Studieplan. Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring"

Transkript

1 Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

2 Innholdsfortegnelse 1. Opptakskrav Læringsutbytte Studiets overordnede struktur Vurderingsformer Utveksling/internasjonalisering Emnebeskrivelser Emnebeskrivelse for Fysiologi (FYS) Emnebeskrivelse for Sykdomslære (SYK) Emnebeskrivelse for Grunnleggende ernæring (ERN1) Emnebeskrivelse for Ernæring og helse (ERN2) - kommer!.. Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.5 Emnebeskrivelse for Ernæring og prestasjon (ERN3) - kommer!... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.6 Emnebeskrivelse for Kosthold og samfunn (ERN4) - kommer!... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 Innledning Ernæring er et aktuelt fagfelt i et samfunn som er preget av overforbruk og overflod på den ene siden, og sult og matmangel på den andre. Mat og drikke er viktig for menneskers identitet, livskvalitet og i sosiale sammenhenger, men feilernæring over tid kan forårsake sykdom og dårlig helse. Det er økende fokus på ernæring og kosthold i samfunnet vårt, og kunnskap innenfor disse områdene blir viktigere og viktigere, både for enkeltindivider og for folkehelsen. Årsenheten i ernæring og helse gir en innføring i ernæringsfag og har høy relevans, både for yrkeslivet og for videre studier. Årsenheten er en attraktiv tilleggsutdanning for helsepersonell som jobber med ernæringsrelaterte problemstillinger, f.eks. sykepleiere, helsesøstre, legemiddelkonsulenter og fysioterapeuter. Studiet vil være nyttig for eksempelvis personlige trenere, kokker, journalister, førskolelærere og lærere innen helsefag. 1. Opptakskrav Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 2. Læringsutbytte Det overordnede målet for årsenheten i ernæring og helse er å utdanne studenter med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om sammenhengen mellom ernæring, kosthold og helse, generelt og hos enkeltindividet. Læringsutbyttet for årsenheten i deles inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper: Etter fullført årsenhet i ernæring og helse skal studentene være i stand til å: beskrive de grunnleggende prinsippene for cellens oppbygning og funksjon beskrive cellenes energiomsetning gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske syn på hva som konstituerer kunnskap samt forklare grunnleggende statistiske metoder som brukes i epidemiologisk og biomedisinsk forskning gjøre rede for grunnleggende fysiologiske prosesser innenfor emnene: cellebiologi, muskelfysiologi, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, nyrene og fordøyelsessystemet. gjøre rede for de viktigste vevsforandringene som finner sted ved sykdom forklare viktige sykdomsprosesser (f.eks. betennelse, aterosklerose, hypertensjon og svulstutvikling) som rammer mennesket gjøre rede for legemidlers generelle virkningsmekanisme og hvordan de behandles i menneskekroppen kunne forklare viktige sykdommers årsakssammenheng, symptomer og funn, med hovedfokus på livsstilssykdommer og forebygging av sykdom gjøre rede for hvordan maten vi spiser fordøyes og absorberes og hvordan de forskjellige næringsstoffer og vitaminer/mineraler påvirker kroppen vår, både på organisme- og cellenivå gjøre rede for hvordan kostholdet påvirker helsen vår, både på individ- og samfunnsnivå, og kjenne til hovedelementene i nasjonale målsetninger og handlingsplaner for et sunnere kosthold beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning beskrive de viktigste alternative dietter/trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur gjøre rede for den rollen mat spiller for helse, sosialisering, identitet og kulturell tilhørighet gjøre rede for betydningen av ernæring på fysisk yteevne med spesielt fokus på ernæring før, under og etter fysisk aktivitet, trening og konkurranse 1

4 Ferdigheter: Etter å ha fullført årsenhet i grunnmedisin skal studentene ha følgende overordnede ferdigheter: beregne energibehov og vurdere sammensetningen av kostholdet i forhold til anbefalt inntak av mikro- og makronæringsstoffer gi grunnleggende kostholdsråd til enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser finne, henvise til og vurdere sentralt fagstoff innen ernæring kunne evaluere forskningslitteratur innen ernæring og bruke grunnleggende statistiske metoder Generell kompetanse: Etter fullført årsenheten i ernæring og helse skal studentene ha tilegnet seg kompetanse og holdninger til å: arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring formidle sentralt fagstoff innen ernæring både skriftlig og muntlig 3. Studiets overordnede struktur Årsenheten i ernæring og helse består av seks emner á 10 studiepoeng. Alle emnene er obligatoriske. 2. semester ERN2 Ernæring og helse ERN3 Ernæring og prestasjon ERN4 Kosthold og samfunn 1. semester FYS Fysiologi SYK Sykdomslære ERN1 Grunnleggende ernæring 4. Vurderingsformer Multiple choice eksamen. Eksamensformen egner seg godt til å teste den teoretiske kunnskap studentene har tilegnet seg, samt grunnleggende forståelse. Studentene får spørsmål fra det de har hatt i inneværende emne samt at de kan få spørsmål fra det de har hatt i de foregående emnene. Dette vil stimulere studentene til å forholde seg til det de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det siste emnet. Følgende spørsmålsvarianter vil kunne benyttes ved denne eksamensformen: Flervalg (flere alternativer, men bare ett er riktig) Flersvar (flere alternativer, hvor ett eller flere kan være riktige) Matrise (gruppering av beslektede spørsmål i matrise) Riktig/galt (to alternativer hvor ett er riktig og ett galt) Individuell skriftlig eksamen Denne eksamensformen er godt egnet til å teste studentens kunnskapsnivå og ferdigheter innenfor et bestemt emne. Den benyttes ved slutten av et emne (). Studentene får spørsmål fra det de har hatt i inneværende emne pluss spørsmål fra det de har hatt i de foregående emnene. Poenget er at studentene ut over i studiet hele tiden stimuleres til å forholde seg til alt de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det siste emnet. Eksamensformen er en kombinasjon av flervalgsspørsmål og kortsvar. Vi tilstreber å lage problembaserte spørsmål som ikke primært tester 2

5 studentenes evne til faktapugging av detaljer, men i større grad tester deres forståelse av emnet. Varigheten på eksamen er tre timer. Mappe (vurdering) Ved mappeeksamen tas det utgangspunkt i de arbeidene studentene har gjort underveis i studiet. Ved å ta utgangspunkt i det arbeidet studentene har gjort underveis, vektlegges deres arbeid gjennom året. Dette stimulerer til en jevnere arbeidsprosess, som gir en bedre læringsprosess, enn en leseinnspurt mot en skoleeksamen. Mappevurdering gir rom for stor variasjonsbredde og tilbyr dermed mulighet for studenter med ulike interesser til å vise sin kompetanse på forskjellige områder. Denne eksamensformen kan benyttes svært variert, og er blant annet velegnet til å teste studentenes evne til kritisk tenkning og refleksjon, samt helhetlig forståelse av emnet og yrkesutøvelsen. Mappe som eksamensform gjennomføres i dette tilfelle ved at arbeidsmappen danner grunnlag for hjemmeeksamen. Oversikt over studiets emner og summative vurderingsformer (alle emner er ) KODE NAVN SEMESTER VURDERING** SENSOR FYS Fysiologi 1 MC Én intern* SYK Sykdomslære 1 MC Én intern* ERN1 Grunnleggende ernæring 1 SE Én intern* ERN2 Ernæring og helse 2 MHJ To interne ERN3 Ernæring og prestasjon 2 SE Én intern* ERN4 Kosthold og samfunn 2 MHJ To interne *Ved vurderingsformer med én intern sensor skal eksamensoppgaver og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor. ** følgende koder brukes for beskrivelse av vurderingsmetoder MC Multiple choice, individuell eksamen SE Skriftlig, individuell eksamen MHJ Mappevurdering hjemme 5. Utveksling/internasjonalisering Det tilrettelegges ikke for utveksling for denne årsenheten. 6. Emnebeskrivelser For hvert emne foreligger det en egen emnebeskrivelse. 3

6 6.1 Emnebeskrivelse for Fysiologi (FYS) 1. Studium Årsenhet i ernæring og helse 2. Studiekode ERN Emneansvarlig John Magne Kalhovde 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse 5. Semester Fri progresjon 6. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 8. Faglig innhold Cellebiologi: cellens oppbygning transport over cellemembranen proteinsyntesen energiomsetningen Hormonsystemet: oppbygning av hormonsystemet regulering av hormonsystemet; negativ tilbakekobling spesifikke hormoner: kortisol, adrenalin, insulin, glukagon, tyroideahormonene, ADH væskebalanse og elektrolyttbalanse hormonell regulering av pre- og postabsorptiv fase av fordøyelsen Muskelfysiologi: kort om oppbygningen kontraksjonsmekanismen energiomsetning i muskelen Sirkulasjonssystemet: oppbygning av hjertet og blodårene blodtrykksregulering regulering og fordeling av minuttvolumet Fordøyelsessystemet: kort om oppbygning det autonome og enteriske nervesystem, korte og lange reflekser fordøyelsesprosessen karbohydrater, proteiner og fett Introduksjon til vitenskapsteori og statistikk: introduksjon til forskningsmetoder sentrale mål og spredningsmål hypotesetesting kritisk lesing av artikler og vurdering av studier 9. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Cellebiologi: beskrive cellens oppbygning gjøre rede for funksjon av cellen og dets organeller gjøre rede for nøkkeltrinnenen i proteinsyntesen; transkripsjon, translokasjon og translasjon. beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen gjøre rede for cellenes energiomsetning Hormonsystemet: beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte forklare hvordan konsentrasjonen av hormoner i kroppen reguleres 4

7 redegjøre for den hormonelle kontrollen av pre- og postabsorptiv fase redegjøre for følgende hormoners funksjon; ADH, kortisol, tyroksin, adrenalin, insulin og glukagon beskrive kroppens regulering av væske- og elektrolyttbalansen Sirkulasjonssystemet: gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning forklare blodtrykksreguleringen Muskelfysiologi: skissere skjelettmuskelens oppbygning beskrive skjelettmusklenes kontraksjonsmekanisme beskrive muskelens energiomsetning Fordøyelsessystemet: gjøre rede for fordøyelsessystemets overordnede oppgaver skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning gjøre rede for reguleringsmekanismer knyttet til fordøyelsesprosessen beskrive fordøyelsessystemets behandling av karbohydrater, fett og proteiner Introduksjon til vitenskapsteori og metode: være klar over sentrale teorier og arbeidsmåter innenfor vitenskapsteori og statistikk 10. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 11. Vurdering Multiple choice (to timer), fremmøteeksamen. Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor (eksamensoppgave og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor). 12. Pensumlitteratur Sand, O., Sjaastad, Ø.V, Haug, E., Bjålie, J.G. Toverud, K.C. (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Anbefalt litteratur På Gyldendals nettsider finnes det digitale øvingsoppgaver for boken Menneskekroppen knyttet til de ulike temaene i dette kurset. Ved å registrere deg får du gratis tilgang til disse oppgavene. 5

8 6.2 Emnebeskrivelse for Sykdomslære (SYK) 1. Studium Årsenhet i ernæring og helse 2. Studiekode ERN Emneansvarlig Ole Petter Hjelle 4. Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse 5. Semester Fri progresjon 6. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 8. Faglig innhold Generell sykdomslære: Vevsskade, betennelse, celleskade hypertensjon sykdommer i arterier og vener (aterosklerose, DVT) svulstlære Generell farmakologi: farmakodynamikk farmakokinetikk Sykdommer i hjerte og -karsystemet: koronar hjertesykdom hjerneslag hjertesvikt Sykdommer i hormonsystemet: diabetes mellitus osteoporose Sykdommer i fordøyelsessystemet: kreft i øsofagus kreft i magesekk ulcus ventriculi inflammatoriske tarmsykdommer coeliaki laktoseintoleranse gallestein kreft i pankreas tykktarmskreft 9. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Generell sykdomslære: gjengi generelle vevsforandringer ved sykdom forklare viktige sykdomsprosesser i arterier og vener, samt deres risikofaktorer gjengi mekanismer bak svulstutvikling Generell farmakologi: gjengi medikamenters generelle virkningsmekanismer i organismenfarmakodynamikk gjengi hvordan legemidler behandles i organismen-farmakokinetikk Sykdommer i hjerte- og karsystemet: forklare risikofaktorer, patogenese, symptomer/funn og behandling for koronar hjertesykdom, hjerneslag og hjertesvikt forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer beskrive hvordan vi kan primær- og sekundærforebygge koronar hjerte- 6

9 sykdom, hjerneslag og hjertesvikt Sykdommer i hormonsystemet: beskrive risikofaktorer, patogenese, symptomer/funn og behandling for diabetes mellitus type 2 og osteoporose beskrive hvordan vi kan primær- og sekundærforebygge diabetes mellitus type 2 og osteoporose Sykdommer i fordøyelsessystemet: beskrive risikofaktorer, patogenese, symptomer/funn og behandling for følgende sykdommer: o kreft i øsofagus o kreft i magesekk o ulcus ventriculi o inflammatoriske tarmsykdommer o coeliaki o laktoseintoleranse o gallestein o kreft i pankreas o tykktarmskreft beskrive hvordan vi kan primær- og sekundærforebygge sykdommene nevnt ovenfor 10. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 11. Vurdering Multiple choice (to timer), fremmøteeksamen. Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor (eksamensoppgave og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor). 12. Pensumlitteratur Næss, O. (2012): Sykdomslære og patologisk anatomi. Høvik: Vett og viten. ISBN: Anbefalt litteratur Simonsen, T., Aarbakke, J., Lysaa, R. (2010). Illustrert farmakologi, bind 1, 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:

10 6.3 Emnebeskrivelse for Grunnleggende ernæring (ERN1) 1. Studium Årsenhet i ernæring og helse 2. Studiekode ERN Emneansvarlig Hege Ulveland 4. Forkunnskaper FYS og SYK fra Norges Helsehøyskole eller tilsvarende utdanning 5. Semester Fri progresjon 6. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 8. Faglig innhold energi og energiforbruk energigivende næringsstoffer omsetning av energigivende næringsstoffer vitaminer og mineralstoffer næringsstoffanbefalinger versus kostråd kosttilskudd 9. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: 10. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett beskrive faktorene som bestemmer et individs totale energiomsetning beregne energibehov for individer og grupper med utgangspunkt i fysiologisk viten og internasjonalt aksepterte metoder redegjøre for funksjon, behov, kilder, metabolisme, omsetning av karbohydrater, protein og fett, samt funksjon, metabolisme, omsetning av alkohol beskrive anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av energi totalt og for de ulike energigivende makro- og mikronæringsstoffene vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten redegjøre for kilder til, inntak i ulike grupper, metabolisme, funksjon, behov, innhold og utnyttelse av de ulike vitaminer og mineralstoffer gi eksempler på konsekvenser av høye og lave inntak av makro- og mikronæringsstoffene omsette den teoretiske bakgrunnen for anbefalingene til praktiske kostråd gi eksempler på grupper som kan ha behov for kosttilskudd vurdere kvalitetene og sammenligne et utvalg av kosttilskudd 11. Vurdering Skriftlig fremmøteeksamen (tre timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor (eksamensoppgave og sensorveiledning godkjennes av ekstern sensor). 12. Pensumlitteratur Pedersen, J.I., Müller, H., Hjartåker, A. m.fl. (2012): Grunnleggende ernæringslære. 2. utgave, Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN Helsedirektoratet (2005). Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. IS Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. IS Anbefalt litteratur Sloth, B. et. al. (2004). No difference in body weight decrease between a lowglycemic-index and a high-glycemic-index diet but reduced LDL cholesterol after 10-wk ad libitum intake of the low-glycemic-index diet. Am J Clin Nutr., 80(2):

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Hva er biopati?... 7 1.2 Hva består biopatiutdanningen av?... 7 1.3 Hva er naturmedisin?... 8 2 Overordnet

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Fysisk aktivitet og helse Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Atlantis medisinske høgskole Bachelorgradsstudium i fysisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. Bakgrunn 4. Mandat 4. Hensikten med tannpleierstudiet 5. Overordnet mål 6. Undervisningsmodulen Helseformidling 7

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. Bakgrunn 4. Mandat 4. Hensikten med tannpleierstudiet 5. Overordnet mål 6. Undervisningsmodulen Helseformidling 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn 4 Mandat 4 Hensikten med tannpleierstudiet 5 Overordnet mål 6 Undervisningsmodulen Helseformidling 7 Undervisnings- og læringsformer 7 Vurderingsformer 8 Evaluering av kunnskaper,

Detaljer

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Navn Årsstudium i «Personlig trening» - Bestått delkurs 1 (PT1): Sertifisert PT - Bestått delkurs 2 (PT2): PT Diplomtrener Opptakskrav Opptakskravene til

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Studieplan Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Høgskolen Betanien 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Ambulansetjenesten....

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

År Sp Semester Tema Undervisningsformer Vurderingsformer 1 30 1. semester - "Introduksjon" Human biologi, Samf. & metode, Ind. & komm., ex.

År Sp Semester Tema Undervisningsformer Vurderingsformer 1 30 1. semester - Introduksjon Human biologi, Samf. & metode, Ind. & komm., ex. STUDIEPROGRAMMET MASTERGRAD I KLINISK ERNÆRING Utdanningsplan for mastergrad i klinisk ernæring ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo av 300 studiepoeng (jfr. forskrift om krav til mastergrad

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse. En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd. Tonje Elise Nordgård

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse. En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd. Tonje Elise Nordgård MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2012 En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd Tonje Elise Nordgård Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer