KULTURPLAN Notodden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURPLAN 2006 2010 Notodden kommune"

Transkript

1 Framtida kommer ikke framtida skaper du selv (Sarah i Terminator 2) KULTURPLAN Notodden kommune Vedtatt i Notodden kommunestyre Vår ref.: Arkivkode: Dato: 06/ C /06 Side 1 av 12

2 INNHOLD: 1. INNLEDNING 2. VISJON 3. MÅLSETTINGER 4. SATSNINGSOMRÅDER 4.1 Basiskultur 4.2 Opplevelseskultur 4.3 Prosjekter 5. STRATEGI 5.1 Samarbeid 5.2 Virkemidler 5.3 Fordeling av kulturmidler og arrangementsstøtte 6. AVSLUTNING 2

3 1. INNLEDNING: Når kulturlivet blomstrer, følger næringslivet etter. Erfaringen viser at når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing, skapes det store verdier, menneskelig og økonomisk. (May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg, Aftenposten ) Notodden kommune har urbane kvaliteter med et stort potensiale i bysentrum, samtidig som kommunen har landlige omkringliggende områder i Heddal, Gransherad og Lisleherad. Kommunen ligger nær større byer som Skien, Porsgrunn, Kongsberg, Drammen og Oslo. Notodden kommune skal være et attraktivt bosted og etableringssted for næringsvirksomhet og et utgangspunkt for pendlere. Pr. i dag er befolkningsfremskrivningen for Notodden kommune tilnærmet uendret frem til 2010 i følge Statistisk sentralbyrå. Forskning viser at kultur er den viktigste faktoren for valg av bosted og som gjør en kommune til et godt sted å bo (MMI-undersøkelse for Statsbygg, 2005). Kulturell aktivitet har egenverdi for folks liv og trenger således ikke begrunnes gjennom økonomiske eller samfunnsmessige ringvirkninger. Det er likevel et faktum at et rikt og godt kulturliv, med gode samarbeidsrelasjoner kan gi gevinster på disse områdene. Kulturens møteplasser skaper også mellomarenaer som det er viktig å ta i bruk og utvikle. Kulturplanen vil i det følgende skille mellom basiskultur og opplevelseskultur. Basiskultur er seksjon for kultur og opplevelses faste driftsområder og oppgaver som bibliotek, idrettsarbeid, kino/teater, ungdomsarbeid, tilskudd, utvikling og rådgivning med mer. Opplevelseskultur er enkeltstående arrangementer, utstillinger, festivaler, attraksjoner eller severdigheter. Dette kan være opplevelser i egen regi, i samarbeid med andre arrangører eller som seksjonen gir økonomisk eller annen støtte. Seksjon for kultur og opplevelses basisfunksjoner må være av høy kvalitet, men for skape stolthet og trivsel for innbyggerne og tilreisende må vi også skape unike opplevelser og møteplasser. Hensikten med denne kulturplanen er å etablere et overblikk, som både politikere og administrasjon kan bruke til å handle langsiktig og strategisk. I dette arbeidet er det viktig å skape en god sammenheng mellom basiskultur og opplevelseskultur. I det følgende vil visjon, målsettinger, satsningsområder og strategi bli presentert. 3

4 2. VISJON Kulturområdet skal være en drivkraft for å gjøre kommunen til et attraktivt sted for både innbyggere og tilreisende. Kommunens kulturtilbud skal bære preg av dynamisk utvikling, kvalitet, allsidighet, tilgjengelighet og engasjement. 3. MÅLSETTINGER Notodden kommune ønsker med sin kulturpolitikk å oppmuntre til et sterkt og livskraftig kulturmiljø. Det skal utvikles et aktivt kulturliv som medvirker til å skape stolthet, tilhørighet, identitet og sammenheng. Kulturpolitikken skal inspirere til og støtte et allsidig kulturtilbud av kvalitet, som gir mulighet til å oppleve teater, musikk, film, litteratur, idrett, billedkunst og kulturhistoriske utstillinger med mer, samt enkel adgang til deltagelse. Innbyggerne skal kunne utfolde seg i skapende og kreative aktiviteter i kulturlivet. Spesielt skal barn og unge, som en naturlig del av oppveksten, sikres gode kulturelle opplevelser og varierte muligheter i valg av fritidsinteresser. Den lokale kulturarv skal sikres og bevares og gjøres tilgjengelig og levende for offentligheten. Spesielt viktig er formidlingen av informasjon, viten og opplevelser, som gir innbyggerne mulighet for personlig, faglig og kreativ utvikling, samt bakgrunn for deltakelse i demokratiske og samfunnsmessige prosesser. Kulturdeltakelse gir et solid fotfeste i egen identitet og kan på den måten fremme mellom-menneskelig forståelse og aksept av andre kulturer. Støtte innvandrerne og nye nordmenns integrering i samfunnet gjennom kommunens kulturtilbud. Seksjon for kultur og opplevelse skal både ta initiativ til og i samarbeid med organisasjoner og institusjoner tilrettelegge for et krysskulturelt samarbeid der kulturer og folk møtes. Slik bidrar en til økt forståelse og respekt for hverandre. Dans, sang, musikk og mat er gode kulturelementer og skaper gode møteplasser i et globalt perspektiv. Delta i nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid. Dette er viktig og nødvendig for en dynamisk kulturutvikling. Seksjon for kultur og opplevelses egne avdelinger: Notodden Bibliotek, Notodden Kino/Teater og Ungdommens Hus befinner seg i sentrum og skal med sine tilbud bidra til et attraktivt og levende byområde. 4

5 4. SATSNINGOMRÅDER: Satsningsområdene skal gjenspeile målsettingene i kulturplanen. I tillegg skal følgende hovedprioriteringer gjelde: - Kulturarbeid for og med barn og ungdom. - Møteplasser mellom generasjoner og kulturer. 4.1 Basiskultur Kulturarbeid er ikke statisk og stillestående. Seksjon for kultur og opplevelse må være i stadig utvikling når det gjelder tilbud og prosjekter. Basiskulturens evne og ressurstilgang til å følge med i innbyggernes interessefelt og samtidig i den teknologiske utvikling, er av avgjørende betydning. Bibliotek Kommunens folkebibliotekdrift er hjemlet i Bibliotekloven. Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjons- formidling, ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon ( 1). Tilgang til informasjon og litteratur skal ikke være avhengig av økonomisk evne eller bosted. I bibliotekets tilbud til alle generasjoner legges det vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Biblioteket legger i sine tilbud spesiell vekt på barn og ungdom, med blant annet bibliotekklubb, utstillinger og forfatterbesøk. Biblioteket er i dag kulturområdets største møteplass på tvers av generasjoner. Folkebiblioteket står overfor mange utfordringer i den digitale tid. Det lages en bibliotekplan for kommunen, hvor en går inn i de enkelte virkemidler for å kunne tilby Notoddens innbyggere en moderne bibliotektjeneste. Notodden Bibliotek skal i fremtiden være en del av det planlagte Bok- og blueshuset. Se eget punkt under opplevelseskultur, kapittel 4.2. Kino/teater Notodden Kino/Teater skal gi et variert og godt film- og scenetilbud til innbyggerne i kommunen. Målgruppen er alle aldre, men med hovedvekt på barn og ungdom. Kinoen er en naturlig møteplass mellom generasjonene. Notodden Kino/Teater skal drive profesjonell markedsføring og aktivt søke samarbeid med andre aktører for å fremme interessen for film- og scenetilbud. Filmvisninger skal være av høy teknisk kvalitet og scene skal tilfredsstille krav til store teaterproduksjoner. Notodden Kino/Teater skal være fast spillested for turnéer fra Teater Ibsen og Riksteatret og ha storstuefunksjon for lokale produksjoner. Ved utleie skal det prisdifferensieres mellom lokale ikke-kommersielle arrangører og andre. Det utarbeides en egen delplan for film- og scenetilbudet. 5

6 Ungdommens Hus Ungdommens Hus, som en trygg møteplass, skal tilby et bredt og rikt kulturtilbud til ungdommene i Notodden. Utvikle aktiviteter som friluftsliv, drama/dans, litteratur, bil- /mopedmekking og videreføre musikk-/bandsatsningen i samarbeid med ungdom. Videreføre og videreutvikle klubbstyret slik at ungdommene selv skal få mulighet til å bli hørt og aktivt delta i driften av fritidsklubben Tarantella. Ungdommens Hus skal bygges opp til et kulturelt kompetansesenter for ungdom. Seksjon for kultur og opplevelse skal samarbeide med andre aktører innen kulturfeltet for ungdom i kommunen men også operere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det utarbeides egen delplan for ungdomsarbeidet i kommunen. Idrett og friluftsliv Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud når det gjelder idretts- og friluftsliv er en trivselsfaktor for kommunens innbyggere. Seksjon for kultur og opplevelse skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom. Opprusting og tilrettelegging av badeplasser, turløyper, kulturstier, båthavn og brygger er viktige tiltak. Økonomisk tilskudd/kommunal maskinhjelp til de organisasjoner som vil satse på tiltak for utvikling og drift av eksisterende skiløyper, turstier og friarealer. Botanikk, geologi, fiskeplasser og lokal historie er stikkord i denne sammenheng. Idrettslag, med tilhørende anlegg, har en sentral funksjon med sine tilbud til barn og ungdom. Årlige kulturmidler til idrett- og friluftsformål ble kuttet i Det bør vurderes om det igjen skal settes av en fast årlig sum til fordeling i planperioden. Notodden kommune har utarbeidet egen Kommunedelplan for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg. Denne planen vil bli revidert i 2008, men handlingsprogrammet i planen blir rullert årlig. Kommunale og private idrettsanlegg I planperioden bør det vurderes faste, årlige tilskudd til driverne av de største idrettsanleggene: Grønkjær Langrennssenter A.L., Heddal IL med Tveitanbakken, Storeskaranleggene, Gransherad IL (Lerkelunden), ridesenteret på Lysthusodden og motorsenteret på Leivstein. Drift og vedlikehold av kommunens egne idrettsanlegg finansieres av Seksjon for tekniske tjenester. De kommunale idrettsanleggene på Sætre, Heddal og Lisleherad og Tinfosbadet bør være av god standard og oppfylle brukernes behov. Spillemidler Seksjon for kultur og opplevelse i samarbeid med Seksjon for tekniske tjenester bistår og fullfører saksbehandling for spillemiddelsøknader fra idrettslagene. Seksjon for kultur og opplevelse innstiller til Utvalg for oppvekst og kultur en årlig rangering av de lokale søknadene etter forslag fra Idrettsrådet. Kommunestyret foretar det endelige vedtak. Den totale sum som fordeles til kommunens søkere varierer fra år til år, fordeling foretas av Telemark fylkeskommune. Seksjon for kultur og opplevelse og Seksjon for tekniske tjenesters bidrag til gode spillemiddelsøknader er en prioritert oppgave i planperioden. 6

7 Frivillig arbeid i foreninger og lag Notodden kommune har et uvanlig stort antall foreninger og lag. De omfatter mange ulike områder. For mange innbyggere er foreninger og lag viktige arenaer for eget initiativ og egen utfoldelse. Mye av virksomheten i foreninger og lag representerer dessuten viktige møteplasser mellom generasjonene. Det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene best mulig til rette for foreninger og lag og å stimulere virksomheten på dette området. Det bør også være aktuelt å støtte liknende initiativ som formelt ikke er organisert som lag eller forening. Kulturskolen Viser til vedtatt plan. 4.2 Opplevelseskultur Notodden som turistmål Notodden kommune har i dag ingen strategi for kommunen som turistmål. Kommunes servicetorg fungerer som turistinformasjon og det gis ut en turistbrosjyre årlig med informasjon om kommunen. Kommunens største turistattraksjoner er i dag Notodden Blues Festival og Heddal Stavkyrkje. I tillegg kan Notodden være et naturlig stoppested for turister på vei til eller fra fjell eller Vestlandet. Østkanalen er en del av Telemarkskanalen, men pr i dag går det ikke rutebåter til Notodden. Østkanalen, i sammenheng med Tinnosbanen og videre med båt over Tinnsjøen og deretter med tog til Rjukan, er aktualisert og må realitetsvurderes i planperioden. Arbeidet med områdefredning av Tinfos med O.H. Holtasgt., Kanalveien, Kanalbyen og deler av Tinnesgt. er igangsatt. Dette er et unikt industrihistorisk vandreområde som er til glede for innbyggere og tilreisende. Området vil sammen med områdefredningen rundt Heddal Stavkyrkje kunne utvikles til et unikt turistmål med spenn fra middelalder til industrikulturelle minnesmerker. Seksjon for kultur og opplevelse deltar og vurderer planene i henhold til økonomi og egnethet som turistmål for fremtiden. Seksjon for kultur og opplevelse i samarbeid med andre naturlige aktører lager en strategiplan for Notodden som turistkommune. Sentrum som opplevelsesrom Seksjon for kultur og opplevelse skal ha en sentral rolle i kommunens beslutningsprosess når det gjelder byopprustning, sentrumsutvikling, møteplasser, estetikk, stoppested for turister og handelssentrum for regionen. Bosettingsmøsteret har vært i endring lenge, noe kommunen ikke har utnyttet i stor nok grad. Notodden kommune bør ha en aktiv rolle når det gjelder å øke boligtettheten i sentrum som et ledd i å utvikle et levende byområde. 7

8 Bok- og blueshuset Bok- og Blueshuset vil være et laboratorium for litteratur og kunnskapsformidling satt sammen med bluesmusikk og dens historie. Huset vil være et landemerke for kommunen, og viktig sett i sammenheng med satsing på blues, stedsutvikling og kulturisme. Bok- og Blueshuset skal inneholde folkebibliotek, utstillingslokale, bluesklubb, studio, auditorium/øvingslokale samt kontorplasser for bluesrelaterte aktiviteter så som Notodden Blues Festival, Norsk Blues Union, bluesplateklubb, kafé og bluesbutikk. Bok- og blueshuset skal være et aktivt formidlende hus med kvalifisert formidling på alle plan, og fremstå som: - en møteplass for alle bluesinteresserte i Europa - et sted for levende formidling av litteratur og musikkopplevelser - en møteplass for alle generasjoner Bok- og Blueshuset skal tilby opplevelser hele året. Vi skal gå fra å være en festivalby til å bli en bluesopplevelsesby. Å få realisert Bok og Blueshuset vil være en viktig satsing for hele kommunen og vil være med på å skille oss ut fra andre mellomstore norske byer. Mål for planperioden: Realisere Bok- og blueshuset. Notodden Blues Festival Notodden Blues Festival er kommunens største og mest kjente arrangement. Kommunen skal bistå festivalen i å oppnå knutepunktfestivalstatus. Notodden kommune og Seksjon for kultur og opplevelse skal videreføre og utvikle årlige samarbeidsavtaler. Notodden kommune skal være festivalens viktigste støttespiller. Festivalen er blitt et svært viktig varemerke for kommunen og gir store økonomiske ringvirkninger for kommunens næringsliv. Motstøyfestivalen Motstøyfestivalen er en rusfri festival arrangert av og for ungdom. Festivalen har etablert seg som en festival for lokale, nasjonale og internasjonale band i rock- og metallgenren. Seksjon for kultur og opplevelse bidro aktivt med hjelp fra starten. Seksjon for kultur og opplevelse inngår årlige samarbeidsavtaler og skal bidra til å sikre kvaliteten på denne og nye, viktige initiativ fra kommunens ungdom. Heddal Stavkyrkje og Heddal Bygdetun Heddal Stavkyrkje er kommunens største turistattraksjon ved siden av Notodden Blues Festival. Seksjon for kultur og opplevelse skal være initiativtaker og støttespiller når det gjelder å utvikle stavkyrkje- og bygdetunområdet ytterligere til opplevelseskultur, eksempelvis middelaldertema, pilegrimsvandring, kultursti i stavkyrkjeområdet og folkesti langs Heddøla. Seksjon for kultur og opplevelse skal være en støttespiller for å opprette samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et eksempel her kan være samarbeid med bygdetunet og stavkirken i Eidsborg. 8

9 Telemarksgalleriet Telemarksgalleriet er et eksempel på overgangen fra industri til kultur. Notodden kommune er deleier av Telemarksgalleriet og har kostnadene for leie og strøm. Seksjon for kultur og opplevelse skal aktivt bidra til at galleriet blir en viktig kulturarena for innbyggere og tilreisende. Notodden kommune skal ha en representant i styret for Telemarksgalleriet. Museumssamarbeid Telemark fylke er delt inn i tre museumsregioner, Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum. Notodden kommune valgte å ikke være med når museumsreformen ble gjennomført og det ble derfor ikke dannet et eget Øst-Telemark Museum. Denne beslutningen bør evalueres for å se om det er kommet nye faktorer som gjør at deltakelse i museumssamarbeidet nå kan ha aktualitet for kommunens museer. 4.3 Prosjekter Samtlige prosjekter har positiv betydning for Notodden som kulturkommune og er relatert til kulturplanens visjon, målsettinger og hovedsatsningsområder. Innovation Circle Innovation Circle er et EU-opprettet prosjekt som har som mål å stimulere til innovasjon og langsiktig utvikling i mindre tettsteder og byer rundt Østersjøen. Rundt Østersjøen er i denne sammenheng et vidt begrep. Fra Norge er Notodden, Spydeberg, Finnmark og Østfold med. Lokale samarbeidspartnere har vært NUAS, Nopro, HIT og Telemarksforskning. Innovation Circle avsluttes 1/11, Tidligere har Notodden vært med i PIPE-prosjektet og når Innovation Circle avsluttes, starter et nytt prosjekt som tar for seg urbanisme og biologisk energi. Notodden deltar også i neste EU-prosjekt og setter sammen en prosjektgruppe for denne deltagelsen i henhold til de to temaene. Virtuell kunnskapsfront I arbeidet med å utvikle bibliotektjenesten bør det opprettes en virtuell kunnskapsfront. Det vil si at alle bibliotek i kommunen samles i nettverk, fra folkebibliotek, skolebibliotek i alle skoleslagene, inklusive videregående skole og høgskolebiblioteket. Dette vil gi alle brukere en total oversikt over tilgjengeligheten på kunnskap og informasjon i kommunen, samtidig som samtlige ansatte i nettverket kan bistå hverandre med å tilrettelegge for brukerne slik at de får best mulig hjelp i sin informasjonssøking. Det søkes om statlige midler til å opprette en virtuell kunnskapsfront. Farger for arkitektur Notodden sentrum er svært interessant blant annet på grunn av sin store samling bygårder i Jungendstil. Farger for arkitektur, Delplan Notodden, er et samarbeid med Norsk Form og resulterte i en detaljert fargeplan og anbefalinger for sentrum. Fargeplanen var ferdig i Det er svært viktig at konklusjonene og anbefalingene i rapporten blir fulgt opp og sett i sammenheng med forestående sentrumsutvikling og sentrumsopprustning. 9

10 Lysdesign Notodden kommune har en unik variasjon av muligheter for spennende lyssettingsobjekter og områder. Seksjon for kultur og opplevelse samarbeider med NUAS, Notodden Energi og andre lokale aktører for å se på muligheten til å arrangere lysdesign-workshop og seminar etter modell av Lights In Alingsås i Sverige. Flerkinoprosjekt og digitalisering Utvalgte kinoer i Norge er med i et pilotprosjekt for digital visning av kinofilm i Erfaringene fra prosjektet vil komme alle kinoer til gode når dette gjennomføres på landsbasis. Overgangen til digitalvisning vil være absolutt og er estimert til å skje i Digitaliseringen vil innebære ubegrenset tilgang på film og dermed også Norgespremierer for alle kinoer. Inntektsmulighetene dette innebærer reaktualiserer også Notodden Kinos flerkinoprosjekt. Seksjon for kultur og opplevelse vurderer mulighetene for flerkino i planperioden og overgang til ren kulturscene i dagens flerbrukssal. Gjestekunstner Seksjon for kultur og opplevelse tar initiativ til et samarbeid med HiT avd. Notodden og NUAS for å vurdere muligheten til å opprette et kunstnerstipend hvor vi kan tilby gjesteatelié og opphold. Kunstnerstipendet skal kunne søkes av utøvere innen alle kunstgrener, så som litteratur, musikk, film, bildende kunst med mer. Database Notoddens folke- og industrikultur lages og utvikles som historier i en database for å styrke identiteten og stoltheten 5. STRATEGI 5.1 Samarbeid Seksjon for kultur og opplevelse ser viktigheten av å utvikle et interkommunalt samarbeid for å styrke Opplevelsesbyen Notodden. Seksjon for kultur og opplevelse utvikler et tett samarbeid med andre virksomheter og seksjoner, med lag og organisasjoner, med næringslivet i Notodden og nærliggende kommuner. Dette må skje i en kreativ dialog og samspill med Utvalg for oppvekst og kultur. 5.2 Virkemidler Kulturplanens målsettinger skal prioriteres innenfor Seksjon for kultur og opplevelses nåværende budsjett og være retningsgivende for økt satsning på kultur, både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet i perioden. Seksjonen styres etter kulturplanens målsettinger når det gjelder tildelinger og satsningsområder, slik at seksjonens valg blir forutsigbare og resultatene blir målbare. Valg av satsningsområder vil ikke utelukke støtte til annen aktivitet, men vil ha seksjonens prioritet i perioden. 10

11 Seksjon for kultur og opplevelse utarbeider delplaner for barne- og ungdomsarbeidet, kino- og scenearrangementer, bibliotek, Notodden som turistby og Kommunedelplan for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg i henhold til kulturplanens satsningsområder. Delplanene skal være korte, konkrete og ha definerte mål for utvikling. Idrettsplan er lovpålagt og har egne retningslinjer. Seksjon for kultur og opplevelse er en naturlig bidragsyter i beslutningsprosesser der kulturområdet er i skjæringspunktet med andre etaters ansvarsområder, eksempelvis sentrumsopprustning, stedsutvikling, estetikk, parkanlegg, turistmål og arealplan. Seksjon for kultur og opplevelses budsjett må gi handlingsrom for utvikling av basiskultur (kino, bibliotek, Ungdommens Hus) og støtte til organisasjoner, lag, foreninger og arrangører med mer. Bruk av arbeidstid kan også prioriteres i form av initiativ, samarbeid, tilrettelegging og konkrete prosjekter. Seksjon for kultur og opplevelse må være åpne og imøtekommende i forhold til initiativ og idéinnspill fra innbyggerne og gi støtte i henhold til kulturplanens målsettinger. Seksjon for kultur og opplevelse skal være en profesjonell markedsfører av egne og andres arrangementer i kommunen, blant annet som ansvarlig for månedlig Kulturkalender og felles nettside for arrangementer. 5.3 Fordeling av kulturmidler Seksjon for kultur og opplevelse fordeler kulturmidler som driftsstøtte og som arrangementsstøtte. Tildeling av driftsstøtte skjer en gang i året etter søknad. Søknadsfrist 1. april. Søkere må legge ved regnskap/balanse for foregående år for å bli vurdert. Søkerne til kulturmidler er ikke en ensartet gruppe og fordelingen må foretas i henhold til kulturplanenes målsettinger. Den årlige tildelingen av kulturmidler innstilles av Seksjon for kultur opplevelse og vedtas av Utvalg for oppvekst og kultur. Dersom tildeling av driftsstøtte til idrettslag tilbakeføres i planperioden, skal tildeling skje ved at det settes av en totalsum årlig, der Idrettsrådet foreslår en fordeling. Seksjon for kultur og opplevelse innstiller og Utvalg for oppvekst og kultur vedtar fordelingen. Tildeling av arrangementsstøtte skjer etter søknad. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Søkere må legge ved budsjett for arrangementet. Støtte gis normalt til ikke-kommersielle arrangementer og i henhold til kulturplanens målsettinger. Arrangementsstøtte tildeles av Seksjon for kultur og opplevelse. 11

12 6. AVSLUTNING Kulturområdet er omfattende med mange ulike aktører innenfor et vidt spekter av aktiviteter. Aktørene er både profesjonelle og ikke-profesjonelle med varierende behov. Seksjon for kultur og opplevelse skal være et naturlig kontaktsted for samarbeid, informasjon, rådgivning og støtte. 12