FAGPLAN VADSØ KULTURSKOLE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN VADSØ KULTURSKOLE 2006"

Transkript

1 1 FAGPLAN VADSØ KULTURSKOLE 2006 Innledning Denne fagplanen er en beskrivelse av organiseringen og innholdet i den undervisningen som til enhver tid tilbys ved Vadsø kulturskole. Planen skal sees i sammenheng med vedtatt tjenestestandard og fastsatt virksomhetsplan/årsplan. Fagplanen vil være gjenstand for revisjon og endringer i takt med skolens utvikling, tilbud og personalsituasjon. Fagplanens overordnede forankring Fagplanen er forankret i følgende overordnede målsettinger slik de er gjengitt i vedtatt tjenestestandard: Kulturskolen skal legge til rette for å videreutvikle de musiske og kreative egenskapene i mennesket. Kulturskolen skal bidra til å hente fram, ta vare på, utvikle og bringe videre vår felles lokale, nasjonale og internasjonale kulturarv. Gjennom opplæring i skolens egen regi og ved samarbeid med barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og fritidskulturlivet i kommunen skal kulturskolen bidra til å gi barn og unge gode og trygge oppvekstvilkår samtidig som personlig utvikling både individuelt og kollektivt gis høyeste prioritet. Kulturskolen skal bidra til å styrke det lokale kulturlivet sammen med de frivillige organisasjonene samtidig som den skal bidra til å brygge bro mellom generasjoner og ulike kulturtradisjoner i lokalmiljøet og gjennom møte mellom amatør og profesjonell. - moduler Undervisningen organiseres i moduler som kan variere i lengde, alt etter innhold og elevens forutsetninger. Det skal være mulig å følge undervisningen i flere moduler samtidig. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å organisere tilbudet som kortere kurs. Når eleven har fullført en modul, skal det utarbeides en kort skriftlig evaluering som sendes eleven og eventuelt dennes foresatte. Evalueringen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av hvilke emner og stoff som er gjennomgått og hvordan eleven har arbeidet med stoffet. I forbindelse med evalueringen skal det gjennomføres en brukersamtale mellom lærer og elev/foresatte. Modulen avsluttes med en konsert, forestilling eller utstilling der eleven får vist sine ferdigheter i de emner som er gjennomgått.

2 2 TJENESTESTANDARD FOR VADSØ KULTURSKOLE Gjeldende fra Formål Kulturskolen skal legge til rette for å videreutvikle de musiske og kreative egenskapene i mennesket. Kulturskolen skal bidra til å hente fram, ta vare på, utvikle og bringe videre vår felles lokale, nasjonale og internasjonale kulturarv. Gjennom opplæring i skolens egen regi og ved samarbeid med barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og fritidskulturlivet i kommunen skal kulturskolen bidra til å gi barn og unge gode og trygge oppvekstvilkår samtidig som personlig utvikling både individuelt og kollektivt gis høyeste prioritet. Kulturskolen skal bidra til å styrke det lokale kulturlivet sammen med de frivillige organisasjonene samtidig som den skal bidra til å brygge bro mellom generasjoner og ulike kulturtradisjoner i lokalmiljøet og gjennom møte mellom amatør og profesjonell. Lovgrunnlaget De kommunale kulturskolenes virksomhet er regulert i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av nr 61 der det heter i 13-6: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles. Kulturskoletilbudet kommer i tillegg til grunnskoleopplæringa. Kulturskoletilbudet er derfor ikke omfattet av de andre bestemmelsene i loven med unntak av 15-1 (krav om politiattest for alle tilsatte). Formuleringene gir ikke brukerne individuelle rettigheter i forhold til opplæringslovens bestemmelser. Reglene om saksbehandling, klageadgang og innsynsrett gjelder i henhold til forvaltningslov og offentlighetslov. Målgruppe hvem kan få tjenesten Tilbud om elevplass gis etter søknad til elever i grunnskolepliktig alder bosatt i kommunen innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av bystyret. Elever på videregående skole og voksne elever gis plass i den grad det ikke fortrenger barn og unge i grunnskolealder. Kriterier for tildeling Søkerne tas opp etter følgende kriterier: Alder. Søkerne er normalt innenfor den aldersgruppe som er fastsatt for tilbudet. Rekkefølge. Søkerne tas normalt opp i søkerrekkefølge. Rekkefølgen kan fravikes når særlige pedagogiske, sosiale eller kunstneriske hensyn tilsier dette. Tjenestens innhold Kulturskolens tilbud bygger på frivillighet og for å være med på et slikt tilbud må elevene selv søke om opptak ved kulturskolen. Denne virksomheten er kulturskolens kjernevirksomhet og er skolens hovedarbeidsområde. Det frivillige undervisningstilbudet i kulturskolen kan enten være opplæring som krever kontinuitet over mer enn et skoleår, eller det kan være organisert som kortere kurstilbud av inntil et års varighet. I tillegg til kulturskolens egen virksomhet, selger skolen undervisningstjenester til skoler og frivillige lag og foreninger i kommunen.

3 3 Kvalitetsmål Kulturskolens målsettinger for undervisningen i de enkelte instrumenter og aktiviteter er fastsatt i skolens fagplaner. Det er disse som danner grunnlaget for planleggingen av undervisningen det enkelte semester/skoleår og som nyttes ved evaluering av den enkelte elev ved slutten av skoleåret. Skolens fagplaner sendes elev og foresatte ved opptak. Kvalitetspreget og veldrevet skole basert på elevtilpasset undervisning og tidsriktig pedagogikk Allsidige fritidstilbud for barn og unge hvor de får utvikle spesielle evner og anlegg, opplever tilhørighet og vennskap, samt får sosial trening Utvikle en kulturskole for Vadsø kommune Hva kan brukerne forvente av oss Pedagoger/kunstnere som setter den enkelte elev i sentrum Elevplass etter skriftlig søknad. Hovedopptak skjer ved skolestart i august. Elever som ikke får plass, føres på venteliste og kontaktes når det blir ledige plasser. Undervisningen på musikkinstrumenter foregår enkeltvis eller i grupper: enkeltelever skal ha minimum 30 minutter undervisning pr uke grupper med 2 elever eller mer skal ha minimum 45 minutter undervisning pr uke Undervisning i andre disipliner, som f.eks teater, billedkunst og samspill foregår i grupper Ved sykdom skaffer kulturskolen vikar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, varsles eleven på forhånd. Undervisningen er minimum en gang pr uke og følger skoleåret med skolens fridager og ferier. Det avholdes møte med foreldre, elev og lærer en gang pr skoleår der det orienteres om elevens utvikling og planer for den videre undervisningen. Forventinger til brukeren Fravær må meldes til skolen. Elever kan miste plassen ved manglende frammøte. Eleven beholder plassen inntil det foreligger skriftlig oppsigelse. Elever og foresatte deltar på innkalte møter og planlagte konserter, forestillinger eller utstillinger Pris Halv eller hel årlig kontingent fastsettes av bystyret ved den årlige budsjettbehandling. Praktiske opplysninger Hovedtyngden av kulturskolens undervisning foregår i Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem). I tillegg legges det noe undervisning til, Vestre Jakobselv skole (piano/ keyboard, blåseinstrumenter), Vårbrudd (korps) samt Valhall bandverksted(musikk valgfag vg skole). Kulturskolens lærerrom og administrasjon er i Nyborgveien 45. Ansvarlig for virksomheten: Virksomhetsleder/rektor ved kulturskolen Tilgjengelighet: Undervisningen foregår mandag til fredag på dagtid, ettermiddagstid eller kveldstid. Besøksadresse: Nyborgveien 45, inngang sør Postadresse: Vadsø kulturskole, postboks 614, 9811 Vadsø Telefon: Mobil: Faks: e-post: Åpningstider: mandag til fredag til 15.30

4 4 Moduler ved Vadsø kulturskole Blåseinstrumenter Fløyte, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side 5-7 Klarinett, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side 8-10 Saxofon, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 9 år side Strengeinstrumenter Introduksjonsmodul gitar, fra ca. 10 år side 17 Visegitar modul 1 og 2 side Elgitar modul 1 og 2 side Bassgitar, introduksjonsmodul, modul 1 og 2, fra ca. 10 år side Slagverk Introduksjonsmodul slagverk, fra ca. 9 år side 25 Modul skarptromme 1 og 2 side Modul trommesett 1 og 2 side Modul melodisk slagverk 1 og 2 side Modul pauker 1 og 2 side Tangentinstrumenter Introduksjonsmodul, fra ca. 9 år side 34 Piano/tangentinstrumenter modul 1 og 2 side Visuelle kunstfag billedkunst, fra ca. 7 år side Introduksjonsmodul tegning, form og farge 2 Modul tegning 3 Modul maleteknikker og materiallære 4 Modul acrylmaling 5 Modul akvarellmaling 6 Modul oljemaling 7 Modul blandingsteknikker 8 Modul leire/keramikk 9 Modul design 10 Modul serigrafi/silketrykk 11 Modul scenografi 12 Modul dekorasjon og utstillingsteknikker 13 Modul snø- og isskulpturer 14 Modul kunsthistorie 15 Modul kunstformidling 16 Modul profilering/reklame 17 Modul lokal tilhørighet 18 Modul Telemarksrosa (tilbys som frittstående kurs), fra 15 år Teater Modul Teater, fra ca. 10 år side 42

5 5 Fløyte Introduksjonsmodul Basislærebok er: Agnestig/Aspelund: Vi spiller fløyte 1 Fritzén/ Öhman: Fløyta og jeg, nr 1 (Forlag: Norsk Musikkforlag) Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: Lære hvordan vi skal behandle instrumentet ( sette sammen, tørke, pusse). Lære hvordan de skal holde instrumentet Lære litt om hvordan vi lager lyd i fløyta og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

6 6 Fløyte Modul 1 Basislærebok er Agnestig/Aspelund: Vi spiller fløyte 1 Fritzén/ Öhman: Fløyta og jeg, nr 1 (Forlag: Norsk Musikkforlag) Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca to oktaver) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

7 7 Fløyte Modul 2 Basislærebok er Agnestig/Aspelund: Vi spiller fløyte 2 + suppleringsstoff Fritzén/ Öhman: Fløyta og jeg, nr 2 (Forlag: Norsk Musikkforlag) Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

8 8 Klarinett Introduksjonsmodul Basislærebok er Lunde/Eielsen: Min egen klarinettskole 1. Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: lære hvordan de skal holde instrumentet og lære litt om hvordan de skal behandle det (Bruk av korkfett, sette sammen, smøre). lære å lage lyd og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

9 9 Klarinett Modul 1 Basislærebok er Lunde/Eielsen: Min egen klarinettskole 1. Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca en oktav) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

10 10 Klarinett Modul 2 Basislærebok er Lunde/Eielsen: Min egen klarinettskole 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper fra 2 til 4 elever eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

11 11 Saxofon Introduksjonsmodul Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i blinken 1 Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: lære hvordan de skal holde instrumentet og lære litt om hvordan de skal behandle det (Bruk av korkfett, sette sammen, smøre). lære å lage lyd og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

12 12 Saxofon Modul 1 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i blinken 1 Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca en oktav) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

13 13 Saxofon Modul 2 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i blinken 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper fra 2 til 4 elever eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

14 14 Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba Introduksjonsmodul Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i Blinken 1. Undervisningen i denne modulen er ofte basert på spill uten noter. Hovedinnhold Eleven skal: lære hvordan de skal holde instrumentet og lære litt om hvordan de skal behandle det (Smøring/renhold av ventiler/slide, vask av munnstykke). lære å lage lyd og lære litt om pusteteknikk lære å spille minimum 3 ulike toner og klare å skille dem fra hverandre i et notebilde beherske helnote, halvnote, firedelsnote og tilsvarende pauseverdier lære seg små melodier både med og uten noter kunne bruke det de har lært til å komponere små melodier Opplæringen skal, når det gjelder barn, være mest mulig lekbasert. Samspill Introduksjonsmodulen er ment som en forberedelse til å starte i kulturskolens aspirantkorps. Dermed vil det ikke foregå samspill utover den gruppen som eleven eventuelt har timer sammen med. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå i grupper på 2-4 elever. Læreren kan, om det er hensiktsmessig, dele gruppen etter at denne modulen er gjennomgått. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. Hvis det brukes lengre tid vil eleven likevel starte i aspirantkorpset når det starter opp og dirigenten i korpset får informasjon om hvor langt eleven har kommet. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leks si hjemme.

15 15 Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba Modul 1 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i Blinken 1. Hovedinnhold Lære å spille melodier som gradvis innfører flere og flere elementer. Elementer: Pust og tonedannelse Notelesing - Lære flere toner (ca en oktav) - Lære om ulike taktarter - Rytmer satt sammen av helnoter, halvnoter, firedelsnoter og åttendelsnoter Gehørspill og improvisasjon Dynamikk (f, mf, mp, p) Karakter (for eksempel forskjellen mellom en rockelåt og en vuggevise) Fortegn (#, b og oppløsningstegn) Lære å spille enkle flerstemte melodier (rytmiske duetter og kanon) Utvikle evnen til å lytte mens man spiller ved å spille sammen med andre og ved hjelp av spill sammen med CD Samspill Mens denne modulen gjennomgås, spiller elevene i kulturskolens aspirantkorps. Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå i grupper på 2 til 4 elever. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

16 16 Kornett/trompet/waldhorn/baryton/trombone/tuba Modul 2 Basislærebok er Vannebo/Mortensen: Midt i Blinken 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold i modul 2 Øvelser/etyder fra hovedlærebok og suppleringsmateriale, skala-/akkordspill, samspill i duo/trio og kvartetter, primavista-spill, gehørspill, og improvisasjon. I tillegg skal eleven i modul 2 tilegne seg kunnskaper om musikkteori, hørelære, musikkhistorie og lytting. Samspill Samarbeidet mellom Vadsø kulturskole og kommunens skolekorps fører til at de fleste elever på blåseinstrument ukentlig deltar på samspill fra modul 2. Alle elver skal også delta på samspillaktiviteter på tvers av instrumentgrensene. Det er også naturlig at elevene før øve på samspillstoff på spilletimene. Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå i mindre grupper fra 2 til 4 elever eller som enetime. Undervisningsleksjonen i grupper vil normalt være 45 minutter pr uke. Enetimer vil normalt være 30 minutter pr uke. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

17 17 Gitar/El-gitar Introduksjonsmodul Basislærebok er Bjørn Schandy: Første gitarboka Hovedinnhold Eleven skal: få innføring i enkelt akkordspill kunne forstå tabulatursystemet vite forskjell på 1-1/2-1/4-1/8 dels noter samt pausetegn. Forstå prinsippene om stemming av gitaren spille enkle melodier som f.eks Ole har en liten bil. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

18 18 Visegitar Modul 1 Basislærebok er Bjørn Schandy: Gitarboka Hovedinnhold Eleven skal: Bygge videre på introduksjonsdel med stemming akkordspill, lære nye teknikker, beherske enkelt fingerspill forstå taktinndeling lære vedlikehold av instrumentet Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

19 19 Visegitar Modul 2 Basislærebok er Bjørn Schandy: Gitarboka + suppleringsstoff Eleven skal: lære utvidet fingerspill kunne spille intro/ outro tilegne seg kunnskap om utvidet akkordlære oppbygging av akkorder/ harmonier lære enkle skalaer kunne spille etter besifring Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

20 20 El-gitar Modul 1 Basislærebok er Bjørn Schandy: Elgitarboka Eleven skal: bygge videre på introdel med akkordspill få en innføring i melodispill beherske enkelt fingerspill, få en innføring i enkelt notesystem, med tabulatur lære vedlikehold av instrumentet, beherske enkle spillteknikker. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

21 21 El-gitar Modul 2 Basislærebok er Bjørn Schandy: Elgitarboka + suppleringsstoff Hovedinnhold Eleven skal: lære kvintsirkel lære hvordan finne akkorder lære skalaer delta i samspill lære seg tonenes plassering på gripebrettet lære å lytte arbeide med riff og teknikker lære å improvisere lære solospill lære slide -teknikker arbeide videre med samspill lære utvidet fingerspill (eks. Clawfinger ) lære melodier ved å lytte til cd/tape lære mer om notesystemet. Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning eller i mindre grupper på 2 til 3 elever. utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

22 22 El-bass Introduksjonsmodul Basislærebok er: egenutviklet læremateriell Hovedinnhold Eleven skal: få innføring i grunnleggende spilleteknikk innføring i stemming av instrumentet, forstå tabulatur-systemet, lære noteverdier, 1-1/2-1/4-1/8 dels noter og pausetegn samt taktinndeling Undervisningen i introduksjonsmodulen vil normalt foregå som individuell undervisning utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

23 23 El-bass Modul 1 Basislærebok er: egenutviklet læremateriell Hovedinnhold Eleven skal: lære enkelt notesystem lære spille-teknikker lære tonenes plassering på gripebrettet lære enkelt melodispill delta i samspill lære vedlikehold av instrumentet. Undervisningen i modulen vil normalt foregå som individuell undervisning utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

24 24 El-bass Modul 2 Basislærebok er: egenutviklet læremateriell Hovedinnhold Eleven skal: gjennomgå utvidet teorilære med tilhørende øvelser lære å spille uten noter/tabulatur lære seg melodier ved å lytte til cd/tape delta i tettere samspill med andre elever lære improvisasjon Undervisningen i modulen vil normalt foregå som individuell undervisning utføres tilfredsstillende. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

25 25 Slagverk Introduksjonsmodul Kan variere. Flere aktuelle Hovedinnhold I denne modulen skal eleven lære grunnleggende ferdigheter som han /hun trenger for å spille et slagverkinstrument. Eleven skal: gjenkjenne pulsen i musikken lære å holde trommestikkene riktig og benytte spretten stikkene får fra trommeskinnet. Dette gjør det lettere å lære forskjellige rytmemønstre og spilleteknikker senere og det forhindrer at eleven får belastningsskader av å spille beherske: Helnoter og helpauser Halvnoter og halvpauser Fjerdedelsnoter og fjerdedelspauser Åttendedelsnoter og åttendedelspauser kjenne til åttendedelstrioler og sekstendedeler lære improvisasjon ved å "herme" rytmemønstre som spilles innenfor en fast puls Samspill: Samspill vil foregå med lærer og evt. medelev Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. : foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

26 26 Skarptromme Modul 1 : Kjell Samkopf "Praktisk trommeskole" del 1A og 1B Hovedinnhold: *Virvel Beherske pressvirvel med 1/16 dels underdeling *Noter Beherske åttendedelstrioler og sekstendedeler Kunne spille solostykker for skarptromme med vanskelighetsgrad tilsvarende "Praktisk trommeskole del 1A" av Kjell Samkopf *Improvisasjon Eleven skal kunne improvisere med fjerdedeler, åttendedeler, åttendedels trioler og sekstendedeler i 2/4, 3/4 og 4/4 takt *Samspill: Samspill vil foregå med lærer og evt. medelev Duetter fra lærebøkene Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

27 27 Skarptromme Modul 2 : Kjell Samkopf "Praktisk trommeskole" del 1A, 1B og 2 Hovedinnhold: *Virvel Beherske pressvirvel med triol-underdeling *Sleipslag og ruff *Dobbeltslag *Dynamikk *Sekstendelstrioler *Noter Beherske åttendedelstrioler, sekstendedeler og sekstendelstrioler, 6/8 takt Kunne spille solostykker for skarptromme med vanskelighetsgrad tilsvarende "Praktisk trommeskole del 2" av Kjell Samkopf *Improvisasjon Eleven skal kunne improvisere med fjerdedeler, åttendedeler, åttendedels trioler, sekstendedeler og sekstendelstrioler i 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 og 12/8 takt *Samspill: Samspill vil foregå med lærer og evt. medelev Duetter fra lærebøkene Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

28 28 Trommesett Modul 1 : Ernst Wiggo Sandbakk "Hvordan spille moderne trommesett" Hovedinnhold: *Treveis koordinasjon, hender og basstromme *Spille rytmer på hi hat og ridecymbal *Spille markerinder på første slag i takten *Spille enkle "fills" *1/4, 1/8 og 1/16 dels underdeling *Noter: kunne lese og skrive det man spiller *Samspill Spill med CD komp Tilpasset eget teknisk nivå. Mål: Klare å tilpasse sin stemme til en felles puls *Improvisasjon - Kunne plassere "fills" i rytmen Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

29 29 Trommesett Modul 2 : Ernst Wiggo Sandbakk: "Hvordan spille moderne trommesett" Hovedinnhold: *Fireveis koordinasjon *Triolbaserte rytmer *Shuffle *Spille enkle "fills" *1/4, 1/8, 1/8 triol og 1/16 dels underdeling *Noter: *Samspill *Improvisasjon kunne lese og skrive det man spiller Spill med CD komp Tilpasset eget teknisk nivå. Spill med band Soloer på 2 og 4 takter *Lære seg trommestemmer fra CD, lage "trommekart" Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

30 30 Melodisk slagverk Modul 1 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *C, F, G og Bb durskala *G nøkkel *Grep på køllene *Spille enkle melodier *Noter: *Samspill kunne lese og skrive det man spiller Tilpasset eget teknisk nivå. Mål: tilpasse sin stemme til en felles puls Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

31 31 Melodisk slagverk Modul 2 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *Skalaoppbygging dur og ren moll *Treklanger *D, A og Eb dur *Noter: kunne lese og skrive det man spiller Bladlesing av enkle melodier med lite toneomfang *Samspill Tilpasset eget teknisk nivå. Spille akkorder etter besifring Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

32 32 Pauker Modul 1 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *Stemming *Kvart og Kvintintervall *F nøkkel *Spille stykker for to pauker *Noter: kunne lese og skrive det man spiller Bladlesing av enkle melodier med lite toneomfang *Samspill Tilpasset eget teknisk nivå. Tilpasse sin stemme til felles puls Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

33 33 Pauker Modul 2 : egenutviklet læremateriell Hovedinnhold: *Enkeltslagsvirvel *Demping *Spille stykker for tre pauker *Noter: kunne lese og skrive det man spiller *Samspill: tilpasset eget teknisk nivå. Organisering av undervisning Det vil normalt være enkeltundervisning eller grupper på 2 elever i slagverkundervisningen. : Eleven har nådd målsetningen for modulen når alle emner i planen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Kontakt med elev / foresatte: foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme

34 34 Piano Introduksjonsmodul Basislærebok er: James Bastien: Bit for bit, begynnerbok/salve Kallevig: Den kjenner jeg, nybegynner Hovedinnhold Eleven skal: bli kjent med pianoet og virkemåten lære å sitte ved piano bli kjent med tangentene øve inn god håndstilling kunne forstå hva som er oppover og nedover på klaviaturet lære fingrenes nummer og navn/fingersetting begynne innlæringen av enkle rytmer, firedeler, halvnoter, helnoter og punktert halvnote utføres tilfredsstillende. Denne modulen er relativt kort og det forventes at den er gjennomgått i løpet av en til to måneder. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre. For små elever er det viktig at foresatte følger opp eleven og passer på at de husker å øve på leksa si hjemme.

35 35 Piano Modul 1 Basislærebok er: James Bastien: Bit for bit 1/Salve Kallevig: Fra fjern og nær, del 2 Hovedinnhold Eleven skal: kjenne navnet på notene/tangentene lære C-durs femfingreposisjon lære G-durs femfingreposisjon kunne det doble linjesystemet kunne notene i notesystemet kunne notelesing i G-dur kunne se og høre forskjell på intervallene prim, sekund, ters, kvart og kvint kunne spille i de meste brukte taktartene vite hvordan taktstrek, taktarter skrives kunne alle aktuelle noteverdier, notehode, opptakt, taktinndeling, hals, fane, bjelke kunne notelesing i C-dur kunne utføre bue, frase, bindebue 1.-akkorden i notesystemet Kunne de forskjellige pausetegnene; firedelspause, helpause og halvpause Kunne repetisjonstegn Kunne midterste C-posisjon Kunne de vanligste dynamikkuttrykkene; Forte, Piano, mf, mp,pp,ff Kunne utføre spill Staccato/Legato Lære om skaloppbyggingen i dur og moll, Fortegn, # Fortegn, b Lære om brutte akkorder Bli kjent med treklangen i grunnstilling, 1. og 2. omvending Øve på spill uten noter/etter gehør Undervisningen i modul 1 vil normalt foregå som individuell undervisning. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

36 36 Piano Modul 2 Basislærebok er: James Bastien: Bit for bit 2/Salve Kallevig: Fra fjern og nær, del 2 + suppleringsstoff Hovedinnhold Eleven skal: arbeide videre med å utvide ferdighetene fra modul 1 gjennomgå og øve inn mindre etyder og konsertstykker lære prinsippene om besifrings-/akkordspill til notert melodilinje gjøre seg kjent med elektroniske tangentinstrumenter som el-piano, synthesizer og andre keyboardvarianter delta i mindre ensembler med kammermusikk og populærmusikk arbeide med akkompagnementsoppgaver Undervisningen i modul 2 vil normalt foregå som individuell undervisning. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en konsert der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Ved avslutning av modulen skal det også avklares om eleven ønsker begynne på nye eller andre moduler som kulturskolen tilbyr.

37 37 Visuelle kunstfag - billedkunst Generelt om mål: Gjennom arbeidet med billedkunst/visuelle kunstfag som uttrykksform skal elevene: Oppleve skaperglede i arbeidet med konkrete materialer og visuell form Utrykke og utvikle sin visuelle uttrykksevne og uttrykksform, fantasi og formsans. Utvikle kunnskap å gjøre erfaringer med visuelle virkemidler og uttrykksformer Arbeide med å gi form til egne ideer, opplevelser og følelser i selvstendige uttrykk. Utvikle en kritisk bevissthet om visuelle virkemiddel og kommunikasjon Møte profesjonell kunst, som gir kunnskap og inspirerer til egen skapende virksomhet Utvikle evnen til vurdering av egne og andres produkter - og evnen til refleksjon omkring den kreative prosessen. Generelt om innhold: Undervisningen i visuelle kunstfag ved Vadsø kulturskole omfatter følgende punkter, som i det konkrete arbeidet veves sammen i en meningsfylt helhet: * Skapende arbeid * Materialkunnskap og materialbruk * Teknikk og redskapsbruk * Møte med visuell kunst, arkitektur og design * Utstillinger, presentasjon og formidling *Visuell kunst i møte med andre fagområder Generelt om organisering av undervisningen: Undervisningen i visuelle kunstfag/billedkunst organiseres i grupper av inntil 10 elever. Gruppene vil bli satt sammen etter vurdering av alder, forutsetninger og ønsker. Emnene som elevene skal gjennomgå er organisert i moduler som kan ha ulik lengde og innhold. Elever på samme gruppe kan arbeide med forskjellige moduler samtidig. Undervisningen kan også organiseres slik at elevene på samme gruppe får individuelle oppgaver innenfor ulike moduler/emner. Undervisningen vil normalt bli lagt opp slik at modulene gjennomgås i den rekkefølge de er listet opp i billedkunsthuset. Det påregnes at eleven vil bruke om lag 3 skoleår ved full gjennomgang av alle 18 modulene. Generelt om måloppnåelse Eleven har nådd målsettingene for modulen når alle emner i planen/modulen er gjennomgått og kan utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en utstilling/forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. Generelt om kontakt med elev/foresatte foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

38 38 Modul 14 Kunsthistorie Modul 15 Kunstformidling BILLEDKUNSTHUSET Innhold og moduler Modul 16 Profilering reklame MÅL Modul 17 Lokal tilhørighet MODUL 1 Introduksjonsmodul Tegning, form og farge Tegnepreget formidling *Grunnprinsipper i tegning *Grunnprinsipper i fargelære *Grunnprinsipper i malingsteknikker *Ulike materialer *Forme i materialer * Leke med farve og form MODUL 2 Tegning Å tegne er å se 3delt opplegg (3 bøker) *Formater (fig skrives inn senere) *kroppen oppbygning *SE i rommet *Tegneteknikker valører 13 Modul snø- og isskulpturer 12 Modul dekorasjon og utstillingsteknikker 11 Modul scenografi 10 Modul serigrafi/silketrykk 9 Modul design 8 Modul leire/keramikk 7 Modul blandingsteknikker 6 Modul oljemaling 5 Modul akvarellmaling 4 Modul acrylmaling 3 Modul maleteknikker og materiallære 2 Modul tegning 1 Introduksjonsmodul tegning, form og farge MODUL 3 Maleteknikker og materiallære *Alt om penselbruk *Alt om farger - maling *Maleteknikk fra A-Å (hvilke materialer maler vi på osv) MODUL 4 Acrylmaling *Bruke akrylmaling A-Å *Blandinger *Teknikker utprøving START

39 39 MODUL 5 Akvarellmaling *Bruk av akvarellfarger A-å *Blandinger *Teknikker utprøving MODUL 6 Oljemaling *Bruk av olje A-Å * Blandinger * Teknikker utprøving MODUL 7 Blandingsteknikker (Akryl, olje, akvarell, graffiti, collager, couach, pastell, mv.) Bruk av ulike blandinger Teknikker - utprøving MODUL 8 Leire/keramikk Bruksområder Forme i leire Teknikker Dreieteknikker (Brenning, glasur ) MODUL 9 Design Hva er design Hva er et produkt design Hva er et industridesign Hva er grafisk design Hva er tekstil design Hva er mote design Hva er smykke design Hva er skrivemåter Hva er møbler osv. Generell info Se oppfatte design Utprøving MODUL 10 Serigrafi/silketrykk 1. Hva er silketrykk 2. Trykkeprosess 3. Farger (operative mac - arbeider evt manuelt ) 4. Rammer 5. Hva skal trykkes? - Bilder reklame - Design Klær 6. Produkt - Bilder - Plakater - Brosjyrer - Hefter /bøker Ide : Ruija havlandet (vårt prosjekt ) - Hefte med bilder og tekst

40 40 MODUL 11 Scenografi SCENOGRAFI Jobbe etter følelsen fra et manuskript. ON LOCATION Se på stedet, observere, praktisk tenkning. Skisse opp. Fotografere rommet/stedet fra ulike vinkler. Enkle skisser med målsetting. Få i gang den kreative prosessen ved hjelp av visuelt materiale som skisser, la seg inspirere av blader, bøker, strukturer, musikk, lyder, varme, kulde, lukt osv. MODELLBYGGING Lære å jobbe etter skissene med faktiske mål. Lære å bruke reduksjonsstaven og forstå betydningen av å jobbe i målestokk. Forståelse av rom. Lære å bruke scenografiske virkemiddel. Eksperimentere på modellstadiet. Lyssetting. MODUL 12 Dekorasjon og utstillingsteknikker Vindusutstilling. Grunnleggende ferdigheter: Tenke kreativt. Lære å førvisualisere ideer. Lære å gjøre konkrete valg. Praktisk arbeid: Se på utstillingsvinduet. Skisse opp vinduet med alle mål. Se på takoppheng, bakvegg, gulv, sidevegger og notere ned faktiske forhold. Mulighetene for lyssetting, trengs der flere spot annen belysning etc. Romforståelse: Liten plass, få produkt. Proporsjoner; gi plass til luft. Riktig balanse. Viktig å ha et blikkfang for å trekke til seg oppmerksomheten! Være konkret i forhold til utstillingen, det betyr god planlegging og mest mulig ferdig dekorasjonsmateriell på forhånd. Skal det være plakater, prislapper, folietekst etc. i utstillingen? Effektiv gjennomføring av utstillingen, men jobbe uten å forstyrre kundene. Jobb i arbeidsklær og ha med alt nødvendig verktøy. Aldri gå fra ett rotete vindu, dekk heller til med papir! MODUL 13 Snø- og isskulpturer - Vi lærer om dette nu, neste samling februar 2006 Se mulig NM på ski, skulpturer på Ørtangen i samarbeid med skiklubben, Vadsø videregående og Rica og alle våre unger i billedkunstgruppa MODUL 14 Kunsthistorie Generell kunsthistorie for barn og ungdom Historie om ulike kunstretninger Historie om ulike kunstnere, fra Michelangelo til Odd Nerdrum Eks: Picasso og Dora Mar Alle ungene husker dette )

41 41 MODUL 15 Kunstformidling Hvordan ser vi kunst? Hvordan formidler vi kunst Prisjekter vi deltar på Fra arkitektur til moderne design. Vårt galleri - Utstille - Formidle - Profilere - Hva lærer vi av dette? - Galleribesøk og utstillinger MODUL 16 Profilering og reklame REKLAME OG MARKEDSFØRING Hva er et reklamebudskap Hvordan profilerer vi vårt budskap: Billedkunst Hvordan markedsfører vi kulturskolen og billedkunst? Profilering fra A Å MODUL 17 Lokal tilhørighet Bruke lokalmiljøet Kunst i byen vår Ruija - kvenmuseet Norsk samisk finsk Lage temaer prosjekter MODUL 18 Telemarksrosa (tilbys som frittstående kurs), fra 15 år Kort historikk. Innføring i bruk av pensler. Rengjøring og oppbevaring. Bruk og virkning av kunstnerfarger (olje) sammen med kokt linolje og terpentin. Arbeidsdemonstrasjon. ARBEIDSPROSESS Underlag i tre skal grunnes, sparkles og pusses. Objektet skal males to ganger i den fargen som er valgt. Lære å skyggelegge med fordriver. Grunnleggende frihåndstegning for å øve teknikk av myke konturer. Lære oppbygging av telerosa, frihåndstegning etter et mønster. Lære å overføre mønstret til en plate. Øve på detaljer med kunstnerfarger. Øve teknikk og forståelse. Viktig! Øve på teknikk med konturpensel (skrivepensel). Sette sammen et enkelt mønster med den karakteristiske C, sammen med stiliserte roser. Tørkeprosess. Overflatebehandling.

42 42 Modul teater Målsetting Vadsø kulturskoles teatertilbud har som mål å gi barn og unge opplæring og innsikt i teater og drama som kunstnerisk arena for egen utvikling og forståelse. Elevene skal lære å bruke kroppen og stemmen og gjennom det få grunnleggende kjennskap til forskjellige dramatiske uttrykksformer. Elevene skal regelmessig få anledning til å delta i større og mindre sceniske oppsetninger i kulturskolens regi eller i samarbeid med andre institusjoner. Hovedinnhold Eleven skal: - gis innsikt i og erkjennelse om teater som kunst - kunne bruke kroppen og stemmen og gjennom det ha grunnleggende kjennskap til forskjellige dramatiske uttrykksformer - kunne anvende lek og improvisasjon som elementer i teaterproduksjon - delta i utviklingen av egne forestillinger - kjenne grunnleggende sider ved teaterets virkemidler og bruk av teater og dramatisk spill i utviklingen av flerkulturelt fellesskap, inkluderende holdninger og perspektivtaking Undervisningen organiseres som ukentlige prøver av inntil 2 timers varighet. I tilknytning til forestillinger må det påregnes ekstraprøver og intensive prøveperioder lørdag/søndag. utføres tilfredsstillende. Før avslutningen av modulen skal eleven ha deltatt ved minst en forestilling der eleven alene eller som del av en større gruppe får presentert deler av stoffet som er gjennomgått i modulen. foregått og hvilke resultater som er nådd. Det vil også bli orientert om hva som skal skje videre.

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN PIANO Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

FAGPLAN FOR MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER GENERELL DEL

FAGPLAN FOR MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER GENERELL DEL FAGPLAN FOR MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER Innledning Fagplan for messingblåseinstrumenter består av to hoveddeler. Den generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all messingundervisning i kulturskolen.

Detaljer

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette.

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette. NYBEGYNNERNIVÅ Teknikk, teori og spilling: Introduksjon til notasjon, da først tabulatur. Grunnteknikk: Sittestilling, anslagsteknikk, venstrehånds fingerteknikk Grunnleggende rytmiske ferdigheter Stemme

Detaljer

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN MESSING Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

Fet kulturskole Sammen skaper vi!

Fet kulturskole Sammen skaper vi! Fet kulturskole Sammen skaper vi! FAGPLAN FOR KORNETT/ TROMPET kornett trompet Organisering av undervisningen: Ukentlig undervisning 36 uker i året. Hovedsakelig enetimer på 22 minutter, men elevene kan

Detaljer

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN EL-GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Håvard Lund Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

2013/14 FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK RINGERIKE KULTURSKOLE GITAR. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune.

2013/14 FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK RINGERIKE KULTURSKOLE GITAR. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune. 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Slagverk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan Gitar Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

SENTRUM SKOLE OG KULTURSKOLE VADSØ

SENTRUM SKOLE OG KULTURSKOLE VADSØ SENTRUM SKOLE OG KULTURSKOLE VADSØ UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET 2011/2012 Kulturskolens mål Kulturskolen skal legge til rette for å videreutvikle de musiske og kreative egenskapene i mennesket. Kulturskolen

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan slagverk. Lærer: Erik Fossen Nilsen

Kvæfjord kulturskole. Fagplan slagverk. Lærer: Erik Fossen Nilsen Kvæfjord kulturskole Fagplan slagverk Lærer: Erik Fossen Nilsen Kvæfjord kulturskole Fagplan for slagverk Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Aktuell litteratur

Detaljer

«A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.»

«A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.» «A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.» - Frank Zappa Fagplan for slagverk Råde kommunale kulturskole 1.0 Historikk Trommer/perkusjon/slagverksinstrumenter er sammen med menneskestemmen

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for rytmisk slagverk (trommesett)

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for rytmisk slagverk (trommesett) Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for rytmisk slagverk (trommesett) Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Aktuell litteratur 1.4. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Læreplan musikkterapi Hammerfest kommune

Læreplan musikkterapi Hammerfest kommune Læreplan musikkterapi Hammerfest kommune Utarbeidet av: Torgeir Bitnes Faglærer i musikk /musikkterapeut Hammerfest kommune Nivå på deltakelse: Mål: Sang/stemme og instrumentferdigheter Musikk og bevegelse

Detaljer

TREBLÅS BEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori

TREBLÅS BEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori BEGYNNERNIVÅ Munnstilling, få lyd, tonedannelse Lære å lese noter / rytmer Oktav-øvelser ( fløyte ) Gehørspill og improvisasjon Spille med og uten noter Rytmeforståelse Øve med innspilt komp og samspill

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

FAGPLAN FOR GITAR Meløy Kulturskole

FAGPLAN FOR GITAR Meløy Kulturskole FAGPLAN FOR GITAR Meløy Kulturskole El-gitar Akkustisk gitar Bass-gitar Western-gitar INNHOLD Fagplan for gitar består av to deler. Første del beskriver forhold som er felles og danner plattform for all

Detaljer

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Informasjon til elevene skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Velkommen til kulturskolen! Trysil kulturskole er en mangfoldig kulturskole, og

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan klarinett. Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth

Kvæfjord kulturskole. Fagplan klarinett. Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth Kvæfjord kulturskole Fagplan klarinett Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth Kvæfjord kulturskole Fagplan for klarinett Innledning 1. Innhold 1.1. Begynneropplæring 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar

Detaljer

Fagplan for slagverkundervisning

Fagplan for slagverkundervisning Fagplan for slagverk Målet med elevens undervisningsforløp i kulturskolen er at eleven blir kjent med musikk og spilling av instrumenter. At ved hjelp av lek, herming og selvstudier opplever eleven fysisk

Detaljer

Skien videregående skole. Opptaksprøvehefte for musikk.

Skien videregående skole. Opptaksprøvehefte for musikk. Skien videregående skole Opptaksprøvehefte for musikk. 1 Til deg som søker Musikk, dans, drama med fordypning Musikk. Vi vet av erfaring at forkunnskapene deres er veldig forskjellige. Noen av dere har

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan saksofon. Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth

Kvæfjord kulturskole. Fagplan saksofon. Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth Kvæfjord kulturskole Fagplan saksofon Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth Kvæfjord kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte Edvart Sæter Huseby kompetansesenter 2011 Huseby kompetansesenter, Oslo 2011 ISSN 1503-271X ISBN 978-82-7740-997-9 Foto på forsiden

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

FAGPLAN FOR SLAGVERK

FAGPLAN FOR SLAGVERK FAGPLAN FOR SLAGVERK 1. INNHOLD 1.1. Arbeidsmåter og øving 1.2. Aktuell litteratur 1.3. Formidling; konserter, forestillinger og arrangement 2. MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER 2.1. Begynnernivå 2.2. Mellom/viderekommet

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Dans GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Fet kulturskole Sammen skaper vi!

Fet kulturskole Sammen skaper vi! Fet kulturskole Sammen skaper vi! FAGPLAN FOR VALTHORN Organisering av hornundervisningen: Ukentlig undervisning 36 uker i året. Hovedsakelig enetimer på minimum 20 minutter, men elevene kan også undervises

Detaljer

PIANO NYBEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori

PIANO NYBEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori NYBEGYNNERNIVÅ Grunnleggende fingerstilling A dozen a day ( fingerøvelser ) Fingerteknikk Sittestilling Lære å lese noter / rytmer Rytmeforståelse Skalaøvinger i dur Enkel besifring Øving 15 min 3 dager

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Trompet

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Trompet Nannestad kommune kultur Fagplan for Trompet Nannestad kulturskole 2009 Innhold: EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar, Begynnernivå Mellomnivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter og

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan piano. Lærer: Karoline Leiros/ Per Martin Grenlund

Kvæfjord kulturskole. Fagplan piano. Lærer: Karoline Leiros/ Per Martin Grenlund Kvæfjord kulturskole Fagplan piano Lærer: Karoline Leiros/ Per Martin Grenlund Kvæfjord kulturskole Fagplan for piano/kirkeorgel Innledning 1. Innhold 1.1. Arbeidsmåter 1.2. Nybegynnere (fra 7-8 år) 1.3.

Detaljer

Fagplan for tverrfløyte Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for tverrfløyte Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for tverrfløyte Skedsmo musikk- og kulturskole Tegning laget av Besime Kaya Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Fag: MUSIKK. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: MUSIKK. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: MUSIKK Faglærere: Margrethe Skrand Trinn: 9.trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 0 1 1 * bli kjent med hverandre trygge på hverandre * oppøve fantasi, lytting,

Detaljer

Lokal læreplan musikk 7.trinn

Lokal læreplan musikk 7.trinn Lokal læreplan musikk 7.trinn Lærebok: Antall uker 1 Lytte og komponere Vi lytter til lyder i klasserommet og lytter til lyder ute i naturen. Disse lydene noteres ned, elevene finner ut hvordan lydene

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Piano

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Piano Nannestad kommune kultur Fagplan for Piano Nannestad kulturskole 2009 Innhold: EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER... 3 En kulturskoles formål:...3 Forankring i lovverket:...3 Fagplanene i Nannestad kulturskole...3

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo Musikk - 2017-2018 HOVEDOMRÅDE OG KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL ARBEIDSMETODE VURDERING Mål for opplæringen er at elevene skal.. På ukeplan og enkelttimer Musisere Oppfatte og bruke puls, rytme, melodi, klang,

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 5-7 Lærer: Marit Valle og Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: Faglærer: ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Emne/ tema Tidsbruk Dette sier lokal

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for blokkfløyte

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for blokkfløyte Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for blokkfløyte Innledning 1 1. Innhold... 2 Nybegynnerundervisning... 2 Innføring av ulike blokkfløyter... 2 Arbeidsmåter... 2 Repertoar... 3 Læringsaktiviteter og

Detaljer

Fagplan for tangentinstrumenter. MÅL for undervisningen: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede AKTIVITETER:

Fagplan for tangentinstrumenter. MÅL for undervisningen: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede AKTIVITETER: Fagplan for tangentinstrumenter MÅL for undervisningen: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede AKTIVITETER: Samspill Ved samspill må elevene være lydhøre for hverandre, og det utvikler konsentrasjon

Detaljer

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie Årsplan i musikk for 5. trinn 2014/2015 Faglærer Inger Cecilie Neset Ole Petter Retttedal Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

SENTRUM SKOLE OG KULTURSKOLE VADSØ

SENTRUM SKOLE OG KULTURSKOLE VADSØ SENTRUM SKOLE OG KULTURSKOLE VADSØ UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET 2010/2011 kulturskolens mål Kulturskolen skal legge til rette for å videreutvikle de musiske og kreative egenskapene i mennesket. Kulturskolen

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for klarinett

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for klarinett Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for klarinett Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Årsplan i 7. klasse musikk

Årsplan i 7. klasse musikk Årsplan i 7. klasse musikk 2017-2018 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Musikkisum7, Cappelen. Delks Salmebok og Pris hans navn. Barnesalmeboka, og annet relevant sangstoff. Grunnleggende

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

2013/14 FAGPLAN RINGERIKE KULTURSKOLE SLAGVERK. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune.no/kulturskolen

2013/14 FAGPLAN RINGERIKE KULTURSKOLE SLAGVERK. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune.no/kulturskolen 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN SLAGVERK Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Musikk År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 6ab Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul 34-39 Musikkhistorie Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

Musisere Komponere Lytte

Musisere Komponere Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Jan Abild og Ole André Ljosland Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bruke

Detaljer

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening Morgensamling Mykje skole Mål og mening Fra lærings- Bakgrunn: Ansvar: plakaten: Mykje skole skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Innledning 1. Innhold 1.1. Arbeidsmåter 1.2. Nybegynnere (fra ca 8 år) 1.3. Notelære 1.4. Repertoar 1.5. Den videre utviklinge 1.6. Viderekommet nivå 2. Mål

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

virvel 1 info til foresatte av Lage Thune Myrberget SLAGKRAFTIG OG TREFFSIKKER første 1/2år nybegynnerbøker for virvelelever www.nmg.

virvel 1 info til foresatte av Lage Thune Myrberget SLAGKRAFTIG OG TREFFSIKKER første 1/2år nybegynnerbøker for virvelelever www.nmg. info til foresatte av Lage Thune Myrberget SLAGKRAFTIG OG TREFFSIKKER første 1/2år nybegynnerbøker for virvelelever virvel 1 første halvår du kan hjelpe Virvel er en slagverkskole som vil lære barn og

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017

Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017 Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Hele året (Julesanger: 48, 49, 50, 51) - Beherske et sangrepertoar fra ulike

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan blås Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Måsøy kulturskole. Undervisningstilbud 2006-2007. Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11

Måsøy kulturskole. Undervisningstilbud 2006-2007. Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11 Måsøy kulturskole Undervisningstilbud 2006-2007 Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11 e-postadresse: kulturskole@masoy.kommune.no Kontor i 1. etasje på skolen.

Detaljer

Årsplan musikk, 9.trinn 16/17

Årsplan musikk, 9.trinn 16/17 Årsplan musikk, 9.trinn 16/17 Høst-16 Periode - uke 3 uker 34-36 Hovedområde (K- 06) Avklare forventninger for året fra elev lærer + Gjennomgang av vurderingskriterier årsplan Musikkens grunnelementen

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

Mosaikk pianoskole som metodeverk i kulturskolen som

Mosaikk pianoskole som metodeverk i kulturskolen som Mosaikk pianoskole som metodeverk i kulturskolen som metodeverk i pianoskole som metodeverk i kulturskolen Bjørg Julsrud Bjøntegaard Ingunn Fanavoll Øye EPTA konferanse 23. april 2016 Rammeplan for kulturskolene

Detaljer

Årsplan musikk, 9.trinn 17/18. Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan

Årsplan musikk, 9.trinn 17/18. Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan Årsplan musikk, 9.trinn 17/18 Periode - uke 3 uker Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan Musikkens grunnelementen introduksjon

Detaljer

-**#* *{-"fr. {{# s A N D E F J o R D. tte'kultursk0le. - en arena for kulturell glede; ,". ur#lse od. RAMMEPLAN2Oll. f,{-*""-'r ,.

-**#* *{-fr. {{# s A N D E F J o R D. tte'kultursk0le. - en arena for kulturell glede; ,. ur#lse od. RAMMEPLAN2Oll. f,{-*-'r ,. -**#* *{-"fr {{# s A N D E F J o R D tte'kultursk0le - en arena for kulturell glede;,". ur#lse od RAMMEPLAN2Oll f,{-*""-'r,. - RAMMEPLAN 2011 1 RAMMEPLANENS INNHOLD Innledning Rammeplan del 1 Generell

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL Trollhulen

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL Trollhulen AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL Trollhulen Velkommen til Trollhulen, basen for 2.trinn. Dette er en presentasjon av vårt kurstilbud. Kursene er gratis og de vil foregå i kjernetiden mellom kl.14.30 og 16.15.

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer