Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1."

Transkript

1 Skilting Skilting er i dag et av vårt samfunns viktigste kommunikasjonssystemer. Felles for skiltene er at de er entydige og lette å forstå. Uansett hvilket kulturell eller språklig bakgrunn personer måtte ha, så skal skiltene kunne forstås. Som en del av en bedrifts intern-kontroll system og HMS arbeid er skilting en viktig del. Mange uhell og skader kan unngås hvis alle tar skilting alvorlig. I tillegg kommer myndighetenes krav til merking av rømmingsveier, brann og redningsutstyr. Men skilting er mer enn bare advarsler og påbud, nyttig informasjon som for eksempel henvisning til resepsjon og telefonautomat. Kvalitet Skiltene er levert av en av Norges største produsenter innen skilt og de har en teknologisk avansert produksjon. Det betyr at de kan levere alt som finnes av skilt. Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6. oktober 1994 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø 8 og 9. jfr EØS-avtalen vedlegg XVIII A, Helse og sikkerhet på arbeidsplassen nr. 16 c, (Rdir 92/58/EØF) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål - Formålet ved denne forskriften er: å bedre sikkerheten ved nødvendig varsling eller signalgivning av faremo menter som kan oppstå ved arbeidsprosesser eller andre forhold i virksomheten, på virksomhetens område og på den enkelte arbeidsplass. - At informasjonen som gis ved sikkerhetsskilting og signalgivning skal være entydig og lett å forstå, uansett personlige forutsetninger, språklig og kulturell bakgrunn 2. Virkeområde 1. Forskriften gjelder for sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen slik som definert Forskriften gjelder ikke omsetning av eller bruk av stoffer og stoffblandinger, produkter og/eller utstyr som kan medføre helsefare, med mindre dette er uttrykkelig nevnt i denne forskriften. 3. Forskriften gjelder ikke for skilting og signalgivning som reguleres av annen lovgivning eller i medhold av denne om veg-, jernbane-, luft- eller sjøtransport eller transport på innenlandske sjøveier. 4. Forskriften gjelder ikke virksomheter på Svalbard. 3. Definisjoner a) Sikkerhetsskilting og signalgivning: anvendelse av skilt, farge, lyssignal, lydsignal, muntlig anvisning eller et hånd- og arm signal som henviser til en bestemt gjenstand, virksomhet eller situasjon og som gir opplysninger eller instruksjoner om hvordan personer skal forholde seg i forskjellige situasjoner av hensyn til sikkerhet og helse på arbeidsplassen. b) Forbudsskilt: skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare. c) Fareskilt: et skilt som advarer mot risiko og fare. d) Påbudsskilt: skilt som pålegger en bestemt handling. e) Nødskilt: skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr. f) Alarmskilt: skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer. g) Brannvernskilt: skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann. h) Informasjonsskilt: skilt som gir andre informasjoner enn det som er nevnt under bokstav b) til g). i) Tilleggsskilt: skilt som brukes sammen med andre skilt og som gir ytterligere informasjon. j) Varselfarger: farger som har en bestemt betydning og som varsler om farlige forhold. k) Symbol: figurer som beskriver en situasjon eller påbyr en bestemt handling. l) Lyssignal: et signal som utsendes gjennom en innretning som er konstruert for belysning fra innsiden eller baksiden på en måte som gjør at overflaten er opplyst. m) Lydsignal: kodet lydsignal som utløses og overføres ved hjelp av en innretning som er konstruert for dette formålet, uten bruk av en menneskelig eller kunstig stemme. n) Muntlig anvisning: en på forhånd bestemt beskjed frembrakt av en menneskelig eller kunstig stemme. o) Hånd- og arm signal: bevegelser og/eller innstillinger av armer og/eller hender, i kodet form, for å veilede personer om utfører arbeid som kan medføre fare for arbeidstakere

2 Kapittel III. Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen 10. Innledende bestemmelser 1. Når trafikk inne på et arbeidsområde kan medføre fare for sikkerheten, skal arbeidsgiver sørge for å sette opp de skilter som er nødvendige. 2. Sikkerhetsskiltingen skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger. 11. Varig skilting og merking 1. Forbud, advarsler, ufravikelige krav, rømningsveier og førstehjelpsutstyr skal være varig merket med sikker hetsskilt. 2. Varig sikkerhetsskilting og/eller varselfarger skal brukes for å angi plassering og identifisering av brannslok kingsutstyr. 3. Merkingen på beholdere og rør skal plasseres som fastsatt i kap. V. 4. Steder der det er fare for sammenstøt eller fare for fall skal merkes varig med varselfarger og/eller med sik kerhetsskilt. 14. Instrukser for skilting Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med de instrukser som er nevnt i følgende tabell: Varsel farge Betydning eller formål Instrukser og opplysninger Rød Forbudsskilt Farlig atferd Rød Alarmskilt Stopp Avstenging Nødstoppinnretning Evakuer Rød Brannvernskilt Identifisering og plassering Gul eller oransje Fareskilt Vær forsiktig Ta forholdsregler Undersøk Blå Påbudsskilt Spesiell atferd eller handlemåte Påbud om bruk av personlig verneutstyr Grønn Nødskilt Nødutgangsskilt Førstehjelpsskilt Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr Grønn Ingen fare Tilbake til normaltilstand Fargene på skiltene skal være i henhold til Norsk standard 4054: Gul nr. 101, rød nr. 102, oransje nr. 201, blå nr. 103, grønn nr. 104, hvit nr. 105, sort nr. 106.

3 Påbudskilt AMSTP AMSTP AMSTP AMSTP AMSTP AMSTP AMSTP AMSTP Øyevern påbudt AMSTP Hørselvern påbudt AMSTP Åndedrettsvern påbudt AMSTP Hjelm påbudt AMSTP Håndvern påbudt AMSTP Fotvern påbudt AMSTP Ansiktsvern påbudt AMSTP Vernedress påbudt AMSTP Redningssele påbudt AMSTP Generelt påbud AMSTP Påbudt vei for fotgjengere Format A4: 21 x 29,7 cm. Symbolskilt 20 x 20 cm. - Materiale: stiv PVC.

4 Advarsel og fareskilt AMSTA-1101 AMSTA-1106 AMSTA-1111 AMSTA-1116 AMSTA-1121 AMSTA-1126 AMSTA-1131 AMSTA-1136 AMSTA-1141 AMSTA-1146 AMSTA-1151 AMSTA-1156 AMSTA-1161 AMSTA-1166 AMSTA-1171 AMSTA-1176 AMSTA-1201 AMSTA-1206 AMSTA-1211 AMSTA-1216 AMSTA-1221 AMSTA-1222 AMSTA-1223 AMSTA-1224 AMSTA-1225 AMSTA AMSTA AMSTA-1236 AMSTA AMSTA-1246 AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA-1271 AMSTA-1276 AMSTA-1281 AMSTA AMSTA-1291 AMSTA-1296 AMSTA-1301 AMSTA-1306

5 AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA AMSTA-1361 AMSTA AMSTA-1388 AMSTA-1401 AMSTA-1406 AMSTA-1412 AMSTA-1416 AMSTA x100 AMSTA x 50 cm AMSTA x90-50 x 90 cm AMSTA Ikkeioniserende stråling AMSTA-1821 Laserstråling AMSTA-1846 Kraftig magnetfelt AMSTA-1876 Lav temperatur AMSTA x100 AMSTA-1801 Brannfare AMSTA-1806 Eksplosjonsfare AMSTA-1811 Giftig AMSTA-1826 Ikke-oksiderende AMSTA-1831 Radioaktiv AMSTA-1836 Biologisk fare AMSTA-1841 Irriterende AMSTA-1851 Gass under trykk AMSTA-1856 Etsende AMSTA-1861 Høyspenning AMSTA-1866 Generell fare AMSTA-1871 Hengende last AMSTA Industrikjøretøy AMSTA Glatt gulv AMSTA-1891 Hindring AMSTA-1896 Høydeforskjell AMSTA-1901 Vakthund

6 Redning- og rømningsskilt AMSTR (1/2 A4) AMSTR (1/2 A4) AMSTR (1/2 A4) AMSTR (1/2 A4) AMSTR Førstehjelp AMSTR Båre AMSTR Øyeskylling AMSTR Nøddusj AMSTR Nødlykt AMSTR Nødtelefon AMSTR Nødutgang AMSTR Nødutgang AMSTR (1/2 A4) AMSTR Pil i alle retninger AMSTR Nødutgang AMSTR Alarmtelefonnummer AMSTR ((1/2 A4) AMSTR x36cm AMSTR x60cm AMSTR x36cm AMSTR x40cm Amstr x69cm AMSTR x40cm AMSTR x40cm AMSTR x69cm AMSTR x40cm Tosidig Materiale: Reflekterende aliminium. AMSTR x40cm AMSTR Tosidig AMSTR x36cm AMSTR Selvklebende piler ø 63mm Ark à 12 stk Materiale: Etterlysende - Format 1/2 A4: 10,5 x 29,7 cm. Symbolskilt 20 x 20 cm.

7 RANNVERNSKILT Brannvernskilt AMSTB AMSTB AMSTB AMSTB AMK - 12 Kumskilt i støpt aliminium 12x14 AMSTB AMSTB AMJ - 15 Kumskilt med dreibart siktemerke i aliminium 14x12 AMSTB AMSTB Brannsluknigsutstyr AMSTB Brannslukker AMSTB Pil i alle retninger AMSTB Sprinkleranlegg AMSTB Brannstige AMSTB Nødtelefon AMSTB Røykdykkerutstyr AMSTB Brannslukningstrommel AMSTB Sirene AMSTB Brannslukningsutstyr AMSTB Vannslange AMSTB Brannøks AMSTB Brannslukningstrommel Materiale: Etterlysende - Format A4: 21x 29,7 cm Symbolskilt 20 x 20 cm AMSTB Alarmknapp AMSTB Brannutstyr Helikopter AMSTB Brannslukker AMSTB Alarmknapp

8 Forbudsskilt AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF AMSTF Åpen ild forbudt AMSTF Forbud mot slukking med vann AMSTF Røyking forbudt AMSTF Åpen ild forbudt AMSTF Mat forbudt AMSTF Hunder forbudt AMSTF Fotografering forbudt AMSTF Forbudt for gående AMSTF Mobiltelefon forbudt AMSTF Ikke drikkevann AMSTF Forbudt for industrikjøretøy AMSTF Ingen adgang AMSTF Adgang forbudt for personer uten tillatelse AMSTF Ikke rør AMSTF Forbudt med sko * Samme symbol fåes også i selvklebende folie størrelse 10 x 10 cm. Varenr. AMSTF Format A4: 21 x 29,7 cm. Symbolskilt 20 x 20 cm. - Materiale: stiv PVC.

Arbeidsplassforskriften

Arbeidsplassforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702 Arbeidsplassforskriften Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1356. Sist endret ved forskrift av

Detaljer

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) DATO: FOR-2011-12-06-1356 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 1922 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

SKILT OG LEDESYSTEMER

SKILT OG LEDESYSTEMER SKILT OG LEDESYSTEMER HVORDAN FØLGE REGELVERKET VED SKILTING SIKKERHETSSKILTING OG SIGNALGIVING PÅ ARBEIDSPLASSEN Innledende bestemmelser Sikkerhetsskiltingen skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER STORT UTVALG OG KUNTILPASSE LØSNINGER Markedsleder Med snart 80 år i skiltbransjen har Sytemtext utviklet seg til å bli markedsleder innen skilt og dekor i Skandinavia. Vi har alltid hatt fokus på utvikling

Detaljer

Sikkerhetsmerking & Skilting 14/15

Sikkerhetsmerking & Skilting 14/15 Sikkerhetsmerking & Skilting 14/15 Innhold side 2 Innhold side 3 Rett skilt på rett plass side 4 Forskrift til arbeidsmiljøloven side 5 Norsk Standard NS-ISO 7010 side 6 Norsk Standard NS-ISO 7010 side

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 2. utgave 2013 i-bok.no LSI www.lsi-bok.no Side 1 HMS - Bruk av arbeidsutstyr OPPHAVSRETT

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Piktogrammer i bygd miljø

Piktogrammer i bygd miljø Jon Christophersen Piktogrammer i bygd miljø En oversikt 60 Byggforsknotat, 2004 Bolig, bygd miljø og samfunn Byggforsknotat 60, 2004 Bolig, bygd miljø og samfunn Jon Christophersen Piktogrammer i bygd

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Utgitt januar 1983 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt januar 1983 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt januar 1983 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Mars 1988 30, punkt b er endret. Nytt avsnitt på s. 37 under «holdeinnretninger». Oversikt over publikasjoner og standarder

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

PRODUKTKATALOG SIKKERHET OG MERKING Vi gjør norske arbeidsplasser tryggere! www.bsafe.no

PRODUKTKATALOG SIKKERHET OG MERKING Vi gjør norske arbeidsplasser tryggere! www.bsafe.no PRODUKTKATALOG SIKKERHET OG MERKING Vi gjør norske arbeidsplasser tryggere! www.bsafe.no Bsafe Systems AS Om Bsafe Systems AS Bsafe Systems er en av Norges ledende leverandører til norsk industri innen

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Industriell radiografi

Industriell radiografi Veileder 1 Industriell radiografi Revidert utgave fra 2012 om industriell radiografi Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert mars 2012 Veileder nr. 1 Industriell radiografi Revidert

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574 Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Utgitt mai 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim September 2013 Publikasjonen er

Detaljer