Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13"

Transkript

1 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne 3 Arbeidsmiljøutvalget /13 4 Flerkulturelt råd /13 5 Administrasjonsutvalget /13 6 Plan- og økonomiutvalget /13 7 Bystyret Handlingsplan med økonomiplan , årsbudsjett 2014 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: 1. Handlingsplan med økonomiplan , årsbudsjett Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 Sammendrag: Rådmannens forslag til handlingsplan med planstrategi og årsbudsjett 2014 legges med dette frem til politisk behandling. Forslaget bygger på den avgåtte regjeringens budsjettforslag. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av den nye regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014 før behandlingen av kommunens handlingsplan og budsjett i plan- og økonomiutvalget og bystyret Budsjettet består av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Budsjettene balanserer for hvert av budsjettårene i hele økonomiplanperioden slik kommuneloven krever. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 innebærer at tjenestetilbudet kan videreføres i forhold til dagens nivå. Samtidig legges det opp til relativt omfattende innsparinger og omprioriteringer for å kunne holde budsjettet innenfor de beregnede inntektsrammene for året. De forslag til tiltak som legges frem i budsjettet for 2014 er i hovedsak en oppfølging av de innstramminger som ble varslet i handlingsplan med økonomiplan Det er så langt råd er søkt å redusere utgiftene uten at kommunens innbyggere skal rammes, men med så omfattende besparelser og omprioriteringer som det er behov for å gjennomføre i 2014 vil også tjenestetilbudet bli påvirket.

2 Økte behov innenfor tjenester som pleie og omsorg og barnevern og en underliggende kostnadsvekst på flere tjenesteområder som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp i rammeoverføringene fra staten bidrar til å tynge driften. Sammen med de budsjettmessige virkningene av økte renter og avdrag som følge av store investeringer og økt lånegjeld, vil det med stor sannsynlig kreves ytterligere omstilling og innsparinger i årene fremover. Gjennom handlingsplan legges det derfor opp til et nytt, målrettet omstillingsarbeid. Fokusområder vil være ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Kommunen må lykkes med dette arbeidet for å sikre økonomisk balanse de kommende årene, samtidig som et godt tjenestetilbud til innbyggerne skal opprettholdes. Kommunale betalingssatser økes gjennomgående med 6,0 %, som er 3,0 prosentpoeng over den generelle lønns- og prisveksten i kommunale sektor på 3,0 %. Enkelte gebyrer økes utover 6 %. Det foreslås en økning i eiendomsskatten for alle typer eiendommer. Sammen med et økt skattegrunnlag er dette anslått å gi en merinntekt i forhold til budsjett 2013 på 18,5 mill. kr. Økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) medgår i praksis til å dekke økte kostnader forbundet med befolkningsvekst og pensjon. Behovet for styrking av enkelte tjenesteområder må derfor løses gjennom omprioritering innenfor de økonomiske rammer som kommunen i dag disponerer og ved økte inntekter fra eiendomsskatt, brukerbetalinger m.m. Utredning: Kommunelovens 44 oppstiller to krav til de kommunale budsjettene: Budsjettet skal være i balanse Budsjettet skal være realistisk Balansekravet forutsetter at budsjetterte inntekter minst må dekke budsjettets utgifter. Kommunen har altså ikke anledning til å legge frem et budsjett i ubalanse. Realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Balanse- og realismekravet gjelder for hvert år i økonomiplanperioden og kan ikke fravikes. Bystyret må vedta handlingsplan med økonomiplan for perioden og årsbudsjett 2014 innen utgangen av Handlingsplanen er kommuneplanens kortsiktige del og strekker seg over fire år. Økonomiplanen er et obligatorisk langtidsbudsjett over fire år hvorav årsbudsjettet er første år i planperioden. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og er en bindende plan for anskaffelse og anvendelse av midler i budsjettåret. Sammen med delegeringsreglementet utgjør budsjettet en fullmakt til rådmannen om å disponere midler innenfor de rammer og til de formål som fremgår av budsjettet. Økonomiplan for øvrig har ingen bindende kraft i forhold til planleggingsprosessen og kan derfor endres ved rullering av handlingsplan for perioden Tiltak iverksatt i 2010 og 2011 på grunnlag av prosjekt Handlingsrom 2016 og Nye handlingsrom har redusert driftsutgiftene og medvirket til å oppnå nødvendig balanse på kort sikt. Innsparingene har vist seg helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å kunne legge frem et budsjett i balanse for hvert av årene i den rullerte økonomiplanen for Kommunen har fortsatt store utfordringer. Det kommer bl.a. til syne gjennom et svakt netto driftsresultat for 2011 og økende gjeldsbyrde som følge av høyt investeringsnivå og lite egenkapital. Økte finansutgifter (renter og avdrag) gir mindre til drift. Samtidig er det forventninger om vekst i utgiftene i årene fremover, særlig innenfor helse og sosial på grunn av et økende antall eldre. 2

3 Tiltakene gjennom Handlingsrom 2016 og Nye handlingsrom er i det alt vesentlige videreført som planlagt i 2014 og utover i planperioden. I likhet med 2013 har det i også i 2014 vært nødvendig å legge inn flere nye innsparingstiltak for å balansere budsjettet. Økonomiplan for 4-årsperioden viser at det med stor sannsynlighet vil være nødvendig med ytterligere tiltak for å balansere budsjettet i årene fremover. Kommunene står overfor store driftsutfordringer, særlig innenfor helse og sosial, hvor et økende antall eldre vil gjøre det nødvendig å trappe opp innsatsen innenfor omsorgssektoren i årene fremover. Samtidig er det en underliggende kostnadsvekst innenfor tjenester som barnevern og ressurskrevende tjenester som kommunene ikke kompenseres fullt ut for gjennom rammeoverføringer fra staten. Sammen med økte renter og avdrag som følge av et høyt investeringsnivå over flere år, er det grunn til å anta at det også i årene fremover vil være et stort behov for omstilling og omprioritering for å tilpasse omfang og kvalitet på tjenestene til gjeldende økonomiske rammer. Gjennom handlingsplan legges det derfor opp til et nytt, målrettet omstillingsarbeid. Fokusområder vil være ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Kommunen må lykkes med dette arbeidet for å sikre økonomisk balanse de kommende årene, samtidig som et godt tjenestetilbud til innbyggerne skal opprettholdes. Pensjonskostnadene vokser på grunn av innstramming av myndighetskrav, høy lønnsvekst og lav rente, som gir dårlig avkastning på innestående midler i KLP og økte krav til pensjonsinnbetalinger. Det er grunn til å forvente at veksten i frie inntekter i årene fremover i hovedsak vil dekke demografiske endringer (befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning) og økte pensjonskostnader, men ikke særlig mer. Økte utgiftsbehov utover dette må derfor dekkes inn gjennom innsparinger, omprioriteringer og strukturelle endringer i driften. Det er en særskilt utfordring at tilskuddet til private barnehager er basert på pensjonspremien kommunen betaler til KLP og ikke den beregnede pensjonskostnaden som kommunen er pålagt å bokføre i kommuneregnskapet. Premieinnbetalingene til KLP har over flere år vært høyere enn pensjonskostnaden. Dette øker isolert sett tilskuddet til ikkekommunale barnehager i 2014 utover det en beregning basert på pensjonskostnaden hadde gitt. Rådmannen vil peke på at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse beregningene i budsjettet. I tillegg er det usikkerhet forbundet med veksten i antall ikke-kommunale barnehageplasser i At de private barnehagene betaler en betydelig lavere pensjonspremie for sine ansatte enn kommunene, men samtidig, etter gjeldende regler, får utbetalt tilskudd som om de hadde samme premienivå, fremstår som et merkverdig utslag av et komplisert og til dels uklart regelverk. Bystyret vedtok i juni 2012 seks prinsipper for god økonomistyring i Sarpsborg kommune. Hensikten var å sikre politisk og økonomisk handlingsrom i årene fremover. Ett av prinsippene innebærer at forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper skal avsettes til fond (sparing) og benyttes som egenkapital i investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte til kommunen fra eierskap i selskaper, og ikke være under 0,5 prosent av budsjetterte brutto driftsinntekter. Basert på størrelsen på utbetalt utbytte i 2013 er det for hvert år i planperioden innarbeidet en avsetning til disposisjonsfond på 20,0 mill. kr. Økt egenkapital i investeringene vil på lang sikt redusere lånebehovet og dermed også veksten i renter og avdrag over driftsbudsjettet. Kommunen henter i hovedsak utbytte fra Østfold Energi AS. Selskapet har varslet at de økonomiske utsiktene i årene fremover ikke er like lovende som det har vært de siste ti årene. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til det fremtidige utbytte fra selskapet. Aktivitetsnivået i årene fremover må tilpasses det som oppleves som stadige innstramminger i de økonomiske forutsetningene. Økte utgifter på et område, som ikke skyldes demografi, må fortrinnsvis dekkes inn gjennom innsparinger, omprioriteringer og strukturelle endringer på andre områder. Det medfører at de tiltak som må gjennomføres fore å opprettholde balanse i budsjettet i økende grad har negativ virkning på tjenestetilbudet overfor 3

4 innbyggerne. Innsparingstiltak som tidligere år har vært vurdert for å bringe balanse i budsjettet, men ikke innarbeidet, er nå inne på budsjettet. De samlede økonomiske virkningene av de ulike tiltakene som er innarbeidet i budsjettet for hvert av de fire årene i økonomiplanperioden fremgår av tabell på side 4 i plan- og budsjettdokumentet. For nærmere omtale av de ulike tiltakene vises det til kapittelet om Hovedgrepene i handlingsplan på side 4 i dokumentet og til en mer detaljert omtale under hvert av kommuneområdene fra side 41. Driftsbudsjettet for 2014 har en samlet inntektsside på vel 3,4 mrd. kr og en ramme til fordeling på kommuneområdene på 2,6 mrd. kr, som forventes å bli omtrent uendret frem mot I alt fokuset på innsparing, effektivisering og omprioritering er det viktig å ha for øye at Sarpsborg kommune uansett disponerer betydelige midler. Samtidig viser brukerundersøkelser på flere områder at byens befolkning gjennomgående er godt fornøyd med de tjenestene kommunen leverer. En kommunes inntekter er relativt stabile. De økonomiske rammene bestemmes i det alt vesentlige av staten og innebærer vanligvis en beskjeden årlig realvekst som er forutsatt å dekke befolkningsendringer, økte pensjonskostnader og eventuelle statlige satsinger innenfor prioriterte politikkområder. Kommunens tjenestetilbud blir derfor i alt vesentlig videreført og videreutviklet fra år til år. Det er viktig å ha klart for seg at de innsparinger og omprioriteringer som hvert år gjøres, kun utgjør en mindre del av et betydelig budsjett. Ikke desto mindre kan de oppleves som merkbare og krevende å håndtere for både brukere og ansatte, særlig når det pågår over flere år. Anslaget for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2014 er basert på nivået i statsbudsjettet for 2014 oppjustert med 10,1 mill. kr. For årene er det budsjettert med en årlig realvekst i de frie inntektene på til sammen 1,0 %, tilsvarende om lag 25,0 mill. kr årlig i forhold til nivået i statsbudsjettet for Begge forhold representerer etter rådmannens vurdering en akseptabel risiko i budsjettet. Med store utfordringer innenfor viktige tjenesteområder og inntekter godt under landsgjennomsnitt, har Sarpsborg kommune ikke mulighet for å tilby tjenester til en vesentlig lavere pris enn andre kommuner. Denne erkjennelsen ligger til grunn for rådmannens forslag om en generell økning i kommunale betalingssatser på 6,0 %, som er 3,0 prosentpoeng høyere enn den generelle lønns- og prisveksten. Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing økes samlet sett med 5,7 % for en standard enebolig med stipulert forbruk på 200 m 3 og én boenhet. Gebyrene for byggesaksbehandling øker i gjennomsnitt med 10 %, mens gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med %. Det igangsettes også en gjennomgang for å øke kommunens husleieinntekter fra bofellesskap. Det vises for øvrig til nærmere omtale i handlingsplanen side 28 og vedlegg med forslag til nye satser for gebyrer, avgifter og egenbetalinger, sidene Eiendomsskatten ble økt for alle typer eiendommer både i 2010, 2011 og I økonomiplan ble det signalisert en ytterligere opptrapping i eiendomsskatten med 15,0 mill. kr fra Dette for i størst mulig grad å kunne videreføre dagens tjenestetilbud til innbyggerne og samtidig finansiere en større andel av de store investeringene kommunen står overfor i planperioden med løpende inntekter. Satsen for næring/verk og bruk økes med 0,3 promillepoeng til 7,0 promille, som er det maksimale skatteøren etter Lov om eiendomsskatt. For bolig og fritidseiendommer økes satsen med 0,55 promillepoeng, til 4,0 promille. Til sammen øker eiendomsskatten i 2014 med 18,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett 2013, hvorav 3,0 mill. kr skyldes vekst i skattegrunnlaget. Resterende del av skatteøkningen fordeles med 12,6 mill. kr på bolig og 2,9 mill. kr på næring/verk og bruk. Eiendomsskatten i 2014 vil etter dette utgjøre 160,5 mill. kr. Det legges ikke opp til ytterligere økning, for perioden

5 Det er lagt opp til investeringer for over 1,88 mrd. kr i planperioden, herunder 724,6 mill. kr i Det er avsatt 10,0 mill. kr hvert år i planperioden til strategisk eiendomskjøp. Av de samlede investeringene i perioden gjelder 355,0 mill. kr vann og avløp. Kjøp og rehabilitering av Sarpsborg sykehus, ny sentrumsskole og nye barnehager er noen av de tunge investeringene. Disse investeringene er viktig både for å sikre kvalitet på tjenestene og å legge grunnlag for effektiv økonomisk drift. Samtidig øker investeringene kommunens netto finanskostnader med rundt 55 mill. kr. fra 2013 til 2017, noe som medfører at det blir tilsvarende mindre til drift. Årets låneopptak i 2014 til investeringsformål utgjør 690,4 mill. kr. Det er budsjettert med 86,7 mill. kr i salg av fast eiendom i planperioden. Som ett av seks prinsipper for god økonomistyring i Sarpsborg kommune, vedtok bystyret i juni 2012 et mål om at kommunen ikke skal ha høyere lånegjeld enn gjennomsnittet av landets kommuner. Det er vanlig å måle gjeldsgraden som netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2012 var gjeldsgraden for norske kommuner (utenom Oslo) 73,7 %. Tilsvarende tall for Sarpsborg kommune var 69,8 %, opp fra 61,7 % ved utgangen av Det er imidlertid ikke bare Sarpsborg kommune som har økt lånegjelden i raskere tempo enn veksten i inntektene de senere årene. Sett under ett har landets kommuner økt sin gjeld i forhold til inntektene, men Sarpsborg kommune har over tid nærmet seg landsgjennomsnitt. Det vedtatte målet bør ikke ses på om en absolutt grense, men mer som et langsiktig normtall gjelden kan svinge omkring over tid. Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter sier indirekte noe om kommunens muligheter til å betjene gjelden med løpende driftsinntekter. Samtidig gir det en indikasjon på hvor eksponert kommunen er for endringer i rentenivået. Ikke alle investeringer resulterer i økte finansutgifter som kommunen må dekke med frie inntekter. Ved siden av statlig investeringstilskudd knyttet til heldøgnsplasser innenfor pleie og omsorg mottar kommunen rentekompensasjon på en andel av lån til finansiering av sykehjemsplasser (tidligere ordning), skoler og kirkebygg. Dette gjelder også ny sentrumsskole. I tillegg dekkes renter og avdrag knyttet til investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing gjennom gebyrer på disse tjenestene. Av kommunens samlede lån til investeringsformål per på 2,87 mrd. kr var 643 mill. kr knyttet til investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing mens ca. 215 mill. kr var investeringer hvor kommunen mottar rentekompensasjon, men selv må dekke avdrag på lånene. De resterende 2,0 mrd. kr var lån hvor kommunene må dekke både renter og avdrag fullt ut. Det foreslås at plan- og økonomiutvalget på samme måte som i 2013 gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. Det er budsjettert med et låneopptak på 130,0 mill. kr i Startlån for 2014, som øker med 10,0 mill. kr årlig frem til Kommunens utgifter til renter og avdrag oppveies av tilsvarende inntekter fra låntagerne. Samlet Startlån utgjorde ved utgangen av ,5 mill. kr. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 18 i Forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgets forslag skal følge plan- og økonomiutvalgets innstilling til bystyret på handlingsplan og budsjett og vedtas av bystyret. Forslaget til budsjett for 2014 er på kr , som er en nedgang på 5,5 % i forhold til Reduserte utgifter til revisjon skyldes dels en omklassifisering av kommunen fra middels til lav risiko og dels at revisjon av overformynderiet overtas av staten. Det vises til handlingsplan med strategiplan og årsbudsjett 2014 for nærmere omtale av hovedgrepene i budsjettet og de økonomiske forutsetningene for økonomiplanperioden. Det er utarbeidet en oversikt med mål for kommunen og måltavle for hvert av kommuneområdene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og gir føringer for prioriteringer, mål og tiltak i handlingsplanperioden. Den 5

6 tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Miljømessige konsekvenser: Det vises til plan- og budsjettdokumentet. Økonomiske konsekvenser: Det vises til omtalen ovenfor og plan- og budsjettdokumentet. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet. 3. Det omdisponeres 10,0 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt til bygging av nytt kulturhus/bibliotek til byjubileet Midlene kommer i tillegg til tidligere avsetning til samme formål. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt til å øke budsjettrammen for byjubileet gjennom året utover det som fremgår av budsjettskjema 1B ved bruk av disposisjonsfond avsatt til formålet. 4. Med hjemmel i delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune pkt. 4.5 kulepunkt 6 gis ordføreren fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med planog budsjettdokumentet side Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. 7. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr og 3 første ledd bokstav a) utskrives eiendomsskatt i 2014 i hele kommunen. 8. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2014 er 7,00 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 4,00 promille, jf. esktl. 12 bokstav a). Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer. 9. Sjølvstendige bustaddelar skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. 11 andre ledd. 10. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt i bystyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd, og forfaller til betaling samtidig med kommunale avgifter. 12. Utskriving av eiendomsskatten for 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført i år

7 13. Med hjemmel i esktl. 7 a), b) og c) fritas de kategorier av eiendommer som fremgår av eiendomsskattevedtektenes Nasjonale og foreløpige kommunale tilskuddssatser til barnehager for 2014: Per heltidsplass 2013 Drift Kapital Sum Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 % for 2014 i forhold til ovenstående tilskuddssatser. Satsen for drift inkluderer 4 % administrasjonstillegg beregnet av brutto driftskostnader. Satsene for drift til ordinære barnehager er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig budsjett for ordinære barnehager i Sarpsborg kommune. Satsene er beregnet i samsvar med forholdstall for plasser over og under 3 år fastsatt av departementet. Satsene er foreløpige og vil innen bli endelig fastsatt. De resterende satsene er nasjonale og fastsatt av departementet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å dekke merutgifter til sosialhjelp knyttet til bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger på inntil 3,0 mill. kr ved bruk av ubenyttet disposisjonsfond avsatt til dekning av erstatningsutbetalinger i eldre barnevernssaker. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet. 17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret. 18. Rådmannen gis fullmakt innenfor en budsjettert ramme på 10,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp. 19. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 690,37 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A. 21. Det godkjennes låneopptak av Startlån i Husbanken med inntil 130,0 mill. kr. 22. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 på kr vedtas. 24. Rådmannen gjennomfører et omstillingsprosjekt med fokus på ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Det rapporteres på dette i forbindelse med tertialmeldingene. 7

8 Behandling i Eldrerådet Eldrerådet fremmet følgende uttalelse til Sarpsborg kommunes budsjett: Bystyret behandlet i møte den 14.juni 2012 utredningen «Individuell tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens». Følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Individuell tilpasset avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens vurderes å være et godt tiltak overfor denne målgruppen. Tiltaket vil kreve nye ressurser og må vurderes opp mot det samlede tjenestetilbudet i budsjettprosessen». I arbeidet med budsjett 2013 og HP fant bystyret ikke midler til å iverksette en prøveordning. Eldrerådet er av den oppfatning at ovennevnte tiltak vil være svært viktig for målgruppen, og kunne bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme i trygge og kjente omgivelser. Eldrerådet ber derfor om at kr ,- avsettes til et prøveprosjekt for å gi et avlastningstilbud til pårørende i tråd med utredningen. Helse og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet har siden 2007 samarbeidet om «Den Kulturelle Spaserstokken», som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Omsorgsplan Målet med tiltaket er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaer som de til daglig befinner seg. Sarpsborg kommune har aktivt benyttet seg av muligheten for å søke om midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken og mange elde har fått gleden av ulike kulturtilbud gjennom dette tiltaket. Eldrerådet vil be om at bruk av midler fra Den Kulturelle Spaserstokken i framtiden skal godkjennes av rådet. Votering Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Bystyret behandlet i møte den 14.juni 2012 utredningen «Individuell tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens». Følgende enstemmige vedtak ble fattet: «Individuell tilpasset avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens vurderes å være et godt tiltak overfor denne målgruppen. Tiltaket vil kreve nye ressurser og må vurderes opp mot det samlede tjenestetilbudet i budsjettprosessen». I arbeidet med budsjett 2013 og HP fant bystyret ikke midler til å iverksette en prøveordning. Eldrerådet er av den oppfatning at ovennevnte tiltak vil være svært viktig for målgruppen, og kunne bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme i trygge og kjente omgivelser. Eldrerådet ber derfor om at kr ,- avsettes til et prøveprosjekt for å gi et avlastningstilbud til pårørende i tråd med utredningen. Helse og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet har siden 2007 samarbeidet om «Den Kulturelle Spaserstokken», som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Omsorgsplan Målet med tiltaket er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaer som de til daglig befinner seg. Sarpsborg kommune har aktivt benyttet seg av muligheten for å søke om midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken og mange elde har fått gleden av ulike kulturtilbud gjennom dette tiltaket. 8

9 Eldrerådet vil be om at bruk av midler fra Den Kulturelle Spaserstokken i framtiden skal godkjennes av rådet. Behandling i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse - Rådet ønsker at det utarbeides en tiltaksplan for bruk av midler til universell utforming i kommunale bygg. - Rådet ønsker ikke kutt som rammer barn, unge og andre svake grupper. - Rådet ønsker at en større andel av midlene fra den «Kulturelle spaserstokken» brukes på institusjonene. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget Saken ble behandlet utfra utsendt forslag til Handlingsplan med årsbudsjett Saksframlegg er sendt medlemmene i etterkant av møtet. Rådmannen informerte om Handlingsplanen for med årsbudsjettet for Hun la vekt på de enkelte punktene som ville kunne få konsekvenser for kommunens ansatte og tjenester i tiden fremover. Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak: HAMU tar arbeidet med omstilling og effektivisering til orientering, og ber om at det fortsatt settes fokus på sykefraværsoppfølging i utsatte enheter. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak HAMU tar arbeidet med omstilling og effektivisering til orientering, og ber om at det fortsatt settes fokus på sykefraværsoppfølging i utsatte enheter Behandling i Flerkulturelt råd Flerkulturelt råds uttalelse Flerkulturelt råd ønsker at det settes av penger til opprettelse av tverrkulturell møteplass. Forslag om kr Behandling i Administrasjonsutvalget Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Rådmann Unni Skaar, Marit Kildedal (H), Stein Erik Westlie (FRP), Wenche L. Pereira (ansattes representanter), ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP) Notat, datert (13/ ) fra rådmannen er ettersendt og følger som vedlegg til saken. 9

10 Notat, datert , dok 13/ ble utdelt i møtet. Rådmann Unni Skaar redegjorde for innholdet i dette og i notat datert , og om oppdagede feil i budsjettdokumentet. Endelig versjon av notatet (dok 15) følger saken. Tillegg/endring til rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling til handlingsplan med årsbudsjett 2014 med tillegg av de endringer og rettelser som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert vedtas. Ordfører Sindre Martinsen-Evje fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Votering Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Saken tas til etterretning. Behandling i Plan- og økonomiutvalget Følgende hadde ordet ved behandling av saken: rådmann Unni Skaar, enhetsleder økonomi Rune Antonsen, Svein Larsen (AP), Marit Kildedal (H) Notat, datert (13/ ) fra rådmannen er ettersendt og følger som vedlegg til saken. Rådmannen la fram nytt notat med vedlegg, datert med rettelser i forhold til revidert statsbudsjett og feil i notat av (13/ ). Notatet vedlegges saken. Rådmannens endringsforslag: Forslag til endring i rådmannens innstilling til handlingsplan med årsbudsjett 2014 (punkthenvisning til rådmannens innstilling i saken): 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden med de endringer som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med plan og budsjettdokumentet side med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 699,37 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A inklusiv de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 10

11 Representanten Svein Larsen (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti endringsforslag i hht. dokument som vedlegges protokollen som vedlegg 1. Representanten Marit Kildedal (H) fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet endringsforslag i hht. dokument som vedlegges protokollen som vedlegg 2. Votering Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble satt opp mot forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (mindretallet H2, FRP2, KRF1) Plan- og økonomiutvalgets innstilling Rådmannens innstilling med fremlagte endringer vedtas med følgende tillegg/endringer: 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og plan- og bygningslovens 11-1 vedtas Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden med de endringer som fremgår av notat med vedlegg til plan- og økonomiutvalget datert og med følgende endringer (jfr forslag vedlegg 1): Rådmannens innstilling vedtas med følgende endrings- og tilleggsforslag: Driftsbudsjett Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde Helse og sosial Ikke kutt i forebyggende tjenester/home start 0,80 0,80 0,80 0,80 Ikke kutt i rus og psykisk helse 2,00 3,00 4,00 4,00 Total Helse og sosial 2,80 3,80 4,80 4,80 Oppvekst Styrking spes.ped. tiltak* 1,70 2,70 2,70 2,70 Styrking språkopplæring 2,20 2,20 2,20 2,20 Total oppvekst 3,90 4,90 4,90 4,90 Samfunn, økonomi og kultur Økt bevilgning til byselskapet, ikke kutt Olavsdagene 0,20 Prosjekt møteplassen** 0,35 0,00 0,00 0,00 Total Samfunn, økonomi og kultur 0,55 0,00 0,00 0,00 HR Skolering av utvalg/komiteer/saksordfører 0,30 0,30 0,30 0,30 Prosjekt for alternative arbeidstidsordninger (turnus, heltid/deltid) / «sammen om en bedre kommune» 0,25 0,00 0,00 0,00 Opprettholde omfang av inntak av lærlinger 0,50 0,50 0,50 11

12 Total HR 0,55 0,80 0,80 0,80 Sum økte /reduserte driftskostnader Helse og sosial 2,80 3,80 4,80 4,80 Oppvekst 3,90 4,90 4,90 4,90 Samfunn, økonomi og kultur 0,55 0,00 0,00 0,00 HR 0,55 0,80 0,80 0,80 Rentekostnader 0,10 Total 7,90 9,50 10,50 10,50 Økte inntekter, bruk av fond Effektivisering / omstilling -9,50-10,50-10,50 Redusert avsetning -7,90 Overskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Underskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 12

13 Investeringer Bytte av kunstgress på Sarpsborg stadion i i 4,00 stedet for Økte midler til parker og plasser Skjeberg rådhus og 0,10 Greåker Sandbakken idrettsarena - forprosjekt 1,00 2. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2014 med de inntekter, utgifter og netto utgiftsrammer per kommuneområde/enhet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B i plan og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 3. Det omdisponeres 10,0 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt til bygging av nytt kulturhus/bibliotek til byjubileet Midlene kommer i tillegg til tidligere avsetning til samme formål. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt til å øke budsjettrammen for byjubileet gjennom året utover det som fremgår av budsjettskjema 1B ved bruk av disposisjonsfond avsatt til formålet. 4. Med hjemmel i delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune pkt. 4.5 kulepunkt 6 gis ordføreren fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere inntil 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende. 5. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer for 2014 fastsettes i samsvar med plan og budsjettdokumentet side med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 6. Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling. 7. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr og 3 første ledd bokstav a) utskrives eiendomsskatt i 2014 i hele kommunen. 8. Den alminnelige eiendomskattesatsen for skatteåret 2014 er 7,00 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2014 er 4,00 promille, jf. esktl. 12 bokstav a). Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer. 9. "Sjølvstendige bustaddelar skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. 11 andre ledd. 10. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt i bystyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd, og forfaller til betaling samtidig med kommunale avgifter. 12. Utskriving av eiendomsskatten for 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført i år Med hjemmel i esktl. 7 a), b) og c) fritas de kategorier av eiendommer som fremgår av eiendomsskattevedtektenes

14 14. Nasjonale og foreløpige kommunale tilskuddssatser til barnehager for 2014: Per heltidsplass 2013 Drift Kapital Sum Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 % for 2014 i forhold til ovenstående tilskuddssatser. Satsen for drift inkluderer 4 % administrasjonstillegg beregnet av brutto driftskostnader. Satsene for drift til ordinære barnehager er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig budsjett for ordinære barnehager i Sarpsborg kommune. Satsene er beregnet i samsvar med forholdstall for plasser over og under 3 år fastsatt av departementet. Satsene er foreløpige og vil innen bli endelig fastsatt. De resterende satsene er nasjonale og fastsatt av departementet. 15. Rådmannen gis fullmakt til å dekke merutgifter til sosialhjelp knyttet til bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger på inntil 3,0 mill. kr ved bruk av ubenyttet disposisjonsfond avsatt til dekning av erstatningsutbetalinger i eldre barnevernssaker. 16. Med hjemmel i kommunelovens 45, jfr. 46, vedtas investeringsbudsjettet med finansiering slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B i plan- og budsjettdokumentet med de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret. 18. Rådmannen gis fullmakt innenfor en budsjettert ramme på 10,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp. 19. Plan- og økonomiutvalget gis fullmakt innenfor en ramme på 20,0 mill. kr for 2014 til å foreta strategiske eiendomskjøp og bestemme finansiering, herunder låneopptak. 20. Det godkjennes låneopptak på inntil 704,47 mill. kr i 2014 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremgår av budsjettskjema 2A inklusiv de endringer som er nevnt under punkt 1 for planperioden. 21. Det godkjennes låneopptak av Startlån i Husbanken med inntil 130,0 mill. kr. 22. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor kommunens tjenesteproduksjon i Vedlagte forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 på kr vedtas. 24. Rådmannen gjennomfører et omstillingsprosjekt med fokus på ledelse og samhandling, organisering, prioritering og standard på tjenestene samt nye arbeidsformer. Det rapporteres på dette i forbindelse med tertialmeldingene. 14

15 25. Verbalforslag Tverrkulturell møteplass etableres som et prosjekt i Det vurderes om dette kan skje i samarbeid med andre private og offentlige aktører, samt frivillige. Etter overtakelse av bibliotektomt vurderes om "Matstova"-bygget kan flyttes til et annet sted Innenfor spes.ped. tiltak prioriteres et mobilt team som kan bistå skolene, herunder forsterkede avdelinger, med spesialkompetanse ved behov. Det opprettes en saksordførersak i administrasjonsutvalget om vikarbruk i grunnskolen. Rådmannen tar initiativ til et samarbeid med Sarpsborg Kunstforening kultur og minne om et kunstprosjekt som inviterer yngre nyutdannede kunstnere til prosjekter. Målet er en dialog og kulturutveksling med et yngre publikum, og øke antall utstillinger i konferansesalen på Sarpsborg Scene. Det utredes ny brygge med oppgradering av området langs fylkesveien i Sandesund i løpet av første halvår RETT UTSKRIFT Dato 22. november 2013 Torild Lindemark Møtesekretær 15

Handlingsplan med økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016

Handlingsplan med økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/03118-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget 2008-2015 23.11.2015 23/15 2 Eldrerådet 2015-2019 23.11.2015 8/15 3 Kommunalt råd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Arkivsaknr: 2015/1262 Arkivkode: Saksbehandler: Marianne Stranden Saksgang Møtedato Ungdomsrådet 10.11.2015 Eldrerådet 10.11.2015 Levekårsutvalget 10.11.2015 Planutvalget 10.11.2015 Råd for likestilling

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/4438-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2018-2021 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer