DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR"

Transkript

1 DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

2 Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: Vår ref.: 11/ /11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: KI060/11 Detaljert årsbudsjett 2012 for Kultur Det er fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til detaljert årsbudsjett 2012 for Kultur. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Kjenn folkebad oppjusteres med 10 kr per enkeltbillett for voksne og honnør. Dette gir slike priser (nåværende priser i parentes): Voksen kr 70 (kr 60), honnør kr 60 (kr 50), enkeltbillett morgenbad kr. 50 (kr. 40) og familiebillett (for to voksne med inntil tre barn) kr 175 (kr 150). Billettprisen for barn holdes uendret på kr. 40. Prisene på klippekort oppjusteres slik at etablert prisdifferanse mellom klippekort og enkeltbilletter opprettholdes. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2012 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl eller tidligere etter kl Barn/ungdom (under 15 år) Kr. 70 (kr. 60) Kr. 90 (kr. 80) Voksen Kr. 90 (kr. 80) Kr. 90 (kr. 80) Honnør (pensjonister og Trygdede) Kr. 80 (kr. 70) Kr. 80 (kr. 70) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. Postadresse: Besøksadresse: Bankgiro: Telefon: Postboks 304 Festplassen 1 Internett: Telefaks: Lørenskog 1473 Lørenskog E-post:

3 Kultur- og idrettsutvalget Forslag framsatt i møte: Knut Jan Nielsen (DnA) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av DnA, SV og LIV: «Forslag til nytt pkt. 5 - kulturstipend: I ansvarsområde tjeneste er det satt av kr ,-. Av disse øremerkes kr ,- til kulturstipend for Forslag til nytt pkt. 6: Det er i budsjettet avsatt kr ,- til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: Økning av støtte til frivillige lag og foreninger med kr ,- Resterende beløp, kr ,-, blir stående til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon for blant annet å dekke behov for tilleggsbevilgninger som måtte oppstå gjennom året. Det er i budsjettet avsatt kr ,- - samhandlingsreform midler. Kultur- og idrettsutvalget ønsker å vente med fordeling av disse midlene til Folkehelseplanen foreligger våren 2012.» Marit S. Andersen (DnA) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av alle: «Kr fra forrige periodes KI-utvalgs disp.konto overføres til neste år under forutsetning av overskudd for 2011.» Votering: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag til nytt pkt.5 og pkt.6 fremmet av Knut Jan Nielsen ble enstemmig vedtatt. KI-060/11 Vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til detaljert årsbudsjett 2012 for Kultur. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Kjenn folkebad oppjusteres med 10 kr per enkeltbillett for voksne og honnør. Dette gir slike priser (nåværende priser i parentes): Voksen kr 70 (kr 60), Side 2 av 4

4 honnør kr 60 (kr 50), enkeltbillett morgenbad kr. 50 (kr. 40) og familiebillett (for to voksne med inntil tre barn) kr 175 (kr 150). Billettprisen for barn holdes uendret på kr. 40. Prisene på klippekort oppjusteres slik at etablert prisdifferanse mellom klippekort og enkeltbilletter opprettholdes. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2012 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl eller tidligere etter kl Barn/ungdom (under 15 år) Kr. 70 (kr. 60) Kr. 90 (kr. 80) Voksen Kr. 90 (kr. 80) Kr. 90 (kr. 80) Honnør (pensjonister og Trygdede) Kr. 80 (kr. 70) Kr. 80 (kr. 70) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. 5. I ansvarsområde tjeneste er det satt av kr ,-. Av disse øremerkes kr ,- til kulturstipend for Det er i budsjettet avsatt kr ,- til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: o Økning av støtte til frivillige lag og foreninger med kr ,- Resterende beløp, kr ,-, blir stående til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon for blant annet å dekke behov for tilleggsbevilgninger som måtte oppstå gjennom året. Det er i budsjettet avsatt kr ,- - samhandlingsreform midler. Kultur- og idrettsutvalget ønsker å vente med fordeling av disse midlene til Folkehelseplanen foreligger våren Følgende oversendes administrasjonen: Kr fra forrige periodes KI-utvalgs disposisjonskonto overføres til neste år, under forutsetning av overskudd for Rett utskrift bekreftes: Berit Vangen Utvalgssekretær Side 3 av 4

5 KULTUR Kommunalsjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2012 MÅL FOR KULTURLIVET OG KULTURFORVALTNINGEN Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor arbeide for å utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives og kan utvikle sine evner og anlegg i et rikt og trygt miljø. Kulturvirksomheten skal: stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse, gi mulighet for aktivitet, rekreasjon og mellommenneskelig kontakt, gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt, styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til, sikre mangfold og kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet, styrke toleranse og demokrati. Kulturvirksomhet må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting. ØKONOMISK RAMME Nettorammen for Kultur er av kommunestyret i sak 118/11, årsbudsjett 2012, fastsatt til kr (2012-kroner). Nettorammen i det vedtatte tallbudsjettet, fastsetter rammen for virksomheten i Den visjon og de overordnede satsingsområder kommunestyret vedtok ved rulleringen av økonomiplanen for perioden gjelder for nærværende årsbudsjett for 2012 i den utstrekning dette er relevant. Kultur- og idrettsutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen kultursektoren. Herunder detaljering av rammereduksjon i samsvar med vedtatt driftsbudsjett for Kultur- og idrettsutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, Lørenskog kino, samt for egenbetaling i fritidsklubbene. Øvrige takster og gebyrer økes med 3 %. Nettoramme 2012 (2012-kroner) (Beløp i hele kr) Vedtatt budsjett Økonomiplan 2012 administrasjonens forslag dat Tekniske justeringer Økning +165 Serviceavtaler biblioteket Økning +60 Tilskudd andre livssynssamfunn Økning +250 Åpningsarrangement Lørenskog hus Reduksjon -200 Driftskonsekvens nye investeringer Økning

6 Overført til BET Reduksjon -160 Sum før kommunestyrets behandling av økonomiplanen Økonomiplan 2012 kommunestyrets behandling Utvidet åpningstid bibliotek, økning av bibliotekets mediebudsjett Økning +700 og administrasjon kirken Kompensasjon i forbindelse med omorganisering Økning +260 Nettoramme 2012 i følge vedtatt økonomiplan Justert lønnskompensasjon Reduksjon -340 Inntektstap Volt Økning +160 Økte driftskostnader Sørlihavna Økning +90 Samhandlingsreformmidler Økning +200 Rammereduksjon Reduksjon -200 Ny nettoramme inkl. kutt

7 NETTORAMME PER ANSVARSOMRÅDE Budsjettet er satt opp med følgende nettorammer for ansvarsområdene (AO): (Beløp i hele kr) AO 6.1 Kommunalsjefens kontor AO 6.2 Bibliotek AO 6.3 Kulturhus AO 6.4 Kultur og fritid AO 6.5 (Allmenn kultur utgår) 0 AO 6.6 Idrett og friluftsliv AO 6.7 Livssyn AO 6.8 Kino AO 6.9 Tolketjenesten 0 SUM Ansvarsområdene Endring i ansvarsområdene: Ansvarsområdene (AO) er justert i kjølvannet av organisasjonsendringene besluttet i første halvår 2011: Hoveddelen av AO 6.5 allmenn kultur slås sammen AO 6.4 kultur og fritid med AO 6.4 ungdom og fritid til Den resterende del av AO 6.5 legges til AO 6.1 AO 6.1 kommunalsjefens kontor kultursjefens kontor / fellesutgifter som endrer navn til AO nummer 6.5 allmenn kultur Utgår Del av AO 6.4, Sørlihavna ungdoms- og AO 6.6 idrett og friluftsliv motorsenter, overføres til Tolketjenesten er overført Kultur fra og AO 6.9 tolketjenesten gis nytt ansvarsområdenummer INVESTERINGER I kapitalbudsjettet er oppført følgende prosjekter i 2012: (Beløp i hele kr) AO 6.3 Rehabilitering Kjenn samfunnshus (Tidligere bevilget i ) AO 6.6 Turnhall (Tidligere bevilget i ) AO 6.7 Drifts- og sosialbygg gravlund AO 6.6 Skiskytteranlegg Losby reguleringsplan 612 SUM VERBALVEDTAK I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan for ble det fattet følgende verbalvedtak som skal følges opp av Kultur: D.8 Kommunestyret ber administrasjonen integrere tilbud til eldre i Lørenskog hus i større grad, tilbud som både fremmer sosialt samvær og er varierte. 3

8 Oppfølging: Verbalvedtaket vil bli fulgt opp i virksomhetsplanen for D.11 Skiskytteranlegget Kommunestyret viser til sitt flertallsvedtak om å få bygget et skiskytteranlegg i Losby og ønsker en tilbakemelding på hvor langt denne saken har kommet. Oppfølging: Sak om skiskytteranlegget ble lagt frem for kommunestyret til behandling 30. november UTFORDRINGER Kultur står overfor store utfordringer kommende år. Av sentrale utfordringer nevnes: Lørenskog hus. Å skape et velfungerende kulturhus i overensstemmelse med vedtatte planer. Skape begeistring for huset. Lørenskog kino. Kinoen har et svært ambisiøst besøksmål og det må arbeides aktivt og på bred front for å gjøre kinoen attraktiv og synlig for publikum i nærområdet. Lørenskog bibliotek. Konstruere en bemanningsplan som sikrer en fornuftig betjening av bibliotekets tre etasjer i Lørenskog hus. Ungdomstiltak. I forbindelse med utviklingen av Lørenskog sentrum og de sentrumsnære områdene ligge i forkant og etablere gode miljøer og aktivitetstilbud for ungdom. Kulturelt mangfold. Lørenskog kommune har en relativt stor ikke-vestlig innvandrerbefolkning. Det er viktig at kulturlivet reflekterer kommunens befolkningssammensetning og at det legges til rette for dialog og samvirke med kulturell utveksling og berikelse av lokalsamfunnet som resultat. Idrett: Lage gode, attraktive anlegg for ungdom og utvikle mosjonsanlegg knyttet til de ulike boligområdene i kommunen. Tolketjenesten. Rekruttere kvalifiserte tolkekandidater. Øke brukernes kunnskap om å kommunisere gjennom tolk VIKTIGE SATSINGER Utvikle Sørlihavna ungdoms- og motorsenter med flere aktivitetstilbud for en bredere målgruppe enn tidligere. Arrangere Kulturnatt i Lørenskog - en markant fellessatsing for kultursektoren. Påbegynne arbeidet med å miljøsertifisere Kulturs virksomheter. Utvide bibliotekets åpningstid. Etablere prosjekt Fridays åpen hall-tilbud i Kjennhallen, som et fast ungdomstilbud. Opprette en frisklivssentral en viktig møteplass for tilpasset fysisk aktivitet. OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse-miljø-sikkerhet (HMS), både for Kulturs brukere og ansatte, har høy prioritet. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom disponeringen av personalressurser, gjennom anskaffelser og drift og ikke minst i opplæringssammenheng hvor sikkerhet, service og faglig innhold tillegges stor betydning. Kulturs HMS-håndbok, opplæringsplan, beredskapsrutiner og velkomsthåndbok er dokumenter som danner et godt fundament for sektorens arbeid på området. 4

9 ANSVARSOMRÅDEINNDELINGEN (Beløp i hele kr) AO Tittel Nettoramme kr 6.1 KOMMUNALSJEFENS KONTOR Kommunalsjefens kontor Fellesutgifter Kultur Kulturvern Den kulturelle skolesekken, kulturpris og stipend BIBLIOTEK Lørenskog bibliotek KULTURHUS Lørenskog hus KULTUR OG FRITID Kultur og fritid (adm) Fritidsklubb og prosjekter Aktivitetshuset Volt og Lørenskog frivilligsentral Ferietilbud Ungdommens kulturmønstring Funksjonshemmede Eldre (inkl. Den kulturelle spaserstokk) Kulturstøtte og organisasjonsliv ALLMENN KULTUR Området er avviklet IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett og friluftsliv (administrasjon) Kjenn folkebad Idrettsanlegg Friluftsanlegg Sørlihavna ungdoms- og motosenter LIVSSYN Kirkelig administrasjon Andre livssyn KINO Lørenskog kino TOLKETJENESTEN Tolketjenesten 0 ANSVARSOMRÅDE 6.1 KOMMUNALSJEFENS KONTOR HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunalsjef Kultur og stab med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for enheten med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. 5

10 Ansvarsområdet omfatter også kulturvern, museum, kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, Den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend. Hovedmål Sektoren skal være rasjonelt organisert og ha nødvendig faglig kompetanse. Sektorens arbeid skal være av høy kvalitet med vekt på best mulig service. Skape hensiktsmessige og tidsriktige informasjonskanaler som bringer aktuell og oppdatert informasjon om kulturelle aktiviteter og tjenester. Tilrettelegge for forskning og samle inn, bevare og formidle materielle og immaterielle minner fra fortiden. Dette vil bli gjort i samarbeid med Akershusmuseet og frivillige organisasjoner / aktører. Bidra og inspirere til en aktiv formidling av kunst og kultur på et høyt nivå. Utfordringer og rammebetingelser Utfordringene som gjelder for Kultur samlet sett, vil i stor grad prege arbeidet og være dette ansvarsområdets hovedanliggende. Av andre forhold som fortjener oppmerksomhet bør nevnes sektorens oppgaver på personalområdet hvor seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv og videreutvikling av sektorens organisasjon vil være sentrale utfordringer. Videre vil arbeidet med Lørenskog hus og Lørenskog sentrum fortsatt stå sentralt. Innføring av balansert målstyring vil kreve mye oppmerksomhet og oppfølging. Lørenskog kommune er organisert med utstrakt delegasjon av økonomi- og personaloppgaver til sektorene. Arbeidsoppgavene er betydelige i Kultur som har et brutto budsjett på ca. 70 mill kr og ca 75 ansatte. Kontoret har for liten kapasitet til å ta hånd om de store oppgavene tjenesten har innenfor personal og økonomi og bør styrkes noe bemanningsmessig i årene fremover. Det er inngått en avtale med Akershusmuseet om drift av Lørenskog bygdemuseum. En revidert museumsplan for perioden ble behandlet av kultur- og idrettsutvalget i 2009 (sak 101/09). Planen skal være retningsgivende for museumsarbeidet i økonomiplanperioden og tydeliggjøre i hvilken retning museet skal utvikles videre. Kommunestyret har vedtatt en kulturminneplan (les: Kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune) som er styrende for arbeidet på dette området. Det er inngått en avtale med Akershus fylkeskommune om tildeling av hele den relative andelen av spillemidlene for Den kulturelle skolesekken. Avtalen gjelder fra til Avtalen fornyes etter periodens utløp. Budsjett 2012 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten andre nevneverdige endringer innenfor rammen enn det som er beskrevet foran om nettoramme per ansvarsområdene (side 3). Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2012 settes til kr netto. 6

11 (Beløp i hele kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjettforslag 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 39,5 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2011: Andel av ikke kompensert lønnsvekst, kr, er lagt på dette ansvarsområdet og i helhet brukt til å styrke avsetningen til AFP. Overført fra ansvarsområde 6.5 allmenn kultur kr til lønn, kulturminnevern, museum, kunst, Den kulturelle skolesekken og kulturpris/stipend. Rammejustering gravstell (Søstrene Waalers legat) overført til ansvarsområde 6.7 Livssyn: kr Samhandlingsreformmidler kr. Andel av sektorens rammereduksjon kr. Overført fra ansvarsområde 6.8 kino kr til prosjektstøtte. Justert lønnskompensasjon (reduksjon) kr. UTDYPENDE OMTALE AV (ANSVARSNUMMER OG TEKST) Kommunalsjefens kontor Fellesutgifter Kultur Kulturvern Den kulturelle skolesekken, kulturpris og stipend KOMMUNALSJEFENS KONTOR Mål og rammer Delområdet omfatter utgifter til politisk styring (kultur- og idrettsutvalget og kunstfondets styre) og administrative utgifter knyttet til kommunalsjefens kontor. Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for hele Kulturs virksomhet. Kommunalsjef Kultur og staben arbeider med planlegging, utvikling, økonomi, informasjon, personal, opplæring, velferdstiltak og merkantile tjenester (post, arkiv, resepsjon). Sentrale oppgaver er videre generelt kulturvernarbeid, oppfølging av Lørenskog bygdemuseum, navnsettingsoppgaver, samt ledelse og drift av Den kulturelle skolesekken og forvaltning av reglement for kunstprosjekt i kommunale bygg. Kontoret er sekretariat for kultur- og idrettsutvalget og Lørenskog kunstfonds faste kunststyre. Kultur skal som arbeidsplass løse sine oppgaver på en effektiv, kvalitetspreget og fleksibel måte både overfor innbyggere, virksomheter og organisasjoner i kommunen, samt i forhold til andre myndigheter. Det er avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon i budsjettet for I tillegg er det avsatt kr i samhandlingsreformmidler på en disposisjonspost. Det er budsjettert med lønnsmidler til 4,8 årsverk. 7

12 Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 23,9 %) i forhold til budsjett Økningen skyldes i hovedsak endringer i ansvarsområdeinndelingen. Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Kultursektorens organisasjonsmessige struktur, samhandling og styring skal være styrket, med blant annet en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon som resultat. FELLESUTGIFTER KULTUR Mål og rammer Delområdet omfatter fellesutgifter for Kultur som blant annet velferdstiltak og planlagte opplæringstiltak for personalet, avtalefestet pensjon (AFP), konsulenttjenester, annonser/kunngjøringer, sektorens internettsider og andre informasjonstiltak. Opplæringsaktiviteten har som mål å skape en sammenheng mellom den enkelte medarbeiders faglige kunnskap, ferdigheter og engasjement - og - fastsatte mål og vedtak for kulturtjenestens virksomhet. Opplærings- og utviklingsmulighetene for den enkelte forutsettes drøftet i en dialog mellom medarbeider og leder. Det forventes at den enkelte er innstilt på å gjennomføre nødvendig opplæring. Midlene avsatt til gjennomføring av sektorens opplæringsplan er fordelt ut på de enkelte ansvarsområdene, men unntak av en liten sentral pott som skal brukes til fellestiltak for ledergruppen. Innbyggerne skal via informasjonstiltak gjøres kjent med Kulturs virksomhet og servicetilbud. Informasjonen skal være klar, entydig og forståelig. Kulturs hjemmeside på Internett utvikles og forbedres fortløpende. Velferdstiltak er oppført med ca. 550 kr per ansatt. Det er avsatt kr til AFP-ordningen, en økning på kr fra Diverse kontorutgifter til Kulturs base i 8. etg i Lørenskog hus (som leie/leasing og service på kontormaskiner, kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter/ip-telefoni og inventar/utstyr), er samlet under fellesutgifter. Det er også avsatt midler til diverse leiekostnader. Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 34,8 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Det tilrettelegges for deltakelse på Lørenskog kommunes interne kurs, samt eksterne kurs på områder hvor behovet ikke dekkes av kommunen selv. Felles velferdstiltak for alle ansatte i Kultur skal vektlegges. Det utarbeides følgende informasjonsmateriale: Hjemmeside på Internett. 8

13 KULTURVERN Mål og rammer Delområdet omfatter generelt kulturvernarbeid og oppfølging av de føringer for museums- og kulturvernarbeidet som museumsplanen for legger. Området innbefatter blant annet driftstilskudd til Lørenskog bygdemuseum ( kr) i henhold til inngått avtale med Akershusmuseet. Tilskuddet er identisk med tilskuddet i 2010 og I henhold til inngått avtale mellom partene, er det opprinnelige beløpet på kr. Avtalen forutsetter ikke indeksregulering av beløpet. Det foreslås videre at det avsettes kr til skilting og oppgradering av kulturminner med omliggende arealer. Det er utover dette lagt inn kr i støtte til formidlingsprosjektet De levde av jorda på Lørenskog bygdemuseum. Prosjektet, som er treårig, finansieres med en 50/50 fordeling av kostnadene mellom kommunen og Akershusmuseet (og staten). Støtte til prosjektet ble vedtatt av kultur- og idrettsutvalget 14. februar Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 19,1 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Ytterligere ett kulturminne skal være skiltet. DEN KULTURELE SKOLESEKKEN, KULTURPRIS OG STIPEND Mål og rammer Delområdet omfatter Den kulturelle skolesekken i Lørenskog, kulturpris og kulturstipend, samt forvaltning av reglement for kunstprosjekt i kommunale bygg. Den kulturelle skolesekken (DKS) ble etablert som et nasjonalt tiltak i De overordnede målsettingene er å bidra til at skoleelever får et profesjonelt kulturtilbud, å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag og å bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. DKS er fra skoleåret 2006/2007 blitt en fast ordning etter en prøveperiode på tre år. Dette innebærer at alle grunnskoleelever i Lørenskog - i løpet av 10 års skolegang - skal få profesjonelle møter med billedkunst, teater, musikk, litteratur, dans, arkitektur, kulturhistorie, media/film og lokal kultur. DKS er et samarbeid mellom Oppvekst og utdanning og Kultur, og finansieres ved hjelp av øremerkede midler fra staten og budsjetterte midler over Oppvekst og utdannings og Kulturs budsjetter. Kulturs bidrag til Den kulturelle skolesekken består - foruten dette områdets nettoutgift - av lønn til kulturkonsulent som styrer, planlegger og administrerer sekken, samt lønn til filmmedarbeider på Volt som er ansvarlig for medieverkstedet, formidlere på Lørenskog bibliotek og andre ansatte som på ulike måter medvirker til at Den kulturelle skolesekken blir en realitet. Delområdet omfatter også kulturpris og kulturstipend. Formålet med støtteordningen Kulturstipend er å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område, samt å stimulere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv. 9

14 Formålet med Lørenskog kommunes kulturpris er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen. Det er ikke budsjettert med midler til innkjøp eller vedlikehold av kunst, da dette belastes kunstfondet. Kunstprosjektene som gjennomføres etter vedtatte retningslinjer for kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg i Lørenskog kommune, skal ikke dekkes over dette delområdet, men i sin helhet belastes de enkelte bygg-/anleggsprosjekt hvor det skal avsettes 1 % av den totale byggesummen til kunstnerisk utsmykking. Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 1,7 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav DKS i Lørenskog gjennomføres med to tilbud på hvert trinn. Programmet skal vise bredde og omfatte alle kunstformene. Den trinnvise løsningen skal sikre at elevene får kulturopplevelser tilpasset sitt nivå. Det satses på god kommunikasjonsflyt i alle ledd gjennom nettverkssamlinger i fylket, interne samarbeidsrutiner, dialog med skolene og produksjon av informasjonsmateriell. Det kjøpes inn kunst både av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere til utsmykking av bygg og anlegg. ANSVARSOMRÅDE 6.2 BIBLIOTEK HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotektjeneste: Lørenskog bibliotek, samt oppsøkende virksomhet. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre media, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Målgruppe er alle kommunens innbyggere, men biblioteket følger biblioteklovens intensjoner ved å betjene også andre som ønsker å få dekket sine behov for informasjon og litteratur. Hovedmål Biblioteket skal være kommunens effektive kunnskapsbank der brukernes behov for formidling og tilrettelegging av informasjon skal stå i sentrum. Virksomheten skal ha høy kvalitet og gi et tilbud til alle ved å omfatte allmenn folkeopplysning, utdanningsrettede tjenester og kultur. Utfordringer og rammebetingelser Bibliotekets virksomhet er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember De norske folkebibliotekene er nært knyttet til demokratibegrepet i samfunnet. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer. 10

15 Biblioteket spiller en kulturpolitisk rolle gjennom utlån og formidling av bøker, musikk, film, språkkurs, aviser og tidsskrifter. Biblioteket har en informasjons- og utdanningspolitisk rolle som fylles ved at personalet arbeider seriøst for å skaffe til veie informasjon innbyggerne trenger på papir eller i digital form. Biblioteket fungerer også som møteplass i lokalsamfunnet. Innbyggerne kan delta på arrangementer (for alle aldersgrupper), studere, buke Internett, orientere seg i lokale saker, - eller simpelthen treffe andre. Lørenskog bibliotek arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Biblioteket skal være en moderne, brukerorientert kunnskapsbedrift. Personalets kompetanse skal til enhver tid være godt oppdatert. Lørenskog bibliotek flyttet i 2011 til nye lokaler i Lørenskog hus. Biblioteket flyttet fra et lokale på to plan til et større lokale som går over tre plan. Biblioteket er blitt et fremtidsbibliotek. Det er blitt mer brukervennlig, utstyrt med utlånsautomater, innleveringsanlegg, og sikkerhetsportaler. Gjennom ny type reoler har det endret sin logistikk for publikums bruk av samlingene. Dette har gitt personalet nye utfordringer med hensyn til opplæring og tilrettelegging for publikums bruk av tilbudene. Det er en stor utfordring å få betjent biblioteket i alle tre etasjer med nåværende bemanning. En ny bibliotekplan for Lørenskog ble vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 10. november Planen danner grunnlag for utviklingen av biblioteket i perioden Budsjett 2012 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres innenfor rammen, med ansettelse av ny bibliotekar og dermed utvidelse av åpningstid. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2012 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjettforslag 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 9,1 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Utvidet åpningstid/mediebudsjett - økning: kr. Serviceavtaler økning: kr Justert lønnskompensasjon reduksjon: kr Forslaget til budsjett for 2012 gir en netto driftsutgift til bibliotek på 225 kr per innbygger ( pr ). Tilsvarende Kostra-tall for 2010 er: Lørenskog Oppegård Skedsmo Asker Gruppe 13 Landet u/oslo Akershus

16 Bibliotekets andel i % av kultursektorens netto driftbudsjett for 2010 ser sammenligningsvis slik ut: Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Gj.snitt Akershus 10,4 10,5 16,6 13,9 15,5 For 2012 vil lønnsutgiftene utgjøre 83,2 % av bibliotekets budsjett. De samlede driftskostnadene 20 %. Medieinnkjøp vil utgjøre ca. 10 %. Ser man på den budsjettmessige utviklingen for biblioteket de siste fem år, viser det at budsjettet for 2012 snur en veldig negativ utvikling. Utvikling mediebudsjett: Media% Media kr Saml drift% For 2012 er mediebudsjettet på kr. Det gir 23 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet var i 2009 på 28 kr. I forslaget til bibliotekplan er det satt som mål å øke mediebudsjettet til kr i Det vil innebære 35 kr per innbygger. Lørenskog har begynt en positiv prosess. I budsjettarbeidet blir mediebudsjettet ofte salderingsposten, da det er en god del bundne utgifter i det generelle driftsbudsjettet. Dette mediebudsjettet er helt sentralt i bibliotekets virksomhet. Dets nivå bestemmer bibliotekets mulighet for å oppfylle biblioteklovens krav til mediesamlingen om aktualitet og allsidighet, for alle grupper innbyggere i kommunen. Satt på spissen er kvaliteten på bibliotekets tjenester synonymt med mediebudsjettet. Biblioteket hadde i 2010 et samlet utlån for hovedbibliotek og barnefilial på det vil si 5,8 enheter per innbygger. Men rene utlånstall for barn, viser at Lørenskog er på topp i Akershus med et utlån på 15,5 enheter per barn. Tilsvarende tall for 2010: Skedsmo: 4,9, Oppegård 6,0. Gjennomsnittet for Akershus var 5,1. UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog bibliotek LØRENSKOG BIBLIOTEK Mål og rammer Delområdet omfatter administrasjon og drift av Lørenskog bibliotek, samt oppsøkende virksomhet. En hovedoppgave for administrasjonen er å organisere arbeidet slik at innbyggernes behov for bibliotektjenester løses best mulig. Tjenestene skal holde høy kvalitet, og de skal utføres effektivt og med gode serviceholdninger. Biblioteket må ha en stab som til enhver tid er godt oppdatert på faglige og informasjonsteknologiske utfordringer. Kompetanseutvikling for personalet er derfor grunnleggende viktig. 12

17 Antall innbyggere per årsverk for sammenlignbare kommuner. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Medie- og lønnsutgifter per innbygger. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Mediebudsjettet gir rammene for bibliotekets tilbud til brukerne. Budsjettet brukes til innkjøp av bøker, lydbøker, tidsskrifter og aviser, språkkurs, musikk, film, spill, katalogdata og databaser. Biblioteket har de siste årene forenklet innkjøpsprosedyrene og forholder seg til stadig færre leverandører. Et regionalt samarbeid for folkebibliotek på Nedre Romerike, ledet av økonomiavdelingen i Sørum kommune, har resultert i en felles medieinnkjøpsavtale med AS Biblioteksentralen for Biblioteket er blitt fullautomatisert med selvbetjent utlån og innlevering. Det er basert på RFIDteknologi. (RadioFrekvens-Identifikasjon som styres gjennom at en liten radiobrikke festes til det objektet, for eksempel bok/cd; som skal identifiseres). Disse områder har hatt - og vil fortsatt ha - høy prioritet: lydbøker, språkkurs, bildebøker, litteratur på utenlandske språk, lærebøker og realfagslitteratur. Biblioteket brukte mye tid i 2010 på å kassere uaktuelt og utslitt materiale. Dette var viktig for å kunne presentere materialet på en brukervennlig måte i det nye biblioteket. Ettersom bare Oslo og Drammen har flere innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn enn Lørenskog (per : 14.7 %), prioriterer biblioteket innkjøp av medier på minoritetsspråk. Det skjer i samarbeid med Det flerspråklige bibliotek (Deichmanske bibliotek). Men det betyr at biblioteket er avhengig av det som tilbys. Biblioteket prioriterer også innkjøp av materiale med Lørenskog-forankring og legger vekt på å ha et godt utvalg av kvalitetsfilm. Lørenskog bibliotek lånte i 2010 inn dokumenter fra andre bibliotek. Biblioteket lånte ut dokumenter til andre bibliotek. Lørenskog bibliotek søker hvert år Fritt Ord om tilskudd til arrangementer. Både voksenavdelingen og barneavdelingen har for høsten 2011 og våren 2012 fått kr hver i støtte til arrangementer knyttet til poesi og visesang. Tilskudd fra ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og byggeprosjektet Lørenskog hus har gjort det mulig for biblioteket å skape et demokratisk torg i Lørenskog. Etter åpning har Lørenskogrommet hatt fokus på kommunevalget, der 16 og 17-åringer i Lørenskog fikk anledning til å stemme. 300 tiendeklassinger og førsteklassinger på Fjellsrud ungdomsskole og Mailand videregående skole fikk se en valgfilm der lokalpolitikere og førstegangsvelgere intervjues. På plass er nå en holdningsdmåler der en kan si sin mening om et lokalpolitisk spørsmål. Biblioteket har også brukt tilskuddsmidler til dialogmøtet Hvordan skape det gode liv i Lørenskog sentrum? og begynner nå arbeidet med filmprosjektet Innflytterstemmer. Lørenskog bibliotek har lang tradisjon for gode arrangementer for barn. Det nye biblioteket har profil som et formidlingsbibliotek. Både gjennom de ansattes arbeid og via interiøret. Biblioteket er dessuten en aktiv deltager i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken med arrangementer og utstillinger. Barnebibliotekarene har spesialisert seg på å formidle originale bildebokillustrasjoner i tillegg til selve bildeboka. Etterspørselen fra skoler og barnehager om formidling av litteratur har økt voldsomt etter åpningen. Lørenskog bibliotek har også blitt arena for mange arrangement og utstillinger for voksne. 13

18 Forvandlingsrommet er et rom i biblioteket hvor det skal formidles ord og kunnskap på en ny og spennende måte, gjennom bilder, lyd og film. Målgruppe er i første rekke barn og barnefamilier. Forvandlingsrommet skifter stadig innhold, slik at publikum forventer nye opplevelser når de er innom. Det er lyddusjer, bildeskjermer, projektor og gallerivegger i Forvandlingsrommet. Mindre arrangementer blir holdt her, som litteratur- og bildebokformidling og faktaforedrag for barn. Tegnene på at lesekulturen står i fare, er mange. Det er en sentral oppgave for Lørenskog bibliotek å styrke arbeidet med å stimulere innbyggernes leselyst. På papir eller i digital form. Men det skal også gjøres gjennom å ta i bruk nye medier i dette arbeidet, for eksempel dataspill. Spill krever avansert behandling av tekst og visuell informasjon. For å videreutvikle biblioteket som et sted for læring og kunnskapsformidling for barn, skal biblioteket være med på å øke den digitale kompetansen hos barn og unge. Som et ledd i dette vil biblioteket bruke spill, hvor motivasjonen for læring er sterk hos alle brukerne var et nasjonalt leseår og begynnelsen på en fireårig satsing på leseferdigheter i Norge. Biblioteket deltar nå i et biblioteksamarbeid i Akershus om en litteraturfestival i Denne satsingen på litteraturformidling vil biblioteket videreføre i Det er budsjettert med lønnsmidler til 12,15 årsverk. Bibliotekets nettoutgift økes med kr (+ 9,1 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til biblioteket i Resultatkrav Forankre og konsolidere Lørenskog biblioteks høye ambisjonsnivå om å være et av Norges mest moderne og spennende folkebibliotek. Gjennomføre ny organisering av de ansatte. Prioritere og iverksette mål og tiltak som er foreslått i bibliotekets egen bibliotekplan. Bedre mediesamlingens tilbud og utvide åpningstiden fra tre til fire langåpne kvelder. Konsolidere bibliotekets stilling som Lørenskogs kompetansesenter for kultur-/informasjonsformidling og lesestimulering. Synliggjør biblioteket som en god sosial og kulturell møteplass for innbyggerne gjennom aktiv bruk av Lørenskogrommet, Forvandlingsrommet og kaféområdet. Skape større bredde i kultur- og informasjonsarrangementer for barn/ungdom og voksne. Arrangementene skal være av høy kvalitet. Biblioteket skal tilby teknologi som tilfredsstiller innbyggernes forventninger. Personalet skal ha god IT-faglig oppdatering, og biblioteket skal være godt rustet til å formidle digitale tjenester. Nytt bibliotek tilbyr nye og flere datamaskiner, digitale informasjonsskjermer, nye spillkonsoller, nye skannere og vil få trådløst nett. ANSVARSOMRÅDE 6.3 KULTURHUS HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet Lørenskog hus omfatter kulturhusdriften i Lørenskog hus. I tillegg kommer ansvaret for Kjenn samfunnshus og Rådhusparken. Virksomheten innebærer å arrangere publikumsarrangement, samt tilby lokaler for utleie. Målgruppen er basert på ansvarsområdets visjon: Det er rom for alle i Lørenskog hus. Det betyr at alle 14

19 mennesker er velkommen, uavhengig av alder, sosial og etnisk tilhørighet, samt økonomisk status. Hovedmål Formidle kulturtilbud av høy kvalitet for Lørenskogs innbyggere, og andre interesserte. Etablere og drive en profesjonell bookingtjeneste, der lokaler tilbys for utleie. Utfordringer og rammebetingelser Lørenskog hus åpnet i april Det nye kulturhuset har tre kultursaler tilgjengelig for programmering og utleie, og syv møterom for utleie. Eksternt er kulturhuset ansvarlig for programmering og utleie av Rådhusparken, og utleie av samfunnshuset. I tillegg leies kultursaler i musikk- og kulturskolen og aktivitetshuset Volt ut av kulturhuset når de ikke er i bruk av sin respektive kjernevirksomhet, og kinosalene brukes til konferansevirksomhet på dagtid. Kultur- og idrettsutvalget har i 2010 vedtatt en etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, en plan for åpning og en plan for å skape begeistring for huset. Ambisjonsnivået som fremkommer i sakene er lagt til grunn for budsjettarbeidet, og for det konkrete arbeid i hverdagen. Hovedutfordringene for det nye kulturhuset i 2012 er: Å skape et velfungerende kulturhus i overensstemmelse med vedtatte planer. Å skape begeistring for huset. Kjenn samfunnshus er sterkt nedslitt, og derfor per dags dato lite attraktivt som utleielokale. Det er derfor planlagt en oppgradering i løpet av 2011 og Rådhusparken er en spennende ny plass, som i løpet av 2012 skal brukes som konsertarena. Budsjett 2012 Aktivitetsendring I åpningsåret 2011 ble det bevilget en ekstra million til åpningsarrangement, og kr til kulturarrangement under året. Disse bortfaller i 2012, men med økte inntekter fra utleie er planen å opprettholde de mål som er formulert i etablerings- og driftsplanen, vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2012 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2009 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjettforslag 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring -3,3 Utover lønns- og prisstigning på 2 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2011: Arrangementer gjennom åpningsåret Lørenskog hus reduksjon: kr. Justert lønnskompensasjon reduksjon: kr. Investeringer (beløp i hele kr.) Rehabilitering Kjenn samfunnshus (Tidligere budsjettert i 2011)

20 UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog hus Kjenn samfunnshus Rådhusparken LØRENSKOG HUS Mål og rammer Delområdet omfatter kulturhusdriften ved Lørenskog hus. Kulturhusets to hovedaktivitetsområder er utleievirksomhet og arrangementsvirksomhet. Sentrale oppgaver for kulturhusets administrasjon vil være å planlegge, utvikle, kvalitetssikre og markedsføre ansvarsområdets tilbud og tjenester. For å oppnå synergieffekter, og fremstå som et samlet Lørenskog hus for publikum, det lokale kulturlivet og andre brukere, har det i forkant av 2011 blitt etablert en programgruppe med representanter for alle kulturvirksomheter i Lørenskog hus. Gruppen skal møtes regelmessig, og arbeide med felles arrangement, felles markedsføring og sambruk av resurser. For å opprette en kontinuerlig dialog med det lokale kulturlivet har det i overensstemmelse med etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus blitt dannet et brukerforum. Ved avrundning av hver sesong, vår og høst, skal de største leietagerne inviteres til gjennomgang av siste periodes aktivitet, evaluering og planer for kommende periode. Lørenskog hus har ambisjon om å bli den viktigste møteplassen for Lørenskogs innbyggere. Det er derfor av betydning at ansvarsområdet kulturhus baserer sin virksomhet på inkludering, for å etablere et sted der alle og enhver skal være velkommen. Kulturhusets visjon er derfor: DET ER ROM FOR ALLE I LØRENSKOG HUS I tillegg til denne visjonen, er det to dynamiske forhold i Lørenskog som legger til rette for en styrende programprofil. Det første er et spenn mellom den sterke lokale kulturen og en høy grad av innvandrere blant innbyggerne. Det andre er et spenn mellom den frivillige og den profesjonelle kulturen. Lørenskog hus skal derfor ha en programprofil som beveger seg: - fra det smale til det brede - fra det lokale til det internasjonale - fra det frivillige til det profesjonelle Arrangørrollen blir stadig viktigere for de moderne kulturhusene i Norge og Europa. Med et eget kulturprogram er det mulig å gi hvert enkelt kulturhus en egen identitet, istedenfor å være en passiv utleieenhet. Dette blir spesielt viktig for Lørenskog hus, som ligger inneklemt mellom det nasjonale kulturelle senteret Oslo og det regionale senteret Lillestrøm. Kulturhuset i Lørenskog kultursenter hadde 714 utleieforhold i 2010, og sto selv ansvarlig for 19 arrangement (teater, konserter). Budsjett for kulturhuset i 2012 er basert på utleieforhold, og 42 arrangement i regi av kulturhuset. 16

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer