Security I Safety I Crisis Management I HSE Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Security I Safety I Crisis Management I HSE Services"

Transkript

1 Security I Safety I Crisis Management I HSE Services Oslo I Bergen I Trondheim I Stavanger Risikoanalyse 2014 Sikkerhet og beredskap Tribe Hotels

2 2

3 Risikoanalyse Tribe Hotels Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 4 Bakgrunn... 5 Verdier/sikkerhetsmål... 5 Beskrivelse av beredskapshendelser... 5 Risikovurdering... 6 Risikobilde... 6 Samlet vurdering... 6 Samlede anbefalinger:... 7 Hotell Millennium Oslo: storbyhotellet... 8 Beskrivelse... 8 Brann... 8 Matforgiftning... 8 Dødsfall... 9 Vold... 9 Bombetrussel Observasjoner og anbefalinger First Grand Hotel Odense: «småby»hotellet Beskrivelse Brann Matforgiftning Dødsfall Vold Bombetrussel Observasjoner og anbefalinger First Hotel Billingehus: konferanse- og aktivitetshotellet Beskrivelse Brann Matforgiftning Dødsfall Vold Bombetrussel Observasjoner og anbefalinger Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Tabeller

4 Oppsummering og konklusjon Analysen er basert på intervjuer og befaringer hos tre av hotellene i Tribe Hotels. De tre hotellene er valgt for å representere tre forskjellige segmenter; et storbyhotell, et mer fasjonabelt hotell i en mindre by og et konferansehotell. Målet for analysen har vært å vurdere om de beredskapshendelsene som er omtalt i beredskapsplanverket er representative for risikobildet til hotellene i Tribe-kjeden. Den skulle også identifisere eventuelle beredskapshendelser som er relevante, men om ikke omfattes av beredskapsplanverket. Til sist skulle den også gjøre rede for forskjeller og likheter mellom de tre hotellene/hotellsegmentene med tanke på beredskapsplanlegging og risiko. Konklusjonene i denne analysen generaliserer funnene, men grunnlaget er kun fra de tre hotellene som er besøkt, og det tas forbehold om at dette er et lite utvalg av en stor populasjon. Analysen viser at utfordringene de forskjellige hotellene står overfor i større grad har med å gjøre hotellenes plassering i bybildet enn hvorvidt byen er stor eller liten, og at det er et skille mellom hotell med stor konferansevirksomhet og de uten. Hoteller som ligger plassert i sentrum der mennesker naturlig ferdes på kvelds- og nattestid er mer utsatt for uregjerlige gjester og voldsproblematikk. Hoteller som har spesielle arrangementer som kan medføre rus og utagerende oppførsel fra besøkende tar konsekvensen av dette og håndterer disse arrangementene spesielt. De reduserer derfor potensiell risiko. Konferansehoteller og hoteller som har grupper som gjester har større risiko knyttet til matforgiftning, grunnet de potensielle omdømmemessige konsekvensene det gir at en hel gruppe rammes, i stedet for enkeltindivider. Brann innebærer relevant risiko for alle hotellene, men hotellenes beliggenhet og arkitektur er individuelle risikoreduserende eller økende faktorer. Hoteller med spesielle aktiviteter krever ekstra oppfølging i form av sikringsrisikoanalyser og tiltak. Alle hotellene er sårbare når det gjelder opplæring av ansatte, både med tanke på brann- og ulykkeshåndtering og håndtering av utagerende gjester. Analysen konkluderer med at de fem risikoområdene som omtales i beredskapsplanen representerer det reelle risikobildet for hotellene på en god måte, og at risikobildet for de ulike segmentene harmonerer i vesentlig grad men med avvik knyttet hovedsakelig til plassering, utforming og gjesteprofil for hotellene. 4

5 Bakgrunn Som et ledd i revideringen av sin beredskapsplan har Tribe Hotels bedt Falck Nutec å utføre en risikoanalyse knyttet til beredskapsarbeidet. Analysen baserer seg på data innhentet fra tre hoteller, som ledelsen har plukket ut til å representere tre forskjelige hotellsegmenter. De aktuelle segmentene er storbyhotellet (First Hotel Millennium, Oslo); småbyhotellet (Grand Hotel Odense) og konferansehotellet (First Hotel Billingehus). Analysen beskriver risiko knyttet til hvert enkelt av hotellene, og en samlet vurdering for Tribe Hotels basert på resultatene fra delanalysene. Målet med analysen er tredelt: Å vurdere om de beredskapshendelsene som er omtalt i beredskapsplanverket er representative for hotellenes risikobilde Identifisere eventuelle beredskapshendelser som er relevante, men om ikke omfattes av beredskapsplanverket Gjøre rede for forskjeller og likheter mellom de tre hotellene/hotellsegmentene med tanke på beredskapsplanlegging og risiko Verdier/sikkerhetsmål Basert på målsetningene som er beskrevet i Tribe Hotels beredskapsplan, er følgende verdier og målsetninger lagt til grunn for denne analysen: Liv og helse å redde menneskeliv og bistå berørte Økonomi begrense økonomiske konsekvenser Drift i størst mulig grad sikre kontinuerlig drift Som målestokk for konsekvenser i risikovurderingen er det kun benyttet liv og helse som parameter, da dette er førsteprioritet. De andre faktorene er imidlertid også tatt med i helhetsvurderingen. Beskrivelse av beredskapshendelser Hendelsene som er definert er brann, matforgiftning, dødsfall, vold og bombetrussel. For nærmere beskrivelse henvises til beredskapsplanverk for Tribe Hotels. 5

6 Risikovurdering Risikobilde Et risikobilde er en tidsavgrenset beskrivelse av en entitets risiko 1. Tabellen under viser risikobildet for hvert av de tre hotellene, deretter en vurdering for Tribe-kjeden samlet ut fra de tre foregående vurderingene. Millennium - storbyhotellet Grand Odense - småbyhotellet Billingehus - konferansehotellet Brann Matforgiftning Dødsfall Vold Bombetrussel Tribe Hotels - samlet MODERAT HØY Samlet vurdering Brann er den hendelsen som det knytter seg størst risiko til. Dette er som forventet; branntilløp er et relativt vanlig fenomen, aktiviteten på et hotell legger til rette for at branntilløp kan oppstå og følgende av en hotellbrann kan være katastrofale. Alle hotellene påpeker også bekymring over kombinasjonen av lav bemanning på nattestid og muligheten for at personale ikke har vært gjennom trening grunnet høy turn-over. Alle hotellene har imidlertid gode sikkerhetstiltak mot brann og forventer rask og god respons fra nødetater.first Hotel Billingehus har en noe lavere risiko knyttet til brann enn de andre hotellene, og det skyldes først og fremst hotellets bygningsmessige utforming med kun tre etasjer, «klatrevennlige» fasader og mange store nødutganger på bakkeplan. Matforgiftning er et fenomen som det er vanskelig å beskytte seg helt mot, og man er ofte avhengig av flere leverandørledd. Det vurderes å være en konsekvensmessig forskjell mellom konferansehoteller og de som hovedsakelig har business/leisure-gjester. Matforgiftning av en hel, homogen gruppe antas å få større publisitet enn enkeltstående tilfeller, selv om det kan være mange involvert. Det rene konferansehotellet, Billingehus, var også det hotellet som hadde de beste rutinene på handling ved mistanke om matforgiftning. Dødsfall blant gjestene er også en hendelse som er relevant for alle hotellene, dog i varierende grad. Ingen hoteller kan garantere seg mot for eksempel at hotellrommene benyttes til selvdrap, men dette er et relativt sjeldent fenomen og bare ett av hotellene kunne huske at dette hadde skjedd hos dem. Faktorer som prisklasse og beliggenhet kan påvirke hvor attraktivt hotellet er for suicidale. Grand Hotel Odense påpekte også at de hadde en bevisst holdning til å avvise gjester som virket ustabile. Når det gjelder mulighet for dødsfall som følge av ulykker stiller aktivitets- og konferansehotellet Billingehus i en særstilling. Hotellet ligger i tilknytning til mange forskjellige fysiske aktiviteter som badeland og alpinbakke, og har store mengder besøkende innom hvert år til disse aktivitetene. 1 Norsk Standard NS 5830: 2012 samfunnssikkerhet tilsiktede uønskede handlinger - terminologi 6

7 Badelandet er hotellets eget, og har svært mangelfulle sperre- og overvåkingsmuligheter utenom åpningstider. Dette trekker risikoen betydelig opp. Voldelige, berusede og utagerende gjester er ikke et veldig stort problem ved noen av hotellene, selv om det er noe alle opplever fra tid til annen. Beliggenhet i nærheten av byens «lysløype» er en faktor som bidrar til å øke risiko for berusede og impulsive gjester, og det samme gjelder allmenne arrangementer. Sistnevnte var hovedsakelig aktuelt for Billingehus, men de iverksatte da et betydelig apparat for å håndtere risikoen knyttet til slike arrangementer. Ingen av hotellene hadde en profil som appellerte til gjestesegmenter som normalt kan forbindes med denne type oppførsel. Alle hotellene hadde nattevakter som jobbet alene, men låste dører og vekteralarmer med lav terskel for bruk og rask respons er gode sikringstiltak. Ingen av hotellene hadde for øvrig trent sine ansatte i personlig sikkerhet og konflikthåndtering. Bombetrussel er ikke et spesielt relevant scenario for skandinaviske hoteller generelt, selv om det selvsagt ikke kan utelukkes. Konferansehoteller vil da være mest aktuelt, dersom man eksempelvis avholder landsmøte for et politisk parti eller lignende. Hoteller vil kunne være utsatt for sekundæreffekter av et angrep mot en nærliggende bygning, dette vil være mest aktuelt for hoteller med beliggenhet store byer eller i nærheten av åpenbare terrormål. Hotellene er generelt lite bevisste på en slik trussel, og mangler oppdaterte retningslinjer og trening for å håndtere det. Hotellene er som forventet ganske like i sitt risikobilde, men med noen interessante forskjeller. Det kan imidlertid synes som om det i større grad er beliggenhet i forhold til bysentrum skille mellom hoteller med konferansevirksomhet og rene overnattingshoteller som er mest forklarende for likheter og forskjeller i risikobildet. Eksempelvis deler Grand Hotel Odense og Billingehus risikoen knyttet til matforgiftning, mens småbyhotellet Grand er mer utsatt for typiske byfenomer som berusede drop-ingjester enn Hotell Millennium i Oslo er, grunnet at førstnevnte er mer sentralt plassert i bykjernen. Billingehus møter på spesielle utfordringer i forbindelse med aktiviteter som ikke normalt hører til hotelldrift, som et eget badeland. Dette byr på særskilte behov for sikring, og de har et klart forbedringspersonale per i dag for å redusere risiko knyttet til driften. Konklusjonen blir at de fem kategoriene beredskapshendelser som foreligger per i dag vurderes å gjenspeile risikobildet i Tribe Hotels på en tilfredsstillende måte, basert på funnene i denne analysen. Det ble ikke identifisert risiko som i vesentlig grad avviker fra hendelsene som beredskapsplanen baserer seg på. De tre scenarioene de knytter seg mest risiko til er brann, matforgiftning og dødsfall blant gjestene som følge av selvdrap, sykdom eller ulykker. Samlede anbefalinger: De fem identifiserte scenarioene beredskapsplanen vurderes som tilfredsstillende til å ivareta behovet for generell beredskap Denne analysen bør revideres med jevne mellomrom eller ved endringer som kan påvirke konklusjonene Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellenes ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort Alle hotell bør ha en instruks for handling ved mistanke om matforgiftning Hotell med spesielle fasiliteter og behov bør sikres hensiktsmessig etter en individuell risikoanalyse 7

8 Hotell Millennium Oslo: storbyhotellet Beskrivelse First Hotel Millennium ligger midt i Oslo sentrum, i det litt belastede strøket rundt Posthallen i Kvadraturen. Hotellet har typisk businessgjester og turister, men er ikke et konferansehotell. Hotellet har ca. 114 rom. Brann Mulige konsekvenser: HØY Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT HØY For et hotell er brann alltid et relevant scenario. Det er mange mennesker innom, og det er mange mulige kilder til brann, herunder stearinlys, elektriske artikler og matlaging. En storbrann på et hotell vil kunne få store konsekvenser, spesielt for liv og helse. En brannsituasjon som ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Hotellet følger alle lover og forskrifter for brannvern og holder årlige øvelser og opplæring. Hotellet er dessuten oppført i mur og gips, og ligger midt i Oslo sentrum slik at respons fra nødetater vil under normale omstendigheter være nærmest umiddelbar. Sårbarhetsmomentet knytter seg først og fremst til opplæring av ansatte, og hvordan disse vil håndtere en brannsituasjon. Det er stor gjennomtrekk på ansatte, spesielt i resepsjon og renhold. Det er kun én ansatt til stede på natten, i resepsjonen, og det er ikke sikkert at denne personen vil ha vært med på den organiserte opplæringen og øving på å håndtere brann. Risiko knyttet til brann vurderes som HØY. Matforgiftning Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Et plausibelt scenario matforgiftningsscenario er en alvorlig bakterieinfeksjon som for eksempel Salmonella, som rammer én eller flere gjester og medfører ett eller noen få dødsfall og flere syke. Ett tilfelle av alvorlig matforgiftning vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. 8

9 Matforgiftning er et relevant scenario for alle steder der det drives tilberedning og servering av mat, og vil også kunne oppstå uten at serveringsstedet kan lastes for det (eks E-coli kan finnes i råvarer og er vanskelig å oppdage). Millennium drifter kjøkkenet selv, og har god kontroll på at alle rutiner og regelverk for tilberedning av mat overholdes. De har erfarne og dyktige ansatte ved kjøkkenet, som holder en høy kvalitet. Det er likevel umulig å utelukke at en slik situasjon kan oppstå. Hotellet har ingen formell instruks på håndtering av tilfeller av matforgiftning. Milennium er imidlertid ikke et konferansehotell, men et hotell der gjestene er enkeltvis eller i små grupper. Dette reduserer omdømmerisikoen knyttet til matforgiftning, da man vil får flere enkeltstående tilfeller i stedet for en hel gruppe som blir rammet, og det sistnevnte ofte gir mer negativ publisitet. Risiko knyttet til matforgiftning vurderes som. Dødsfall Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Et scenario med for eksempel en gjest som sjekker inn for deretter å ta sitt eget liv er relevant for Millennium, hotellet har likevel aldri opplevd dette. Hotellet ligger litt utenfor bykjernen og er mindre synlig enn mange andre hoteller. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Millennium har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har en bevisst lav terskel for å for eksempel tilkalle vektere til bistand. Risiko knyttet til dødsfall vurderes likevel som. Vold Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT MODERAT Hotel Millennium ligger i et noe belastet område av Oslo sentrum, med prostitusjon og narkotikahandel. Det er imidlertid sjelden at noe av denne virksomheten får alvorlige konsekvenser for hotellets ansatte eller gjester, selv om hotellet har opplevd at resepsjonen ble knivranet. Hotellet har en business- og turistprofil, og hotellet opplever ikke berusede gjester som noe spesielt problem. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Grand Hotel Millennium har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har både låst dør på kvelden og alarm til vekterselskap som de har lav terskel for å bruke og rask responstid på.hotellet har ogsp sikkerhetskameraer i respsjonsområdet, men disse har først og fremst en dokumentasjons- og avskrekkingsfunksjon. Risiko knyttet til vold vurderes som MODERAT. 9

10 Bombetrussel Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: Hotel Millennium har en business- og turistprofil, og fasiliterer ikke konferanser eller andre type samlinger. Hotellet har heller ikke en typisk «kjendisprofil», som for eksempel Grand Hotel eller Oslo Plaza. Det regnes ikke som spesielt utsatt for direkte bombetrusler. Hotellet ligger i Oslo sentrum, og vil således kunne bli rammet av sekundæreffekter av for eksempel terroranslag mot andre bygninger i sentrum. Da bomben eksploderte i Regjeringskvartalet 22. juli opplevde hotellet rystelsene i blant annet viduer, selv om eksplosjonen var langt unna. En eksplosjon må være ganske nære for å få alvorlige konsekvenser for hotellets bygningsmasse, og det er ingen åpenbare terrormål i umiddelbar nærhet, selv om blant annet Norges Bank ligger i samme området. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjestene, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. En dårlig håndtering av en slik situasjon kan også få omdømmemessige konsekvenser. Grand Hotel Millennium har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere en reell hendelse, men har et skjema i sikkerhetsmappen til bruk dersom noen ringer inn en bombetrussel. Risiko knyttet til bombetrussel vurderes som. Observasjoner og anbefalinger Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellet bør utarbeide en instruks for handling ved mistanke om matforgiftning Hotellets ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort 10

11 First Grand Hotel Odense: «småby»hotellet Beskrivelse First Grand Hotel Odense er et ærverdig og tradisjonsrikt hotell fra 1895, som ligger i hjertet av byen Odense i Danmark, som har ca innbyggere. Hotellet har overvekt av leisuregjester, og har også en del konferanse- og selskapsvirksomhet. Brann Mulige konsekvenser: HØY Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT HØY For et hotell er brann alltid et relevant scenario. Det er mange mennesker innom, og det er mange mulige kilder til brann, herunder stearinlys, elektriske artikler og matlaging. I tillegg er Grand Hotell Odense en gammel bygning, og har driftsmessige utfordringer knyttet til tekniske rom med høye temperaturer og lignende. En storbrann på et hotell vil kunne få store konsekvenser, spesielt for liv og helse. En brannsituasjon som ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Hotellet følger alle lover og forskrifter for brannvern og holder årlige øvelser og opplæring. Hotellet er dessuten oppført i mur og gips, og ligger midt i Odense sentrum slik at respons fra nødetater vil under normale omstendigheter være nærmest umiddelbar. Sårbarhetsmomentet knytter seg først og fremst til opplæring av ansatte, og hvordan disse vil håndtere en brannsituasjon. Det er stor gjennomtrekk på ansatte, spesielt i resepsjon og renhold. Det er kun én ansatt til stede på natten, i resepsjonen, og det er ikke sikkert at denne personen vil ha vært med på den organiserte opplæringen og øving på å håndtere brann. Risiko knyttet til brann vurderes som HØY. Matforgiftning Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT Et plausibelt scenario matforgiftningsscenario er en alvorlig bakterieinfeksjon som for eksempel Salmonella, som rammer én eller flere gjester og medfører ett eller noen få dødsfall og flere syke. Ett tilfelle av alvorlig matforgiftning vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. 11

12 Matforgiftning er et relevant scenario for alle steder der det drives tilberedning og servering av mat, og vil også kunne oppstå uten at serveringsstedet kan lastes for det (eks E-coli kan finnes i råvarer og er vanskelig å oppdage). Grand Hotel Odense drifter kjøkkenet selv, og har god kontroll på at alle rutiner og regelverk for tilberedning av mat overholdes. De har erfarne og dyktige ansatte ved kjøkkenet, som holder en høy kvalitet. Det er likevel umulig å utelukke at en slik situasjon kan oppstå. Hotellet har ingen formell instruks på håndtering av tilfeller av matforgiftning. Grand Hotel er ofte vert for konferanser og selskaper, og man risikerer derfor at en hel gruppe eller et selskap blir syke hvis man først rammes. Risiko knyttet til matforgiftning vurderes som MODERAT. Dødsfall Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Et scenario med for eksempel en gjest som sjekker inn for deretter å ta sitt eget liv er relevant også for Grand Hotel Odense. Hotellet ligger imidlertid i øvre prisklasse, er et «fasjonabelt» hotell etter de fleste standarder og ligger lokalisert midt i byen Odense. Det antas at andre hotell vil være mer utsatt for slike scenarioer. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Grand Hotel Odense har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har en bevisst lav terskel for å avvise gjester med en fremtoning eller adferd som skaper usikkerhet eller mistenksomhet hos personale. Risiko knyttet til dødsfall vurderes som. Vold Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT Voldelige gjester er et relevant scenario for Grand Hotel Odense. Hotellet ligger midt i Odense og er derfor utsatt for berusede mennesker som for eksempel kan bestemme seg for å prøve å få et hotellrom midt på natten, eller har andre ærend. For øvrig er hotellet ikke et «party-hotell», og er ikke preget av ungt klientell som fester. En del musikere foretrekker hotellet når de er i Odense, og hotellet opplever da nachspiel og lignende, uten at dette har vært noe problem med tanke på voldelige gjester. Hotelledelsen er mer bekymret for eksempelvis fallulykker fra balkong eller lignende i slike sammenhenger. Generelt er hotellet fasjonabelt og ærverdig, og dette i seg selv antas å kunne legge en liten demper på den verste festingen. At hotellet ser flott ut fra utsiden, og at det er «langt å gå» fra inngangen til resepsjonsområdet er også noe som antas å kunne ta motet fra mindre deterministiske individer. Hotellet låser døren om natten, og 12

13 resepsjonisten kontrollerer innslippet. Hotellet har ikke sikkerhetskameraer, men har en alarmknapp som går til vekter. Grand Hotel Odense har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har en bevisst lav terskel for å avvise gjester med en fremtoning eller adferd som skaper usikkerhet eller mistenksomhet hos personale. Hotellet har anslagsvis opplevd ti ubehagelige episoder de siste fem årene. Dette har vært i tilknytning til ansatte og gjester, ikke mellom gjester på rommene. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for de ansatte og gjestene. Risiko knyttet til vold vurderes som MODERAT. Bombetrussel Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Grand Hotel Odense har en business- og turistprofil, og fasiliterer også konferanser eller andre type samlinger. Bygningen er ikonisk og kjent i Odense. Det er likevel svært sjeldent med gjester som for eksempel skulle kunne være et terrormål, og hotellet kan heller ikke anses å være et spesielt attraktivt terrormål. Hotellet ligger i Odense sentrum, og vil således kunne bli rammet av sekundæreffekter av for eksempel terroranslag mot andre bygninger i sentrum. Jernbanestasjonen som ikke ligger langt unna ble nylig avsperret grunnet mistanke om en bombe, hvilket viste seg å ikke være tilfelle. Det er likevel generelt grunn til å anta at Odense er mindre utsatt enn for denne type trusler eksempel København, og at hoteller generelt i Danmark ikke er spesielt utsatt for bombetrusler. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjestene, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. En dårlig håndtering av en slik situasjon kan også få omdømmemessige konsekvenser. Grand Hotel har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere en reell hendelse, og mangler også generell årvåkenhet blant de ansatte overfor dette. Hotellet har et skjema i sikkerhetsmappen til bruk dersom noen ringer inn en bombetrussel. Risiko knyttet til bombetrussel vurderes som. Observasjoner og anbefalinger Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellet bør utarbeide en instruks for handling ved mistanke om matforgiftning Hotellets ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort 13

14 First Hotel Billingehus: konferanse- og aktivitetshotellet Beskrivelse First Hotell Billingehus er et stort konferanse- og aktivitetshotell som ligger litt utenfor Skövde sentrum i Sverige. Hotellet ble bygget på 70-tallet, og er påbygget to ganger etter dette. Hotellet har 230 rom og konferansefasiliteter til Det har eget gym, spa og utendørs badeland samt en frittstående flerbrukshall som brukes til alt fra dansebandsfestival og veteranbiltreff til hundeutstilling og militærball. I umiddelbar nærhet til hotellet ligger også kommunalt driftet alpinbakke, bandybane og muligheter for mange andre aktiviteter som sykling og golf. Brann Mulige konsekvenser: HØY Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT For et hotell er brann alltid et relevant scenario. Det er mange mennesker innom, og det er mange mulige kilder til brann, herunder stearinlys, elektriske artikler og matlaging. En storbrann på et hotell vil kunne få store konsekvenser, spesielt for liv og helse. En brannsituasjon som ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Hotellet følger alle lover og forskrifter for brannvern og holder årlige øvelser og opplæring. Hotellet er dessuten oppført i mur og gips, og ligger nære Skövde sentrum slik at respons fra nødetater vil under normale omstendigheter være svært rask. Hotellet har brannalarm med direkte varsling til brannvesenet, og de har også testet responstiden på denne. Hotellet er stort, men har bare tre etasjer. Dette gjør evakuering lettere. Fasaden er også av en slik utforming at det for normalt førlige mennesker er mulig å ta seg ned selv i en nødsituasjon. Hotellets utforming medfører også at det er mange og store nødutganger på bakkeplan. Sårbarhetsmomentet knytter seg først og fremst til opplæring av ansatte, og hvordan disse vil håndtere en brannsituasjon. Det er kun én ansatt til stede på natten, i resepsjonen, og det er ikke sikkert at denne personen vil ha vært med på den organiserte opplæringen og øving på å håndtere brann. Hotellets utforming gjør likevel at det anses som mindre sårbart enn mange andre hoteller. Risiko knyttet til brann vurderes som MODERAT. 14

15 Matforgiftning Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT Et plausibelt scenario matforgiftningsscenario er en alvorlig bakterieinfeksjon som for eksempel Salmonella, som rammer én eller flere gjester og medfører ett eller noen få dødsfall og flere syke. Ett tilfelle av alvorlig matforgiftning vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Matforgiftning er et relevant scenario for alle steder der det drives tilberedning og servering av mat, og vil også kunne oppstå uten at serveringsstedet kan lastes for det (eks E-coli kan finnes i råvarer og er vanskelig å oppdage). First Hotel Billingehus drifter kjøkkenet selv, og har god kontroll på at alle rutiner og regelverk for tilberedning av mat overholdes. De har erfarne og dyktige ansatte ved kjøkkenet, som holder en høy kvalitet. Det er likevel umulig å utelukke at en slik situasjon kan oppstå. Hotellet har opplevd tilfeller der det ble hevdet at gjester var blitt matforgiftet (det var ikke korrekt), og håndterte dette bra ved å umiddelbart involvere rette myndigheter for å lokalisere mulige smittekilder samt ved å følge opp gjestene på best mulig måte. Da hotellet primært er et konferansehotell risikerer man at en større gruppe blir matforgiftet samtidig, hvilket er sannsynlig å medføre større dekning i pressen og mer oppmerksomhet generelt enn om det var 20 enkeltindivider. Risiko knyttet til matforgiftning vurderes som MODERAT. Dødsfall Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT MODERAT Et scenario med for eksempel en gjest som sjekker inn for deretter å ta sitt eget liv er relevant også for First Hotel Billingehus, og hotellet har faktisk opplevd det én gang siden oppstart. Hotellet er imidlertid først og fremst et konferanse- og selskapshotell, som i tillegg ligger litt utenfor sentrum. Det antas at andre hotell vil kunne være mer utsatt for slike scenarioer. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte, og hotellet har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser. Hotellet er imidlertid et hotell med svært mange mennesker innom i løpet av et år, og tilbyr mange ulike former for fysisk aktivitet. En hendelse der en gjest skader seg eller omkommer i forbindelse med slik aktivitet, eksempelvis som et resultat av hjertestans, vurderes som mer aktuelt. Hotellet har også både utendørs- og innendørs svømmebasseng, som også medfører muligheter for drukningsulykker. Dette er mer aktuelt for det utendørs badelandet enn for det innendørs spaet, grunnet flere bassenger og større område å kontrollere. Hotellet har imidlertid godt trente badevakter og ivaretar sikkerheten i badelandets åpningstid på en god måte. Utenom badelandets åpningstid er imidlertid badelandet ubevoktet, og sperringene er ikke vanskelige å forsere. Den eneste form for kontroll utenom åpningstid er vekterpatruljer som sjekker området med ujevne mellomrom. En avtale med kommunen om bruk av garderobene medfører også at inngangen til badelandet er 15

16 åpent også på vinteren. Tilgangen til selve badebassengene er da ikke sperret eller markert på en tilfredsstillende måte. Hotellet opplever ofte at lokale ungdom søker til området utenom stengetid for å feste, bade, stå på rullebrett eller bare henge rundt. Kombinasjonen av beruset ungdom og et ubevoktet badebassengområde peker seg ut som en risikofaktor. Risiko knyttet til dødsfall vurderes som MODERAT. Vold Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: Klientellet ved Billingehus er i utgangspunktet konferansegjester og andre grupper som generelt genererer svært få problemer med rus og utagerende oppførsel. Hotellet ligger også relativt langt utenfor «allfarvei» og er ikke utsatt for tilfeldige individer som kommer innom. Hotellet har imidlertid mange arrangementer som dansebandskvelder, rockabillyfestival og julebord, og ved disse arrangementene er fyll og ufine gjester en langt mer relevant problemstilling. Slike arrangementer utløser imidlertid ekstra bemanning både av vanlig ansatte og innleide vakter, og hotellet har et meget godt samarbeid med både vaktselskap og lokalt politi. Hotellet opplever episoder i forbindelse med slike arrangementer, men er godt forberedt og de blir profesjonelt håndtert. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for ansatte og gjester, samt til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Resepsjonistene er utstyrt med voldsalarm, og har «hotline» til vaktselskapet med lav terskel for kontakt og kort responstid. Hotellets ledelse fremstår som svært bevisst når det gjelder sikkerhet knyttet til utagerende gjester og faren for vold. Risiko knyttet til vold vurderes som. Bombetrussel Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Billingehus er et konferansehotell, og vil kunne fasilitere arrangementer som kan være potensielle terrormål, for eksempel samlinger for politiske partier. Det er likevel svært sjeldent med slike arrangementer. Hotellet ligger litt for seg selv og langt unna andre bygninger i et boligområde, og sekundæreffekter av for eksempel terroranslag mot andre bygninger er ikke relevant. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjestene, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. En dårlig håndtering av en slik situasjon kan også få omdømmemessige konsekvenser. 16

17 Billingehus har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere en reell hendelse. Hotellet har et skjema i sikkerhetsmappen til bruk dersom noen ringer inn en bombetrussel. Risiko knyttet til bombetrussel vurderes som. Observasjoner og anbefalinger Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellets ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort Hotellets badeanlegg bør sikres bedre. En mulig løsning er tydeligere avsperring av bassengområde samt kameraer som går til resepsjonen og aktiveres ved bevegelse. Bruk av disse må avklares i henhold til personvern, og de kan ikke brukes i åpningstiden, bare etter stengetid. 17

18 Vedlegg A: Metode Metoden for analysen er basert på Norsk Standard NS5832:2014 sikringsrisikoanalyse, med noen tilpasninger med tanke på å ta høyde for utilsiktede hendelser og tilpasse seg rammen for analysen. Datagrunnlaget er innhentet ved intervjuer med direktørene og befaringer ved de tre aktuelle hotellene, all informasjon og vurderinger i dokumentet er basert på dette. First Hotel Millennium, Oslo Johan Appelgren First Hotel Grand Odense Lui Jensen First Hotel Billinghus, Skövde Johan Hedihn Det er ikke utført en trusselvurdering, da hendelsene som skal vurderes i utgangspunktet allerede er beskrevet i hotellkjedens beredskapsdokumenter. I risikovurderingen er det brukt et relevanseparameter som sier noe om i hvilken grad den aktuelle hendelsen er relevant for hotellet, sammenliknet med andre hotell. Tabellene er generelle og utformet av rådgiveren, i mangel på mulighet til at Tribe-kjeden utformer sine egne innenfor rammevilkårene for dette prosjektet. Det anbefales på sikt at Tribe Hotels utformer egne tabeller med relevante verdier for å sikre eierskap til videre risikoanalyser. Det er kun liv og helse som er brukt som verdiparameter, da tabeller for eksempelvis økonomi er nødt til å fastsettes av risikoeier selv. Liv og helse er uttrykt som prioritet nummer en i beredskapsplanverket. Vedlegg B: Tabeller Konsekvens Konsekvensnivå HØY MODERAT Liv og helse Massedødsfall Dødsfall/masseskade Sykdom/skade Relevans Relevansnivå HØY MODERAT Sammenligningsgrunnlag er andre skandinaviske hoteller i First Det finnes faktorer som tilsier at hotellet er over gjennomsnittlig utsatt for denne type hendelser Hotellet vurderes å være verken mer eller mindre utsatt for denne type hendelser enn andre hoteller Det finnes faktorer som tilsier at hotellet er mindre utsatt for denne type hendelser Sårbarhet Sårbarhetsnivå HØY MODERAT Liv og helse Hotellet har mange potensielle sårbarheter knyttet til denne type hendelse Hotellet har noen potensielle sårbarheter knyttet til denne type hendelse Hotellet har få potensielle sårbarheter knyttet til denne type hendelse 18

19

20 2014

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

BEBY /15 1. RISIKOANALYSE. Bergen bystyre. Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus ESARK-0221-201124881-86. Hva saken gjelder:

BEBY /15 1. RISIKOANALYSE. Bergen bystyre. Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus ESARK-0221-201124881-86. Hva saken gjelder: BEBY /15 Bergen bystyre Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus MAHO ESARK-0221-201124881-86 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet i møte 14. april 2015 saken «Sikkerhet ved avvikling

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/649-17/LDO-//SHH 21.11.07 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK OM AVVISNING

Detaljer

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Saksnummer: 10/2291 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 A hevder at han ble diskriminert av Skibotnsenteret da han

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Risikoanalyse av mobilt vanntåkesystem ved Klyvetunet

Risikoanalyse av mobilt vanntåkesystem ved Klyvetunet Risikoanalyse av mobilt vanntåkesystem ved Klyvetunet Magnus O. Torgersen (Student informasjonssikkerhet ved HiG) Sammendrag I anledning velferdsteknologisatsningen til Skien Kommune har kommunen anskaffet

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 Sissel H. Jore Sissel H. Jore -Hvem er jeg? Master og PhD Samfunnssikkerhet og risikostyring, UIS. Avhandlingens tittel:

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Håkon Olsen Overingeniør Lloyd s Register Consulting

Håkon Olsen Overingeniør Lloyd s Register Consulting Håkon Olsen Overingeniør Lloyd s Register Consulting Hvordan skal jeg forholde meg til trusler fra cyberspace? Working together for a safer world Cybersikkerhet blåser det opp til storm? Cybersikkerhet

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april

Detaljer

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Monica Endregard og Maren Maal

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Monica Endregard og Maren Maal Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Monica Endregard og Maren Maal FFI-forum 16. juni 2015 Oppdrag Vurdere to tilnærminger til risikovurdering som FB bruker Gi en oversikt

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Studentboligene. Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk

Studentboligene. Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk Studentboligene Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en Operasjonell e Risiko og Sårbarhetsanalyse. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk Studentsamskipnaden i Oslo-

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44125238.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201413188 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET RISIKOVURDERING Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM SLIDE 2 INNHOLD Risikovurdering og sikkerhetsstyring Verdivurdering Trusselvurdering Valg av scenarier Sårbarhetsvurdering Sammenstilling

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Avdeling for lov og rettigheter Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 10/1930-7/SF-471, SF-551, SF-711, SF-822, SF-902//AKH 12.09.2011 Elkjøp bryter plikten til universell utforming

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Krisehåndtering i ettersmellet

Krisehåndtering i ettersmellet Krisehåndtering i ettersmellet Stig Haugdahl IT-sikkerhetsleder DSS Sikkerhet og Sårbarhet 2012 Sikkerhet i DSS Den utvidede Sikkerhetsorganisasjonen SIBE Leder Informasjonssikkerhet Beredskap Personkontroll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeidet i de videregående skolene i TFK Alle skolene utarbeidet lokale beredskapsplaner etter skoleskyting i Finland i 2009 Krav fra skoleeier om årlige

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Helhetlig ROS i Trondheim kommune. Senior sikkerhetsrådgiver Eliin Rødal 20. november 2013 Dialogkonferanse, Klimatilpasning Vestfold

Helhetlig ROS i Trondheim kommune. Senior sikkerhetsrådgiver Eliin Rødal 20. november 2013 Dialogkonferanse, Klimatilpasning Vestfold Helhetlig ROS i Trondheim kommune Senior sikkerhetsrådgiver Eliin Rødal 20. november 2013 Dialogkonferanse, Klimatilpasning Vestfold Safetec er en ledende leverandør av risikostyringstjenester. Med en

Detaljer

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem Dag Ausen SINTEF IKT Velferdsteknologi i sykehjem Ibsenhuset, Skien, 6. november 2014 Prosjektteam fra SINTEF Tone Øderud Seniorforsker SINTEF Teknologi

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Fra forordet

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for sikkerhetsrapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Sikkerhet i hjemmet. v/laila Helland fagkonsulent/ergoterapeut

Sikkerhet i hjemmet. v/laila Helland fagkonsulent/ergoterapeut Sikkerhet i hjemmet v/laila Helland fagkonsulent/ergoterapeut Fylkeskonferansen 03. oktober 2012 Noen kjennetegn ved demens: Nedsatt hukommelse Vansker med nyinnlæring Nedsatt oppmerksomhet Handlingssvikt

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN FREMLEGGSNOTAT Møtesaksnr.: Møtedato: 5.2..2013 Notatdato.: 16.12.2012 Arkivsaksnr Saksbehandler: Per E Syvertsen TIL UNIVERSITETS STYRET Sikkerhet og beredskap Formål og bakgrunn

Detaljer

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Velkommen Tema Helse AS spesialiserer seg på behandlingsreiser med varighet på 2-3 uker for revmatikere og andre med muskel- og leddrelaterte lidelser. Den

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05.

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05. Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser Statens jernbanetilsyn 22.05.2014 OVBREN 1. Forutsetninger 2. Metode/fremgangsmåte 3. Samordning

Detaljer

Objektsikkerhet i praksis Scandic Helsfyr hotell, 26. november 2015, kl 10.50 11.30. Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor

Objektsikkerhet i praksis Scandic Helsfyr hotell, 26. november 2015, kl 10.50 11.30. Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor Objektsikkerhet i praksis Scandic Helsfyr hotell, 26. november 215, kl 1.5 11.3 Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor - Konsekvenser av uønsket hendelse Lotte Ekornes, Arbeids-

Detaljer

Velkommen til brannvernopplæring

Velkommen til brannvernopplæring Velkommen til brannvernopplæring Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Ståle Fjellberg- avdelingsleder Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende tiltak hva dere bidra med?

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter Risikovurdering av eiendommer med inattika Dokumentet beskriver

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

NS 5831 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE MOT TILSIKTEDE UØNSKEDE HANDLINGER KRAV TIL SIKRINGSRISIKOSTYRING

NS 5831 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE MOT TILSIKTEDE UØNSKEDE HANDLINGER KRAV TIL SIKRINGSRISIKOSTYRING Kristoffer Polak, Standard Norge 2015-04-13 NS 5831 og NS 5832 NS 5831 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE MOT TILSIKTEDE UØNSKEDE HANDLINGER KRAV TIL SIKRINGSRISIKOSTYRING NS 5832 SAMFUNNSSIKKERHET BESKYTTELSE

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Jan Tore Karlsen Brannsjef

Jan Tore Karlsen Brannsjef Brannetterforskning Jan Tore Karlsen Brannsjef 1 Gjøvik - brannstatistikk Bygningsbranner Gjøvik 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Årsaksfordeling:2002-2006

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer