Studieplan. Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring"

Transkript

1 Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

2 Innholdsfortegnelse 1. Opptakskrav Læringsutbytte Studiets overordnede struktur Vurderingsformer Utveksling/internasjonalisering Emnebeskrivelser Emnebeskrivelse for Cellebiologi (MED1) Emnebeskrivelse for Anatomi og fysiologi 1 (MED2) Emnebeskrivelse for Anatomi og fysiologi 2 (MED3) Emnebeskrivelse for Generell sykdomslære og farmakologi (MED4) Emnebeskrivelse for Spesiell sykdomslære (MED5) Emnebeskrivelse for Helsepsykologi, etikk, samfunnsmedisin og epidemiologi (MED6)... 14

3 Innledning I et samfunn med økende forekomst av livsstilssykdommer, en aldrende befolkning og økt fokus på kropp og helse, er det et stort behov for helsekompetanse. Årsenheten i grunnmedisin består av halvårsenheten i anatomi og fysiologi samt en halvårsenhet i sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer oss. Dette studiet er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag. Studiet kan også brukes som byggestein for videre bachelorstudier innenfor akupunktur, osteopati og friskliv og lokalt folkehelsearbeid ved Norges Helsehøyskole. 1. Opptakskrav Studiet krever generell studiekompetanse eller realkompetanse. 2. Læringsutbytte Det overordnede målet for årsenheten i grunnmedisin er å gi personer uten medisinsk bakgrunn en grundig innføring i medisinske basalfag og kunnskapsbasert tenkemåte. Læringsutbyttet for årsenheten i grunnmedisin deles inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper: Etter å ha fullført årsenheten i grunnmedisin skal studentene ha følgende overordnede kunnskaper: kunne beskrive de grunnleggende prinsippene for cellens oppbygning og funksjon kunne gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske syn på hva som konstituerer kunnskap samt forklare grunnleggende statistiske metoder som brukes i epidemiologisk og biomedisinsk forskning kunne gjøre rede for den grunnleggende oppbygningen av menneskekroppen, både på mikroskopisk og makroskopisk nivå kunne gjøre rede for grunnleggende fysiologiske prosesser innenfor sentrale emner som nervesystemet, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, immunologi, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og muskel-skjelettsystemet kunne gjøre rede for de viktigste vevsforandringene som finner sted ved sykdom kunne forklare viktige sykdomsprosesser (f.eks. betennelse, aterosklerose, hypertensjon og svulstutvikling) som rammer mennesket kunne gjøre rede for legemidlers (inkludert rusmidlers) generelle virkningsmekanisme og hvordan de behandles i menneskekroppen kunne forklare viktige sykdommers årsakssammenheng, symptomer og funn, med hovedfokus på livsstilssykdommer og forebygging av sykdom kunne beskrive forskjellige helsepsykologiske teorier som forklarer hvordan våre tanker og adferd påvirker helsen vår kunne gjøre rede for hvordan helse og funksjon påvirkes av miljø, psykologiske og sosiale faktorer kunne gjøre rede for grunnbegreper innenfor etikk kunne gjøre rede for samfunnsmedisin som fag, samt beskrive de grunnleggende fokusområdene innenfor fagområdet 1

4 kunne beskrive epidemiologiske metoder for å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner Ferdigheter: Etter å ha fullført årsenhet i grunnmedisin skal studentene ha følgende overordnede ferdigheter: kunne beherske basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi kunne identifisere viktige anatomiske strukturer på humane preparater kunne ta opp en god sykehistorie (anamnese) kunne utføre enkle kliniske undersøkelser kunne evaluere forskningslitteratur og bruke grunnleggende statistiske metoder Generell kompetanse: Etter å ha fullført årsenhet i grunnmedisin skal studentene ha følgende generell kompetanse: kunne arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse kunne reflektere over etiske problemstillinger kunne identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig 3. Studiets overordnede struktur Årsenheten i grunnmedisin består av seks emner Årsenhet á 10 studiepoeng. i grunnmedisin Alle emnene er obligatoriske. 2. semester MED 4 10 SP 10 SP MED 6 10 SP MED 5 Generell sykdomslære og Helsepsykologi, etikk, Spesiell sykdomslære farmakologi samfunnsmedisin og epidemiologi 1. semester MED 1 Cellebiologi 10 SP 10 SP 10 SP MED 2 Anatomi og fysiologi I MED 3 Anatomi og fysiologi II Fellesemner Fordypningsemner 4. Vurderingsformer Multiple choice eksamen Denne eksamensformen brukes primært på teoretiske emner. Eksamensformen egner seg godt til å teste mengde teoretisk kunnskap studentene har tilegnet seg, samt grunnleggende forståelse. Studentene får spørsmål fra det de har hatt i inneværende emne samt at de kan få spørsmål fra det de har hatt i de foregående emnene. Dette vil stimulere studentene til å forholde seg til det de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det siste emnet. Følgende spørsmålsvarianter vil kunne benyttes ved denne eksamensformen: flervalg (flere alternativer, men bare ett er riktig) flersvar (flere alternativer, hvor ett eller flere kan være riktige) matrise (gruppering av beslektede spørsmål i matrise) riktig/galt (to alternativer hvor ett er riktig og ett galt) Individuell skriftlig eksamen Denne eksamensformen brukes i størst utstrekning ved hovedsakelig teoretiske emner. Den benyttes primært ved slutten av et emne (10 stp). Studentene kan få spørsmål fra det de har hatt i inneværende emne pluss spørsmål fra det de har hatt i de foregående emnene. Poenget er at studentene ut over i studiet hele tiden stimuleres til å forholde seg til alt de har lært gjennom hele studiet, ikke bare det de har lært i det siste emnet. 2

5 Eksamensformen kan også gjennomføres som en kombinasjon av multiple choice og kortsvar. Vi tilstreber å lage problembaserte spørsmål som ikke primært tester studentenes evne til fakta pugging av detaljer, men i større grad tester deres forståelse av emnet. Denne eksamensformen er godt egnet til å teste studentens kunnskapsnivå og ferdigheter innenfor et bestemt område. Oversikt over studiets emner og summative vurderingsformer (alle emner er 10 sp) KODE NAVN SEMESTER VURDERING* SENSOR MED1 Cellebiologi 1 MC Intern MED2 Anatomi og fysiologi 1 MC Intern MED3 Anatomi og fysiologi 2 1 MC Intern MED4 Generell sykdomslære og farmakologi 2 MC Intern MED5 Spesiell sykdomslære 2 MC Intern MED6 Helsepsykologi, etikk, samfunnsmedisin og epidemiologi 2 SE Intern *følgende koder brukes for beskrivelse av vurderingsmetoder MC Multiple choice, individuell eksamen SE Skriftlig, individuell eksamen 5. Utveksling/internasjonalisering Det tilrettelegges ikke for utveksling for denne årsenheten. 6. Emnebeskrivelser For hvert emne foreligger det en egen emnebeskrivelse. 3

6 6.1 Emnebeskrivelse for Cellebiologi (MED1) 1. Studium Årsenhet i grunnmedisin 2. Studiekode MDS Forkunnskaper Generell studiekompetanse 4. Semester Fri progresjon 5. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 7. Faglig innhold Cellebiologi/histologi: cellenes oppbygning og funksjon genetisk informasjon og proteinsyntese celledeling transport gjennom cellemembranen membranpotensial aksjonspotensial kjemisk kommunikasjon mellom celler Hva er histologi? cellekontakter forskjellige vevstyper: o epitelvev o støttevev o muskelvev o nervevev o flytende vev Hormonsystemet: oppbygning og grunnleggende virkemåte oversikt hormoner hypotalamus og hypofysen skjoldbruskkjertelen binyrene hormonell regulering av kalsiumomsetningen hormonell regulering av karbohydrat-, protein- og fettomsetningen Introduksjon til vitenskapsteori: hva er vitenskap? den hypotetisk-deduktive metode verifikasjon og falsifikasjon/hypotesetesting vitenskap i praksis Introduksjon til statistikk: basal sannsynlighetsregning estimering og hypotesetesting sentral- og spredningsmål normalfordeling generelt om forskningsdesign, utvalg, populasjon, generalisering 8. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Cellebiologi/histologi: beskrive cellens oppbygning gjøre rede for funksjon av cellen og dets organeller gjøre rede for nøkkeltrinnene i proteinsyntesen; transkripsjon, translokasjon og translasjon gi eksempler på proteiners rolle i menneskekroppen gjøre rede for celledelingens funksjon hos mennesket 4

7 gjøre rede for de to typene celledeling; mitose og meiose beskrive hvordan celledelingen reguleres beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen gjøre rede for membranpotensialet og dets betydning for cellekommunikasjon gjøre rede for utviklingen av aksjonspotensialer gjøre rede for hvordan aksjonspotensialer brukes til signaloverføring mellom celler beskrive de viktigste formene for cellekommunikasjon gjøre rede for histologiens bruksområde beskrive cellekontakters struktur og funksjon gjøre rede for klassifisering av vev beskrive forskjellige typer vevs mikroskopiske oppbygning Hormonsystemet: beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte gjøre rede for reguleringen av hormonsystemet beskrive de enkelte endokrine organers oppbygning og navngi hormonene de produserer redegjøre for de enkelte hormonenes funksjon og hvordan hormonsystemet påvirker homeostasen Vitenskapsteori og statistikk: gjøre rede for sentrale teorier og arbeidsmåter innenfor vitenskapsteori og statistikk og se hvordan disse bidrar til kunnskapsbasert praksis bruke grunnleggende statistiske metoder (normaldistribusjon, sentralmål, spredningsmål, hypotesetesting) kritisk kunne lese en artikkel og forstå de grunnleggende metodene og designene 9. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 10. Vurdering Multiple choice (to timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor 11. Pensumlitteratur Sand, O., Sjaastad, Ø.V, Haug, E., Bjålie, J.G. Toverud, K.C. (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Anbefalt litteratur Jokic, I., Kalinichenko, P. (2007) Histologi. Elnesvågen: Dalefag. ISBN:

8 6.2 Emnebeskrivelse for Anatomi og fysiologi 1 (MED2) 1. Studium Årsenhet i grunnmedisin 2. Studiekode MDS Forkunnskaper Generell studiekompetanse 4. Semester Fri progresjon 5. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 7. Faglig innhold Nervesystemet: nervevev inndeling av nervesystemet nerveledning hjerne og ryggmargshinnene cerebrospinalvæsken og hjernehinnene ryggmargen og spinalnervene hjernen det autonome nervesystem hjernenervene spinalnervene Sansene: fellestrekk ved sansesystemet kroppssansene smerte lukt smak hørsel likevekt syn Muskelfysiologi: inndeling og kjennetegn av muskulatur skjelettmuskulaturens oppbygning og virkemåte sarkomerens oppbygning kryssbroer og kontraksjonsmekanismen regulering av muskelkontraksjonen skjelettmuskelens mekaniske egenskaper energiomsetning i skjelettmuskler ulike typer muskelarbeid glatt muskulatur: oppbygning og funksjon hjertemuskulatur: oppbygning og funksjon Skjelett- og muskelanatomi: inndeling og kjennetegn av muskulatur skjelettmuskulaturens oppbygning og virkemåte grunnleggende biomekanikk knoklene leddene individuelle knokler og ledd plan og akser topografisk anatomi de enkelte skjelettmusklene o muskler med virkning på ankelleddet o muskler med virkning på kneleddet o muskler med virkning på hofteleddet 6

9 o o o o o muskler med virkning på ryggsøylen muskler med virkning på brystkassen muskler med virkning på skulderbladet muskler med virkning på skulderleddet muskler med virkning på albueleddet 8. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Nervesystemet: beskrive hva som kjennetegner nervevevet gjøre rede for inndeling av nervesystemet beskrive nervesystemets utvikling, anatomiske oppbygging og funksjonelle organisering redegjøre for begrepene membranpotensial, synapsepotensial og aksjonspotensial tegne og forklare hvordan en synapse er bygget opp og fungerer forklare hvordan synapsene kan bearbeide signaler gjøre rede for hjernens modning beskrive ryggmargens oppbygning, inndeling og funksjon beskrive hjernehinnenes anatomiske struktur og funksjon beskrive cerebrospinalvæskens produksjon og funksjon gjøre rede for det autonome nervesystemet oppbygning, inndeling og funksjon forklare hvordan nervesystemets oppbygning og funksjon påvirker muskelskjelettsystemet Sansene: gjøre rede for fellestrekkene i sansesystemet forklare betydning av begrepene: o signaloverføring o informasjonskoding o adaptasjon o sanseopplevelse o reseptive felt beskrive grunnleggende oppbygning av de ulike sansesystemene gi en grunnleggende redegjørelse for hvordan sansepåvirkningen resulterer i en sanseopplevelse i de ulike sansesystemene Muskelfysiologi: beskrive inndeling og kjennetegn ved de tre ulike typene av muskelvev beskrive skjelettmuskulaturens oppbygning gjøre rede for kontraksjonsmekanisme forklare grunnlaget for kontroll av kontraksjonskraften i en muskel og muskelcelle forklare betydningen av begrepene: twitch, tetanisk kontraksjon, summasjon, motorisk enhet og latensperiode gjøre rede for energiomsetningen i skjelettmuskelfibrene gjøre rede følgende typer muskelarbeid: eksentrisk, konsentrisk og isometrisk beskrive grunnleggende oppbygning, kjennetegn og virkemåte til glatt muskulatur beskrive grunnleggende oppbygning, kjennetegn og virkemåte til hjertemuskulatur Skjelett- og muskelanatomi: redegjøre for akser, plan og grunnleggende biomekaniske prinsipper, som er relevant i forhold til kroppens bevegelser beskrive bevegelser basert på krefter i ulike ledd 7

10 beskrive bevegelser innen større muskelsystemer og forklare sammenhenger mellom muskler virkning på ulike ledd liste opp skjelettets oppgaver beskrive skjelettets oppbygning (knokler, periost, beinmarg og ledd) gjøre rede for hvordan musklene er festet til skjelettet forklare hva som menes med agonister, synergister og antagonister gjøre rede for samspillet mellom muskel og skjelettsystemet (enkel biomekanikk) kjenne til betydningen av et utvalg latinske ord og uttrykk gjøre rede for kroppens ulike plan og bevegelsesakser navngi enkeltmusklers utspring, feste og leddpåvirkning med fokus på følgende grupper: o muskler med virkning på ankelleddet o muskler med virkning på kneleddet o muskler med virkning på hofteleddet o muskler med virkning på ryggsøylen o muskler med virkning på brystkassen o muskler med virkning på skulderbladet o muskler med virkning på skulderleddet o muskler med virkning på albueleddet Generelt: jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor nevrofysiologi, muskel-skjelettanatomi og endokrinologi, både muntlig og skriftlig anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskaps bygging gjennom gruppearbeid 9. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 10. Vurdering Multiple choice (to timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor. 11. Pensumlitteratur Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E., Bjålie, J.G. Toverud, K.C. (2006) Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Anbefalt litteratur Gilroy, A. M., MacPherson, B.R., Ross, L.M. (Eds.). (2008) Atlas of anatomy. Stuttgart: Thieme. ISBN:

11 6.3 Emnebeskrivelse for Anatomi og fysiologi 2 (MED3) 1. Studium Årsenhet i grunnmedisin 2. Studiekode MDS Forkunnskaper Generell studiekompetanse 4. Semester Fri progresjon 5. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 7. Faglig innhold Sirkulasjonssystemet og blod: sirkulasjonssystemets oppgaver sirkulasjonssystemets oppbygning sirkulasjonssystemets funksjon regulering av blodtrykk blodets sammensetning og egenskaper Immunsystemet og respirasjonssystemet: immunsystemets hovedfunksjoner respirasjonssystemets oppgaver respirasjonssystemets oppbygning respirasjonssystemets funksjon regulering av ventilasjonen Fordøyelsessystemet: næringsstoffene fordøyelsessystemets generelle oppbygning prosessene i fordøyelsen Nyrene og urinveiene: nyrenes oppgaver nyrenes og urinveienes oppbygning nyrenes funksjon (glomerulus- og tubulusfunksjonen) nyrenes regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet 8. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: Sirkulasjonssystemet og blod: gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning gjøre rede for hjertets pumpefunksjon gjøre rede for hjertets elektriske ledningssystem og EKG signalet forklare hva blodtrykk er, hvordan det måles og hvilke faktorer som påvirker blodtrykket gjøre rede for hvordan kroppen regulerer blodtrykket gjøre rede for lymfesystemets oppbygning og funksjon navngi de forskjellige celletypene i blodet beskrive hovedfunksjonen til de forskjellige celletypene i blodet Immunsystemet og respirasjonssystemet: gjengi immunsystemets viktigste oppgaver beskrive de spesifikke og de uspesifikke forsvarsmekanismer gjøre rede for respirasjonssystemets oppgaver skissere og beskrive hovedstrukturene i øvre og nedre luftveier gjøre rede for alveolenes oppbygning og virkemåte forklare mekanismene bak lungenes ventilasjon beskrive faktorer som påvirker ventilasjonen gjøre rede for de ulike lungevolumene gjøre rede for lungenes gassutveksling og hvordan gasser transporteres i 9

12 blod forklare hvilke faktorer påvirker ventilasjonen og reguleringsmekanismene som ligger til grunn Fordøyelsessystemet: gjøre rede for fordøyelsessystemets oppgaver skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning gjøre rede for de ulike prosessene i fordøyelsen gjøre rede for reguleringsmekanismer knyttet til fordøyelsesprosessen forklare appetittregulering gjøre rede for funksjonen til følgende strukturer: o munnhule o svelg og spiserør o magesekken o bukspyttkjertelen o leveren og galleblæren o tynntarmen o tykktarmen o endetarmen Nyrene og urinveiene: gjøre rede for nyrenes oppgaver skissere og beskrive nyrenes- og urinveienes oppbygning gjøre rede for nyrenes ulike arbeidsmåter (filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon) gjøre rede for nyrenes behandling av viktige stoffer (glucose, proteiner og salter) forklare mekanismene som ligger til grunn for at nyrene kan produsere konsentrert urin beskrive hvordan nyrene bidrar til regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet redegjøre for mekanismene bak urinlating Generelt: vise praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av hjerte, lunger, fordøyelsessystem og nyrer 9. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 10. Vurdering Multiple choice (to timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor. 11. Pensumlitteratur Sand, O., Sjaastad, Ø., Haug, E., Bjålie, J.G. Toverud, K.C. (2006) Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Anbefalt litteratur Gilroy, A. M., MacPherson, B.R., Ross, L.M. (Eds.). (2008) Atlas of anatomy. Stuttgart: Thieme. ISBN:

13 6.4 Emnebeskrivelse for Generell sykdomslære og farmakologi (MED4) 1. Studium Årsenhet i grunnmedisin 2. Studiekode MDS Forkunnskaper Bestått MED1-MED3 fra Norges Helsehøyskole eller tilsvarende utdanning 4. Semester Fri progresjon 5. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 7. Faglig innhold Generell patologi: celleskade, celledød og adaptasjon betennelsesreaksjonen tilheling av vev hemodynamiske tilstander, trombose og sjokk sykdommer i immunapparatet svulstlære sykdommer relatert til genetikk og arv miljø- og ernæringsrelaterte sykdommer infeksjoner sykdommer i blodårene Generell farmakologi: feilbruk av legemidler farmakodynamikk farmakokinetikk legemiddelformer og tilførselsveier legemiddelinteraksjoner bivirkninger misbruk av rusmidler 8. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: gjengi generelle vevsforandringer ved sykdom forklare viktige sykdomsprosesser, deres årsaker og risikofaktorer gjengi mekanismer bak svulstutvikling, klassifisering og nomenklatur av svulster, samt deres patologiske anatomi gi eksempler på hvordan både miljøfaktorer og feil- og underernæring kan føre til sykdom beskrive generelle vevsforandringer - og immunsystemets respons- ved infeksjoner forklare viktige sykdomsprosesser i blodårene gjengi medikamenters generelle virkningsmekanismer i organismenfarmakodynamikk gjengi hvordan legemidler behandles i organismen-farmakokinetikk liste opp forskjellige legemiddelformer, hvordan de kan administreres og potensielle legemiddelinteraksjoner beskrive forutsigbare og uforutsigbare bivirkninger beskrive forskjellige rusmidlers farmakologi, rusmisbruk og dets utbredelse i samfunnet, samt effekter på organismen reflektere over hvordan kunnskaper om sykdommers årsaker/risikofaktorer kan benyttes i forebyggende helsearbeid jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor generell patologi anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid 9. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 11

14 10. Vurdering Multiple choice (to timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor. 11. Pensumlitteratur Næss, O. (2012): Sykdomslære og patologisk anatomi. Høvik: Vett og viten. ISBN: Anbefalt litteratur Simonsen, T., Aarbakke, J., Lysaa, R. (2011). Illustrert farmakologi, bind 1, 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:

15 6.5 Emnebeskrivelse for Spesiell sykdomslære (MED5) 1. Studium Årsenhet i grunnmedisin 2. Studiekode MDS Forkunnskaper Bestått MED1-MED3 fra Norges Helsehøyskole eller tilsvarende utdanning 4. Semester Fri progresjon 5. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 7. Faglig innhold anamnese hjertesykdommer lungesykdommer sykdommer i nyre og urinveier sykdommer i fordøyelsessystemet, inkludert lever, galleblære og pankreas sykdommer i det endokrine system sykdommer i muskel og skjelettsystemet sykdommer i nervesystemet geriatri og pediatri fokus: livsstilssykdommer 8. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: 9. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett forklare viktige sykdommers etiologi, risikofaktorer og patogenese, med spesiell vekt på hvordan vår livsstil kan påvirke forekomsten av sykdommene, og hvordan de derved kan forebygges gjengi de viktigste sykdommers symptomer og funn, med hovedfokus på livsstilssykdommer forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer gjengi de vanligste behandlingsformene (både forebyggende og kurativ behandling) ved viktige sykdommer ta opp en sykehistorie presentere og gjennomføre enkle kliniske undersøkelser, for eksempel blodtrykksmåling og reflekser utlede aktuelle differensialdiagnoser basert på et pasientkasus (anamnese, funn, resultater av kliniske undersøkelse) reflektere over hvordan kunnskaper om spesifikke sykdommers årsaker/risikofaktorer kan benyttes i forebyggende helsearbeid jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor spesiell patologi 10. Vurdering Multiple choice (to timer). Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor. 11. Pensumlitteratur Næss, O. (2012): Sykdomslære og patologisk anatomi. Høvik: Vett og viten. ISBN: Anbefalt litteratur Orth-Gomér, K., Perski, A. (red) (2008): Preventiv Medicin-teori og praktik. Lund: Studentlitteratur. ISBN:

16 6.6 Emnebeskrivelse for Helsepsykologi, etikk, samfunnsmedisin og epidemiologi (MED6) 1. Studium Årsenhet i grunnmedisin 2. Studiekode MDS Forkunnskaper Bestått MED1-MED3 fra Norges Helsehøyskole eller tilsvarende utdanning 4. Semester Fri progresjon 5. Studiepoeng Antall timer Normert tidsbruk er 280 timer 7. Faglig innhold Helsepsykologi: hva er helsepsykologi? modeller og teorier om helseatferd personlighet og sykdom/mestring av sykdom stress- og depresjonsmestring Etikk: etiske grunnbegreper biomedisinsk etikk konsekvensetikk pliktetikk taushetsplikt aktiv dødshjelp abortproblematikken HIV/AIDS problematikken Samfunnsmedisin: helse, samfunnet og individet individuell risikointervensjon livsstil, samfunn og helse samfunnsmessige utfordringer i en aldrende populasjon innvandring og fellesskapets utfordring miljøforurensinger og helsevern røyking og rus legemidlenes rolle for folkehelsen maten som risikofaktor organisering av helsevesenet i Norge folketrygdens betydning for folkehelsen Epidemiologi: de vanligste forskningsdesignene populasjon/utvalg og utvalgsstørrelse kvalitativ eller kvantitativ forskning? variabler/presisjon og nøyaktighet reliabilitet og validitet andel, rate, risiko og ratio prevalens og insidens tilfeldige og systematiske feil seleksjonsskjevhet og informasjonsskjevhet confounding 8. Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å: gjøre rede for de grunnleggende psykologiske teoriene som ligger bak helseatferd og atferdsendring gjøre rede for helsepsykologiske teorier som forklarer hvordan vi reagerer på, og mestrer stress og sykdom 14

17 forklare sammenhenger mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer for helse og velvære vurdere hvordan ulike teorier om helseatferd kan brukes i praktisk arbeid beskrive etiske grunnbegreper og gjøre rede for de to hovedretningene innenfor moralfilosofi; pliktetikk og konsekvensetikk gjengi hvordan konsekvensetikken og pliktetikken forholder seg til viktige samfunnsmessige spørsmål, som f.eks. abort, taushetsplikt, dødshjelp og genteknologi kort beskrive samfunnsmedisin som fag gi eksempler på grunnleggende begreper for beskrivelse av folkehelsen, samt hovedtrekk for dens utvikling i Norge forklare viktige prinsipper for individrettet og miljørettet helsevern beskrive epidemiologiske metoder for å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner begrunne valg av epidemiologiske undersøkelser til forskjellige formål beskrive tilfeldige og systematiske feil som kan gi feiltolkning av resultater identifisere yrkesetiske dilemmaer knyttet til folkehelsearbeid reflektere over verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid reflektere over egne holdninger i forhold til samfunnsaktuelle spørsmål jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor psykiatri, etikk, samfunnsmedisin og epidemiologi anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid 9. Arbeidskrav Innsending av fire oppgavesett 10. Vurdering Skriftlig, individuell eksamen. Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala. Eksamen vurderes av én intern sensor. 11. Pensumlitteratur Espenes, G.A. & Smedslund, G. (2009): Helsepsykologi, Oslo: Gyldendal akademisk. S ISBN: Tranøy, K.E. (2005): Medisinsk etikk i vår tid. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Larsen, Ø., Alvik, A., Hagestad, K., Nylenna, M. (2003): Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN: Magnus, P. og Bakketeig, L.S. (2005): Epidemiologi. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN: Anbefalt litteratur LS (2005): Epidemiologi. Gyldendal akademiske. ISBN:

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Studieplan. Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan. Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Innholdsfortegnelse 1. Opptakskrav... 1 2. Læringsutbytte... 1 3. Studiets overordnede struktur... 2 4. Vurderingsformer...

Detaljer

Studieplan. Halvårsenhet i anatomi og fysiologi (30 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan. Halvårsenhet i anatomi og fysiologi (30 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Halvårsenhet i anatmi g fysilgi (30 studiepeng) Nettbasert gjennmføring Innhldsfrtegnelse Innledning... 1 1. Opptakskrav... 1 2. Læringsutbytte... 1 3. Studiets verrdnede struktur... 2 4. Vurderingsfrmer...

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Stedlig gjennomføring Kull 2017

Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Stedlig gjennomføring Kull 2017 Studieplan Årsenhet i grunnmedisin (60 studiepoeng) Stedlig gjennomføring Kull 2017 Godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.2013 (HK-sak 56/13) Godkjent i Undervisningsutvalget 15.09.2016 (UUV-sak 77/16) Innhold

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter Ved Ki-Terapi skolen Moelv 1 Fagoversikt /emner: Fagområder: Anatomi Fysiologi Patologi: Ki-Terapi Skolen vil følge

Detaljer

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår 2019

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår 2019 Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst 2016 - vår 2019 Godkjent i Høyskolekollegiet 11.05.2016 (HK-sak 12/16) Godkjent i Undervisningsutvalget 12.05.2016 (UUV-sak 30/16) 1 Innhold 1. Opptakskrav...

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2016-2019

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2016-2019 Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2016-2019 Godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.2013 (HK-sak 66/13) Sist revidert 21.09.2015 (HK-sak 44/15) Sist oppdatert 16.10.2015 (UUV-sak 80/15)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014

Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014 Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014 1) Skjelettet - 2) Nervesystemet - 3) Det kardiovaskulære systemet (Hjerte og blodårer) 4-5) Ulike organsystemer: fordøyelse og åndedrett 6) Muskler og ligamenter

Detaljer

Grunnmedisin, Våren 2014

Grunnmedisin, Våren 2014 Grunnmedisin, Våren 2014 NNH- Godkjent Anatomi & fysiologi, offentlig godkjent, 10 studiepoeng Patologi & Sykdomslære Mikrobiologi, Førstehjelp www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no Copyright Sirius

Detaljer

Studieplan Bachelor i osteopati Kull Godkjent i Høyskolekollegiet HK-sak 75/14

Studieplan Bachelor i osteopati Kull Godkjent i Høyskolekollegiet HK-sak 75/14 Studieplan Bachelor i osteopati Kull 2015-2018 Godkjent i Høyskolekollegiet 26.11.2014 HK-sak 75/14 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Opptakskrav... 3 2. Læringsutbytte... 3 3. Studiets overordnede

Detaljer

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2015-2018 Godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.2013 (HK-sak 66/13) Sist revidert 27.01.2014 (HK-sak 04/14) Oppdatert 04.11.2014 Innhold Innledning...

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier Studieplan 2017/2018 Årsstudium i idrett (2017-2018) Studiepoeng: 60 Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner. Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi - 2012-2013 Emnekode: RAD1021 Emnenavn: Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi Faglig nivå: Bachelor (syklus

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes Svein Ove Husnes Anatomi II Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Nervesystemet Oppbygning Funksjon Organsystemer Skjelettsystemet

Detaljer

Studieplan Ettårig videreutdanning i Kommunikasjon og helseledelse Nettbasert med samlinger

Studieplan Ettårig videreutdanning i Kommunikasjon og helseledelse Nettbasert med samlinger Studieplan Ettårig videreutdanning i Kommunikasjon og helseledelse Nettbasert med samlinger GJELDER FRA 2016 Godkjent i Høyskolekollegiet 11.04.16 (HK-sak 08/16) Godkjent i UUV 13.10.16 (UUV-sak 84/16)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Personlig trener 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Personlig Trener I» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er på 30 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 Naturfagslab NO EN Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Studieplan 2018-2021 Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Studiet er etablert av Høyskolekollegiet: 21.09.15 (HK-sak 44/15) Sist godkjent i Undervisningsutvalget: 14.09.17 (UUV-sak 49/17) Side 1 av

Detaljer

Studieplan Bachelor i osteopati Kull

Studieplan Bachelor i osteopati Kull Studieplan Bachelor i osteopati Kull 2017-2020 Godkjent i Høyskolekollegiet 11.05.2016 (HK-sak 12/16) Godkjent i Undervisningsutvalget 15.09.2016 (UUV-sak 75/16) Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 NO EN Naturfagslab Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi...

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi... Innhold FORORD... 5 DEL 1 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER... 13 KAPITTEL 1 HVA ER EPIDEMIOLOGI?... 15 Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi Eksamensform : Skriftlig

Detaljer

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Fagplan - Anatomi Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Innledning Anatomi er læren om kroppens bygning på alle plan. Organenes struktur og funksjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING Studiet kan tas som et heltidsutdanning, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2). Årsutdanningen har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2017-2020 Godkjent i Høyskolekollegiet 21.09.2015 (HK-sak 44/15) Godkjent i Undervisningsutvalget 15.09.2016 (UUV-sak 74/16) Innhold Innledning...

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger NO EN Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Behovet for å ta i bruk miljøtiltak med musikk som del av behandlingen i eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern, har vært økende. Nyere studier viser at

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Skjelettet og Musklene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU

Skjelettet og Musklene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Skjelettet og Musklene v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Skjelettet 1 Kroppens reisverk Beskytter de indre organene, bidrar til bevegelse og viktig lager for kalsium og fosfat

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Vintersport og frikjøring Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Vintersport og frikjøring» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng med normert

Detaljer

Biomekanikk. NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015. Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år

Biomekanikk. NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015. Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Biomekanikk NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015 Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Yrkeskompetanse: Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet Hva er Biomekanikk?

Detaljer

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 1. Videreutdanning i Naturfag 1, Kompetanse for kvalitet, 1. 7. trinn 2. FS kode: K2NATFAG1 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 01.08.2014 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet Foto: Lars Åke Andersen Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet Skoleåret 2013/2014 Velkommen! Hva har trening, forelskelse, musikk, sex, spill og matinntak til felles med nikotin, alkohol, narkotika

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate Side 140 Rød blodcelle Nervecelle Muskelcelle Cellene kan variere mye i form etter den funksjonen de har i kroppen. Side 141 jernemembran ellemembran ellekjerne rvestoff (DNA) itokondrie ndoplasmatisk

Detaljer