Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no."

Transkript

1 Generelle forretningsvilkår for Telenor (gjeldende fra ) NB: Telenors forretningsvilkår av blir erstattet av nye vilkår fra A Generelle bestemmelser 1 Gyldighetsområde Disse vilkårene gjelder for avtale om leveranse til sluttkunder i Norge av følgende tjenester fra Telenor ASA eller andre norske selskaper i Telenor-konsernet (i disse vilkårene kalt Telenor): Tilknytning til Telenors telenett. Elektroniske tjenester som til enhver tid inngår i Telenors produkt- og tjenesteportefølje, herunder trafikktjenester innen fasttelefoni, mobiltelefoni og Internett. Vilkårene består av generelle bestemmelser i del A, og særskilte bestemmelser for de ulike tjenestene i del B. Dessuten gjelder tilleggsvilkår for enkelte av Telenors øvrige tjenester og tjenester for spesielle kundegrupper. For nærmere informasjon om de enkelte tjenestene se produktinformasjon på telenor.no, eller kontakt Telenors kundeservice på telefon eller Vilkårene gjelder ikke for tjenester levert av Canal DigitalAS eller andre selskaper eid av Telenor Broadcast AS. Ved motstrid mellom nærværende vilkår og spesifikke avtalevilkår, skal de spesifikke avtalevilkårene ha forrang. Disse og de tjenestespesifikke vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye vilkår. 2 Parter Avtaleparter er Telenor og den som er registrert som kunde hos Telenor. 3 Kundens opplysningsplikt Når avtalen blir inngått, skal kunden gi følgende opplysninger til Telenor: Fysiske personer skal oppgi navn, fødselsdato/fødselsnummer og fakturaadresse. Juridiske personer skal oppgi navn, fakturaadresse og organisasjonsnummer, og kontaktperson må på forespørsel kunne dokumentere rett til å forplikte kunden. Hvis en kunde tar i bruk Telenors tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Telenors forretningsvilkår. Kunden skal snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet, til Telenor. Dersom Telenor ikke har korrekt adresse eller får forsendelser i retur, kan fortsatt leveranse av tjenestene stanse. 4 Overdragelse 4.1 Overdragelse internt i Telenor Telenor kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i avtaleforholdet mellom selskaper internt i konsernet, såfremt det ikke er urimelig for kunden. 4.2 Overdragelse fra kunden 1

2 Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Telenors alminnelige kundekrav. Før slik overdragelse må alle utestående forpliktelser i avtaleforholdet være betalt. Kunden må skriftlig informere Telenor om enhver overdragelse. Ved overdragelse påløper normalt etableringspris som ved nytegning av abonnement. Ved dødsfall kan abonnementet vederlagsfritt overføres til husstandsmedlem av avdøde. 5 Endring av telefonnummer / elektronisk kommunikasjonsadresse (e-postadresse) Det vil av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker kunne være nødvendig å endre det nummeret og/eller den kommunikasjonsadressen (herunder e-postadresse) som Telenor har tildelt kunden. Telenor vil varsle kunden om endringen i rimelig tid forut for endringen. Telenor er ikke ansvarlig for kostnader og tap kunden blir påført ved tildeling av nytt nummer og/eller kommunikasjonsadresse etter denne bestemmelsen. 6 Priser Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no. Kunden må betale faste, løpende priser på forskudd. 7 Kredittvurdering mv. Hvis kundeforholdet forutsetter kreditt fra Telenor, vil det normalt bli foretatt en kredittvurdering av kunden. Telenor kan fastsette en kredittgrense for de ulike tjenestene. Telenor kan kreve at kunden forskuddsbetaler tjenestene eller stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. Telenor kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt. Telenor kan på saklig grunnlag avslå å inngå kontrakt med kunden. 8 Taushetsplikt Telenor og de ansatte i Telenor har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende kundens bruk av tjenestene og om innholdet i kundens kommunikasjon. Telenor kan likevel utlevere slike opplysninger med kundens samtykke, eller gi dem til domstolene, politi, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Telenor er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. 9 Behandling av personopplysninger 9.1 Formålet Telenor behandler data om kunden som selskapet har mottatt, herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av tjenester. Telenor bruker personopplysningene til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av tjenestene samt til fakturering. Telenor vil også bruke opplysningene som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om Telenors tjenester og nødvendig informasjon relatert til kundens avtaleforhold. Telenor kan også sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens 2 b. 9.2 Utlevering Telenor er pålagt å utlevere informasjon om kunden til nummeropplysningsformål, herunder katalog. Telenor utleverer videre opplysning om navn, adresse og telefonnummer til tredjepart for adresseringsformål. Telenor utleverer data til leverandører for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens geografiske posisjon. Informasjon om hvor kunden befinner seg, blir verken lagret eller brukt til annet formål enn til levering av tjenesten som kunden har bestilt. 9.3 Reservasjon 2

3 Kunden kan reservere seg mot oppføring i katalog, utlevering til opplysningstjeneste og mot utlevering av navn, adresse og telefonnummer til tredjepart til adresseringsformål. Kunden kan også reservere seg mot markedsføring fra Telenor ved å kontakte Telenors kundeservice. Videre kan kunden reservere seg mot utlevering av data til leverandør for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens posisjon. 9.4 Innsyn Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om ham eller henne, jf. personopplysningslovens 18, og kan kreve at ufullstendige eller ukorrekte data blir rettet eller slettet. 9.5 Sletting Telenor sletter data når behovet for behandling ikke lenger er til stede, jf. pkt om formålet med databehandlingen, og i henhold til krav som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Dersom en faktura ikke er blitt betalt, eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Telenor oppbevare trafikkdata inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Når faktura er gjort opp, kan Telenor lagre totalbeløpet i tillegg til navn og adresse på kunden. 10 Tilknytning til utstyr i telenettet For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene og av Telenor. Kunden er selv ansvarlig for at utstyr som han eller noen han svarer for, kopler til nettet, tilfredsstiller de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Utstyr som er levert av Telenor, er Telenors eiendom med mindre annet følger av særlig avtale. Kunden må ikke leie ut eller på annen måte overlate Telenors utstyr til uvedkommende uten etter skriftlig aksept fra Telenor. 11 Kundens betalingsansvar Den som er registrert som kunde hos Telenor, er ansvarlig for å betale de ytelser Telenor leverer i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av ytelsene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Telenors side. Dersom kunden mener at faktura er feil, måkunden klage til Telenor innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Telenor, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må kunden varsle hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til. 12 Feil eller mangler ved tjenesten 12.1 Reklamasjon Før kunden melder feil til Telenor, må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr. Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor Telenors ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan Telenor kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Telenors feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Telenor melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den Avhjelp Telenor skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen Prisavslag 3

4 Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i telenettet eller ved tjenesten, kan kunden kreve prisavslag. Kunden vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten Erstatning Direkte tap Overfor forbrukere er Telenor ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Telenor godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Telenors kontroll, og som Telenor ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er Telenor bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Telenors side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen Indirekte tap Telenor er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Telenors side. Som indirekte tap regnes blant annet: 1. tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) 2. tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) 3. tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt. 4. tap som følge av ødelagte eller forringede data Telenors samlede ansvar Telenors samlede erstatningsansvar er begrenset til kr ,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Telenors side Særlig om installasjon og bruk av programvare Telenor er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare. For å unngå tap av data anbefaler Telenor at kunden tar sikkerhetskopi før installasjon og bruk av programvaren Heving Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Telenors side. 13 Kundens mislighold 13.1 Betalingsmislighold fra kunden Ved betalingsmislighold vil Telenor sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling Stenging Stenging ved betalingsmislighold 4

5 Hvis kunden ikke har betalt innen betalingsfristen som er angitt på faktura, kan Telenor stenge for kundens bruk av tjenesten. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt. Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte leveranse av samtlige tjenester, med mindre kunden gjør Telenor oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste. Ved overskridelse av avtalt kredittgrense, kan Telenor midlertidig stenge tjenesten og kreve at kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Selv om abonnementet er stengt for utgående samtaler, kan kunden normalt ringe nødtjenestene Stenging i andre tilfeller Telenor kan stenge kundens tilknytning til telenettet dersom kunden: 1. har oppgitt mangelfull eller ukorrekt kundeinformasjon; 2. benytter utstyr som ikke tilfredsstiller de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene, eller som ikke tilfredsstiller krav med hjemmel i lov om elektronisk kommunikasjon, kap. 8, om tillatt utstyr, innførsel, omsetning og bruk; 3. ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Telenor; 4. opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for teletjenester; 5. på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane; 6. eller på saklig grunnlag ikke finnes kredittverdig. Før Telenor iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern krever det, kan Telenor likevel stenge kundens tilknytning til telenettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Telenor i særlige tilfelle sperre for bruk av bestemte tjenester eller stenge tilknytningen til telenettet uten å varsle kunden. Når vilkårene for stenging av en tjeneste er oppfylt, kan Telenor stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold Gjenåpning Dersom leveranse av tjenester er stanset som følge av kundens mislighold, gjenopptar Telenor levering av tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen, er rettet. Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning Heving Telenor kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal Telenor, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet. 14 Oppsigelse 5

6 Kunden kan si opp avtaleforholdet helt eller delvis uten forutgående varsel. Hvis det er saklig grunn, kan Telenor si opp avtalen med en måneds varsel. Har kunden inngått avtale med Telenor om fast avtaleperiode (bindingsavtale), påløper et gebyr hvis kunden sier opp avtalen før avtaleperiodens utløp. 15 Ekstraordinære bruksrestriksjoner I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, streik eller lockout, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Telenor rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av tjenestene: avbrudd i tjenesten; begrensning av tjenestefasiliteter; og avskjæring av adgang til tjenestene for nye kunder. Telenor har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker. Telenor er uten ansvar for kostnader eller tap som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Telenor vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. 16. Endringer i priser og vilkår Telenor har rett til å foreta endringer i priser og i vilkår. Når endringer er av en viss betydning og til ugunst for kunden, skal Telenor varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft. Varslingskravet etter denne bestemmelsen gjelder kun i forbrukerforhold. Kunden kan vederlagsfritt si opp avtalen med Telenor hvis endringen er til ugunst for kunden. Prisendringer kan gjennomføres med kortere varsel hvis de skyldes økning i offentlige avgifter, endringer i valutakurs, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter, som for eksempel endringer i prisene fra underleverandører, som påvirker Telenors sluttbrukerpriser og som ligger utenfor Telenors kontroll. I slike tilfeller kan kunden ikke vederlagsfritt tre ut av en eventuell bindingsavtale i avtaleperioden. 17 Brukerklagenemd Forbrukerkunder og bedriftskunder med maksimum 10 årsverk kan klage på Telenors avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av Telenor. Se BKNs hjemmeside. 18 Tvister Tvister mellom kunden og Telenor skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Utenfor forbrukerforhold er Asker og Bærum tingrett verneting. B Spesielle bestemmelser for de ulike tjenestene 1. Telefontjenester knyttet til det faste telenettet 1 Abonnement Abonnementet gir tilgang til Telenors faste telefonnett i Norge og rett til bruk av den alminnelige telefontjenesten (PSTN og ISDN) og de tjenester som kunden har avtalt med Telenor. 6

7 2 Tilknytning til nettet Telenor sørger normalt for fremføring av tilknytningslinje til første telefonkontakt eller et annet tilknytningspunkt på den installasjonsadresse som kunden har oppgitt. Hvis det tidligere er montert tilknytningspunkt på adressen, benyttes dette. Dersom kunden er tilknyttet et privat elektronisk kommunikasjonsnett, sørger Telenor for fremføring av kundens tilknytningslinje frem til tilknytningspunktet for det private nettet. Hvis kunden ønsker en annen linje-/sambandsføring av tilknytningslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Telenor, kan Telenor kreve at kunden dekker merkostnadene. Hvis kunden ønsker en tilknytning som ikke omfattes av Telenors leveringsforpliktelser slik disse er nedfelt i avtale mellom Samferdselsdepartementet og Telenor samt lov om elektronisk kommunikasjon med forskrifter, kan Telenor kreve at kunden dekker merkostnadene for tilknytningen. Telenor plikter å informere kunden skriftlig om eventuelle krav til dekning av slike merkostnader. Kunden må sikre Telenor fri adkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har Telenor fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, over og gjennom kundens eiendom. Telenor skal informere kunden om slike inngrep, og kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som Telenor plasserer på kundens eiendom til bruk for hans tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig. 3 Forsinkelse ved levering av nytt abonnement Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom: Telenor ikke leverer nytt abonnement innen den frist som er avtalt mellom Kunden og Telenor; eller Telenor ikke flytter et eksisterende abonnement med tilknytning til det faste nettet innen den frist som er avtalt mellom kunden og Telenor; eller Telenors montør ikke møter til avtalt tid; og Telenor ikke kan godtgjøre at dette skyldes årsaker eller begivenheter utenfor Telenors kontroll. 4 Kompensasjon ved feil i telenettet Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil i telenettet, og Telenor ikke kan godtgjøre at feilen skyldes årsaker eller begivenheter utenfor Telenors kontroll, kan kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser. Kompensasjon etter denne bestemmelsen skal komme til fradrag i en eventuell erstatning. 5 Skade påført kundens eiendom Ved montering, installasjon og kabelføring plikter Telenor å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom og eiendeler for øvrig. Telenor plikter å erstatte skade utover det som er nødvendig for arbeidet, når skaden skyldes uaktsomhet fra Telenors side. 6 Skade påført Telenors utstyr Av hensyn til kundens tilknytning til telenettet, vil noe teknisk utstyr tilhørende Telenor kunne befinne seg hos kunden. Kunden plikter å erstatte skade på eller tap av slikt utstyr, når kunden eller en kunden har ansvar for, er ansvarlig for skaden eller tapet. Normal slitasje og forringelse av dette utstyret er Telenors ansvar. 7 Feilretting Telenor er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med første telefonkontakt eller annet tilknytningspunkt. Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne telenett og på teleutstyr tilknyttet 7

8 nettet. Hvis kunden ønsker at Telenor skal utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må kunden betale særskilt for dette. Hvis kundens tilknytning ikke er omfattet av Telenors leveringsforpliktelser slik disse er nedfelt i lov om elektronisk kommunikasjon med forskrifter og avtale mellom Samferdselsdepartementet og Telenor, kan Telenor kreve at kunden dekker kostnadene ved vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen. 8 Oppsigelse Fra gjelder følgende: Kunden kan si opp avtaleforholdet med én måneds varsel. Oppsigelsestiden regnes fra den første dag i den påfølgende måneden. 2. Mobiltelefontjenester 1 Abonnement Avtale om levering av mobiltelefontjenester gir tilgang til Telenors mobiltelefonnett i Norge og i andre nett hvor Telenor har avtale om slik bruk, og rett til bruk av de tjenester som kunden har avtalt med Telenor. 2 Bruk av mobilt utstyr Kunden plikter å følge gjeldende lovgivning og regler for bruk og håndtering av mobilt teleutstyr samt å respektere særlige bruksforbud. 3 Bruk av abonnement i utlandet Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Når kunden bruker abonnementet i utlandet, krever Telenor inn betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Mottak av innkommende samtaler blir taksert. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av Telenors prisliste. 4 Særskilt for SIM-kort Abonnementsinformasjon lagres på et eget kort (SIM-kort). Telenor aktiverer kortet når abonnementet er godkjent. SIM-kortet er Telenors eiendom. Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får kortet i hende, og at det ikke gjøres inngrep i kortet. Kunden er etter mottagelsen ansvarlig for tap av, eller skade på, SIM-kortet. Til kortet hører to personlige koder: PIN- og PUK-kode. Kunden skal oppbevare kodene atskilt fra SIM-kortet og påse at kodene ikke blir kjent for andre. Får kunden kjennskap til, eller mistanke om, at andre har fått tilgang til de personlige kodene, skal kunden straks endre PIN-koden. 5 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr Får kunden kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon og/eller SIM-kort er kommet på avveie, skal kunden straks underrette Telenors kundeservice. Telenor vil da vederlagsfritt sperre for videre bruk. Tjenesten vil være sperret til kunden gir melding om gjenåpning. Selv om tjenesten er sperret, vil det påløpe vanlig faste løpende priser så lenge tjenesten ikke er oppsagt. 6 Ansvar ved tap, tyveri mv. 8

9 Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet før meldingstidspunktet. For forbrukere er ansvaret begrenset til kr1000. Dersom tapet skyldes grov uaktsomhet, er forbrukeren likevel ansvarlig for inntil kr Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding innen rimelig tid etter tap av mobiltelefonen eller SIM-kortet, er ansvaret ubegrenset. Telenor er ansvarlig for all bruk av mobiltelefonen eller SIMkortet som finner sted etter meldingstidspunktet, med mindre kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. 7 Viruskontroll, brannmur og filter Ved oppkopling til Internett med mobiltelefon, er kunden selv ansvarlig for å ha en tilfredsstillende viruskontroll og brannmur. Bevisst spredning av virus og annen skadelig programvare regnes som vesentlig mislighold. Se for øvrig del B 3 pkt Internettjenester 1 Internettabonnement Vilkårene gjelder for leveranse av Telenors forskjellige typer internettabonnement. Internettabonnementet gir oppkoplingsmulighet til Internett. Internettjenesten gir også mulighet til å sende og motta elektronisk post til personer og virksomheter. Hvis tjenesten skal benyttes til kommersielt formål, må kunden inngå spesifikk bedriftsavtale. Tjenesten medfører at kundens navn og/eller e-postadresse vil, eller kan bli gjort, tilgjengelig for andre gjennom søkeverktøy, elektroniske kataloger eller lignende. Kunden kan reservere seg mot dette. 2 Brukernavn og passord Kunden får tildelt brukernavn og passord som må benyttes for å få tilgang til tjenestene. Kunden kan endre passord ved å følge beskrivelse angitt på online.no. Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at ingen andre enn kunden har tilgang til det. Kunden skal endre sitt passord umiddelbart ved mistanke om at andre har fått kjennskap til det. Ved tap av passord kan kunden henvende seg til Telenors kundeservice for å få nytt passord. 3 Registrering av aktivitet og utlevering Telenors registrering av kundens aktivitet på nettet finner sted i tråd med personopplysningsforskriftens 7-11 om aktivitetslogg i edb-system eller datanett og brukes kun til det formål som følger gjeldende lovgivning. 4 Installasjon mv. Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte tjenestene. 5 Ansvarsbegrensning Tjenestene er basert på at kunden selv sørger for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Telenor utøver ingen kontroll over de data som kunden sender eller mottar ved bruk av tjenestene, og har heller intet ansvar for dem. Telenor har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av kundens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende. Telenor kan heller ikke holdes ansvarlig dersom brukere av tjenestene, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør normal informasjonsflyt. 6 Viruskontroll, brannmur og filter 9

10 Kunden er selv ansvarlig for å ha en tilfredsstillende viruskontroll og brannmur. Bevisst spredning av virus og annen skadelig programvare regnes som vesentlig mislighold, jf. pkt. 13. Telenors Surfefilter er inkludert i privatkundens internettjeneste. Telenor kan imidlertid ikke sikre at kunden unngår å bli koblet opp mot uønskede anropsnummer. Telenor er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som følge av at kunden er blitt koblet opp mot et uønsket anropsnummer. For privatkunder inkluderer tjenesten et spamfilter. Spamfilter innebærer at e-post kan bli stanset og slettet uten å komme frem til kunden. Telenor garanterer imidlertid ikke at all e-post som inneholder spam eller virus, blir slettet gjennom dette filteret. Ytterligere filtrering av e-post er kundens ansvar. Telenor har, i samarbeid med KRIPOS, utarbeidet filter som skal hindre tilgang til og nedlasting og distribusjon av barnepornografi. Telenor tar intet ansvar for at det allikevel vil være mulig å skaffe tilgang til slikt materiell. Telenor lagrer ikke informasjon om kundens datasøk, med mindre dette blir krevd av myndighetene i overensstemmelse med norsk lov. 7 Lagring av e-post Maksimal lagringsplass i kundens e-postkasse er spesifisert på online.no. Kunden vil automatisk bli varslet når den tilgjengelige lagringsplassen nærmer seg kapasitetsgrensen. Kunden er selv ansvarlig for å slette gamle e- postmeldinger for å sikre ledig kapasitet. All e-post som sendes kunden etter at kapasitetsgrensen er nådd, blir returnert avsender med informasjon om hvorfor e-posten ikke ble levert. Telenor forbeholder seg retten til å nekte, eventuelt fjerne, e-postadresser som er sjenerende eller støtende. 8 Sletting av materiale Telenor kan slette materiale som er i strid med bestemmelsene om hjemmesider, datasnoking, skikk og bruk, sjikane eller som på annet vis innebærer et misbruk av tjenestene. 9 Hjemmesider Kunden kan opprette egen hjemmeside på Telenors servere. Det er informasjon om maksimal størrelse på hjemmesiden for ulike tjenestekategorier på online.no. 10 Datasnoking Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som tjenestene gir tilgang til, ved gjetning av passord eller på annen måte uberettiget å tilegne seg informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres datatrafikk. 11 Skikk og bruk Kunden plikter å følge regler om skikk og bruk som gjelder for bruk av Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenestene til e-postbombing eller annen form for irregulær e-postutsending. 12 Videresalg m.m. Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. 13 Stenging/nedkobling Ved vesentlige brudd på nærværende vilkår har Telenor rett til å stenge/koble ned kundens tilgang til Internett. 10

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Brukeravtale. Vilkårene gjelder fra januar 2017 og inntil de blir avløst av nye. Se punkt 23.

Brukeravtale. Vilkårene gjelder fra januar 2017 og inntil de blir avløst av nye. Se punkt 23. Brukeravtale 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene, heretter Brukeravtalen gjelder for avtale om leveranse av elektrisk kraft, service, drift og administrasjon av ladesystemer

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.0 20.04.2009 09/161 Kontoradresse: Postadresse: Telefon

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013)

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS 1. Generelt Nærværende vilkår gjelder mellom Agder Breiband AS (her etter kalt Agder Breiband) og den som er registrert som kunde

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: 21 05 24 00 Faks: 21 05 24 10 E-post: support@primafon.no NO 993 826 197 MVA www.primafon.no Abonnementsvilkår for Primafon AS (gjeldende fra 1. april 2017) DEL

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

D. Endring av e-postaddresse og telefonnummer

D. Endring av e-postaddresse og telefonnummer Avtalevilkår for privatabonnement Generelle avtalevilkår og abonnementsvilkår for PepCall AS (PepCall), Org.Nr. 814 499 022. Gjeldende fra 1. januar, 2015. Vilkårene beskrevet gjelder PepCalls leveranse

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Abonnement xdsl: 384/384Kbit/s, 1 IP adresse 704/704Kbit/s, 1 IP adresse 1024/1024Kbit/s, 1 IP adresse 2048/2048Kbit/s, 1 IP adresse

Detaljer

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder)

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer