ÅRSRAPPORT 2014 KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 KULTUR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 KULTUR

2 Kultur Kommunaldirektør Stab Bibliotek Kulturhus Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Kino Tolketjenesten Kultur er organisert i seks virksomheter: bibliotek, kulturhus, kultur og fritid, idrett og friluftsliv, kino og tolketjeneste. I tillegg har sektoren ansvaret for kommunens oppgaver i forbindelse med Den norske kirke og andre livssynsamfunn, kirkegård og krematorium. Kultur hører inn under kultur- og idrettsutvalget som ledes av Knut Jan Nielsen (Ap). Sektoren ble ledet av Torkel H. Sveinhaug frem til 30. juni. Magne Kjensli ledet sektoren i perioden 1. juli til 30. september. 1. oktober tiltrådte Nina Kongtorp som kommunaldirektør Kultur. Nøkkelinformasjon Fast ansatte Årsverk faste stillinger 55 58,1 56,5 Antall deltid (i %) 46 (57,5 %) 48 (54,5 %) 49 (55,1 %) Årsverk vikarer Ikl i fast ansatte 0,8 2,35 Sykefravær i prosent 8,2 6,3 9,2 Driftstilskudd til organisasjoner i kr Gratisprinsippet Gratis/subsidiert 70/14 65/12 72/10 Antall organisasjoner som mottar driftstilskudd Utstedte ledsagerbevis Besøk kino Besøk Kjenn folkebad Besøk i fritidsklubb Utlån bibliotek alle medier Besøk i biblioteket Antall egne arrangement bibliotek Antall egne arrangement kulturhus (inkl egenproduksjon) Tilskudd til tros- og livssynssamfunn i kr Antall tolketimer (m/reisetid)

3 Økonomiske data Driftsutgifter 51 % 49 % Lønn Andre utgifter Ressursbruk Tall i 1000 kr Budsjett Regnskap Avvik Utgifter Inntekter Nettoutgifter Tabellen omfatter alle utgifter og inntekter inklusive finansieringsutgifter/-inntekter, men unntatt avskrivninger. Avsatt til senere bruk: kr. Kultur har et mindreforbruk på kr. Besparelsen skyldes høyere inntekter enn budsjettert. Dette gjelder både brukerbetalinger og refusjoner fra staten og andre. Midler avsatt til senere bruk gjelder øremerkede midler. Utgifter og inntekter de siste år Tall i 1000 kr Brutto utgift Brutto inntekt Kultursektoren Tabellen omfatter rene driftsutgifter/-inntekter eksklusive finansieringsutgifter/-inntekter og avskrivninger. 2

4 Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon Ansvarsområdet omfatter kommunaldirektør og stab med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for sektoren med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. Ansvarsområdet omfatter også kulturvern, museum, kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, Den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend. Kontoret har 4 årsverk. Lørenskog kunstfonds faste kunststyre har ikke hatt møter i Utsmykkingen av Hammer skole ble vedtatt i 2011, igangsatt i 2012 og fullført i Prosjektet fikk tilskudd fra KORO (Kunst i offentlig rom) på kr. Ole Martin Lund Bø lagde et veggmaleri innendørs og skulpturer i uteområdene. Disse sto klare til skolens åpning i I tillegg ble det i 2014 kjøpt inn et veggteppe av Kristin Sæterdal. Utsmykkingen av Eventyrstua barnehage ble vedtatt og igangsatt i 2013 og fullført i Prosjektet fikk tilskudd fra KORO på kr. Barnehagen ble utsmykket med tak- og veggkunst av Sigurd Bronger. Lørenskog kommunes kulturpris ble tildelt Liv Karin Clasén. Lørenskog kommunes kulturstipend ble tildelt Laura Marie Neal (dans), Frida Dahl Hovdar (musikk), Nora Bagner Nilsen (bordtennis) og Andrea Scholtze (keramiker). Følgende navnesaker ble fremmet og ferdigbehandlet i kultur- og idrettsutvalget: Luhr skole, Nordbygrenda, Masserudveien og Hornerudveien. I tillegg skiftet Sørlihavna ungdoms- og motorsenter navn til Sørlihavna aktivitetspark. Museumsplan for Lørenskog kommune ble revidert for tredje gang. Den nye planen gjelder for perioden Lørenskog bygdemuseum har hatt hoved- eller medansvar for ni arrangement på Skårer gård i Arrangementene har blitt realisert gjennom et samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller Kultur. Museet har også laget en ny permanent utstilling om liv og virke i skogen og på sagene i Lørenskog. Under et branntilsyn på Skårer gård i 2012 ble det påpekt store utfordringer knyttet til brannsikkerheten på gården og brannvesenet krevde at det ble foretatt tilstandsrapport og risikoanalyse av bygningsmassen. Rapporten og analysen påpekte en rekke risikomomenter og mangler. Som en følge av rapporten besluttet Teknisk å stenge flere av lokalene med øyeblikkelig virkning og ellers sette begrensninger på antall personer som kan oppholde seg i lokalene. Disse lokalene har vært avstengt for publikum og leietakere gjennom hele 2013 og Det er avsatt midler for 2014 og 2015 til brannsikring av våningshusets andre etasje og låven, slik at lokalene igjen kan benyttes. Prosjekteringsarbeidet for Vasshjulet i Losby istandsetting av hjulet, vernebygg og tilhørende fasiliteter startet opp i Arbeidet med å rullere kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune ble igangsatt. Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt av kommunestyret 26. november

5 Det er produsert en kulturminnetavle om gamle Solheim skole. Tavlen vil bli montert i Den kulturelle skolesekken er et stort nasjonalt satsingsområde. Lørenskog kommune mottok kr i statlig tilskudd for skoleåret 2014/2015. I løpet av ti års skolegang vil alle skoleelever i Lørenskog få kulturtilbud innen genrene billedkunst, teater, musikk, litteratur, dans, kulturhistorie, arkitektur og film. Hver klasse får minst to skolesekktilbud per år, i tillegg til Rikskonsertenes skolekonserter. Av nye produksjoner i 2014 kan nevnes: Hompetitten en forestilling laget til Alf Prøysens 100-årsjubileum; Fargerikt verksted verksteder innen musikk, dans og akrobatikk; Sirkus Vasshjulet sirkusverksteder muliggjort med gave fra Sparebankstiftelsen; Bakeriet en danseforestilling i samarbeid med kulturhuset; og Sitt stille!!! en teaterforestilling. Det ble utviklet og tatt i bruk elektroniske søknadsskjema om periodisk leie av kulturbygg og anlegg. Kulturs internettsider er regelmessig oppdatert og utviklet. Statistikk for sektorens nettsider viser et besøk på i 2014 (2013: ). Det har blitt arbeidet aktivt med å få frivillige organisasjoner i Lørenskog til å registrere seg i Lørenskogportalen. Ved utgangen av året er 124 organisasjoner registret. Arbeidet med å miljøsertifisere kulturadministrasjonen ble videreført, men en lyktes ikke å komme i mål med oppgaven. Arbeidet fortsetter inn i Forarbeid til organisering og planprogram for sektorplan Kultur ble startet opp mot slutten av året. Balansert målstyring Opplevelse av og oppslutning om kultur- og fritidstilbud Kultursektoren gjennomførte høsten 2012 og 2013 en innbyggerundersøkelse med spørsmål om hvor fornøyd de var med kulturtilbudet og tilgangen til friluftsområder i kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført av analysebyrået Ipsos MMI ved at et tilfeldig utvalg av innbyggere fra 15 år og oppover ble oppringt. Det ble ikke gjennomført tilsvarende undersøkelse i Tellinger av besøk ved kino, kulturhus, bibliotek, aktivitetshus, folkebad og fritidsklubber for å måle hvordan oppslutningen om kommunale kultur- og fritidstilbud og bruk av tjenestetilbud i sentrum endrer seg, er foretatt på samme måte som tidligere år. Deltakelse i frivillige organisasjoner (medlemskap i organisasjoner som mottar driftstilskudd fra kommunen) er også brukt som indikator. Lokalsamfunn Mål Resultat Gode kultur- og fritidstilbud Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud 4,5 x Oppslutning om kultur- og fritidstilbud 1,5 % 4,3 % Deltakelse i frivillige org. 1,5 % 19,6 % Enkel tilgang til natur- og friluftsområder Opplevd nærhet til natur- og friluftsområder 4,5 x Attraktiv sentrumsutvikling Bruk av tjenestetilbud i sentrum 5 % 4,1 % Resultatet av tellingene viser en positiv besøksutvikling i Medarbeiderundersøkelse I tråd med kommunes satsing ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse på vårparten. Resultatene fra denne viser at kultursektoren ligger over målsettingene innenfor 4

6 de fleste områdene. Sykefraværet er derimot betydelig høyere enn målet, og antall gjennomførte medarbeidersamtaler lavere. Mål Resultat Sykefravær 5,2 % 9,2 % Inkluderende arbeidsplass 4,5 5,1 Medarbeidersamtale 95 % 70 % Kompetanseutvikling 4,5 4,5 Tilfredshet med: arbeidsmiljø 4,5 4,7 arbeidsverktøy 4,5 5,0 nærmeste leder 4,5 4,7 overordnet ledelse 4,5 4,5 Informasjon og arbeidsorg. 4,5 4,8 Bibliotek Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotekstjeneste. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre medier, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Biblioteket har 10,2 årsverk som er en reduksjon på 1,7 årsverk fra Lørenskog bibliotek er på ca m 2 i tre etasjer i Lørenskog hus. Det er et av landets mest moderne og nyskapende bibliotek med mange muligheter. Biblioteket holder normalt åpent seks dager i uken. I vintermånedene (fra oktober til mars) er biblioteket i tillegg åpent på søndager. Bibliotekloven ble revidert 1. januar Her er det tatt inn en ny, viktig setning i formålsparagrafen: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Lørenskog bibliotek har siden 2008 forsøkt å innta en slik rolle i lokalsamfunnet. Biblioteket har hatt mange arrangement og aktiviteter. Blant disse var: o Kameleon-prosjektet (støttet av Nasjonalbiblioteket i 2012 og 2013) ble gjennomført med en rekke arrangement for barn og deres familier. Gjennom prosjektet setter biblioteket fokus på å skape aktivitet ved å formidle ord og kunnskap på en ny og spennende måte. o Grunnlovsjubileet ble markert med flere arrangement. Forestillingen Hurra for grunnloven for barn/ungdom og foredrag av Karsten Alnes om 1814: Miraklenes års og historikeren Kristian Hunskaar som presenterte et dypdykk i lørenskoghistorien og fortalte om livet i bygda i tiden rundt o Debattserien Det reflekterende rom ble ført over på en lokal plattform, og det ble høsten 2014 satt søkelys på kommunesammenslåing, integrering og hvorfor en velger å bli lokalpolitiker. o Samarbeidet med Lørenskog musikk- og kulturskole om Lunsjkonserten fortsatte ut Siste fredag hver måned tilbys bibliotekets gjester en minikonsert av lærere og elever ved skolen samt litterær formidling fra bibliotekets ansatte. o Biblioteket har deltatt i Akershus fylkeskommunes Prosjekt folkemusikk i bibliotek. Det resulterte i tre arrangement (konsert, foredrag og verksted) og en utstilling. Barne- og ungdomsavdelingen fikk kr i støtte fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Reflekterende ungdom, et samarbeid med Lørenskog videregående skole som handler 5

7 om å få «ungdom til å mene noe i det offentlige rom». Elevene vil få undervisning i retorikk og hvordan en god debatt skal foregå. Biblioteket har i samarbeid med frivilligsentralen, Rasta opplæringssenter og flykting- og innvandrertjenesten, startet en språkkafé som foregår annenhver fredag. Kafeen er et tilbud til nye innvandrere som har behov for å øve seg på å snakke norsk. Tilbudet er i tråd med bibliotekets målsetting om å skape en møteplass for kommunens språklige minoriteter. Prosjektet Litterær lunsj på Ahus (støtte av Nasjonalbiblioteket) ble formelt avsluttet i Tilbudet er imidlertid så populært blant de ansatte at det videreføres med Ahus som finansieringskilde og Lørenskog bibliotek som administrator. Arbeidsplassprosjektet Kulturkurven er også støttet av Nasjonalbiblioteket. Ahus, Posten, Lørenskog brannstasjon og Nitor har seks ganger i året fått bokkasser med ny samtidslitteratur, film, tegneserier og magasiner. Prosjektet ble avsluttet i MappaMI selvbetjening på bibliotekets nettsider, ble besøkt ganger i 2014 (2013: ). Antallet likere på bibliotekets facebookside var 986 (2013: 800). Bibliotekets mediebestand (bøker, tidsskrifter, aviser, lydbøker, språkkurs, filmer, m.m.) utgjorde ved årsskiftet totalt objekter mot året før. Mest utlånt i 2014: Voksenbøker: Dagfinn Moe: Veien til førerkortet. Barnebøker: Jeff Kinney: En pingles dagbok. Tøffe tider. Utlån Utlån og besøk Besøk Utlån Utlån barn/ungdom Besøk 6

8 Kulturhus Ansvarsområdet Lørenskog hus omfatter kulturhusdriften i Lørenskog hus. I tillegg kommer ansvaret for Kjenn samfunnshus og utleie av Rådhusparken. Kulturhuset leier ut lokaler til møter, kurs og konferanser og arrangerer en rekke kulturarrangement. I Lørenskog hus har kulturhuset tre kultursaler og syv møterom, samt tilgang til Kunstssalen for to utstillinger per år. I tillegg er kulturhuset ansvarlig for utleie av restkapasitet i fire kinosaler, Volt scene og Prøvesalen. Kulturhuset har 7,8 årsverk som er en reduksjon på 1 årsverk fra Kulturhuset og kinoen deler kostnadene til driften av informasjonspunktet Veiviseren i Lørenskog hus. Kulturhuset har hatt mange arrangement gjennom året. Blant disse var konserter/ forestillinger med Maria Mena, Jonas Fjeld, Trond Granlund, Itziar Galdos og Violet Road. Det var også en rekke lokale produksjoner i 2014, blant annet Danseklubben Studio 1 Nyttårsforestilling, Lørenskog skolekorps Showkonsert, Lørenskog damekor 40 år, Lørenskog mannskor Swingende mimring, Lørenskog musikalteater Peter Pan, Skogblomsten Prøysens beste og Romerike symfoniorkester Operagalla. Med premiere på kulturhusets første egenproduksjon Jesus Christ Superstar, ble fredag 10. oktober 2014 historisk for Lørenskog hus. Tilbakemeldingen fra både presse og publikum var meget god. Romerikes blad ga terningkast 6 og samtlige forestillinger ble utsolgt på kort tid. Produksjonen var en realisering av driftsplanens målsetting om egenproduksjon og samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Kulturnatt ble arrangert for andre gang torsdag 23. januar 2014, og trakk til seg cirka skuelystne. Tema for kvelden var «lys» og kulturhuset var ansvarlig for lysinstallasjonene i Rådhusparken og langs Langvannet. Installasjonene ble produsert av elever og studenter fra skoler i Oslo, Drammen og Lørenskog, under ledelse av kulturhusets tekniske leder. Mylder er et samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog bibliotek, Lørenskog kino, Lørenskog hus og Metro senter. Mylder er barnas eget kulturprogram i Lørenskog, med aktiviteter for barn hver lørdag. Kulturhusets bidrag til Mylder har i år vært diverse teateroppsetninger og et populært familiedisco. Kulturhuset har en avtale med Lørenskog kunstforening om å organisere to utstillinger i Kunstsalen hvert år; én om sommeren og én i desember/januar. Dette ble i 2014 gjennomført med utstillingen I Nasjonalmuseets blindsone og UNDER 40 ung norsk arkitektur. Næringslivsnettverket Dialog hadde ved utgangen av året 18 medlemmer. Nettverket hadde syv arrangement på programmet i 2014 med tema som spente fra næringsutvikling i Lørenskog til salg og markedsføring på Facebook. Det samlede antall utleieforhold var (2013: 1 338). Av disse hadde 42 % gratis leie, 47 % betalte subsidiert leie og 11 % ordinær leie. 53,1 % av billettsalget i kulturhuset ble gjort over Kulturs internettsider (2013: 51,3 %). 7

9 Kulturhus Besøk Antall Besøk egne arrangement Besøk andre arragement Antall egne arrangement Antall andre arrangement 0 Totalt ble det solgt billetter til 94 arrangement (les: forestillinger), hvorav 57 var i kulturhusets regi. (NB! Arrangement uten billettsalg er ikke medregnet). Kultur og fritid Ansvarsområdet omfatter frivilligsentral, fritidsklubb og prosjekter, aktivitetshus, besøksgård, kultur 60+ (Den kulturelle spaserstokken), utleie av lokaler, forvaltning av «gratisprinsippet» og diverse tilskuddsordninger, ferieklubb, ungdommens kulturmønstring og fritidstilbud for funksjonshemmede. Kultur og fritid har 9 årsverk som er en reduksjon på 0,6 årsverk fra Det har vært fire virksomme fritidsklubber. Rasta, Kurland og Fjellhamar har hatt juniorklubb to kvelder i uken. Åsen har hatt en kveld med juniorklubb og en med miniklubb. Samlet besøk i klubbene var (2013: 7 429). Alle klubbene er tradisjonelle aktivitetsklubber med forhåndsannonserte aktiviteter hver kveld. Fredagstilbudet Fridays i Kjennhallen, er et «åpen hall»-tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med tilgang på en hallflate. Her er det, som i fritidsklubbene, en forhåndsannonsert aktivitet hver kveld, - ulike ballidretter, turneringer, badmington og svømming for å nevne noen. Aktivitetshuset Volt har hatt fokus på å styrke graden av selvdrevne aktiviteter blant ungdom og å etablere et sirkusverksted. Det er gjort forsøk med å holde åpent på fredager i stedet for mandager, og redusert antall arrangement på lørdager. Volt driver nå fire verksteder: Musikkverkstedet har et snitt på 50 medlemmer og fra band som øver; medieverkstedet har hatt tre kurs med totalt fem deltakere; teaterverkstedet har hatt deltakere som har produsert to forestillinger; og sirkusverkstedet syv medlemmer som har gjennomført to forestillinger. Lørenskog frivilligsentral har hatt en svak nedgang i det samlede antall oppdrag, fra i 2013 til i Antall frivilligtimer er tilnærmet stabilt. Det er rekruttert 48 nye frivillige. 8

10 Det er en stor økning i antall oppdrag på samarbeidsprosjektene med flyktning- og innvandrertjenesten. Inkluderingskontaktene har hatt 728 oppdrag og leksehjelpordningen 190 oppdrag. Den største «oppturen» i 2014 har imidlertid vært dametrimmen Freskis som har hatt gjennomsnittlig 116 deltakere på de månedlige treffene. Kulturkafeen i Kurland fritidshus er et tilbud som arrangeres én gang i uken for voksne, velfungerende psykisk utviklingshemmede. Kafeen er et interkommunalt samarbeid mellom Rærlingen, Skedsmo og Lørenskog kommune. Kafeen tilbyr en bred vifte av aktiviteter og har et gjennomsnittsbesøk på 68 personer per kveld (inkl. ledsagere). Kulturkafeen feiret 15- årsjubileum i Lørenskog kommune har mottatt statstilskudd til Den kulturelle spaserstokken (Kultur 60+) helt siden ordningen ble etablert i Tilskuddet var i 2014 på kr øremerket til kulturtiltak som skal komme eldre direkte til gode. Programmet for 2014 inneholdt hele 22 produksjoner med til sammen 39 forestillinger innen ulike genre som teater, litteratur, musikk med mer. Det ble innvilget 33 nye ledsagerbevis for funksjonshemmede i Til sammen er det da utstedt 518 bevis. Tallene inkluderer fornyelser som skal gjøres hvert fjerde år. Et ledsagerbevis gir den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige og noen private kultur- og fritidsarrangement. Den funksjonshemmede betaler vanlig inngangsbillett. Ungdommens kulturmønstring ble arrangert 8. februar. På mønstringen var det 108 deltakere fordelt på 28 sceneinnslag, 23 kunstneriske arbeider, nettredaksjon og arrangement/ sceneteknikk. Internasjonal basar på Skårer gård 14. juni og kulturnatt i Lørenskog hus og Rådhusparken 23. januar var store samarbeidsprosjekter mellom Kulturs virksomheter, lag/foreninger og andre kulturaktører som skapte rikt folkeliv både inne og ute «mellom husene». En ukes ferieklubb for aldersgruppen år ble arrangert i uke 26 rett etter skoleslutt, med 42 deltakere. Et opplevelseskort for barn og unge fra lavinntektsfamilier ble utredet og vedtatt innført for en treårig prosjektperiode. Prosjektet er støttet av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Kortet tas i bruk primo Brukermedvirkning har vært et fremtredende kjennetegn ved virksomheten på Volt. Alle arrangement har vært planlagt og gjennomført av ungdom. Medvirkningen varierer imidlertid i grad, avhengig av alder og gruppesammensetning. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse om aktivitetshuset på alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Volt har sammen med ungdomshuset Radar i Asker og Gjerdrumrock gjennomført et arrangørkurs for ungdom som vil arbeide med UKM (Ungdommens kulturmønstring). 9

11 Besøk Besøk fritidsklubber Åsen Kurland Rasta Fjellhamar Totalt Samlet besøk i fritidsklubbene økte med 15,7 % til fra året før. Antall foreninger som innvilges driftstilskudd har hatt en økning på 9,1 % fra året før. Antall innvilgede søknader om tilskudd til arrangement/andre formål er likt som året før. Idrett og friluftsliv Ansvarsområdet omfatter Sørlihavna aktivitetspark, Kjenn folkebad, anlegg og områder for idrett og friluftsliv og andre idretts- og friluftsformål: herunder Friplassen, 12 løkker og nærmiljøanlegg, fire idrettshaller (Lørenskoghallen, Skårerhallen, Fjellhamarhallen og Kjennhallen), alle turveier, bade- og rasteplasser i den ytre delen av kommunen (marka), samt skiløypenettet i hele kommunen. Idrett og friluftsliv har 12,8 årsverk som er en økning på 1 årsverk fra Avdelingen legger til rette for idrett og friluftsliv med vedlikehold og drift av idrettshaller, folkebad, fotballbaner, skøytebaner, ski- og turløyper, badeplasser, løkker og andre friområder. Åtte flater ble islagt. Sommervedlikehold av fotballbaner og friidrettsanlegg omfatter fem minibaner og en friidrettsbane med kastanlegg. Syv løkker og nærmiljøanlegg ble preparert og vedlikeholdt for blant annet fotballaktivitet. Virksomheten preparerer cirka 45 km skiløyper og i barmarksesongen omtrent tilsvarende lengde turveier. Utover dette tilrettelegges en rekke friområder og tre badeplasser. Kultursektoren har avtaler om drift og tilsyn med følgende organisasjoner: Fjellhamar fotballklubb drifter Torshovbanen og Fjellhamar stadion. Lørenskog idrettsforening drifter Rolvsrud stadion og nytt garderobeanlegg på Rolvsrud. Lørenskog ishockeyklubb drifter Lørenskog ishall. B-72 drifter bordtennishallen. Kurland fotballklubb drifter Kurlandsparken. Lørenskog bryteklubb drifter bryteloftet. Fjellhammer idrettslag har tilsyn i Fjellhamarhallen og Lørenskoghallen i helgene. 10

12 Lørenskog innebandyklubb har tilsyn i Kjennhallen i helgene. Lørenskog friidrettslag drifter Friplassen. Kommunen er også engasjert i Nedre Romerike friidrettsstadion gjennom en driftsavtale med Rælingen og Skedsmo kommune. I samarbeid med Lørenskog idrettsråd har idrett og friluftsliv hatt ansvar for hovedfordelingen av treningstider i fire haller og ni gymnastikksaler. Idrettsorganisasjonene ble tildelt 195 timer per uke til trening og arrangementer i idrettshallene fra mandag til fredag. Det ble fremmet totalt åtte spillemiddelsøknader fra Lørenskog kommune. Innvilget tilskudd ble 2,2 mill. kr. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ble vedtatt. Sørlihavna aktivitetspark har vært inne i en omstillingsfase. Senteret har skiftet navn og fra sommeren 2014 ble det ansatt en aktivitetsleder som tilbyr aktiviteter innen idrett og friluftsliv til skolene i kommunen. Målet er å kunne tilby skolene aktivitetstimer, gymnastikktimer eller aktivitetsdager innen temaer som lærerne selv ikke har kompetanse på. Oppslutningen har vært over all forventning, og det har vært gjennomført 44 oppdrag i perioden 22. august- 1. desember elever har deltatt. Sørlihavna har også hatt fokus på å bygge opp selve anlegget som en aktivitetspark. Det største prosjektet har vært å bygge en utendørs styrketreningspark. Aktivitetsflatene i parken er åpne for egenorganisert aktivitet hele døgnet og er godt besøkt. Tilgjengelige anlegg er minigolf, skateboardrampe og sandvolleyballbane. I tillegg er det opprettet en utstyrbase med blant annet frisbeegolf, kanoer, sykler, lavvoer og ski. Sørlihavnas økonomi tilsier at nye anlegg på senteret må bygges av egne ansatte. Som følge av høy aktivitet med andre byggeprosjekter ble det som skulle være årets satsing, en stor gapahuk som kan romme to skoleklasser, utsatt til neste år. Lørenskogmodellen ble omdefinert og midlene flyttet over til Sørlihavna aktivitetspark. Stilling som aktivitetsleder ble opprettet og et tilbud om faste aktiviteter for skolene etablert Kjenn folkebad Besøk Inntekt Besøk Barn/ungdom Inntekt Besøkstallet på Kjenn folkebad gikk ned med 1,9 % til fra året før. 11

13 Livssyn Ansvarsområdet omfatter kommunens engasjement i forbindelse med livssynsamfunn: Den norske kirke og andre livssynsamfunn, kirkegård og krematorium. Det ble overført cirka 2,3 mill. kr til kirkegårdsdrift og cirka 8,7 mill. kr til Den norske kirke. Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn var cirka 2,3 mill. kr i 2014, og har økt med 47,2 % siden Tilskuddet gis etter retningslinjer som er fastsatt av sentrale myndigheter. Lørenskog kommune betalte kr i avdrag for kremasjonsovnen på Stalsberghagen krematorium. Kino Ansvarsområdet omfatter Lørenskog kommunes kinodrift. Kinoen har 6,7 årsverk som er en økning på 1,7 årsverk fra Kinoen og kulturhuset deler kostnadene til driften av informasjonspunktet Veiviseren i Lørenskog hus. Kinoen består av fire rene kinosaler og har forestillinger hver dag hele året unntatt 17. mai, julaften og nyttårsaften. Når det ikke er andre arrangement i Storstua kan denne brukes som kinosal. Lørenskog kino overtok driften av kinokiosken etter Location a/s. Kiosken selger tradisjonelle «kinoprodukter» som mineralvann, popcorn og sjokolade. I september ble det arrangert Bollywood filmfestival på Lørenskog kino. Festivalen besto av indiske Bollywoodfilmer, danseforestilling og matservering. Det ble vist 28 filmer på 36 forestillinger. Det ble solgt 713 billetter. Den 1. november gikk Den store kinodagen av stabelen personer besøkte kinoen som viste 19 filmtitler på 23 forestillinger. De tre mest besøkte filmene var Doktor Prokotors prompepulver, Karten og Petras vidunderlige jul og Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Lørenskog kino ligger på 28. plass på Film & Kinos kinostatistikk (2013: 29. plass). Kinobesøket økte med 3,5 % og billettinntektene med 12,9 % (gjennomsnittet for landets kinoer var nedgang på henholdsvis 6,1 % og 1,2 %). Det var i gjennomsnitt 2,7 kinobesøk per innbygger i Lørenskog kommune, mot 2,6 året før. Antall likere på kinoens facebookside har økt med 43,5 % til fra kinobilletter ble solgt over Internett. Det tilsvarer 39,5 % av det totale billettsalget (2013: 34,4 %). 12

14 Kino Besøk Inntekt Besøk - totalt Besøk barn/ungdom Inntekt Kinoen har hatt en besøksøkning på 3,5 % i forhold til året før. Tolketjenesten Ansvarsområdet omfatter leveranse av tolketjenester til Rælingen, Skedsmo og Lørenskog kommune, samt salg til andre kommuner og statlige organisasjoner i området. Tolketjenesten har 6 årsverk som er en reduksjon på 1 årsverk fra De mest benyttede språk var arabisk, tigrinja og vietnamesisk. Somali, polsk, kurdisk sorani, urdu og tyrkisk har også vær mye brukt. Det er rekruttert 24 nye tolker og oversettere på 12 språk. Disse er urdu, tigrinja, polsk, fransk, lingala, swahili, ungarsk, islandsk, oromo, arabisk, gresk, spansk, somali, bengali, tamilsk og slovakisk. Alle de nyrekrutterte tolkene har enten tolkeutdanning fra HiOA eller grunnleggende tolkeopplæring. Nye tolker uten tolkeutdanning får også oppfølging i tolkeoppdrag med påfølgende veiledningssamtale. Tolketjenesten driver opplæring både for tolker og brukere av tolketjenester. I løpet av året har tjenesten deltatt på «Kurs i helsepedagogikk» på Ahus med innlegg om «tolket kommunikasjon utfordringer som tolk og tolkebruker i pasient- og pårørendeopplæring». Tjenesten har også deltatt på yrkesmesse ved Skedsmo voksenopplæringssenter og holdt kurs for Aleris Ungplan i Nannestad. Tolketjenesten har holdt egne kurs for Skedsmo kommune, tilrettelagte tjenester for barn og barnevernet. Det ble formidlet totalt oppdrag. Av disse var 188 skriftlige oppdrag (oversettelser), telefonoppdrag og oppmøteoppdrag. 13

15 Oppdrag Tolketjenesten Viktige hendelser og vedtak Lørenskog kommunes kulturpris ble tildelt Liv Karin Clasén. Lørenskog kommunes kulturstipend ble tildelt Laura Marie Neal (dans), Frida Dahl Hovdar (musikk), Nora Bagner Nilsen (bordtennis) og Andrea Scholtze (keramiker). Planprogram for rullering av kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune ble vedtatt. Museumsplan for Lørenskog kommune ble vedtatt. Utsmykkingen av Eventyrstua barnehage og Hammer skole ble fullført. Folkebibliotekene fikk et nytt oppdrag innarbeidet i Lov om folkebibliotek: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Lørenskog bibliotek fikk kr i tilskudd fra Akershus fylkeskommune til ombygging av kulturarenaen i bibliotekets første etasje. Lørenskog hus hadde premiere på sin første egenproduksjon Jesus Christ Superstar. På Sørlihavna ble det bygget ny utstyrsgarasje, opprettet en utstyrsbase og ansatt aktivitetsleder. Ny skatepark ved Kjennhallen ble åpnet og tatt i bruk. Det ble vedtatt å bygge en turnhall ved Kjennhallen. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ble vedtatt. Kulturkafeen i Kurland fritidshus feiret 15-årsjubileum! Lørenskog kinoen overtok driften av kinokiosken etter Location a/s. 14

16 Kultur har som hovedoppgave å arbeide for at Lørenskog kommunes innbyggere skal få et allsidig kulturtilbud med opplevelser, utfordringer og aktiviteter. Forsiden: Espen Grjotheim i Lørenskog hus oppsetning Jesus Christ Superstar (Foto: Tarjei Krogh) LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 2 KULTUR Festplassen 1, Postboks 304,1471 Lørenskog Telefon: Faks: