Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"

Transkript

1 Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen er forskrift til barnehageloven, jf. 2,7.ledd. Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio mars 2017 for å gi barnehagene mest mulig tid til å forberede implementering av ny rammeplan, og høringsfristen er satt til 20. januar Forslag til ny rammeplan bygger på den nordiske barnehagetradisjonen, og barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser ligger fast som de viktigste premissene også for den nye rammeplanen. I tillegg videreføres sentrale prinsipp fra tidligere rammeplaner, som synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning. Samfunnsutviklingen og ny kunnskap om barn og barnehager tilsier imidlertid et behov for fornyelse, og rammeplanen er første helhetlige gjennomgangen etter at nytt formål for barnehagen trådte i kraft i Rammeplanen skal sikre at alle barn får et godt og likeverdig barnehagetilbud, og kunnskapsdepartementet vektlegger at rammeplanen skal være oppdatert og forskningsbasert, og relevant både for dagens barnehagesektor og møte fremtidens behov. De vesentligste endringene i forslag til ny rammeplan er i følge Kunnskapsdepartementet knyttet til: Omfanget; rammeplanen er blitt kortere og tydeligere, bl.a. ved å ta bort tekst som ikke gjelder rettigheter og plikter Strukturen; den tredelte strukturen fra tidligere rammeplaner er ikke videreført. I stedet er rammeplanen sortert i åtte kapitler (verdigrunnlag, barns medvirkning, samarbeid med hjemmet, barnehagens formål og innhold, barnehagens arbeidsmåter, barnehagens fagområder, ansvar og roller, samt overganger) Innholdsmessige endringer, der det er lagt vekt på - å gi tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, pedagogisk leder skal arbeide med å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud - å konkretisere formålsparagrafen fra å tydeliggjøre ansvar og roller i barnehagen gjennom formulerte mål for personalets arbeid - å tilpasse de yngste barnas behov - barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing - å fremme barns fysiske og psykiske helse, og utvikle barns interesse og forståelse for et mangfoldig samfunn - tydeligere krav til progresjon i barnehagens innhold, - å justere fagområdene for å sikre at innholdet er faglig oppdatert / relevant - barnehagens ansvar med å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging, - å gi føringer for barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering samt tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Høringsinstansene er invitert til å uttale seg om hele eller deler av forslaget, men kunnskapsdepartementet ber særlig om innspill på og vurdering av hvorvidt 1

2 1. forslaget til ny rammeplan fungerer som et tydeligere styringsdokument 2. forslaget til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet 3. forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat og 4. hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell Byrådets kommentarer til de fire spørsmålsstillingene fra kunnskapsdepartementet: 1. Byrådet mener at forslag til ny rammeplanen framstår som er et godt styringsdokument, også som utgangspunkt for veiledning og tilsyn med barnehagene. Rammeplanen er blitt mer konkret og tydelig i forhold til rettigheter og plikter, og ledelsesrollene er blitt tydeligere. Det fremheves i planen hva som er eiers juridiske ansvar i forhold til kvalitet i barnehagen. Rammeplanen legger opp til mindre bruk av skjønn, og inneholder mer må/skal. Byrådet vil kommentere følgende: Bruk av mindre skjønn og mer bruk av må/skal kan være positivt i forhold til å hindre store ulikheter i barnehagenes kvalitet og for å synliggjør at alle som arbeider i barnehagen har et felles mål. Samtidig stiller byrådet seg spørrende til om balansen mellom dette og den pedagogiske metodefriheten ivaretas godt nok. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for barnehagetilbud av god kvalitet. Barnehagen er dynamisk, og pedagogene må også ha frihet til å bruke skjønn i hverdagen. Pedagogenes handlingsrom må derfor ikke begrenses for mye. Rammeplanen definerer i Ansvar og roller hva som tilligger hhv. eier, styrer og pedagogisk leder. Når kunnskapsdepartementet nevner disse eksplisitt, mener byrådet at det her også bør nevnes hva som forventes av det øvrige personalet (barnehagelærer, assistenter og barne- og ungdomsarbeider), og på den måten anerkjenne at alle som arbeider i barnehagen sammen skal bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen. Under kapitlet Ansvar og roller står det at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Byrådet mener det bør utdypes mer hva som ligger i dette og på hvilke områder det er rom for skjønn. Rammeplanen kan med fordel bruke mer av fagspråket som benyttes i barnehagesektoren 2. Byrådet mener at forslag til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet. Rammeplanen forplikter barnehagepersonalet gjennom formulerte mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. At rammeplanen gir tydelige føringer for hva personalet i barnehagen skal gjøre for å oppnå målsettingene under hvert tema, er med på å sikre et likeverdig barnehagetilbud. Rammeplanen har også et eget kapittel om barnehagens arbeidsmåter, som spesifiserer nærmere hvordan barnehages personale skal arbeide på en måte som best mulig ivaretar barnas behov (variert og tilpasset enkeltbarn) samt at barna skal oppleve progresjon i barnehages innhold. Kunnskapsdepartementets intensjon er at den nye rammeplanen skal ta høyde for endringer og den utvikling som har vært i barnehagesektoren over tid; med flere små barn i barnehage, flere minoritetsspråklige barm, flere barn som mangler tilstrekkelig norskkunnskaper og flere barn som ikke opplever et trygt og inkluderende miljø. Rammeplanen er skrevet for alle barn; det vil si at alt som omtales i planen skal kunne tilpasses alle barn. Byrådet vil kommentere følgende: Gjeldende rammeplan legger vekt på balansen mellom aktiviteter satt i verk av ansatte og aktiviteter satt i verk av eller som barna velger selv. Byrådet mener at også den nye rammeplanen må synliggjøre at barnehagen (og de ansatte) skal gi barna stor frihet til valg av aktiviteter, og på medvirkning, både fra barn og foresatte. 2

3 Kunnskapsdepartementet hevder at forslaget til ny rammeplan er blitt bedre tilpasset de yngste barnas behov, men byrådet vil kommentere at rammeplanen bare nevner de at de yngste barna særskilt i kapitlet om overganger, der de yngste barnas behov for en trygg og god start i barnehagen beskrives. Byrådet mener ordet tilknytting bør tas inn i dette punktet, og i den forbindelse at det er barnehagepersonalets oppgave å se det enkelte barnet, møte det med varme og forståelse og skape et inkluderende miljø i barnehagen som fremmer denne tilknytningen. Rammeplanen tar høyde for at den skal være tydeligere i forhold til å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging. Byrådet vil påpeke at mange minoritetsspråklige barn som begynner seint i barnehagen, får et kortere løp i barnehagen. Også i forhold til progresjon; at barnehagen skal arbeide på en variert måte og for å gi barn opplevelse av framgang, vil dette slå ulikt ut for de barna som går hele barnehageløpet og de som bare går ett/få år i barnehage. Rammeplanen problematiserer ikke dette. Rammeplanen tar også høyde for tydeligere føringer for barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Byrådet mener det bør framkomme en definisjon på hva mobbing er for barn i barnehage. Begrepet krenkelser bør også utdypes. Rammeplanen bør vurdere å ta inn noe om barnehagens arbeid med å forebygge utenforskap. Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Byrådet savner at rammeplanen drøfter barnehagenes syn på kjønn, kjønnsroller og barns utvikling av kjønnsidentitet. Disse begrepene er ikke nevnt i rammeplanen, og den reflekterer heller ikke over om kjønn er bestemmende for det innholdet barnehagene velger, for eksempel innenfor lek. Det er viktig med mannlige rollemodeller i barnehagen, og rammeplanen bør si noe om betydningen av (flere) mannlige barnehagelærere, både rekruttere og beholde. Implementering av rammeplanen vil kreve tid og ressurser. De sterke forpliktelsene for barnehagens personale vil også få konsekvenser i forhold til bemanning, både når det gjelder voksentetthet og pedagogtetthet. Forholdet mellom tilskudd, kommunenes styringsrett over ikkekommunale barnehager, bemanning og pedagogtetthet må adresseres i den anledning. Økt bemanning må følges opp med statlige ressurser. Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet varslet at det i løpet av våren vil bli sendt på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene, med ambisjon om at denne skal tre i kraft innen Byrådet i Bergen har i sin politiske plattform at en ønsker å innføre en ny bemanningsnorm for å sikre god voksentetthet i barnehagene. En vil arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være pedagoger, øke andelen fagarbeidere og ikke minst øke andelen mannlige barnehagelærere. Byrådet vil kommentere at rammeplanen bør være mer konkret og mindre vid i forhold til omtale av hva barnehagens årsplan skal være. Byrådet ber kunnskapsdepartementet vurdere å ta inn igjen at «Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon», slik det står i gjeldende rammeplan. 3

4 Gjeldende rammeplan vektlegger at barnehagen normalt ikke skal vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, og byrådet mener det må framkomme at ny rammeplan er på samme linje. 3. Byrådet mener rammeplanen framstår som mer forpliktende for barnehagenes helhetlige og brede samfunnsoppdrag slik det framkommer i barnehagelovens 1 og 2, og også i forhold til å skulle ivareta alle barn. Videre vil byrådet påpeke at det er positivt at rammeplanen slår fast at barn som trenger ekstra støtte skal integreres i det ordinære barnehagetilbudet. Byrådet vil kommentere følgende: Siden rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og skal utlede loven, mener byrådet at formålet i barnehageloven 1 bør tas med innledningsvis i rammeplanen. I tillegg bør det i teksten henvises til sentrale lovparagrafer der rammeplanen er en utdyping av lovtekst. Byrådet stiller spørsmål ved om den nye verdien som er innført; Livsmestring og helse, er en grunnleggende verdi på linje med demokrati, likestilling og bærekraftig utvikling eller om det hører inn under fagområdene. Når det gjelder overgangen mellom barnehage skole mener byrådet at det er viktig å kunne forplikte private barnehageeiere å delta i de ordninger og systemer som er utviklet for bedre å ivareta denne overgangen, samt at det bør stilles sterkere krav til samarbeidsplikt også fra skolenes side i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole. 4. Det er noe tidlig å fastslå om og i tilfelle hva det er behov for av veiledningsmateriell, men det kan være behov for noe utdyping og støtte knyttet til barnehagens arbeid med digital praksis (f.eks. kildekritikk, personvern mv.), som er et fagområde i rask endring, videre til fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse der mat er nytt, samt til teknologi som også er nytt tema under fagområdene. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter 7. Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Forretningsutvalget behandlet høringen den og fattet følgende vedtak «Komite for barnehage, skole og idrett innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse til høring «Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver slik det framgår av saksutredningen. Dato: 20. desember 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Dag Inge Ulstein fung. byrådsleder Pål Hafstad Thorsen byråd for barnehage, skole og idrett 4

5 Vedlegg: Høringsutkast ny rammeplan, Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringsbrev av

6 Saksutredning Bakgrunn Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som er en forskrift til barnehageloven, jf. 2,7.ledd. Høringsfristen er satt til 20. januar 2017, og høsten 2016 er det blitt arrangert regionale høringskonferanser i regi av fylkesmannen. Målsettingen er å fastsette forskriften medio mars 2017 for å gi barnehagene mest mulig tid til å forberede implementering av ny rammeplan. Forskriften skal etter planen iverksettes fra og med barnehageåret 2017/2018. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 2006, og forslag fra en arbeidsgruppe ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard som leverte sitt forslag til ny rammeplan til Utdanningsdirektoratet våren 2014, Meld. St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen. I tillegg bygger høringsutkastet på NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst, NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole, NOU 2015:8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser, NOU 2015:2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og Prop. 33L ( ) Endringer i barnehageloven (tilsyn mm). Høringsutkastet er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, som i prosessen har utarbeidet tre utkast som grunnlag for innspill fra fagspesialister, fagmiljøer og medlemmer av departementets referansegruppe (Utdanningsforbundet, KS, PBL, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen, Storbynettverket og Nasjonalt råd for lærerutdanningen). Departementets forslag til endringer i rammeplanen Kunnskapsdepartementets forslag til ny rammeplan bygger på den norske og nordiske barnehagetradisjonen, og barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser ligger fast som de viktigste premissene også for den nye rammeplanen. I tillegg videreføres sentrale prinsipp fra tidligere rammeplaner av 1996 og 2006, som synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning. Samfunnsutviklingen og ny kunnskap om barn og barnehager tilsier imidlertid et behov for fornyelse, og rammeplanen er første helhetlige gjennomgangen etter at nytt formål for barnehagen trådte i kraft i Rammeplanen skal være et pedagogisk verktøy og skal sikre at alle barn får et godt og likeverdig barnehagetilbud med mindre kvalitetsforskjeller mellom barnehager. Som forskrift til barnehageloven skal rammeplanen være et pedagogisk verktøy for alle som arbeider i barnehage. Det var Brennautvalget (NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst) som innførte begrepet systematisk pedagogisk tilbud og som først foreslo at det burde formuleres klare mål for hvordan barnehagens personale skal arbeide systematisk med omsorg, danning, lek og læring. Dette ble også videreført av Øieutvalget i NOU 2012:1 Til barnas beste og foreligger nå i forslaget til ny rammeplan. Kunnskapsdepartementet vektlegger at forslag til ny rammeplan skal være oppdatert og forskningsbasert, og relevant både for dagens barnehagesektor og møte fremtidens behov, og viser til at de vesentligste endringene i forslag til ny rammeplan er: Endringer i omfang Som forskrift til barnehageloven blir det viktig at rammeplanen er tydelig på hvilke rammer barnehagen er forpliktet til å arbeide innenfor. Forslag til ny rammeplan er blitt kortere og mer konsis ved at mye tekst som ikke gjelder rettigheter og plikter er tatt bort. Kunnskapsdepartementet mener at de nasjonale føringene da vil da komme tydeligere fram, og at dette gjør det enklere for personalet, eier, tilsynsmyndighet og foreldre å orientere seg i planen. For å ivareta sektorens behov for annen informasjon og veiledning, vil det utarbeides støtte- og veiledningsmateriell til ny rammeplan. Endringer i struktur Når rammeplanen blir kortere og mer konsis, mener departementet det vil være mindre behov for å sortere kapitlene og underkapitlene i ulike deler. I høringsutkastet foreslår kunnskapsdepartementet derfor ikke å 6

7 videreføre den tredelte strukturen fra de tidligere rammeplaner, men har i stedet valgt å sortere innholdet i følgende kapitler: Barnehagens verdigrunnlag Barns medvirkning Samarbeid mellom hjem og barnehage Barnehagens formål og innhold Barnehagens arbeidsmåter Barnehagens fagområder Ansvar og roller Barnehagen som pedagogisk virksomhet Overganger Endringer i innhold Høringsforslaget inneholder flere innholdsmessige endringer sammenlignet med rammeplanen fra 2006: Tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, pedagogisk leder og øvrig personale skal arbeide for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud Formålsparagrafen fra 2010 er konkretisert i rammeplanens omtale av verdigrunnlag og formål. Tema som demokrati, mangfold, likeverd og bærekraftig utvikling og helse er tydeliggjort som en del av barnehagens verdigrunnlag Barnehagens helhetlige oppdrag er gjort mer forpliktende ved at det er formulert mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk Rammeplanen er bedre tilpasset også de yngste barnas behov Tydeligere føringer for barnehagens arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing Tydeligere krav til at barn skal ha daglig fysisk aktivitet og at barnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse Tydeligere føringer for barnehagens ansvar for å utvikle barns interesse og forståelse for et mangfoldig samfunn Tydeligere krav til progresjon i barnehagens innhold Fagområdene er justert for å sikre at innholdet er faglig oppdatert / relevant Tydeligere føringer for barnehagens ansvar for å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging i utviklingen av norsk som andrespråk Tydeligere føringer for barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering. Tydeligere føringer for tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte Høringsinstansene inviteres til å uttale seg om hele eller deler av forslaget, men departementet ber særlig om høringsinstansene vurdere hvorvidt 1. forslaget til ny rammeplan fungerer som et tydeligere styringsdokument 2. forslaget til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet 3. forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat 4. hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell Byrådets kommentarer og høringsinnspill Byrådet vil i det følgende kommentere noen av de konkrete endringene som departementet trekker fram i forslag til ny rammeplan knyttet til de fire spørsmålstillingene som kunnskapsdepartementet reiser. Byrådet vil også kommentere dersom det noe en savner eller som utdypes mer. 1.Byrådet mener at forslag til ny rammeplanen framstår som er et godt styringsdokument, fordi rammeplanen er blitt mer konkret og tydelig i forhold til rettigheter og plikter. Byrådet mener at den er et godt utgangspunkt for veiledning og tilsyn med barnehagene. Ansvar og roller har fått et eget kapittel i 7

8 rammeplanen der ledelsesrollene er blitt tydeligere. Rammeplanen tydeliggjør det juridiske ansvaret eier har i forhold til kvalitet i barnehagen og det forutsettes videre at eier vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring. Kapitlet stiller også tydelige krav til styrer og pedagogisk leder. Rammeplanen bruker pedagogisk leder, og ikke barnehagelærer, uti fra et ønske om å fremheve den særskilte funksjonen som pedagogisk leder har, som er noe annet enn profesjonskompetanse og som vil være uavhengig av organisering i den enkelte barnehage. Rammeplanen legger opp til mindre grad av frivillighet og bruk av skjønn, og inneholder mer må/skal; («personalet skal»). Byrådets kommentarer: Bruk av mindre skjønn og mer bruk av må/skal kan være positivt i forhold til å hindre store ulikheter i barnehagenes kvalitet og for å synliggjøre at alle som arbeider i barnehagen har et felles mål. Samtidig stiller byrådet seg spørrende til om balansen mellom dette og den pedagogiske metodefriheten ivaretas godt nok. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for barnehagetilbud av god kvalitet. Barnehagen er dynamisk, og pedagogene må også ha frihet til å bruke skjønn i hverdagen. Pedagogenes handlingsrom må derfor ikke begrenses for mye. I kapitlet Ansvar og roller definerer kunnskapsdepartementet hva som tilligger hhv. eier, styrer og pedagogisk leder. Når departementet nevner disse eksplisitt, mener byrådet at det her også bør nevnes hva som forventes av det øvrige personalet (barnehagelærer, assistenter og barne- og ungdomsarbeider), og på den måten anerkjenne at alle som arbeider i barnehagen sammen skal bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen. Under kapitlet Ansvar og roller står det at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Byrådet mener det bør utdypes mer hva som ligger i dette og på hvilke områder det er rom for skjønn. Rammeplanen kan med fordel bruke mer av fagspråket som benyttes i barnehagesektoren. 2.Byrådet mener rammeplanen er velegnet som arbeidsdokument for barnehagepersonale, fordi den forplikter barnehagepersonalet ved at det er formulert mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Det ligger også tydelige føringer på hva personalet i barnehagen skal gjøre for å oppnå målsettingene under hvert tema, for å sikre et likeverdig barnehagetilbud. Byrådet synes det er positivt at rammeplanen har fått et eget kapittel om barnehagens arbeidsmåter, som spesifiserer nærmere hvordan barnehages personale skal arbeide på en måte som best mulig ivaretar barnas behov; arbeide variert og tilpasset enkeltbarn, samt gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiell og fysisk miljø legge til rette for at barna opplever utfordring og progresjon i barnehagens innhold. Kunnskapsdepartementets intensjon er at den nye rammeplanen skal ta høyde for endringer og den utvikling som har vært i barnehagesektoren over tid; med flere små barn i barnehage, flere minoritetsspråklige barm, flere barn som mangler tilstrekkelig norskkunnskaper og flere barn som ikke opplever et trygt og inkluderende miljø. Rammeplanen er skrevet for alle barn; det vil si at alt som omtales i planen skal kunne tilpasses alle barn. Byrådets kommentarer: Kunnskapsdepartementet hevder at forslag til rammeplan er blitt tydeligere og bedre tilpasset de yngste barnas behov. Rammeplanens intensjon er at alt som omtales i planen skal kunne tilpasses alle barn og i teksten skilles det ikke mellom store og små barn. Byrådet vil kommentere at rammeplanen bare nevner at de yngste barna kan ha særskilte behov i kapitlet om overganger, der de yngste barnas behov for en trygg og god start i barnehagen beskrives. Byrådet mener ordet tilknytting bør tas inn i dette punktet; og i den forbindelse at det er barnehagepersonalets oppgave å se det enkelte barnet, møte det med varme og forståelse og skape et inkluderende miljø i 8

9 barnehagen som fremmer denne tilknytningen. Det er de voksnes ansvar at barn får anledning til å bli trygg og føle tilhørighet. Rammeplanen tar høyde for å være tydeligere i forhold til å sikre at barn med et annet morsmål enn norsk får god oppfølging. Byrådet vil påpeke at mange minoritetsspråklige barn begynner seint i barnehagen, og dermed vil få et kortere løp i barnehagen. Også i forhold til progresjon; at barnehagen skal arbeide på en variert måte og for å gi barn opplevelse av framgang, vil dette slå ulikt ut for barn som går hele barnehageløpet og de som bare går ett/få år i barnehage. Rammeplanen problematiserer ikke dette. Rammeplanen tar også høyde for tydeligere føringer for barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Byrådet mener det bør framkomme en definisjon på hva mobbing er for barn i barnehage. Begrepet krenkelser bør også utdypes. Med bakgrunn i NOU 2015:2 Å høre til (Djupedalsutvalget) sin omtale av barnefattigdom og utenforskap, og det sterke fokuset som KS har hatt på dette i den senere tid, så bør rammeplanen ta inn noe om barnehagens arbeid med å forebygge utenforskap. Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet og som har et begrenset sosialt nettverk. Rammeplanen bør derfor adressere utfordringene med utenforskap, og knytte det til det arbeidet som gjøres i barnehagen. Barnehagen har her et særlig ansvar for å fange opp sårbare barn og barn i risiko mens de er i førskolealder gjennom tidlig innsats og tverrfaglig arbeid. Byrådet savner at rammeplanen drøfter barnehagenes syn på kjønn, kjønnsroller og barns utvikling av kjønnsidentitet. Disse begrepene er ikke nevnt i rammeplanen, og den reflekterer heller ikke over om kjønn er bestemmende for det innholdet barnehagene velger, for eksempel innenfor lek. Byrådet viser til at dette ble inngående drøftet i eget temahefte fra kunnskapsdepartementet i 2006, som peker på sammenhengen mellom fokuset på gutter i barnehagen, atferdsproblemer og «dropout» i skolen. Det er viktig med mannlige rollemodeller i barnehagen, og rammeplanen bør si noe om betydningen av (flere) mannlige barnehagelærere, både rekruttere og beholde. Implementering av rammeplanen vil kreve tid og ressurser. De sterke forpliktelsene for barnehagens personale vil også få konsekvenser i forhold til bemanning, både når det gjelder voksentetthet og pedagogtetthet. Forholdet mellom tilskudd, kommunenes styringsrett over ikkekommunale barnehager, bemanning og pedagogtetthet må adresseres i den anledning. Økt bemanning må følges opp med statlige ressurser. Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet varslet at det i løpet av våren vil bli sendt på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene, med ambisjon om at denne skal tre i kraft innen Byrådet i Bergen har i sin politiske plattform at en ønsker å innføre en ny bemanningsnorm for å sikre god voksentetthet i barnehagene. En vil arbeide for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være pedagoger, øke andelen fagarbeidere og ikke minst øke andelen mannlige barnehagelærere. Byrådet vil kommentere at siden barnehagenes årsplan er det arbeidsredskapet barnehagens personale bruker for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning, bør rammeplanen være mer konkret og mindre vid i forhold til omtale av hva årsplanen skal være. Byrådet ber kunnskapsdepartementet vurdere å ta inn igjen at «Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon», slik det står i gjeldende rammeplan. 9

10 Gjeldende rammeplan vektlegger at barnehagen normalt ikke skal vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, og byrådet mener det må framkomme at ny rammeplan er på samme linje. 3. Byrådet mener rammeplanen framstår som forpliktende for barnehagenes helhetlige oppdrag/samfunnsoppdrag slik det framkommer i barnehagelovens 1 og 2 («i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» m.v.) og også i forhold til å skulle ivareta alle barn. Videre synes byrådet at det er positivt at rammeplanen slår fast at barn som trenger ekstra støtte skal integreres i det ordinære barnehagetilbudet. Byrådet kommentarer: Departementet har hatt en målsetting om å fjerne unødig tekst i rammeplanen, men siden rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og skal utlede loven, mener byrådet at rammeplanen bør starte med å omhandle samfunnsmandatet og herunder ta inn formålsparagrafen i sin helhet (barnehageloven 1). Uten dettet vil det «brede samfunnsmandatet» bli mer utydelig i rammeplanen. I tillegg bør det i teksten henvises til sentrale lovparagrafer der rammeplanen er en utdyping av lovtekst. Formålsparagrafen fra 2010 er konkretisert i rammeplanens verdigrunnlag, der tema som demokrati, mangfold, likeverd, bærekraftig utvikling og helse er tydeliggjort. I forslag til ny rammeplan innføres en ny verdi; Livsmestring og helse. Dette er positivt, men byrådet stiller spørsmål ved om dette er en grunnleggende verdi på linje med de øvrige verdiene, eller om det hører inn under fagområdene. Når det gjelder overgangen mellom barnehage skole mener byrådet at det er viktig å kunne forplikte private barnehageeiere å delta i de ordninger og systemer som er utviklet for bedre å ivareta denne overgangen for det enkelte barn. Byrådet mener i tillegg at det bør stilles sterkere krav til samarbeidsplikt også fra skolenes side i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole. 4.Rammeplanen tar høyde for å være et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet og det vil være et paradoks om det er behov for omfattende veiledningsmateriell. Likevel kan det være behov for noe støttemateriell: Barnehagens arbeid med digital praksis er et fagområde i rask endring, og det kan derfor være behov for veiledningsmateriell her (f.eks. knyttet til kildekritikk, personvern mv.). Siden mat er nytt under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse kan det være behov for noe veiledningsmateriell på dette temaet. Teknologi er også nytt tema under ett av fagområdene, og det kan være behov for noe veiledningsmateriell i forhold til det. 10

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2205-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Saksbehandler: Helle Rafaelsen Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/8914-2 Dato: 17.11.16 Høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kunnskapsministeren har sendt ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune Tønsberg kommune JournalpostID 17/2401 Saksbehandler: Pia Borges, telefon: 33 34 80 00 Oppvekst Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen. Arkivsak. Nr.: 2016/1503-2 Saksbehandler: Heidi Henriksen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Høring ny rammeplan for barnehagen Rådmannens forslag til vedtak Høringssvar fra Inderøy

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring

Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Saksframlegg Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Arkivsak.: 16/48165 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2016/3148-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Høring av endringer i barnehageloven - forskrift om rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER SAKSDOKUMENT Arkivsaksnr.: 05/03105 Arkivkode: Saksbehandler: Stig Rune Kroken HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER ::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen under denne linja SAMMENDRAG

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Behandling i Formannskapet -18.01.2017 Ordfører foreslo følgende endring i møte: Avsnitt om kristen formålsparagraf tas ut Avstemming Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Vedtak

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til kunnskapsdepartementet Oslo 20. januar 2017 FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Innledning FUB takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om

Detaljer

HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 13.12.2017 HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER INNSTILLING Høringsuttalelse

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til: Kunnskapsdepartementet Pb. 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio

Detaljer

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Barnehage- og utdanningsavdelingen Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Saksbehandler: Katrine

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen med Senter for

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Kunnskapsdepartementet 13. januar 2017 HØRING Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NAFO mener at forslaget til ny rammeplan ivaretar sentrale prinsipper fra tidligere rammeplaner på en god

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 22.august 2017 Anne Kirsti Welde Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens. innhold og oppgaver 2017

Ny Rammeplan for barnehagens. innhold og oppgaver 2017 Informasjon til foresatte: Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Det har over tid vært jobbet med ny Rammeplan for barnehager, og nå er den her - med virkning fra 01.08.2017. Hva er Rammeplan

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet FOSEN REGIONRÅD Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning Til Kunnskapsdepartementet VÅR REF.: Gøril DATO: 20.01.17 Høringssvar fra Fosen regionråd (Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord

Detaljer

Høring forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7240-20.10.2016 Høring forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny rammeplan

Detaljer

Svar til høring - Ny rammeplan

Svar til høring - Ny rammeplan Svar til høring - Ny rammeplan Kapittel 3 I hele kapittel 3 står det mye fint på papiret. Men, for oss står det i sterk kontrast til de ulike rammebetingelsene barnehager har i de ulike kommunene (tilskuddsmodellen

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet Jessheim, 12.01.2017 Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo E-post: postmottak@kd.dep.no Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læringsverkstedets barnehager

Detaljer

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 3. januar 2017 13:43 Til: Postmottak KD Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens og oppgaver Referanse: 16/7240 Høring: Høring Rammeplan for

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold «Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

Implementering av reformer i barnehagen

Implementering av reformer i barnehagen Implementering av reformer i barnehagen Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for å utvikle kunnskap og handlingsrom Samlinger Første samling 3. 4.

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november Byrådssak /17 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november LRS ESARK-03-201600938-92 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, )

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, ) 0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, 201100112) Oppvekststyrets innstilling: 1. Kristiansand kommune gir

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.01.2017 Kl. 12:00-14:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 07.01.2017. Møte med

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Barnehagesamling 8. juni 2015

Barnehagesamling 8. juni 2015 Barnehagesamling 8. juni 2015 1 Til behandling i Stortinget 7. juni Familie- og kulturkomiteen har gitt disse innstillingene: Innst. 344 L Tilsyn m.m Innst. 338 L Spes. ped, kortere ventetid bhg, m.m Innst.348

Detaljer

Ny rammeplan ny barnehagelærerrolle?

Ny rammeplan ny barnehagelærerrolle? Ny rammeplan ny barnehagelærerrolle? Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Alle barnehager skal bygge sitt arbeid på det som står i Rammeplanen. Det betyr

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter Byrådssak 429/14 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter LRS ESARK-03-201300286-156 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 18.november 2014 ut

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR DAGSKURS BARNEHAGE 27. FEBRUAR 2017 KRISTIN GUSTAVSEN HAUGSVOLD Bakgrunn Torsdag 20. september 2016 kom høringsutkast for ny rammeplan

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Prosessen fram mot en ny rammeplan https://www.youtube.com/watch?v=y9f9yqz GoPg 19.06.2017 Prioriteringer Å bevare den nordiske modellen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for barn og unge 27.01.2011 005/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for barn og unge 27.01.2011 005/11 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 11/568 Saksbehandler: Anita Schjelderup, telefon: 33 34 83 23 Oppvekst Høring - NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Arkivnr: 113A1 L33640/05 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Arkivnr: 113A1 L33640/05 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN A BARNE- OG FAMILIEDEP. ARKIVNR.: d. l) KA S ÅR. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO SAKSBEN: SAKSNR.: - NOV 2005 Deres ref.: Vår ref.: SWIIG S0512910 Arkivnr: 113A1 L33640/05 Dato:

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Byrådssak 270/17 Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid ASKI ESARK-03-201600938-148 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 14.6.2017 på

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11310-2 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER â INNSTILLING TIL BYTYREKOMITE FOR OPPVEKST

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss!

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Hva skjer med rammeplanen? Etter planen fastsettes forskriften

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Utvalget har bestått av 12 medlemmer og vært ledet av leder i FUG Loveleen Rihel Brenna.

Utvalget har bestått av 12 medlemmer og vært ledet av leder i FUG Loveleen Rihel Brenna. Dato: 11. januar 2011 Byrådssak 1015/11 Byrådet Høringsnotat - NOU 2010:8 Med forskertrang og leselyst LRS SARK-03-201001730-50 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring innstillingen

Detaljer

Rammeplanen skal revideres

Rammeplanen skal revideres Rammeplanen skal revideres Oppdrag levere forslag til revidert rammeplan basert på begrunnet forslag fra en rammeplangruppe revidert rammeplan fastsettes 1.1.2015 Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Byrådssak 357/16 Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial LIGA ESARK-03-201600938-63 Hva saken gjelder: Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdanningsforbundet Telemark har hatt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som sak i fylkesstyret to ganger. Saken har også

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Medlemsdialog om revisjon av rammeplan

Medlemsdialog om revisjon av rammeplan Medlemsdialog om revisjon av rammeplan Bakgrunn I 2005 ble ansvaret for barnehagene flyttet fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet. I denne sammenheng ble det viktig å understreke

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr Til Kunnskapsdepartementet Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr. 20.10.16 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Likestillingssenteret

Detaljer