ÅRSRAPPORT 2014 KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 KULTUR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 KULTUR

2 Kultur Kommunaldirektør Stab Bibliotek Kulturhus Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Kino Tolketjenesten Kultur er organisert i seks virksomheter: bibliotek, kulturhus, kultur og fritid, idrett og friluftsliv, kino og tolketjeneste. I tillegg har sektoren ansvaret for kommunens oppgaver i forbindelse med Den norske kirke og andre livssynsamfunn, kirkegård og krematorium. Kultur hører inn under kultur- og idrettsutvalget som ledes av Knut Jan Nielsen (Ap). Sektoren ble ledet av Torkel H. Sveinhaug frem til 30. juni. Magne Kjensli ledet sektoren i perioden 1. juli til 30. september. 1. oktober tiltrådte Nina Kongtorp som kommunaldirektør Kultur. Nøkkelinformasjon Fast ansatte Årsverk faste stillinger 55 58,1 56,5 Antall deltid (i %) 46 (57,5 %) 48 (54,5 %) 49 (55,1 %) Årsverk vikarer Ikl i fast ansatte 0,8 2,35 Sykefravær i prosent 8,2 6,3 9,2 Driftstilskudd til organisasjoner i kr Gratisprinsippet Gratis/subsidiert 70/14 65/12 72/10 Antall organisasjoner som mottar driftstilskudd Utstedte ledsagerbevis Besøk kino Besøk Kjenn folkebad Besøk i fritidsklubb Utlån bibliotek alle medier Besøk i biblioteket Antall egne arrangement bibliotek Antall egne arrangement kulturhus (inkl egenproduksjon) Tilskudd til tros- og livssynssamfunn i kr Antall tolketimer (m/reisetid)

3 Økonomiske data Driftsutgifter 51 % 49 % Lønn Andre utgifter Ressursbruk Tall i 1000 kr Budsjett Regnskap Avvik Utgifter Inntekter Nettoutgifter Tabellen omfatter alle utgifter og inntekter inklusive finansieringsutgifter/-inntekter, men unntatt avskrivninger. Avsatt til senere bruk: kr. Kultur har et mindreforbruk på kr. Besparelsen skyldes høyere inntekter enn budsjettert. Dette gjelder både brukerbetalinger og refusjoner fra staten og andre. Midler avsatt til senere bruk gjelder øremerkede midler. Utgifter og inntekter de siste år Tall i 1000 kr Brutto utgift Brutto inntekt Kultursektoren Tabellen omfatter rene driftsutgifter/-inntekter eksklusive finansieringsutgifter/-inntekter og avskrivninger. 2

4 Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon Ansvarsområdet omfatter kommunaldirektør og stab med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for sektoren med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. Ansvarsområdet omfatter også kulturvern, museum, kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, Den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend. Kontoret har 4 årsverk. Lørenskog kunstfonds faste kunststyre har ikke hatt møter i Utsmykkingen av Hammer skole ble vedtatt i 2011, igangsatt i 2012 og fullført i Prosjektet fikk tilskudd fra KORO (Kunst i offentlig rom) på kr. Ole Martin Lund Bø lagde et veggmaleri innendørs og skulpturer i uteområdene. Disse sto klare til skolens åpning i I tillegg ble det i 2014 kjøpt inn et veggteppe av Kristin Sæterdal. Utsmykkingen av Eventyrstua barnehage ble vedtatt og igangsatt i 2013 og fullført i Prosjektet fikk tilskudd fra KORO på kr. Barnehagen ble utsmykket med tak- og veggkunst av Sigurd Bronger. Lørenskog kommunes kulturpris ble tildelt Liv Karin Clasén. Lørenskog kommunes kulturstipend ble tildelt Laura Marie Neal (dans), Frida Dahl Hovdar (musikk), Nora Bagner Nilsen (bordtennis) og Andrea Scholtze (keramiker). Følgende navnesaker ble fremmet og ferdigbehandlet i kultur- og idrettsutvalget: Luhr skole, Nordbygrenda, Masserudveien og Hornerudveien. I tillegg skiftet Sørlihavna ungdoms- og motorsenter navn til Sørlihavna aktivitetspark. Museumsplan for Lørenskog kommune ble revidert for tredje gang. Den nye planen gjelder for perioden Lørenskog bygdemuseum har hatt hoved- eller medansvar for ni arrangement på Skårer gård i Arrangementene har blitt realisert gjennom et samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller Kultur. Museet har også laget en ny permanent utstilling om liv og virke i skogen og på sagene i Lørenskog. Under et branntilsyn på Skårer gård i 2012 ble det påpekt store utfordringer knyttet til brannsikkerheten på gården og brannvesenet krevde at det ble foretatt tilstandsrapport og risikoanalyse av bygningsmassen. Rapporten og analysen påpekte en rekke risikomomenter og mangler. Som en følge av rapporten besluttet Teknisk å stenge flere av lokalene med øyeblikkelig virkning og ellers sette begrensninger på antall personer som kan oppholde seg i lokalene. Disse lokalene har vært avstengt for publikum og leietakere gjennom hele 2013 og Det er avsatt midler for 2014 og 2015 til brannsikring av våningshusets andre etasje og låven, slik at lokalene igjen kan benyttes. Prosjekteringsarbeidet for Vasshjulet i Losby istandsetting av hjulet, vernebygg og tilhørende fasiliteter startet opp i Arbeidet med å rullere kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune ble igangsatt. Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt av kommunestyret 26. november

5 Det er produsert en kulturminnetavle om gamle Solheim skole. Tavlen vil bli montert i Den kulturelle skolesekken er et stort nasjonalt satsingsområde. Lørenskog kommune mottok kr i statlig tilskudd for skoleåret 2014/2015. I løpet av ti års skolegang vil alle skoleelever i Lørenskog få kulturtilbud innen genrene billedkunst, teater, musikk, litteratur, dans, kulturhistorie, arkitektur og film. Hver klasse får minst to skolesekktilbud per år, i tillegg til Rikskonsertenes skolekonserter. Av nye produksjoner i 2014 kan nevnes: Hompetitten en forestilling laget til Alf Prøysens 100-årsjubileum; Fargerikt verksted verksteder innen musikk, dans og akrobatikk; Sirkus Vasshjulet sirkusverksteder muliggjort med gave fra Sparebankstiftelsen; Bakeriet en danseforestilling i samarbeid med kulturhuset; og Sitt stille!!! en teaterforestilling. Det ble utviklet og tatt i bruk elektroniske søknadsskjema om periodisk leie av kulturbygg og anlegg. Kulturs internettsider er regelmessig oppdatert og utviklet. Statistikk for sektorens nettsider viser et besøk på i 2014 (2013: ). Det har blitt arbeidet aktivt med å få frivillige organisasjoner i Lørenskog til å registrere seg i Lørenskogportalen. Ved utgangen av året er 124 organisasjoner registret. Arbeidet med å miljøsertifisere kulturadministrasjonen ble videreført, men en lyktes ikke å komme i mål med oppgaven. Arbeidet fortsetter inn i Forarbeid til organisering og planprogram for sektorplan Kultur ble startet opp mot slutten av året. Balansert målstyring Opplevelse av og oppslutning om kultur- og fritidstilbud Kultursektoren gjennomførte høsten 2012 og 2013 en innbyggerundersøkelse med spørsmål om hvor fornøyd de var med kulturtilbudet og tilgangen til friluftsområder i kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført av analysebyrået Ipsos MMI ved at et tilfeldig utvalg av innbyggere fra 15 år og oppover ble oppringt. Det ble ikke gjennomført tilsvarende undersøkelse i Tellinger av besøk ved kino, kulturhus, bibliotek, aktivitetshus, folkebad og fritidsklubber for å måle hvordan oppslutningen om kommunale kultur- og fritidstilbud og bruk av tjenestetilbud i sentrum endrer seg, er foretatt på samme måte som tidligere år. Deltakelse i frivillige organisasjoner (medlemskap i organisasjoner som mottar driftstilskudd fra kommunen) er også brukt som indikator. Lokalsamfunn Mål Resultat Gode kultur- og fritidstilbud Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud 4,5 x Oppslutning om kultur- og fritidstilbud 1,5 % 4,3 % Deltakelse i frivillige org. 1,5 % 19,6 % Enkel tilgang til natur- og friluftsområder Opplevd nærhet til natur- og friluftsområder 4,5 x Attraktiv sentrumsutvikling Bruk av tjenestetilbud i sentrum 5 % 4,1 % Resultatet av tellingene viser en positiv besøksutvikling i Medarbeiderundersøkelse I tråd med kommunes satsing ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse på vårparten. Resultatene fra denne viser at kultursektoren ligger over målsettingene innenfor 4

6 de fleste områdene. Sykefraværet er derimot betydelig høyere enn målet, og antall gjennomførte medarbeidersamtaler lavere. Mål Resultat Sykefravær 5,2 % 9,2 % Inkluderende arbeidsplass 4,5 5,1 Medarbeidersamtale 95 % 70 % Kompetanseutvikling 4,5 4,5 Tilfredshet med: arbeidsmiljø 4,5 4,7 arbeidsverktøy 4,5 5,0 nærmeste leder 4,5 4,7 overordnet ledelse 4,5 4,5 Informasjon og arbeidsorg. 4,5 4,8 Bibliotek Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotekstjeneste. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre medier, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Biblioteket har 10,2 årsverk som er en reduksjon på 1,7 årsverk fra Lørenskog bibliotek er på ca m 2 i tre etasjer i Lørenskog hus. Det er et av landets mest moderne og nyskapende bibliotek med mange muligheter. Biblioteket holder normalt åpent seks dager i uken. I vintermånedene (fra oktober til mars) er biblioteket i tillegg åpent på søndager. Bibliotekloven ble revidert 1. januar Her er det tatt inn en ny, viktig setning i formålsparagrafen: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Lørenskog bibliotek har siden 2008 forsøkt å innta en slik rolle i lokalsamfunnet. Biblioteket har hatt mange arrangement og aktiviteter. Blant disse var: o Kameleon-prosjektet (støttet av Nasjonalbiblioteket i 2012 og 2013) ble gjennomført med en rekke arrangement for barn og deres familier. Gjennom prosjektet setter biblioteket fokus på å skape aktivitet ved å formidle ord og kunnskap på en ny og spennende måte. o Grunnlovsjubileet ble markert med flere arrangement. Forestillingen Hurra for grunnloven for barn/ungdom og foredrag av Karsten Alnes om 1814: Miraklenes års og historikeren Kristian Hunskaar som presenterte et dypdykk i lørenskoghistorien og fortalte om livet i bygda i tiden rundt o Debattserien Det reflekterende rom ble ført over på en lokal plattform, og det ble høsten 2014 satt søkelys på kommunesammenslåing, integrering og hvorfor en velger å bli lokalpolitiker. o Samarbeidet med Lørenskog musikk- og kulturskole om Lunsjkonserten fortsatte ut Siste fredag hver måned tilbys bibliotekets gjester en minikonsert av lærere og elever ved skolen samt litterær formidling fra bibliotekets ansatte. o Biblioteket har deltatt i Akershus fylkeskommunes Prosjekt folkemusikk i bibliotek. Det resulterte i tre arrangement (konsert, foredrag og verksted) og en utstilling. Barne- og ungdomsavdelingen fikk kr i støtte fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Reflekterende ungdom, et samarbeid med Lørenskog videregående skole som handler 5

7 om å få «ungdom til å mene noe i det offentlige rom». Elevene vil få undervisning i retorikk og hvordan en god debatt skal foregå. Biblioteket har i samarbeid med frivilligsentralen, Rasta opplæringssenter og flykting- og innvandrertjenesten, startet en språkkafé som foregår annenhver fredag. Kafeen er et tilbud til nye innvandrere som har behov for å øve seg på å snakke norsk. Tilbudet er i tråd med bibliotekets målsetting om å skape en møteplass for kommunens språklige minoriteter. Prosjektet Litterær lunsj på Ahus (støtte av Nasjonalbiblioteket) ble formelt avsluttet i Tilbudet er imidlertid så populært blant de ansatte at det videreføres med Ahus som finansieringskilde og Lørenskog bibliotek som administrator. Arbeidsplassprosjektet Kulturkurven er også støttet av Nasjonalbiblioteket. Ahus, Posten, Lørenskog brannstasjon og Nitor har seks ganger i året fått bokkasser med ny samtidslitteratur, film, tegneserier og magasiner. Prosjektet ble avsluttet i MappaMI selvbetjening på bibliotekets nettsider, ble besøkt ganger i 2014 (2013: ). Antallet likere på bibliotekets facebookside var 986 (2013: 800). Bibliotekets mediebestand (bøker, tidsskrifter, aviser, lydbøker, språkkurs, filmer, m.m.) utgjorde ved årsskiftet totalt objekter mot året før. Mest utlånt i 2014: Voksenbøker: Dagfinn Moe: Veien til førerkortet. Barnebøker: Jeff Kinney: En pingles dagbok. Tøffe tider. Utlån Utlån og besøk Besøk Utlån Utlån barn/ungdom Besøk 6

8 Kulturhus Ansvarsområdet Lørenskog hus omfatter kulturhusdriften i Lørenskog hus. I tillegg kommer ansvaret for Kjenn samfunnshus og utleie av Rådhusparken. Kulturhuset leier ut lokaler til møter, kurs og konferanser og arrangerer en rekke kulturarrangement. I Lørenskog hus har kulturhuset tre kultursaler og syv møterom, samt tilgang til Kunstssalen for to utstillinger per år. I tillegg er kulturhuset ansvarlig for utleie av restkapasitet i fire kinosaler, Volt scene og Prøvesalen. Kulturhuset har 7,8 årsverk som er en reduksjon på 1 årsverk fra Kulturhuset og kinoen deler kostnadene til driften av informasjonspunktet Veiviseren i Lørenskog hus. Kulturhuset har hatt mange arrangement gjennom året. Blant disse var konserter/ forestillinger med Maria Mena, Jonas Fjeld, Trond Granlund, Itziar Galdos og Violet Road. Det var også en rekke lokale produksjoner i 2014, blant annet Danseklubben Studio 1 Nyttårsforestilling, Lørenskog skolekorps Showkonsert, Lørenskog damekor 40 år, Lørenskog mannskor Swingende mimring, Lørenskog musikalteater Peter Pan, Skogblomsten Prøysens beste og Romerike symfoniorkester Operagalla. Med premiere på kulturhusets første egenproduksjon Jesus Christ Superstar, ble fredag 10. oktober 2014 historisk for Lørenskog hus. Tilbakemeldingen fra både presse og publikum var meget god. Romerikes blad ga terningkast 6 og samtlige forestillinger ble utsolgt på kort tid. Produksjonen var en realisering av driftsplanens målsetting om egenproduksjon og samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Kulturnatt ble arrangert for andre gang torsdag 23. januar 2014, og trakk til seg cirka skuelystne. Tema for kvelden var «lys» og kulturhuset var ansvarlig for lysinstallasjonene i Rådhusparken og langs Langvannet. Installasjonene ble produsert av elever og studenter fra skoler i Oslo, Drammen og Lørenskog, under ledelse av kulturhusets tekniske leder. Mylder er et samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog bibliotek, Lørenskog kino, Lørenskog hus og Metro senter. Mylder er barnas eget kulturprogram i Lørenskog, med aktiviteter for barn hver lørdag. Kulturhusets bidrag til Mylder har i år vært diverse teateroppsetninger og et populært familiedisco. Kulturhuset har en avtale med Lørenskog kunstforening om å organisere to utstillinger i Kunstsalen hvert år; én om sommeren og én i desember/januar. Dette ble i 2014 gjennomført med utstillingen I Nasjonalmuseets blindsone og UNDER 40 ung norsk arkitektur. Næringslivsnettverket Dialog hadde ved utgangen av året 18 medlemmer. Nettverket hadde syv arrangement på programmet i 2014 med tema som spente fra næringsutvikling i Lørenskog til salg og markedsføring på Facebook. Det samlede antall utleieforhold var (2013: 1 338). Av disse hadde 42 % gratis leie, 47 % betalte subsidiert leie og 11 % ordinær leie. 53,1 % av billettsalget i kulturhuset ble gjort over Kulturs internettsider (2013: 51,3 %). 7

9 Kulturhus Besøk Antall Besøk egne arrangement Besøk andre arragement Antall egne arrangement Antall andre arrangement 0 Totalt ble det solgt billetter til 94 arrangement (les: forestillinger), hvorav 57 var i kulturhusets regi. (NB! Arrangement uten billettsalg er ikke medregnet). Kultur og fritid Ansvarsområdet omfatter frivilligsentral, fritidsklubb og prosjekter, aktivitetshus, besøksgård, kultur 60+ (Den kulturelle spaserstokken), utleie av lokaler, forvaltning av «gratisprinsippet» og diverse tilskuddsordninger, ferieklubb, ungdommens kulturmønstring og fritidstilbud for funksjonshemmede. Kultur og fritid har 9 årsverk som er en reduksjon på 0,6 årsverk fra Det har vært fire virksomme fritidsklubber. Rasta, Kurland og Fjellhamar har hatt juniorklubb to kvelder i uken. Åsen har hatt en kveld med juniorklubb og en med miniklubb. Samlet besøk i klubbene var (2013: 7 429). Alle klubbene er tradisjonelle aktivitetsklubber med forhåndsannonserte aktiviteter hver kveld. Fredagstilbudet Fridays i Kjennhallen, er et «åpen hall»-tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med tilgang på en hallflate. Her er det, som i fritidsklubbene, en forhåndsannonsert aktivitet hver kveld, - ulike ballidretter, turneringer, badmington og svømming for å nevne noen. Aktivitetshuset Volt har hatt fokus på å styrke graden av selvdrevne aktiviteter blant ungdom og å etablere et sirkusverksted. Det er gjort forsøk med å holde åpent på fredager i stedet for mandager, og redusert antall arrangement på lørdager. Volt driver nå fire verksteder: Musikkverkstedet har et snitt på 50 medlemmer og fra band som øver; medieverkstedet har hatt tre kurs med totalt fem deltakere; teaterverkstedet har hatt deltakere som har produsert to forestillinger; og sirkusverkstedet syv medlemmer som har gjennomført to forestillinger. Lørenskog frivilligsentral har hatt en svak nedgang i det samlede antall oppdrag, fra i 2013 til i Antall frivilligtimer er tilnærmet stabilt. Det er rekruttert 48 nye frivillige. 8

10 Det er en stor økning i antall oppdrag på samarbeidsprosjektene med flyktning- og innvandrertjenesten. Inkluderingskontaktene har hatt 728 oppdrag og leksehjelpordningen 190 oppdrag. Den største «oppturen» i 2014 har imidlertid vært dametrimmen Freskis som har hatt gjennomsnittlig 116 deltakere på de månedlige treffene. Kulturkafeen i Kurland fritidshus er et tilbud som arrangeres én gang i uken for voksne, velfungerende psykisk utviklingshemmede. Kafeen er et interkommunalt samarbeid mellom Rærlingen, Skedsmo og Lørenskog kommune. Kafeen tilbyr en bred vifte av aktiviteter og har et gjennomsnittsbesøk på 68 personer per kveld (inkl. ledsagere). Kulturkafeen feiret 15- årsjubileum i Lørenskog kommune har mottatt statstilskudd til Den kulturelle spaserstokken (Kultur 60+) helt siden ordningen ble etablert i Tilskuddet var i 2014 på kr øremerket til kulturtiltak som skal komme eldre direkte til gode. Programmet for 2014 inneholdt hele 22 produksjoner med til sammen 39 forestillinger innen ulike genre som teater, litteratur, musikk med mer. Det ble innvilget 33 nye ledsagerbevis for funksjonshemmede i Til sammen er det da utstedt 518 bevis. Tallene inkluderer fornyelser som skal gjøres hvert fjerde år. Et ledsagerbevis gir den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige og noen private kultur- og fritidsarrangement. Den funksjonshemmede betaler vanlig inngangsbillett. Ungdommens kulturmønstring ble arrangert 8. februar. På mønstringen var det 108 deltakere fordelt på 28 sceneinnslag, 23 kunstneriske arbeider, nettredaksjon og arrangement/ sceneteknikk. Internasjonal basar på Skårer gård 14. juni og kulturnatt i Lørenskog hus og Rådhusparken 23. januar var store samarbeidsprosjekter mellom Kulturs virksomheter, lag/foreninger og andre kulturaktører som skapte rikt folkeliv både inne og ute «mellom husene». En ukes ferieklubb for aldersgruppen år ble arrangert i uke 26 rett etter skoleslutt, med 42 deltakere. Et opplevelseskort for barn og unge fra lavinntektsfamilier ble utredet og vedtatt innført for en treårig prosjektperiode. Prosjektet er støttet av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Kortet tas i bruk primo Brukermedvirkning har vært et fremtredende kjennetegn ved virksomheten på Volt. Alle arrangement har vært planlagt og gjennomført av ungdom. Medvirkningen varierer imidlertid i grad, avhengig av alder og gruppesammensetning. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse om aktivitetshuset på alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Volt har sammen med ungdomshuset Radar i Asker og Gjerdrumrock gjennomført et arrangørkurs for ungdom som vil arbeide med UKM (Ungdommens kulturmønstring). 9

11 Besøk Besøk fritidsklubber Åsen Kurland Rasta Fjellhamar Totalt Samlet besøk i fritidsklubbene økte med 15,7 % til fra året før. Antall foreninger som innvilges driftstilskudd har hatt en økning på 9,1 % fra året før. Antall innvilgede søknader om tilskudd til arrangement/andre formål er likt som året før. Idrett og friluftsliv Ansvarsområdet omfatter Sørlihavna aktivitetspark, Kjenn folkebad, anlegg og områder for idrett og friluftsliv og andre idretts- og friluftsformål: herunder Friplassen, 12 løkker og nærmiljøanlegg, fire idrettshaller (Lørenskoghallen, Skårerhallen, Fjellhamarhallen og Kjennhallen), alle turveier, bade- og rasteplasser i den ytre delen av kommunen (marka), samt skiløypenettet i hele kommunen. Idrett og friluftsliv har 12,8 årsverk som er en økning på 1 årsverk fra Avdelingen legger til rette for idrett og friluftsliv med vedlikehold og drift av idrettshaller, folkebad, fotballbaner, skøytebaner, ski- og turløyper, badeplasser, løkker og andre friområder. Åtte flater ble islagt. Sommervedlikehold av fotballbaner og friidrettsanlegg omfatter fem minibaner og en friidrettsbane med kastanlegg. Syv løkker og nærmiljøanlegg ble preparert og vedlikeholdt for blant annet fotballaktivitet. Virksomheten preparerer cirka 45 km skiløyper og i barmarksesongen omtrent tilsvarende lengde turveier. Utover dette tilrettelegges en rekke friområder og tre badeplasser. Kultursektoren har avtaler om drift og tilsyn med følgende organisasjoner: Fjellhamar fotballklubb drifter Torshovbanen og Fjellhamar stadion. Lørenskog idrettsforening drifter Rolvsrud stadion og nytt garderobeanlegg på Rolvsrud. Lørenskog ishockeyklubb drifter Lørenskog ishall. B-72 drifter bordtennishallen. Kurland fotballklubb drifter Kurlandsparken. Lørenskog bryteklubb drifter bryteloftet. Fjellhammer idrettslag har tilsyn i Fjellhamarhallen og Lørenskoghallen i helgene. 10

12 Lørenskog innebandyklubb har tilsyn i Kjennhallen i helgene. Lørenskog friidrettslag drifter Friplassen. Kommunen er også engasjert i Nedre Romerike friidrettsstadion gjennom en driftsavtale med Rælingen og Skedsmo kommune. I samarbeid med Lørenskog idrettsråd har idrett og friluftsliv hatt ansvar for hovedfordelingen av treningstider i fire haller og ni gymnastikksaler. Idrettsorganisasjonene ble tildelt 195 timer per uke til trening og arrangementer i idrettshallene fra mandag til fredag. Det ble fremmet totalt åtte spillemiddelsøknader fra Lørenskog kommune. Innvilget tilskudd ble 2,2 mill. kr. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ble vedtatt. Sørlihavna aktivitetspark har vært inne i en omstillingsfase. Senteret har skiftet navn og fra sommeren 2014 ble det ansatt en aktivitetsleder som tilbyr aktiviteter innen idrett og friluftsliv til skolene i kommunen. Målet er å kunne tilby skolene aktivitetstimer, gymnastikktimer eller aktivitetsdager innen temaer som lærerne selv ikke har kompetanse på. Oppslutningen har vært over all forventning, og det har vært gjennomført 44 oppdrag i perioden 22. august- 1. desember elever har deltatt. Sørlihavna har også hatt fokus på å bygge opp selve anlegget som en aktivitetspark. Det største prosjektet har vært å bygge en utendørs styrketreningspark. Aktivitetsflatene i parken er åpne for egenorganisert aktivitet hele døgnet og er godt besøkt. Tilgjengelige anlegg er minigolf, skateboardrampe og sandvolleyballbane. I tillegg er det opprettet en utstyrbase med blant annet frisbeegolf, kanoer, sykler, lavvoer og ski. Sørlihavnas økonomi tilsier at nye anlegg på senteret må bygges av egne ansatte. Som følge av høy aktivitet med andre byggeprosjekter ble det som skulle være årets satsing, en stor gapahuk som kan romme to skoleklasser, utsatt til neste år. Lørenskogmodellen ble omdefinert og midlene flyttet over til Sørlihavna aktivitetspark. Stilling som aktivitetsleder ble opprettet og et tilbud om faste aktiviteter for skolene etablert Kjenn folkebad Besøk Inntekt Besøk Barn/ungdom Inntekt Besøkstallet på Kjenn folkebad gikk ned med 1,9 % til fra året før. 11

13 Livssyn Ansvarsområdet omfatter kommunens engasjement i forbindelse med livssynsamfunn: Den norske kirke og andre livssynsamfunn, kirkegård og krematorium. Det ble overført cirka 2,3 mill. kr til kirkegårdsdrift og cirka 8,7 mill. kr til Den norske kirke. Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn var cirka 2,3 mill. kr i 2014, og har økt med 47,2 % siden Tilskuddet gis etter retningslinjer som er fastsatt av sentrale myndigheter. Lørenskog kommune betalte kr i avdrag for kremasjonsovnen på Stalsberghagen krematorium. Kino Ansvarsområdet omfatter Lørenskog kommunes kinodrift. Kinoen har 6,7 årsverk som er en økning på 1,7 årsverk fra Kinoen og kulturhuset deler kostnadene til driften av informasjonspunktet Veiviseren i Lørenskog hus. Kinoen består av fire rene kinosaler og har forestillinger hver dag hele året unntatt 17. mai, julaften og nyttårsaften. Når det ikke er andre arrangement i Storstua kan denne brukes som kinosal. Lørenskog kino overtok driften av kinokiosken etter Location a/s. Kiosken selger tradisjonelle «kinoprodukter» som mineralvann, popcorn og sjokolade. I september ble det arrangert Bollywood filmfestival på Lørenskog kino. Festivalen besto av indiske Bollywoodfilmer, danseforestilling og matservering. Det ble vist 28 filmer på 36 forestillinger. Det ble solgt 713 billetter. Den 1. november gikk Den store kinodagen av stabelen personer besøkte kinoen som viste 19 filmtitler på 23 forestillinger. De tre mest besøkte filmene var Doktor Prokotors prompepulver, Karten og Petras vidunderlige jul og Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Lørenskog kino ligger på 28. plass på Film & Kinos kinostatistikk (2013: 29. plass). Kinobesøket økte med 3,5 % og billettinntektene med 12,9 % (gjennomsnittet for landets kinoer var nedgang på henholdsvis 6,1 % og 1,2 %). Det var i gjennomsnitt 2,7 kinobesøk per innbygger i Lørenskog kommune, mot 2,6 året før. Antall likere på kinoens facebookside har økt med 43,5 % til fra kinobilletter ble solgt over Internett. Det tilsvarer 39,5 % av det totale billettsalget (2013: 34,4 %). 12

14 Kino Besøk Inntekt Besøk - totalt Besøk barn/ungdom Inntekt Kinoen har hatt en besøksøkning på 3,5 % i forhold til året før. Tolketjenesten Ansvarsområdet omfatter leveranse av tolketjenester til Rælingen, Skedsmo og Lørenskog kommune, samt salg til andre kommuner og statlige organisasjoner i området. Tolketjenesten har 6 årsverk som er en reduksjon på 1 årsverk fra De mest benyttede språk var arabisk, tigrinja og vietnamesisk. Somali, polsk, kurdisk sorani, urdu og tyrkisk har også vær mye brukt. Det er rekruttert 24 nye tolker og oversettere på 12 språk. Disse er urdu, tigrinja, polsk, fransk, lingala, swahili, ungarsk, islandsk, oromo, arabisk, gresk, spansk, somali, bengali, tamilsk og slovakisk. Alle de nyrekrutterte tolkene har enten tolkeutdanning fra HiOA eller grunnleggende tolkeopplæring. Nye tolker uten tolkeutdanning får også oppfølging i tolkeoppdrag med påfølgende veiledningssamtale. Tolketjenesten driver opplæring både for tolker og brukere av tolketjenester. I løpet av året har tjenesten deltatt på «Kurs i helsepedagogikk» på Ahus med innlegg om «tolket kommunikasjon utfordringer som tolk og tolkebruker i pasient- og pårørendeopplæring». Tjenesten har også deltatt på yrkesmesse ved Skedsmo voksenopplæringssenter og holdt kurs for Aleris Ungplan i Nannestad. Tolketjenesten har holdt egne kurs for Skedsmo kommune, tilrettelagte tjenester for barn og barnevernet. Det ble formidlet totalt oppdrag. Av disse var 188 skriftlige oppdrag (oversettelser), telefonoppdrag og oppmøteoppdrag. 13

15 Oppdrag Tolketjenesten Viktige hendelser og vedtak Lørenskog kommunes kulturpris ble tildelt Liv Karin Clasén. Lørenskog kommunes kulturstipend ble tildelt Laura Marie Neal (dans), Frida Dahl Hovdar (musikk), Nora Bagner Nilsen (bordtennis) og Andrea Scholtze (keramiker). Planprogram for rullering av kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune ble vedtatt. Museumsplan for Lørenskog kommune ble vedtatt. Utsmykkingen av Eventyrstua barnehage og Hammer skole ble fullført. Folkebibliotekene fikk et nytt oppdrag innarbeidet i Lov om folkebibliotek: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Lørenskog bibliotek fikk kr i tilskudd fra Akershus fylkeskommune til ombygging av kulturarenaen i bibliotekets første etasje. Lørenskog hus hadde premiere på sin første egenproduksjon Jesus Christ Superstar. På Sørlihavna ble det bygget ny utstyrsgarasje, opprettet en utstyrsbase og ansatt aktivitetsleder. Ny skatepark ved Kjennhallen ble åpnet og tatt i bruk. Det ble vedtatt å bygge en turnhall ved Kjennhallen. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ble vedtatt. Kulturkafeen i Kurland fritidshus feiret 15-årsjubileum! Lørenskog kinoen overtok driften av kinokiosken etter Location a/s. 14

16 Kultur har som hovedoppgave å arbeide for at Lørenskog kommunes innbyggere skal få et allsidig kulturtilbud med opplevelser, utfordringer og aktiviteter. Forsiden: Espen Grjotheim i Lørenskog hus oppsetning Jesus Christ Superstar (Foto: Tarjei Krogh) LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 2 KULTUR Festplassen 1, Postboks 304,1471 Lørenskog Telefon: Faks:

ÅRSRAPPORT 2013 KULTUR

ÅRSRAPPORT 2013 KULTUR ÅRSRAPPORT 2013 KULTUR Kultur Kommunaldirektør Stab Bibliotek Kulturhus Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Kino Tolketjenesten Kultur er organisert i seks avdelinger: bibliotek, kino, kulturhus, kultur

Detaljer

Vedtaksregnskap - Status per 16. september 2014

Vedtaksregnskap - Status per 16. september 2014 Vedtaksregnskap - Status per 16. september 2014 Vedtaksregnskap for Kultur- og 2014 Saksnr Navn Ansvarlig Saksbehandler Start Slutt Kommentar Status 001/14 Godkjenning av møteprotokoll Torkel Sveinhaug

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER

INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER HØST 2012 / VÅR 2013 FORORD Helse og omsorg og Kultur har i samarbeid med frivillige organisasjoner gleden av å presentere en oversikt over tilrettelagte

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015 Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie Hostferiebrosjyre 2015.indd 3 27.08.2015 10:27:02 FAMILIEDISKO Sted: Lørenskog hus, Storstua Tid: Lørdag 26. september

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS Vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 11. oktober 2010, sak 052/10. Tekst i punkt 11 og 17 justert etter delegert fullmakt. Kultur- og idrettsutvalget orientert om endringene i møte 7. november

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER

TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER Høst 2011 / Vår 2012 Lørenskog kommune Forord Helse og omsorg og Kulturtjenesten har i samarbeid med frivillige organisasjoner gleden av å presentere en

Detaljer

INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER

INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER HØST 2014 / VÅR 2015 Det tas forbehold om endringer eller feil i brosjyren. Bilder: Illustrasjonsfotos fra colourbox.com Trykk: Xidé media FORORD Helse og

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER

TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER Høst 2010 / Vår 2011 Lørenskog kommune Forord: Pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten og kulturtjenesten har i samarbeid med frivillige organisasjoner

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER

TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER INFORMASJON OM TILRETTELAGTE FRITIDSAKTIVITETER Høst 2009 / Vår 2010 Lørenskog kommune Forord: Pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten og kulturtjenesten har i samarbeid med frivillige organisasjoner

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr. 55)

4.9 Kultur (VO nr. 55) 4.9 Kultur (VO nr. 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten skal tilrettelegge for at kommunes innbyggere gis mulighet til å delta i eller oppleve et mangfold av kultur og kulturelle uttrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Årsrapport 2012. Enhet for kultur og fritid

Årsrapport 2012. Enhet for kultur og fritid Årsrapport 2012 Enhet for kultur og fritid Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten «Kultur og fritid» Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Reidun Huseth Inderøy

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

K U L T U R T J E N E S T E N S Å R S M E L D I N G 2 0 1 0

K U L T U R T J E N E S T E N S Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 Lørenskog kommune K U L T U R T J E N E S T E N S Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 Katrine Giæver Kuruselli Kulturtjenesten To 1 Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSOMRÅDE 6 KULTUR... 3 ANSVARSOMRÅDE 6.1 KULTURSJEFENS

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Harstad kommune. VEDTATT INNFØRT I HARSTAD KOMMUNE, MED VIRKNING FRA 01.01.2001. Ny versjon godkjent av kommunestyret 28.05.2014

Harstad kommune. VEDTATT INNFØRT I HARSTAD KOMMUNE, MED VIRKNING FRA 01.01.2001. Ny versjon godkjent av kommunestyret 28.05.2014 Harstad kommune Ordningen er en nasjonal Ordningen ordning er innført initiert i samarbeid av Statens mellom Råd for Funksjonshemmede. kommune i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune Ordningen

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

KULTURNATT 2015 TORSDAG 22. JANUAR

KULTURNATT 2015 TORSDAG 22. JANUAR KULTURNATT 2015 TORSDAG 22. JANUAR KULTURNATT I LØRENSKOG KOM, KOM! Kultursektoren i Lørenskog er hovedarrangør for kulturnatten. Prosjektleder er kulturkonsulent Ingrid Smedstad, ingsme@lorenskog.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Kartlegging av språkbehov 2014 Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode og utvalg... 3 3. Resultater språkbehov... 4 3.1 Vanskelig å skaffe

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

KULTURNATT 2013 TORSDAG 7. FEBRUAR

KULTURNATT 2013 TORSDAG 7. FEBRUAR KULTURNATT 2013 TORSDAG 7. FEBRUAR VELKOMMEN TIL NATTEN! Kultursektoren i Lørenskog er hovedarrangør for kulturnatten. Prosjektleder er kulturkonsulent Ingrid Smedstad ingsme@lorenskog.kommune.no Ta kontakt

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

KULTURNATT 2014 TORSDAG 23. JANUAR

KULTURNATT 2014 TORSDAG 23. JANUAR KULTURNATT 2014 TORSDAG 23. JANUAR KOM UT KOM INN TIL LØRENSKOGS KULTURNATT! Kultursektoren i Lørenskog er hovedarrangør for kulturnatten. Prosjektleder er kulturkonsulent Ingrid Smedstad, ingsme@lorenskog.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER I LØRENSKOG KOMMUNE

LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER I LØRENSKOG KOMMUNE LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER I LØRENSKOG KOMMUNE INNHOLD Livssynsåpne gravferdsseremonier... s. 3 Aktuelle nettsteder... s. 4 Lokaler Lørenskog sykehjem: kapellet... s. 5 Rolvsrudhjemmet: minnestundsrommet...

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer