Security I Safety I Crisis Management I HSE Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Security I Safety I Crisis Management I HSE Services"

Transkript

1 Security I Safety I Crisis Management I HSE Services Oslo I Bergen I Trondheim I Stavanger Risikoanalyse 2014 Sikkerhet og beredskap Tribe Hotels

2 2

3 Risikoanalyse Tribe Hotels Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 4 Bakgrunn... 5 Verdier/sikkerhetsmål... 5 Beskrivelse av beredskapshendelser... 5 Risikovurdering... 6 Risikobilde... 6 Samlet vurdering... 6 Samlede anbefalinger:... 7 Hotell Millennium Oslo: storbyhotellet... 8 Beskrivelse... 8 Brann... 8 Matforgiftning... 8 Dødsfall... 9 Vold... 9 Bombetrussel Observasjoner og anbefalinger First Grand Hotel Odense: «småby»hotellet Beskrivelse Brann Matforgiftning Dødsfall Vold Bombetrussel Observasjoner og anbefalinger First Hotel Billingehus: konferanse- og aktivitetshotellet Beskrivelse Brann Matforgiftning Dødsfall Vold Bombetrussel Observasjoner og anbefalinger Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Tabeller

4 Oppsummering og konklusjon Analysen er basert på intervjuer og befaringer hos tre av hotellene i Tribe Hotels. De tre hotellene er valgt for å representere tre forskjellige segmenter; et storbyhotell, et mer fasjonabelt hotell i en mindre by og et konferansehotell. Målet for analysen har vært å vurdere om de beredskapshendelsene som er omtalt i beredskapsplanverket er representative for risikobildet til hotellene i Tribe-kjeden. Den skulle også identifisere eventuelle beredskapshendelser som er relevante, men om ikke omfattes av beredskapsplanverket. Til sist skulle den også gjøre rede for forskjeller og likheter mellom de tre hotellene/hotellsegmentene med tanke på beredskapsplanlegging og risiko. Konklusjonene i denne analysen generaliserer funnene, men grunnlaget er kun fra de tre hotellene som er besøkt, og det tas forbehold om at dette er et lite utvalg av en stor populasjon. Analysen viser at utfordringene de forskjellige hotellene står overfor i større grad har med å gjøre hotellenes plassering i bybildet enn hvorvidt byen er stor eller liten, og at det er et skille mellom hotell med stor konferansevirksomhet og de uten. Hoteller som ligger plassert i sentrum der mennesker naturlig ferdes på kvelds- og nattestid er mer utsatt for uregjerlige gjester og voldsproblematikk. Hoteller som har spesielle arrangementer som kan medføre rus og utagerende oppførsel fra besøkende tar konsekvensen av dette og håndterer disse arrangementene spesielt. De reduserer derfor potensiell risiko. Konferansehoteller og hoteller som har grupper som gjester har større risiko knyttet til matforgiftning, grunnet de potensielle omdømmemessige konsekvensene det gir at en hel gruppe rammes, i stedet for enkeltindivider. Brann innebærer relevant risiko for alle hotellene, men hotellenes beliggenhet og arkitektur er individuelle risikoreduserende eller økende faktorer. Hoteller med spesielle aktiviteter krever ekstra oppfølging i form av sikringsrisikoanalyser og tiltak. Alle hotellene er sårbare når det gjelder opplæring av ansatte, både med tanke på brann- og ulykkeshåndtering og håndtering av utagerende gjester. Analysen konkluderer med at de fem risikoområdene som omtales i beredskapsplanen representerer det reelle risikobildet for hotellene på en god måte, og at risikobildet for de ulike segmentene harmonerer i vesentlig grad men med avvik knyttet hovedsakelig til plassering, utforming og gjesteprofil for hotellene. 4

5 Bakgrunn Som et ledd i revideringen av sin beredskapsplan har Tribe Hotels bedt Falck Nutec å utføre en risikoanalyse knyttet til beredskapsarbeidet. Analysen baserer seg på data innhentet fra tre hoteller, som ledelsen har plukket ut til å representere tre forskjelige hotellsegmenter. De aktuelle segmentene er storbyhotellet (First Hotel Millennium, Oslo); småbyhotellet (Grand Hotel Odense) og konferansehotellet (First Hotel Billingehus). Analysen beskriver risiko knyttet til hvert enkelt av hotellene, og en samlet vurdering for Tribe Hotels basert på resultatene fra delanalysene. Målet med analysen er tredelt: Å vurdere om de beredskapshendelsene som er omtalt i beredskapsplanverket er representative for hotellenes risikobilde Identifisere eventuelle beredskapshendelser som er relevante, men om ikke omfattes av beredskapsplanverket Gjøre rede for forskjeller og likheter mellom de tre hotellene/hotellsegmentene med tanke på beredskapsplanlegging og risiko Verdier/sikkerhetsmål Basert på målsetningene som er beskrevet i Tribe Hotels beredskapsplan, er følgende verdier og målsetninger lagt til grunn for denne analysen: Liv og helse å redde menneskeliv og bistå berørte Økonomi begrense økonomiske konsekvenser Drift i størst mulig grad sikre kontinuerlig drift Som målestokk for konsekvenser i risikovurderingen er det kun benyttet liv og helse som parameter, da dette er førsteprioritet. De andre faktorene er imidlertid også tatt med i helhetsvurderingen. Beskrivelse av beredskapshendelser Hendelsene som er definert er brann, matforgiftning, dødsfall, vold og bombetrussel. For nærmere beskrivelse henvises til beredskapsplanverk for Tribe Hotels. 5

6 Risikovurdering Risikobilde Et risikobilde er en tidsavgrenset beskrivelse av en entitets risiko 1. Tabellen under viser risikobildet for hvert av de tre hotellene, deretter en vurdering for Tribe-kjeden samlet ut fra de tre foregående vurderingene. Millennium - storbyhotellet Grand Odense - småbyhotellet Billingehus - konferansehotellet Brann Matforgiftning Dødsfall Vold Bombetrussel Tribe Hotels - samlet MODERAT HØY Samlet vurdering Brann er den hendelsen som det knytter seg størst risiko til. Dette er som forventet; branntilløp er et relativt vanlig fenomen, aktiviteten på et hotell legger til rette for at branntilløp kan oppstå og følgende av en hotellbrann kan være katastrofale. Alle hotellene påpeker også bekymring over kombinasjonen av lav bemanning på nattestid og muligheten for at personale ikke har vært gjennom trening grunnet høy turn-over. Alle hotellene har imidlertid gode sikkerhetstiltak mot brann og forventer rask og god respons fra nødetater.first Hotel Billingehus har en noe lavere risiko knyttet til brann enn de andre hotellene, og det skyldes først og fremst hotellets bygningsmessige utforming med kun tre etasjer, «klatrevennlige» fasader og mange store nødutganger på bakkeplan. Matforgiftning er et fenomen som det er vanskelig å beskytte seg helt mot, og man er ofte avhengig av flere leverandørledd. Det vurderes å være en konsekvensmessig forskjell mellom konferansehoteller og de som hovedsakelig har business/leisure-gjester. Matforgiftning av en hel, homogen gruppe antas å få større publisitet enn enkeltstående tilfeller, selv om det kan være mange involvert. Det rene konferansehotellet, Billingehus, var også det hotellet som hadde de beste rutinene på handling ved mistanke om matforgiftning. Dødsfall blant gjestene er også en hendelse som er relevant for alle hotellene, dog i varierende grad. Ingen hoteller kan garantere seg mot for eksempel at hotellrommene benyttes til selvdrap, men dette er et relativt sjeldent fenomen og bare ett av hotellene kunne huske at dette hadde skjedd hos dem. Faktorer som prisklasse og beliggenhet kan påvirke hvor attraktivt hotellet er for suicidale. Grand Hotel Odense påpekte også at de hadde en bevisst holdning til å avvise gjester som virket ustabile. Når det gjelder mulighet for dødsfall som følge av ulykker stiller aktivitets- og konferansehotellet Billingehus i en særstilling. Hotellet ligger i tilknytning til mange forskjellige fysiske aktiviteter som badeland og alpinbakke, og har store mengder besøkende innom hvert år til disse aktivitetene. 1 Norsk Standard NS 5830: 2012 samfunnssikkerhet tilsiktede uønskede handlinger - terminologi 6

7 Badelandet er hotellets eget, og har svært mangelfulle sperre- og overvåkingsmuligheter utenom åpningstider. Dette trekker risikoen betydelig opp. Voldelige, berusede og utagerende gjester er ikke et veldig stort problem ved noen av hotellene, selv om det er noe alle opplever fra tid til annen. Beliggenhet i nærheten av byens «lysløype» er en faktor som bidrar til å øke risiko for berusede og impulsive gjester, og det samme gjelder allmenne arrangementer. Sistnevnte var hovedsakelig aktuelt for Billingehus, men de iverksatte da et betydelig apparat for å håndtere risikoen knyttet til slike arrangementer. Ingen av hotellene hadde en profil som appellerte til gjestesegmenter som normalt kan forbindes med denne type oppførsel. Alle hotellene hadde nattevakter som jobbet alene, men låste dører og vekteralarmer med lav terskel for bruk og rask respons er gode sikringstiltak. Ingen av hotellene hadde for øvrig trent sine ansatte i personlig sikkerhet og konflikthåndtering. Bombetrussel er ikke et spesielt relevant scenario for skandinaviske hoteller generelt, selv om det selvsagt ikke kan utelukkes. Konferansehoteller vil da være mest aktuelt, dersom man eksempelvis avholder landsmøte for et politisk parti eller lignende. Hoteller vil kunne være utsatt for sekundæreffekter av et angrep mot en nærliggende bygning, dette vil være mest aktuelt for hoteller med beliggenhet store byer eller i nærheten av åpenbare terrormål. Hotellene er generelt lite bevisste på en slik trussel, og mangler oppdaterte retningslinjer og trening for å håndtere det. Hotellene er som forventet ganske like i sitt risikobilde, men med noen interessante forskjeller. Det kan imidlertid synes som om det i større grad er beliggenhet i forhold til bysentrum skille mellom hoteller med konferansevirksomhet og rene overnattingshoteller som er mest forklarende for likheter og forskjeller i risikobildet. Eksempelvis deler Grand Hotel Odense og Billingehus risikoen knyttet til matforgiftning, mens småbyhotellet Grand er mer utsatt for typiske byfenomer som berusede drop-ingjester enn Hotell Millennium i Oslo er, grunnet at førstnevnte er mer sentralt plassert i bykjernen. Billingehus møter på spesielle utfordringer i forbindelse med aktiviteter som ikke normalt hører til hotelldrift, som et eget badeland. Dette byr på særskilte behov for sikring, og de har et klart forbedringspersonale per i dag for å redusere risiko knyttet til driften. Konklusjonen blir at de fem kategoriene beredskapshendelser som foreligger per i dag vurderes å gjenspeile risikobildet i Tribe Hotels på en tilfredsstillende måte, basert på funnene i denne analysen. Det ble ikke identifisert risiko som i vesentlig grad avviker fra hendelsene som beredskapsplanen baserer seg på. De tre scenarioene de knytter seg mest risiko til er brann, matforgiftning og dødsfall blant gjestene som følge av selvdrap, sykdom eller ulykker. Samlede anbefalinger: De fem identifiserte scenarioene beredskapsplanen vurderes som tilfredsstillende til å ivareta behovet for generell beredskap Denne analysen bør revideres med jevne mellomrom eller ved endringer som kan påvirke konklusjonene Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellenes ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort Alle hotell bør ha en instruks for handling ved mistanke om matforgiftning Hotell med spesielle fasiliteter og behov bør sikres hensiktsmessig etter en individuell risikoanalyse 7

8 Hotell Millennium Oslo: storbyhotellet Beskrivelse First Hotel Millennium ligger midt i Oslo sentrum, i det litt belastede strøket rundt Posthallen i Kvadraturen. Hotellet har typisk businessgjester og turister, men er ikke et konferansehotell. Hotellet har ca. 114 rom. Brann Mulige konsekvenser: HØY Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT HØY For et hotell er brann alltid et relevant scenario. Det er mange mennesker innom, og det er mange mulige kilder til brann, herunder stearinlys, elektriske artikler og matlaging. En storbrann på et hotell vil kunne få store konsekvenser, spesielt for liv og helse. En brannsituasjon som ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Hotellet følger alle lover og forskrifter for brannvern og holder årlige øvelser og opplæring. Hotellet er dessuten oppført i mur og gips, og ligger midt i Oslo sentrum slik at respons fra nødetater vil under normale omstendigheter være nærmest umiddelbar. Sårbarhetsmomentet knytter seg først og fremst til opplæring av ansatte, og hvordan disse vil håndtere en brannsituasjon. Det er stor gjennomtrekk på ansatte, spesielt i resepsjon og renhold. Det er kun én ansatt til stede på natten, i resepsjonen, og det er ikke sikkert at denne personen vil ha vært med på den organiserte opplæringen og øving på å håndtere brann. Risiko knyttet til brann vurderes som HØY. Matforgiftning Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Et plausibelt scenario matforgiftningsscenario er en alvorlig bakterieinfeksjon som for eksempel Salmonella, som rammer én eller flere gjester og medfører ett eller noen få dødsfall og flere syke. Ett tilfelle av alvorlig matforgiftning vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. 8

9 Matforgiftning er et relevant scenario for alle steder der det drives tilberedning og servering av mat, og vil også kunne oppstå uten at serveringsstedet kan lastes for det (eks E-coli kan finnes i råvarer og er vanskelig å oppdage). Millennium drifter kjøkkenet selv, og har god kontroll på at alle rutiner og regelverk for tilberedning av mat overholdes. De har erfarne og dyktige ansatte ved kjøkkenet, som holder en høy kvalitet. Det er likevel umulig å utelukke at en slik situasjon kan oppstå. Hotellet har ingen formell instruks på håndtering av tilfeller av matforgiftning. Milennium er imidlertid ikke et konferansehotell, men et hotell der gjestene er enkeltvis eller i små grupper. Dette reduserer omdømmerisikoen knyttet til matforgiftning, da man vil får flere enkeltstående tilfeller i stedet for en hel gruppe som blir rammet, og det sistnevnte ofte gir mer negativ publisitet. Risiko knyttet til matforgiftning vurderes som. Dødsfall Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Et scenario med for eksempel en gjest som sjekker inn for deretter å ta sitt eget liv er relevant for Millennium, hotellet har likevel aldri opplevd dette. Hotellet ligger litt utenfor bykjernen og er mindre synlig enn mange andre hoteller. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Millennium har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har en bevisst lav terskel for å for eksempel tilkalle vektere til bistand. Risiko knyttet til dødsfall vurderes likevel som. Vold Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT MODERAT Hotel Millennium ligger i et noe belastet område av Oslo sentrum, med prostitusjon og narkotikahandel. Det er imidlertid sjelden at noe av denne virksomheten får alvorlige konsekvenser for hotellets ansatte eller gjester, selv om hotellet har opplevd at resepsjonen ble knivranet. Hotellet har en business- og turistprofil, og hotellet opplever ikke berusede gjester som noe spesielt problem. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Grand Hotel Millennium har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har både låst dør på kvelden og alarm til vekterselskap som de har lav terskel for å bruke og rask responstid på.hotellet har ogsp sikkerhetskameraer i respsjonsområdet, men disse har først og fremst en dokumentasjons- og avskrekkingsfunksjon. Risiko knyttet til vold vurderes som MODERAT. 9

10 Bombetrussel Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: Hotel Millennium har en business- og turistprofil, og fasiliterer ikke konferanser eller andre type samlinger. Hotellet har heller ikke en typisk «kjendisprofil», som for eksempel Grand Hotel eller Oslo Plaza. Det regnes ikke som spesielt utsatt for direkte bombetrusler. Hotellet ligger i Oslo sentrum, og vil således kunne bli rammet av sekundæreffekter av for eksempel terroranslag mot andre bygninger i sentrum. Da bomben eksploderte i Regjeringskvartalet 22. juli opplevde hotellet rystelsene i blant annet viduer, selv om eksplosjonen var langt unna. En eksplosjon må være ganske nære for å få alvorlige konsekvenser for hotellets bygningsmasse, og det er ingen åpenbare terrormål i umiddelbar nærhet, selv om blant annet Norges Bank ligger i samme området. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjestene, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. En dårlig håndtering av en slik situasjon kan også få omdømmemessige konsekvenser. Grand Hotel Millennium har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere en reell hendelse, men har et skjema i sikkerhetsmappen til bruk dersom noen ringer inn en bombetrussel. Risiko knyttet til bombetrussel vurderes som. Observasjoner og anbefalinger Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellet bør utarbeide en instruks for handling ved mistanke om matforgiftning Hotellets ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort 10

11 First Grand Hotel Odense: «småby»hotellet Beskrivelse First Grand Hotel Odense er et ærverdig og tradisjonsrikt hotell fra 1895, som ligger i hjertet av byen Odense i Danmark, som har ca innbyggere. Hotellet har overvekt av leisuregjester, og har også en del konferanse- og selskapsvirksomhet. Brann Mulige konsekvenser: HØY Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT HØY For et hotell er brann alltid et relevant scenario. Det er mange mennesker innom, og det er mange mulige kilder til brann, herunder stearinlys, elektriske artikler og matlaging. I tillegg er Grand Hotell Odense en gammel bygning, og har driftsmessige utfordringer knyttet til tekniske rom med høye temperaturer og lignende. En storbrann på et hotell vil kunne få store konsekvenser, spesielt for liv og helse. En brannsituasjon som ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Hotellet følger alle lover og forskrifter for brannvern og holder årlige øvelser og opplæring. Hotellet er dessuten oppført i mur og gips, og ligger midt i Odense sentrum slik at respons fra nødetater vil under normale omstendigheter være nærmest umiddelbar. Sårbarhetsmomentet knytter seg først og fremst til opplæring av ansatte, og hvordan disse vil håndtere en brannsituasjon. Det er stor gjennomtrekk på ansatte, spesielt i resepsjon og renhold. Det er kun én ansatt til stede på natten, i resepsjonen, og det er ikke sikkert at denne personen vil ha vært med på den organiserte opplæringen og øving på å håndtere brann. Risiko knyttet til brann vurderes som HØY. Matforgiftning Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT Et plausibelt scenario matforgiftningsscenario er en alvorlig bakterieinfeksjon som for eksempel Salmonella, som rammer én eller flere gjester og medfører ett eller noen få dødsfall og flere syke. Ett tilfelle av alvorlig matforgiftning vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. 11

12 Matforgiftning er et relevant scenario for alle steder der det drives tilberedning og servering av mat, og vil også kunne oppstå uten at serveringsstedet kan lastes for det (eks E-coli kan finnes i råvarer og er vanskelig å oppdage). Grand Hotel Odense drifter kjøkkenet selv, og har god kontroll på at alle rutiner og regelverk for tilberedning av mat overholdes. De har erfarne og dyktige ansatte ved kjøkkenet, som holder en høy kvalitet. Det er likevel umulig å utelukke at en slik situasjon kan oppstå. Hotellet har ingen formell instruks på håndtering av tilfeller av matforgiftning. Grand Hotel er ofte vert for konferanser og selskaper, og man risikerer derfor at en hel gruppe eller et selskap blir syke hvis man først rammes. Risiko knyttet til matforgiftning vurderes som MODERAT. Dødsfall Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Et scenario med for eksempel en gjest som sjekker inn for deretter å ta sitt eget liv er relevant også for Grand Hotel Odense. Hotellet ligger imidlertid i øvre prisklasse, er et «fasjonabelt» hotell etter de fleste standarder og ligger lokalisert midt i byen Odense. Det antas at andre hotell vil være mer utsatt for slike scenarioer. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. Grand Hotel Odense har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har en bevisst lav terskel for å avvise gjester med en fremtoning eller adferd som skaper usikkerhet eller mistenksomhet hos personale. Risiko knyttet til dødsfall vurderes som. Vold Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT Voldelige gjester er et relevant scenario for Grand Hotel Odense. Hotellet ligger midt i Odense og er derfor utsatt for berusede mennesker som for eksempel kan bestemme seg for å prøve å få et hotellrom midt på natten, eller har andre ærend. For øvrig er hotellet ikke et «party-hotell», og er ikke preget av ungt klientell som fester. En del musikere foretrekker hotellet når de er i Odense, og hotellet opplever da nachspiel og lignende, uten at dette har vært noe problem med tanke på voldelige gjester. Hotelledelsen er mer bekymret for eksempelvis fallulykker fra balkong eller lignende i slike sammenhenger. Generelt er hotellet fasjonabelt og ærverdig, og dette i seg selv antas å kunne legge en liten demper på den verste festingen. At hotellet ser flott ut fra utsiden, og at det er «langt å gå» fra inngangen til resepsjonsområdet er også noe som antas å kunne ta motet fra mindre deterministiske individer. Hotellet låser døren om natten, og 12

13 resepsjonisten kontrollerer innslippet. Hotellet har ikke sikkerhetskameraer, men har en alarmknapp som går til vekter. Grand Hotel Odense har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser, men har en bevisst lav terskel for å avvise gjester med en fremtoning eller adferd som skaper usikkerhet eller mistenksomhet hos personale. Hotellet har anslagsvis opplevd ti ubehagelige episoder de siste fem årene. Dette har vært i tilknytning til ansatte og gjester, ikke mellom gjester på rommene. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for de ansatte og gjestene. Risiko knyttet til vold vurderes som MODERAT. Bombetrussel Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: Sårbarhet: Grand Hotel Odense har en business- og turistprofil, og fasiliterer også konferanser eller andre type samlinger. Bygningen er ikonisk og kjent i Odense. Det er likevel svært sjeldent med gjester som for eksempel skulle kunne være et terrormål, og hotellet kan heller ikke anses å være et spesielt attraktivt terrormål. Hotellet ligger i Odense sentrum, og vil således kunne bli rammet av sekundæreffekter av for eksempel terroranslag mot andre bygninger i sentrum. Jernbanestasjonen som ikke ligger langt unna ble nylig avsperret grunnet mistanke om en bombe, hvilket viste seg å ikke være tilfelle. Det er likevel generelt grunn til å anta at Odense er mindre utsatt enn for denne type trusler eksempel København, og at hoteller generelt i Danmark ikke er spesielt utsatt for bombetrusler. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjestene, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte. En dårlig håndtering av en slik situasjon kan også få omdømmemessige konsekvenser. Grand Hotel har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere en reell hendelse, og mangler også generell årvåkenhet blant de ansatte overfor dette. Hotellet har et skjema i sikkerhetsmappen til bruk dersom noen ringer inn en bombetrussel. Risiko knyttet til bombetrussel vurderes som. Observasjoner og anbefalinger Det bør vurderes å trene resepsjonspersonalet i å håndtere truende situasjoner/konflikter Brannopplæring bør vurderes gjennomført med hyppigere mellomrom, eventuelt for alle nyansatte for eksempel maksimum tre måneder etter ansettelse Hotellet bør utarbeide en instruks for handling ved mistanke om matforgiftning Hotellets ansatte bør ha tilgang på enkle og lettfattelige instrukser i tilfelle en uønsket hendelse, som for eksempel tiltakskort 13

14 First Hotel Billingehus: konferanse- og aktivitetshotellet Beskrivelse First Hotell Billingehus er et stort konferanse- og aktivitetshotell som ligger litt utenfor Skövde sentrum i Sverige. Hotellet ble bygget på 70-tallet, og er påbygget to ganger etter dette. Hotellet har 230 rom og konferansefasiliteter til Det har eget gym, spa og utendørs badeland samt en frittstående flerbrukshall som brukes til alt fra dansebandsfestival og veteranbiltreff til hundeutstilling og militærball. I umiddelbar nærhet til hotellet ligger også kommunalt driftet alpinbakke, bandybane og muligheter for mange andre aktiviteter som sykling og golf. Brann Mulige konsekvenser: HØY Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT For et hotell er brann alltid et relevant scenario. Det er mange mennesker innom, og det er mange mulige kilder til brann, herunder stearinlys, elektriske artikler og matlaging. En storbrann på et hotell vil kunne få store konsekvenser, spesielt for liv og helse. En brannsituasjon som ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Hotellet følger alle lover og forskrifter for brannvern og holder årlige øvelser og opplæring. Hotellet er dessuten oppført i mur og gips, og ligger nære Skövde sentrum slik at respons fra nødetater vil under normale omstendigheter være svært rask. Hotellet har brannalarm med direkte varsling til brannvesenet, og de har også testet responstiden på denne. Hotellet er stort, men har bare tre etasjer. Dette gjør evakuering lettere. Fasaden er også av en slik utforming at det for normalt førlige mennesker er mulig å ta seg ned selv i en nødsituasjon. Hotellets utforming medfører også at det er mange og store nødutganger på bakkeplan. Sårbarhetsmomentet knytter seg først og fremst til opplæring av ansatte, og hvordan disse vil håndtere en brannsituasjon. Det er kun én ansatt til stede på natten, i resepsjonen, og det er ikke sikkert at denne personen vil ha vært med på den organiserte opplæringen og øving på å håndtere brann. Hotellets utforming gjør likevel at det anses som mindre sårbart enn mange andre hoteller. Risiko knyttet til brann vurderes som MODERAT. 14

15 Matforgiftning Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: MODERAT Sårbarhet: MODERAT Et plausibelt scenario matforgiftningsscenario er en alvorlig bakterieinfeksjon som for eksempel Salmonella, som rammer én eller flere gjester og medfører ett eller noen få dødsfall og flere syke. Ett tilfelle av alvorlig matforgiftning vil dessuten kunne få omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Matforgiftning er et relevant scenario for alle steder der det drives tilberedning og servering av mat, og vil også kunne oppstå uten at serveringsstedet kan lastes for det (eks E-coli kan finnes i råvarer og er vanskelig å oppdage). First Hotel Billingehus drifter kjøkkenet selv, og har god kontroll på at alle rutiner og regelverk for tilberedning av mat overholdes. De har erfarne og dyktige ansatte ved kjøkkenet, som holder en høy kvalitet. Det er likevel umulig å utelukke at en slik situasjon kan oppstå. Hotellet har opplevd tilfeller der det ble hevdet at gjester var blitt matforgiftet (det var ikke korrekt), og håndterte dette bra ved å umiddelbart involvere rette myndigheter for å lokalisere mulige smittekilder samt ved å følge opp gjestene på best mulig måte. Da hotellet primært er et konferansehotell risikerer man at en større gruppe blir matforgiftet samtidig, hvilket er sannsynlig å medføre større dekning i pressen og mer oppmerksomhet generelt enn om det var 20 enkeltindivider. Risiko knyttet til matforgiftning vurderes som MODERAT. Dødsfall Mulige konsekvenser: MODERAT Relevans: HØY Sårbarhet: MODERAT MODERAT Et scenario med for eksempel en gjest som sjekker inn for deretter å ta sitt eget liv er relevant også for First Hotel Billingehus, og hotellet har faktisk opplevd det én gang siden oppstart. Hotellet er imidlertid først og fremst et konferanse- og selskapshotell, som i tillegg ligger litt utenfor sentrum. Det antas at andre hotell vil kunne være mer utsatt for slike scenarioer. Konsekvensene av et slikt scenario er i første rekke knyttet til liv og helse for gjesten, og til eventuelle psykiske ettervirkninger for de ansatte, og hotellet har ingen spesiell opplæring eller fokus på å håndtere slike hendelser. Hotellet er imidlertid et hotell med svært mange mennesker innom i løpet av et år, og tilbyr mange ulike former for fysisk aktivitet. En hendelse der en gjest skader seg eller omkommer i forbindelse med slik aktivitet, eksempelvis som et resultat av hjertestans, vurderes som mer aktuelt. Hotellet har også både utendørs- og innendørs svømmebasseng, som også medfører muligheter for drukningsulykker. Dette er mer aktuelt for det utendørs badelandet enn for det innendørs spaet, grunnet flere bassenger og større område å kontrollere. Hotellet har imidlertid godt trente badevakter og ivaretar sikkerheten i badelandets åpningstid på en god måte. Utenom badelandets åpningstid er imidlertid badelandet ubevoktet, og sperringene er ikke vanskelige å forsere. Den eneste form for kontroll utenom åpningstid er vekterpatruljer som sjekker området med ujevne mellomrom. En avtale med kommunen om bruk av garderobene medfører også at inngangen til badelandet er 15

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer