DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR"

Transkript

1 DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

2 Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: Vår ref.: 11/ /11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: KI060/11 Detaljert årsbudsjett 2012 for Kultur Det er fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til detaljert årsbudsjett 2012 for Kultur. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Kjenn folkebad oppjusteres med 10 kr per enkeltbillett for voksne og honnør. Dette gir slike priser (nåværende priser i parentes): Voksen kr 70 (kr 60), honnør kr 60 (kr 50), enkeltbillett morgenbad kr. 50 (kr. 40) og familiebillett (for to voksne med inntil tre barn) kr 175 (kr 150). Billettprisen for barn holdes uendret på kr. 40. Prisene på klippekort oppjusteres slik at etablert prisdifferanse mellom klippekort og enkeltbilletter opprettholdes. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2012 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl eller tidligere etter kl Barn/ungdom (under 15 år) Kr. 70 (kr. 60) Kr. 90 (kr. 80) Voksen Kr. 90 (kr. 80) Kr. 90 (kr. 80) Honnør (pensjonister og Trygdede) Kr. 80 (kr. 70) Kr. 80 (kr. 70) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. Postadresse: Besøksadresse: Bankgiro: Telefon: Postboks 304 Festplassen 1 Internett: Telefaks: Lørenskog 1473 Lørenskog E-post:

3 Kultur- og idrettsutvalget Forslag framsatt i møte: Knut Jan Nielsen (DnA) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av DnA, SV og LIV: «Forslag til nytt pkt. 5 - kulturstipend: I ansvarsområde tjeneste er det satt av kr ,-. Av disse øremerkes kr ,- til kulturstipend for Forslag til nytt pkt. 6: Det er i budsjettet avsatt kr ,- til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: Økning av støtte til frivillige lag og foreninger med kr ,- Resterende beløp, kr ,-, blir stående til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon for blant annet å dekke behov for tilleggsbevilgninger som måtte oppstå gjennom året. Det er i budsjettet avsatt kr ,- - samhandlingsreform midler. Kultur- og idrettsutvalget ønsker å vente med fordeling av disse midlene til Folkehelseplanen foreligger våren 2012.» Marit S. Andersen (DnA) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av alle: «Kr fra forrige periodes KI-utvalgs disp.konto overføres til neste år under forutsetning av overskudd for 2011.» Votering: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag til nytt pkt.5 og pkt.6 fremmet av Knut Jan Nielsen ble enstemmig vedtatt. KI-060/11 Vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til detaljert årsbudsjett 2012 for Kultur. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Kjenn folkebad oppjusteres med 10 kr per enkeltbillett for voksne og honnør. Dette gir slike priser (nåværende priser i parentes): Voksen kr 70 (kr 60), Side 2 av 4

4 honnør kr 60 (kr 50), enkeltbillett morgenbad kr. 50 (kr. 40) og familiebillett (for to voksne med inntil tre barn) kr 175 (kr 150). Billettprisen for barn holdes uendret på kr. 40. Prisene på klippekort oppjusteres slik at etablert prisdifferanse mellom klippekort og enkeltbilletter opprettholdes. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2012 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl eller tidligere etter kl Barn/ungdom (under 15 år) Kr. 70 (kr. 60) Kr. 90 (kr. 80) Voksen Kr. 90 (kr. 80) Kr. 90 (kr. 80) Honnør (pensjonister og Trygdede) Kr. 80 (kr. 70) Kr. 80 (kr. 70) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. 5. I ansvarsområde tjeneste er det satt av kr ,-. Av disse øremerkes kr ,- til kulturstipend for Det er i budsjettet avsatt kr ,- til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: o Økning av støtte til frivillige lag og foreninger med kr ,- Resterende beløp, kr ,-, blir stående til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon for blant annet å dekke behov for tilleggsbevilgninger som måtte oppstå gjennom året. Det er i budsjettet avsatt kr ,- - samhandlingsreform midler. Kultur- og idrettsutvalget ønsker å vente med fordeling av disse midlene til Folkehelseplanen foreligger våren Følgende oversendes administrasjonen: Kr fra forrige periodes KI-utvalgs disposisjonskonto overføres til neste år, under forutsetning av overskudd for Rett utskrift bekreftes: Berit Vangen Utvalgssekretær Side 3 av 4

5 KULTUR Kommunalsjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2012 MÅL FOR KULTURLIVET OG KULTURFORVALTNINGEN Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor arbeide for å utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives og kan utvikle sine evner og anlegg i et rikt og trygt miljø. Kulturvirksomheten skal: stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse, gi mulighet for aktivitet, rekreasjon og mellommenneskelig kontakt, gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt, styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til, sikre mangfold og kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet, styrke toleranse og demokrati. Kulturvirksomhet må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting. ØKONOMISK RAMME Nettorammen for Kultur er av kommunestyret i sak 118/11, årsbudsjett 2012, fastsatt til kr (2012-kroner). Nettorammen i det vedtatte tallbudsjettet, fastsetter rammen for virksomheten i Den visjon og de overordnede satsingsområder kommunestyret vedtok ved rulleringen av økonomiplanen for perioden gjelder for nærværende årsbudsjett for 2012 i den utstrekning dette er relevant. Kultur- og idrettsutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen kultursektoren. Herunder detaljering av rammereduksjon i samsvar med vedtatt driftsbudsjett for Kultur- og idrettsutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, Lørenskog kino, samt for egenbetaling i fritidsklubbene. Øvrige takster og gebyrer økes med 3 %. Nettoramme 2012 (2012-kroner) (Beløp i hele kr) Vedtatt budsjett Økonomiplan 2012 administrasjonens forslag dat Tekniske justeringer Økning +165 Serviceavtaler biblioteket Økning +60 Tilskudd andre livssynssamfunn Økning +250 Åpningsarrangement Lørenskog hus Reduksjon -200 Driftskonsekvens nye investeringer Økning

6 Overført til BET Reduksjon -160 Sum før kommunestyrets behandling av økonomiplanen Økonomiplan 2012 kommunestyrets behandling Utvidet åpningstid bibliotek, økning av bibliotekets mediebudsjett Økning +700 og administrasjon kirken Kompensasjon i forbindelse med omorganisering Økning +260 Nettoramme 2012 i følge vedtatt økonomiplan Justert lønnskompensasjon Reduksjon -340 Inntektstap Volt Økning +160 Økte driftskostnader Sørlihavna Økning +90 Samhandlingsreformmidler Økning +200 Rammereduksjon Reduksjon -200 Ny nettoramme inkl. kutt

7 NETTORAMME PER ANSVARSOMRÅDE Budsjettet er satt opp med følgende nettorammer for ansvarsområdene (AO): (Beløp i hele kr) AO 6.1 Kommunalsjefens kontor AO 6.2 Bibliotek AO 6.3 Kulturhus AO 6.4 Kultur og fritid AO 6.5 (Allmenn kultur utgår) 0 AO 6.6 Idrett og friluftsliv AO 6.7 Livssyn AO 6.8 Kino AO 6.9 Tolketjenesten 0 SUM Ansvarsområdene Endring i ansvarsområdene: Ansvarsområdene (AO) er justert i kjølvannet av organisasjonsendringene besluttet i første halvår 2011: Hoveddelen av AO 6.5 allmenn kultur slås sammen AO 6.4 kultur og fritid med AO 6.4 ungdom og fritid til Den resterende del av AO 6.5 legges til AO 6.1 AO 6.1 kommunalsjefens kontor kultursjefens kontor / fellesutgifter som endrer navn til AO nummer 6.5 allmenn kultur Utgår Del av AO 6.4, Sørlihavna ungdoms- og AO 6.6 idrett og friluftsliv motorsenter, overføres til Tolketjenesten er overført Kultur fra og AO 6.9 tolketjenesten gis nytt ansvarsområdenummer INVESTERINGER I kapitalbudsjettet er oppført følgende prosjekter i 2012: (Beløp i hele kr) AO 6.3 Rehabilitering Kjenn samfunnshus (Tidligere bevilget i ) AO 6.6 Turnhall (Tidligere bevilget i ) AO 6.7 Drifts- og sosialbygg gravlund AO 6.6 Skiskytteranlegg Losby reguleringsplan 612 SUM VERBALVEDTAK I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan for ble det fattet følgende verbalvedtak som skal følges opp av Kultur: D.8 Kommunestyret ber administrasjonen integrere tilbud til eldre i Lørenskog hus i større grad, tilbud som både fremmer sosialt samvær og er varierte. 3

8 Oppfølging: Verbalvedtaket vil bli fulgt opp i virksomhetsplanen for D.11 Skiskytteranlegget Kommunestyret viser til sitt flertallsvedtak om å få bygget et skiskytteranlegg i Losby og ønsker en tilbakemelding på hvor langt denne saken har kommet. Oppfølging: Sak om skiskytteranlegget ble lagt frem for kommunestyret til behandling 30. november UTFORDRINGER Kultur står overfor store utfordringer kommende år. Av sentrale utfordringer nevnes: Lørenskog hus. Å skape et velfungerende kulturhus i overensstemmelse med vedtatte planer. Skape begeistring for huset. Lørenskog kino. Kinoen har et svært ambisiøst besøksmål og det må arbeides aktivt og på bred front for å gjøre kinoen attraktiv og synlig for publikum i nærområdet. Lørenskog bibliotek. Konstruere en bemanningsplan som sikrer en fornuftig betjening av bibliotekets tre etasjer i Lørenskog hus. Ungdomstiltak. I forbindelse med utviklingen av Lørenskog sentrum og de sentrumsnære områdene ligge i forkant og etablere gode miljøer og aktivitetstilbud for ungdom. Kulturelt mangfold. Lørenskog kommune har en relativt stor ikke-vestlig innvandrerbefolkning. Det er viktig at kulturlivet reflekterer kommunens befolkningssammensetning og at det legges til rette for dialog og samvirke med kulturell utveksling og berikelse av lokalsamfunnet som resultat. Idrett: Lage gode, attraktive anlegg for ungdom og utvikle mosjonsanlegg knyttet til de ulike boligområdene i kommunen. Tolketjenesten. Rekruttere kvalifiserte tolkekandidater. Øke brukernes kunnskap om å kommunisere gjennom tolk VIKTIGE SATSINGER Utvikle Sørlihavna ungdoms- og motorsenter med flere aktivitetstilbud for en bredere målgruppe enn tidligere. Arrangere Kulturnatt i Lørenskog - en markant fellessatsing for kultursektoren. Påbegynne arbeidet med å miljøsertifisere Kulturs virksomheter. Utvide bibliotekets åpningstid. Etablere prosjekt Fridays åpen hall-tilbud i Kjennhallen, som et fast ungdomstilbud. Opprette en frisklivssentral en viktig møteplass for tilpasset fysisk aktivitet. OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse-miljø-sikkerhet (HMS), både for Kulturs brukere og ansatte, har høy prioritet. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom disponeringen av personalressurser, gjennom anskaffelser og drift og ikke minst i opplæringssammenheng hvor sikkerhet, service og faglig innhold tillegges stor betydning. Kulturs HMS-håndbok, opplæringsplan, beredskapsrutiner og velkomsthåndbok er dokumenter som danner et godt fundament for sektorens arbeid på området. 4

9 ANSVARSOMRÅDEINNDELINGEN (Beløp i hele kr) AO Tittel Nettoramme kr 6.1 KOMMUNALSJEFENS KONTOR Kommunalsjefens kontor Fellesutgifter Kultur Kulturvern Den kulturelle skolesekken, kulturpris og stipend BIBLIOTEK Lørenskog bibliotek KULTURHUS Lørenskog hus KULTUR OG FRITID Kultur og fritid (adm) Fritidsklubb og prosjekter Aktivitetshuset Volt og Lørenskog frivilligsentral Ferietilbud Ungdommens kulturmønstring Funksjonshemmede Eldre (inkl. Den kulturelle spaserstokk) Kulturstøtte og organisasjonsliv ALLMENN KULTUR Området er avviklet IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett og friluftsliv (administrasjon) Kjenn folkebad Idrettsanlegg Friluftsanlegg Sørlihavna ungdoms- og motosenter LIVSSYN Kirkelig administrasjon Andre livssyn KINO Lørenskog kino TOLKETJENESTEN Tolketjenesten 0 ANSVARSOMRÅDE 6.1 KOMMUNALSJEFENS KONTOR HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunalsjef Kultur og stab med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for enheten med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. 5

10 Ansvarsområdet omfatter også kulturvern, museum, kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, Den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend. Hovedmål Sektoren skal være rasjonelt organisert og ha nødvendig faglig kompetanse. Sektorens arbeid skal være av høy kvalitet med vekt på best mulig service. Skape hensiktsmessige og tidsriktige informasjonskanaler som bringer aktuell og oppdatert informasjon om kulturelle aktiviteter og tjenester. Tilrettelegge for forskning og samle inn, bevare og formidle materielle og immaterielle minner fra fortiden. Dette vil bli gjort i samarbeid med Akershusmuseet og frivillige organisasjoner / aktører. Bidra og inspirere til en aktiv formidling av kunst og kultur på et høyt nivå. Utfordringer og rammebetingelser Utfordringene som gjelder for Kultur samlet sett, vil i stor grad prege arbeidet og være dette ansvarsområdets hovedanliggende. Av andre forhold som fortjener oppmerksomhet bør nevnes sektorens oppgaver på personalområdet hvor seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv og videreutvikling av sektorens organisasjon vil være sentrale utfordringer. Videre vil arbeidet med Lørenskog hus og Lørenskog sentrum fortsatt stå sentralt. Innføring av balansert målstyring vil kreve mye oppmerksomhet og oppfølging. Lørenskog kommune er organisert med utstrakt delegasjon av økonomi- og personaloppgaver til sektorene. Arbeidsoppgavene er betydelige i Kultur som har et brutto budsjett på ca. 70 mill kr og ca 75 ansatte. Kontoret har for liten kapasitet til å ta hånd om de store oppgavene tjenesten har innenfor personal og økonomi og bør styrkes noe bemanningsmessig i årene fremover. Det er inngått en avtale med Akershusmuseet om drift av Lørenskog bygdemuseum. En revidert museumsplan for perioden ble behandlet av kultur- og idrettsutvalget i 2009 (sak 101/09). Planen skal være retningsgivende for museumsarbeidet i økonomiplanperioden og tydeliggjøre i hvilken retning museet skal utvikles videre. Kommunestyret har vedtatt en kulturminneplan (les: Kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune) som er styrende for arbeidet på dette området. Det er inngått en avtale med Akershus fylkeskommune om tildeling av hele den relative andelen av spillemidlene for Den kulturelle skolesekken. Avtalen gjelder fra til Avtalen fornyes etter periodens utløp. Budsjett 2012 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten andre nevneverdige endringer innenfor rammen enn det som er beskrevet foran om nettoramme per ansvarsområdene (side 3). Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2012 settes til kr netto. 6

11 (Beløp i hele kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjettforslag 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 39,5 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2011: Andel av ikke kompensert lønnsvekst, kr, er lagt på dette ansvarsområdet og i helhet brukt til å styrke avsetningen til AFP. Overført fra ansvarsområde 6.5 allmenn kultur kr til lønn, kulturminnevern, museum, kunst, Den kulturelle skolesekken og kulturpris/stipend. Rammejustering gravstell (Søstrene Waalers legat) overført til ansvarsområde 6.7 Livssyn: kr Samhandlingsreformmidler kr. Andel av sektorens rammereduksjon kr. Overført fra ansvarsområde 6.8 kino kr til prosjektstøtte. Justert lønnskompensasjon (reduksjon) kr. UTDYPENDE OMTALE AV (ANSVARSNUMMER OG TEKST) Kommunalsjefens kontor Fellesutgifter Kultur Kulturvern Den kulturelle skolesekken, kulturpris og stipend KOMMUNALSJEFENS KONTOR Mål og rammer Delområdet omfatter utgifter til politisk styring (kultur- og idrettsutvalget og kunstfondets styre) og administrative utgifter knyttet til kommunalsjefens kontor. Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for hele Kulturs virksomhet. Kommunalsjef Kultur og staben arbeider med planlegging, utvikling, økonomi, informasjon, personal, opplæring, velferdstiltak og merkantile tjenester (post, arkiv, resepsjon). Sentrale oppgaver er videre generelt kulturvernarbeid, oppfølging av Lørenskog bygdemuseum, navnsettingsoppgaver, samt ledelse og drift av Den kulturelle skolesekken og forvaltning av reglement for kunstprosjekt i kommunale bygg. Kontoret er sekretariat for kultur- og idrettsutvalget og Lørenskog kunstfonds faste kunststyre. Kultur skal som arbeidsplass løse sine oppgaver på en effektiv, kvalitetspreget og fleksibel måte både overfor innbyggere, virksomheter og organisasjoner i kommunen, samt i forhold til andre myndigheter. Det er avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon i budsjettet for I tillegg er det avsatt kr i samhandlingsreformmidler på en disposisjonspost. Det er budsjettert med lønnsmidler til 4,8 årsverk. 7

12 Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 23,9 %) i forhold til budsjett Økningen skyldes i hovedsak endringer i ansvarsområdeinndelingen. Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Kultursektorens organisasjonsmessige struktur, samhandling og styring skal være styrket, med blant annet en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon som resultat. FELLESUTGIFTER KULTUR Mål og rammer Delområdet omfatter fellesutgifter for Kultur som blant annet velferdstiltak og planlagte opplæringstiltak for personalet, avtalefestet pensjon (AFP), konsulenttjenester, annonser/kunngjøringer, sektorens internettsider og andre informasjonstiltak. Opplæringsaktiviteten har som mål å skape en sammenheng mellom den enkelte medarbeiders faglige kunnskap, ferdigheter og engasjement - og - fastsatte mål og vedtak for kulturtjenestens virksomhet. Opplærings- og utviklingsmulighetene for den enkelte forutsettes drøftet i en dialog mellom medarbeider og leder. Det forventes at den enkelte er innstilt på å gjennomføre nødvendig opplæring. Midlene avsatt til gjennomføring av sektorens opplæringsplan er fordelt ut på de enkelte ansvarsområdene, men unntak av en liten sentral pott som skal brukes til fellestiltak for ledergruppen. Innbyggerne skal via informasjonstiltak gjøres kjent med Kulturs virksomhet og servicetilbud. Informasjonen skal være klar, entydig og forståelig. Kulturs hjemmeside på Internett utvikles og forbedres fortløpende. Velferdstiltak er oppført med ca. 550 kr per ansatt. Det er avsatt kr til AFP-ordningen, en økning på kr fra Diverse kontorutgifter til Kulturs base i 8. etg i Lørenskog hus (som leie/leasing og service på kontormaskiner, kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter/ip-telefoni og inventar/utstyr), er samlet under fellesutgifter. Det er også avsatt midler til diverse leiekostnader. Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 34,8 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Det tilrettelegges for deltakelse på Lørenskog kommunes interne kurs, samt eksterne kurs på områder hvor behovet ikke dekkes av kommunen selv. Felles velferdstiltak for alle ansatte i Kultur skal vektlegges. Det utarbeides følgende informasjonsmateriale: Hjemmeside på Internett. 8

13 KULTURVERN Mål og rammer Delområdet omfatter generelt kulturvernarbeid og oppfølging av de føringer for museums- og kulturvernarbeidet som museumsplanen for legger. Området innbefatter blant annet driftstilskudd til Lørenskog bygdemuseum ( kr) i henhold til inngått avtale med Akershusmuseet. Tilskuddet er identisk med tilskuddet i 2010 og I henhold til inngått avtale mellom partene, er det opprinnelige beløpet på kr. Avtalen forutsetter ikke indeksregulering av beløpet. Det foreslås videre at det avsettes kr til skilting og oppgradering av kulturminner med omliggende arealer. Det er utover dette lagt inn kr i støtte til formidlingsprosjektet De levde av jorda på Lørenskog bygdemuseum. Prosjektet, som er treårig, finansieres med en 50/50 fordeling av kostnadene mellom kommunen og Akershusmuseet (og staten). Støtte til prosjektet ble vedtatt av kultur- og idrettsutvalget 14. februar Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 19,1 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Ytterligere ett kulturminne skal være skiltet. DEN KULTURELE SKOLESEKKEN, KULTURPRIS OG STIPEND Mål og rammer Delområdet omfatter Den kulturelle skolesekken i Lørenskog, kulturpris og kulturstipend, samt forvaltning av reglement for kunstprosjekt i kommunale bygg. Den kulturelle skolesekken (DKS) ble etablert som et nasjonalt tiltak i De overordnede målsettingene er å bidra til at skoleelever får et profesjonelt kulturtilbud, å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag og å bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. DKS er fra skoleåret 2006/2007 blitt en fast ordning etter en prøveperiode på tre år. Dette innebærer at alle grunnskoleelever i Lørenskog - i løpet av 10 års skolegang - skal få profesjonelle møter med billedkunst, teater, musikk, litteratur, dans, arkitektur, kulturhistorie, media/film og lokal kultur. DKS er et samarbeid mellom Oppvekst og utdanning og Kultur, og finansieres ved hjelp av øremerkede midler fra staten og budsjetterte midler over Oppvekst og utdannings og Kulturs budsjetter. Kulturs bidrag til Den kulturelle skolesekken består - foruten dette områdets nettoutgift - av lønn til kulturkonsulent som styrer, planlegger og administrerer sekken, samt lønn til filmmedarbeider på Volt som er ansvarlig for medieverkstedet, formidlere på Lørenskog bibliotek og andre ansatte som på ulike måter medvirker til at Den kulturelle skolesekken blir en realitet. Delområdet omfatter også kulturpris og kulturstipend. Formålet med støtteordningen Kulturstipend er å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område, samt å stimulere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv. 9

14 Formålet med Lørenskog kommunes kulturpris er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen. Det er ikke budsjettert med midler til innkjøp eller vedlikehold av kunst, da dette belastes kunstfondet. Kunstprosjektene som gjennomføres etter vedtatte retningslinjer for kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg i Lørenskog kommune, skal ikke dekkes over dette delområdet, men i sin helhet belastes de enkelte bygg-/anleggsprosjekt hvor det skal avsettes 1 % av den totale byggesummen til kunstnerisk utsmykking. Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 1,7 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav DKS i Lørenskog gjennomføres med to tilbud på hvert trinn. Programmet skal vise bredde og omfatte alle kunstformene. Den trinnvise løsningen skal sikre at elevene får kulturopplevelser tilpasset sitt nivå. Det satses på god kommunikasjonsflyt i alle ledd gjennom nettverkssamlinger i fylket, interne samarbeidsrutiner, dialog med skolene og produksjon av informasjonsmateriell. Det kjøpes inn kunst både av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere til utsmykking av bygg og anlegg. ANSVARSOMRÅDE 6.2 BIBLIOTEK HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotektjeneste: Lørenskog bibliotek, samt oppsøkende virksomhet. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre media, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Målgruppe er alle kommunens innbyggere, men biblioteket følger biblioteklovens intensjoner ved å betjene også andre som ønsker å få dekket sine behov for informasjon og litteratur. Hovedmål Biblioteket skal være kommunens effektive kunnskapsbank der brukernes behov for formidling og tilrettelegging av informasjon skal stå i sentrum. Virksomheten skal ha høy kvalitet og gi et tilbud til alle ved å omfatte allmenn folkeopplysning, utdanningsrettede tjenester og kultur. Utfordringer og rammebetingelser Bibliotekets virksomhet er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember De norske folkebibliotekene er nært knyttet til demokratibegrepet i samfunnet. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer. 10

15 Biblioteket spiller en kulturpolitisk rolle gjennom utlån og formidling av bøker, musikk, film, språkkurs, aviser og tidsskrifter. Biblioteket har en informasjons- og utdanningspolitisk rolle som fylles ved at personalet arbeider seriøst for å skaffe til veie informasjon innbyggerne trenger på papir eller i digital form. Biblioteket fungerer også som møteplass i lokalsamfunnet. Innbyggerne kan delta på arrangementer (for alle aldersgrupper), studere, buke Internett, orientere seg i lokale saker, - eller simpelthen treffe andre. Lørenskog bibliotek arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Biblioteket skal være en moderne, brukerorientert kunnskapsbedrift. Personalets kompetanse skal til enhver tid være godt oppdatert. Lørenskog bibliotek flyttet i 2011 til nye lokaler i Lørenskog hus. Biblioteket flyttet fra et lokale på to plan til et større lokale som går over tre plan. Biblioteket er blitt et fremtidsbibliotek. Det er blitt mer brukervennlig, utstyrt med utlånsautomater, innleveringsanlegg, og sikkerhetsportaler. Gjennom ny type reoler har det endret sin logistikk for publikums bruk av samlingene. Dette har gitt personalet nye utfordringer med hensyn til opplæring og tilrettelegging for publikums bruk av tilbudene. Det er en stor utfordring å få betjent biblioteket i alle tre etasjer med nåværende bemanning. En ny bibliotekplan for Lørenskog ble vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 10. november Planen danner grunnlag for utviklingen av biblioteket i perioden Budsjett 2012 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres innenfor rammen, med ansettelse av ny bibliotekar og dermed utvidelse av åpningstid. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2012 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjettforslag 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 9,1 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Utvidet åpningstid/mediebudsjett - økning: kr. Serviceavtaler økning: kr Justert lønnskompensasjon reduksjon: kr Forslaget til budsjett for 2012 gir en netto driftsutgift til bibliotek på 225 kr per innbygger ( pr ). Tilsvarende Kostra-tall for 2010 er: Lørenskog Oppegård Skedsmo Asker Gruppe 13 Landet u/oslo Akershus

16 Bibliotekets andel i % av kultursektorens netto driftbudsjett for 2010 ser sammenligningsvis slik ut: Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Gj.snitt Akershus 10,4 10,5 16,6 13,9 15,5 For 2012 vil lønnsutgiftene utgjøre 83,2 % av bibliotekets budsjett. De samlede driftskostnadene 20 %. Medieinnkjøp vil utgjøre ca. 10 %. Ser man på den budsjettmessige utviklingen for biblioteket de siste fem år, viser det at budsjettet for 2012 snur en veldig negativ utvikling. Utvikling mediebudsjett: Media% Media kr Saml drift% For 2012 er mediebudsjettet på kr. Det gir 23 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet var i 2009 på 28 kr. I forslaget til bibliotekplan er det satt som mål å øke mediebudsjettet til kr i Det vil innebære 35 kr per innbygger. Lørenskog har begynt en positiv prosess. I budsjettarbeidet blir mediebudsjettet ofte salderingsposten, da det er en god del bundne utgifter i det generelle driftsbudsjettet. Dette mediebudsjettet er helt sentralt i bibliotekets virksomhet. Dets nivå bestemmer bibliotekets mulighet for å oppfylle biblioteklovens krav til mediesamlingen om aktualitet og allsidighet, for alle grupper innbyggere i kommunen. Satt på spissen er kvaliteten på bibliotekets tjenester synonymt med mediebudsjettet. Biblioteket hadde i 2010 et samlet utlån for hovedbibliotek og barnefilial på det vil si 5,8 enheter per innbygger. Men rene utlånstall for barn, viser at Lørenskog er på topp i Akershus med et utlån på 15,5 enheter per barn. Tilsvarende tall for 2010: Skedsmo: 4,9, Oppegård 6,0. Gjennomsnittet for Akershus var 5,1. UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog bibliotek LØRENSKOG BIBLIOTEK Mål og rammer Delområdet omfatter administrasjon og drift av Lørenskog bibliotek, samt oppsøkende virksomhet. En hovedoppgave for administrasjonen er å organisere arbeidet slik at innbyggernes behov for bibliotektjenester løses best mulig. Tjenestene skal holde høy kvalitet, og de skal utføres effektivt og med gode serviceholdninger. Biblioteket må ha en stab som til enhver tid er godt oppdatert på faglige og informasjonsteknologiske utfordringer. Kompetanseutvikling for personalet er derfor grunnleggende viktig. 12

17 Antall innbyggere per årsverk for sammenlignbare kommuner. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Medie- og lønnsutgifter per innbygger. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Mediebudsjettet gir rammene for bibliotekets tilbud til brukerne. Budsjettet brukes til innkjøp av bøker, lydbøker, tidsskrifter og aviser, språkkurs, musikk, film, spill, katalogdata og databaser. Biblioteket har de siste årene forenklet innkjøpsprosedyrene og forholder seg til stadig færre leverandører. Et regionalt samarbeid for folkebibliotek på Nedre Romerike, ledet av økonomiavdelingen i Sørum kommune, har resultert i en felles medieinnkjøpsavtale med AS Biblioteksentralen for Biblioteket er blitt fullautomatisert med selvbetjent utlån og innlevering. Det er basert på RFIDteknologi. (RadioFrekvens-Identifikasjon som styres gjennom at en liten radiobrikke festes til det objektet, for eksempel bok/cd; som skal identifiseres). Disse områder har hatt - og vil fortsatt ha - høy prioritet: lydbøker, språkkurs, bildebøker, litteratur på utenlandske språk, lærebøker og realfagslitteratur. Biblioteket brukte mye tid i 2010 på å kassere uaktuelt og utslitt materiale. Dette var viktig for å kunne presentere materialet på en brukervennlig måte i det nye biblioteket. Ettersom bare Oslo og Drammen har flere innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn enn Lørenskog (per : 14.7 %), prioriterer biblioteket innkjøp av medier på minoritetsspråk. Det skjer i samarbeid med Det flerspråklige bibliotek (Deichmanske bibliotek). Men det betyr at biblioteket er avhengig av det som tilbys. Biblioteket prioriterer også innkjøp av materiale med Lørenskog-forankring og legger vekt på å ha et godt utvalg av kvalitetsfilm. Lørenskog bibliotek lånte i 2010 inn dokumenter fra andre bibliotek. Biblioteket lånte ut dokumenter til andre bibliotek. Lørenskog bibliotek søker hvert år Fritt Ord om tilskudd til arrangementer. Både voksenavdelingen og barneavdelingen har for høsten 2011 og våren 2012 fått kr hver i støtte til arrangementer knyttet til poesi og visesang. Tilskudd fra ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og byggeprosjektet Lørenskog hus har gjort det mulig for biblioteket å skape et demokratisk torg i Lørenskog. Etter åpning har Lørenskogrommet hatt fokus på kommunevalget, der 16 og 17-åringer i Lørenskog fikk anledning til å stemme. 300 tiendeklassinger og førsteklassinger på Fjellsrud ungdomsskole og Mailand videregående skole fikk se en valgfilm der lokalpolitikere og førstegangsvelgere intervjues. På plass er nå en holdningsdmåler der en kan si sin mening om et lokalpolitisk spørsmål. Biblioteket har også brukt tilskuddsmidler til dialogmøtet Hvordan skape det gode liv i Lørenskog sentrum? og begynner nå arbeidet med filmprosjektet Innflytterstemmer. Lørenskog bibliotek har lang tradisjon for gode arrangementer for barn. Det nye biblioteket har profil som et formidlingsbibliotek. Både gjennom de ansattes arbeid og via interiøret. Biblioteket er dessuten en aktiv deltager i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken med arrangementer og utstillinger. Barnebibliotekarene har spesialisert seg på å formidle originale bildebokillustrasjoner i tillegg til selve bildeboka. Etterspørselen fra skoler og barnehager om formidling av litteratur har økt voldsomt etter åpningen. Lørenskog bibliotek har også blitt arena for mange arrangement og utstillinger for voksne. 13

18 Forvandlingsrommet er et rom i biblioteket hvor det skal formidles ord og kunnskap på en ny og spennende måte, gjennom bilder, lyd og film. Målgruppe er i første rekke barn og barnefamilier. Forvandlingsrommet skifter stadig innhold, slik at publikum forventer nye opplevelser når de er innom. Det er lyddusjer, bildeskjermer, projektor og gallerivegger i Forvandlingsrommet. Mindre arrangementer blir holdt her, som litteratur- og bildebokformidling og faktaforedrag for barn. Tegnene på at lesekulturen står i fare, er mange. Det er en sentral oppgave for Lørenskog bibliotek å styrke arbeidet med å stimulere innbyggernes leselyst. På papir eller i digital form. Men det skal også gjøres gjennom å ta i bruk nye medier i dette arbeidet, for eksempel dataspill. Spill krever avansert behandling av tekst og visuell informasjon. For å videreutvikle biblioteket som et sted for læring og kunnskapsformidling for barn, skal biblioteket være med på å øke den digitale kompetansen hos barn og unge. Som et ledd i dette vil biblioteket bruke spill, hvor motivasjonen for læring er sterk hos alle brukerne var et nasjonalt leseår og begynnelsen på en fireårig satsing på leseferdigheter i Norge. Biblioteket deltar nå i et biblioteksamarbeid i Akershus om en litteraturfestival i Denne satsingen på litteraturformidling vil biblioteket videreføre i Det er budsjettert med lønnsmidler til 12,15 årsverk. Bibliotekets nettoutgift økes med kr (+ 9,1 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til biblioteket i Resultatkrav Forankre og konsolidere Lørenskog biblioteks høye ambisjonsnivå om å være et av Norges mest moderne og spennende folkebibliotek. Gjennomføre ny organisering av de ansatte. Prioritere og iverksette mål og tiltak som er foreslått i bibliotekets egen bibliotekplan. Bedre mediesamlingens tilbud og utvide åpningstiden fra tre til fire langåpne kvelder. Konsolidere bibliotekets stilling som Lørenskogs kompetansesenter for kultur-/informasjonsformidling og lesestimulering. Synliggjør biblioteket som en god sosial og kulturell møteplass for innbyggerne gjennom aktiv bruk av Lørenskogrommet, Forvandlingsrommet og kaféområdet. Skape større bredde i kultur- og informasjonsarrangementer for barn/ungdom og voksne. Arrangementene skal være av høy kvalitet. Biblioteket skal tilby teknologi som tilfredsstiller innbyggernes forventninger. Personalet skal ha god IT-faglig oppdatering, og biblioteket skal være godt rustet til å formidle digitale tjenester. Nytt bibliotek tilbyr nye og flere datamaskiner, digitale informasjonsskjermer, nye spillkonsoller, nye skannere og vil få trådløst nett. ANSVARSOMRÅDE 6.3 KULTURHUS HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet Lørenskog hus omfatter kulturhusdriften i Lørenskog hus. I tillegg kommer ansvaret for Kjenn samfunnshus og Rådhusparken. Virksomheten innebærer å arrangere publikumsarrangement, samt tilby lokaler for utleie. Målgruppen er basert på ansvarsområdets visjon: Det er rom for alle i Lørenskog hus. Det betyr at alle 14

19 mennesker er velkommen, uavhengig av alder, sosial og etnisk tilhørighet, samt økonomisk status. Hovedmål Formidle kulturtilbud av høy kvalitet for Lørenskogs innbyggere, og andre interesserte. Etablere og drive en profesjonell bookingtjeneste, der lokaler tilbys for utleie. Utfordringer og rammebetingelser Lørenskog hus åpnet i april Det nye kulturhuset har tre kultursaler tilgjengelig for programmering og utleie, og syv møterom for utleie. Eksternt er kulturhuset ansvarlig for programmering og utleie av Rådhusparken, og utleie av samfunnshuset. I tillegg leies kultursaler i musikk- og kulturskolen og aktivitetshuset Volt ut av kulturhuset når de ikke er i bruk av sin respektive kjernevirksomhet, og kinosalene brukes til konferansevirksomhet på dagtid. Kultur- og idrettsutvalget har i 2010 vedtatt en etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, en plan for åpning og en plan for å skape begeistring for huset. Ambisjonsnivået som fremkommer i sakene er lagt til grunn for budsjettarbeidet, og for det konkrete arbeid i hverdagen. Hovedutfordringene for det nye kulturhuset i 2012 er: Å skape et velfungerende kulturhus i overensstemmelse med vedtatte planer. Å skape begeistring for huset. Kjenn samfunnshus er sterkt nedslitt, og derfor per dags dato lite attraktivt som utleielokale. Det er derfor planlagt en oppgradering i løpet av 2011 og Rådhusparken er en spennende ny plass, som i løpet av 2012 skal brukes som konsertarena. Budsjett 2012 Aktivitetsendring I åpningsåret 2011 ble det bevilget en ekstra million til åpningsarrangement, og kr til kulturarrangement under året. Disse bortfaller i 2012, men med økte inntekter fra utleie er planen å opprettholde de mål som er formulert i etablerings- og driftsplanen, vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2012 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjettforslag 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring -3,3 Utover lønns- og prisstigning på 2 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2011: Arrangementer gjennom åpningsåret Lørenskog hus reduksjon: kr. Justert lønnskompensasjon reduksjon: kr. Investeringer (beløp i hele kr.) Rehabilitering Kjenn samfunnshus (Tidligere budsjettert i 2011)

20 UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog hus Kjenn samfunnshus Rådhusparken LØRENSKOG HUS Mål og rammer Delområdet omfatter kulturhusdriften ved Lørenskog hus. Kulturhusets to hovedaktivitetsområder er utleievirksomhet og arrangementsvirksomhet. Sentrale oppgaver for kulturhusets administrasjon vil være å planlegge, utvikle, kvalitetssikre og markedsføre ansvarsområdets tilbud og tjenester. For å oppnå synergieffekter, og fremstå som et samlet Lørenskog hus for publikum, det lokale kulturlivet og andre brukere, har det i forkant av 2011 blitt etablert en programgruppe med representanter for alle kulturvirksomheter i Lørenskog hus. Gruppen skal møtes regelmessig, og arbeide med felles arrangement, felles markedsføring og sambruk av resurser. For å opprette en kontinuerlig dialog med det lokale kulturlivet har det i overensstemmelse med etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus blitt dannet et brukerforum. Ved avrundning av hver sesong, vår og høst, skal de største leietagerne inviteres til gjennomgang av siste periodes aktivitet, evaluering og planer for kommende periode. Lørenskog hus har ambisjon om å bli den viktigste møteplassen for Lørenskogs innbyggere. Det er derfor av betydning at ansvarsområdet kulturhus baserer sin virksomhet på inkludering, for å etablere et sted der alle og enhver skal være velkommen. Kulturhusets visjon er derfor: DET ER ROM FOR ALLE I LØRENSKOG HUS I tillegg til denne visjonen, er det to dynamiske forhold i Lørenskog som legger til rette for en styrende programprofil. Det første er et spenn mellom den sterke lokale kulturen og en høy grad av innvandrere blant innbyggerne. Det andre er et spenn mellom den frivillige og den profesjonelle kulturen. Lørenskog hus skal derfor ha en programprofil som beveger seg: - fra det smale til det brede - fra det lokale til det internasjonale - fra det frivillige til det profesjonelle Arrangørrollen blir stadig viktigere for de moderne kulturhusene i Norge og Europa. Med et eget kulturprogram er det mulig å gi hvert enkelt kulturhus en egen identitet, istedenfor å være en passiv utleieenhet. Dette blir spesielt viktig for Lørenskog hus, som ligger inneklemt mellom det nasjonale kulturelle senteret Oslo og det regionale senteret Lillestrøm. Kulturhuset i Lørenskog kultursenter hadde 714 utleieforhold i 2010, og sto selv ansvarlig for 19 arrangement (teater, konserter). Budsjett for kulturhuset i 2012 er basert på utleieforhold, og 42 arrangement i regi av kulturhuset. 16

KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT OG UTVIKLINGSPLAN 2014

KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT OG UTVIKLINGSPLAN 2014 KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT OG UTVIKLINGSPLAN 2014 Skrevet av: Torkel H. Sveinhaug Publisert: 21. november 2013 Forside: Kunstprosjekt Kjennhallen: Veggmaleriet Pilka (fotball) av M-City + skulptur uten

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010

DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN 2011 KULTURTJENESTEN Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 Kulturtjenesten har som hovedoppgave

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte VEDLEGG 4 NOTAT Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Oppvekst- og kultursjef Implementering av modell 3, jf. F-sak 35/16, 11.05.2016. Organisering av kulturområdet: Formannskapet vedtok 11.05.2016

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

tjenesteproduksjon 23.02.1916

tjenesteproduksjon 23.02.1916 tjenesteproduksjon 23.02.1916 KULTURSEKTOREN SKEDSMO KOMMUNE 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Kultursektoren 1 Innspill fra Kultursektoren Skedsmo kommune Visjon for Skedsmo kommune Spesielle innretninger for

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet - diskusjonsnotat Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer