AVTALE FOR SMS INNSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE FOR SMS INNSAMLING"

Transkript

1 AVTALE FOR SMS INNSAMLING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. AVTALEPARTER FORMÅL AVTALENS OPPBYGNING PRODUKTBESKRIVELSE TILKNYTNING TILKOBLING TIL NETTET SIKKERHET PROGNOSER TEKNISKE OG DRIFTSMESSIGE ENDRINGER ADRESSERINGSINFORMASJON OG BRUK AV SLUTTBRUKERS TELEFONNUMMER SMS INNSAMLING INFORMASJONSPLIKT OM SMS INNSAMLINGER PLIKTIG INFORMASJON OVERFOR SLUTTBRUKER VARSLING OG INFORMASJONSFLYT MELLOM PARTENE AVGIFTER TAKSTER OG INNTEKTSFORDELING AVREGNING MELLOM ORGANISASJONEN OG TELENOR MISLIGHOLD HEVING OG FRAKOBLING ERSTATNING SKADESLØSHOLDELSE FORCE MAJEURE TAUSHETSPLIKT VARIGHET OG ENDRINGER OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER TVISTELØSNING... 9

2 1. AVTALEPARTER Denne avtale er inngått mellom avtalepartene Telenor Norge AS, org.nr.: NO MVA og Innsamlende organisasjon. Organisasjon er angitt på avtaleforsiden. Med sluttbruker menes privatperson eller juridisk enhet som bestiller og faktureres for det innsamlede beløp. Sluttbruker er ikke part i denne avtale. 2. FORMÅL Formålet med avtalen er å kunne tilby Organisasjon muligheten til å motta donasjoner og støtte til veldedige formål, fra kunder i Telenors nett hvor Telenor forestår fakturering. Det kan ikke være noen form for motytelse knyttet til donasjonen. Avtalen dekker ikke noen form for medlemskap, kjøp eller salg av varer og tjenester. Avtalen regulerer de tekniske, administrative og forretningsmessige forhold mellom partene. Kundeinformasjon som Organisasjonen får kjennskap til gjennom SMS Innsamling, skal kun benyttes til formål der innsamlingsløsningen SMS Innsamling benyttes. 3. AVTALENS OPPBYGNING Denne avtalen for SMS INNSAMLING består av en signert avtaleforside samt separat avtaletekst (dette dokument). Avtalen består også av de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Telenor. 4. PRODUKTBESKRIVELSE Produktet SMS INNSAMLING som tilbys av Telenor, gir Organisasjonen anledning til å motta donasjoner og støtte via SMS til veldedige formål. Donert beløp vil ovenfor sluttbruker bli bruttoført på sluttbrukers faktura. Avtalen gjelder kun postpaid abonnement. Juridisk eier av postpaid abonnement må være over 18 år. Avtalen gjelder kun Organisasjoner som etter skatteloven 6-50 er godkjent av likningsmyndighetene som gavemottaker. SMS INNSAMLING er knyttet til ett (1) kodeord som identifiserer organisasjonen og er relatert til organisasjonens navn. Donasjoner via SMS INNSAMLING vil benytte kortnummer Bruk av 1990 kan kun benyttes til denne avtalens formål. Organisasjonen kan ikke benytte denne avtalen om SMS INNSAMLING til utsendelse av SMS meldinger hvor sluttbruker har abonnementsavtale med andre GSM/UMTS nettoperatører eller tjenesteleverandører tilknyttet slike nettoperatører. 5. TILKNYTNING Organisasjonen tilknyttes Telenor i samsvar med tilgjengelige spesifikasjoner. Telenor angir det til enhver tid gjeldende grensesnitt for tilknytning mellom avtalepartene. Organisasjonen skal besørge at sin tilknytning til Telenor til enhver tid sammenfaller med spesifikasjoner gjort kjent av Telenor. For at Telenor skal forestå fakturering av sluttbruker som angitt i denne avtale, må sluttbruker være mobil kunde av Telenor. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 2

3 6. TILKOBLING TIL NETTET Organisasjonen sitt produksjonsutstyr skal være typegodkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende regler, typegodkjenninger og standarder. Dette skal dokumenteres overfor Telenor på forespørsel. Organisasjonen må for egen regning sørge for leid samband eller annen tilknytning frem til Telenor sitt tilknytningspunkt i henhold til de til enhver tid gjeldende tekniske krav / grensesnitt Telenor setter for slik tilknytningen. 7. SIKKERHET Organisasjonen skal ikke tilby innsamlingstjenester som kan utgjøre en risiko for driften eller stabiliteten i Telenors nett. Organisasjonen plikter å beskytte sine systemer, herunder innbefattet, men ikke begrenset til tilgangskoder og dokumentasjon for tilknytning mot Telenor samt tilgang til sine tiltrodde tilknytningspunkt mot Telenor, mot urettmessig tilgang for uvedkommende. Som uvedkommende regnes den som ikke er part i denne avtale, eller utfører arbeid på oppdrag av avtalepartene. Telenor kan uten varsel begrense bruken av eller stanse sms innsamlinger som kan innebære fare for nettets sikkerhet, nettintegritet og/eller andre grunnleggende forutsetninger i Telenors forretningsdrift. Ved urettmessig tilgang til Telenors nett, som følge av uaktsomhet fra Organisasjonen står Organisasjonen ansvarlig for å dekke Telenors utgifter til dokumentert feilretting. Dette ansvaret er ikke begrenset etter avtalens generelle bestemmelser om erstatningsansvar, jfr. Art PROGNOSER Organisasjonen skal sikre at linjekapasitet og svarkapasitet på Organisasjonen sitt utstyr står i forhold til forventet transaksjonsvolum. Ved forventet avvikende høy trafikk i Telenors systemer plikter Organisasjonen å varsle Telenor om dette. Varslingen skal skje så tidlig som mulig, og Telenor har rett til å stoppe en sms innsamling som kan utgjøre en fare for nettet. Varsel sendes som e-post til Ved mislighold av dette punkt i avtalen kan Telenor stoppe all videreformidling av meldinger til Organisasjonen sitt utstyr. 9. TEKNISKE OG DRIFTSMESSIGE ENDRINGER Telenor har på et hvilket som helst tidspunkt rett til å utføre nødvendige endringer knyttet til utvikling av og feilretting mot telenettet og tilhørende infrastruktur for Organisasjonens sms innsamling. Telenor er uten ansvar for de eventuelle utgifter og tap slike tiltak påfører Organisasjonen, herunder innebefattet, men ikke begrenset til tap som følge av at Organisasjonen må tilpasse, endre eller skifte ut sitt eksisterende utstyr. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 3

4 10. ADRESSERINGSINFORMASJON OG BRUK AV SLUTTBRUKERS TELEFONNUMMER Telenor skal informere Organisasjonen om kodeord for avtaleperioden som gjør det mulig for Organisasjonen å responderer sluttbrukers inngående SMS i form av en utgående SMS. I de tilfeller Organisasjonen får overført sluttbrukers telefonnummer, plikter Organisasjonen kun å benytte denne informasjonen til å besvare henvendelser fra nevnte sluttbruker, eller til overføring av faktureringsinformasjon til Telenor, med mindre annet er avtalt med sluttbruker. Organisasjonen plikter å gjøre seg kjent med og overholde gjeldende bestemmelser om personopplysninger, herunder innebefattet, men ikke begrenset til telefonnummer, fra Datatilsynet eller andre myndigheter. 11. SMS INNSAMLING Organisasjonen har ansvaret for at Organisasjonens sms innsamlings aktiviteter under denne avtalen er i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter, samt Telenors egne retningslinjer. Telenor har rett til å stoppe sine ytelser etter avtalen dersom sms innsamlingen etter Telenors oppfatning strider mot lov, forskrift, eller dersom sms innsamlingen medfører risiko for omdømmetap for Telenor. Som omdømmetap regnes blant annet risiko for negativ omtale i media. Dette gjelder sms innsamlinger og er ikke en begrensning av redaksjonell omtale av Telenor. Nærmere bestemmelser om stans av ytelser etter avtalen fremgår i Art. 18. SMS INNSAMLING kan kun benyttes hvor Organisasjonens sms innsamling ikke innbærer en motytelse som, men ikke begrenset til, medlemskap, varer, tjenester eller andre typer av motytelse. Indirekte salg gjennom for eksempel konkurranser, lotteri, salgsklubber etc. er ikke tillatt etter denne avtalen. Organisasjonen har ansvar for drift, markedsføring, presentasjon av sms innsamlingen. Dette innebærer også at Organisasjonen har ansvar for å oppfylle gjeldene lovgivning, blant annet markedsføringsloven, merverdiavgiftsloven, angrerettloven med videre. Organisasjonen plikter å sikre at innsamlingen ikke er uegnet i forhold til sluttbrukers alder. Sluttbrukers alder skal ved behov kontrolleres mot dertil egnet grensesnitt tilgjengeligjort av Telenor Organisasjonen har ansvaret for å forestå kundeservice og kundebehandling overfor sluttbrukere i forbindelse med sms innsamlingen. Organisasjonens kontaktinformasjon for sluttbrukere skal bekjentgjøres for Telenor, for at Telenor skal kunne videresende eventuelle henvendelser fra sluttbruker. Avtalen medfører ingen overføring av noen form for rettigheter mellom partene til de produkter og tjenester som partene har i sine respektive produktporteføljer. 12. INFORMASJONSPLIKT OM SMS INNSAMLINGER Organisasjonen plikter å informere Telenor i rimelig tid før lansering, om sms innsamlinger som gjøres tilgjengelig for sluttbruker. Varsel sendes som e-post til Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 4

5 Telenor forbeholder seg retten til å avise sms innsamlinger som etter Telenor sin vurdering strider mot denne avtalen. Ved forespørsel fra Telenor, plikter Organisasjonen å sende Telenor informasjon om de sms innsamlinger Organisasjonen til en hver tid har tilgjengelig for sluttbruker. Krav til beskrivelse kan fastsettes av Telenor. Organisasjonen plikter å dokumentere godkjenning som gavemottaker av likningsmyndighetene etter skatteloven 6-50 ved opprettelse av denne avtale. Innholdsleverandør skal også være registrert i Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge, eller at det foreligger uttalelse fra ekstern revisor om tilfredsstillende regnskaps- og kontrollfunksjoner. Organisasjonen skal årlig pr 1. februar dokumentere fortsatt godkjennelse/registrering/uttalelse inntil denne avtalen opphører. Organisasjonen plikter å umiddelbart varsle Telenor ved opphør av godkjennelse/registrering/uttalelse. 13. PLIKTIG INFORMASJON OVERFOR SLUTTBRUKER Organisasjonen plikter å gjøre sluttbruker kjent med beløpet som vil bli belastet, samt opplyse sluttbruker om at det er Organisasjonen som er ansvarlig for sms innsamlingen. Organisasjonen plikter å oppgi relevant beløpsinformasjon i all markedsføring av sms innsamlingen som omfattes av denne avtale. Organisasjonen plikter å opplyse at de som avtalepart står bak sms innsamlingen, med organisasjonsnavn og kontaktinformasjon (ref: Guidelines). Fakturateksten skal av Organisasjonen spesifikt beskrive sms innsamlingen slik at sluttbruker klart kan identifisere organisasjon og innsamlingens formål. Der sluttbrukeren feilsender eller benytter kodeord som ikke eksisterer, skal Organisasjonen benytte takstklasse kr 0,- ved feilmelding tilbake til sluttbruker. 14. VARSLING OG INFORMASJONSFLYT MELLOM PARTENE Organisasjonen plikter aktivt å bruke de informasjonskanaler som Telenor gjør kjent for organisasjonen. Ved planlagte systemendringer og nedetid hos Telenor, skal Organisasjonen informeres dersom konsekvensene antas å være betydelige for Organisasjonen. Varsling vil tilkjennegis i forbindelse med utsendelse av avregning eller via e-postadresse tilkjennegitt av organisasjonen. Organisasjonen plikter å holde Telenor informert om kontaktpunkt for kundeservice. Dette oppdateres på https://web-access.mobil.telenor.no/statserver/. 15. AVGIFTER Avgifter i denne avtalen angir avgiftene som ligger til grunn for innsamlingsløsningen. Alle avgifter er eksklusive merverdiavgift, der ikke annet er oppgitt. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 5

6 Etableringsavgifter Avtale- og tilknytningsavgift + kodeord: kr Månedsavgifter: kr TAKSTER OG INNTEKTSFORDELING Grunnlag for deling mellom Organisasjonen og Telenor er sluttbrukerpris. Organisasjonens andel er sluttbrukerpris fratrukket 3,5 %. Det vil bli beregnet mva av fratrukket beløp. Laveste tillatte beløp er kr 1,-. Største tillatte beløp er kr 200,-. Alle beløp skal takseres i hele kronebeløp. Dersom sluttbrukerpris settes til kr 0,- belastes Organisasjonen kr 0,35 eks. mva. Bestilling, herunder SMS meldinger til Organisasjonen, er ikke en del av denne avtale og tilfaller Telenor i sin helhet. 17. AVREGNING MELLOM ORGANISASJONEN OG TELENOR Sluttbrukers donasjon til organisasjonen vil bli registrert av Telenor, og Telenor skal forestå fakturering av sluttbruker for det innsamlede beløp. Telenor plikter å tilgjengeliggjøre avregningsgrunnlag for sms innsamlingen hver måned. Forfall på faktura er fire uker etter mottak av faktura. Ved oversittelse av forfallstidspunkt får Lov om renter ved forsinket betaling m.m. anvendelse. Ved vesentlig avvik i trafikkstatistikk mellom Telenor og Organisasjonen skal Telenor på forespørsel fra Organisasjonen gjennomgå datagrunnlaget. Organisasjonen må i slike tilfeller fremlegge sitt datagrunnlag. Datagrunnlaget til Telenor representerer faktisk fakturering overfor sluttbruker, og dette datagrunnlaget har forrang i avregning mellom partene. For produktet SMS INNSAMLING er all omsetning å anse som Organisasjonens egen omsetning, og skal bokføres etter dertil gjeldende regnskapsprinsipper og regler. Operatørens andel er å anse som en separat mva-pliktig tjeneste. Organisasjonen bærer all finansiell/kredittrisiko knyttet til tap på krav og prosesskostnader. Denne risiko vil fremstå som en avsetning og trekk i forhold til Organisasjonens tilgodehavende. Avsetningens størrelse vil bli korrigert kvartalsvis i henhold til Telenor sine faktiske tap på krav og prosesskostnad. Dette ansvaret er ikke begrenset etter avtalens generelle bestemmelser om erstatningsansvar, jfr. Art 19. I enkeltsaker kan Telenor kunne trekke Organisasjonen for tap på krav, hvis denne ikke dekkes innenfor avsetningen. Dette for at trekket skal tilsvare det faktiske tap. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 6

7 18. MISLIGHOLD HEVING OG FRAKOBLING Der Organisasjonen ikke overholder bestemmelser i denne avtalen, vil dette anses som mislighold av avtalen. Dersom Organisasjonen misligholder avtalen, kan Telenor etter varsel, med frist på en virkedag, frakoble Organisasjonen sin tilknytning til Telenor sitt nett og andre kanaler. Telenor vil gjenåpne tilknytningen(e) når det forholdet som begrunnet frakoblingen er rettet. Ved vurdering av vesentlig mislighold kan Telenor avvente gjenåpning til vurderingen er avsluttet. En slik vurdering skal skje innen rimelig tid, og normalt ikke utover 10 virkedager. Organisasjon plikter å dekke de kostnader Telenor har hatt i forbindelse med slik frakopling. Ved vesentlig mislighold fra Organisasjonen eller Telenor kan partene heve SMS Innsamlings avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved klar mistanke om avtalebrudd har Telenor rett til å holde tilbake sine økonomiske ytelser etter denne avtalen, inntil Organisasjon har rettet avtalebruddet. Telenor er ikke økonomisk ansvarlig for Organisasjonen eller tredjeparts tap som følge av dette. 19. ERSTATNING Telenor og Organisasjonen er ansvarlige for dokumentert, direkte tap som den annen part blir påført som følge av mislighold av avtalen. Telenor og Organisasjonen er kun ansvarlig for den annens parts indirekte tap, dersom tapet har oppstått som følge av mislighold av avtalen voldt av grov uaktsomhet. Som indirekte tap defineres blant annet: Tap som følge av minsket eller forfalt produksjon eller inntekt. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttegjøres som forutsatt (avsavn). Tap som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Partenes erstatningsansvar er begrenset til kr femti tusen kroner- for hvert enkelt tilfelle av mislighold. Ved Organisasjonens brudd på avtalen og/eller guidelines, har Telenor rett til å avkreve Organisasjonen et beløp på , femti tusen kroner for hvert enkelt tilfelle. Tilfeller som utløser betalingsplikt kan være, herunder innbefattet, men ikke begrenset til manglende/utilstrekkelig alderssjekk eller spam eller manglende/utilstrekkelig kundeservice eller arvede tjenester. Slik betaling utelukker ikke at Telenor i tillegg kan kreve erstatning fra organisasjonen for tap etter bestemmelsene i avsnittene ovenfor. 20. SKADESLØSHOLDELSE Partene skal holde hverandre skadesløse i den utstrekning en Part mottar krav fra tredjemann eller pålegges ansvar overfor tredjemann, og kravet eller ansvaret er basert på den annen parts garantier eller markedsføring. Videre skal partene holde hverandre skadesløse i forhold til krav basert på den annen parts innsamlinger eller bruk av denne avtale. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 7

8 Skadesløsholdelsen gjelder også i forbindelse med krav fra tredjepart om at sms innsamlingen krenker tredjeparts opphavsrett, patentrettighet, varemerkerettighet, rett til mønsterbeskyttelse eller andre rettigheter. 21. FORCE MAJEURE Dersom et for partene ukjent tilfelle av force majeure oppstår etter inngåelse av denne avtale og dette tilfellet av force majeure hindrer en eller begge parter i å gjennomføre sine forpliktelser etter denne avtale, skal forpliktelsene utsettes i så lang tid som er nødvendig grunnet force majeure tilfellet. Mangel eller forsinkelse som skyldes force majeure gir ikke rett til misligholdsbeføyelser. Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure: krig, indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige ferdsel, betydelig arbeidskonflikt, brann eller lignende, samt andre upåregnelige og betydelige hendelser med virkning for partene, forutsatt at hendelsene er utenfor partens kontroll. Den part som vil påberope seg force majeure, skal umiddelbart underrette den annen part om den aktuelle force majeure-begivenhet og om når ytelsen antas å kunne gjennomføres. Den part som påberoper force majeure kan bare heve avtalen med den annen parts samtykke, med mindre force majeure situasjonen varer eller antas å vare lengre enn 60 kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og varsel om hevning skjer med 15 kalenderdagers varsel. Den annen part kan heve avtalen med samme varsel og på samme tidspunkt. 22. TAUSHETSPLIKT Partene, herunder deres ansatte og rådgivere, plikter å bevare taushet om konfidensiell informasjon mottatt fra den annen part, herunder opplysinger om den annen parts administrative, økonomiske eller tekniske forhold, andre drifts- eller forretningsforhold og øvrige forhold som det etter en forsiktig og lojal vurdering bør forstås er av betydning å hemmeligholde av hensyn til annen parts virksomhet. Konfidensiell informasjon skal kun anvendes til det formål den er mottatt, og i den utstrekning det er nødvendig for gjennomføring av avtalen. Som konfidensiell informasjon regnes ikke informasjon som er offentlig kjent eller alminnelig tilgjengelig uten at dette er en følge av brudd på denne bestemmelsen. Taushetsplikten er ikke til hinder for at parten utleverer opplysninger til påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når dette er pålagt dem i eller med hjemmel i lov. Taushetsplikten gjelder i avtaleperioden og i en periode på 3 år etter denne avtalens opphør. 23. VARIGHET OG ENDRINGER Avtalen løper fra undertegning og til den sies opp. Hver av partene kan på et hvilket som helst tidspunkt si opp avtalen med en (1) måneds skriftlig varsel. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 8

9 Telenor kan endre denne avtalen med en (1) måneds varsel. Denne varslingen vil tilkjennegis i forbindelse med publisering av avregning eller via e-post til den adresse som er oppgitt av Organisasjonen. Ved offentligrettslige forhold som gjør det nødvendig for Telenor å endre avtalen, eller når endrede rammevilkår tilsier at endring av avtalevilkårene er hensiktsmessig, kan Telenor endre avtalen med umiddelbar virkning. Ved endring av avtalen har Organisasjonen rett til å si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel. Endringer i eksterne rammevilkår, herunder offentlig avgifter, gjøres automatisk gjeldende i avtalen uten at avtalepartene kan gjøre krav på skriftlig oppdatering av avtalen. Dette innbefatter, men er ikke begrenset til at endringer i gjeldende satser for merverdiavgift gis automatisk rang over prislister angitt i avtalen. 24. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER Organisasjonen kan ikke overføre sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale. Telenor har en ubegrenset rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser helt eller delvis til selskaper innenfor Telenor-konsernet eller eventuelle selskaper som Telenor blir en del av. 25. TVISTELØSNING Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen, reguleres i henhold til norsk lov. Dersom det oppstår tvist mellom partene om fortolkning eller rettsvirkninger av denne avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 21 tjueen kalenderdager, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene enes om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift. At en tvist er brakt inn til avgjørelse for domstol eller voldgift, fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Verneting er Oslo Byrett. Versjon 1.1/ Siste versjon av avtalen er tilgjengelig på 9

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør Telenor Norge AS [ ] Original nr. 1av 2 Avtalenummer: TEL-[ ] [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt AVTALE OM TJENESTELEVERANDØRTILGANG TIL TELENOR NORGES NETT Tjenesteleverandør og Telenor

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer