Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13"

Transkript

1 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne 3 Arbeidsmiljøutvalget /13 4 Flerkulturelt råd /13 5 Administrasjonsutvalget /13 6 Plan- og økonomiutvalget /13 7 Bystyret Handlingsplan med økonomiplan , årsbudsjett 2014 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: 1. Handlingsplan med økonomiplan , årsbudsjett Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 Sammendrag: Rådmannens forslag til handlingsplan med planstrategi og årsbudsjett 2014 legges med dette frem til politisk behandling. Forslaget bygger på den avgåtte regjeringens budsjettforslag. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av den nye regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014 før behandlingen av kommunens handlingsplan og budsjett i plan- og økonomiutvalget og bystyret Budsjettet består av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Budsjettene balanserer for hvert av budsjettårene i hele økonomiplanperioden slik kommuneloven krever. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 innebærer at tjenestetilbudet kan videreføres i forhold til dagens nivå. Samtidig legges det opp til relativt omfattende innsparinger og omprioriteringer for å kunne holde budsjettet innenfor de beregnede inntektsrammene for året. De forslag til tiltak som legges frem i budsjettet for 2014 er i hovedsak en oppfølging av de innstramminger som ble varslet i handlingsplan med økonomiplan Det er så langt råd er søkt å redusere utgiftene uten at kommunens innbyggere skal rammes, men med så omfattende besparelser og omprioriteringer som det er behov for å gjennomføre i 2014 vil også tjenestetilbudet bli påvirket.

2 Økte behov innenfor tjenester som pleie og omsorg og barnevern og en underliggende kostnadsvekst på flere tjenesteområder som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp i rammeoverføringene fra staten bidrar til å tynge driften. Sammen med de budsjettmessige virkningene av økte renter og avdrag som følge av store investeringer og økt lånegjeld, vil det med stor sannsynlig kreves ytterligere omstilling og innsparinger i årene fremover. Gjennom handlingsplan legges det derfor opp til et nytt, målrettet omstillingsarbeid. Fokusområder vil være ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Kommunen må lykkes med dette arbeidet for å sikre økonomisk balanse de kommende årene, samtidig som et godt tjenestetilbud til innbyggerne skal opprettholdes. Kommunale betalingssatser økes gjennomgående med 6,0 %, som er 3,0 prosentpoeng over den generelle lønns- og prisveksten i kommunale sektor på 3,0 %. Enkelte gebyrer økes utover 6 %. Det foreslås en økning i eiendomsskatten for alle typer eiendommer. Sammen med et økt skattegrunnlag er dette anslått å gi en merinntekt i forhold til budsjett 2013 på 18,5 mill. kr. Økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) medgår i praksis til å dekke økte kostnader forbundet med befolkningsvekst og pensjon. Behovet for styrking av enkelte tjenesteområder må derfor løses gjennom omprioritering innenfor de økonomiske rammer som kommunen i dag disponerer og ved økte inntekter fra eiendomsskatt, brukerbetalinger m.m. Utredning: Kommunelovens 44 oppstiller to krav til de kommunale budsjettene: Budsjettet skal være i balanse Budsjettet skal være realistisk Balansekravet forutsetter at budsjetterte inntekter minst må dekke budsjettets utgifter. Kommunen har altså ikke anledning til å legge frem et budsjett i ubalanse. Realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Balanse- og realismekravet gjelder for hvert år i økonomiplanperioden og kan ikke fravikes. Bystyret må vedta handlingsplan med økonomiplan for perioden og årsbudsjett 2014 innen utgangen av Handlingsplanen er kommuneplanens kortsiktige del og strekker seg over fire år. Økonomiplanen er et obligatorisk langtidsbudsjett over fire år hvorav årsbudsjettet er første år i planperioden. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og er en bindende plan for anskaffelse og anvendelse av midler i budsjettåret. Sammen med delegeringsreglementet utgjør budsjettet en fullmakt til rådmannen om å disponere midler innenfor de rammer og til de formål som fremgår av budsjettet. Økonomiplan for øvrig har ingen bindende kraft i forhold til planleggingsprosessen og kan derfor endres ved rullering av handlingsplan for perioden Tiltak iverksatt i 2010 og 2011 på grunnlag av prosjekt Handlingsrom 2016 og Nye handlingsrom har redusert driftsutgiftene og medvirket til å oppnå nødvendig balanse på kort sikt. Innsparingene har vist seg helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å kunne legge frem et budsjett i balanse for hvert av årene i den rullerte økonomiplanen for Kommunen har fortsatt store utfordringer. Det kommer bl.a. til syne gjennom et svakt netto driftsresultat for 2011 og økende gjeldsbyrde som følge av høyt investeringsnivå og lite egenkapital. Økte finansutgifter (renter og avdrag) gir mindre til drift. Samtidig er det forventninger om vekst i utgiftene i årene fremover, særlig innenfor helse og sosial på grunn av et økende antall eldre. 2

3 Tiltakene gjennom Handlingsrom 2016 og Nye handlingsrom er i det alt vesentlige videreført som planlagt i 2014 og utover i planperioden. I likhet med 2013 har det i også i 2014 vært nødvendig å legge inn flere nye innsparingstiltak for å balansere budsjettet. Økonomiplan for 4-årsperioden viser at det med stor sannsynlighet vil være nødvendig med ytterligere tiltak for å balansere budsjettet i årene fremover. Kommunene står overfor store driftsutfordringer, særlig innenfor helse og sosial, hvor et økende antall eldre vil gjøre det nødvendig å trappe opp innsatsen innenfor omsorgssektoren i årene fremover. Samtidig er det en underliggende kostnadsvekst innenfor tjenester som barnevern og ressurskrevende tjenester som kommunene ikke kompenseres fullt ut for gjennom rammeoverføringer fra staten. Sammen med økte renter og avdrag som følge av et høyt investeringsnivå over flere år, er det grunn til å anta at det også i årene fremover vil være et stort behov for omstilling og omprioritering for å tilpasse omfang og kvalitet på tjenestene til gjeldende økonomiske rammer. Gjennom handlingsplan legges det derfor opp til et nytt, målrettet omstillingsarbeid. Fokusområder vil være ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Kommunen må lykkes med dette arbeidet for å sikre økonomisk balanse de kommende årene, samtidig som et godt tjenestetilbud til innbyggerne skal opprettholdes. Pensjonskostnadene vokser på grunn av innstramming av myndighetskrav, høy lønnsvekst og lav rente, som gir dårlig avkastning på innestående midler i KLP og økte krav til pensjonsinnbetalinger. Det er grunn til å forvente at veksten i frie inntekter i årene fremover i hovedsak vil dekke demografiske endringer (befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning) og økte pensjonskostnader, men ikke særlig mer. Økte utgiftsbehov utover dette må derfor dekkes inn gjennom innsparinger, omprioriteringer og strukturelle endringer i driften. Det er en særskilt utfordring at tilskuddet til private barnehager er basert på pensjonspremien kommunen betaler til KLP og ikke den beregnede pensjonskostnaden som kommunen er pålagt å bokføre i kommuneregnskapet. Premieinnbetalingene til KLP har over flere år vært høyere enn pensjonskostnaden. Dette øker isolert sett tilskuddet til ikkekommunale barnehager i 2014 utover det en beregning basert på pensjonskostnaden hadde gitt. Rådmannen vil peke på at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse beregningene i budsjettet. I tillegg er det usikkerhet forbundet med veksten i antall ikke-kommunale barnehageplasser i At de private barnehagene betaler en betydelig lavere pensjonspremie for sine ansatte enn kommunene, men samtidig, etter gjeldende regler, får utbetalt tilskudd som om de hadde samme premienivå, fremstår som et merkverdig utslag av et komplisert og til dels uklart regelverk. Bystyret vedtok i juni 2012 seks prinsipper for god økonomistyring i Sarpsborg kommune. Hensikten var å sikre politisk og økonomisk handlingsrom i årene fremover. Ett av prinsippene innebærer at forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper skal avsettes til fond (sparing) og benyttes som egenkapital i investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte til kommunen fra eierskap i selskaper, og ikke være under 0,5 prosent av budsjetterte brutto driftsinntekter. Basert på størrelsen på utbetalt utbytte i 2013 er det for hvert år i planperioden innarbeidet en avsetning til disposisjonsfond på 20,0 mill. kr. Økt egenkapital i investeringene vil på lang sikt redusere lånebehovet og dermed også veksten i renter og avdrag over driftsbudsjettet. Kommunen henter i hovedsak utbytte fra Østfold Energi AS. Selskapet har varslet at de økonomiske utsiktene i årene fremover ikke er like lovende som det har vært de siste ti årene. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til det fremtidige utbytte fra selskapet. Aktivitetsnivået i årene fremover må tilpasses det som oppleves som stadige innstramminger i de økonomiske forutsetningene. Økte utgifter på et område, som ikke skyldes demografi, må fortrinnsvis dekkes inn gjennom innsparinger, omprioriteringer og strukturelle endringer på andre områder. Det medfører at de tiltak som må gjennomføres fore å opprettholde balanse i budsjettet i økende grad har negativ virkning på tjenestetilbudet overfor 3

4 innbyggerne. Innsparingstiltak som tidligere år har vært vurdert for å bringe balanse i budsjettet, men ikke innarbeidet, er nå inne på budsjettet. De samlede økonomiske virkningene av de ulike tiltakene som er innarbeidet i budsjettet for hvert av de fire årene i økonomiplanperioden fremgår av tabell på side 4 i plan- og budsjettdokumentet. For nærmere omtale av de ulike tiltakene vises det til kapittelet om Hovedgrepene i handlingsplan på side 4 i dokumentet og til en mer detaljert omtale under hvert av kommuneområdene fra side 41. Driftsbudsjettet for 2014 har en samlet inntektsside på vel 3,4 mrd. kr og en ramme til fordeling på kommuneområdene på 2,6 mrd. kr, som forventes å bli omtrent uendret frem mot I alt fokuset på innsparing, effektivisering og omprioritering er det viktig å ha for øye at Sarpsborg kommune uansett disponerer betydelige midler. Samtidig viser brukerundersøkelser på flere områder at byens befolkning gjennomgående er godt fornøyd med de tjenestene kommunen leverer. En kommunes inntekter er relativt stabile. De økonomiske rammene bestemmes i det alt vesentlige av staten og innebærer vanligvis en beskjeden årlig realvekst som er forutsatt å dekke befolkningsendringer, økte pensjonskostnader og eventuelle statlige satsinger innenfor prioriterte politikkområder. Kommunens tjenestetilbud blir derfor i alt vesentlig videreført og videreutviklet fra år til år. Det er viktig å ha klart for seg at de innsparinger og omprioriteringer som hvert år gjøres, kun utgjør en mindre del av et betydelig budsjett. Ikke desto mindre kan de oppleves som merkbare og krevende å håndtere for både brukere og ansatte, særlig når det pågår over flere år. Anslaget for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2014 er basert på nivået i statsbudsjettet for 2014 oppjustert med 10,1 mill. kr. For årene er det budsjettert med en årlig realvekst i de frie inntektene på til sammen 1,0 %, tilsvarende om lag 25,0 mill. kr årlig i forhold til nivået i statsbudsjettet for Begge forhold representerer etter rådmannens vurdering en akseptabel risiko i budsjettet. Med store utfordringer innenfor viktige tjenesteområder og inntekter godt under landsgjennomsnitt, har Sarpsborg kommune ikke mulighet for å tilby tjenester til en vesentlig lavere pris enn andre kommuner. Denne erkjennelsen ligger til grunn for rådmannens forslag om en generell økning i kommunale betalingssatser på 6,0 %, som er 3,0 prosentpoeng høyere enn den generelle lønns- og prisveksten. Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing økes samlet sett med 5,7 % for en standard enebolig med stipulert forbruk på 200 m 3 og én boenhet. Gebyrene for byggesaksbehandling øker i gjennomsnitt med 10 %, mens gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med %. Det igangsettes også en gjennomgang for å øke kommunens husleieinntekter fra bofellesskap. Det vises for øvrig til nærmere omtale i handlingsplanen side 28 og vedlegg med forslag til nye satser for gebyrer, avgifter og egenbetalinger, sidene Eiendomsskatten ble økt for alle typer eiendommer både i 2010, 2011 og I økonomiplan ble det signalisert en ytterligere opptrapping i eiendomsskatten med 15,0 mill. kr fra Dette for i størst mulig grad å kunne videreføre dagens tjenestetilbud til innbyggerne og samtidig finansiere en større andel av de store investeringene kommunen står overfor i planperioden med løpende inntekter. Satsen for næring/verk og bruk økes med 0,3 promillepoeng til 7,0 promille, som er det maksimale skatteøren etter Lov om eiendomsskatt. For bolig og fritidseiendommer økes satsen med 0,55 promillepoeng, til 4,0 promille. Til sammen øker eiendomsskatten i 2014 med 18,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett 2013, hvorav 3,0 mill. kr skyldes vekst i skattegrunnlaget. Resterende del av skatteøkningen fordeles med 12,6 mill. kr på bolig og 2,9 mill. kr på næring/verk og bruk. Eiendomsskatten i 2014 vil etter dette utgjøre 160,5 mill. kr. Det legges ikke opp til ytterligere økning, for perioden

5 Det er lagt opp til investeringer for over 1,88 mrd. kr i planperioden, herunder 724,6 mill. kr i Det er avsatt 10,0 mill. kr hvert år i planperioden til strategisk eiendomskjøp. Av de samlede investeringene i perioden gjelder 355,0 mill. kr vann og avløp. Kjøp og rehabilitering av Sarpsborg sykehus, ny sentrumsskole og nye barnehager er noen av de tunge investeringene. Disse investeringene er viktig både for å sikre kvalitet på tjenestene og å legge grunnlag for effektiv økonomisk drift. Samtidig øker investeringene kommunens netto finanskostnader med rundt 55 mill. kr. fra 2013 til 2017, noe som medfører at det blir tilsvarende mindre til drift. Årets låneopptak i 2014 til investeringsformål utgjør 690,4 mill. kr. Det er budsjettert med 86,7 mill. kr i salg av fast eiendom i planperioden. Som ett av seks prinsipper for god økonomistyring i Sarpsborg kommune, vedtok bystyret i juni 2012 et mål om at kommunen ikke skal ha høyere lånegjeld enn gjennomsnittet av landets kommuner. Det er vanlig å måle gjeldsgraden som netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2012 var gjeldsgraden for norske kommuner (utenom Oslo) 73,7 %. Tilsvarende tall for Sarpsborg kommune var 69,8 %, opp fra 61,7 % ved utgangen av Det er imidlertid ikke bare Sarpsborg kommune som har økt lånegjelden i raskere tempo enn veksten i inntektene de senere årene. Sett under ett har landets kommuner økt sin gjeld i forhold til inntektene, men Sarpsborg kommune har over tid nærmet seg landsgjennomsnitt. Det vedtatte målet bør ikke ses på om en absolutt grense, men mer som et langsiktig normtall gjelden kan svinge omkring over tid. Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter sier indirekte noe om kommunens muligheter til å betjene gjelden med løpende driftsinntekter. Samtidig gir det en indikasjon på hvor eksponert kommunen er for endringer i rentenivået. Ikke alle investeringer resulterer i økte finansutgifter som kommunen må dekke med frie inntekter. Ved siden av statlig investeringstilskudd knyttet til heldøgnsplasser innenfor pleie og omsorg mottar kommunen rentekompensasjon på en andel av lån til finansiering av sykehjemsplasser (tidligere ordning), skoler og kirkebygg. Dette gjelder også ny sentrumsskole. I tillegg dekkes renter og avdrag knyttet til investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing gjennom gebyrer på disse tjenestene. Av kommunens samlede lån til investeringsformål per på 2,87 mrd. kr var 643 mill. kr knyttet til investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing mens ca. 215 mill. kr var investeringer hvor kommunen mottar rentekompensasjon, men selv må dekke avdrag på lånene. De resterende 2,0 mrd. kr var lån hvor kommunene må dekke både renter og avdrag fullt ut. Det foreslås at plan- og økonomiutvalget på samme måte som i 2013 gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. Det er budsjettert med et låneopptak på 130,0 mill. kr i Startlån for 2014, som øker med 10,0 mill. kr årlig frem til Kommunens utgifter til renter og avdrag oppveies av tilsvarende inntekter fra låntagerne. Samlet Startlån utgjorde ved utgangen av ,5 mill. kr. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 18 i Forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgets forslag skal følge plan- og økonomiutvalgets innstilling til bystyret på handlingsplan og budsjett og vedtas av bystyret. Forslaget til budsjett for 2014 er på kr , som er en nedgang på 5,5 % i forhold til Reduserte utgifter til revisjon skyldes dels en omklassifisering av kommunen fra middels til lav risiko og dels at revisjon av overformynderiet overtas av staten. Det vises til handlingsplan med strategiplan og årsbudsjett 2014 for nærmere omtale av hovedgrepene i budsjettet og de økonomiske forutsetningene for økonomiplanperioden. Det er utarbeidet en oversikt med mål for kommunen og måltavle for hvert av kommuneområdene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og gir føringer for prioriteringer, mål og tiltak i handlingsplanperioden. Den 5

6 tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Miljømessige konsekvenser: Det vises til plan- og budsjettdokumentet. Økonomiske konsekvenser: Det vises til omtalen ovenfor og plan- og budsjettdokumentet. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet. 3. Det omdisponeres 10,0 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt til bygging av nytt kulturhus/bibliotek til byjubileet Midlene kommer i tillegg til tidligere avsetning til samme formål. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt til å øke budsjettrammen for byjubileet gjennom året utover det som fremgår av budsjettskjema 1B ved bruk av disposisjonsfond avsatt til formålet. 4. Med hjemmel i delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune pkt. 4.5 kulepunkt 6 gis ordføreren fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med planog budsjettdokumentet side Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. 7. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr og 3 første ledd bokstav a) utskrives eiendomsskatt i 2014 i hele kommunen. 8. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2014 er 7,00 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 4,00 promille, jf. esktl. 12 bokstav a). Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer. 9. Sjølvstendige bustaddelar skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. 11 andre ledd. 10. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt i bystyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd, og forfaller til betaling samtidig med kommunale avgifter. 12. Utskriving av eiendomsskatten for 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført i år

7 13. Med hjemmel i esktl. 7 a), b) og c) fritas de kategorier av eiendommer som fremgår av eiendomsskattevedtektenes Nasjonale og foreløpige kommunale tilskuddssatser til barnehager for 2014: Per heltidsplass 2013 Drift Kapital Sum Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 % for 2014 i forhold til ovenstående tilskuddssatser. Satsen for drift inkluderer 4 % administrasjonstillegg beregnet av brutto driftskostnader. Satsene for drift til ordinære barnehager er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig budsjett for ordinære barnehager i Sarpsborg kommune. Satsene er beregnet i samsvar med forholdstall for plasser over og under 3 år fastsatt av departementet. Satsene er foreløpige og vil innen bli endelig fastsatt. De resterende satsene er nasjonale og fastsatt av departementet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å dekke merutgifter til sosialhjelp knyttet til bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger på inntil 3,0 mill. kr ved bruk av ubenyttet disposisjonsfond avsatt til dekning av erstatningsutbetalinger i eldre barnevernssaker. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet. 17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret. 18. Rådmannen gis fullmakt innenfor en budsjettert ramme på 10,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp. 19. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 690,37 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A. 21. Det godkjennes låneopptak av Startlån i Husbanken med inntil 130,0 mill. kr. 22. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 på kr vedtas. 24. Rådmannen gjennomfører et omstillingsprosjekt med fokus på ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Det rapporteres på dette i forbindelse med tertialmeldingene. 7

8 Behandling i Eldrerådet Eldrerådet fremmet følgende uttalelse til Sarpsborg kommunes budsjett: Bystyret behandlet i møte den 14.juni 2012 utredningen «Individuell tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens». Følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Individuell tilpasset avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens vurderes å være et godt tiltak overfor denne målgruppen. Tiltaket vil kreve nye ressurser og må vurderes opp mot det samlede tjenestetilbudet i budsjettprosessen». I arbeidet med budsjett 2013 og HP fant bystyret ikke midler til å iverksette en prøveordning. Eldrerådet er av den oppfatning at ovennevnte tiltak vil være svært viktig for målgruppen, og kunne bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme i trygge og kjente omgivelser. Eldrerådet ber derfor om at kr ,- avsettes til et prøveprosjekt for å gi et avlastningstilbud til pårørende i tråd med utredningen. Helse og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet har siden 2007 samarbeidet om «Den Kulturelle Spaserstokken», som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Omsorgsplan Målet med tiltaket er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaer som de til daglig befinner seg. Sarpsborg kommune har aktivt benyttet seg av muligheten for å søke om midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken og mange elde har fått gleden av ulike kulturtilbud gjennom dette tiltaket. Eldrerådet vil be om at bruk av midler fra Den Kulturelle Spaserstokken i framtiden skal godkjennes av rådet. Votering Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Bystyret behandlet i møte den 14.juni 2012 utredningen «Individuell tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens». Følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Individuell tilpasset avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens vurderes å være et godt tiltak overfor denne målgruppen. Tiltaket vil kreve nye ressurser og må vurderes opp mot det samlede tjenestetilbudet i budsjettprosessen». I arbeidet med budsjett 2013 og HP fant bystyret ikke midler til å iverksette en prøveordning. Eldrerådet er av den oppfatning at ovennevnte tiltak vil være svært viktig for målgruppen, og kunne bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme i trygge og kjente omgivelser. Eldrerådet ber derfor om at kr ,- avsettes til et prøveprosjekt for å gi et avlastningstilbud til pårørende i tråd med utredningen. Helse og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet har siden 2007 samarbeidet om «Den Kulturelle Spaserstokken», som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Omsorgsplan Målet med tiltaket er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaer som de til daglig befinner seg. Sarpsborg kommune har aktivt benyttet seg av muligheten for å søke om midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken og mange elde har fått gleden av ulike kulturtilbud gjennom dette tiltaket. 8

9 Eldrerådet vil be om at bruk av midler fra Den Kulturelle Spaserstokken i framtiden skal godkjennes av rådet. Behandling i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse - Rådet ønsker at det utarbeides en tiltaksplan for bruk av midler til universell utforming i kommunale bygg. - Rådet ønsker ikke kutt som rammer barn, unge og andre svake grupper. - Rådet ønsker at en større andel av midlene fra den «Kulturelle spaserstokken» brukes på institusjonene. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget Saken ble behandlet utfra utsendt forslag til Handlingsplan med årsbudsjett Saksframlegg er sendt medlemmene i etterkant av møtet. Rådmannen informerte om Handlingsplanen for med årsbudsjettet for Hun la vekt på de enkelte punktene som ville kunne få konsekvenser for kommunens ansatte og tjenester i tiden fremover. Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak: HAMU tar arbeidet med omstilling og effektivisering til orientering, og ber om at det fortsatt settes fokus på sykefraværsoppfølging i utsatte enheter. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak HAMU tar arbeidet med omstilling og effektivisering til orientering, og ber om at det fortsatt settes fokus på sykefraværsoppfølging i utsatte enheter Behandling i Flerkulturelt råd Flerkulturelt råds uttalelse Flerkulturelt råd ønsker at det settes av penger til opprettelse av tverrkulturell møteplass. Forslag om kr Behandling i Administrasjonsutvalget Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Rådmann Unni Skaar, Marit Kildedal (H), Stein Erik Westlie (FRP), Wenche L. Pereira (ansattes representanter), ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP) Notat, datert (13/ ) fra rådmannen er ettersendt og følger som vedlegg til saken. 9

10 Notat, datert , dok 13/ ble utdelt i møtet. Rådmann Unni Skaar redegjorde for innholdet i dette og i notat datert , og om oppdagede feil i budsjettdokumentet. Endelig versjon av notatet (dok 15) følger saken. Tillegg/endring til rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling til handlingsplan med årsbudsjett 2014 med tillegg av de endringer og rettelser som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert vedtas. Ordfører Sindre Martinsen-Evje fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Votering Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Saken tas til etterretning. Behandling i Plan- og økonomiutvalget Følgende hadde ordet ved behandling av saken: rådmann Unni Skaar, enhetsleder økonomi Rune Antonsen, Svein Larsen (AP), Marit Kildedal (H) Notat, datert (13/ ) fra rådmannen er ettersendt og følger som vedlegg til saken. Rådmannen la fram nytt notat med vedlegg, datert med rettelser i forhold til revidert statsbudsjett og feil i notat av (13/ ). Notatet vedlegges saken. Rådmannens endringsforslag: Forslag til endring i rådmannens innstilling til handlingsplan med årsbudsjett 2014 (punkthenvisning til rådmannens innstilling i saken): 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden med de endringer som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med plan og budsjettdokumentet side med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 699,37 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A inklusiv de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 10

11 Representanten Svein Larsen (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti endringsforslag i hht. dokument som vedlegges protokollen som vedlegg 1. Representanten Marit Kildedal (H) fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet endringsforslag i hht. dokument som vedlegges protokollen som vedlegg 2. Votering Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble satt opp mot forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (mindretallet H2, FRP2, KRF1) Plan- og økonomiutvalgets innstilling Rådmannens innstilling med fremlagte endringer vedtas med følgende tillegg/endringer: 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden med de endringer som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert og med følgende endringer (jfr forslag vedlegg 1): Rådmannens innstilling vedtas med følgende endrings- og tilleggsforslag: Driftsbudsjett Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde Helse og sosial Ikke kutt i forebyggende tjenester/home start 0,80 0,80 0,80 0,80 Ikke kutt i rus og psykisk helse 2,00 3,00 4,00 4,00 Total Helse og sosial 2,80 3,80 4,80 4,80 Oppvekst Styrking spes.ped. tiltak* 1,70 2,70 2,70 2,70 Styrking språkopplæring 2,20 2,20 2,20 2,20 Total oppvekst 3,90 4,90 4,90 4,90 Samfunn, økonomi og kultur Økt bevilgning til byselskapet, ikke kutt Olavsdagene 0,20 Prosjekt møteplassen** 0,35 0,00 0,00 0,00 Total Samfunn, økonomi og kultur 0,55 0,00 0,00 0,00 HR Skolering av utvalg/komiteer/saksordfører 0,30 0,30 0,30 0,30 Prosjekt for alternative arbeidstidsordninger (turnus, heltid/deltid) / «sammen om en bedre kommune» 0,25 0,00 0,00 0,00 Opprettholde omfang av inntak av lærlinger 0,50 0,50 0,50 11

12 Total HR 0,55 0,80 0,80 0,80 Sum økte /reduserte driftskostnader Helse og sosial 2,80 3,80 4,80 4,80 Oppvekst 3,90 4,90 4,90 4,90 Samfunn, økonomi og kultur 0,55 0,00 0,00 0,00 HR 0,55 0,80 0,80 0,80 Rentekostnader 0,10 Total 7,90 9,50 10,50 10,50 Økte inntekter, bruk av fond Effektivisering / omstilling -9,50-10,50-10,50 Redusert avsetning -7,90 Overskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Underskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 12

13 Investeringer Bytte av kunstgress på Sarpsborg stadion i i 4,00 stedet for Økte midler til parker og plasser Skjeberg rådhus og 0,10 Greåker Sandbakken idrettsarena - forprosjekt 1,00 2. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 3. Det omdisponeres 10,0 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt til bygging av nytt kulturhus/bibliotek til byjubileet Midlene kommer i tillegg til tidligere avsetning til samme formål. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt til å øke budsjettrammen for byjubileet gjennom året utover det som fremgår av budsjettskjema 1B ved bruk av disposisjonsfond avsatt til formålet. 4. Med hjemmel i delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune pkt. 4.5 kulepunkt 6 gis ordføreren fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med plan og budsjettdokumentet side med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 6. Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. 7. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr og 3 første ledd bokstav a) utskrives eiendomsskatt i 2014 i hele kommunen. 8. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2014 er 7,00 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 4,00 promille, jf. esktl. 12 bokstav a). Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer. 9. "Sjølvstendige bustaddelar skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. 11 andre ledd. 10. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt i bystyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd, og forfaller til betaling samtidig med kommunale avgifter. 12. Utskriving av eiendomsskatten for 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført i år Med hjemmel i esktl. 7 a), b) og c) fritas de kategorier av eiendommer som fremgår av eiendomsskattevedtektenes

14 14. Nasjonale og foreløpige kommunale tilskuddssatser til barnehager for 2014: Per heltidsplass 2013 Drift Kapital Sum Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 % for 2014 i forhold til ovenstående tilskuddssatser. Satsen for drift inkluderer 4 % administrasjonstillegg beregnet av brutto driftskostnader. Satsene for drift til ordinære barnehager er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig budsjett for ordinære barnehager i Sarpsborg kommune. Satsene er beregnet i samsvar med forholdstall for plasser over og under 3 år fastsatt av departementet. Satsene er foreløpige og vil innen bli endelig fastsatt. De resterende satsene er nasjonale og fastsatt av departementet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å dekke merutgifter til sosialhjelp knyttet til bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger på inntil 3,0 mill. kr ved bruk av ubenyttet disposisjonsfond avsatt til dekning av erstatningsutbetalinger i eldre barnevernssaker. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret. 18. Rådmannen gis fullmakt innenfor en budsjettert ramme på 10,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp. 19. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 704,47 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A inklusiv de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 21. Det godkjennes låneopptak av Startlån i Husbanken med inntil 130,0 mill. kr. 22. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 på kr vedtas. 24. Rådmannen gjennomfører et omstillingsprosjekt med fokus på ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Det rapporteres på dette i forbindelse med tertialmeldingene. 14

15 25. Verbalforslag Tverrkulturell møteplass etableres som et prosjekt i Det vurderes om dette kan skje i samarbeid med andre private og offentlige aktører, samt frivillige. Etter overtakelse av bibliotektomt vurderes om "Matstova"-bygget kan flyttes til et annet sted Innenfor spes.ped. tiltak prioriteres et mobilt team som kan bistå skolene, herunder forsterkede avdelinger, med spesialkompetanse ved behov. Det opprettes en saksordførersak i administrasjonsutvalget om vikarbruk i grunnskolen. Rådmannen tar initiativ til et samarbeid med Sarpsborg Kunstforening kultur og minne om et kunstprosjekt som inviterer yngre nyutdannede kunstnere til prosjekter. Målet er en dialog og kulturutveksling med et yngre publikum, og øke antall utstillinger i konferansesalen på Sarpsborg Scene. Det utredes ny brygge med oppgradering av området langs fylkesveien i Sandesund i løpet av første halvår RETT UTSKRIFT Dato 22. november 2013 Torild Lindemark Møtesekretær 15

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL...

INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL... INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL... 10 FELLES MÅLTAVLE FOR TJENESTENE... 14 HANDLINGSROM 2016... 15 ØKONOMISKE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG (offentligjort 3. november 2014) I N N H O L D Samlet saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 7 " 2 Økonomiplanen i et overordnet perspektiv...

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

RANA KOMMUNE. Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017. Rådmannens forslag 5.11.2013

RANA KOMMUNE. Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017. Rådmannens forslag 5.11.2013 RANA KOMMUNE Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag 5.11.2013 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Årsbudsjett 2014 for Rana kommune vedtas med en inntektsramme på 1 806 971 000 kr. 1. Rammen

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer