Studieplan. Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring"

Transkript

1 Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

2 Innholdsfortegnelse 1. Opptakskrav Læringsutbytte Studiets overordnede struktur Vurderingsformer Utveksling/internasjonalisering Emnebeskrivelser Emnebeskrivelse for Fysiologi (FYS) Emnebeskrivelse for Sykdomslære (SYK) Emnebeskrivelse for Grunnleggende ernæring (ERN1) Emnebeskrivelse for Ernæring og helse (ERN2) - kommer!.. Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.5 Emnebeskrivelse for Ernæring og prestasjon (ERN3) - kommer!... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.6 Emnebeskrivelse for Kosthold og samfunn (ERN4) - kommer!... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 Innledning Ernæring er et aktuelt fagfelt i et samfunn som er preget av overforbruk og overflod på den ene siden, og sult og matmangel på den andre. Mat og drikke er viktig for menneskers identitet, livskvalitet og i sosiale sammenhenger, men feilernæring over tid kan forårsake sykdom og dårlig helse. Det er økende fokus på ernæring og kosthold i samfunnet vårt, og kunnskap innenfor disse områdene blir viktigere og viktigere, både for enkeltindivider og for folkehelsen. Årsenheten i ernæring og helse gir en innføring i ernæringsfag og har høy relevans, både for yrkeslivet og for videre studier. Årsenheten er en attraktiv tilleggsutdanning for helsepersonell som jobber med ernæringsrelaterte problemstillinger, f.eks. sykepleiere, helsesøstre, legemiddelkonsulenter og fysioterapeuter. Studiet vil være nyttig for eksempelvis personlige trenere, kokker, journalister, førskolelærere og lærere innen helsefag. 1. Opptakskrav Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 2. Læringsutbytte Det overordnede målet for årsenheten i ernæring og helse er å utdanne studenter med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om sammenhengen mellom ernæring, kosthold og helse, generelt og hos enkeltindividet. Læringsutbyttet for årsenheten i deles inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper: Etter fullført årsenhet i ernæring og helse skal studentene være i stand til å: beskrive de grunnleggende prinsippene for cellens oppbygning og funksjon beskrive cellenes energiomsetning gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske syn på hva som konstituerer kunnskap samt forklare grunnleggende statistiske metoder som brukes i epidemiologisk og biomedisinsk forskning gjøre rede for grunnleggende fysiologiske prosesser innenfor emnene: cellebiologi, muskelfysiologi, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, nyrene og fordøyelsessystemet. gjøre rede for de viktigste vevsforandringene som finner sted ved sykdom forklare viktige sykdomsprosesser (f.eks. betennelse, aterosklerose, hypertensjon og svulstutvikling) som rammer mennesket gjøre rede for legemidlers generelle virkningsmekanisme og hvordan de behandles i menneskekroppen kunne forklare viktige sykdommers årsakssammenheng, symptomer og funn, med hovedfokus på livsstilssykdommer og forebygging av sykdom gjøre rede for hvordan maten vi spiser fordøyes og absorberes og hvordan de forskjellige næringsstoffer og vitaminer/mineraler påvirker kroppen vår, både på organisme- og cellenivå gjøre rede for hvordan kostholdet påvirker helsen vår, både på individ- og samfunnsnivå, og kjenne til hovedelementene i nasjonale målsetninger og handlingsplaner for et sunnere kosthold beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning beskrive de viktigste alternative dietter/trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur gjøre rede for den rollen mat spiller for helse, sosialisering, identitet og kulturell tilhørighet gjøre rede for betydningen av ernæring på fysisk yteevne med spesielt fokus på ernæring før, under og etter fysisk aktivitet, trening og konkurranse 1

4 Ferdigheter: Etter å ha fullført årsenhet i grunnmedisin skal studentene ha følgende overordnede ferdigheter: beregne energibehov og vurdere sammensetningen av kostholdet i forhold til anbefalt inntak av mikro- og makronæringsstoffer gi grunnleggende kostholdsråd til enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser finne, henvise til og vurdere sentralt fagstoff innen ernæring kunne evaluere forskningslitteratur innen ernæring og bruke grunnleggende statistiske metoder Generell kompetanse: Etter fullført årsenheten i ernæring og helse skal studentene ha tilegnet seg kompetanse og holdninger til å: arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring formidle sentralt fagstoff innen ernæring både skriftlig og muntlig 3. Studiets overordnede struktur Årsenheten i ernæring og helse består av seks emner á 10 studiepoeng. Alle emnene er obligatoriske. 2. semester ERN2 Ernæring og helse ERN3 Ernæring og prestasjon ERN4 Kosthold og samfunn 1. semester FYS Fysiologi SYK Sykdomslære ERN1 Grunnleggende ernæring 4. Vurderingsformer Multiple choice eksamen. Eksamensformen egner seg godt til å teste den teoretiske kunnskap studentene har tilegnet seg, samt grunnleggende forståelse. Studentene får spørsmål fra det de har hatt i inneværende emne samt at de kan få spørsmål fra det de har hatt i de foregående emnene. Dette vil stimulere studentene til å forholde seg til det de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det siste emnet. Følgende spørsmålsvarianter vil kunne benyttes ved denne eksamensformen: Flervalg (flere alternativer, men bare ett er riktig) Flersvar (flere alternativer, hvor ett eller flere kan være riktige) Matrise (gruppering av beslektede spørsmål i matrise) Riktig/galt (to alternativer hvor ett er riktig og ett galt) Individuell skriftlig eksamen Denne eksamensformen er godt egnet til å teste studentens kunnskapsnivå og ferdigheter innenfor et bestemt emne. Den benyttes ved slutten av et emne (). Studentene får spørsmål fra det de har hatt i inneværende emne pluss spørsmål fra det de har hatt i de foregående emnene. Poenget er at studentene ut over i studiet hele tiden stimuleres til å forholde seg til alt de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det siste emnet. Eksamensformen er en kombinasjon av flervalgsspørsmål og kortsvar. Vi tilstreber å lage problembaserte spørsmål som ikke primært tester 2

5 studentenes evne til faktapugging av detaljer, men i større grad tester deres forståelse av emnet. Varigheten på eksamen er tre timer. Mappe (vurdering) Ved mappeeksamen tas det utgangspunkt i de arbeidene studentene har gjort underveis i studiet. Ved å ta utgangspunkt i det arbeidet studentene har gjort underveis, vektlegges deres arbeid gjennom året. Dette stimulerer til en jevnere arbeidsprosess, som gir en bedre læringsprosess, enn en leseinnspurt mot en skoleeksamen. Mappevurdering gir rom for stor variasjonsbredde og tilbyr dermed mulighet for studenter med ulike interesser til å vise sin kompetanse på forskjellige områder. Denne eksamensformen kan benyttes svært variert, og er blant annet velegnet til å teste studentenes evne til kritisk tenkning og refleksjon, samt helhetlig forståelse av emnet og yrkesutøvelsen. Mappe som eksamensform gjennomføres i dette tilfelle ved at arbeidsmappen danner grunnlag for hjemmeeksamen. Oversikt over studiets emner og summative vurderingsformer (alle emner er ) KODE NAVN SEMESTER VURDERING** SENSOR FYS Fysiologi 1 MC Én intern* SYK Sykdomslære 1 MC Én intern* ERN1 Grunnleggende ernæring 1 SE Én intern* ERN2 Ernæring og helse 2 MHJ To interne ERN3 Ernæring og prestasjon 2 SE Én intern* ERN4 Kosthold og samfunn 2 MHJ To interne *Ved vurderingsformer med én intern sensor skal eksamensoppgaver og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor. ** følgende koder brukes for beskrivelse av vurderingsmetoder MC Multiple choice, individuell eksamen SE Skriftlig, individuell eksamen MHJ Mappevurdering hjemme 5. Utveksling/internasjonalisering Det tilrettelegges ikke for utveksling for denne årsenheten. 6. Emnebeskrivelser For hvert emne foreligger det en egen emnebeskrivelse. 3

6 6.1 Emnebeskrivelse for Fysiologi (FYS) 1. Studium Årsenhet i ernæring og helse 2. Studiekode ERN Emneansvarlig John Magne Kalhovde 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse 5. Semester Fri progresjon 6. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 8. Faglig innhold Cellebiologi: cellens oppbygning transport over cellemembranen proteinsyntesen energiomsetningen Hormonsystemet: oppbygning av hormonsystemet regulering av hormonsystemet; negativ tilbakekobling spesifikke hormoner: kortisol, adrenalin, insulin, glukagon, tyroideahormonene, ADH væskebalanse og elektrolyttbalanse hormonell regulering av pre- og postabsorptiv fase av fordøyelsen Muskelfysiologi: kort om oppbygningen kontraksjonsmekanismen energiomsetning i muskelen Sirkulasjonssystemet: oppbygning av hjertet og blodårene blodtrykksregulering regulering og fordeling av minuttvolumet Fordøyelsessystemet: kort om oppbygning det autonome og enteriske nervesystem, korte og lange reflekser fordøyelsesprosessen karbohydrater, proteiner og fett Introduksjon til vitenskapsteori og statistikk: introduksjon til forskningsmetoder sentrale mål og spredningsmål hypotesetesting kritisk lesing av artikler og vurdering av studier 9. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Cellebiologi: beskrive cellens oppbygning gjøre rede for funksjon av cellen og dets organeller gjøre rede for nøkkeltrinnenen i proteinsyntesen; transkripsjon, translokasjon og translasjon. beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen gjøre rede for cellenes energiomsetning Hormonsystemet: beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte forklare hvordan konsentrasjonen av hormoner i kroppen reguleres 4

7 redegjøre for den hormonelle kontrollen av pre- og postabsorptiv fase redegjøre for følgende hormoners funksjon; ADH, kortisol, tyroksin, adrenalin, insulin og glukagon beskrive kroppens regulering av væske- og elektrolyttbalansen Sirkulasjonssystemet: gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning forklare blodtrykksreguleringen Muskelfysiologi: skissere skjelettmuskelens oppbygning beskrive skjelettmusklenes kontraksjonsmekanisme beskrive muskelens energiomsetning Fordøyelsessystemet: gjøre rede for fordøyelsessystemets overordnede oppgaver skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning gjøre rede for reguleringsmekanismer knyttet til fordøyelsesprosessen beskrive fordøyelsessystemets behandling av karbohydrater, fett og proteiner Introduksjon til vitenskapsteori og metode: være klar over sentrale teorier og arbeidsmåter innenfor vitenskapsteori og statistikk 10. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 11. Vurdering Multiple choice (to timer), fremmøteeksamen. Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor (eksamensoppgave og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor). 12. Pensumlitteratur Sand, O., Sjaastad, Ø.V, Haug, E., Bjålie, J.G. Toverud, K.C. (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Anbefalt litteratur På Gyldendals nettsider finnes det digitale øvingsoppgaver for boken Menneskekroppen knyttet til de ulike temaene i dette kurset. Ved å registrere deg får du gratis tilgang til disse oppgavene. 5

8 6.2 Emnebeskrivelse for Sykdomslære (SYK) 1. Studium Årsenhet i ernæring og helse 2. Studiekode ERN Emneansvarlig Ole Petter Hjelle 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse 5. Semester Fri progresjon 6. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 8. Faglig innhold Generell sykdomslære: Vevsskade, betennelse, celleskade hypertensjon sykdommer i arterier og vener (aterosklerose, DVT) svulstlære Generell farmakologi: farmakodynamikk farmakokinetikk Sykdommer i hjerte og -karsystemet: koronar hjertesykdom hjerneslag hjertesvikt Sykdommer i hormonsystemet: diabetes mellitus osteoporose Sykdommer i fordøyelsessystemet: kreft i øsofagus kreft i magesekk ulcus ventriculi inflammatoriske tarmsykdommer coeliaki laktoseintoleranse gallestein kreft i pankreas tykktarmskreft 9. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Generell sykdomslære: gjengi generelle vevsforandringer ved sykdom forklare viktige sykdomsprosesser i arterier og vener, samt deres risikofaktorer gjengi mekanismer bak svulstutvikling Generell farmakologi: gjengi medikamenters generelle virkningsmekanismer i organismenfarmakodynamikk gjengi hvordan legemidler behandles i organismen-farmakokinetikk Sykdommer i hjerte- og karsystemet: forklare risikofaktorer, patogenese, symptomer/funn og behandling for koronar hjertesykdom, hjerneslag og hjertesvikt forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer beskrive hvordan vi kan primær- og sekundærforebygge koronar hjerte- 6

9 sykdom, hjerneslag og hjertesvikt Sykdommer i hormonsystemet: beskrive risikofaktorer, patogenese, symptomer/funn og behandling for diabetes mellitus type 2 og osteoporose beskrive hvordan vi kan primær- og sekundærforebygge diabetes mellitus type 2 og osteoporose Sykdommer i fordøyelsessystemet: beskrive risikofaktorer, patogenese, symptomer/funn og behandling for følgende sykdommer: o kreft i øsofagus o kreft i magesekk o ulcus ventriculi o inflammatoriske tarmsykdommer o coeliaki o laktoseintoleranse o gallestein o kreft i pankreas o tykktarmskreft beskrive hvordan vi kan primær- og sekundærforebygge sykdommene nevnt ovenfor 10. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 11. Vurdering Multiple choice (to timer), fremmøteeksamen. Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor (eksamensoppgave og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor). 12. Pensumlitteratur Næss, O. (2012): Sykdomslære og patologisk anatomi. Høvik: Vett og viten. ISBN: Anbefalt litteratur Simonsen, T., Aarbakke, J., Lysaa, R. (2010). Illustrert farmakologi, bind 1, 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:

10 6.3 Emnebeskrivelse for Grunnleggende ernæring (ERN1) 1. Studium Årsenhet i ernæring og helse 2. Studiekode ERN Emneansvarlig Hege Ulveland 4. Forkunnskaper FYS og SYK fra Norges Helsehøyskole eller tilsvarende utdanning 5. Semester Fri progresjon 6. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 8. Faglig innhold energi og energiforbruk energigivende næringsstoffer omsetning av energigivende næringsstoffer vitaminer og mineralstoffer næringsstoffanbefalinger versus kostråd kosttilskudd 9. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: 10. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett beskrive faktorene som bestemmer et individs totale energiomsetning beregne energibehov for individer og grupper med utgangspunkt i fysiologisk viten og internasjonalt aksepterte metoder redegjøre for funksjon, behov, kilder, metabolisme, omsetning av karbohydrater, protein og fett, samt funksjon, metabolisme, omsetning av alkohol beskrive anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av energi totalt og for de ulike energigivende makro- og mikronæringsstoffene vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten redegjøre for kilder til, inntak i ulike grupper, metabolisme, funksjon, behov, innhold og utnyttelse av de ulike vitaminer og mineralstoffer gi eksempler på konsekvenser av høye og lave inntak av makro- og mikronæringsstoffene omsette den teoretiske bakgrunnen for anbefalingene til praktiske kostråd gi eksempler på grupper som kan ha behov for kosttilskudd vurdere kvalitetene og sammenligne et utvalg av kosttilskudd 11. Vurdering Skriftlig fremmøteeksamen (tre timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor (eksamensoppgave og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor). 12. Pensumlitteratur Pedersen, J.I., Müller, H., Hjartåker, A. m.fl. (2012): Grunnleggende ernæringslære. 2. utgave, Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN Helsedirektoratet (2005). Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. IS Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. IS Anbefalt litteratur Sloth, B. et. al. (2004). No difference in body weight decrease between a lowglycemic-index and a high-glycemic-index diet but reduced LDL cholesterol after 10-wk ad libitum intake of the low-glycemic-index diet. Am J Clin Nutr., 80(2):

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Studieplan. Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan. Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Innholdsfortegnelse 1. Opptakskrav... 1 2. Læringsutbytte... 1 3. Studiets overordnede struktur... 2 4. Vurderingsformer...

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan Bachelor i ernæring. Kull

Studieplan Bachelor i ernæring. Kull Studieplan Bachelor i ernæring Kull 2015-2018 Vedtatt i Høyskolekollegiet 08.01.2013 (HK-sak 02-13) Oppdatert 04.11.2014 Innhold Innledning... 3 1. Opptakskrav... 4 2. Læringsutbytte... 5 3. Studiets overordnede

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Studieplan Ettårig videreutdanning i Kommunikasjon og helseledelse Nettbasert med samlinger

Studieplan Ettårig videreutdanning i Kommunikasjon og helseledelse Nettbasert med samlinger Studieplan Ettårig videreutdanning i Kommunikasjon og helseledelse Nettbasert med samlinger GJELDER FRA 2016 Godkjent i Høyskolekollegiet 11.04.16 (HK-sak 08/16) Godkjent i UUV 13.10.16 (UUV-sak 84/16)

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2015-2018 Godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.2013 (HK-sak 66/13) Sist revidert 27.01.2014 (HK-sak 04/14) Oppdatert 04.11.2014 Innhold Innledning...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Kosthold og coaching Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Dette er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium på bachelornivå. Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Stedlig gjennomføring Kull 2017

Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Stedlig gjennomføring Kull 2017 Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Stedlig gjennomføring Kull 2017 Godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.2013 (HK-sak 56/13) Godkjent i Undervisningsutvalget 15.09.2016 (UUV-sak 77/16) Innhold

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan Bachelor i osteopati Kull Godkjent i Høyskolekollegiet HK-sak 75/14

Studieplan Bachelor i osteopati Kull Godkjent i Høyskolekollegiet HK-sak 75/14 Studieplan Bachelor i osteopati Kull 2015-2018 Godkjent i Høyskolekollegiet 26.11.2014 HK-sak 75/14 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Opptakskrav... 3 2. Læringsutbytte... 3 3. Studiets overordnede

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG Rev. 30.12.15 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANBEFALTE LÆREBØKER... 3 2. ARTIKLER, RAPPORTER

Detaljer

Studieplan Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring Kull

Studieplan Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring Kull Studieplan Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring Kull 2015-2018 Godkjent i Undervisningsutvalget 17.08.2012 (UUV-sak 9/12) Sist revidert 27.01.2014 (HK-sak 03/14) Oppdatert 04.11.2014 Innhold Innledning...

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan Bachelor i ernæring

Studieplan Bachelor i ernæring Studieplan 2018-2021 Bachelor i ernæring Studiet er etablert av Høyskolekollegiet: 08.01.2013 (HK-sak 02/13) Sist godkjent i undervisningsutvalget: 14.09.17 (UUV-sak 50/17) Side 1 av 13 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 PT2: Kosthold og coaching Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Dette er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium på bachelornivå. Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer)

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Pensumbøker... 3 2.0 Artikler, rapporter og publikasjoner...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Personlig trener 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Personlig Trener I» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er på 30 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter Ved Ki-Terapi skolen Moelv 1 Fagoversikt /emner: Fagområder: Anatomi Fysiologi Patologi: Ki-Terapi Skolen vil følge

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier Studieplan 2017/2018 Årsstudium i idrett (2017-2018) Studiepoeng: 60 Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner. Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår 2019

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår 2019 Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst 2016 - vår 2019 Godkjent i Høyskolekollegiet 11.05.2016 (HK-sak 12/16) Godkjent i Undervisningsutvalget 12.05.2016 (UUV-sak 30/16) 1 Innhold 1. Opptakskrav...

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

STUDIEÅRET 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Fredag 16. desember 2010 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Fredag 16. desember 2010 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Fredag 16. desember 2010 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer