HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER INNSTILLING Høringsuttalelse om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver oversendes slik det framgår av saksframlegget. Ullensaker, Gry Sjødin Neander Kommunaldirektør skole og barnehage Saksnr. 2010/ Side 1 av 10

2 Saksbehandler: Bente Hofsløkken Vedlegg: 1. Høringsbrev 2. Høringsinstanser 3. Høringsutkast Saksdokumenter: Lov om barnehager Gjeldende Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver SAMMENDRAG Høringsforslaget viser en rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som er redusert fra 45 til 20 sider. Det meste av prosateksten i gjeldende forskrift er fjernet. Dette fører til at barnehagens helhetlige oppdrag er gitt mer tydelige føringer på følgende områder: Eier, styrer, pedagogisk leder og øvrig personale skal arbeide for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Føringene bør plasseres mer sentralt i rammeplanen og noen begreper bør avklares bedre. Formålsparagrafen fra 2010 er konkretisert i rammeplanens omtale av verdigrunnlag og formål. Temaer som demokrati, mangfold, likestilling, likeverd, motvirke diskriminering og arbeide mot mer bærekraftig utvikling og helse er tydeliggjort som en del av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagens helhetlige oppdrag er gjort mer forpliktende ved at det er formulert mål for personalets arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Kan/bør i gjeldende rammeplan er byttet ut med hva personalet skal. Dette bør være konsekvent gjennom hele den pedagogiske forskrift som rammeplanen skal være. Samlebegreper som barnehagen og personalet er ikke klart nok i forhold til ansvarsfordeling og hvem skal ta hovedansvar for hva. Alle yrkesgrupper i barnehagen må synliggjøres med krav i ny rammeplan. Rammeplanen skal etter Kunnskapsdepartementets (KD)mening være bedre tilpasset de yngste barna i barnehagen. Dette er ikke så tydelig som KD uttaler og bør bli mer tilpasset nyere forskning. Det innføres føringer for barnehagens arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Det innføres krav til at barn skal ha daglig fysisk aktivitet og at barnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse og forståelse for et mangfoldig samfunn. Det stilles krav til progresjon i barnehagens innhold og tydeligere føringer for barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering. Saksnr. 2010/ Side 2 av 10

3 Det er forsøkt å gi føringer for overgang hjem barnehage og barnehage-skole. Her gjenstår noe arbeid som etterlyses i saksframstillingen og rådmannens anbefaling. Dette gjelder mer under avsnittet om tilvenning av de yngste barna og mer forpliktende samarbeid barnehage skole. Overgang barnehage-skole som fortsatt sier at barnehagen skal og skolen bør fører oftest ikke til gjensidig samarbeid og gode prosesser. Høringsutkastet har en feil i systemoppbyggingen. Kapitel 3 gjentas to ganger med ulik undertittel. Dette bør rettes. Hva saken gjelder Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette ny forskrift i mars 2017 for å gi barnehagene mest mulig tid til å forberede implementering av ny rammeplan. Departementet oppfordrer høringsinstanser, til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at departementet kan begynne oppsummeringen av uttalelsene. Alle kan sende inn høringssvar. Høringsbrev, oversikt over høringsinstanser og høringsutkast følger vedlagt, vedlegg 1-3. Det er avholdt regionale høringskonferanser i regi av Fylkesmennene i løpet av høringsperioden. Ny forskrift er planlagt iverksettes fra og med barnehageåret 2017/2018. Høringsfristen settes til 20. januar Høringssaken er tilgjengelig på Det er ønskelig at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på eller til Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Høringsutkastet Høringsutkastet bygger på: rammeplanen fra 2006, forslag fra en arbeidsgruppe ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard som leverte sitt forslag til ny rammeplan til Utdanningsdirektoratet våren Utdanningsdirektoratet våren 2014, Meld. St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen og Innst. 348 S ( ). NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst, NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole, NOU 2015:8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser, NOU 2015:2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Prop. 33L ( ) Endringer i barnehageloven (tilsyn mm) Innst. 344 L ( ). Høringsutkastet er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. I prosessen er det utarbeidet tre utkast som grunnlag for innspill fra fagspesialister, fagmiljøer og medlemmer av departementets referansegruppe. Referansegruppen har bestått av representanter for sentrale aktører i sektoren: Utdanningsforbundet, KS, PBL, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen, Storbynettverket og Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU). I tillegg har utkastene blitt lest og kommentert av Sametinget og fagavdelinger i Utdanningsdirektoratet Saksnr. 2010/ Side 3 av 10

4 og Kunnskapsdepartementet. I løpet av utviklingsperioden har departementet også arrangert møter og fagseminarer med fagpersoner, fagmiljøer og sektorrepresentanter. Ullensaker kommune har vært representert ved høringskonferanse for Oslo og Akershus. Høringsutkastet er delt i 8 (9) kapitler med underpunkter: 1.Barnehagens verdigrunnlag 2. Barns medvirkning 3. Samarbeid mellom hjem og barnehage 3.Barnehagens formål og innhold 4. Barnehagens arbeidsmåter 5. Barnehagens fagområder 6. Ansvar og roller 7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet. 8.Overganger Som det framgår av inndelingen er det oppstått en feil i høringsutkastet ved at kap. 3 gjentas to ganger. Av praktiske årsaker beholdes nummereringen slik det framgår i utkastet, men dette bør påpekes i høringssvaret. Hvert kapitel med underpunkter omtales fortløpende: 1.Barnehagens verdigrunnlag Barn og barndom Demokrati Mangfold og gjensidig respekt Likestilling og likeverd Bærekraftig utvikling Livsmestring og helse Barnehager med særlige formål Avsnittet sier i klar tekst hva barnehagen skal. Dette tydeliggjør at barnehagen har ansvaret for at formål med barnehagedrift etterleves, men hvem har det reelle ansvaret? Eier, styrer, det pedagogiske personalet og/eller det øvrige personalet? Begrepet barnehagen virker lite presist og kan lett føre til usikkerhet rundt hvor ansvaret er plassert i barnehageorganisasjonen. Det viktigste i dette avsnittet virker å være at alle barnehageansatte jevnlig skal reflektere over barnehagens verdier. Eier har ansvaret for at barnehagens formål nedfelles i barnehagens vedtekter jf. Barnehageloven 7. Styrer er barnehagens pedagogiske- og administrativ leder, jf. Barnehageloven 17, og skal sørge for at formålet er kjent og etterleves av alle ansatte i arbeidstiden. Rådmannen anbefaler at første kapitel bør uttrykke mer presist hvor ansvaret for etterlevelse av formål og verdier er plassert i barnehageorganisasjonen. Dette avsnittet bør jevnlig være tema til refleksjon i personalgruppen og styrer må sørge for at dette gjøres slik at ansatte opplever at barnehagens verdiforankring er en felles utfordring og oppgave for hele personalgruppen. Kap. 6 bør omarbeides og komme før dette avsnittet for at mandatet til eier, styrer, pedagogiske ledere og øvrige ansatte skal komme tydeligere fram. 2. Barns medvirkning Avsnittet er forankret i barnehageloven 1 og 3, grunnloven 104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr.1. Avsnittet er svært kort og presiserer med begrepet barnehagen skal. Saksnr. 2010/ Side 4 av 10

5 Det kommer klart fram at barna skal få mulighet til å medvirke på måter tilpasset alder og modning. Begrepet barnehagen skal kan virke vagt og lite presist. Det er et pedagogisk ansvar å legge til rette for at avsnittet settes i verk, altså styrer og det pedagogiske personalet må ta ansvar og legge til rette. Rådmannen anbefaler at dette burde komme tydeligere fram i teksten og at dette skal etterleves i praksis av hele personalgruppen. 3. Samarbeid mellom hjem og barnehage Barnehagens formål og innhold Barnehagens skal ivareta barnas behov for omsorg Barnehagens skal ivareta barnas behov for lek Barnehagen skal fremme danning Barnehagen skal fremme læring Barnehagen skal fremme sosial kompetanse Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språklig kompetanse Samisk barnehagetilbud Avsnittet er forankret i barnehageloven 1 og 4. Her kommer det inn et nytt begrep, foreldrene skal ha innflytelse. I nåværende rammeplan brukes ordet medvirkning. Begrepsendringen har ført til diskusjoner blant barnehageansatte på alle nivå. Spørsmålet er om begrepet innflytelse er sterkere enn medvirkning og kan ta fra pedagogene en del av deres profesjon som fagpersoner. I fjerde avsnitt står det følgende: Gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger om barnegruppens trivsel, utvikling og læring. Ved å utveksle observasjoner og vurderinger av barnegruppen kan faren for brudd på taushetsplikten være stor. Observasjoner av barnegruppen bør ikke legges fram for grupper av foresatte. I så fall bør det være eksempler eller en case for å belyse en situasjon. Rådmannen anbefaler at begrepet medvirkning beholdes i forhold til foresatte. Dette er et kjent og innarbeidet begrep i de fleste barnehager. Rådmannen anbefaler videre at fjerde avsnitt under pkt. 3 formuleres uten at ordet observasjoner brukes for å unngå brudd på taushetsplikten ved at opplysninger raskt kan peke mot enkeltbarn i gruppen selv om navn ikke nevnes. 3. Barnehagens formål og innhold Barnehagens skal ivareta barnas behov for omsorg Barnehagens skal ivareta barnas behov for lek Barnehagen skal fremme danning Barnehagen skal fremme læring Barnehagen skal fremme sosial kompetanse Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språklig kompetanse Samisk barnehagetilbud Dette avsnittet er forankret i barnehageloven 1 og 2 og definerer i stor grad hva som er personalets ansvar under hvert av underpunktene. Her kommer det klart fram at planen er rettet mot personalets arbeid og ikke i stor grad mot barnas læringsutbytte. Departementet har Saksnr. 2010/ Side 5 av 10

6 valgt denne linjen i planforslaget, men alvoret i læringsbegrepet framgår tydelig i tekstens kulepunkt: Personalet i barnehagen skal: sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og sammen med dem skape forståelse og mening sørge for at alle barn får utfordringer og mestringsopplevelser, og legge til rette for at de kan bidra i egen og andres læring I tidligere utkast har vurdering/måling av barnas læringsutbytte vært et tema som nå er tatt ut av planforslaget. Dette er i tråd med de fleste pedagogenes og forskernes mening. Trenger skolen å vite noe om enkeltbarnas ståsted bør denne observasjonen/testen utføres av skolen, jf.kap. 8 der dette omtales senere. Dette er et omfattende avsnitt med mange krav til personalet. Punktene krever en bevisst leder/styrer og bevisste pedagoger som ledere for det pedagogiske arbeidet ute i barnehagene. Det bør synliggjøres bedre at ledelse av barnegrupper også kreves av det øvrige personalet. Dette vil være helt nødvendig for at alle skisserte tiltak skal utføres. Mye må foregå i delte barnegrupper for å greie å oppnå det som er ønsket i rammeplanen. Det er viktig at det legges til rette for etter- og videreutdanning av det pedagogiske personalet, men også av det øvrige personalet. Barnehagemyndighetens tilsyn avdekker store ulikheter i barnehagenes innhold selv om det ikke avdekkes mange lovbrudd ute i barnehagene. Rådmannen anbefaler at teksten tas inn i den nye rammeplanen uten endringer. 4. Barnehagens arbeidsmåter Progresjon Barnehagens digitale praksis Dette kapitlet er nytt og representerer to punkter som tilsynsmyndigheten har ventet på at skal komme som et krav i forskrift. Noen barnehager har allerede utformet progresjonsplaner som tar utgangspunkt i barnas utvikling i løpet av barnehagetiden. Planen justeres i forhold til alle barn som har fått plass i barnehagen, alder og behov. Kravet som det vises til skal gjelde alle barnehager uansett driftsform. Dette gir barnehagemyndigheten mulighet til å kreve at barnehagene har utarbeidet en progresjonsplan og at lekeutstyret er gjort tilgjengelig for barna. Dette er et svært viktig kapitel for å fremme barns læring i barnehagen. I tillegg settes det fokus og stilles krav i forhold til barnehagens digitale praksis. Her spriker det voldsomt barnehagene imellom. Noen kan knapt sende en barneliste til barnehagemyndigheten som vedlegg til e-post, mens andre lager tegnefilmer og arbeider med prosjekt der digitale hjelpemidler er et verktøy i gjennomføringen der barna selv medvirker. Barnehagemyndigheten har gjennomført kurs for ansatte tidligere og skal ha nye kurs vinteren 2017 for å få opp kompetansen ute i barnehagene. At det nå stilles krav i rammeplanen må føre til at hele personalet tilegner seg kompetanse på området og kan være gode rollemodeller i hvordan digitale verktøy og brukervaner utvikles. Rådmannen anbefaler at dette kapitlet innarbeides i den nye rammeplanen. Saksnr. 2010/ Side 6 av 10

7 5. Barnehagens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse, mat og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknologi Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn I dette kapitelet er det få endringer. To fagområder er endret noe. Dette gjelder fagområdene Kropp, bevegelse, mat og helse og Natur, miljø og teknologi. Fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse har fått en bredere helseprofil ved at mat og barnas psykiske helse er i fokus og beskrives bl.a. slik i teksten: Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn opplever bevegelsesglede, matglede og matkultur, mental og sosial velvære og fysisk og psykisk helse. I fagområdet Natur, miljø og teknologi er ordet teknikk erstattet med teknologi og beskrives slik i teksten: Barnehagen skal legge til rette for at barna forblir nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, kan oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Den store endringen i hele kapitelet er at det stilles krav til hva personalet skal utføre og legge til rette for at barna skal tilegne seg av kunnskap og erfaringer på ulike fagområder. Dette kan føre til at personalet opplever mer ansvar og engasjement. Rådmannen anbefaler at endringene i dette avsnittet innarbeides slik det står i høringsutkastet. 6. Ansvar og rolle Barnehageeier Styrer Pedagogisk leder Dette avsnittet bør synliggjøres bedre og komme tidligere i rammeplanen, kanskje allerede først i planen. Som det er skrevet etter første kapitel i denne saksframstillingen er det uklarheter i forhold til noen begreper og hvem som har ansvar i dette kapitelet. En viktig del av personalet, utgjør over 60 % av alle barnehageansatte i vår kommune, betegnes som resten av øvrige personale da pedagogiske leder er tatt ut, se barnehageloven 18. Denne gruppen består av fagarbeidere og assistenter som også bør «synes» med sitt ansvar i dette kapitlet. Dette gjelder blant annet i forhold til gruppeledelse. Dette kan være det viktigste kapitelet for å få både eier, styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet til å forstå hvilke krav som stilles til dem i denne planen. Dette vil også gjøre det lettere for foresatte og tilsynsmyndigheten i forhold til hvem som har ansvar for hva. Noe som kan være noe flytende og uklart i mange barnehager i dag. Saksnr. 2010/ Side 7 av 10

8 Rådmannen anbefaler at avsnittet flyttes fram i rammeplanen og gir bedre og tydeligere forklaring på hvem som er barnehagen og hvem som er personalet samt rydder og tydeliggjør bedre barnehagens ansvarsfordeling. Eier, styrer og pedagogenes lederroller må gjøres mer synlig. 7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet Planlegging Vurdering Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte I dette kapitelet er ordet medvirkning brukt både i forhold til barn og foresatte. Det bør gjennomføres i hele rammeplanen. Barnehagens planlegging, vurdering, dokumentasjon og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte er beskrevet i dette kapitlet. Det burde ha blitt bedre presisert at årsplanen er en pedagogisk plan som skal beskrive barnehagens innhold gjennom et barnehageår. I første avsnitt under punktet om Årsplan står det at planen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Dette skal være et skriftlig dokument som er med på å gi bl.a. barnehagemyndigheten dokumentasjon på at barnehagen drives etter barnehageloven og rammeplanen. Da må det stå skal og ikke kan. Teksten gir ellers greie og tidligere beskrivelser av oppgavene. Rådmannen anbefaler at setningen Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte endres til Årsplanen skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interessert. 8. Overganger Når barnet begynner i barnehagen Overgangen mellom barnehage og skole Når barnet begynner i barnehagen Her var det forventet at nyere forskning skulle være mer synlig i teksten. I dag når de fleste barna er mellom 8 måneder og 1 ½ år når de begynner i barnehage, er det flere punkter som bør belyses i ny rammeplan. Arbeidet sammen med foresatte bør starte i god tid før første barnehagedag for å få foresatte trygge på de ansatte og barnehagen. Er mor eller far utrygge vil barnet få en dårlig opplevelse av første barnehagedag uansett hvor dyktige personalet er. Forskning bl.a. fra Danmark viser dette. Om ikke lenge offentliggjøres ny norsk forskning som konkludere at de minste barna trenger annen tilvenning og barnehagehverdag enn større barn. Overgangen mellom barnehage og skole Skal det bli noen forandring til det bedre med ny rammeplanen må skolen ansvarlig-gjøres på samme måte som barnehagen. Her må det stå at Barnehage og skolen skal og ikke bør i første avsnittet. Det hjelper ikke at barnehagene skal så lenge skolen kan velge bort å samarbeide med barnehagene. Dette er en kjent problematikk i mange barnehager fra før. Mange opplever det utfordrende å få kontakt med skolen i planleggingsfasen når tilbudet til de eldste barna i barnehagen skal utarbeides. Barnehagene må få avklart hva skolen forventer av barna når de begynner og skolen trenger informasjon om hva barna opplever i barnehagen. Dette for at overgangen til skolen skal bli lettere og mer forutsigbar enn den kan være for mange barn i Saksnr. 2010/ Side 8 av 10

9 dag. Spørsmålet om hvorfor dette samarbeidet var beskrevet slik fra Kunnskapsdepartementet ble begrunnet med at skolen ikke hadde dette kravet i sitt regelverk(jf.høringsonferanse i Oslo ). Barnehagene oppfordrer derfor Kunnskapsdepartementet om å starte denne lov- eller forskriftendringen også i forhold til opplæringsloven slik at samarbeid kan kreves av både skole og barnehage. Rådmannen anbefaler at nyere forskning om de minste barnehagebarna tas inn under avsnittet Når barnet begynner i barnehagen. Rådmannen anbefaler at Kunnskapsdepartementet setter i gang arbeidet med å forplikte både barnehage og skole i forhold til overgang mellom barnehage og skole. På denne måte vil det bli et krav til begge parter om å samarbeide og det kan legges til rette for et mer helhetlig læringsløp Sammendrag: Departementet ber høringsinstansene særlig vurdere om: 1. forslaget til ny rammeplan fungerer som et tydeligere styringsdokument Forslaget er tydeligere enn gjeldende rammeplan, men kan bli enda bedre i forhold til begreper, ansvar og roller. Kap. 6 Ansvar og roller bør komme tidlig i planen slik at det ikke er tvil om de ulike rollene eier, styrer, pedagogen og øvrig personalet har i utøvelse av rammeplanen. 2. forslaget til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet Det må innarbeides en rolleavklaring, hvem har ansvar for hva tidlig i rammeplanen og kap.8 må beskrives i tråd med ny forskning. Overgang barnehage skole må være et gjensidig ansvar. Kunnskapsdepartementet må sette i gang endringen som må til i Opplæringsloven for å gjøre dette mulig. Da dette er på plass vil planen fungere som et bedre arbeidsdokument enn gjeldene rammeplan. 3. forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat Høringsutkastet ivaretar den nordiske barnehagetradisjonen og viderefører samfunnsmandatet i gjeldende rammeplan. Barnehagens samfunnsmandat er beskrevet i kap. 1. Begrepene demokrati og medbestemmelse er ivaretatt. 4. hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell Disse ønskene er kommet inn fra barnehagene som har uttalt seg i kommunens medbestemmelsesfora: Lekens verdi for barna De yngste barna i barnehagen basert på ny forskning. Årsplanprosessen og hva skal årsplanen inneholde. Samarbeid barnehage, helsestasjon og barnevern. Ny veileder om IKT i barnehagen Saksnr. 2010/ Side 9 av 10

10 ANBEFALING OG KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at saksframlegget med oppsummeringer og sammendrag sendes i sin helhet til Kunnskapsdepartementet som kommunens høringsuttalelse. Medbestemmelse 7 kommunale barnehager har kommet med sine innspill, det er avholdt arbeidsseminar om høringsutkastet der 16 styrere fra private barnehager deltok og de tillitsvalgte er informert om innholdet i saksframlegget. Kopi til: Alle barnehageeiere og styrere i Ullensaker kommune Saksnr. 2010/ Side 10 av 10

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/8914-2 Dato: 17.11.16 Høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2205-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Saksbehandler: Helle Rafaelsen Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune Tønsberg kommune JournalpostID 17/2401 Saksbehandler: Pia Borges, telefon: 33 34 80 00 Oppvekst Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK-03-201600938-71 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kunnskapsministeren har sendt ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til kunnskapsdepartementet Oslo 20. januar 2017 FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Innledning FUB takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om

Detaljer

Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring

Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Saksframlegg Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Arkivsak.: 16/48165 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen. Arkivsak. Nr.: 2016/1503-2 Saksbehandler: Heidi Henriksen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Høring ny rammeplan for barnehagen Rådmannens forslag til vedtak Høringssvar fra Inderøy

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2016/3148-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Høring av endringer i barnehageloven - forskrift om rammeplan for barnehagens

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet FOSEN REGIONRÅD Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning Til Kunnskapsdepartementet VÅR REF.: Gøril DATO: 20.01.17 Høringssvar fra Fosen regionråd (Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord

Detaljer

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til: Kunnskapsdepartementet Pb. 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Barnehage- og utdanningsavdelingen Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Saksbehandler: Katrine

Detaljer

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdanningsforbundet Telemark har hatt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som sak i fylkesstyret to ganger. Saken har også

Detaljer

FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene

FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene Her kommer Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) i Tønsberg sitt høringssvar på forslag til ny rammeplan for barnehagene. Først generelle kommentarer/innspill:

Detaljer

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Behandling i Formannskapet -18.01.2017 Ordfører foreslo følgende endring i møte: Avsnitt om kristen formålsparagraf tas ut Avstemming Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Vedtak

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen med Senter for

Detaljer

Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Informasjon om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 22.august 2017 Anne Kirsti Welde Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø

Detaljer

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 3. januar 2017 13:43 Til: Postmottak KD Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens og oppgaver Referanse: 16/7240 Høring: Høring Rammeplan for

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Kunnskapsdepartementet 13. januar 2017 HØRING Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NAFO mener at forslaget til ny rammeplan ivaretar sentrale prinsipper fra tidligere rammeplaner på en god

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring

Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring Dato: 24.08.2010 Saksnr.: 201006746-2 Arkivkode E: A10 Saksbehandler: Sissel Engelstad Bakke Saksgang Oppvekststyret Formannskapet Møtedato 28.09.2010 20.10.2010 Endringer i forskrift om rammeplan for

Detaljer

Høring forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7240-20.10.2016 Høring forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny rammeplan

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet Jessheim, 12.01.2017 Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo E-post: postmottak@kd.dep.no Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læringsverkstedets barnehager

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER SAKSDOKUMENT Arkivsaksnr.: 05/03105 Arkivkode: Saksbehandler: Stig Rune Kroken HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER ::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen under denne linja SAMMENDRAG

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Høringssvar fra Naturfagsenteret

Høringssvar fra Naturfagsenteret Høringssvar fra Naturfagsenteret Oversender med dette Naturfagsenterets høringssvar. Naturfagsenteret har som mandat å bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i utdanningsløpet. Senteret skal bidra

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens. innhold og oppgaver 2017

Ny Rammeplan for barnehagens. innhold og oppgaver 2017 Informasjon til foresatte: Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Det har over tid vært jobbet med ny Rammeplan for barnehager, og nå er den her - med virkning fra 01.08.2017. Hva er Rammeplan

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Rammeplanen skal revideres

Rammeplanen skal revideres Rammeplanen skal revideres Oppdrag levere forslag til revidert rammeplan basert på begrunnet forslag fra en rammeplangruppe revidert rammeplan fastsettes 1.1.2015 Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Aktuelt fra Fylkesmannen. Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013

Aktuelt fra Fylkesmannen. Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013 Aktuelt fra Fylkesmannen Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013 «Barns trivsel voksnes ansvar». Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Udirs veileder om arbeidet mot mobbing Fylkesmannens embetsoppdrag

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR DAGSKURS BARNEHAGE 27. FEBRUAR 2017 KRISTIN GUSTAVSEN HAUGSVOLD Bakgrunn Torsdag 20. september 2016 kom høringsutkast for ny rammeplan

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Høringssvar om forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr 64 - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Høringssvar om forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr 64 - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.1.2010 09/01370-3 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for 200900767 62 24142228 utdanningspolitikk Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering?

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering? 10 Landsmøtedebatten Sak: LM 10/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Sundvolden 1 Landsmøtedebatten 2 3 4 5 6 7 8 Pedagogstudentene har som tradisjon å starte landsmøtet med

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

Varsel om tilsyn Varsel om tilsyn ble sendt barnehagen

Varsel om tilsyn Varsel om tilsyn ble sendt barnehagen Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 15.11.2016 Saksnr. 16/100-4 Vesletun Familebarnehage Kuhaugen 11 7224 MELHUS Tilsyn med Vesletun familiebarnehage etter lov om barnehager -

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Et helhetlig blikk på ny rammeplan og noen skråblikk

Et helhetlig blikk på ny rammeplan og noen skråblikk Et helhetlig blikk på ny rammeplan og noen skråblikk Konferanse 12-13.juni 2017 Tromsø. Implementering av reformer i barnehagen barnehagemyndighetens rolle. Betty Steinsvik, UiT Rammeplanens grunnpilarer:

Detaljer

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/33875

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/33875 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/33875 Forslag til vedtak: Formannskapet har vurdert forslag til revidert rammeplan for barnehager, utsendt fra Barne-

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Prosessen fram mot en ny rammeplan https://www.youtube.com/watch?v=y9f9yqz GoPg 19.06.2017 Prioriteringer Å bevare den nordiske modellen

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Høringsutkast pr

Høringsutkast pr Høringsutkast pr. 20.10.2016 Forskrift X om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fastsatt av Kunnskapsdepartementet dato med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 2

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Styrermøte. 08.Desember 2016

Styrermøte. 08.Desember 2016 Styrermøte 08.Desember 2016 Agenda Kl.08.30 09.30 Informasjon fra Barnehagekontoret Kl.09.30 10.15 Prosjekt Utdanningsbarnehager, v.inger-marie Lindboe,HiOA Kl.10.15 10.30 Pause Kl 10.30 11.30 Barns trivsel

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer