Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole"

Transkript

1 Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev

2 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL Innledning Redskapsfag (Kommunikasjonsfag og realfag) Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse Linjefag og fordypningsfag Lokale fag Hovedprosjekt BYGG ANLEGG AUTOMATISERING ELKRAFT MASKINTEKNIKK MEKATRONIKK 12 6 ARBEIDSFORMER 13 7 LÆREMIDLER OG STUDIEMATERIELL 13 8 DOKUMENTASJON 13 9 VURDERING OG EKSAMEN Vurdering Krav for å bli oppmeldt til eksamen Eksamensordning Ikke bestått eksamen og forbedringseksamen Klage på vurdering og eksamenskarakterer FAGLIG INNHOLD OG ARBEIDSKRAV FELLESFAG Emne 1 Norsk og Engelsk 16 Norsk kommunikasjon (E1) Engelsk kommunikasjon (E1) 11.2 Emne 2 Matematikk og Fysikk 18 Matematikk (E2) Fysikk (E2) 11.3 Emne 3 20 Økonomistyring (E3) Organisasjon og ledelse (E3) Markedsføringsledelse (E3) 12 BYGG / ANLEGG BYGG / ANLEGG Emne 4 24 Stikking og nivellering (E4) Materialkunnskap (E4) Kvalitetsstyring og HMS (E4) 12.2 BYGG / ANLEGG Emne 5 27 Bygg- og anleggskonstruksjoner (E5) Konstruksjonslære 1 (E5) Tegningsforståelse / IKT (E5) Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 2/99

3 Mekanikk (E5 Bygg) Søknadsprosedyrer (E5) 12.3 BYGG Emne 6 30 Anbud / kontrakter (E6) Betongkonstruksjoner (E6) Stål- og trekonstruksjoner (E6) 12.4 BYGG Emne 7 32 Stikking 2 (E7) Konstruksjonslære 2 (E7) Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) (E7) 12.5 BYGG Emne 8 34 Bygningsproduksjon / byggeplassledelse (E8) Anleggsdrift (E8) Bygningsfysikk (E8) 12.6 BYGG Emne 9 38 DAK for bygg og anlegg (E9) Arealplanlegging (E9) 12.7 BYGG Emne Prosjektadministrasjon Hovedprosjekt 12.8 ANLEGG Emne 6 42 Anbud / kontrakter (E6) Betong og stålkonstruksjoner (E6) 12.9 ANLEGG Emne 7 44 Arealplanlegging (E7) Stikking 2 (E7) Konstruksjonslære 2 (E7) ANLEGG Emne 8 46 Kommunalteknikk 1 (E8) Anleggsdrift / byggplassledelse (E 8) ANLEGG Emne 9 49 Anleggskonstruksjoner (E9) Fjellarbeid (E9) Geoteknikk (E9) Anleggsteknikk (E9) ANLEGG Emne ELKRAFT / AUTOMATISERING ELKRAFT / AUTOMATISERING Emne 4 55 Elektroteknikk med laboratoriearbeid (E4) Tegning og dokumentasjon (E4 for ELK) 13.2 ELKRAFT / AUTOMATISERING Emne 5 58 Elektroniske systemer med laboratoriearbeid (E5) Nettverkskommunikasjon (E5) eteknikk med laboratoriearbeid (E5) 13.3 ELKRAFT Emne 6 62 Energiproduksjon og distribusjon med laboratoriearbeid (E6 ELK) Automatiserte anlegg med laboratoriearbeid (E6 ELK) 13.4 ELKRAFT Emne 7 65 Elektriske installasjoner med laboratoriearbeid (E7 ELK) Elektriske maskiner og omformere med laboratoriearbeid (E7 ELK) 13.5 ELKRAFT Emne AUTOMATISERING Emne 6 70 Instrumentering med laboratoriearbeid (E7 AUT) Operatørsystemer med laboratoriearbeid (E6 AUT) Energitekniske komponenter med laboratoriearbeid (E6 AUT) 13.7 AUTOMATISERING Emne 7 74 Styring med laboratoriearbeid (E7 AUT) Reguleringsteknikk med laboratoriearbeid (E7 AUT) 13.8 AUTOMATISERING Emne MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 4 77 Vedlikehold (E4) DAK / inventor (E4 for MAS/MEK) 13.2 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 5 79 Kjemi og miljølære (E5) Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 3/99

4 HMS- og kvalitetsledelse (E5) Materiallære (E5) 13.3 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 6 82 Elektro og automasjon (E6) Mekanikk (E6 MAS/MEK) Teknisk dokumentasjon (E6) 13.4 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 7 85 Termodynamikk (E7) Energitransport (E7) 13.5 MASKINTEKNIKK Emne 8 87 Hydraulikkanlegg (E8) Verkstedteknisk automasjon (E8) 13.6 MASKINTEKNIKK Emne 9 89 Strukturberegninger (E9 for MAS) Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon (E9 for MAS) 13.7 MASKINTEKNIKK Emne Produksjonsteknikk (E10 for MAS) Tilvirkningsteknikk (E10 for MAS) 13.8 MASKINTEKNIKK Emne MEKATRONIKK Emne 8 94 Hydraulikkanlegg (E8 for MAS/MEK) Se fagomtale under fordypning Maskinteknikk (E8) Mekatronikk - design og produksjon (E8 for MEK) MEKATRONIKK Emne 9 96 Dataassistert konstruksjon (E9 for MEK) eteknikk (E9 for MEK) Mekatronikk styringer (E9 for MEK) MEKATRONIKK Emne Stikkordliste 99 Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 4/99

5 1 Innledning skoleutdanning er hjemlet i Lov om fagskoleutdanning av med tilhørende forskrifter. Utvalg for Teknisk skole 1) (NUTF) utarbeider nasjonale planer 2) for 2-årige tekniske linjer med tilhørende fordypninger. De offentlige fagskolene utarbeider lokale utdanningsplaner 3) basert på planene utarbeidet av NUTF. På den måten vil utdanningen innen 2-årig teknisk fagskole ha samme nivå, ha tilnærmet samme innhold og være sammenlignbare fra skole til skole. I Lov om fagskoler 1. Formål og virkeområde, slås det fast hva som menes med fagskoleutdanning: Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. 2 med fagteknikerutdanningen med fagteknikerutdanningen: Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studiet skal gi grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studiet skal gi en helhetlig kompetanse som fagtekniker i forhold til kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og holdninger hos den enkelte student. Gjennom studiet skal studentene utvikle: faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere læringsog utviklingsprosesser. holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø. 3 Opptakskrav De generelle opptakskrav fremgår av Skolereglementet. Detaljer omkring hvilke fagbrev som kvalifiserer til opptak for de ulike utdanningene følger som vedlegg til utdanningsplan. 4 Planverktøy Denne utdanningsplanen inngår som en del av skolens planverktøy for utdanningen og revideres årlig. Tabellen nedenfor viser noen av planene som utarbeides for hvert skoleår. Plantype Årsplan (Skolerute) Utdanningsplan Arbeidsplan for fag (ukeplan) Utarbeides av Adm. Adm. Vurdereringsform og arbeidskrav utarbeides i samråd med lærere som har fag i de enkelte emnet. Lærere som har faget. 1 Utvalg med representanter fra næringslivet og skoleeier (fylkeskommunene) 2 3 Tidligere benevnt Studieplan Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 5/99

6 5 og timetall 5.1 Innledning Studiet har totalt et omfang på 120 fagskolepoeng over 2 år. For en heltidsstudent er normen for arbeid med studier timer pr år. Arbeid med studier inkluderer undervisnings- og veiledningstimer, inklusiv tid til evaluering, ekskursjoner, øvingstid, relevant praksis og individuelt arbeid hjemme eller på skolen. 4) På etterfølgende sider vises oversikt over fag og emner for studie påbegynt høsten Oversikter for tidligere skoleår, se It s Learning (Skolens læringsplattform). Emnesammensetning, timetall og valgfag kan bli endret etter at studie er påbegynt. 5.2 Redskapsfag (Kommunikasjonsfag og realfag) ene i Emne 1 og Emne 2 er redskapsfag som skal danne grunnlag for fagteknikerutdanningen og for livslang læring. Redskapsfagene skal i størst mulig grad integreres i de øvrige fagene. Dette skal konkretiseres i undervisningsplanene. Det skal være et kontinuerlig samarbeid mellom lærerne i linjefagene og redskapsfagene. 5.3 Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse ene i Emne 3 (LØM-fag) skal gi studentene kunnskaper på økonomiske og administrative fagområder, og innen ledelse. Det trekkes veksler på praktisk erfaring fra arbeidslivet, slik at teoretisk kunnskap i størst mulig grad integreres i opplæringen. et dekker kravene til LØM i mesterutdanningen. 5.4 Linjefag og fordypningsfag Linjefag består av tekniske grunnlagsfag (fag som er felles for linjen) og fordypningsfag. I enkelte fag gjennomføres det praktisk laboratoriearbeid og praktiske oppgaver. 5.5 Lokale fag Lokale fag (også kalt valgfag) er fag som har lokalt utarbeidede fagplaner (i motsetning til nasjonale/obligatoriske fag som følger landsomfattende planer). Lokale fag skal bidra til faglig bredde og kan bidra til faglig fordypning og/eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn- og utland. Disse fagene kan også ha tilknytning til lokal industri/næringsliv. 5.6 Hovedprosjekt Hovedprosjektet skal være tverrfaglig og relevant i henhold til fordypningsfagene og kan ha tilknytning til relevante oppgaver i det lokale næringslivet eller offentlig forvaltning. Skolen har en egen styringsgruppe for administrasjon av hovedprosjekt. Hver gruppe får en veileder og et team av faglærere som støttespillere i prosjektperioden. Størrelsen på gruppene er normalt tre til fem studenter. Før selve hovedprosjektet, utføres et mindre prosjekt for å øve på å arbeide i en prosjektorganisasjon. I løpet av prosjektperioden stilles det krav til dokumentasjon i form av prosjektbeskrivelser, oppfølging av fremdriftsplaner, skriftlige/muntlige statusrapporter, loggbok, føring av timelister etc. Hovedprosjektet skal leveres med sluttrapport. 4 Med referanse til European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 6/99

7 5.7 BYGG retning: Bygg og anlegg Fordypning: Bygg Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45B00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TB00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TR00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45B00D Stikking og nivellering Materialkunnskap Kvalitetsstyring og HMS Emne 5 45TB00P Bygg- og anleggskonstruksjoner Konstruksjonslære 1 Tegningsforståelse/IKT Mekanikk * Søknadsprosedyrer Emne 6 FTB00G Anbud/kontrakter Betongkonstruksjoner Stål- og trekonstruksjoner Emne Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Emne 8 45TB01H Bygningsproduksjon og byggeplassledelse Anleggsdrift Bygningsfysikk Emne 9 45TB00I DAK for bygg og anlegg Arealplanlegging Emne 10 45TB00J Hovedprosjekt Prosjektadministrasjon Sum lærerstyrt undervisning 5) 1683 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 6) 1218 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 5 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 6 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 7/99

8 5.8 ANLEGG retning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45B00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TB00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TR00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45B00D Stikking og nivellering Materialkunnskap Kvalitetsstyring og HMS Emne 5 45TB00P Bygg- og anleggskonstruksjoner Konstruksjonslære 1 Tegningsforståelse/IKT Mekanikk * Søknadsprosedyrer Emne Anbud/kontrakter Betong- og stålkonstruksjoner Emne Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Arealplanlegging * Emne Anleggsdrift / byggplassledelse Kommunalteknikk 1 Emne Anleggskonstruksjoner Fjellarbeid Geoteknikk Anleggsteknikk * Emne Hovedprosjekt Prosjektadministrasjon Sum lærerstyrt undervisning 7) 1667 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 8) 1233 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 7 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 8 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 8/99

9 5.9 AUTOMATISERING retning: Elektro. Fordypning: Automatisering Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne/faggruppe/fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TE00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TE00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TE00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TE00D Elektroteknikk med laboratoriearbeid Tegning og dokumentasjon Emne 5 45TE03E Elektroniske systemer Nettverkskommunikasjon eteknikk Emne Instrumentering med laboratoriearbeid Operatørsystemer med laboratoriearbeid Energitekniske komponenter med laboratoriearbeid Emne Styring med laboratoriearbeid Reguleringsteknikk med laboratoriearbeid Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 9) 1652 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 10) 1249 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 9 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning.. 10 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 9/99

10 5.10 ELKRAFT retning: Elektro Fordypning: Elkraft Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TE00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TE00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TE00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TE00D Elektroteknikk med laboratoriearbeid Tegning og dokumentasjon Emne 5 45TE03E Elektroniske systemer Nettverkskommunikasjon eteknikk Emne 6 FTE00G Energiproduksjon og distribusjon med laboratoriearbeid Automatiserte anlegg med laboratoriearbeid Emne 7 45TE03J Elektriske installasjoner med laboratoriearbeid Elektriske maskiner og omformere med laboratoriearbeid Emne 8 45TE03K Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum Sum lærerstyrt undervisning 11) 1636 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 12) 1265 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 11 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 12 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 10/99

11 5.11 MASKINTEKNIKK Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: retning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) Fordypning: Maskinteknikk Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TT00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TT00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TT00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TT06D 7 94 Vedlikehold * DAK / inventor * Emne 5 45TT00E Kjemi og miljølære HMS- og kvalitetsledelse Materiallære Emne 6 FTT00L Elektro og automasjon Mekanikk Teknisk dokumentasjon Emne 7 45TT00G 8 78 Termodynamikk Energitransport * Emne Hydraulikkanlegg * Verkstedteknisk automasjon Emne 9 45TT04I Strukturberegninger * Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon Emne Produksjonsteknikk * Tilvirkningsteknikk Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 13) 1699 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 14) 1202 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 13 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 14 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 11/99

12 5.12 MEKATRONIKK Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: retning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) Fordypning: Mekatronikk Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TT00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TT00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TT00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TT06D 7 94 Vedlikehold * DAK/inventor * Emne 5 45TT00E Kjemi og miljølære HMS- og kvalitetsledelse Materiallære Emne 6 FTT00L Elektro og automasjon Mekanikk Teknisk dokumentasjon Emne 7 45TT00G 8 78 Termodynamikk Energitransport * Emne Hydraulikkanlegg * Mekatronikkdesign og produksjon Emne 9 45TT06I Dataassistert konstruksjon * eteknikk Mekatronikk styringer Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 15) 1652 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 16) 1249 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 15 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 16 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 12/99

13 6 Arbeidsformer Studiets arbeidsformer skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Det forutsettes at studentene viser initiativ, tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktivkritisk holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Skolen vil legge til rette for varierte læringsformer slik at studentene kan oppnå slike ferdigheter. Undervisningsmetodene skal vurderes i forhold til studentenes læringsstiler. Det skal benyttes varierte opplæringsmetoder, som kan være: - gruppearbeid med logg og refleksjon - prosjektarbeid med tverrfaglig fokus - lærerstyrt undervisning med dialog - forelesning med varierende gruppestørrelse - veiledning - samarbeidslæring - problembasert læring - dialogundervisning - individuelle arbeidsoppgaver - presentasjoner Tverrfaglige problemstillinger som er det normale i arbeidslivet, er godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen og fagenes forhold til hverandre. Tverrfaglige problemstillinger forbereder studentene til fagteknikerens hverdag. Arbeid med slike problemstillinger inngår derfor i studiet. 7 Læremidler og studiemateriell Krav til læremidler og studiemateriell beskrives i vedlegg til utdanningsplanen: Bokliste og studiemateriell. 8 Dokumentasjon Studentene som fullfører og består utdanningen, får utstedt dokumentasjon i form av et vitnemål. Vitnemålet omfatter de emner som inngår i utdanningen. For 2-årig utdanning på heltid utgjør dette 120 fagskolepoeng. Etter avbrutt eller ikke bestått utdanning utstedes dokumentasjon i form av kompetansebevis hvor informasjon om beståtte emner fremkommer. Det er sluttvurdering med karakter i alle emner. Det er eksamen i minst fire emner: Eksamen i minst to emner (trekkfag) Skriftlig eksamen i LØM-fag Muntlig eksamen i emnet som inneholder hovedprosjekt Vitnemålet som utstedes etter fagteknikerutdanning (tekniske linjer), er for graden fagtekniker. Vitnemålet påføres også tittelen fagskoleingeniør. På vitnemålet fremgår utdanning, fordypning og tittel på hovedprosjektet, fagenes og emnenes omfang i timer og fagskolepoeng, og oppnådde karakterer. Etter hvert skoleår utstedes det dokumentasjon på fullførte emner. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 13/99

14 9 Vurdering og eksamen 9.1 Vurdering Vurdering foretas på en slik måte at skolene på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for utdanningen. Det foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Benyttede vurderingsuttrykk er bestått ikke bestått eller bokstavkarakterskala fra A til og med F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Det er sluttvurdering med karakter i alle emner. Sluttvurderingen baseres på et omforent utvalg av den underveisvurderingen (arbeidskrav) som er gjennomført i løpet av skoleåret (mappevurdering). Arbeidskrav beskriver det nødvendige omfang av prøver, oppgaver og innleveringer som kreves i hvert enkelt emne. Hensikten er å få til en kontinuerlig læringsprosess hvor refleksjon er et viktig læringsbidrag. et er at studenten skal få en helhetlig forståelse av fagområdet. Arbeidskravene utgjør en mappe og ligger til grunn for emnets sluttvurdering. Dersom arbeidskrav ikke er oppfylt når sluttvurdering foretas, settes karakteren F (ikke bestått). Konsekvensen av ikke å overholde tidsfrister på øvinger/innleveringer, eller manglende deltakelse på prøver, kan være nedsatt karakter eller ikke-bestått karakter (karakter F) i emne. 9.2 Krav for å bli oppmeldt til eksamen En student har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i utdanningen, forutsatt at arbeidskrav er oppfylt. Det er ikke mulighet å ta eksamen som privatist. Studenter som ikke oppfyller arbeidskravene, og dermed står i fare for å miste eksamensretten, skal varsles av faglærer. Etter at varselet er gitt, må det være praktisk mulig for studenten å rette opp i forhold. Når et emne er bestått, meldes studenten automatisk opp til eksamen. I tilfelle ikke bestått sluttvurdering, har studenten 6 måneder til på eget initiativ å søke skriftlig til skolen om å kunne forbedre vurderingsmappen slik at ny sluttvurdering kan foretas, eventuelt med forutgående veiledningshjelp. Det er skolen som vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er rom for karakterforbedring og i så fall hvilke kostnader det vil medføre for studenten. a) Dersom ny sluttvurdering gir bestått karakter, må studenter på eget initiativ kontakte skolen og melde seg opp til eksamen i emnet. b) Dersom ny sluttvurdering gir ikke-bestått karakter (karakter F), må emnet gjennomføres på nytt. c) Dersom sluttvurderingen foretas etter at eksamen er gjennomført, og resultatet av sluttvurderingen er ikke-bestått karakter (karakter F), annulleres eksamenskarakter i aktuell emne. Grunnen til dette er at karakteren fra sluttvurderingen skal ivareta kriterier ut over det rent faglige og dermed ikke kan bli overprøvd av en eksamenskarakter. 9.3 Eksamensordning Det er obligatorisk sentralt gitt (landsomfattende) eksamen i Organisasjon og ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse (LØM). Eksamen et todelt. Produksjonsdelen går over to dager etterfulgt av fire timers skriftlig dokumentasjonsdel. I produksjonsdelen kan studentene samarbeide, men det er viktig at produktet er studentens eget. I dokumentasjonsdelen skal studentene dokumentere forståelse. Det er obligatorisk muntlig eksamen i emnet som inneholder hovedprosjekt. I tillegg til de to obligatoriske eksamenene, skal minst to emner trekkes ut til eksamen. Emner som trekkes ut til eksamen, gjennomføres som en tverrfaglig eksamen med en forberedelsedel og en skriftlig eksamen. Forberedelsedelen begynner minimum 48 timer før skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen er normalt på fem klokketimer. Eksamen skal i størst mulig utstrekning omfatte alle fagene som inngår i emnet. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 14/99

15 Hjelpemidler på eksamen beskrives i under den enkelte emne. Dersom det tillates at studentene kan bruke egne notater som hjelpemiddel under eksamen, kan det kreves at disse vedlegges eksamensbesvarelsen. I emner med eksamensoppgaver og retningslinjer som er landsomfattende, følges disse. 9.4 Ikke bestått eksamen og forbedringseksamen Dersom eksamen i emne ikke er bestått (karakter F), gis studenten på eget initiativ mulighet til å gå opp til ny eksamen (i samme emne) kostnadsfritt i innen ett år etter ordinær eksamen. Skolen gir hvis det er mulig, tilbud om å gjennomføre forbedringseksamen. Forbedringseksamen må betales av den enkelte eksaminand. Antall oppmeldinger til ny eksamen er normalt Klage på vurdering og eksamenskarakterer Rett til å klage og å få begrunnelse gjelder for alle karakterer som er med på å bestemme endelig emne- og eksamenskarakter. Karakterer settes av faglærer og sensor. Så langt det er mulig skal studenten muntlig diskutere begrunnelse for karakterfastsettelse før en eventuell klage. Krav om begrunnelse skal fremsettes så raskt som mulig. Begrunnelse av muntlig karakterfastsetting må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Se for øvrig Skolereglementet 10 om Klagebehandling. 10 lig innhold og arbeidskrav I det etterfølgende beskrives de enkelte emnene og fagene med hensyn til innhold, arbeidskrav med mer. Informasjon om studiemateriell gis i eget dokument ( Bokliste og studiemateriell ). Oppgitt studiemateriell kan bli supplert med egne kompendier, annet studiemateriell m.v. Krav til forkunnskaper er generelt studiets opptakskrav. For emner i 2. studieår for heltid (3. og 4. studieår for deltid) kan det være ytterligere krav til forkunnskaper. Dette fremgår i beskrivelsene for de enkelte emner/fagene. Ved skriftlig eksamen, er nødvendige skrivesaker tillatt hjelpemiddel. Når kalkulator er oppført som tillatt hjelpemiddel på eksamen, kreves følgende om ikke annet er gitt, at kalkulatoren skal: ikke ha mulighet for mottak/sending ikke måtte tilkoples til strømnett ikke avgi støy ikke inneholde ferdige programmer eller tekster Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 15/99

16 11 Fellesfag Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne 1 Norsk og Engelsk type Forkunnskaper Norsk kommunikasjon (E1) Obligatorisk Studentene skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte. 1: Studentene skal ha kunnskap om: - språket som verktøy for god kommunikasjon - grammatikk, dessuten språklige, stilistiske og grafiske virkemidler - norsk kultur og norsk litteratur med hovedvekt på tiden etter de viktigste massemediene og hvordan disse påvirker oss 2: Studentene skal utvikle ferdigheter i å: - bruke mål og mottakeranalyse - bruke IKT-hjelpemidler så som tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer - dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider - tilegne seg kunnskaper og informasjon gjennom ulike kanaler - kommentere og vurdere ulike typer tekster 3: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i skriftlig kommunikasjon, blant annet med å skrive: Brev, rapporter, søknader, instruksjon og beskrivelser, referater, debattinnlegg, resonnerende fremstillinger, planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter. 4: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i muntlig kommunikasjon, blant annet i følgende: Foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter og formelle og uformelle møter. 5: Studenten skal tilegne seg holdninger til og forståelsen av den betydning som god og nøyaktig kommunikasjon har for både arbeidsliv og samfunnsliv. Studentene må kunne forstå og innse nytten som norsk har rent kommunikativt, noe de må beherske de ovennevnte delmål (1-4) best mulig for å oppnå. et er beskrevet i detalj under kapittelet for delmål. Det rent kulturelle aspekt, dog uten at dette må gå ut over den rent praktiske nytten og bruken av språket. Lesing og diskusjon. Vektlegge dialog mellom studenter og lærer. Skriftlige prøver og innlevering av arbeider må anvendes. Undervisningen skal knyttes til de fag studentene har. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 16/99

17 type Forkunnskaper 1 2 Engelsk kommunikasjon (E1) Obligatorisk Studentene skal kunne kommunisere på en målrettet måte innenfor generell og fagteknisk engelsk og legge grunnlag for bevisste holdninger til andre kulturer. Studentene skal ha kunnskap om: - engelsk som verktøy for effektiv kommunikasjon - tekniske tekster, teknisk språk herunder fagterminologi - tverrkulturelle emner - engelsk og amerikansk styresett, kultur, næringsliv og skolesystem Studentene skal utvikle ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon, herunder muntlig presentasjoner brev, rapporter, memos, referater, søknader, instruksjoner, essays og artikler å innhente informasjon gjennomlærebøker/manualer, internett, aviser og tidsskrifter å bruke IKT i skriftlig og muntlig kommunikasjon Studentene må kunne forstå forskrifter og regler, bruke instruksjonsmanualer, ha gode kunnskaper innenfor terminologien, kunne beherske forskjellige former av korrespondanse og forstå og gi instruksjoner. Lesing og diskusjon, spørsmål og oversettelser, problemløsning, korrespondanse, prosjekt, skriving av instruksjoner, beskrivelse og illustrasjoner av enheter og virkemåter vedrørende maskinteknologi feltet. Integreres og samordnes med fordypningsfag. Arbeidskrav i E1 Prøver Innlevering / lab. Annet Norsk kommunikasjon 1. år 1 skriftlig prøve 1 skriftlig innlevering 1 fremføring muntlig Norsk kommunikasjon 2. år 1 skriftlig prøve 1 skriftlig innlevering 1 fremføring muntlig Engelsk kommunikasjon 1 skriftlig prøve 5 skriftlig innleveringer 1 fremføring muntlig Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Ordbøker Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 17/99

18 11.2 Emne 2 Matematikk og Fysikk type Forkunnskaper Matematikk (E2) Obligatorisk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i matematikk og få innsikt i anvendelsen av matematikk innenfor tekniske fagområder. Studentene skal kunne 1. Algebra anvende reglene for brøkregning trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk regne med potenser regne med rotuttrykk, også uttrykt som potenser 2. Likninger/Ulikheter/Formelregning løse likninger av første og andre grad, likninger med to ukjente, uoppstilte likninger og enkle eksponentiallikninger løse likninger, likningssett og ulikheter ved hjelp av kalkulator/dataverktøy tilpasse og omforme formeluttrykk 3. Praktiske emner regne med forskjellige måleenheter regne med formlike figurer og forskjellige målestokker beregne areal, omkrets og volum av geometriske figurer anvende prosentregning beregne sum og differens av generelle vektorer i planet gi grafisk presentasjon av tallmaterialer og beregne gjennomsnitt og avvik 4. Trigonometri anvende Pytagoras setning på rettvinklede trekanter definisjonene på sinus, cosinus og tangens og anvende disse anvende enhetssirkelen skille mellom de forskjellige vinkelmålene grader, radianer og gon anvende areal-, sinus- og cosinussetningen 5. Funksjoner 1 de matematiske uttrykkene for lineære funksjoner, parabler og hyperbler og benytte disse i beregninger regne med enkle vekstfunksjoner løse likninger, likningssett og ulikheter grafisk 6. Funksjoner 2 derivere og drøfte polynomfunksjoner benytte kalkulator/dataverktøy til å drøfte andre typer funksjoner og beregne bestemte integraler benytte kalkulator/dataverktøy til å bestemme funksjonsuttrykk ved regresjon Fremgår av delmål. Forelesninger, gjennomgåelser, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 18/99

19 type Forkunnskaper Fysikk (E2) Obligatorisk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i faget og få innsikt i anvendelsen av det innenfor tekniske fagområder. Studentene skal kunne 1. Innledende emner anvende SI-systemet forstå begrepene masse, tyngde og massetetthet utføre omregning mellom enheter anvende prefikser og tierpotenser regne med formler og enheter vurdere gjeldende siffer og foreta usikkerhetsberegning 2. Statikk identifisere og tegne krefter skille mellom fjernkrefter og kontaktkrefter anvende Newtons 3. lov forstå og beregne kraftlikevekt og rotasjonslikevekt 3. Kraft og rettlinjet bevegelse anvende Newtons 1. og 2. lov regne med bevegelsesligningene ved konstant fart og akselerasjon 4. Energi beregne arbeid, effekt og virkningsgrad beregne kinetisk energi og potensiell energi anvende loven om bevaring av energi 5. Fysikk i væsker og gasser regne med trykk beregne oppdrift regne om mellom temperaturskalaer anvende tilstandslikningen 6. Termofysikk forstå begrepene varme og indre energi anvende termofysikkens 1.hovedsetning forstå begrepene varmekapasitet, faser og faseoverganger utføre kalorimetriske beregninger Fremgår av delmål Forelesninger, gjennomgåelser, oppgaveløsning selvstendig og i grupper. Arbeidskrav i E2 Prøver Innlevering / lab. Annet Matematikk 4 1 Det kan bli aktuelt å ha prøver Fysikk 2 1 i begge fag samtidig. Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Teknisk formelsamling med tabeller (Univ.forlaget) Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 19/99

20 11.3 Emne 3 NUTF-plan godkjent av NUTF i Emne 3 (E3): Økonomistyring Organisasjon og ledelse Markedsføringsledelse Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Læringsutbytte for Emne 3 Studenten skal på en reflektert måte kunne anvende anerkjent teori, prinsipper og egne erfaringer som bakgrunn for drøfting av ulike problemstillinger, knyttet til ledelsesfunksjonen. Studenten skal kjenne til relevante lover, avtaler, standarder og forskrifter, herunder IK-forskriften. Studenten skal vise evne til kritisk refleksjon og kunne drøfte etiske, miljømessige, sosiale og økonomiske problemer, utfordringer og dilemmaer. Studenten skal forstå verdien av gode planleggings- og styringsverktøy, og kunne anvende ulike modeller og metoder som hjelp i forbindelse med strategiske og bedriftsøkonomiske beslutninger, og som underlag for konsekvensanalyser. Studenten skal forberedes til å kunne ta ansvar for administrativ og økonomisk planlegging og analyse, og ledelse av grupper, prosjekter, avdelinger og bedrifter. Studenten skal kunne samarbeide om oppgaver, kunne ta ansvar for å planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeider innen gitte tidsrammer og som tilfredsstiller gitte kvalitetskrav. Under dette arbeidet skal studenten demonstrere kreativitet og selvstendighet. Studenten skal kunne analysere relevante situasjoner (case), utforme problemstillinger og kunne grunngi og vurdere ulike løsninger og prioriteringer ut fra teori og praksis/erfaring. Studenten skal vurdere egen læring, identifisere egne læringsbehov, vurdere andres prestasjoner og kunne gi relevante tilbakemeldinger. Studenten skal kunne formidle idéer, problemer og løsninger til både ledelse og medarbeidere, samt eksterne parter på en ryddig og strukturert måte. Studenten skal kunne relatere Emnets ulike emner til eget yrkesområde og kunne se emnene i sammenheng. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 20/99

21 Økonomistyring (E3) Tema Bedriftsetablering og avvikling o Selskapsformer Sentrale lover o Aksjelovene o Selskapsloven o Regnskapsloven o Bokføringsloven o Merverdiavgiftsloven Forretningsplan innhold, struktur og hensikt Bedriftens samfunnsansvar o Etiske og miljømessige dilemmaer Kostnad og inntektsforståelse med tidsavgrensning Kapitalbehovsberegning og finansiering inkl. finansieringsformer Budsjettering o Budsjetteringsprosessen o Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett o Aktuelle under/delbudsjett o Budsjettkontroll med avviksanalyse og tiltaksforslag Finansregnskapet o Formelle krav til regnskapsføring o Sentrale regnskapsstandarder Resultat og balanseoppstilling Kunne føre og avslutte enkle regnskap (ikke eksamensrelevant) o Regnskapsanalyse med analyse av nøkkeltall Lønnsomhet Likviditet Soliditet/finanisering Kontantstrømsanalyse (ikke eksamensrelevant) Lønnsomhetsanalyse risikovurderinger og prioritering o Investeringsanalyse med følsomhetsanalyse Nåverdimetoden Internrentemetoden Pay-backmetoden o DP-analyse med dekningsdiagram o Flaskehalsberegninger med en knapp faktor o Materialadministrasjon logistikk (ikke eksamensrelevant) Driftsregnskapet og kalkylemetoder o Selvkost- og bidragsmetoden med tilleggssatser o For- og etterkalkyler med avviksanalyse o Prissetting o lig kalkulasjon (ikke eksamensrelevant) IKT modeller og praktisk bruk av ulike verktøy for å løse relevante oppgaver Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 21/99

22 Tema Organisasjon og ledelse (E3) Psykologi o Organisasjonspsykologi o Ulike psykologiske skoler/retninger gjennom tidene Motivasjonsteorier Kommunikasjon og informasjon i organisasjoner (tverrfaglighet: kommunikasjonsemner) o Kommunikasjonsmodellen o Formelle og uformelle kommunikasjonskanaler Relevante lover, forskrifter og avtaleverk o Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Folketrygdloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Permitteringsloven o Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhet Internkontrollforskriften o Hovedavtalen mellom NHO og LO, tariffavtale o Særlovgivning (for den enkelte fordypning)(ikke eksamensrelevant) Etikk o Bedriftens samfunnsansvar o Verdier og normer o Integritet o Korrupsjon Organisasjonsteori o Klassiske og nyere organisasjonsteori o Organisasjonsstruktur/oppbygging/modeller o Formelle og uformelle organisasjonsstrukturer o Organisasjonsutvikling Ledelsesteorier o Klassiske og nyere ledelsesteorier o og målstyring Personalledelse og personaladministrasjon o Rekruttering o Medarbeidersamtaler o Nedbemanning o Permittering, oppsigelse og avskjed o Personaloppfølging og kompetanseutvikling Organisasjonskultur o Gruppeteori, gruppedynamikk og subkultur Rammebetingelser interne og eksterne Konflikter o Forbygging o Konflikthåndtering og strategier Psykososialt arbeidsmiljø o Inkluderingstiltak o Mobbing/trakassering Kvalitetssikringsarbeid Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 22/99

23 Markedsføringsledelse (E3) Tema Markedsplanmodellen o Forretningsidè o Visjon o Overordnede mål Kvantitative og kvalitative mål o Bedriftsstrategier o Situasjonsanalyse Interne og eksterne arbeidsbetingelser SOFT analyse Kritiske suksessfaktorer o Markedsundersøkelser og prognoser o Kjøpsatferd o Markedsmål Kvalitative mål og budsjett o Markedsføringsstrategi og posisjonering Segmenteringsstrategi og målgruppe(r) Konkurransevirkemidler (5 P`er) Intern markedsføring og bedriftskultur Handlingsplan med kostnadsoverslag Kampanjeplaner/aktivitetsplaner o Kontroll og oppfølging Lover o Markedsføringsloven, Lov om angrefrist, Produktkontrolloven, Forbrukerkjøpsloven, Håndverkertjenesteloven, Avtaleloven, AML og IK-forskriften. Etikk og bedriftens samfunnsansvar Arbeidskrav i E3 Prøver Innlevering / lab. Annet Organisasjon og ledelse 3 1 Økonomistyring 3 1 Markedsføringsledelse 3 1 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel om vurdering. Obligatorisk eksamen i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Produksjonsdelen: Alle Dokumentasjonsdelen: Kalkulator og besvarelsen fra produksjonsdelen. Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 23/99

24 12 BYGG / ANLEGG 12.1 BYGG / ANLEGG Emne 4 type Forkunnskaper Stikking og nivellering (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne hente grunnlagsdata fra tegninger og kart. 2: Studentene skal kunne beregne stikkingsdata som er nødvendige for å plassere byggeobjektet og beregne koordinater for innmålte punkter. 3: Studentene skal kunne bruke alt vanlig stikkingsutstyr og kunne utføre stikningsarbeid på en byggeplass. Studentene skal kunne: lese og tolke tegninger og kart i aktuelle målestokker og kunne bruke koordinatsystemet ha kjennskap til digitale kartbaser være i stand til å finne frem nødvendig stikkingsdata i stikningsplaner beregne nødvendige stikkingsdata fra koordinater beregne koordinater for enkeltpunkter etter innmåling utarbeide lengde- og tverrprofiler og kunne beregne masser fra innmålte profiler og kart bruke og kontrollere vanlige landmålingsinstrumenter sette ut retninger og høyder for plassering av bygninger og kunne utføre enkel arbeidstikking og innmåling Bruk, kontroll og justering av nivellerkikkert, laser, teodolitt og totalstasjon. Bruk av kart og tegninger. Digitale kart. Grunnlag i koordinatberegning. Beregning og bruk av stikkingsdata (høyder og koordinater). Innmåling og utstikking. Lengdeog tverrprofil. Masseberegning. Forelesninger, oppgaveløsning, instrumentøvelser. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 24/99

25 Forkunnskaper Materialkunnskap (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne gjøre rede for byggematerialenes oppbygging og karakteristiske egenskaper og kunne bruke materialene riktig. 2: Studentene skal tolke sentrale krav som stilles til dokumentasjon av byggevarer og den ferdige konstruksjon Studentene skal kunne forklare strukturen til og oppbygningen av aktuelle byggematerialer forklare aktuelle byggematerialers fasthets- og deformasjonsegenskaper anvende standardiserte testprosedyrer for betong forklare aktuelle byggematerialers karakteristiske egenskaper med hensyn til temperatur, brann, lydtransmisjon, fukt, korrosjon, komprimering forklare aktuelle byggematerialers bestandighet og livsløpssyklus. forklare aktuelle krav til dokumentasjon og gjeldende dokumentasjonskilder. anvende eksterne krav til dokumentasjon og kunne foreslå dokumentasjonskrav til leverandører og underentreprenører Materialegenskaper. Lettbetong. Tegl- og keramiske produkter. Tre og treprodukter. Varmeisolasjonsmaterialer. Overflatematerialer og Asfalt. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 25/99

26 Forkunnskaper Kvalitetsstyring og HMS (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i et kvalitetsstyringssystem, slik at de kan etablere et KS- system i bedriften. 2: Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i HMS-arbeid både under prosjektering og utførelse av bygg- og anleggsprosjekter, og aktivt delta i HMSarbeid på byggeplass for å forebygge skade på liv og helse under byggingen. Studentene skal kunne forklare hensikten med å drive kvalitetsarbeid forstå betydningen med at kvalitet skal være en naturlig del av all planlegging og utførelse etablere et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven om styringssystemer utarbeide prosessbeskrivelser/ prosedyrer og sjekklister for både offentligrettslige og de privatrettslige kravene, samt kunne vurdere behov for revisjoner/ forbedringer utarbeide et system tilpasset den enkelte bygg- og anleggsplass basert på bedriftens kvalitetssystem være pådriver og motivator for HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplassen, slik at kravene i Internkontrollforskriften overholdes gjennomføre sikker jobbanalyse, vernerunder og oppbygging av stoffkartotek på byggeplassen kjenne til kravene i Byggherreforskriften gjøre rede for hensikten med en HMS plan for et prosjekt, samt kunne utarbeide denne i henhold til kravene i Byggherreforskriften kunne utarbeide prosedyrer og sjekklister for å dokumentere at lov og forskrift blir oppfylt og etterlevd. Kvalitet og kvalitetssikring. Internasjonale standarder. Kvalitetssikringssystemet. HMS- plan. IK- forskriften. Byggeherreforskriften. Forelesninger, oppgaveløsning. Arbeidskrav i E4 for Bygg / Anlegg Prøver Innlevering / lab. Annet Stikking og nivellering 2 1 landmålingsøvelse Materialkunnskap 2 1 Kvalitetsstyring og HMS 2 1 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Kalkulator Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 26/99

27 12.2 BYGG / ANLEGG Emne 5 Forkunnskaper Bygg- og anleggskonstruksjoner (E5) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne anvende aktuelle krav og metoder i forbindelse med grunnarbeider knyttet til ulike bygg og anleggskonstruksjoner. 2: Studentene skal kjenne til vanlig brukt utstyr på bygg og anleggsplasser. Studentene skal kunne anvende ulike krav vedrørende fundamentering og oppbygging av fyllinger for veger og plasser forklare ulike metoder for sikring av byggegruver, drenering og tilbakefylling av konstruksjoner forklare ulike krav knyttet til sikkerhet på bygg og anleggsplasser forklare bruk av utstyr som anvendes til betong, montasjearbeider, boring, sprengning og masseforflytning Prinsippene for påførte belastninger og opptredende spenninger på bygg og anleggskonstruksjoner. Gjennomgang av alternative løsninger til bærekonstruksjoner for bygg, bruer, dammer, forstøtningsmurer, samt fundamenter og veger. Sikringsmetoder for byggegroper, vegskjæringer og grøfter. Generelt om HMS og Byggherreforskriften. Stillasbygging og vanlig utstyr og maskiner for bygg og anlegg Noe forelesning, men hovedvekt på forberedte byggeplassbesøk med rapportskriving og framføringer. Forkunnskaper Konstruksjonslære 1 (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne angi størrelsen på krefter i konstruksjonselementer og sammenføyninger og kunne utføre enkle statiske beregninger. Studentene skal kunne finne resultanten til krefter beregne krefter i statisk bestemte konstruksjoner forstå likevektsprinsipper Kraftbegrepet. Resultanten til krefter. Likevekt og opplagerkrefter. Leddkrefter. Tyngdepunkt, arealmoment og motstandsmoment til enkle flater og profiler. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 27/99

28 Forkunnskaper Tegningsforståelse / IKT (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne lese, fortolke og utarbeide tegninger for arbeider i aktuelle tiltaksklasser. Studentene skal kunne tolke all informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel som gjelder eget fagområde bruke relevant informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel for andre fagområder utarbeide skisser for hånd og anvende IKT som hjelpemiddel ved bruk av enkle tegneprogram forklare NS-standardene vedr. bygg- og anleggstegninger Innføring i tegningsforståelse for byggfag og tilhørende fagområder. Tegningsstandarder. Lesing av tegninger. Utførelse av tegninger. Forelesninger, oppgaveløsning. Forkunnskaper Vurdering Eksamen Studiemateriell Mekanikk (E5 Bygg) Lokalt fag Studentene skal gis grunnleggende konstruksjonsforståelse slik at de kan bestemme dimensjoner på enkle konstruksjonselementer. Studentene skal kunne bruke teknisk tabell og velge mellom aktuelle konstruksjonsprofiler bestemme materialfastheter bruke dimensjoneringstabeller nyttiggjøre seg V-, N- og M b -diagrammer Normal-, skjær- og bøyespenninger, V-, N- og M b -diagrammer. Dimensjonering av enkle konstruksjoner utsatt for normalkrefter, bøying og knekking. Forelesninger, oppgaveløsning. Se kapittel om vurdering. Emnet kan trekkes ut til eksamen Se bokliste. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 28/99

29 Forkunnskaper Vurdering Eksamen Studiemateriell Søknadsprosedyrer (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne planlegge og utarbeide søknad om byggetillatelse for aktuelle tiltaksklasser iht. lover, forskrifter og veiledninger. Studentene skal kunne anvende plan- og bygningsloven med forskrifter i det daglige arbeidet ta hensyn til arealplaner ved planlegging og utarbeidelse av byggesøknad sette seg inn i og anvende lokale vedtekter anvende aktuelle skjemaer og Byggblanketter Aktuelle lover og forskrifter innen byggesaksbehandling. Lokale bygningsvedtekter. Offentlig saksbehandling. Fylkes-, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplaner. Utarbeidelse av komplett søknad. Forelesninger, informasjonsinnhenting på internett, oppgaver individuelt og i grupper frem mot et søknadsprosjekt. Se kapittel om vurdering. Emnet kan trekkes ut til eksamen. Se bokliste. Arbeidskrav i E5 for Bygg / Anlegg Prøver Innlevering / lab. Annet Bygg- og anleggs-. konstruksjoner 2 Konstruksjonslære 1 2 Tegningsforståelse / IKT 2 1 Mekanikk 2 Søknadsprosedyrer 1 2 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Formelsamling og tabeller for konstruksjonslære og for mekanikk. Passer, linjal med mål, blyant: HB + 1H/2H Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 29/99

30 12.3 BYGG Emne 6 Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Forkunnskaper Anbud / kontrakter (E6) Obligatorisk Studentene skal kunne utarbeide anbud og tilbud, gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt med tiltakshaver. Studentene skal kunne utarbeide anbud / tilbud iht. gjeldende standarder beskrive entrepriseformer og gjøre bruk av standardkontrakter kjenne til prosedyrer for offentlige innkjøp Prinsippene for anbud i henhold til gjeldende standarder. Entrepriseformer og tilhørende standarder (hovedentreprise, totalentreprise, delt entreprise, underentreprise). Kontraktsinngåelse generelt, samt bruk av standardkontrakter. Offentlige innkjøp lover og praksis. Forelesninger og gruppearbeide med mulighet til fordypning innen ønsket tema som faget dekker (en eller flere standarder). Gruppeoppgaven presenteres i plenum Typer fag Betongkonstruksjoner (E6) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne dimensjonere enkle betongkonstruksjoner etter gjeldende standarder. 2: Studentene skal kunne planlegge og kontrollere montering av betongelementer i bygg. 3: Studentene skal kunne lese og utarbeide betong- og armeringstegninger. Studentene skal kunne: dimensjonere enkle dekker, bjelker og korte søyler i samsvar med gjeldende standarder. forklare de vanligste betongelementtyper forklare virkemåten til et betongelementbygg forstå og tegne enkle betong- og armeringstegninger Grunnleggende om betongens egenskaper og virkemåte. Dimensjonering for moment og skjærkraft. Nedbøyning- og rissviddeberegninger. Noe bruk av programvare for tverrsnittsberegninger. Betong og armeringstegninger med bøyelister. Forelesninger, oppgaveløsning. Det vil bli utført lab-forsøk og demonstrasjon av betongen virkemåte på skolens betonglaboratorium. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 30/99

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev. 6.12.2013 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL 6 5.1 Innledning 6 5.2 Redskapsfag

Detaljer

Studieplaner. 2-årig teknisk fagskole. Rev. 28.9.2012. G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx

Studieplaner. 2-årig teknisk fagskole. Rev. 28.9.2012. G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx Studieplaner 2-årig teknisk fagskole Rev. 28.9.2012 G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx 1 INNLEDNING 4 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 4 3 OPPTAKSKRAV 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Bygg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Datateknikk Fordypning: Programmering Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for datateknikk (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: Maskinteknikk Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for teknikk og industriell

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning LØM-modulen Godkjent av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 16. februar 2010 LØM-modulen: økonomistyring (6 fagskolepoeng), organisasjon

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning Bygg

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning Bygg STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning Bygg Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i tekniske

Detaljer

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN...

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN... RKK skolen studieplan For Automatisering Studieplanen bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole Sted Åkrehamn / Stavanger Sist oppdatert 15.8.2013 Skrevet av lig leder /OSV Kontrollert

Detaljer

Teknisk fagskole i Mekatronikk, Sveiseteknikk og Maskinteknisk drift.

Teknisk fagskole i Mekatronikk, Sveiseteknikk og Maskinteknisk drift. Teknisk fagskole i Mekatronikk, Sveiseteknikk og Maskinteknisk drift. Velkomen til startsamling 7. september kl 09.00 15.30 i auditoriet, Meldal videregående skole. (3 km sør for Løkken Verk i Meldal kommune,

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

LÆREPLAN FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

LÆREPLAN FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE LÆREPLAN FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Linje: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: BILTEKNIKK HELTIDSTILBUD Denne læreplanen bygger på Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for teknikk og industriell

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning KEM

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning KEM STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning KEM Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i tekniske

Detaljer

1. Studiegjennomføring s. 2 2. Læringsplattform og tekniske hjelpemidler tilpasset deltidsstudiet s. 3

1. Studiegjennomføring s. 2 2. Læringsplattform og tekniske hjelpemidler tilpasset deltidsstudiet s. 3 FORDYPNING: MASKINTEKNIKK Innholdsfortegnelse 1. Studiegjennomføring s. 2 2. Læringsplattform og tekniske hjelpemidler tilpasset deltidsstudiet s. 3 3. Skolens opplæringsplan for utdanningstilbudet (fordypning

Detaljer

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Automatisering Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

FAGSKOLEN I ROGALAND, STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE

FAGSKOLEN I ROGALAND, STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE FORDYPNING: AUTOMATISERING Innholdsfortegnelse 1. Studiegjennomføring s. 2 2. Læringsplattform og tekniske hjelpemidler tilpasset deltidsstudiet s. 3 3. Skolens opplæringsplan for utdanningstilbudet (fordypning

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Fagretning: Datateknikk Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Datateknikk Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Datateknikk Studieplan for Programmering Studieplan gjelder for: 2-årig utdanning som heltidsstudium 2-årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september 2015 Innhold

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

Anleggsgartnertekniker

Anleggsgartnertekniker Studieplan Anleggsgartnertekniker Fagskolestudium 60 fagskolepoeng Moelv, 7. desember 2012, versjon 2.0 Versjon 1.0 pr. 10. februar 2010 Versjon 1.1 pr. 08. februar 2012 Versjon 2.0 pr. 07. desember 2012

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer