KULTURPLAN Notodden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURPLAN 2006 2010 Notodden kommune"

Transkript

1 Framtida kommer ikke framtida skaper du selv (Sarah i Terminator 2) KULTURPLAN Notodden kommune Vedtatt i Notodden kommunestyre Vår ref.: Arkivkode: Dato: 06/ C /06 Side 1 av 12

2 INNHOLD: 1. INNLEDNING 2. VISJON 3. MÅLSETTINGER 4. SATSNINGSOMRÅDER 4.1 Basiskultur 4.2 Opplevelseskultur 4.3 Prosjekter 5. STRATEGI 5.1 Samarbeid 5.2 Virkemidler 5.3 Fordeling av kulturmidler og arrangementsstøtte 6. AVSLUTNING 2

3 1. INNLEDNING: Når kulturlivet blomstrer, følger næringslivet etter. Erfaringen viser at når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing, skapes det store verdier, menneskelig og økonomisk. (May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg, Aftenposten ) Notodden kommune har urbane kvaliteter med et stort potensiale i bysentrum, samtidig som kommunen har landlige omkringliggende områder i Heddal, Gransherad og Lisleherad. Kommunen ligger nær større byer som Skien, Porsgrunn, Kongsberg, Drammen og Oslo. Notodden kommune skal være et attraktivt bosted og etableringssted for næringsvirksomhet og et utgangspunkt for pendlere. Pr. i dag er befolkningsfremskrivningen for Notodden kommune tilnærmet uendret frem til 2010 i følge Statistisk sentralbyrå. Forskning viser at kultur er den viktigste faktoren for valg av bosted og som gjør en kommune til et godt sted å bo (MMI-undersøkelse for Statsbygg, 2005). Kulturell aktivitet har egenverdi for folks liv og trenger således ikke begrunnes gjennom økonomiske eller samfunnsmessige ringvirkninger. Det er likevel et faktum at et rikt og godt kulturliv, med gode samarbeidsrelasjoner kan gi gevinster på disse områdene. Kulturens møteplasser skaper også mellomarenaer som det er viktig å ta i bruk og utvikle. Kulturplanen vil i det følgende skille mellom basiskultur og opplevelseskultur. Basiskultur er seksjon for kultur og opplevelses faste driftsområder og oppgaver som bibliotek, idrettsarbeid, kino/teater, ungdomsarbeid, tilskudd, utvikling og rådgivning med mer. Opplevelseskultur er enkeltstående arrangementer, utstillinger, festivaler, attraksjoner eller severdigheter. Dette kan være opplevelser i egen regi, i samarbeid med andre arrangører eller som seksjonen gir økonomisk eller annen støtte. Seksjon for kultur og opplevelses basisfunksjoner må være av høy kvalitet, men for skape stolthet og trivsel for innbyggerne og tilreisende må vi også skape unike opplevelser og møteplasser. Hensikten med denne kulturplanen er å etablere et overblikk, som både politikere og administrasjon kan bruke til å handle langsiktig og strategisk. I dette arbeidet er det viktig å skape en god sammenheng mellom basiskultur og opplevelseskultur. I det følgende vil visjon, målsettinger, satsningsområder og strategi bli presentert. 3

4 2. VISJON Kulturområdet skal være en drivkraft for å gjøre kommunen til et attraktivt sted for både innbyggere og tilreisende. Kommunens kulturtilbud skal bære preg av dynamisk utvikling, kvalitet, allsidighet, tilgjengelighet og engasjement. 3. MÅLSETTINGER Notodden kommune ønsker med sin kulturpolitikk å oppmuntre til et sterkt og livskraftig kulturmiljø. Det skal utvikles et aktivt kulturliv som medvirker til å skape stolthet, tilhørighet, identitet og sammenheng. Kulturpolitikken skal inspirere til og støtte et allsidig kulturtilbud av kvalitet, som gir mulighet til å oppleve teater, musikk, film, litteratur, idrett, billedkunst og kulturhistoriske utstillinger med mer, samt enkel adgang til deltagelse. Innbyggerne skal kunne utfolde seg i skapende og kreative aktiviteter i kulturlivet. Spesielt skal barn og unge, som en naturlig del av oppveksten, sikres gode kulturelle opplevelser og varierte muligheter i valg av fritidsinteresser. Den lokale kulturarv skal sikres og bevares og gjøres tilgjengelig og levende for offentligheten. Spesielt viktig er formidlingen av informasjon, viten og opplevelser, som gir innbyggerne mulighet for personlig, faglig og kreativ utvikling, samt bakgrunn for deltakelse i demokratiske og samfunnsmessige prosesser. Kulturdeltakelse gir et solid fotfeste i egen identitet og kan på den måten fremme mellom-menneskelig forståelse og aksept av andre kulturer. Støtte innvandrerne og nye nordmenns integrering i samfunnet gjennom kommunens kulturtilbud. Seksjon for kultur og opplevelse skal både ta initiativ til og i samarbeid med organisasjoner og institusjoner tilrettelegge for et krysskulturelt samarbeid der kulturer og folk møtes. Slik bidrar en til økt forståelse og respekt for hverandre. Dans, sang, musikk og mat er gode kulturelementer og skaper gode møteplasser i et globalt perspektiv. Delta i nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid. Dette er viktig og nødvendig for en dynamisk kulturutvikling. Seksjon for kultur og opplevelses egne avdelinger: Notodden Bibliotek, Notodden Kino/Teater og Ungdommens Hus befinner seg i sentrum og skal med sine tilbud bidra til et attraktivt og levende byområde. 4

5 4. SATSNINGOMRÅDER: Satsningsområdene skal gjenspeile målsettingene i kulturplanen. I tillegg skal følgende hovedprioriteringer gjelde: - Kulturarbeid for og med barn og ungdom. - Møteplasser mellom generasjoner og kulturer. 4.1 Basiskultur Kulturarbeid er ikke statisk og stillestående. Seksjon for kultur og opplevelse må være i stadig utvikling når det gjelder tilbud og prosjekter. Basiskulturens evne og ressurstilgang til å følge med i innbyggernes interessefelt og samtidig i den teknologiske utvikling, er av avgjørende betydning. Bibliotek Kommunens folkebibliotekdrift er hjemlet i Bibliotekloven. Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjons- formidling, ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon ( 1). Tilgang til informasjon og litteratur skal ikke være avhengig av økonomisk evne eller bosted. I bibliotekets tilbud til alle generasjoner legges det vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Biblioteket legger i sine tilbud spesiell vekt på barn og ungdom, med blant annet bibliotekklubb, utstillinger og forfatterbesøk. Biblioteket er i dag kulturområdets største møteplass på tvers av generasjoner. Folkebiblioteket står overfor mange utfordringer i den digitale tid. Det lages en bibliotekplan for kommunen, hvor en går inn i de enkelte virkemidler for å kunne tilby Notoddens innbyggere en moderne bibliotektjeneste. Notodden Bibliotek skal i fremtiden være en del av det planlagte Bok- og blueshuset. Se eget punkt under opplevelseskultur, kapittel 4.2. Kino/teater Notodden Kino/Teater skal gi et variert og godt film- og scenetilbud til innbyggerne i kommunen. Målgruppen er alle aldre, men med hovedvekt på barn og ungdom. Kinoen er en naturlig møteplass mellom generasjonene. Notodden Kino/Teater skal drive profesjonell markedsføring og aktivt søke samarbeid med andre aktører for å fremme interessen for film- og scenetilbud. Filmvisninger skal være av høy teknisk kvalitet og scene skal tilfredsstille krav til store teaterproduksjoner. Notodden Kino/Teater skal være fast spillested for turnéer fra Teater Ibsen og Riksteatret og ha storstuefunksjon for lokale produksjoner. Ved utleie skal det prisdifferensieres mellom lokale ikke-kommersielle arrangører og andre. Det utarbeides en egen delplan for film- og scenetilbudet. 5

6 Ungdommens Hus Ungdommens Hus, som en trygg møteplass, skal tilby et bredt og rikt kulturtilbud til ungdommene i Notodden. Utvikle aktiviteter som friluftsliv, drama/dans, litteratur, bil- /mopedmekking og videreføre musikk-/bandsatsningen i samarbeid med ungdom. Videreføre og videreutvikle klubbstyret slik at ungdommene selv skal få mulighet til å bli hørt og aktivt delta i driften av fritidsklubben Tarantella. Ungdommens Hus skal bygges opp til et kulturelt kompetansesenter for ungdom. Seksjon for kultur og opplevelse skal samarbeide med andre aktører innen kulturfeltet for ungdom i kommunen men også operere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det utarbeides egen delplan for ungdomsarbeidet i kommunen. Idrett og friluftsliv Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud når det gjelder idretts- og friluftsliv er en trivselsfaktor for kommunens innbyggere. Seksjon for kultur og opplevelse skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom. Opprusting og tilrettelegging av badeplasser, turløyper, kulturstier, båthavn og brygger er viktige tiltak. Økonomisk tilskudd/kommunal maskinhjelp til de organisasjoner som vil satse på tiltak for utvikling og drift av eksisterende skiløyper, turstier og friarealer. Botanikk, geologi, fiskeplasser og lokal historie er stikkord i denne sammenheng. Idrettslag, med tilhørende anlegg, har en sentral funksjon med sine tilbud til barn og ungdom. Årlige kulturmidler til idrett- og friluftsformål ble kuttet i Det bør vurderes om det igjen skal settes av en fast årlig sum til fordeling i planperioden. Notodden kommune har utarbeidet egen Kommunedelplan for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg. Denne planen vil bli revidert i 2008, men handlingsprogrammet i planen blir rullert årlig. Kommunale og private idrettsanlegg I planperioden bør det vurderes faste, årlige tilskudd til driverne av de største idrettsanleggene: Grønkjær Langrennssenter A.L., Heddal IL med Tveitanbakken, Storeskaranleggene, Gransherad IL (Lerkelunden), ridesenteret på Lysthusodden og motorsenteret på Leivstein. Drift og vedlikehold av kommunens egne idrettsanlegg finansieres av Seksjon for tekniske tjenester. De kommunale idrettsanleggene på Sætre, Heddal og Lisleherad og Tinfosbadet bør være av god standard og oppfylle brukernes behov. Spillemidler Seksjon for kultur og opplevelse i samarbeid med Seksjon for tekniske tjenester bistår og fullfører saksbehandling for spillemiddelsøknader fra idrettslagene. Seksjon for kultur og opplevelse innstiller til Utvalg for oppvekst og kultur en årlig rangering av de lokale søknadene etter forslag fra Idrettsrådet. Kommunestyret foretar det endelige vedtak. Den totale sum som fordeles til kommunens søkere varierer fra år til år, fordeling foretas av Telemark fylkeskommune. Seksjon for kultur og opplevelse og Seksjon for tekniske tjenesters bidrag til gode spillemiddelsøknader er en prioritert oppgave i planperioden. 6

7 Frivillig arbeid i foreninger og lag Notodden kommune har et uvanlig stort antall foreninger og lag. De omfatter mange ulike områder. For mange innbyggere er foreninger og lag viktige arenaer for eget initiativ og egen utfoldelse. Mye av virksomheten i foreninger og lag representerer dessuten viktige møteplasser mellom generasjonene. Det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene best mulig til rette for foreninger og lag og å stimulere virksomheten på dette området. Det bør også være aktuelt å støtte liknende initiativ som formelt ikke er organisert som lag eller forening. Kulturskolen Viser til vedtatt plan. 4.2 Opplevelseskultur Notodden som turistmål Notodden kommune har i dag ingen strategi for kommunen som turistmål. Kommunes servicetorg fungerer som turistinformasjon og det gis ut en turistbrosjyre årlig med informasjon om kommunen. Kommunens største turistattraksjoner er i dag Notodden Blues Festival og Heddal Stavkyrkje. I tillegg kan Notodden være et naturlig stoppested for turister på vei til eller fra fjell eller Vestlandet. Østkanalen er en del av Telemarkskanalen, men pr i dag går det ikke rutebåter til Notodden. Østkanalen, i sammenheng med Tinnosbanen og videre med båt over Tinnsjøen og deretter med tog til Rjukan, er aktualisert og må realitetsvurderes i planperioden. Arbeidet med områdefredning av Tinfos med O.H. Holtasgt., Kanalveien, Kanalbyen og deler av Tinnesgt. er igangsatt. Dette er et unikt industrihistorisk vandreområde som er til glede for innbyggere og tilreisende. Området vil sammen med områdefredningen rundt Heddal Stavkyrkje kunne utvikles til et unikt turistmål med spenn fra middelalder til industrikulturelle minnesmerker. Seksjon for kultur og opplevelse deltar og vurderer planene i henhold til økonomi og egnethet som turistmål for fremtiden. Seksjon for kultur og opplevelse i samarbeid med andre naturlige aktører lager en strategiplan for Notodden som turistkommune. Sentrum som opplevelsesrom Seksjon for kultur og opplevelse skal ha en sentral rolle i kommunens beslutningsprosess når det gjelder byopprustning, sentrumsutvikling, møteplasser, estetikk, stoppested for turister og handelssentrum for regionen. Bosettingsmøsteret har vært i endring lenge, noe kommunen ikke har utnyttet i stor nok grad. Notodden kommune bør ha en aktiv rolle når det gjelder å øke boligtettheten i sentrum som et ledd i å utvikle et levende byområde. 7

8 Bok- og blueshuset Bok- og Blueshuset vil være et laboratorium for litteratur og kunnskapsformidling satt sammen med bluesmusikk og dens historie. Huset vil være et landemerke for kommunen, og viktig sett i sammenheng med satsing på blues, stedsutvikling og kulturisme. Bok- og Blueshuset skal inneholde folkebibliotek, utstillingslokale, bluesklubb, studio, auditorium/øvingslokale samt kontorplasser for bluesrelaterte aktiviteter så som Notodden Blues Festival, Norsk Blues Union, bluesplateklubb, kafé og bluesbutikk. Bok- og blueshuset skal være et aktivt formidlende hus med kvalifisert formidling på alle plan, og fremstå som: - en møteplass for alle bluesinteresserte i Europa - et sted for levende formidling av litteratur og musikkopplevelser - en møteplass for alle generasjoner Bok- og Blueshuset skal tilby opplevelser hele året. Vi skal gå fra å være en festivalby til å bli en bluesopplevelsesby. Å få realisert Bok og Blueshuset vil være en viktig satsing for hele kommunen og vil være med på å skille oss ut fra andre mellomstore norske byer. Mål for planperioden: Realisere Bok- og blueshuset. Notodden Blues Festival Notodden Blues Festival er kommunens største og mest kjente arrangement. Kommunen skal bistå festivalen i å oppnå knutepunktfestivalstatus. Notodden kommune og Seksjon for kultur og opplevelse skal videreføre og utvikle årlige samarbeidsavtaler. Notodden kommune skal være festivalens viktigste støttespiller. Festivalen er blitt et svært viktig varemerke for kommunen og gir store økonomiske ringvirkninger for kommunens næringsliv. Motstøyfestivalen Motstøyfestivalen er en rusfri festival arrangert av og for ungdom. Festivalen har etablert seg som en festival for lokale, nasjonale og internasjonale band i rock- og metallgenren. Seksjon for kultur og opplevelse bidro aktivt med hjelp fra starten. Seksjon for kultur og opplevelse inngår årlige samarbeidsavtaler og skal bidra til å sikre kvaliteten på denne og nye, viktige initiativ fra kommunens ungdom. Heddal Stavkyrkje og Heddal Bygdetun Heddal Stavkyrkje er kommunens største turistattraksjon ved siden av Notodden Blues Festival. Seksjon for kultur og opplevelse skal være initiativtaker og støttespiller når det gjelder å utvikle stavkyrkje- og bygdetunområdet ytterligere til opplevelseskultur, eksempelvis middelaldertema, pilegrimsvandring, kultursti i stavkyrkjeområdet og folkesti langs Heddøla. Seksjon for kultur og opplevelse skal være en støttespiller for å opprette samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et eksempel her kan være samarbeid med bygdetunet og stavkirken i Eidsborg. 8

9 Telemarksgalleriet Telemarksgalleriet er et eksempel på overgangen fra industri til kultur. Notodden kommune er deleier av Telemarksgalleriet og har kostnadene for leie og strøm. Seksjon for kultur og opplevelse skal aktivt bidra til at galleriet blir en viktig kulturarena for innbyggere og tilreisende. Notodden kommune skal ha en representant i styret for Telemarksgalleriet. Museumssamarbeid Telemark fylke er delt inn i tre museumsregioner, Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum. Notodden kommune valgte å ikke være med når museumsreformen ble gjennomført og det ble derfor ikke dannet et eget Øst-Telemark Museum. Denne beslutningen bør evalueres for å se om det er kommet nye faktorer som gjør at deltakelse i museumssamarbeidet nå kan ha aktualitet for kommunens museer. 4.3 Prosjekter Samtlige prosjekter har positiv betydning for Notodden som kulturkommune og er relatert til kulturplanens visjon, målsettinger og hovedsatsningsområder. Innovation Circle Innovation Circle er et EU-opprettet prosjekt som har som mål å stimulere til innovasjon og langsiktig utvikling i mindre tettsteder og byer rundt Østersjøen. Rundt Østersjøen er i denne sammenheng et vidt begrep. Fra Norge er Notodden, Spydeberg, Finnmark og Østfold med. Lokale samarbeidspartnere har vært NUAS, Nopro, HIT og Telemarksforskning. Innovation Circle avsluttes 1/11, Tidligere har Notodden vært med i PIPE-prosjektet og når Innovation Circle avsluttes, starter et nytt prosjekt som tar for seg urbanisme og biologisk energi. Notodden deltar også i neste EU-prosjekt og setter sammen en prosjektgruppe for denne deltagelsen i henhold til de to temaene. Virtuell kunnskapsfront I arbeidet med å utvikle bibliotektjenesten bør det opprettes en virtuell kunnskapsfront. Det vil si at alle bibliotek i kommunen samles i nettverk, fra folkebibliotek, skolebibliotek i alle skoleslagene, inklusive videregående skole og høgskolebiblioteket. Dette vil gi alle brukere en total oversikt over tilgjengeligheten på kunnskap og informasjon i kommunen, samtidig som samtlige ansatte i nettverket kan bistå hverandre med å tilrettelegge for brukerne slik at de får best mulig hjelp i sin informasjonssøking. Det søkes om statlige midler til å opprette en virtuell kunnskapsfront. Farger for arkitektur Notodden sentrum er svært interessant blant annet på grunn av sin store samling bygårder i Jungendstil. Farger for arkitektur, Delplan Notodden, er et samarbeid med Norsk Form og resulterte i en detaljert fargeplan og anbefalinger for sentrum. Fargeplanen var ferdig i Det er svært viktig at konklusjonene og anbefalingene i rapporten blir fulgt opp og sett i sammenheng med forestående sentrumsutvikling og sentrumsopprustning. 9

10 Lysdesign Notodden kommune har en unik variasjon av muligheter for spennende lyssettingsobjekter og områder. Seksjon for kultur og opplevelse samarbeider med NUAS, Notodden Energi og andre lokale aktører for å se på muligheten til å arrangere lysdesign-workshop og seminar etter modell av Lights In Alingsås i Sverige. Flerkinoprosjekt og digitalisering Utvalgte kinoer i Norge er med i et pilotprosjekt for digital visning av kinofilm i Erfaringene fra prosjektet vil komme alle kinoer til gode når dette gjennomføres på landsbasis. Overgangen til digitalvisning vil være absolutt og er estimert til å skje i Digitaliseringen vil innebære ubegrenset tilgang på film og dermed også Norgespremierer for alle kinoer. Inntektsmulighetene dette innebærer reaktualiserer også Notodden Kinos flerkinoprosjekt. Seksjon for kultur og opplevelse vurderer mulighetene for flerkino i planperioden og overgang til ren kulturscene i dagens flerbrukssal. Gjestekunstner Seksjon for kultur og opplevelse tar initiativ til et samarbeid med HiT avd. Notodden og NUAS for å vurdere muligheten til å opprette et kunstnerstipend hvor vi kan tilby gjesteatelié og opphold. Kunstnerstipendet skal kunne søkes av utøvere innen alle kunstgrener, så som litteratur, musikk, film, bildende kunst med mer. Database Notoddens folke- og industrikultur lages og utvikles som historier i en database for å styrke identiteten og stoltheten 5. STRATEGI 5.1 Samarbeid Seksjon for kultur og opplevelse ser viktigheten av å utvikle et interkommunalt samarbeid for å styrke Opplevelsesbyen Notodden. Seksjon for kultur og opplevelse utvikler et tett samarbeid med andre virksomheter og seksjoner, med lag og organisasjoner, med næringslivet i Notodden og nærliggende kommuner. Dette må skje i en kreativ dialog og samspill med Utvalg for oppvekst og kultur. 5.2 Virkemidler Kulturplanens målsettinger skal prioriteres innenfor Seksjon for kultur og opplevelses nåværende budsjett og være retningsgivende for økt satsning på kultur, både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet i perioden. Seksjonen styres etter kulturplanens målsettinger når det gjelder tildelinger og satsningsområder, slik at seksjonens valg blir forutsigbare og resultatene blir målbare. Valg av satsningsområder vil ikke utelukke støtte til annen aktivitet, men vil ha seksjonens prioritet i perioden. 10

11 Seksjon for kultur og opplevelse utarbeider delplaner for barne- og ungdomsarbeidet, kino- og scenearrangementer, bibliotek, Notodden som turistby og Kommunedelplan for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg i henhold til kulturplanens satsningsområder. Delplanene skal være korte, konkrete og ha definerte mål for utvikling. Idrettsplan er lovpålagt og har egne retningslinjer. Seksjon for kultur og opplevelse er en naturlig bidragsyter i beslutningsprosesser der kulturområdet er i skjæringspunktet med andre etaters ansvarsområder, eksempelvis sentrumsopprustning, stedsutvikling, estetikk, parkanlegg, turistmål og arealplan. Seksjon for kultur og opplevelses budsjett må gi handlingsrom for utvikling av basiskultur (kino, bibliotek, Ungdommens Hus) og støtte til organisasjoner, lag, foreninger og arrangører med mer. Bruk av arbeidstid kan også prioriteres i form av initiativ, samarbeid, tilrettelegging og konkrete prosjekter. Seksjon for kultur og opplevelse må være åpne og imøtekommende i forhold til initiativ og idéinnspill fra innbyggerne og gi støtte i henhold til kulturplanens målsettinger. Seksjon for kultur og opplevelse skal være en profesjonell markedsfører av egne og andres arrangementer i kommunen, blant annet som ansvarlig for månedlig Kulturkalender og felles nettside for arrangementer. 5.3 Fordeling av kulturmidler Seksjon for kultur og opplevelse fordeler kulturmidler som driftsstøtte og som arrangementsstøtte. Tildeling av driftsstøtte skjer en gang i året etter søknad. Søknadsfrist 1. april. Søkere må legge ved regnskap/balanse for foregående år for å bli vurdert. Søkerne til kulturmidler er ikke en ensartet gruppe og fordelingen må foretas i henhold til kulturplanenes målsettinger. Den årlige tildelingen av kulturmidler innstilles av Seksjon for kultur opplevelse og vedtas av Utvalg for oppvekst og kultur. Dersom tildeling av driftsstøtte til idrettslag tilbakeføres i planperioden, skal tildeling skje ved at det settes av en totalsum årlig, der Idrettsrådet foreslår en fordeling. Seksjon for kultur og opplevelse innstiller og Utvalg for oppvekst og kultur vedtar fordelingen. Tildeling av arrangementsstøtte skjer etter søknad. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Søkere må legge ved budsjett for arrangementet. Støtte gis normalt til ikke-kommersielle arrangementer og i henhold til kulturplanens målsettinger. Arrangementsstøtte tildeles av Seksjon for kultur og opplevelse. 11

12 6. AVSLUTNING Kulturområdet er omfattende med mange ulike aktører innenfor et vidt spekter av aktiviteter. Aktørene er både profesjonelle og ikke-profesjonelle med varierende behov. Seksjon for kultur og opplevelse skal være et naturlig kontaktsted for samarbeid, informasjon, rådgivning og støtte. 12

Temaplan kultur 2010-2013

Temaplan kultur 2010-2013 Temaplan kultur 2010-2013 Vedtatt i Eidsberg kommunestyre 10.12.2009, sak 77/09 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 VISJON: EIDSBERG RIK PÅ MULIGHETER... 5 3 MÅL OG MÅLSETTINGER... 5 4 SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE 22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE Målsetning Temaplanen for kultur inngår i kommuneplanens samfunnsdel, planverket for kulturfeltet i Berlevåg, og vil gjelde i en fireårsperiode

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Søgne kommune Arkiv: C00 Saksmappe: 2013/2859-13577/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 14.04.2014 Saksframlegg Kulturstrategi for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold 2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Copyright Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Hva holder liv i Nyksund? Stedets lange historie gjennom 1000

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling

Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling Vedtektene for fondet er godkjent av Telemark fylkesting og kommuner som nevnt under. Vedtektene danner grunnlag for den strategi og de handlingsplaner fondsstyret

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer