Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte"

Transkript

1 Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger 2. Mål 2.1. Tekniske ferdigheter 2.2. Pikkolofløyte 2.3. Musikalske ferdigheter 2.4. Musikalsk opplevelse og musikkformidling 2.5. Sosiale ferdigheter 3. Organisering 3.1. Undervisningsformer 3.2. Elever med ordinær elevplass i OMK 3.3. Kor, korps og orkester (KKO) 3.4. Rapporteringslinje, pedagogisk ansvar, instruks og taushetsplikt 4. Vurdering 4.1. Veiledning 4.2. Foreldresamtale 4.3. Prøver Innledning Denne fagplanen beskriver innhold, mål, organisering og vurdering i fløyteundervisningen ved OMK. Til grunn for fagplanen ligger OMKs visjon, OMKs pedagogiske plattform, skolens serviceerklæring, samarbeidsavtalen mellom OMK og korps, kor og orkestre (KKO), og elevreglementet. De fleste av disse dokumentene er gjengitt i elevboka, som elevene får utdelt. I OMK ønsker vi at skolen vår skal være i forandring og utvikling. Pedagogisk og kunstnerisk mangfold og romslighet settes høyt hos oss. Vårt mål er at fagplanene blir til nytte for de som har med skolen å gjøre, og at skolens og elevenes arbeide på denne måten fremmer kunstnerisk og pedagogisk nyskapning. 1

2 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. For begynnerelever er det spesielt viktig at innholdet i spilletimene og i et evt. samspill er koordinert. Dette gjelder både for repertoarvalg og for arbeidsmåter. Pga. sin størrelse kan tverrfløyten være vanskelig å holde. I mange tilfeller er derfor Yamaha fife det mest naturlige begynnerinstrument. Det er viktig at leder for et samspill samarbeider med instrumentlærer så barnet får realistiske krav i forhold til sin framgang, og samspillnoter som også kan benyttes på instrumenttimen Arbeidsmåter Elevene går på spilletimer (alene eller i grupper), de øver hjemme og de får evt. samspilltilbud. På spilletimene arbeides det med generell utvikling på instrumentet, evt. repertoar fra samspill, med kammermusikk, med konsertforberedelse og utvikling av generelle musikalske ferdigheter, for eksempel notelesing/teori, gehør og rytmetrening. Elevene følger opp det de har lært på timene ved hjemmeøvingen. Elevens egeninnsats hjemme er avgjørende for å lykkes. Deltagelse på konserter og forestillinger skal gi eleven positive musikalske opplevelser. Alle arbeidsmåtene er nødvendige for å lære å spille, og for at spillingen skal gi mening Repertoar 1. Lærebok- velges av lærer utefra elevenes og gruppens behov og er et sentralt element i undervisningen. 2. Supplerende materiale til utvalgt lærerbok 3. Kammermusikk 4. Repertoar fra evt. samspill 5. Personlig repertoar til bruk i hjemmet, i familien, eller i andre anledninger som i kirken, på institusjoner, i høytid og hverdag. For eksempel solostykker med tilgjengelig akkompagnementstemmer/cd, stoff komponert av eleven selv, kammermusikk i søskengrupper eller grupper som går i samme skoleklasse. Repertoaret velges ofte utefra innspill fra elev, foresatte eller skolen. 6. Med få unntak forventes det at elevene kjøper eget notemateriale. Det forventes at elevene skaffer notemateriale foreslått til undervisning så snart som mulig Læringsaktiviteter og øving 1. Spilleferdigheter/grunnleggende fløyteteknikk Produksjon av klang og intonasjon Pust, artikulasjon og frasering Hvordan holde fløyten og bruk av kroppen under spilling Utvikling av fingerteknikk/motorikk 2

3 2. Notasjon/komponering/teori, gehør/improvisasjon og utenatspill Notelesing og gehør er elementer som utfyller hverandre og utvikles parallelt. Komponering er en skapende aktivitet som også hjelper å utvikle ferdigheter innen notelesing. Det jobbes med musikkteori kontinuerlig under spilletimene. I tillegg tilbyr OMK regelmessige teorikurs. Gehørutvikling gjennom gehørleker, herming, utenatspill og improvisasjon. Improvisasjon er et viktig element i utvikling av gehør, utvikling av fingermotorikk og som en skapende aktivitet Å spille utenat og å improvisere er viktige elementer i oppbygging av selvtillit. 3. Lekser og hjemmeøving Alle elever får en elevbok som brukes som kommunikasjonsform mellom spillelærer og foresatte. Det forventes og forutsettes at elevene øver hjemme regelmessig og helst daglig. Elevene får skriftlig oversikt over leksene for hver spilletime. Unge elever vil som regel trenge hjelp av foreldrene til å holde styr på hjemmelekser og til å huske å øve hjemme. Den regelmessige øvingen er en forutsetning for at undervisningen skal være vellykket Alle elever MÅ ha eget notestativ til hjemmeøving, for å unngå utvikling av feil fløyte- og kroppsholdning. 4. Instrument Det er en forutsetning at eleven har et instrument som er i bra stand for å lykkes. Det er viktig at instrumentet passes på og vedlikeholdes for at det skal holde seg i bra stand. Elevene får veiledning i instrumentstell fra spillelærer. Påpekte feil og mangler på instrument må rettes opp umiddelbart Formidling; konserter og forestillinger Å spille for andre kan gi stor glede både til publikum og til elevene og er en viktig del av den helhetlige utviklingen. Konsertene og opptredenene er viktige mål for undervisningen og det forventes at elevene opptrer minst en gang i semesteret. 2. Mål Denne mfagplanen forutsetter en undervisningsplanlegging med både faste og variable mål. Det betyr at noen mål er bestemt på forhånd, mens andre mål oppstår som følge av elevens progresjon, interesser og resultater, og som følge av aktiviteten i korps, orkester eller andre spillesammenhenger. Vi har valgt å dele fløyteundervisingen inn i 5 nivåer, som har konkrete tekniske ferdigheter knyttet til seg (se skjema neste side, samt punkt 2.1.). 3

4 Begynnernivå Mellomnivå Videregående nivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Instrumentets omfang D1-C3 1 oktav D1-F3 2 oktaver hvor omfang tillatter det C1-B3 2 oktaver C1-C4 skalaer og spilles over hele omfang C1-D4 skalaer og spilles over hele omfang Durskala og F,G,C (for korps elever erstattes G og C med B og Eb) + D,B,Eb + A, E, Ab + Db, H Alle dur Mollskala og a,d,e (for korps elever erstattes a og e med g og c) + c,g,h + f#, c#, f + b, g# Alle moll i ren, harmonisk og melodisk form Dom.7 F,G,C,D,B, Eb + A, E, Ab + Db, H Alle dom.7 Forminsket 7 1 oktav C, C#,D 2 oktav fra hvilket som helst tone 3 oktav (inkl. C# og D) Kromatiske skalaer 1 oktav 1 oktav fra hvilken som helst tone 2 oktaver C1-G3 C1-D4 4

5 2.1. Tekniske ferdigheter 2.2. Pikkolofløyte Elevene skal få et godt og naturlig grep om instrumentet, slik at det blir komfortabelt og sunt for dem å spille. Det søkes å utvikle en god og sunn klang, med god munnstilling, fart på lufta og god artikulasjon. Det skal kontinuerlig utvikles en kroppsholdning og håndstilling som er tilpasset bra fløytespill og elevenes forutsetninger. Tekniske ferdigheter på instrumentet kan deles opp i 5 nivåer hvor nivå 1 er de første 2 spille år og nivå 5 er forventet tekniske krav for å prøvespille på en høgskole. Hvor høyt opp en elev kommer er avhengig av motivasjon, innsats og målsetninger hos eleven, men de fleste vil komme opp til nivå 3. Nivå 4 og 5 vil vanligvis være de elevene som har tenkt å gå videre med spilling via videregående skole og høgskole. 1. Fra nivå 3 blir det naturlig å begynne med en del pikkolospill dersom elevens forutsetninger tillater det. OMK har et begrenset antall instrumenter for utleie. 2. Fra nivå 5 forventes det at eleven disponerer egen pikkolofløyte Musikalske ferdigheter 1. Elevene skal tilegne seg et personlig repertoar til å spille på konserter hjemme og ute. 2. Elevene skal få hjelp til å mestre repertoaret fra et evt. samspill. 3. Elevene skal få veiledning til å utforske flest mulig stilarter og genre 4. Musikalsk orientering i mindre grupper øves kontinuerlig 5. Gehør og leseferdigheter. Elevene skal lære å spille både med og uten noter Musikalsk opplevelse og musikkformidling Elevene skal ha det fint når de spiller på sitt instrument. De skal også kunne glede andre med sin musikk. Klang, intonasjon og rytmesans er grunnleggende elementer i undervisningen fra første stund. Elevene skal få øvelse i å opptre under trygge og støttende forhold. De skal også lære seg å lytte til andre som spiller, og til å gi respons og oppmuntring til sine medelever Sosiale ferdigheter Det vises her til OMKs OMKs pedagogiske plattform : OMK skal - kjennetegnes ved holdninger og tanker som er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn - ønsker å gi elevene mulighet til å oppleve glede ved å mestre, uttrykke og formidle ulike kunstformer alene og sammen med andre 5

6 3. Organisering 3.1. Undervisningsformer. Alle elever skal ha min 30 min undervisning, i grupper eller eventuelt alene. All undervisning organiseres i en fleksibel timeplan. Ved større grupper blir timene lengre, og elevene bør derfor ha god tid den dagen de har spilletime. I enkelte undervisningsuker kan timeplanen bli lagt om til fordel for spesielle prosjekter Elever med ordinær elevplass i OMK Elever i OMK undervises i gruppe eller i enetime, eller i en kombinasjon av gruppe- og enetimer. Selv om elevene har ordinære elevplasser, bør de være med i et fast samspill utenfor OMK Kor, korps og orkester (KKO) Mange av elevene er KKO-elever. Det betyr at de går i kor, korps eller orkester som kjøper undervisningstjenester i OMK. KKO-elevene er for øvrig OMK-elever på linje med de andre elevene i skolen vår Rapporteringslinje, pedagogisk ansvar, instruks og taushetsplikt KKO-samarbeidet er regulert ved den standardiserte samarbeidsavtalen som inngås mellom Oslo musikk- og kulturskole på den ene siden, og laget som kjøper undervisningstjenesten på den andre siden. OMK-læreren har ansvar for sin undervisning, og rapporterer til sine overordnede i OMK. Læreren har taushetsplikt på samme måte som i resten av Oslo-skolen. 4. Vurdering og tilbakemelding 4.1. Veiledning OMK-læreren vil gi veiledning og informasjon til elever og foresatte. Aktuelle temaer kan eksempelvis være kjøp av instrument, stell og vedlikehold av instrumentet, hjelp til å finne et korps eller orkester, eller spørsmål om helse, miljø og sikkerhet. OMK-læreren kan også gi råd ved spørsmål om for eksempel øving, musikkinteresse og motivasjon Foreldresamtale Alle instrumentalelever i OMK tilbys foreldresamtale med læreren hvert år. I denne samtalen gis det blant annet informasjon og veiledning i spørsmål om undervisningens innhold, om elevens progresjon og motivasjon, og om videre arbeid. Både fagplanen og andre OMK-dokumenter som vedrører selve undervisningen, er naturlige temaer for foreldresamtalen Prøver Noen lærere arrangerer eksamener eller gradsprøve for sine elever. Ta kontakt med den enkelte lærer for nærmere informasjon om dette. For noen av OMK-tilbudene er det opptaksprøver. Dette gjelder for opptak til Unge talenter og til OMKs lørdagsskole. Det er ikke opptaksprøver for ordinær elevplass i OMK. 6

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på:

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på: DEL 1. Pedagogisk plattform... 3 1. VISJON og MÅL.... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. HISTORIKK... 3 4. RESSURSER OG OMFANG... 4 5. LOKALER OG UTSTYR... 4 6. UNDERVISNING.... 5 7. UTØVENDE VIRKSOMHET.... 6 8.

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 1. VISJON og MÅL...3 2. GENERELT...3 3. MUSIKK...4 3.1 Messing... 5 3.2 Treblås... 6 3.3 Stryk... 7 3.4 Piano... 8 3.5 Trekkspill... 9 3.6 Gitar... 10 3.7 Slagverk...

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk. Underveisrapport våren 2014. Geir Johansen

CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk. Underveisrapport våren 2014. Geir Johansen CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk Underveisrapport våren 2014 Geir Johansen Utgiver: Norges musikkhøgskole, Oslo 2014. Copyright: Norges musikkhøgskole og forfatteren. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 En evalueringsundersøkelse blant elever, foreldre, lokale lærere, lokale rektorer og

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer