BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR"

Transkript

1 BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

2 VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET ER VIKTIG Å GI RIKTIG MELDING PÅ NØDTELEFONEN: HVEM som ringer (ditt navn) HVA som har skjedd, antall skadde, hvilke skader HVOR, nøyaktig angivelse av stedet for ulykken FÅ MELDINGEN BEKREFTET! Opplys dessuten om: FASTKLEMTE personer, BRANNFARE, EKSPLOSJONSFARE, LEKKASJER av bl.a. bensin / olje eller kjemikalier, FARE fordi elektriske kable har falt ned. FØRSTEHJELP VED ULYKKER ENKLE GRUNNREGLER: - Sørg for frie luftveien (puster pasienten) - Stans større blødninger - Varsle medisinsk nødsenral Forebygge sirkulasjonssvikt DE FØRSTE VIKTIGE MINUTTENE: Undersøkelsen: - Reagerer personen? - Hvis ja, overvåk. Eventuell varsling. Ring Hvis nei, undersøk om personen puster. Hvis pust, sørg for frie luftveier - Hvis personen ikke puster, start hjerte-lunge-redning (30 brystkompresjoner - 2 innblåsinger) Hvis personen ikke reagerer, men puster (bevisstløs) - Bruk sideleie - Bøy hodet bakover for å holde luftveiene åpne. Fjern blod / oppkast fra munnen. Kontroller pust! - Tilkall hjelp. Ring Hold kontinuerlig øye med pasienten! LÆR DEG FØRSTEHJELP!

3 HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 3. utgave 2013 i-bok.no LSI Side 1

4 HMS - Bruk av arbeidsutstyr Forord Læreboka er spesielt utarbeidet for grunnleggende sikkerhetsopplæring av personer som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre fare ved bruk, og retter seg mot: - Alle som bruker arbeidsutstyr - Kranførere - Truckførere - Maskinførere - Anhukere og signalgivere Innholdet er tilpasset opplæringskravene beskrevet i opplæringsplaner for Sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1.1 fastsatt av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Boka vil også være et svært nyttig oppslagsverk for: - HMS-ansvarlige og ledere i bedrifter med aktuelt arbeidsutstyr - Sakkyndige virksomheter - Forhandlere av ulike typer arbeidsutstyr NB! I de tilfeller hvor bokas anvisninger for bruk og regler avviker fra det som produsent har angitt i sine bruksanvisninger, gjelder alltid produsentens anvisninger. Faglige spørsmål og henvendelser om boka kan gjøres til: Lifting & Safety International A.S Tlf: E-post: i-bok.no LSI Side 5

5 Arbeidstilsynet 1. janaur 2013, ble 47 forskrifter erstattet av 6 nye arbeidsmiljøforskrifter, som med noen begrensninger også gjelder for petroleumsaktivitet til havs og på landanlegg. Andre publikasjoner fra Arbeidstilsynet: I tillegg til forskrifter utarbeider også arbeidstilsynet publikasjoner i form av veiledninger og orienteringer som er tilgjengelige under Publikasjoner på Petroleumstilsynet - PTIL PTIL har tilsynsansvaret for petroleums-aktiviteten, som også omfattes av følgende sentrale forskriftene med veiledninger. Logo_ tilsynet_mod1 Forskrifter Petroleum 2013 Europeiske og internasjonale standarder ISO-Internasjonale, EN-europeiske og NS-Norske standarder for bl.a konstruksjon, sikkerhetsutstyr og sikkerhet ved bruk av arbeidsutstyr utarbeides fortløpende. Aktuelle standarder om risikovurdering er: NS 5814:2008 Krav til risikovurdering og NS 5815:2006 Risikovurdering av anleggsarbeid i-bok.no NS 5815 LSI Norsok Standarder Petroleumsindustrien har utarbeidet egne bransjestandarder som PTIL viser til. Eks.: NORSOK R-003N Sikker bruk av løfteutstyr - Offshore NORSOK R-005N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK R-002 Lifting equipment Standarden gjelder tekniske krav til løfteutstyr Side 31

6 0010_Forskrifter_Bok1.1 Aktuelle lover / forskrifter / standarder er: 4.1 Arbeidsmiljøloven - AML 4.2 Forskrift om Internkontroll - IK (Internkontrollforskriften) Best. nr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR Nr Best. nr Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler FOR Nr Best. nr. 702 (Arbeidsplassforskriften) 4.5 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav FOR Nr Best. nr. 703 (Utførelse av arbeid) 4.6 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer FOR Nr Best.nr. 704 (Tiltaks- og grenseverdier) 4.7 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner FOR Nr Best. nr. 705 (Produsentforskriften) 4.8 Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område FOR Nr Best. nr. 706 (Administrative ordninger) 4.9 Forskrift om Maskiner (Maskinforskriften) Best. nr Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) Best. nr Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Best. nr. 589 Side 32 LSI

7 4.3 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR nr 1355 Best. nr. 701 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Utdrag fra kapitler og aktuelle paragrafer. Formålet med forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger Forskriften stiller gjennomgående krav. «Gjennomgående» betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter og forskriften er derfor helt sentral for alt HMS-arbeid. Forskriften har bestemmelser som arbeidsgivere må ta stilling til før virksomheten starter en aktivitet, og mens den pågår. i-bok.no 701_Organisering_ledelse 0085_opplæring_3 5060_Aukra LSI Forskriften har blant annet bestemmelser om: arbeidstakeres medvirkning kartlegging og risikovurdering planlegging og tilrettelegging opplæring informasjon til arbeidstakere arbeidsinstrukser arbeid av barn og unge bedriftshelsetjeneste meldeplikt og helseovervåkning, bruk av personlig verneutstyr For enkelte områder viser forskriften til tilleggskrav i forskrift om utførelse av arbeid nr 1357, og angir hvor kravene finnes. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1-2. Virkeområde Forskriften gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller deres representanter. Unntak for petroleumsvirksomhet Forskriftens kapitler 7 (Risikovurdering), 8 (Opplæring) og 9 (Informasjon) gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften 6 bokstav e. Forskriftens kapittel 12 (Barn og ungdoom) gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs Hvem forskriften retter seg mot Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Side 45

8 2279_Truck 0152 Løfteredskap 1-4. Definisjoner 1) Med arbeidsplass menes ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord hvor det utføres arbeid av fast eller midlertidig karakter. 2) Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelse av arbeid. 4) Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering og demontering, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold. 5) bygge- og anleggsvirksomhet: - oppføring av bygninger - innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid - montering og demontering av prefabrikkerte elementer - riving, demontering, ombygging og istandsetting - sanering og vedlikehold - alminnelig anleggsvirksomhet - graving, sprenging og annet grunnarbeid - annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. 2739_Graving 3144_Signaler Signalskjema v-4.4 6) Med hånd- og armsignal menes bevegelser eller innstillinger av armer eller hender, i kodet form, for å veilede personer som utfører arbeid som kan medføre fare for arbeidstakere. 9) Med personlig verneutstyr menes alt utstyr inkludert tilbehør til utstyret, som bæres eller holdes av arbeidstaker for å verne arbeidstaker mot en eller flere farer som kan true vedkommendes sikkerhet og helse under arbeidet. 10) Med risiko menes en funksjon av sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe og konsekvensen for arbeidstakernes liv eller helse. 11) Med sikkerhetsskilting og signalgivning menes anvendelse av skilt, farge, lyssignal, lydsignal, muntlig anvisning eller et hånd- og armsignal som henviser til en bestemt gjenstand, virksomhet eller situasjon og som gir opplysninger eller instruksjoner om hvordan personer skal forholde seg i forskjellige situasjoner av hensyn til sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Side 46 LSI

9 1-5. Dispensasjon Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner, det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig, og det ikke strider mot EØS-avtalen ver4_ny 1-6. Petroleumstilsynet Det som i denne forskriften er bestemt om Arbeidstilsynet skal gjelde tilsvarende for Petroleumstilsynet på sitt forvaltningsområde. Kapittel 2. Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter 2-1. Arbeidstakernes medvirkning Planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2364_Verneombud 2-2. Verneombudets oppgaver og medvirkning Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens 6-2 og forskriften her Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte. Kapittel 3. Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg 3-1. Inndeling i verneområder Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. i-bok.no 2428_hms LSI 3-2. Valg av verneombud Verneombudene skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Verneombudene velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Grupper av arbeidstakere som arbeider på flere verneområder, kan velge egne verneombud for områder som ikke dekkes av andre verneombud. Side 47

10 I samsvar med AML skal virksomhet med mer enn ett verneombud ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Arbeidstilsynets publikasjon Du er valgt til verneombud best.nr. 437, og Orientering om vernetjenesten best. nr. 383, gir utfyllende informasjon om ordningen med verneombud og vernetjeneste i bedriftene. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (forts.) 3-4. Verneombudenes funksjonstid Verneombudene velges for to år av gangen. 437_verneombud 3-7. Arbeidsmiljøutvalg I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, jf. arbeidsmiljøloven Flere arbeidsmiljøutvalg i samme virksomhet I virksomheter med flere atskilte driftsenheter, kan arbeidsmiljøutvalget vedta at det skal velges lokale arbeidsmiljøutvalg for hver driftsenhet. 383_Vernetjenesten Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven 6-5 (1) Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Side 48 LSI 2361_HMS

11 0477 Risikovurdering_stopp 0429_Truck Kapittel 7. Risikovurdering 7-1.Gjennomgående krav til risikovurdering Den som forskriften retter seg mot, jf. 1-3, (Arbeidsgiver) skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet. Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12. På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes. Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten. Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurdering skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt _HMS Kapittel 8. Opplæring 8-1. Gjennomgående krav til opplæring Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette. Side 52 LSI

12 I opplæringen av personer under 18 år, skal det tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet. Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig. Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår. i-bok.no 7595 FJS 0726_Kontroll 0394_Vestkran 0128_Radio LSI 8-2. Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring Arbeidsgiver skal sørge for opplæring i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: - arbeid med kjemikalier, jf. kapittel 3, - arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. kapittel 10, (Krav til bruk av arbeidsutstyr) - vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. kapittel 12, - bygging av stillaser, jf. kapittel 17, - sikkerhetsskilting og signalgivning, jf.kapittel ergonomisk belastende arbeid, jf. kapittel 23, Kapittel 9. Informasjon til arbeidstakerne 9-1. Gjennomgående krav om informasjon til arbeidstakerne Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter får løpende informasjon om risikofaktorer i tilknytning til arbeidet og hvordan disse kan unngås. Informasjon skal være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker Tilleggskrav om informasjon til arbeidstakerne Arbeidsgiver skal sørge for informasjon i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: - arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. kapittel 10, (Krav til bruk av arbeidsutstyr) - sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. kapittel 22, - ergonomisk belastende arbeid, jf. kapittel 23. Side 53

13 Kapittel 10. Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift Planlegging og tilrettelegging av arbeidet Arbeidsgiver skal planlegge arbeidet og kontrolltiltak slik at arbeidet kan utføres sikkert og helsemessig forsvarlig. 2070_Ledelse a) Det skal iverksettes tiltak for å fjerne eller motvirke risikofaktorer. Tiltak for å redusere eksponering for risikofaktorer skal gjøres ved kilden så langt det er mulig. b) Kollektive vernetiltak skal prioriteres framfor personlige vernetiltak. c) Ved planlegging og tilrettelegging av arbeidet skal det tas hensyn til arbeidstakernes individuelle forutsetninger og behovet for variasjon i arbeidsoppgaver. Arbeidet skal tilrettelegges for den enkelte arbeidstaker slik at uheldige belastninger om mulig unngås. f) Ergonomiske prinsipper skal legges til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpassing til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr. h) Det skal treffes tiltak for å verne de arbeidstakerne som har adgang til faresoner. 2577_Hms i) Det skal sørges for sikker atkomst der arbeidet er vanskelig tilgjengelig. Ved arbeid i høyden skal det om nødvendig tilrettelegges med arbeidsplattform eller stillas Krav til valg av arbeidsutstyr Arbeidsgiver skal påse at arbeidsutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse ved bruken av dem, jf. forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsutstyret skal kunne brukes og vedlikeholdes uten fare for skade på liv eller helse for den som utfører arbeidet. 0285_Hms Når det ikke er mulig å sikre fullt ut at Side 54 LSI

14 8355_Vedlikehold arbeidsutstyr kan brukes uten fare for skade på liv eller helse, skal arbeidsgiveren treffe tiltak for å begrense farene mest mulig Krav om systematisk kontroll og vedlikehold Arbeidsutstyr og anlegg som er i bruk, skal underlegges regelmessig kontroll og vedlikehold slik at det er samsvar med bestemmelsene i forskrift om utførelse av arbeid, jf første ledd. (og kapittel 12. Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg) Når det er nødvendig, skal det utarbeides rutiner for kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg før bruk Krav om sikkerhetsskilting og signalgivning Arbeidsgiver skal vurdere farlige forhold i virksomheten med sikte på å sørge for sikkerhetsskilting og signalgivning der hvor farene ikke kan unngås ved andre tiltak. Dersom virkningen er den samme, kan det velges mellom: - lyssignal, lydsignaler eller muntlige anvisninger, - hånd- og armsignaler eller muntlige anvisninger, - en varselfarge eller sikkerhetsskilting for å angi steder hvor det er en hindring eller høydeforskjell. i-bok.no 0554_Anhuker 7665_instruks LSI Signaler som kan brukes sammen: - lyssignaler og lydsignaler, - lyssignaler og muntlige anvisninger, - hånd- og armsignaler og muntlige anvisninger. Kapittel 11. Arbeidsinstruks Gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Dersom utførelse av arbeid kan medføre særlig fare for skade på liv eller helse, skal arbeidsgiveren sørge for å utferdige skriftlig arbeidsinstruks for å sikre at: a) arbeidet kan utføres på en fullt forsvarlig måte, Side 55

15 b) utførelsen av arbeid eller bruken av arbeidsutstyr begrenses til de personer som har gjennomgått nødvendig opplæring, c) de personer som skal utføre reparasjoner, ombygging eller vedlikehold, er spesielt utpekt til å utføre slikt arbeid, og 2465_HMS 0039 Stillas d) arbeidsutstyr som skal repareres, ikke tas i bruk dersom feilen, slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk Tilleggskrav om arbeidsinstruks Det skal alltid foreligge skriftlig arbeidsinstruks i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: - montering og bruk av stillas, jf. kapittel 17, - manuell høytrykkspyling med trykk over 250 bar, jf. kapittel bergarbeid, jf. kapittel 27, Kapittel 12. Arbeid av barn og ungdom Risikovurdering og særlig tilpassede tiltak for arbeidstakere under 18 år Når personer under 18 år skal nyttes i arbeidet, skal arbeidsgiver foreta en vurdering av den risiko de utsettes for. Risikovurderingen skal utføres før personer under 18 år tiltrer arbeidet og gjentas hver gang det skjer vesentlige endringer i arbeidsvilkårene. Risikovurderingen skal særlig ta utgangspunkt i: a) arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning, b) innretning, valg og bruk av arbeidsutstyr og maskiner, samt måten de håndteres på, g) barns og unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon. Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og utvikling til personer under 18 år. Det skal tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet. Side 56 LSI 2293 Risikovurdering

16 1780_Hms Begrensninger i arbeid av barn og ungdom Personer under 18 år skal ikke utføre arbeid som d) innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring, opplæring eller øvelse Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade Personer under 18 år skal ikke utføre følgende typer arbeid: (utdrag) s) arbeid med kraner og løfte- og stablevogner for gods som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid 10-3, t) arbeid med masseforflytningsmaskiner, u) arbeid med spikerpistoler, v) arbeid med boltpistoler, 2795_gravemaskin w) arbeid med væskestråleutstyr med arbeidstrykk over eller lik 250 bar (25 MPa) Unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i 12-6 bokstav s til w, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene om sikkerhetsopplæring i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt 16 år og opplæring skjer under skolens kyndige veiledning. i-bok.no 2645_Ungdom LSI Når ungdom settes til arbeid som nevnt i første, annet og tredje ledd, skal arbeidsgiver organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkeltes arbeidslivserfaring og modenhet, og ellers iverksette de tiltak som er nødvendige for å ivareta deres sikkerhet, helse og utvikling. Side 57

17 Arbeidsgiver skal sørge for at ungdom som settes til slikt arbeid, er underlagt tilsyn i nødvendig utstrekning av en erfaren og kompetent person. 0037_Hms Krav om informasjon Arbeidsgiver skal sørge for at personer under 18 år, deres foreldre eller andre foresatte, informeres om eventuell risiko som er forbundet med arbeidet og om alle tiltak som iverksettes for å ivareta de unges sikkerhet og helse Krav om medvirkning fra verneombudet når arbeidstaker er under 18 år Arbeidsgiver skal ta verneombudet med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeid som skal utføres av personer under 18 år. Ved virksomheter hvor det ikke er verneombud, skal arbeidstakernes representant tas med på råd. 5558_Verneombud Kapittel 15. Bruk av personlig verneutstyr Gjennomgående krav om bruk av personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker hvis risiko for skade på liv eller helse hos arbeidstaker ikke kan unngås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen, ved endringer av arbeidsmetoder eller ved endringer av arbeidsprosesser. Arbeidsgiver skal påse at personlig verneutstyr brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås på annen måte Krav til personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som stilles til rådighet for arbeidstaker, oppfyller kravene gitt i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, og dermed er merket med CE-merket. 0366_HMS Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern. Side 58 LSI

18 Arbeidsgiver skal særlig påse at personlig verneutstyr - ikke medfører økt risiko ved bruk - passer eller kan tilpasses arbeidstaker - er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold - at verneutstyret ikke lett antennes eller smelter der det foreligger slik risiko. Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes. 0290_HMS Krav til vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand. Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer, skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne. NB! Fallsikringsutstyr er underlagt periodisk kontroll minst hver 12. mnd. av kvalifisert personell, godkjent av produsenten. 0314_HMS Krav til informasjon om personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av det. Kapittel 16. Avsluttende bestemmelser Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19. i-bok.no LSI Side 59

19 4.3.1 Tilleggsinformasjon til forskriften, om bruk av personlig verneutstyr PVU - er en vanlig forkortelse for Personlig Verne Utstyr. Personlig verneutstyr omfatter ulike former for verneutstyr som kan inndeles i følgende hovedgrupper: 0028 Hjelm 0048 Øye-Hørselvern FOT- OG BEINVERN HODEVERN HUDBESKYTTELSE HØRSELVERN HÅND- OG ARMVERN VERN AV HELE KROPPEN ØYEVERN ÅNDEDRETTSVERN KOMBINASJONSVERN (kombinasjoner av enkeltvern som utgjør et helt sammensatt persolig verneutstyr) Manglende bruk av verneutstyr er en medvirkende årsak til mange skader og ulykker i forbindelse med bruk av ulike typer arbeidsutstyr. Når bedrifter gjennomfører risikovurdering av de arbeidsoppgavene som ansatte gjennomfører, skal behovet for personlig verneutstyr bli vurdert. Hva som skal benyttes vil fremgå av arbeidsrutiner eller instrukser Håndvern Unnlatelse av å bruke påbudt verneutstyr kan få økonomiske konsekvenser både for bedriften og den ansatte dersom skade eller ulykke oppstår. Yrkesskadeforsikringen kan bli avkortet, og bedriften kan bli ilagt bøter Fotvern Side 60 LSI

20 4.3.2 Valg av verneutstyr Det viktigste er å sjekke at verneutstyret beskytter mot den aktuelle risikoen, og at produktet er CE-merket. Dette innebærer en grundig vurdering av utstyrets funksjoner, utforming og synbare materialer, merking og tilhørende opplysninger i produsentens bruksanvisning. Bruksanvisningen skal alltid foreligge med norsk tekst. 1414_fallblokk 0949_Hjelm Levetid på vernehjelm Plastmaterialet i vernehjelmer som brukes utendørs svekkes gradvis av ultrafiolett stråling. Til slutt gir hjelmen ikke lenger fullgod beskyttelse, og dermed kan det være fare for personskade. Enkelte produsenter av vernhjelmer kan nå levere disse med UV/-levetidsindikator som reagerer ved langvarig påvirkning av sollys. Når UV-indikatoren mister all farge skal hjelmen kastes. Klistremerker som brukes på hjelm skal ha lim som ikke svekker hjelmens egenskaper Hvilket personlig verneutstyr er aktuelt å bruke? Innen bygg og anlegg og i ulike industribedrifter, er det vanlig å bruke hjelm, vernesko og arbeidshansker som obligatorisk verneutstyr. Avhengig av de ulike arbeidssituasjonene vil det også kunne være aktuelt å bruke hørselvern og øyevern. Ved enkelte monteringsarbeider, vil det være nødvendig å bruke ulike typer fallforhindrende, og / eller fallsikringsutstyr, for å kunne utføre monteringsarbeidet på en sikker måte. i-bok.no 2053_Skilt LSI Side 61

21 4.3.5 Synlighetsbekledning I miljøer der det er viktig at andre blir oppmerksom på personers tilstedeværelse, skal personellet være godt synlig på arbeidsplassen. I offshore og bygg og anlegg er det vanlig at det i SHA og HMS instrukser er satt krav til synlighetsbekledning Ansvar Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instruks fra arbeidsgiver. 1779_verneutstyr Når skal verneutstyr brukes? Når gode arbeids- og sikkerhetsrutiner er etablert og fulgt opp, og maskiner er sikret med verneinnretninger, vil det fortsatt finnes mange arbeidsoppgaver med en viss skaderisiko. Her kommer det personlige verneutstyret inn. Det skal gi nødvendig beskyttelse selv om uhellet er ute og andre vernetiltak svikter. Arbeidstilsynets skadestatistikker viser at sikkerheten på norske arbeidsplasser ikke er god nok. 5504_Verneutstyr Mange av ulykkeshendelsene kunne vært unngått - enten med bedre rutiner og systemer, eller med bedre vedlikehold av verneinnretninger, nødstopp, bremser og annet sikkerhetsutstyr på maskiner og verktøy. Samtidig vet vi at ulykker skjer, selv der hvor det ikke er noe å sette fingeren på. I slike tilfeller er det avgjørende at du har verneutstyr på deg, og ikke minst, at utstyret gir det vernet du faktisk trenger. 2399_fallsikring Side 62 LSI

22 4.4 Forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) FOR nr 1356 Best. nr. 702 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Utdrag fra kapitler og aktuelle paragrafer. En forutsetning for trygge arbeidsforhold er at de fysiske kravene til arbeidsplassen er oppfylt, og disse kravene er samlet i arbeidsplassforskriften. Forskriften omfatter blant annet: - bygningstekniske krav til arbeidslokaler, - utendørs arbeidsplasser, - atkomst, - oppbevaringssteder og - personalrom. Kravene er relevante for de fleste virksomheter. 702_Arbeidsplassforskriften 2066_Sperring I tillegg til de kravene som er aktuelle for alle, setter forskriften også krav til utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser med særskilt risiko: sikkerhetsutrustning (alarm/varsling, rømning/ redning, brannforebygging) skilting og merking sikring av farlige arbeidsplasser (ved fare for fall, ras, vanninnstrømming, påkjørsel m.m.) sikring av arbeidsplasser med kjemikalier eller biologiske faktorer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for alle faste og midlertidige arbeidsplasser, atkomstveier og for nye og eksisterende arbeidslokaler. Unntak for petroleumsvirksomhet Forskriftens 2-10 (Dagslys og utsyn) og kapittel 9 (Gebyr byggesak) gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften 6 bokstav e. Forskriftens 2-22, 2-23 (Rekkverk) og 6-5 (Sikring mot fall) gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs. i-bok.no 0180_Radio LSI Side 63

23 0029 Påbud hjelm 2296_industri 1571_Volvo 1-4. Definisjoner 2) arbeidsplass: ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord hvor det utføres arbeid av fast eller midlertidige karakter 5) atkomstvei: atkomstvei omfatter veier, trapper, korridorer, heis mv. som benyttes av arbeidstakere for å komme seg til arbeidsplasser eller mellom arbeidsplasser og personalrom 12) sikkerhetsskilting: skilt som med form, symboler, farger og eventuelt tekst gir opplysninger og instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til forskjellige situasjoner med hensyn til sikkerhet eller helse. 15) varselfarger: farger som har en bestemt betydning og som varsler om farlige forhold. Kapittel 2. Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler 2-1. Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse. Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen er stabil Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier Lasteramper, kaier og lasteplasser, herunder varemottak, skal være dimensjonert for den last som skal transporteres og det utstyret som benyttes for transport og håndtering av last. Opplysninger om tillatt belastning skal være synlig og lett forståelig Rømningsveier og nødutganger Rømningsveier og dører som er plassert i rømningsveier, skal være tilstrekkelig merket. 2430_Skilt Side 64 LSI

24 0477_HMS Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser Utendørs arbeidsplasser skal så langt det er mulig være innrettet slik at arbeidstakerne: a) er beskyttet mot ugunstige værforhold, b) er vernet mot fallende gjenstander, c) ikke blir utsatt for skadelig støy, gass, damp eller støv, d) raskt kan forlate arbeidsplassen ved fare eller raskt kan reddes, e) ikke kan gli eller falle. Kapittel 5. Skilting og merking Se også Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 10-5 Krav om sikkerhetsskilting Krav til sikkerhetsskilting Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger Sikkerhetsskilting ved trafikk på arbeidsområde Når trafikk inne på et arbeidsområde kan medføre fare for sikkerheten, skal arbeidsgiver sørge for å sette opp de skilter som er nødvendige Varselfarger for skilt Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell: Varselfarge Betydning eller formål Instrukser og opplysninger i-bok.no RØD GUL eller oransje BLÅ GRØNN LSI Forbudskilt Alarmskilt Brannvernskilt Fareskilt Påbudskilt Nødskilt Nødutgangsskilt Førstehjelpskilt Ingen fare Farlig adferd Stopp Avstengning Nødstoppinnretning Evakuer Identifisering og plassering Vær forsiktig Ta forholdsregler Undersøk Spesiell adferd eller handlemåte Påbud om bruk av personlig verneutstyr Lokaler dører, utganger, veier, utstyr Tilbake til normaltilstand Side 65

25 5-4. Bestemmelser om bruk av sikkerhetsskilt og signaler 7069_Skilt Bruk av sikkerhetsskilt og signaler skal planlegges slik at: a) Annen skilting eller andre lys- eller lydkilder ikke plasseres slik at det kan påvirke synligheten eller hørbarheten på de skilter eller signaler som kreves etter denne forskriften. m) Dersom berørte arbeidstakeres hørsel eller syn hemmes, f.eks. som følge av bruk av personlig verneutstyr, treffes det tiltak for å utfylle eller erstatte den aktuelle skiltingen. 5679_Verneutstyr 5-7. Sikkerhetsskilter som skal brukes Se eksempler på skilt fra skiltgruppene: 1. Forbudsskilt 2. Fareskilt 3. Påbudsskilt 4. Nødskilt 5. Brannvernskilt Forbudsskilt Fareskilt Paabudsskilt Nodskilt brannvern Side 66 LSI

26 KOMPLETT OPPLÆRINGSMATERIELL INSTRUKTØR MATERIELL Instruktør CD / USB-kort til bøkene inneholder: - Powerpoint til hvert kapittel med animasjoner av alle bilder og tekst. - PDF av komplett bok med søkbar tekst og høyoppløste bilder. Egne notater, dokumenter/bilder kan lagres som kobling til PDF-filen. - JPG-bilder og illustrasjoner ligger i egen mappe for bruk i presentasjoner for undervisning. - Øvingsoppgaver i PDF som kan besvares elektronisk med Adobe Reader - Løftetabeller og signalskjema som PDF LØFTETABELLER / PLAST / LOMMEFORMAT Ulike plastkort som inneholder: Signalskjema. Løftetabeller for Fiberstropper, Kjetting og Ståltaustropper, med løftekapasiteter ved ulik bruk, arbeidsvinkler, antall parter dimensjoner og anleggsdiametre. Faktorer for snaring, symmetrisk og usymmetrisk løft Trykk på 2 sider i lommeformat. Tabellstørrelse 93 x 143mm. Målgruppe: Alle kranførere, anhukere og signalgivere som bruker løfteredskap. (NB! Tabeller kan også leveres med firmaprofilering) PLAKATER A3 / KRAFTIG PLAST MED MALJER Ulike plakater som inneholder: - Signalskjema m/norsok - Løftetabeller for: Kjetting, Fiber, Ståltau, Øyebolter - Sjekklister for bruk: Kjetting, Fiber, Ståltau, Sjakler, Øyebolter, Plateklyper, Taljer - Kodefarger for periodisk sakkyndig kontroll - HMS-informasjon Trykk på 1 side. Plakatstørrelse 425mm x 305 mm. Innmonterte maljer for oppheng. LSI Bruksområde: Informasjon som plasseres synlig på sted for bruk / oppbevaring løfteredskap, og for oppheng på informasjonstavler på arbeidsplass. www. Lsi-bok.no Tlf Side 135

27 www. Lsi-bok.no Besøk vår webside for fullstendig oversikt over alt opplæringsmateriell, Forskrifter, HMS, Ulykker og teknisk informasjon. Side 136 www. Lsi-bok.no Tlf LSI

28 HÅND SIGNALER SIGNALSKJEMA FOR SIKKER BRUK AV KRANER RADIO SIGNALER Hiv / Løft Lår / Senk Topp bom / Løft bom Legg bom / Senk bom Teleskop ut Teleskop inn NØDSTOPP Sving venstre / høyre Retning Stans / Stopp Full stans / Full stopp Bruk hovedkrok Bruk hurtigkrok NB! Håndsignaler og kommandoer må være avtalt før løfting 1. Lær deg signalene. 2. Plassèr deg riktig. 3. Påse at lasten blir riktig stroppet. 4. Gi tydelige og presise signal med store hånd/armbevegelser. 5. Unngå skjevtrekk. Copyright Utgave Lifting & Safety International AS Boks Strømsø 3003 DRAMMEN Tlf Fax: Kommandoer med rød tekst er i samsvar med NORSOK 1. Lær deg korrekt bruk av radioen. 2. Test sambandet før en løfteoperasjon. 3. Snakk sakte og tydelig. 4. Hold kontinuerlig samband når lasten ikke er synlig for kranfører. 5. Unngå unødig bruk av radio. Copyright FARGE Lifting & Safety International AS Tlf Utg Veiledende minste diameter LØFTETABELL FOR FIBERSTROPPER Tillatt arbeidslast (WLL) - i tonn i samsvar med EN og 2 Rett Lastens diameter (D), og anleggsdiameter for kroker og sjakler bør være i samsvar med veiledende verdier, eller anbefalte verdier gitt av produsent. EN STROPP Snaret U-form U-form i vinkel 0-30 o 0 o 45 o TO STROPPER Ved snaring reduseres arbeidslast angitt for rett og vinkler med 20% (WLL x faktor 0,8) TRE- OG FIRE STROPPER 45 o 60 o 0 o 45 o 45 o 60 o Fiolett 20 mm 1,0 0,8 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 2,1 1,6 1,5 1,2 Grønn 20 mm 2,0 1,6 4,0 3,4 2,8 2,2 2,0 1,6 4,2 3,3 3,0 2,4 Gul 30 mm 3,0 2,4 6,0 5,1 4,2 3,3 3,0 2,4 6,3 5,0 4,5 3,6 Grå 40 mm 4,0 3,2 8,0 6,8 5,6 4,4 4,0 3,2 8,4 6,7 6,0 4,8 Rød 50 mm 5,0 4,0 10,0 8,5 7,0 5,6 5,0 4,0 10,5 8,4 7,5 6,0 Brun 60 mm 6,0 4,8 12,0 10,2 8,4 6,7 6,0 4,8 12,6 10,0 9,0 7,2 Blå 80 mm 8,0 6,4 16,0 13,6 11,2 8,9 8,0 6,4 16,8 13,4 12,0 9,6 Oransje 80 mm 10,0 8,0 20,0 17,0 14,0 11,2 10,0 8,0 21,0 16,8 15,0 12,0 Oransje 115 mm 15,0 12,0 30,0 25,5 21,0 16,8 15,0 12,0 31,5 25,2 22,5 18,0 Oransje 120 mm 20,0 16,0 40,0 34,0 28,0 22,4 20,0 16,0 42,0 33,6 30,0 24,0 Oransje 125 mm 25,0 20,0 50,0 42,5 35,0 28,0 25,0 20,0 52,5 42,0 37,5 30,0 Oransje 130 mm 30,0 24,0 60,0 51,0 42,0 33,6 30,0 24,0 63,0 50,4 45,0 36,0 Oransje 140 mm 40,0 32,0 80,0 68,0 56,0 44,8 40,0 32,0 84,0 67,2 60,0 48,0 Faktor 1 0,8 2 1,7 1,4 1 2,1 1,5 Usymmetrisk last, se løftekapasiteter - EN STROPP se løftekapasiteter - TO STROPPER o o Unngå friksjon, skarpe kanter og alkaliske stoffer! WLL for stropper av polyester ( PES ) gjelder for arbeidstemperatur mellom - 40 C og C. OBS! Les alltid produsentens bruksanvisning om sikker bruk, vedlikehold og kontroll.

29 HMS - Bruk av arbeidsutstyr Boka er på 136 sider med 300 bilder, og omhandler HMS-regler og ulykker, Lover og forskrifter, Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenserer, som gjelder alle bedrifter som har ulike typer arbeidsutstyr, kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner. Innholdet er spesielt utarbeidet for grunnleggende sertifisert sikkerhetsopplæring, og dekker innholdet i opplæringsplanen Modul 1.1, som er felles for alle førere av kran, truck og maskin. Boka har relevant uttdrag fra Arbeidsmiljøloven, og 10 sentrale forskrifter, og fokuserer på roller og ansvar for ulike grupper personell. I TILLEGG TIL OPPLÆRING AV FØRERE, ER BOKA ET NYTTIG OPPSLAGVERK FOR: - Opplæringsansvarlige i bedrifter - HMS-ansvarlige og ledere - Verneombud og Hovedverneombud - Regionale verneombud - Arbeidstilsynet og Sakkyndige virksomheter BOKA INNEHOLDER FØLGENDE 9 KAPITLER: - Arbeidsutstyr, Kraner, Trucker og maskiner - Arbeidsområder og krav til personell - HMS, ulykker og ansvar - Lover, Forskrifter og Standarder - Krav om forsikringer - Ytre miljø - Farlig gods - Personbefordring med arbeidsutstyr - Sikkerhetsregler for løfteoperasjoner BILDER OG ILLUSTRASJONER ER HENTET FRA: - Bygg / anlegg og transport - Verksted og tungindustri - Havneanlegg og oljebaser - Offshoreinstallasjoner og rigger Instruktørmateriell leveres på USB-minnekort, med komplett bok som PDF og Powerpoint. Hans Chr. Elmholdt Forfatter har drevet med undervisning / opplæring av maskinførere, kranførere og kontrollører av kraner og løfteredskap siden Han har i flere år deltatt i nasjonal og internasjonal sammenheng i spørsmål vedr. opplæring. Bok og materiell kan bestilles hos: ISBN

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 2. utgave 2013 i-bok.no LSI www.lsi-bok.no Side 1 HMS - Bruk av arbeidsutstyr OPPHAVSRETT

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1.

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Skilting Skilting er i dag et av vårt samfunns viktigste kommunikasjonssystemer. Felles for skiltene er at de er entydige og lette å forstå. Uansett hvilket kulturell eller språklig bakgrunn personer måtte

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund AMLs nye HMS forskrifter NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund Ny forskriftsstruktur 1. januar 2013 Arbeidsmiljøloven fra 47 til 6 HMS - forskrifter Hensikt:

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet. Magnus Melhus Overå/Janne Brenne

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet. Magnus Melhus Overå/Janne Brenne Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1. 2013 - Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Magnus Melhus Overå/Janne Brenne 27.11.2012 3 Forskrifter som inngår Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen

Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen best. nr. 526 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6. oktober 1994, nr. 972 Sist endret 30. juni 2003, nr. 911. Sikkerhetsskilting og signalgivning på

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 7 Produsentforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.3 Løfteredskap 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Veileder i relevant regelverk i HMS innen varedistribusjon

Veileder i relevant regelverk i HMS innen varedistribusjon LUKS dok. nr. 3041 Dato: 2015-04-10 Rev. 4?? Veileder i relevant regelverk i HMS innen varedistribusjon Veilederen er utarbeidet av LUKS i samarbeid med Arbeidstilsynet. Veilederen er finansiert av LO/NTF/NNN

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

ASAS Sertifisering AS Utdrag fra Arbeisplassforskriften Utdrag fra Arbeidsplassforskriften

ASAS Sertifisering AS Utdrag fra Arbeisplassforskriften Utdrag fra Arbeidsplassforskriften Utdrag fra Arbeidsplassforskriften Dokument sist revidert 13.10.2015 Side 1 Innhold Utdrag fra Arbeidsplassforskriften... 1 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)...

Detaljer

Når operatøren ikke forstår Norsk

Når operatøren ikke forstår Norsk Når operatøren ikke forstår Norsk Hvordan gjennomføre nødvendig brukeropplæring? Aktualitet / Ulykker / Årsaker / Konsekvenser Krav til opplæring i lov og forskrifter? Hvordan gjennomføre sikkerhetsopplæringen?

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen Fagleder sakkyndig virksomhet og sikkerhetskontrollorgan for personheis Leder / Styreformann KTF (KranTeknisk Forening) 26 års erfaring med kontroll

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 4 Arbeidsplassforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Bestilling 702

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Opplæringsplan godkjent av DOK48 Gruppen se www.dokumentert.no OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Anhuker og Signalgiver

Opplæringsplan godkjent av DOK48 Gruppen se www.dokumentert.no OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Anhuker og Signalgiver OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING av Anhuker og Signalgiver Med henvisning til opplæringskrav i Arbeidsmiljøloven Kapittel 2 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 47 og 48 Forskrift om sikkerhetsskilting

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Lillestrøm

Lillestrøm Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Lillestrøm 07.12.2010 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.3 Løfteredskap 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer