KULTURPLAN Notodden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURPLAN 2006 2010 Notodden kommune"

Transkript

1 Framtida kommer ikke framtida skaper du selv (Sarah i Terminator 2) KULTURPLAN Notodden kommune Vedtatt i Notodden kommunestyre Vår ref.: Arkivkode: Dato: 06/ C /06 Side 1 av 12

2 INNHOLD: 1. INNLEDNING 2. VISJON 3. MÅLSETTINGER 4. SATSNINGSOMRÅDER 4.1 Basiskultur 4.2 Opplevelseskultur 4.3 Prosjekter 5. STRATEGI 5.1 Samarbeid 5.2 Virkemidler 5.3 Fordeling av kulturmidler og arrangementsstøtte 6. AVSLUTNING 2

3 1. INNLEDNING: Når kulturlivet blomstrer, følger næringslivet etter. Erfaringen viser at når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing, skapes det store verdier, menneskelig og økonomisk. (May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg, Aftenposten ) Notodden kommune har urbane kvaliteter med et stort potensiale i bysentrum, samtidig som kommunen har landlige omkringliggende områder i Heddal, Gransherad og Lisleherad. Kommunen ligger nær større byer som Skien, Porsgrunn, Kongsberg, Drammen og Oslo. Notodden kommune skal være et attraktivt bosted og etableringssted for næringsvirksomhet og et utgangspunkt for pendlere. Pr. i dag er befolkningsfremskrivningen for Notodden kommune tilnærmet uendret frem til 2010 i følge Statistisk sentralbyrå. Forskning viser at kultur er den viktigste faktoren for valg av bosted og som gjør en kommune til et godt sted å bo (MMI-undersøkelse for Statsbygg, 2005). Kulturell aktivitet har egenverdi for folks liv og trenger således ikke begrunnes gjennom økonomiske eller samfunnsmessige ringvirkninger. Det er likevel et faktum at et rikt og godt kulturliv, med gode samarbeidsrelasjoner kan gi gevinster på disse områdene. Kulturens møteplasser skaper også mellomarenaer som det er viktig å ta i bruk og utvikle. Kulturplanen vil i det følgende skille mellom basiskultur og opplevelseskultur. Basiskultur er seksjon for kultur og opplevelses faste driftsområder og oppgaver som bibliotek, idrettsarbeid, kino/teater, ungdomsarbeid, tilskudd, utvikling og rådgivning med mer. Opplevelseskultur er enkeltstående arrangementer, utstillinger, festivaler, attraksjoner eller severdigheter. Dette kan være opplevelser i egen regi, i samarbeid med andre arrangører eller som seksjonen gir økonomisk eller annen støtte. Seksjon for kultur og opplevelses basisfunksjoner må være av høy kvalitet, men for skape stolthet og trivsel for innbyggerne og tilreisende må vi også skape unike opplevelser og møteplasser. Hensikten med denne kulturplanen er å etablere et overblikk, som både politikere og administrasjon kan bruke til å handle langsiktig og strategisk. I dette arbeidet er det viktig å skape en god sammenheng mellom basiskultur og opplevelseskultur. I det følgende vil visjon, målsettinger, satsningsområder og strategi bli presentert. 3

4 2. VISJON Kulturområdet skal være en drivkraft for å gjøre kommunen til et attraktivt sted for både innbyggere og tilreisende. Kommunens kulturtilbud skal bære preg av dynamisk utvikling, kvalitet, allsidighet, tilgjengelighet og engasjement. 3. MÅLSETTINGER Notodden kommune ønsker med sin kulturpolitikk å oppmuntre til et sterkt og livskraftig kulturmiljø. Det skal utvikles et aktivt kulturliv som medvirker til å skape stolthet, tilhørighet, identitet og sammenheng. Kulturpolitikken skal inspirere til og støtte et allsidig kulturtilbud av kvalitet, som gir mulighet til å oppleve teater, musikk, film, litteratur, idrett, billedkunst og kulturhistoriske utstillinger med mer, samt enkel adgang til deltagelse. Innbyggerne skal kunne utfolde seg i skapende og kreative aktiviteter i kulturlivet. Spesielt skal barn og unge, som en naturlig del av oppveksten, sikres gode kulturelle opplevelser og varierte muligheter i valg av fritidsinteresser. Den lokale kulturarv skal sikres og bevares og gjøres tilgjengelig og levende for offentligheten. Spesielt viktig er formidlingen av informasjon, viten og opplevelser, som gir innbyggerne mulighet for personlig, faglig og kreativ utvikling, samt bakgrunn for deltakelse i demokratiske og samfunnsmessige prosesser. Kulturdeltakelse gir et solid fotfeste i egen identitet og kan på den måten fremme mellom-menneskelig forståelse og aksept av andre kulturer. Støtte innvandrerne og nye nordmenns integrering i samfunnet gjennom kommunens kulturtilbud. Seksjon for kultur og opplevelse skal både ta initiativ til og i samarbeid med organisasjoner og institusjoner tilrettelegge for et krysskulturelt samarbeid der kulturer og folk møtes. Slik bidrar en til økt forståelse og respekt for hverandre. Dans, sang, musikk og mat er gode kulturelementer og skaper gode møteplasser i et globalt perspektiv. Delta i nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid. Dette er viktig og nødvendig for en dynamisk kulturutvikling. Seksjon for kultur og opplevelses egne avdelinger: Notodden Bibliotek, Notodden Kino/Teater og Ungdommens Hus befinner seg i sentrum og skal med sine tilbud bidra til et attraktivt og levende byområde. 4

5 4. SATSNINGOMRÅDER: Satsningsområdene skal gjenspeile målsettingene i kulturplanen. I tillegg skal følgende hovedprioriteringer gjelde: - Kulturarbeid for og med barn og ungdom. - Møteplasser mellom generasjoner og kulturer. 4.1 Basiskultur Kulturarbeid er ikke statisk og stillestående. Seksjon for kultur og opplevelse må være i stadig utvikling når det gjelder tilbud og prosjekter. Basiskulturens evne og ressurstilgang til å følge med i innbyggernes interessefelt og samtidig i den teknologiske utvikling, er av avgjørende betydning. Bibliotek Kommunens folkebibliotekdrift er hjemlet i Bibliotekloven. Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjons- formidling, ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon ( 1). Tilgang til informasjon og litteratur skal ikke være avhengig av økonomisk evne eller bosted. I bibliotekets tilbud til alle generasjoner legges det vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Biblioteket legger i sine tilbud spesiell vekt på barn og ungdom, med blant annet bibliotekklubb, utstillinger og forfatterbesøk. Biblioteket er i dag kulturområdets største møteplass på tvers av generasjoner. Folkebiblioteket står overfor mange utfordringer i den digitale tid. Det lages en bibliotekplan for kommunen, hvor en går inn i de enkelte virkemidler for å kunne tilby Notoddens innbyggere en moderne bibliotektjeneste. Notodden Bibliotek skal i fremtiden være en del av det planlagte Bok- og blueshuset. Se eget punkt under opplevelseskultur, kapittel 4.2. Kino/teater Notodden Kino/Teater skal gi et variert og godt film- og scenetilbud til innbyggerne i kommunen. Målgruppen er alle aldre, men med hovedvekt på barn og ungdom. Kinoen er en naturlig møteplass mellom generasjonene. Notodden Kino/Teater skal drive profesjonell markedsføring og aktivt søke samarbeid med andre aktører for å fremme interessen for film- og scenetilbud. Filmvisninger skal være av høy teknisk kvalitet og scene skal tilfredsstille krav til store teaterproduksjoner. Notodden Kino/Teater skal være fast spillested for turnéer fra Teater Ibsen og Riksteatret og ha storstuefunksjon for lokale produksjoner. Ved utleie skal det prisdifferensieres mellom lokale ikke-kommersielle arrangører og andre. Det utarbeides en egen delplan for film- og scenetilbudet. 5

6 Ungdommens Hus Ungdommens Hus, som en trygg møteplass, skal tilby et bredt og rikt kulturtilbud til ungdommene i Notodden. Utvikle aktiviteter som friluftsliv, drama/dans, litteratur, bil- /mopedmekking og videreføre musikk-/bandsatsningen i samarbeid med ungdom. Videreføre og videreutvikle klubbstyret slik at ungdommene selv skal få mulighet til å bli hørt og aktivt delta i driften av fritidsklubben Tarantella. Ungdommens Hus skal bygges opp til et kulturelt kompetansesenter for ungdom. Seksjon for kultur og opplevelse skal samarbeide med andre aktører innen kulturfeltet for ungdom i kommunen men også operere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det utarbeides egen delplan for ungdomsarbeidet i kommunen. Idrett og friluftsliv Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud når det gjelder idretts- og friluftsliv er en trivselsfaktor for kommunens innbyggere. Seksjon for kultur og opplevelse skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom. Opprusting og tilrettelegging av badeplasser, turløyper, kulturstier, båthavn og brygger er viktige tiltak. Økonomisk tilskudd/kommunal maskinhjelp til de organisasjoner som vil satse på tiltak for utvikling og drift av eksisterende skiløyper, turstier og friarealer. Botanikk, geologi, fiskeplasser og lokal historie er stikkord i denne sammenheng. Idrettslag, med tilhørende anlegg, har en sentral funksjon med sine tilbud til barn og ungdom. Årlige kulturmidler til idrett- og friluftsformål ble kuttet i Det bør vurderes om det igjen skal settes av en fast årlig sum til fordeling i planperioden. Notodden kommune har utarbeidet egen Kommunedelplan for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg. Denne planen vil bli revidert i 2008, men handlingsprogrammet i planen blir rullert årlig. Kommunale og private idrettsanlegg I planperioden bør det vurderes faste, årlige tilskudd til driverne av de største idrettsanleggene: Grønkjær Langrennssenter A.L., Heddal IL med Tveitanbakken, Storeskaranleggene, Gransherad IL (Lerkelunden), ridesenteret på Lysthusodden og motorsenteret på Leivstein. Drift og vedlikehold av kommunens egne idrettsanlegg finansieres av Seksjon for tekniske tjenester. De kommunale idrettsanleggene på Sætre, Heddal og Lisleherad og Tinfosbadet bør være av god standard og oppfylle brukernes behov. Spillemidler Seksjon for kultur og opplevelse i samarbeid med Seksjon for tekniske tjenester bistår og fullfører saksbehandling for spillemiddelsøknader fra idrettslagene. Seksjon for kultur og opplevelse innstiller til Utvalg for oppvekst og kultur en årlig rangering av de lokale søknadene etter forslag fra Idrettsrådet. Kommunestyret foretar det endelige vedtak. Den totale sum som fordeles til kommunens søkere varierer fra år til år, fordeling foretas av Telemark fylkeskommune. Seksjon for kultur og opplevelse og Seksjon for tekniske tjenesters bidrag til gode spillemiddelsøknader er en prioritert oppgave i planperioden. 6

7 Frivillig arbeid i foreninger og lag Notodden kommune har et uvanlig stort antall foreninger og lag. De omfatter mange ulike områder. For mange innbyggere er foreninger og lag viktige arenaer for eget initiativ og egen utfoldelse. Mye av virksomheten i foreninger og lag representerer dessuten viktige møteplasser mellom generasjonene. Det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene best mulig til rette for foreninger og lag og å stimulere virksomheten på dette området. Det bør også være aktuelt å støtte liknende initiativ som formelt ikke er organisert som lag eller forening. Kulturskolen Viser til vedtatt plan. 4.2 Opplevelseskultur Notodden som turistmål Notodden kommune har i dag ingen strategi for kommunen som turistmål. Kommunes servicetorg fungerer som turistinformasjon og det gis ut en turistbrosjyre årlig med informasjon om kommunen. Kommunens største turistattraksjoner er i dag Notodden Blues Festival og Heddal Stavkyrkje. I tillegg kan Notodden være et naturlig stoppested for turister på vei til eller fra fjell eller Vestlandet. Østkanalen er en del av Telemarkskanalen, men pr i dag går det ikke rutebåter til Notodden. Østkanalen, i sammenheng med Tinnosbanen og videre med båt over Tinnsjøen og deretter med tog til Rjukan, er aktualisert og må realitetsvurderes i planperioden. Arbeidet med områdefredning av Tinfos med O.H. Holtasgt., Kanalveien, Kanalbyen og deler av Tinnesgt. er igangsatt. Dette er et unikt industrihistorisk vandreområde som er til glede for innbyggere og tilreisende. Området vil sammen med områdefredningen rundt Heddal Stavkyrkje kunne utvikles til et unikt turistmål med spenn fra middelalder til industrikulturelle minnesmerker. Seksjon for kultur og opplevelse deltar og vurderer planene i henhold til økonomi og egnethet som turistmål for fremtiden. Seksjon for kultur og opplevelse i samarbeid med andre naturlige aktører lager en strategiplan for Notodden som turistkommune. Sentrum som opplevelsesrom Seksjon for kultur og opplevelse skal ha en sentral rolle i kommunens beslutningsprosess når det gjelder byopprustning, sentrumsutvikling, møteplasser, estetikk, stoppested for turister og handelssentrum for regionen. Bosettingsmøsteret har vært i endring lenge, noe kommunen ikke har utnyttet i stor nok grad. Notodden kommune bør ha en aktiv rolle når det gjelder å øke boligtettheten i sentrum som et ledd i å utvikle et levende byområde. 7

8 Bok- og blueshuset Bok- og Blueshuset vil være et laboratorium for litteratur og kunnskapsformidling satt sammen med bluesmusikk og dens historie. Huset vil være et landemerke for kommunen, og viktig sett i sammenheng med satsing på blues, stedsutvikling og kulturisme. Bok- og Blueshuset skal inneholde folkebibliotek, utstillingslokale, bluesklubb, studio, auditorium/øvingslokale samt kontorplasser for bluesrelaterte aktiviteter så som Notodden Blues Festival, Norsk Blues Union, bluesplateklubb, kafé og bluesbutikk. Bok- og blueshuset skal være et aktivt formidlende hus med kvalifisert formidling på alle plan, og fremstå som: - en møteplass for alle bluesinteresserte i Europa - et sted for levende formidling av litteratur og musikkopplevelser - en møteplass for alle generasjoner Bok- og Blueshuset skal tilby opplevelser hele året. Vi skal gå fra å være en festivalby til å bli en bluesopplevelsesby. Å få realisert Bok og Blueshuset vil være en viktig satsing for hele kommunen og vil være med på å skille oss ut fra andre mellomstore norske byer. Mål for planperioden: Realisere Bok- og blueshuset. Notodden Blues Festival Notodden Blues Festival er kommunens største og mest kjente arrangement. Kommunen skal bistå festivalen i å oppnå knutepunktfestivalstatus. Notodden kommune og Seksjon for kultur og opplevelse skal videreføre og utvikle årlige samarbeidsavtaler. Notodden kommune skal være festivalens viktigste støttespiller. Festivalen er blitt et svært viktig varemerke for kommunen og gir store økonomiske ringvirkninger for kommunens næringsliv. Motstøyfestivalen Motstøyfestivalen er en rusfri festival arrangert av og for ungdom. Festivalen har etablert seg som en festival for lokale, nasjonale og internasjonale band i rock- og metallgenren. Seksjon for kultur og opplevelse bidro aktivt med hjelp fra starten. Seksjon for kultur og opplevelse inngår årlige samarbeidsavtaler og skal bidra til å sikre kvaliteten på denne og nye, viktige initiativ fra kommunens ungdom. Heddal Stavkyrkje og Heddal Bygdetun Heddal Stavkyrkje er kommunens største turistattraksjon ved siden av Notodden Blues Festival. Seksjon for kultur og opplevelse skal være initiativtaker og støttespiller når det gjelder å utvikle stavkyrkje- og bygdetunområdet ytterligere til opplevelseskultur, eksempelvis middelaldertema, pilegrimsvandring, kultursti i stavkyrkjeområdet og folkesti langs Heddøla. Seksjon for kultur og opplevelse skal være en støttespiller for å opprette samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et eksempel her kan være samarbeid med bygdetunet og stavkirken i Eidsborg. 8

9 Telemarksgalleriet Telemarksgalleriet er et eksempel på overgangen fra industri til kultur. Notodden kommune er deleier av Telemarksgalleriet og har kostnadene for leie og strøm. Seksjon for kultur og opplevelse skal aktivt bidra til at galleriet blir en viktig kulturarena for innbyggere og tilreisende. Notodden kommune skal ha en representant i styret for Telemarksgalleriet. Museumssamarbeid Telemark fylke er delt inn i tre museumsregioner, Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum. Notodden kommune valgte å ikke være med når museumsreformen ble gjennomført og det ble derfor ikke dannet et eget Øst-Telemark Museum. Denne beslutningen bør evalueres for å se om det er kommet nye faktorer som gjør at deltakelse i museumssamarbeidet nå kan ha aktualitet for kommunens museer. 4.3 Prosjekter Samtlige prosjekter har positiv betydning for Notodden som kulturkommune og er relatert til kulturplanens visjon, målsettinger og hovedsatsningsområder. Innovation Circle Innovation Circle er et EU-opprettet prosjekt som har som mål å stimulere til innovasjon og langsiktig utvikling i mindre tettsteder og byer rundt Østersjøen. Rundt Østersjøen er i denne sammenheng et vidt begrep. Fra Norge er Notodden, Spydeberg, Finnmark og Østfold med. Lokale samarbeidspartnere har vært NUAS, Nopro, HIT og Telemarksforskning. Innovation Circle avsluttes 1/11, Tidligere har Notodden vært med i PIPE-prosjektet og når Innovation Circle avsluttes, starter et nytt prosjekt som tar for seg urbanisme og biologisk energi. Notodden deltar også i neste EU-prosjekt og setter sammen en prosjektgruppe for denne deltagelsen i henhold til de to temaene. Virtuell kunnskapsfront I arbeidet med å utvikle bibliotektjenesten bør det opprettes en virtuell kunnskapsfront. Det vil si at alle bibliotek i kommunen samles i nettverk, fra folkebibliotek, skolebibliotek i alle skoleslagene, inklusive videregående skole og høgskolebiblioteket. Dette vil gi alle brukere en total oversikt over tilgjengeligheten på kunnskap og informasjon i kommunen, samtidig som samtlige ansatte i nettverket kan bistå hverandre med å tilrettelegge for brukerne slik at de får best mulig hjelp i sin informasjonssøking. Det søkes om statlige midler til å opprette en virtuell kunnskapsfront. Farger for arkitektur Notodden sentrum er svært interessant blant annet på grunn av sin store samling bygårder i Jungendstil. Farger for arkitektur, Delplan Notodden, er et samarbeid med Norsk Form og resulterte i en detaljert fargeplan og anbefalinger for sentrum. Fargeplanen var ferdig i Det er svært viktig at konklusjonene og anbefalingene i rapporten blir fulgt opp og sett i sammenheng med forestående sentrumsutvikling og sentrumsopprustning. 9

10 Lysdesign Notodden kommune har en unik variasjon av muligheter for spennende lyssettingsobjekter og områder. Seksjon for kultur og opplevelse samarbeider med NUAS, Notodden Energi og andre lokale aktører for å se på muligheten til å arrangere lysdesign-workshop og seminar etter modell av Lights In Alingsås i Sverige. Flerkinoprosjekt og digitalisering Utvalgte kinoer i Norge er med i et pilotprosjekt for digital visning av kinofilm i Erfaringene fra prosjektet vil komme alle kinoer til gode når dette gjennomføres på landsbasis. Overgangen til digitalvisning vil være absolutt og er estimert til å skje i Digitaliseringen vil innebære ubegrenset tilgang på film og dermed også Norgespremierer for alle kinoer. Inntektsmulighetene dette innebærer reaktualiserer også Notodden Kinos flerkinoprosjekt. Seksjon for kultur og opplevelse vurderer mulighetene for flerkino i planperioden og overgang til ren kulturscene i dagens flerbrukssal. Gjestekunstner Seksjon for kultur og opplevelse tar initiativ til et samarbeid med HiT avd. Notodden og NUAS for å vurdere muligheten til å opprette et kunstnerstipend hvor vi kan tilby gjesteatelié og opphold. Kunstnerstipendet skal kunne søkes av utøvere innen alle kunstgrener, så som litteratur, musikk, film, bildende kunst med mer. Database Notoddens folke- og industrikultur lages og utvikles som historier i en database for å styrke identiteten og stoltheten 5. STRATEGI 5.1 Samarbeid Seksjon for kultur og opplevelse ser viktigheten av å utvikle et interkommunalt samarbeid for å styrke Opplevelsesbyen Notodden. Seksjon for kultur og opplevelse utvikler et tett samarbeid med andre virksomheter og seksjoner, med lag og organisasjoner, med næringslivet i Notodden og nærliggende kommuner. Dette må skje i en kreativ dialog og samspill med Utvalg for oppvekst og kultur. 5.2 Virkemidler Kulturplanens målsettinger skal prioriteres innenfor Seksjon for kultur og opplevelses nåværende budsjett og være retningsgivende for økt satsning på kultur, både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet i perioden. Seksjonen styres etter kulturplanens målsettinger når det gjelder tildelinger og satsningsområder, slik at seksjonens valg blir forutsigbare og resultatene blir målbare. Valg av satsningsområder vil ikke utelukke støtte til annen aktivitet, men vil ha seksjonens prioritet i perioden. 10

11 Seksjon for kultur og opplevelse utarbeider delplaner for barne- og ungdomsarbeidet, kino- og scenearrangementer, bibliotek, Notodden som turistby og Kommunedelplan for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg i henhold til kulturplanens satsningsområder. Delplanene skal være korte, konkrete og ha definerte mål for utvikling. Idrettsplan er lovpålagt og har egne retningslinjer. Seksjon for kultur og opplevelse er en naturlig bidragsyter i beslutningsprosesser der kulturområdet er i skjæringspunktet med andre etaters ansvarsområder, eksempelvis sentrumsopprustning, stedsutvikling, estetikk, parkanlegg, turistmål og arealplan. Seksjon for kultur og opplevelses budsjett må gi handlingsrom for utvikling av basiskultur (kino, bibliotek, Ungdommens Hus) og støtte til organisasjoner, lag, foreninger og arrangører med mer. Bruk av arbeidstid kan også prioriteres i form av initiativ, samarbeid, tilrettelegging og konkrete prosjekter. Seksjon for kultur og opplevelse må være åpne og imøtekommende i forhold til initiativ og idéinnspill fra innbyggerne og gi støtte i henhold til kulturplanens målsettinger. Seksjon for kultur og opplevelse skal være en profesjonell markedsfører av egne og andres arrangementer i kommunen, blant annet som ansvarlig for månedlig Kulturkalender og felles nettside for arrangementer. 5.3 Fordeling av kulturmidler Seksjon for kultur og opplevelse fordeler kulturmidler som driftsstøtte og som arrangementsstøtte. Tildeling av driftsstøtte skjer en gang i året etter søknad. Søknadsfrist 1. april. Søkere må legge ved regnskap/balanse for foregående år for å bli vurdert. Søkerne til kulturmidler er ikke en ensartet gruppe og fordelingen må foretas i henhold til kulturplanenes målsettinger. Den årlige tildelingen av kulturmidler innstilles av Seksjon for kultur opplevelse og vedtas av Utvalg for oppvekst og kultur. Dersom tildeling av driftsstøtte til idrettslag tilbakeføres i planperioden, skal tildeling skje ved at det settes av en totalsum årlig, der Idrettsrådet foreslår en fordeling. Seksjon for kultur og opplevelse innstiller og Utvalg for oppvekst og kultur vedtar fordelingen. Tildeling av arrangementsstøtte skjer etter søknad. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Søkere må legge ved budsjett for arrangementet. Støtte gis normalt til ikke-kommersielle arrangementer og i henhold til kulturplanens målsettinger. Arrangementsstøtte tildeles av Seksjon for kultur og opplevelse. 11

12 6. AVSLUTNING Kulturområdet er omfattende med mange ulike aktører innenfor et vidt spekter av aktiviteter. Aktørene er både profesjonelle og ikke-profesjonelle med varierende behov. Seksjon for kultur og opplevelse skal være et naturlig kontaktsted for samarbeid, informasjon, rådgivning og støtte. 12

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Temaplan kultur 2010-2013

Temaplan kultur 2010-2013 Temaplan kultur 2010-2013 Vedtatt i Eidsberg kommunestyre 10.12.2009, sak 77/09 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 VISJON: EIDSBERG RIK PÅ MULIGHETER... 5 3 MÅL OG MÅLSETTINGER... 5 4 SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE 22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE Målsetning Temaplanen for kultur inngår i kommuneplanens samfunnsdel, planverket for kulturfeltet i Berlevåg, og vil gjelde i en fireårsperiode

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Søgne kommune Arkiv: C00 Saksmappe: 2013/2859-13577/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 14.04.2014 Saksframlegg Kulturstrategi for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR LEVANGER KOMMUNE UTKAST PR.

STRATEGISK KULTURPLAN FOR LEVANGER KOMMUNE UTKAST PR. (Første del) STRATEGISK KULTURPLAN FOR LEVANGER KOMMUNE 2005-2008. UTKAST PR. 28.9.2004...2 FORORD...2 SAMMENDRAG...2 Hovedmål...2 Strategier...3 INNLEDNING...4 Hva er kultur?...4 Deltakelse i kulturlivet...4

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/3112-1 29.05.2017 Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 07.06.2017

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold 2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer