplanen er tydelig på hvilke rammer barnehagen er forpliktet til å arbeide innenfor. Forslag til ny rammeplan er blitt kortere og mer konsis ved at mye tekst som ikke gjelder rettigheter og plikter er tatt bort. Kunnskapsdepartementet mener at de nasjonale føringene da vil da komme tydeligere fram, og at dette gjør det enklere for personalet, eier, tilsynsmyndighet og foreldre å orientere seg i planen. For å ivareta sektorens behov for annen informasjon og veiledning, vil det utarbeides støtte- og veiledningsmateriell til ny rammeplan. Endringer i struktur Når rammeplanen blir kortere og mer konsis, mener departementet det vil være mindre behov for å sortere kapitlene og underkapitlene i ulike deler. I høringsutkastet foreslår kunnskapsdepartementet derfor ikke å 6

7 videreføre den tredelte strukturen fra de tidligere rammeplaner, men har i stedet valgt å sortere innholdet i følgende kapitler: Barnehagens verdigrunnlag Barns medvirkning Samarbeid mellom hjem og barnehage Barnehagens formål og innhold Barnehagens arbeidsmåter Barnehagens fagområder Ansvar og roller Barnehagen som pedagogisk virksomhet Overganger Endringer i innhold Høringsforslaget inneholder flere innholdsmessige endringer sammenlignet med rammeplanen fra 2006: Tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, pedagogisk leder og øvrig personale skal arbeide for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud Formålsparagrafen fra 2010 er konkretisert i rammeplanens omtale av verdigrunnlag og formål. Tema som demokrati, mangfold, likeverd og bærekraftig utvikling og helse er tydeliggjort som en del av barnehagens verdigrunnlag Barnehagens helhetlige oppdrag er gjort mer forpliktende ved at det er formulert mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk Rammeplanen er bedre tilpasset også de yngste barnas behov Tydeligere føringer for barnehagens arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing Tydeligere krav til at barn skal ha daglig fysisk aktivitet og at barnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse Tydeligere føringer for barnehagens ansvar for å utvikle barns interesse og forståelse for et mangfoldig samfunn Tydeligere krav til progresjon i barnehagens innhold Fagområdene er justert for å sikre at innholdet er faglig oppdatert / relevant Tydeligere føringer for barnehagens ansvar for å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging i utviklingen av norsk som andrespråk Tydeligere føringer for barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering. Tydeligere føringer for tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte Høringsinstansene inviteres til å uttale seg om hele eller deler av forslaget, men departementet ber særlig om høringsinstansene vurdere hvorvidt 1. forslaget til ny rammeplan fungerer som et tydeligere styringsdokument 2. forslaget til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet 3. forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat 4. hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell Byrådets kommentarer og høringsinnspill Byrådet vil i det følgende kommentere noen av de konkrete endringene som departementet trekker fram i forslag til ny rammeplan knyttet til de fire spørsmålstillingene som kunnskapsdepartementet reiser. Byrådet vil også kommentere dersom det noe en savner eller som utdypes mer. 1.Byrådet mener at forslag til ny rammeplanen framstår som er et godt styringsdokument, fordi rammeplanen er blitt mer konkret og tydelig i forhold til rettigheter og plikter. Byrådet mener at den er et godt utgangspunkt for veiledning og tilsyn med barnehagene. Ansvar og roller har fått et eget kapittel i 7

8 rammeplanen der ledelsesrollene er blitt tydeligere. Rammeplanen tydeliggjør det juridiske ansvaret eier har i forhold til kvalitet i barnehagen og det forutsettes videre at eier vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring. Kapitlet stiller også tydelige krav til styrer og pedagogisk leder. Rammeplanen bruker pedagogisk leder, og ikke barnehagelærer, uti fra et ønske om å fremheve den særskilte funksjonen som pedagogisk leder har, som er noe annet enn profesjonskompetanse og som vil være uavhengig av organisering i den enkelte barnehage. Rammeplanen legger opp til mindre grad av frivillighet og bruk av skjønn, og inneholder mer må/skal; («personalet skal»). Byrådets kommentarer: Bruk av mindre skjønn og mer bruk av må/skal kan være positivt i forhold til å hindre store ulikheter i barnehagenes kvalitet og for å synliggjøre at alle som arbeider i barnehagen har et felles mål. Samtidig stiller byrådet seg spørrende til om balansen mellom dette og den pedagogiske metodefriheten ivaretas godt nok. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for barnehagetilbud av god kvalitet. Barnehagen er dynamisk, og pedagogene må også ha frihet til å bruke skjønn i hverdagen. Pedagogenes handlingsrom må derfor ikke begrenses for mye. I kapitlet Ansvar og roller definerer kunnskapsdepartementet hva som tilligger hhv. eier, styrer og pedagogisk leder. Når departementet nevner disse eksplisitt, mener byrådet at det her også bør nevnes hva som forventes av det øvrige personalet (barnehagelærer, assistenter og barne- og ungdomsarbeider), og på den måten anerkjenne at alle som arbeider i barnehagen sammen skal bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen. Under kapitlet Ansvar og roller står det at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Byrådet mener det bør utdypes mer hva som ligger i dette og på hvilke områder det er rom for skjønn. Rammeplanen kan med fordel bruke mer av fagspråket som benyttes i barnehagesektoren. 2.Byrådet mener rammeplanen er velegnet som arbeidsdokument for barnehagepersonale, fordi den forplikter barnehagepersonalet ved at det er formulert mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Det ligger også tydelige føringer på hva personalet i barnehagen skal gjøre for å oppnå målsettingene under hvert tema, for å sikre et likeverdig barnehagetilbud. Byrådet synes det er positivt at rammeplanen har fått et eget kapittel om barnehagens arbeidsmåter, som spesifiserer nærmere hvordan barnehages personale skal arbeide på en måte som best mulig ivaretar barnas behov; arbeide variert og tilpasset enkeltbarn, samt gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiell og fysisk miljø legge til rette for at barna opplever utfordring og progresjon i barnehagens innhold. Kunnskapsdepartementets intensjon er at den nye rammeplanen skal ta høyde for endringer og den utvikling som har vært i barnehagesektoren over tid; med flere små barn i barnehage, flere minoritetsspråklige barm, flere barn som mangler tilstrekkelig norskkunnskaper og flere barn som ikke opplever et trygt og inkluderende miljø. Rammeplanen er skrevet for alle barn; det vil si at alt som omtales i planen skal kunne tilpasses alle barn. Byrådets kommentarer: Kunnskapsdepartementet hevder at forslag til rammeplan er blitt tydeligere og bedre tilpasset de yngste barnas behov. Rammeplanens intensjon er at alt som omtales i planen skal kunne tilpasses alle barn og i teksten skilles det ikke mellom store og små barn. Byrådet vil kommentere at rammeplanen bare nevner at de yngste barna kan ha særskilte behov i kapitlet om overganger, der de yngste barnas behov for en trygg og god start i barnehagen beskrives. Byrådet mener ordet tilknytting bør tas inn i dette punktet; og i den forbindelse at det er barnehagepersonalets oppgave å se det enkelte barnet, møte det med varme og forståelse og skape et inkluderende miljø i 8

9 barnehagen som fremmer denne tilknytningen. Det er de voksnes ansvar at barn får anledning til å bli trygg og føle tilhørighet. Rammeplanen tar høyde for å være tydeligere i forhold til å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging. Byrådet vil påpeke at mange minoritetsspråklige barn begynner seint i barnehagen, og dermed vil få et kortere løp i barnehagen. Også i forhold til progresjon; at barnehagen skal arbeide på en variert måte og for å gi barn opplevelse av framgang, vil dette slå ulikt ut for barn som går hele barnehageløpet og de som bare går ett/få år i barnehage. Rammeplanen problematiserer ikke dette. Rammeplanen tar også høyde for tydeligere føringer for barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Byrådet mener det bør framkomme en definisjon på hva mobbing er for barn i barnehage. Begrepet krenkelser bør også utdypes. Med bakgrunn i NOU 2015:2 Å høre til (Djupedalsutvalget) sin omtale av barnefattigdom og utenforskap, og det sterke fokuset som KS har hatt på dette i den senere tid, så bør rammeplanen ta inn noe om barnehagens arbeid med å forebygge utenforskap. Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet og som har et begrenset sosialt nettverk. Rammeplanen bør derfor adressere utfordringene med utenforskap, og knytte det til det arbeidet som gjøres i barnehagen. Barnehagen har her et særlig ansvar for å fange opp sårbare barn og barn i risiko mens de er i førskolealder gjennom tidlig innsats og tverrfaglig arbeid. Byrådet savner at rammeplanen drøfter barnehagenes syn på kjønn, kjønnsroller og barns utvikling av kjønnsidentitet. Disse begrepene er ikke nevnt i rammeplanen, og den reflekterer heller ikke over om kjønn er bestemmende for det innholdet barnehagene velger, for eksempel innenfor lek. Byrådet viser til at dette ble inngående drøftet i eget temahefte fra kunnskapsdepartementet i 2006, som peker på sammenhengen mellom fokuset på gutter i barnehagen, atferdsproblemer og «dropout» i skolen. Det er viktig med mannlige rollemodeller i barnehagen, og rammeplanen bør si noe om betydningen av (flere) mannlige barnehagelærere, både rekruttere og beholde. Implementering av rammeplanen vil kreve tid og ressurser. De sterke forpliktelsene for barnehagens personale vil også få konsekvenser i forhold til bemanning, både når det gjelder voksentetthet og pedagogtetthet. Forholdet mellom tilskudd, kommunenes styringsrett over ikkekommunale barnehager, bemanning og pedagogtetthet må adresseres i den anledning. Økt bemanning må følges opp med statlige ressurser. Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet varslet at det i løpet av våren vil bli sendt på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene, med ambisjon om at denne skal tre i kraft innen Byrådet i Bergen har i sin politiske plattform at en ønsker å innføre en ny bemanningsnorm for å sikre god voksentetthet i barnehagene. En vil arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være pedagoger, øke andelen fagarbeidere og ikke minst øke andelen mannlige barnehagelærere. Byrådet vil kommentere at siden barnehagenes årsplan er det arbeidsredskapet barnehagens personale bruker for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning, bør rammeplanen være mer konkret og mindre vid i forhold til omtale av hva årsplanen skal være. Byrådet ber kunnskapsdepartementet vurdere å ta inn igjen at «Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon», slik det står i gjeldende rammeplan. 9

10 Gjeldende rammeplan vektlegger at barnehagen normalt ikke skal vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, og byrådet mener det må framkomme at ny rammeplan er på samme linje. 3. Byrådet mener rammeplanen framstår som forpliktende for barnehagenes helhetlige oppdrag/samfunnsoppdrag slik det framkommer i barnehagelovens 1 og 2 («i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» m.v.) og også i forhold til å skulle ivareta alle barn. Videre synes byrådet at det er positivt at rammeplanen slår fast at barn som trenger ekstra støtte skal integreres i det ordinære barnehagetilbudet. Byrådet kommentarer: Departementet har hatt en målsetting om å fjerne unødig tekst i rammeplanen, men siden rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og skal utlede loven, mener byrådet at rammeplanen bør starte med å omhandle samfunnsmandatet og herunder ta inn formålsparagrafen i sin helhet (barnehageloven 1). Uten dettet vil det «brede samfunnsmandatet» bli mer utydelig i rammeplanen. I tillegg bør det i teksten henvises til sentrale lovparagrafer der rammeplanen er en utdyping av lovtekst. Formålsparagrafen fra 2010 er konkretisert i rammeplanens verdigrunnlag, der tema som demokrati, mangfold, likeverd, bærekraftig utvikling og helse er tydeliggjort. I forslag til ny rammeplan innføres en ny verdi; Livsmestring og helse. Dette er positivt, men byrådet stiller spørsmål ved om dette er en grunnleggende verdi på linje med de øvrige verdiene, eller om det hører inn under fagområdene. Når det gjelder overgangen mellom barnehage skole mener byrådet at det er viktig å kunne forplikte private barnehageeiere å delta i de ordninger og systemer som er utviklet for bedre å ivareta denne overgangen for det enkelte barn. Byrådet mener i tillegg at det bør stilles sterkere krav til samarbeidsplikt også fra skolenes side i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole. 4.Rammeplanen tar høyde for å være et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet og det vil være et paradoks om det er behov for omfattende veiledningsmateriell. Likevel kan det være behov for noe støttemateriell: Barnehagens arbeid med digital praksis er et fagområde i rask endring, og det kan derfor være behov for veiledningsmateriell her (f.eks. knyttet til kildekritikk, personvern mv.). Siden mat er nytt under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse kan det være behov for noe veiledningsmateriell på dette temaet. Teknologi er også nytt tema under ett av fagområdene, og det kan være behov for noe veiledningsmateriell i forhold til det. 10

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for barn og unge 27.01.2011 005/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for barn og unge 27.01.2011 005/11 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 11/568 Saksbehandler: Anita Schjelderup, telefon: 33 34 83 23 Oppvekst Høring - NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Oslo kommunes oppdrag Fra vedtaket Det etableres obligatorisk spra kkartlegging av alle 3-a ringer i forbindelse med 3-a rskontroll

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren Nearegionen 2011-2013 Nearegionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Klæbu, Selbu og Tydal. Regionen samarbeider om skole og barnehage. Oppsummering av

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4664-1 Arkiv: 434 A1 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I BARNEHAGEN ST.MELD 41 (2008-2009)

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4664-1 Arkiv: 434 A1 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I BARNEHAGEN ST.MELD 41 (2008-2009) Saksfremlegg Saksnr.: 09/4664-1 Arkiv: 434 A1 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I BARNEHAGEN ST.MELD 41 (2008-2009) Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget Byrådssak 50/15 Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget HENA ESARK-03-201500012-5 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 14.1.2015 forslag til endringer

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 09/1217 Saksbehandler: Bente Ingjerd Nilsen Organ: Oppvekstutvalget 15.04.2009 Oppvekstutvalget 03.06.2009 Oppvekstutvalget 25.11.2009 Oppvekstutvalget 21.04.2010

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 3.januar 2005 Arkivkode: Al &00 Jnr.: 04/03008-2 Utvalg Møtedato Saksnr. Skole- og oppvekstutvalget 11.01.05 003/05 Høringsuttalelse til ny barnehagelov SAKEN

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15 Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal Gjeldende fra 01.08.15 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Mål og tiltak... 3 Oppfølging av planen... 4 Aktuell litteraturliste...

Detaljer

Styring og kvalitet i Nøtterøy-barnehagene

Styring og kvalitet i Nøtterøy-barnehagene Styring og kvalitet i Nøtterøy-barnehagene Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Barnehagens kjerneoppgaver 5 3. Mål for Nøtterøy-barnehagene 6 4. Kvalitet i alle ledd 7 4.1. Styring av kvalitet 7 4.2.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10

Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10 Barnehagen som del av utdanningssystemet hva betyr det? Lisbet Rugtvedt Stavanger 22.11.10 Barnehagen første trinn i livslang læring Tar vare på den norske barnehagetradisjonen: helhetlig syn på lek, omsorg

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse lovhjemmel for barnehagers behandling av personopplysninger i forbindelse med dokumentasjon og vurdering

Datatilsynets høringsuttalelse lovhjemmel for barnehagers behandling av personopplysninger i forbindelse med dokumentasjon og vurdering Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 14/01335-2/EOL 13.01.2015 Datatilsynets høringsuttalelse lovhjemmel for barnehagers behandling av personopplysninger

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015

Kompetanseplan for barnehagene i Lardal 2012-2015 Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 12/1353 FE-433 05.03.2012 Kompetanseplan for barnehagene i Lardal

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

BARNEHAGEPLAN. Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2018

BARNEHAGEPLAN. Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2018 BARNEHAGEPLAN Strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2018 Vedtatt i Kommunestyret 27.11.2014 1 Innledning... 3 1.1 Mandat og mål 2014... 3 1.2 Barnehagens samfunnsmandat... 3 2 Statlige

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010 Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013 med kompetanseutviklingsplan for 2010 Vedtatt av HOO 10.desember 2009 Forord Kvalitetsutviklingsplan 2010-2013 er et resultat av samarbeid mellom barnehageadministrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Barnehagen som utdanning

Barnehagen som utdanning Barnehagen som utdanning Arbeid med revidering av rammeplanen 2013/14 Utdanningsforbundet Vest-Agder, kurs 07.10.13 -Kristin Vasvik Håland Rammeplangruppa (RPG) - sammensetting - Elin Eriksen Ødegaard

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land Kvalitetssystem for barnehagene Side 1 Dato... 21.11.2012 Vår Ref... KÅB-12545/12 Arkiv... A10 Saksnr... 12/1747 Deres Ref... Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land 1. Innledning Kommunen

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegion Association of Higher Education Insfitutions Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse- 20100442871MB Vår referanse: Vår dato: 12/47-2

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Endring av RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Endring av RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Endring av RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Utdanningsforbundets debatthefte www.utdanningsforbundet.no FORORD Styret i seksjon barnehage har ikke gjort seg opp noen mening om hvordan en revidering av rammeplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Tilsyn i barnehager - statusrapport

Tilsyn i barnehager - statusrapport Tilsyn i barnehager - statusrapport Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen Tilsyn er en lovpålagt oppgave Kommunen bestemmer selv tema,

Detaljer

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE Handlingsplan 2011 2013 Innhold Kap. Side 1 EN barnehagesektor 3 2 Felles satsningsområder 2011 2013 4 2.1. Barns og personalets læring 4 2.2. Barns språkutvikling 5

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene

BARNEOMBUDET. Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00371-2 Morten Hendis 008;O;SKB 23.4.2012 Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Byggeklossen åpen barnehage, Bogafjell åpen barnehage, Knøttene åpen barnehage og Tripp Trapp åpen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Seniorrådgiver Egil Knudsen 3. februar 2016 . 101 ulike tiltak Høringskonferanser 200 høringssvar Ikke stortingsmelding.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Prop 1 S: Mål for bgh Retten til barnehageplass blir innfridd Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Alle barnehagar

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com ULLENSAKER kommune Gullungen familiebarnehage Nordbyvegen 18 2069 JESSHEIM Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2430-32 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Gullungen familiebarnehage Tilsyn er en

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Verdifull og kompetent

Verdifull og kompetent Verdifull og kompetent - i barnehagen KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGENE I RENNESØY KOMMUNE Fra 2014 til 2017 Sist revidert november 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Barnehagens samfunnsmandat... 3 3. Barnehagens

Detaljer