FAGPLAN VADSØ KULTURSKOLE 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN VADSØ KULTURSKOLE 2006"

Transkript

1 1 FAGPLAN VADSØ KULTURSKOLE 2006 Innledning Denne fagplanen er en beskrivelse av organiseringen og innholdet i den undervisningen som til enhver tid tilbys ved Vadsø kulturskole. Planen skal sees i sammenheng med vedtatt tjenestestandard og fastsatt virksomhetsplan/årsplan. Fagplanen vil være gjenstand for revisjon og endringer i takt med skolens utvikling, tilbud og personalsituasjon. Fagplanens overordnede forankring Fagplanen er forankret i følgende overordnede målsettinger slik de er gjengitt i vedtatt tjenestestandard: Kulturskolen skal legge til rette for å videreutvikle de musiske og kreative egenskapene i mennesket. Kulturskolen skal bidra til å hente fram, ta vare på, utvikle og bringe videre vår felles lokale, nasjonale og internasjonale kulturarv. Gjennom opplæring i skolens egen regi og ved samarbeid med barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og fritidskulturlivet i kommunen skal kulturskolen bidra til å gi barn og unge gode og trygge oppvekstvilkår samtidig som personlig utvikling både individuelt og kollektivt gis høyeste prioritet. Kulturskolen skal bidra til å styrke det lokale kulturlivet sammen med de frivillige organisasjonene samtidig som den skal bidra til å brygge bro mellom generasjoner og ulike kulturtradisjoner i lokalmiljøet og gjennom møte mellom amatør og profesjonell. - moduler Undervisningen organiseres i moduler som kan variere i lengde, alt etter innhold og elevens forutsetninger. Det skal være mulig å følge undervisningen i flere moduler samtidig. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å organisere tilbudet som kortere kurs. Når eleven har fullført en modul, skal det utarbeides en kort skriftlig evaluering som sendes eleven og eventuelt dennes foresatte. Evalueringen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av hvilke emner og stoff som er gjennomgått og hvordan eleven har arbeidet med stoffet. I forbindelse med evalueringen skal det gjennomføres en brukersamtale mellom lærer og elev/foresatte. Modulen avsluttes med en konsert, forestilling eller utstilling der eleven får vist sine ferdigheter i de emner som er gjennomgått.

2 2 TJENESTESTANDARD FOR VADSØ KULTURSKOLE Gjeldende fra Formål Kulturskolen skal legge til rette for å videreutvikle de musiske og kreative egenskapene i mennesket. Kulturskolen skal bidra til å hente fram, ta vare på, utvikle og bringe videre vår felles lokale, nasjonale og internasjonale kulturarv. Gjennom opplæring i skolens egen regi og ved samarbeid med barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og fritidskulturlivet i kommunen skal kulturskolen bidra til å gi barn og unge gode og trygge oppvekstvilkår samtidig som personlig utvikling både individuelt og kollektivt gis høyeste prioritet. Kulturskolen skal bidra til å styrke det lokale kulturlivet sammen med de frivillige organisasjonene samtidig som den skal bidra til å brygge bro mellom generasjoner og ulike kulturtradisjoner i lokalmiljøet og gjennom møte mellom amatør og profesjonell. Lovgrunnlaget De kommunale kulturskolenes virksomhet er regulert i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av nr 61 der det heter i 13-6: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles. Kulturskoletilbudet kommer i tillegg til grunnskoleopplæringa. Kulturskoletilbudet er derfor ikke omfattet av de andre bestemmelsene i loven med unntak av 15-1 (krav om politiattest for alle tilsatte). Formuleringene gir ikke brukerne individuelle rettigheter i forhold til opplæringslovens bestemmelser. Reglene om saksbehandling, klageadgang og innsynsrett gjelder i henhold til forvaltningslov og offentlighetslov. Målgruppe hvem kan få tjenesten Tilbud om elevplass gis etter søknad til elever i grunnskolepliktig alder bosatt i kommunen innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av bystyret. Elever på videregående skole og voksne elever gis plass i den grad det ikke fortrenger barn og unge i grunnskolealder. Kriterier for tildeling Søkerne tas opp etter følgende kriterier: Alder. Søkerne er normalt innenfor den aldersgruppe som er fastsatt for tilbudet. Rekkefølge. Søkerne tas normalt opp i søkerrekkefølge. Rekkefølgen kan fravikes når særlige pedagogiske, sosiale eller kunstneriske hensyn tilsier dette. Tjenestens innhold Kulturskolens tilbud bygger på frivillighet og for å være med på et slikt tilbud må elevene selv søke om opptak ved kulturskolen. Denne virksomheten er kulturskolens kjernevirksomhet og er skolens hovedarbeidsområde. Det frivillige undervisningstilbudet i kulturskolen kan enten være opplæring som krever kontinuitet over mer enn et skoleår, eller det kan være organisert som kortere kurstilbud av inntil et års varighet. I tillegg til kulturskolens egen virksomhet, selger skolen undervisningstjenester til skoler og frivillige lag og foreninger i kommunen.

3 3 Kvalitetsmål Kulturskolens målsettinger for undervisningen i de enkelte instrumenter og aktiviteter er fastsatt i skolens fagplaner. Det er disse som danner grunnlaget for planleggingen av undervisningen det enkelte semester/skoleår og som nyttes ved evaluering av den enkelte elev ved slutten av skoleåret. Skolens fagplaner sendes elev og foresatte ved opptak. Kvalitetspreget og veldrevet skole basert på elevtilpasset undervisning og tidsriktig pedagogikk Allsidige fritidstilbud for barn og unge hvor de får utvikle spesielle evner og anlegg, opplever tilhørighet og vennskap, samt får sosial trening Utvikle en kulturskole for Vadsø kommune Hva kan brukerne forvente av oss Pedagoger/kunstnere som setter den enkelte elev i sentrum Elevplass etter skriftlig søknad. Hovedopptak skjer ved skolestart i august. Elever som ikke får plass, føres på venteliste og kontaktes når det blir ledige plasser. Undervisningen på musikkinstrumenter foregår enkeltvis eller i grupper: enkeltelever skal ha minimum 30 minutter undervisning pr uke grupper med 2 elever eller mer skal ha minimum 45 minutter undervisning pr uke Undervisning i andre disipliner, som f.eks teater, billedkunst og samspill foregår i grupper Ved sykdom skaffer kulturskolen vikar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, varsles eleven på forhånd. Undervisningen er minimum en gang pr uke og følger skoleåret med skolens fridager og ferier. Det avholdes møte med foreldre, elev og lærer en gang pr skoleår der det orienteres om elevens utvikling og planer for den videre undervisningen. Forventinger til brukeren Fravær må meldes til skolen. Elever kan miste plassen ved manglende frammøte. Eleven beholder plassen inntil det foreligger skriftlig oppsigelse. Elever og foresatte deltar på innkalte møter og planlagte konserter, forestillinger eller utstillinger Pris Halv eller hel årlig kontingent fastsettes av bystyret ved den årlige budsjettbehandling. Praktiske opplysninger Hovedtyngden av kulturskolens undervisning foregår i Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem). I tillegg legges det noe undervisning til, Vestre Jakobselv skole (piano/ keyboard, blåseinstrumenter), Vårbrudd (korps) samt Valhall bandverksted(musikk valgfag vg skole). Kulturskolens lærerrom og administrasjon er i Nyborgveien 45. Ansvarlig for virksomheten: Virksomhetsleder/rektor ved kulturskolen Tilgjengelighet: Undervisningen foregår mandag til fredag på dagtid, ettermiddagstid eller kveldstid. Besøksadresse: Nyborgveien 45, inngang sør Postadresse: Vadsø kulturskole, postboks 614, 9811 Vadsø Telefon: Mobil: Faks: e-post: Åpningstider: mandag til fredag til 15.30

4 4 Moduler ved Vadsø kulturskole Blåseinstrumenter Fløyte, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side 5-7 Klarinett, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side 8-10 Saxofon, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side Strengeinstrumenter Introduksjonsmodul gitar, fra ca. 10 år side 17 Visegitar modul 1 og 2 side Elgitar modul 1 og 2 side Bassgitar, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 10 år side Slagverk Introduksjonsmodul slagverk, fra ca. 9 år side 25 Modul skarptromme 1 og 2 side Modul trommesett 1 og 2 side Modul melodisk slagverk 1 og 2 side Modul pauker 1 og 2 side Tangentinstrumenter Introduksjonsmodul, fra ca. 9 år side 34 Piano/tangentinstrumenter modul 1 og 2 side Visuelle kunstfag billedkunst, fra ca. 7 år side Introduksjonsmodul tegning, form og farge 2 Modul tegning 3 Modul maleteknikker og materiallære 4 Modul acrylmaling 5 Modul akvarellmaling 6 Modul oljemaling 7 Modul blandingsteknikker 8 Modul leire/keramikk 9 Modul design 10 Modul serigrafi/silketrykk 11 Modul scenografi 12 Modul dekorasjon og utstillingsteknikker 13 Modul snø- og isskulpturer 14 Modul kunsthistorie 15 Modul kunstformidling 16 Modul profilering/reklame 17 Modul lokal tilhørighet 18 Modul Telemarksrosa (tilbys som frittstående kurs), fra 15 år Teater Modul Teater, fra ca. 10 år side 42

5 5 Fløyte Introduksjonsmodul Basislærebok er: Agnestig/Aspelund: Vi spiller fløyte 1 Fritzén/ Öhman: Fløyta og jeg, nr 1 (Forlag: Norsk Musikkforlag) Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: Lære hvordan vi skal behandle instrumentet ( sette sammen, tørke, pusse). Lære hvordan de skal holde instrumentet Lære litt om hvordan vi lager lyd i fløyta og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

6 6 Fløyte Modul 1 Basislærebok er Agnestig/Aspelund: Vi spiller fløyte 1 Fritzén/ Öhman: Fløyta og jeg, nr 1 (Forlag: Norsk Musikkforlag) Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca to oktaver) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

7 7 Fløyte Modul 2 Basislærebok er Agnestig/Aspelund: Vi spiller fløyte 2 + suppleringsstoff Fritzén/ Öhman: Fløyta og jeg, nr 2 (Forlag: Norsk Musikkforlag) Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

8 8 Klarinett Introduksjonsmodul Basislærebok er Lunde/Eielsen: Min egen klarinettskole 1. Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: lære hvordan de skal holde instrumentet og lære litt om hvordan de skal behandle det (Bruk av korkfett, sette sammen, smøre). lære å lage lyd og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

9 9 Klarinett Modul 1 Basislærebok er Lunde/Eielsen: Min egen klarinettskole 1. Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca en oktav) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

10 10 Klarinett Modul 2 Basislærebok er Lunde/Eielsen: Min egen klarinettskole 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper fra 2 til 4 elever eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

11 11 Saxofon Introduksjonsmodul Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i blinken 1 Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: lære hvordan de skal holde instrumentet og lære litt om hvordan de skal behandle det (Bruk av korkfett, sette sammen, smøre). lære å lage lyd og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

12 12 Saxofon Modul 1 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i blinken 1 Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca en oktav) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

13 13 Saxofon Modul 2 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i blinken 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper fra 2 til 4 elever eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

14 14 Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba Introduksjonsmodul Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i Blinken 1. Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: lære hvordan de skal holde instrumentet og lære litt om hvordan de skal behandle det (Smøring/renhold av ventiler/slide, vask av munnstykke). lære å lage lyd og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

15 15 Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba Modul 1 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i Blinken 1. Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca en oktav) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill og improvisasjon Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

16 16 Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba Modul 2 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i Blinken 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper fra 2 til 4 elever eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

17 17 Gitar/El-gitar Introduksjonsmodul Basislærebok er Bjørn Schandy: Første gitarboka Hovedinnhold Eleven skal: få innføring i enkelt akkordspill kunne forstå tabulatursystemet vite forskjell på 1-1/2-1/4-1/8 dels noter samt pausetegn. Forstå prinsippene om stemming av gitaren spille enkle melodier som f.eks Ole har en liten bil. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

18 18 Visegitar Modul 1 Basislærebok er Bjørn Schandy: Gitarboka Hovedinnhold Eleven skal: Bygge videre på introduksjonsdel med stemming akkordspill, lære nye teknikker, beherske enkelt fingerspill forstå taktinndeling lære vedlikehold av instrumentet Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

19 19 Visegitar Modul 2 Basislærebok er Bjørn Schandy: Gitarboka + suppleringsstoff Eleven skal: lære utvidet fingerspill kunne spille intro/ outro tilegne seg kunnskap om utvidet akkordlære oppbygging av akkorder/ harmonier lære enkle skalaer kunne spille etter besifring Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

20 20 El-gitar Modul 1 Basislærebok er Bjørn Schandy: Elgitarboka Eleven skal: bygge videre på introdel med akkordspill få en innføring i melodispill beherske enkelt fingerspill, få en innføring i enkelt notesystem, med tabulatur lære vedlikehold av instrumentet, beherske enkle spillteknikker. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

21 21 El-gitar Modul 2 Basislærebok er Bjørn Schandy: Elgitarboka + suppleringsstoff Hovedinnhold Eleven skal: lære kvintsirkel lære hvordan finne akkorder lære skalaer delta i samspill lære seg tonenes plassering på gripebrettet lære å lytte arbeide med riff og teknikker lære å improvisere lære solospill lære slide -teknikker arbeide videre med samspill lære utvidet fingerspill (eks. Clawfinger ) lære melodier ved å lytte til cd/tape lære mer om notesystemet. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

22 22 El-bass Introduksjonsmodul Basislærebok er: egenutviklet læremateriell Hovedinnhold Eleven skal: få innføring i grunnleggende spilleteknikk innføring i stemming av instrumentet, forstå tabulatur-systemet, lære noteverdier, 1-1/2-1/4-1/8 dels noter og pausetegn samt taktinndeling Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

23 23 El-bass Modul 1 Basislærebok er: egenutviklet læremateriell Hovedinnhold Eleven skal: lære enkelt notesystem lære spille-teknikker lære tonenes plassering på gripebrettet lære enkelt melodispill delta i samspill lære vedlikehold av instrumentet. Undervisningen i modulen vil normalt foregå som individuell undervisning utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

24 24 El-bass Modul 2 Basislærebok er: egenutviklet læremateriell Hovedinnhold Eleven skal: gjennomgå utvidet teorilære med tilhørende øvelser lære å spille uten noter/tabulatur lære seg melodier ved å lytte til cd/tape delta i tettere samspill med andre elever lære improvisasjon Undervisningen i modulen vil normalt foregå som individuell undervisning utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

25 25 Slagverk Introduksjonsmodul Kan variere. Flere aktuelle Hovedinnhold I denne modulen skal eleven lære grunnleggende ferdigheter som han /hun trenger for å spille et slagverkinstrument. Eleven skal: gjenkjenne pulsen i musikken lære å holde trommestikkene riktig og benytte spretten stikkene får fra trommeskinnet. Dette gjør det lettere å lære forskjellige rytmemønstre og spilleteknikker senere og det forhindrer at eleven får belastningsskader av å spille beherske: Helnoter og helpauser Halvnoter og halvpauser Fjerdedelsnoter og fjerdedelspauser Åttendedelsnoter og åttendedelspauser kjenne til åttendedelstrioler og sekstendedeler lære improvisasjon ved å "herme" rytmemønstre som spilles innenfor en fast puls Samspill: Samspill vil foregå med lærer og evt. medelev Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. : foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

26 26 Skarptromme Modul 1 : Kjell Samkopf "Praktisk trommeskole" del 1A og 1B Hovedinnhold: *Virvel Beherske pressvirvel med 1/16 dels underdeling *Noter Beherske åttendedelstrioler og sekstendedeler Kunne spille solostykker for skarptromme med vanskelighetsgrad tilsvarende "Praktisk trommeskole del 1A" av Kjell Samkopf *Improvisasjon Eleven skal kunne improvisere med fjerdedeler, åttendedeler, åttendedels trioler og sekstendedeler i 2/4, 3/4 og 4/4 takt *Samspill: Samspill vil foregå med lærer og evt. medelev Duetter fra lærebøkene Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

27 27 Skarptromme Modul 2 : Kjell Samkopf "Praktisk trommeskole" del 1A, 1B og 2 Hovedinnhold: *Virvel Beherske pressvirvel med triol-underdeling *Sleipslag og ruff *Dobbeltslag *Dynamikk *Sekstendelstrioler *Noter Beherske åttendedelstrioler, sekstendedeler og sekstendelstrioler, 6/8 takt Kunne spille solostykker for skarptromme med vanskelighetsgrad tilsvarende "Praktisk trommeskole del 2" av Kjell Samkopf *Improvisasjon Eleven skal kunne improvisere med fjerdedeler, åttendedeler, åttendedels trioler, sekstendedeler og sekstendelstrioler i 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 og 12/8 takt *Samspill: Samspill vil foregå med lærer og evt. medelev Duetter fra lærebøkene Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

28 28 Trommesett Modul 1 : Ernst Wiggo Sandbakk "Hvordan spille moderne trommesett" Hovedinnhold: *Treveis koordinasjon, hender og basstromme *Spille rytmer på hi hat og ridecymbal *Spille markerinder på første slag i takten *Spille enkle "fills" *1/4, 1/8 og 1/16 dels underdeling *Noter: kunne lese og skrive det man spiller *Samspill Spill med CD komp Tilpasset eget teknisk nivå. Mål: Klare å tilpasse sin stemme til en felles puls *Improvisasjon - Kunne plassere "fills" i rytmen Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

29 29 Trommesett Modul 2 : Ernst Wiggo Sandbakk: "Hvordan spille moderne trommesett" Hovedinnhold: *Fireveis koordinasjon *Triolbaserte rytmer *Shuffle *Spille enkle "fills" *1/4, 1/8, 1/8 triol og 1/16 dels underdeling *Noter: *Samspill *Improvisasjon kunne lese og skrive det man spiller Spill med CD komp Tilpasset eget teknisk nivå. Spill med band Soloer på 2 og 4 takter *Lære seg trommestemmer fra CD, lage "trommekart" Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

30 30 Melodisk slagverk Modul 1 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *C, F, G og Bb durskala *G nøkkel *Grep på køllene *Spille enkle melodier *Noter: *Samspill kunne lese og skrive det man spiller Tilpasset eget teknisk nivå. Mål: tilpasse sin stemme til en felles puls Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

31 31 Melodisk slagverk Modul 2 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *Skalaoppbygging dur og ren moll *Treklanger *D, A og Eb dur *Noter: kunne lese og skrive det man spiller Bladlesing av enkle melodier med lite toneomfang *Samspill Tilpasset eget teknisk nivå. Spille akkorder etter besifring Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

32 32 Pauker Modul 1 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *Stemming *Kvart og Kvintintervall *F nøkkel *Spille stykker for to pauker *Noter: kunne lese og skrive det man spiller Bladlesing av enkle melodier med lite toneomfang *Samspill Tilpasset eget teknisk nivå. Tilpasse sin stemme til felles puls Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

33 33 Pauker Modul 2 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *Enkeltslagsvirvel *Demping *Spille stykker for tre pauker *Noter: kunne lese og skrive det man spiller *Samspill: tilpasset eget teknisk nivå. Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme

34 34 Piano Introduksjonsmodul Basislærebok er: James Bastien: Bit for bit, begynnerbok/salve Kallevig: Den kjenner jeg, nybegynner Hovedinnhold Eleven skal: bli kjent med pianoet og virkemåten lære å sitte ved piano bli kjent med tangentene øve inn god håndstilling kunne forstå hva som er oppover og nedover på klaviaturet lære fingrenes nummer og navn/fingersetting begynne innlæringen av enkle rytmer, firedeler, halvnoter, helnoter og punktert halvnote utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

35 35 Piano Modul 1 Basislærebok er: James Bastien: Bit for bit 1/Salve Kallevig: Fra fjern og nær, del 2 Hovedinnhold Eleven skal: kjenne navnet på notene/tangentene lære C-durs femfingreposisjon lære G-durs femfingreposisjon kunne det doble linjesystemet kunne notene i notesystemet kunne notelesing i G-dur kunne se og høre forskjell på intervallene prim, sekund, ters, kvart og kvint kunne spille i de meste brukte taktartene vite hvordan taktstrek, taktarter skrives kunne alle aktuelle noteverdier, notehode, opptakt, taktinndeling, hals, fane, bjelke kunne notelesing i C-dur kunne utføre bue, frase, bindebue 1.-akkorden i notesystemet Kunne de forskjellige pausetegnene; firedelspause, helpause og halvpause Kunne repetisjonstegn Kunne midterste C-posisjon Kunne de vanligste dynamikkuttrykkene; Forte, Piano, mf, mp,pp,ff Kunne utføre spill Staccato/Legato Lære om skaloppbyggingen i dur og moll, Fortegn, # Fortegn, b Lære om brutte akkorder Bli kjent med treklangen i grunnstilling, 1. og 2. omvending Øve på spill uten noter/etter gehør Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå som individuell undervisning. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

36 36 Piano Modul 2 Basislærebok er: James Bastien: Bit for bit 2/Salve Kallevig: Fra fjern og nær, del 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold Eleven skal: arbeide videre med å utvide ferdighetene fra modul 1 gjennomgå og øve inn mindre etyder og konsertstykker lære prinsippene om besifrings-/akkordspill til notert melodilinje gjøre seg kjent med elektroniske tangentinstrumenter som el-piano, synthesizer og andre keyboardvarianter delta i mindre ensembler med kammermusikk og populærmusikk arbeide med akkompagnementsoppgaver Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå som individuell undervisning. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

37 37 Visuelle kunstfag - billedkunst Generelt om mål: Gjennom arbeidet med billedkunst/visuelle kunstfag som uttrykksform skal elevene: Oppleve skaperglede i arbeidet med konkrete materialer og visuell form Utrykke og utvikle sin visuelle uttrykksevne og uttrykksform, fantasi og formsans. Utvikle kunnskap å gjøre erfaringer med visuelle virkemidler og uttrykksformer Arbeide med å gi form til egne ideer, opplevelser og følelser i selvstendige uttrykk. Utvikle en kritisk bevissthet om visuelle virkemiddel og kommunikasjon Møte profesjonell kunst, som gir kunnskap og inspirerer til egen skapende virksomhet Utvikle evnen til vurdering av egne og andres produkter - og evnen til refleksjon omkring den kreative prosessen. Generelt om innhold: Undervisningen i visuelle kunstfag ved Vadsø kulturskole omfatter følgende punkter, som i det konkrete arbeidet veves sammen i en meningsfylt helhet: * Skapende arbeid * Materialkunnskap og materialbruk * Teknikk og redskapsbruk * Møte med visuell kunst, arkitektur og design * Utstillinger, presentasjon og formidling *Visuell kunst i møte med andre fagområder Generelt om organisering av undervisningen: Undervisningen i visuelle kunstfag/billedkunst organiseres i grupper av inntil 10 elever. Gruppene vil bli satt sammen etter vurdering av alder, forutsetninger og ønsker. Emnene som elevene skal gjennomgå er organisert i moduler som kan ha ulik lengde og innhold. Elever på samme gruppe kan arbeide med forskjellige moduler samtidig. Undervisningen kan også organiseres slik at elevene på samme gruppe får individuelle oppgaver innenfor ulike moduler/emner. Undervisningen vil normalt bli lagt opp slik at modulene gjennomgås i den rekkefølge de er listet opp i billedkunsthuset. Det påregnes at eleven vil bruke om lag 3 skoleår ved full gjennomgang av alle 18 modulene. Generelt om måloppnåelse Eleven har nådd målsettingene for modulen når alle emner i planen/modulen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en utstilling/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. Generelt om kontakt med elev/foresatte foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

38 38 Modul 14 Kunsthistorie Modul 15 Kunstformidling BILLEDKUNSTHUSET Innhold og moduler Modul 16 Profilering reklame MÅL Modul 17 Lokal tilhørighet MODUL 1 Introduksjonsmodul Tegning, form og farge Tegnepreget formidling *Grunnprinsipper i tegning *Grunnprinsipper i fargelære *Grunnprinsipper i malingsteknikker *Ulike materialer *Forme i materialer * Leke med farve og form MODUL 2 Tegning Å tegne er å se 3delt opplegg (3 bøker) *Formater (fig skrives inn senere) *kroppen oppbygning *SE i rommet *Tegneteknikker valører 13 Modul snø- og isskulpturer 12 Modul dekorasjon og utstillingsteknikker 11 Modul scenografi 10 Modul serigrafi/silketrykk 9 Modul design 8 Modul leire/keramikk 7 Modul blandingsteknikker 6 Modul oljemaling 5 Modul akvarellmaling 4 Modul acrylmaling 3 Modul maleteknikker og materiallære 2 Modul tegning 1 Introduksjonsmodul tegning, form og farge MODUL 3 Maleteknikker og materiallære *Alt om penselbruk *Alt om farger - maling *Maleteknikk fra A-Å (hvilke materialer maler vi på osv) MODUL 4 Acrylmaling *Bruke akrylmaling A-Å *Blandinger *Teknikker utprøving START

39 39 MODUL 5 Akvarellmaling *Bruk av akvarellfarger A-å *Blandinger *Teknikker utprøving MODUL 6 Oljemaling *Bruk av olje A-Å * Blandinger * Teknikker utprøving MODUL 7 Blandingsteknikker (Akryl, olje, akvarell, graffiti, collager, couach, pastell, mv.) Bruk av ulike blandinger Teknikker - utprøving MODUL 8 Leire/keramikk Bruksområder Forme i leire Teknikker Dreieteknikker (Brenning, glasur ) MODUL 9 Design Hva er design Hva er et produkt design Hva er et industridesign Hva er grafisk design Hva er tekstil design Hva er mote design Hva er smykke design Hva er skrivemåter Hva er møbler osv. Generell info Se oppfatte design Utprøving MODUL 10 Serigrafi/silketrykk 1. Hva er silketrykk 2. Trykkeprosess 3. Farger (operative mac - arbeider evt manuelt ) 4. Rammer 5. Hva skal trykkes? - Bilder reklame - Design Klær 6. Produkt - Bilder - Plakater - Brosjyrer - Hefter /bøker Ide : Ruija havlandet (vårt prosjekt ) - Hefte med bilder og tekst

40 40 MODUL 11 Scenografi SCENOGRAFI Jobbe etter følelsen fra et manuskript. ON LOCATION Se på stedet, observere, praktisk tenkning. Skisse opp. Fotografere rommet/stedet fra ulike vinkler. Enkle skisser med målsetting. Få i gang den kreative prosessen ved hjelp av visuelt materiale som skisser, la seg inspirere av blader, bøker, strukturer, musikk, lyder, varme, kulde, lukt osv. MODELLBYGGING Lære å jobbe etter skissene med faktiske mål. Lære å bruke reduksjonsstaven og forstå betydningen av å jobbe i målestokk. Forståelse av rom. Lære å bruke scenografiske virkemiddel. Eksperimentere på modellstadiet. Lyssetting. MODUL 12 Dekorasjon og utstillingsteknikker Vindusutstilling. Grunnleggende ferdigheter: Tenke kreativt. Lære å førvisualisere ideer. Lære å gjøre konkrete valg. Praktisk arbeid: Se på utstillingsvinduet. Skisse opp vinduet med alle mål. Se på takoppheng, bakvegg, gulv, sidevegger og notere ned faktiske forhold. Mulighetene for lyssetting, trengs der flere spot annen belysning etc. Romforståelse: Liten plass, få produkt. Proporsjoner; gi plass til luft. Riktig balanse. Viktig å ha et blikkfang for å trekke til seg oppmerksomheten! Være konkret i forhold til utstillingen, det betyr god planlegging og mest mulig ferdig dekorasjonsmateriell på forhånd. Skal det være plakater, prislapper, folietekst etc. i utstillingen? Effektiv gjennomføring av utstillingen, men jobbe uten å forstyrre kundene. Jobb i arbeidsklær og ha med alt nødvendig verktøy. Aldri gå fra ett rotete vindu, dekk heller til med papir! MODUL 13 Snø- og isskulpturer - Vi lærer om dette nu, neste samling februar 2006 Se mulig NM på ski, skulpturer på Ørtangen i samarbeid med skiklubben, Vadsø videregående og Rica og alle våre unger i billedkunstgruppa MODUL 14 Kunsthistorie Generell kunsthistorie for barn og ungdom Historie om ulike kunstretninger Historie om ulike kunstnere, fra Michelangelo til Odd Nerdrum Eks: Picasso og Dora Mar Alle ungene husker dette )

41 41 MODUL 15 Kunstformidling Hvordan ser vi kunst? Hvordan formidler vi kunst Prisjekter vi deltar på Fra arkitektur til moderne design. Vårt galleri - Utstille - Formidle - Profilere - Hva lærer vi av dette? - Galleribesøk og utstillinger MODUL 16 Profilering og reklame REKLAME OG MARKEDSFØRING Hva er et reklamebudskap Hvordan profilerer vi vårt budskap: Billedkunst Hvordan markedsfører vi kulturskolen og billedkunst? Profilering fra A Å MODUL 17 Lokal tilhørighet Bruke lokalmiljøet Kunst i byen vår Ruija - kvenmuseet Norsk samisk finsk Lage temaer prosjekter MODUL 18 Telemarksrosa (tilbys som frittstående kurs), fra 15 år Kort historikk. Innføring i bruk av pensler. Rengjøring og oppbevaring. Bruk og virkning av kunstnerfarger (olje) sammen med kokt linolje og terpentin. Arbeidsdemonstrasjon. ARBEIDSPROSESS Underlag i tre skal grunnes, sparkles og pusses. Objektet skal males to ganger i den fargen som er valgt. Lære å skyggelegge med fordriver. Grunnleggende frihåndstegning for å øve teknikk av myke konturer. Lære oppbygging av telerosa, frihåndstegning etter et mønster. Lære å overføre mønstret til en plate. Øve på detaljer med kunstnerfarger. Øve teknikk og forståelse. Viktig! Øve på teknikk med konturpensel (skrivepensel). Sette sammen et enkelt mønster med den karakteristiske C, sammen med stiliserte roser. Tørkeprosess. Overflatebehandling.

42 42 Modul teater Målsetting Vadsø kulturskoles teatertilbud har som mål å gi barn og unge opplæring og innsikt i teater og drama som kunstnerisk arena for egen utvikling og forståelse. Elevene skal lære å bruke kroppen og stemmen og gjennom det få grunnleggende kjennskap til forskjellige dramatiske uttrykksformer. Elevene skal regelmessig få anledning til å delta i større og mindre sceniske oppsetninger i kulturskolens regi eller i samarbeid med andre institusjoner. Hovedinnhold Eleven skal: - gis innsikt i og erkjennelse om teater som kunst - kunne bruke kroppen og stemmen og gjennom det ha grunnleggende kjennskap til forskjellige dramatiske uttrykksformer - kunne anvende lek og improvisasjon som elementer i teaterproduksjon - delta i utviklingen av egne forestillinger - kjenne grunnleggende sider ved teaterets virkemidler og bruk av teater og dramatisk spill i utviklingen av flerkulturelt fellesskap, inkluderende holdninger og perspektivtaking Undervisningen organiseres som ukentlige prøver av inntil 2 timers varighet. I tilknytning til forestillinger må det påregnes ekstraprøver og intensive prøveperioder lørdag/søndag. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på:

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på: DEL 1. Pedagogisk plattform... 3 1. VISJON og MÅL.... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. HISTORIKK... 3 4. RESSURSER OG OMFANG... 4 5. LOKALER OG UTSTYR... 4 6. UNDERVISNING.... 5 7. UTØVENDE VIRKSOMHET.... 6 8.

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 1. VISJON og MÅL...3 2. GENERELT...3 3. MUSIKK...4 3.1 Messing... 5 3.2 Treblås... 6 3.3 Stryk... 7 3.4 Piano... 8 3.5 Trekkspill... 9 3.6 Gitar... 10 3.7 Slagverk...

Detaljer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag

Detaljer

Gjerdrum kommune. Skoleåret 2013/2014. Foto: Dan A. Nachtnebel

Gjerdrum kommune. Skoleåret 2013/2014. Foto: Dan A. Nachtnebel Gjerdrum kommune Skoleåret 2013/2014 Foto: Dan A. Nachtnebel Undervisningstilbud Gjerdrum Kulturskole, skoleåret 2013/2014 Individuell undervisning: Vi tilbyr undervisning på piano, keyboard, fløyte, klarinett,

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Gjerdrum kommune. Skoleåret 2014/2015. Foto: Dan A. Nachtnebel

Gjerdrum kommune. Skoleåret 2014/2015. Foto: Dan A. Nachtnebel Gjerdrum kommune Skoleåret 2014/2015 Foto: Dan A. Nachtnebel 2 Undervisningstilbud Gjerdrum Kulturskole, skoleåret 2014/2015 INDIVIDUELL UNDERVISNING: Vi tilbyr undervisning på piano, keyboard, fløyte,

Detaljer

Fra Musikkskole til Kulturskole.

Fra Musikkskole til Kulturskole. Fra Musikkskole til Kulturskole. Innhold: Innledning Bakgrunn: Lovfesting av musikk-og kulturskolen Tilskudd til musikk-og kulturskoler Andre sentrale dokumenter Utviklingsprosjekt Lokale planer Mål for

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Harry Rishaug EMNEHEFTE5. Musikkpedagogisk planlegging

Harry Rishaug EMNEHEFTE5. Musikkpedagogisk planlegging Harry Rishaug EMNEHEFTE5 2 Heftet er utgitt av Norges Musikkorps Forbund i samarbeid med Norsk Noteservice A/S Forfatter: Harry Rishaug Ansvarlig redaktør: Arne Amland, studiesjef i NMF Tone Sæle, informasjonskonulent

Detaljer

Musikk Teater Dans Visuell kunst

Musikk Teater Dans Visuell kunst DRAMMEN KULTURSKOLE 2010 2011 Musikk Teater Dans Visuell kunst Søknadsfrist 15. mai 1 2 Velkommen Velkommen til Drammen kulturskole! Det er en stor glede og kunne presentere kulturskoletilbudet i Drammen

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

Kulturskoleutredning 2009

Kulturskoleutredning 2009 Løten kommune Kulturskoleutredning 2009 INNLEDNING... 2 VEDTAK... 2 PROSESS... 2 LOVFORANKRING... 3 STATLIGE FØRINGER... 3 KOMMUNALE FØRINGER... 4 FORSKNING I FAGFELTET... 4 STATUS FOR KULTURSKOLETILBUDET

Detaljer

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Håvard Lund Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen TITTEL Utarbeidet av Musikk i Skolen ved Kristin Fonnes. For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her MÅLSETTING At alle elevene blir involvert i prosessen idé utvikling av konsept øving framføring

Detaljer

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 2 KRISTIANSAND KULTURSKOLE UTVIKLINGSPLAN Innledning 2w Historikk 2 Kulturskolens visjon,

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14 VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14 Ålen barnehage Elvland naturbarnehage Haltdalen oppvekstsenter INNHOLD 1. Innledning 3 1.1. Virksomhetsplanen bygger på 3

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Driv med dans i kroppsøving

Driv med dans i kroppsøving HiST /ALU-NOTAT nr. 3 2000 Driv med dans i kroppsøving Greta Langlo Jagtøien HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRERUTDANNING 2000 ISSN 1501-3200 Forord I L-97 er dans et av hovedområdene både i kroppsøving

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

TILBUD SKOLEÅRET 2012/2013

TILBUD SKOLEÅRET 2012/2013 TILBUD SKOLEÅRET 2012/2013 Vi tilbyr opplæring i: gitar, band, sang, piano, korpsinstrument, visuell kunst, trekkspill, slagverk, teater, revy, sceneteknikk (lyd/lys), kor. 1. KARLSØY KULTURSKOLE Karlsøy

Detaljer