Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?"

Transkript

1 Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

2 To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet til et IT-system og ranger mellom dem

3 ISO9000: definisjon av kvalitet Kvalitet i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav Krav behov eller forventninger som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatoriske Krav kan fremsettes av forskjellige personer

4 ISO definisjonen medfører: Kvalitet er å oppfylle krav Den som formulerer kravet vurderer om produktet oppfyller kravet Forskjellige personer med ulike krav vurderer derfor kvalitet ulikt Krav er det samme som behov og forventninger Derfor er Kvalitet er en subjektiv vurdering Kvalitet tidsavhengig

5 Andre definisjoner av kvalitet Egnethet for bruk ( fitness for purpose / fitness for use ) i forhold til brukerens eller kundens behov ISO 8402: Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet. Medfører god systemkvalitet at virksomheten har et system for kvalitetsstyring? Må en virksomhet ha et system for kvalitetsstyring for å utvikle IT-systemer med god kvalitet?

6 Noen kvalitetsbegreper Kvalitetsstyring Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle krav til kvalitet Kvalitetssikring Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste tilfredsstiller angitte krav til kvalitet Kvalitetsledelse Den del av ledelsesoppgaven som gjelder å fastsette og iverksette kvalitetspolitikken Kvalitetsvurdering (Kvalitetsrevisjon) Systematisk evaluering for å avgjøre i hvilken grad kvalitetsaktivitetene er i overensstemmelse med planlagte tiltak og om produktet (undervisningsprosessen/utdanningen) er effektivt gjennomført og hensiktsmessig med sikte på å oppnå målsetningene.

7 Kvalitet av et IT-system Systemets evne til å oppfylle krav, ønsker og forventninger Hvor godt systemet stemmer med med de opprinnelige skriftlige spesifikasjoner Forholdet mellom forventet og opplevd ytelse og funksjon av systemet Opplevd kvalitet Subjektiv vurdering av den enkelte bruker som kommer i kontakt med systemet

8 Hva medfører økt kvalitet? Produktegenskaper Bedre kvalitet gjør det mulig å: Øke kundens tilfredshet Øke salgbarheten av produktet Øke konkurranseevnen Øke markedsandelen Øke fortjenesten Øke prisen på produktet Fravær av feil og mangler Bedre kvalitet gjør det mulig å: Redusere kundens misnøye Redusere feilrate, vrak, omarbeiding Redusere kostnader til erstatninger etc. Redusere inspeksjoner og feilkontroller Korte ned produksjonstiden Øke produksjonskapasiteten Øke leveringsdyktigheten Effekt: Hovedeffekten er på fortjeneste. Bedre kvalitet koster MER for produsenten Effekt: Hovedeffekten er på kostnader Bedre kvalitet koster MINDRE for produsenten

9 Forskjellige typer programvarekvalitet Produktkvalitet programvaren skal ha de riktige egenskapene Prosesskvalitet gjøre de riktige tingene for at programvaren får de riktige egenskapene Intern kvalitet programvarens indre struktur, kode, definisjoner Ekstern kvalitet programvarens egenskaper sluttbrukeren kommer i kontakt med

10 Kvalitetsattributt - kvalitetsegenskap Generelle kvalitetsattributter Korrekthet Utfører det som er spesifisert i kravene Pålitelighet Du kan stole på programmet Robusthet Tåler at det skjer uforutssette ting

11 Flere generelle kvalitetsattributter Ytelse Hvor fort jobber systemet Effektivitet At systemet utfører sine oppgaver på den beste måten Brukervennlighet Lett å bruke Vedlikeholdbarhet Å holde systemet i drift i mange år

12 Usability - Brukskvalitet Et system har høy brukskvalitet hvis det er: Lett å lære, så brukere kan og raskt fra å ikke kjenne systemet til å gjøre noe arbeid. Effektivt, lar ekspertbrukeren oppnå en høy grad av produktivitet. Lett å huske, så brukere med lav brukshyppighet kan returnere etter en periode med inaktivitet uten å måtte lære alt på nytt. Relativt feilfritt og feiltolerant, slik at brukere ikke gjør mange feil, og at disse feilene ikke er katastrofale (og at man lett kan ta seg inn igjen) Behagelig å bruke, tilfredsstiller brukerne subjektivt, slik at de liker å bruke systemet.

13 Programkvalitet summen av kvalitetskriterier Funksjonalitet Oppfyller kravene, funksjoner, beskrivelser Pålitelighet / stabilitet - Realibility Brukskvalitet - Usability Yteevne - Efficiency Vedlikeholdbarhet Portabilitet

14 Når har et program riktig kvalitet? Når det har høyest mulig kvalitet? Når det har få feil? Når det oppfyller våre ønsker best mulig? Når det er utviklet etter bestemte kvalitetskrav? Når det er utviklet i land med menneskerettigheter? Når virksomheten har etiske retningslinjer? Når det er utviklet etter anerkjente metoder? Når det er utviklet med anerkjente verktøy? Når det ikke gjør skade på brukere eller andre?

15 Konsekvenser av ikke-kvalitet Driftsstans Feil i utregninger Feil i databasen Dårlig analyseegenskaper Dårlig adgangskontroll Dårlige brukeregenskaper Passer ikke til arbeidsoppgavene

16 Tre typer kvalitet Systemkvalitet - kvalitetene på systemene som behandler dataene Effektivitet, funksjonalitet,,... Datakvalitet - kvaliteten på dataene Korrekthet. Prosesskvalitet - kvaliteten på prosessene som leder fram til et gitt resultat Holde tidsfrister, økonomiske rammer, følge fastsatte lover, regler og forskrifter, fastlagte prosedyrer og krav,..

17 Kvalitet og kvalitetssikring Kvalitet tre definisjoner Systemets evne til å oppfylle krav, forventninger og ønsker Hvor godt systemet stemmer med med skriftlige spesifikasjoner Forholdet mellom forventet og opplevd ytelse av system Opplevd kvalitet subjektiv vurdering av den enkelte bruker som er berørt Kvalitetssikring Arbeidet med planlegging, utforming, vedlikehold og kontroll som har til hensikt å øke eller sikre kvaliteten av et produkt eller en prosess.

18 Et mål for kvalitetsarbeidet Lage en metode for kvalitetsvurdering og - forbedring av systemutviklingsarbeidet. Gi en tilfredsstillende kvalitetsgaranti for utviklingsarbeidet overfor oppdragsgiver. Bruke metoden regelmessig til: systematisk gjennomgang og vurdering av egne aktiviteter og resultater.

19 Utfordringer med kvalitet og kvalitetssikring Ulike parter har ulike oppfatninger om krav til kvalitet og prioritet mellom disse funksjonalitet eller brukervennlighet Mennesker opplever systemer forskjellig Omgivelsene påvirker oppfatninger om kvalitet Ulike kvalitetskrav er ofte helt uforenlige brukervennlighet eller sikkerhet Ikke alle brukerkrav lar seg enkelt måle

20 Aktiviteter i en systemutviklingsprosess Forstå kundekrav. Hva ønsker kunden seg? Hvilke problemer ønsker han å løse Omforme kundenes krav til noe vi kan realisere i programvare Realisere et system som tilfredsstiller kundens krav. hvordan dele opp systemet i del-systemer på en effektiv måte hvordan dele opp i moduler for å realisere delsystemets oppgaver.

21 Kvalitet i systemutviklingsarbeidet er kvaliteten på alle aktiviteter/handlinger som inngår i arbeidet med å produsere resultatet Overholde tidsfrister... Ressursforbruk innenfor økonomiske rammer, Følge lover, regler og forskrifter, fastlagte prosedyrer og krav (f eks. ISO 9000) Sikre godt arbeidsmiljø Det kan oppstå interessekonflikter mellom ulike parter

22 Systemutvikling eksempler på rammebetingelser Ytre rammebetingelser lover, regler, retningslinjer, regnskapsføring, faglige forutsetninger osv. krav fra oppdragsgiver vedtatte kvalitetsnormer Organisatoriske rammer utviklingsplan/beskrivelse ansvarsforhold, rutiner økonomi, ressurser, utstyrøkonomi, ressurser, utstyr tidsrammer Målgruppen behov størrelse forutsetninger, kunnskap, erfaringer Valg av teknologi /programvare Windows, UNIX, utviklingsverktøy Personell leder, Systemerere, programmerere Samarbeidspartnere underleverandører, outsourcing

23 Systemutvikling Eksempel på kvalitetsnormer Alle som har ansvar for eller deltar i utviklingsarbeid skal kjenne til aktuelle lover/regler og ytre rammer. Før oppdraget starter skal det foreligge en beskrivelse av systemet som spesifiserer bl.a. mål, innhold og kvalitetskrav. Utviklingen skal skje etter en prosjektplan som beskriver deltakernes ansvarsforhold, rutiner, økonomi og andre ressurser og en tidsplan for arbeidet. Utviklingen skal skje etter vurdering av målgruppens behov, forutsetninger, kunnskap og erfaringer Systemutviklingen bør ikke stille krav om tilgang til spesiell teknologi eller programvare. Alle som deltar i systemutviklingen skal ha nødvendig kompetanse for oppgaven de skal utføre. Ved samarbeid med underleverandører skal ansvarsfordeling defineres i skriftlig form.

24 En modell for et systems livsløp Forstudie Analyse Kravspesifikasjon Design Implementering Testing Ferdigstilling - Overtakelse Drift og vedlikehold Avslutning, konvertering og fjerning

25 Innhold i en kravspesifikasjon Innledning Oppdragsgiver, prosjekt- og brukergrupper Overordnet systembeskrivelse Hensikten, grafer med dataflyt, konsekvenser Rammebetingelser Tilgjengelighet, datasikkerhet, kapasitet Funksjonelle egenskaper Spesifisere skjermbilder, rapporter, inndata. Logisk datamodell Sammenhengen mellom datasettene,

26 Evaluering av systemkvaliteten Vurdert ut fra kravspesifikasjonen Hva har brukerne bedt om? Hva er det brukerne ønsker eller forventer Vurdert ut fra hvordan systemet fungerer i bruk Hva er det brukerne faktisk trenger Vurdert ut fra systemets plass/rolle i organisasjonen

27 Objektive og subjektive kvalitetskrav Objektive krav Funksjonskrav Ytelseskrav Tekniske krav Subjektive Bruksmessige krav Estetiske krav Symbolske krav

28 Evaluering av kvalitet Basert på metrikker - objektive Mål for effektivitet, stabilitet, vedlikehold,.. Konsistens, modularitet,.. Formelle metoder for å vise programmenes korrekthet Planlagte tester Målene er uavhengig av den som som evaluerer

29 Evaluering av kvalitet Basert på brukeres opplevde egenskaper - subjektive Utprøving gjennom eksperimentering og prototyping Evaluering med ukjente brukere Avhenger av brukernes egen erfaring og kompetanse

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Repetisjon om evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme om Verdsette Vurdere,

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999 1999/60 Notater 1999 Randi Johannessen Notater Kvalitetssikring av korttidsstatistikk Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Hovedtrekk

Detaljer

RAPPORTFORSIDE. ISBN nr: 82-7520-460-7 ISSN nr: 0903-6659. Prosjekttittel: Konkurranseutsetting. Tilgjengelighet: Denne side: Åpen

RAPPORTFORSIDE. ISBN nr: 82-7520-460-7 ISSN nr: 0903-6659. Prosjekttittel: Konkurranseutsetting. Tilgjengelighet: Denne side: Åpen RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR18.02 ISBN nr: 82-7520-460-7 ISSN nr: 0903-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport Rapporttittel: Konkurranseutsetting kriterier og kravspesifikasjoner Prosjektnummer: 380590 Prosjekttittel:

Detaljer

Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet. Versjon 1.0 28. april 2000. KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7

Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet. Versjon 1.0 28. april 2000. KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7 Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet Versjon 1.0 28. april 2000 KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7 KITH-rapport Tittel Kvalitetssystemer og informasjonssikkerhet Forfatter(e)

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Innhold. Del 1 Kvalitetsteori

Innhold. Del 1 Kvalitetsteori Innhold Innledning.................................................... 19 0.1 Bokens struktur........................................... 20 0.2 Bruk av rammer...........................................

Detaljer

Kvalitetsstyring og internkontroll

Kvalitetsstyring og internkontroll Geir Smolan Kvalitetsstyring og internkontroll Styringssystemer for kvalitet, miljø, HMS og trygg mat Yrkeslitteratur as 1 Yrkeslitteratur as 2009 ISBN 978-82-584-0536-5 Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Hvorfor internkontroll?

Hvorfor internkontroll? Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll Hvorfor internkontroll?

Detaljer

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning Kvalitet i alle ledd Innhold FORORD... 3 INTRODUKSJON... 4 Fra fjernundervisning til nettbasert utdanning... 4 Kvalitet i nettbasert utdanning... 4 Normenes formål

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning Kvalitet i alle ledd Revidert 2015 Innhold Forord s 3 Introduksjon s 4 Kvalitet i nettbasert utdanning s 5 KVALITETSNORMER s 7 1 Kvalitetsledelse og kvalitetsarbeid

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer