Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak /38/033 Arild Johansen Styresak 108/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2013 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Rapporten bærer denne gangen preg av at det er kort tid siden forrige styremøte, og derfor færre aktiviteter å rapportere. Styremøtet er først og fremst fokusert på styrets behandling av forslag til budsjett Organisasjonen har levert en god budsjettprosess med god medvirkning og meget konstruktivt arbeid med prioriteringer og satsinger innenfor tilgjengelig ramme og i tråd med styrevedtatte føringer. Det er adm. direktørs opplevelse at eierskapet til og forankringen av budsjettprosess og -forslag er bedre enn noen gang tidligere, både på ledernivåene og hos medarbeiderne. Det betyr ikke at dette ikke kan gjøres enda bedre, og ytterligere forbedring vil naturlig nok være målet for neste års prosess. Men det at foretaket har en budsjettprosess bak seg som bygger på god forankring, felles prioriteringer og god medvirkning er ikke bare positivt for prosessen i seg selvdet legger også et godt grunnlag for styringen og måloppnåelsen med dette budsjettet i 2014 og bidrar positivt til motivasjon, lagånd og lojalitet til rammer og målsetninger. Administrerende direktør mener foretaket er godt rustet til å møte 2014, til tross for de utfordringer som ligger foran oss både på strategisk nivå og i driften. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Det er ikke innrapportert ny informasjon siden forrige driftsorienteringer. Prosjekt Nye Stavanger DPS Det er ikke innrapportert ny informasjon siden forrige driftsorienteringer. Prosjekt senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk Det er ikke innrapportert ny informasjon siden forrige driftsorienteringer. 2.2 Medarbeidere HMS Prioriterte oppgaver i siste periode har vært: AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)-kampanjen «Våg å bry deg» ble gjennomført i uke 47 - AKAN-utvalget ønsket gjennom den årlige AKAN-kampanjen å rette fokus på de gode dialogene rundt temaet rusforebyggende arbeid. Hovedområder for årets kampanje: Stand, arbeidsplassbesøk, quiz for den nysgjerrige på intranett og dialog i ledergruppen rundt temaet «AKAN-modellen fungerer den hos oss? Obligatorisk opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte i rusforebyggende arbeid 8 deltakere. Undervisning i stoffkartoteket for medisinsk biokjemi. Undervisning: Frisk og gravid. Arbeidsmiljøkartlegging, Ambulansetjenesten i Stavanger og Sandnes. 2

3 Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne: Dagssamling med tema skadeforebyggende tiltak og erfaringsoverføring med innlegg fra BHT (Bedriftshelsetjenesten). Risikovurdering av kjemikalier via stoffkartoteket ved diverse avdelinger. Yrkeshygieniske målinger: Temperatur, relativ fuktighet og CO2 ved enhet sengeforsyning. HMS-forum for HMS-koordinatorene i regi av BHT. Utstrakt HMS-undervisning for enheter varierende HMS-emner. Sykefraværsanalyser for enheter. Oppfølging i enkeltsaker fra BHT stor pågang. BHT-bistand ved HMS-risikovurderinger ved enheter. Arbeidsplassbefaringer til enheter. Det er ansatt ny medarbeider i BHT - HMS-rådgiver/bedriftsfysioterapeut. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Omdømmekonferansen I regi av samhandlingsutvalget og i tråd med mandatet for utvalget, ble det den arrangert konferanse med tema «Sammen skaper vi omdømme og tillit». Det var stor oppslutning med vel 200 deltakere fra helseforetaket og kommunene, og tilbakemeldingen så langt er svært positiv. Tema omdømme og tillit som ble belyst både fra brukersiden og fra ansatte i helseforetaket og kommunene ga et godt innblikk i viktigheten av å «ville hverandre vel» og å involvere hverandre når tillit skal bygges og samarbeidet styrkes. Samhandlingsutvalget vil bruke tilbakemeldingene fra konferansen i sitt arbeid og i planleggingen av neste års konferanse. Oppfølging samhandling Samhandlingsutvalget avholdt sitt siste møte inneværende år den Hovedtema i møte var oppfølging av samarbeidsavtalene samt rutiner for avvikshåndtering. PasOpp undersøkelsen i 2012 ga indikasjoner på at samhandlingen mellom helseforetaket og spesialisthelsetjenesten har et forbedringspotensial både hva gjelder kontakt med fastlegen og kontakt med hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester. Tilbakemeldingene i 2013 gir imidlertid grunn til å tro at denne kommunikasjonen har bedret seg betraktelig i 2013 etter at rutiner for pleieog omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) mellom nivåene er implementert og samarbeidsavtalene er kjent. Utviklingen vil følges opp internt med samhandlingskontaktene i avdelingene. Epikrisen, som er viktigste verktøy for kommunikasjon mellom sykehuslegene og fastlegene, var tema på siste møte med praksiskonsulentene. Her ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå og eventuelt revidere mal for epikrise for å styrke samhandlingen mellom legene til beste for pasientene. Kommunale ø-hjelp plasser Sola kommune og Bjerkreim kommune har kontaktet Helse Stavanger HF med tanke på å søke om etablering av kommunale ø-hjelp plasser i Sola kommune inngår avtale om samarbeid med Stavanger kommune og er i dialog med helseforetaket om utarbeidelse av særavtale som skal følge 3

4 søknaden til Helsedirektoratet. Sola kommune søker tilskudd for 982 liggedøgn tilsvarende 2,69 senger. Bjerkreim kommune ønsker å etablere ø-hjelp tilbud i eksisterende sykehjem på Vikeså og søker legesamarbeid med øvrige kommuner i Dalane. Bjerkreim kommune søker tilskudd for 126 liggedøgn tilsvarende 0,33 senger. Møte har vært avholdt med kommunene og særavtalen som skal inngås med helseforetaket vil foreligge på nyåret. Søknadsfrist til Helsedirektoratet for å få tilskudd i 2014 er Standarden på PC-utstyr i Helse Stavanger HF De siste 2 årene har Helse Stavanger HF prioritert oppgradering av brukernes PC-utstyr. Dette, sammen med at Helse Vest RHF har innført en leieordning for PC-er, har gjort at foretaket har løftet standarden på dette området kraftig. Helse Stavanger HF hadde kanskje den dårligste PC-standarden i Helse Vest. Nå har foretaket kanskje den beste. Dette illustreres av Helse Vest IKTs oversikt over hvor mange PC-er som må skiftes i de enkelte HF-ene i 2014: Helse Bergen HF må bytte Helse Stavanger HF må bytte 414. Helse Fonna HF må bytte 500. Helse Førde HF må bytte 336. Relativt sett betyr dette at Helse Stavanger HF i gjennomsnitt nå har de mest oppdaterte PC-ene i Helse Vest. Dette er positivt for alle som er avhengige av PC-er i det daglige arbeidet. Helse Stavanger HF og «Alle møter»-prosjektet Helse Stavanger HF bidrar aktivt i det regionale prosjektet «Alle møter», som har som overordnet mål å sørge for «bedre flyt og planlegging av pasientbehandling gjennom forbedring av dagens prosesser for planlegging av arbeidstid og oppgaver for leger og andre yrkesgrupper, samt enkel og effektiv samhandling mellom den aktive pasient og helseforetaket ved hjelp av digitale løsninger.» Følger av dette vil være redusert antall ikke møtt til polikliniske konsultasjoner, forbedret timebestillingsprosess og brukerdialog, samt bidrag til optimal forberedelse og gjennomføring av poliklinisk virksomhet. Helseforetaket ligger langt fremme i forhold til bruk av oppgaveplanlegging for ansatte og har pilotert såkalt ringetjeneste ved 4 poliklinikker. Dette innebærer at pasienter som ikke mottar SMSpåminning blir oppringt og påminnet om sin time. De samme poliklinikker er valgt ut til å være piloter for portalløsningen Vestlandspasienten. Dette er en internettbasert pasientportal under helsenorge.no, der pasientene vil få oversikt over sine timer ved Helse Stavanger HF, samt få anledning til å bekrefte eller ombestille time. Helse Stavanger HF har deltatt i European HIV Testing Week Tidlig diagnose ved HIV-infeksjon har stor betydning for å kunne bli tilbudt effektiv behandling og hindre videre smittespredning. Det anslås at minst personer i Norge er HIV-smittet uten å vite det. Alle som har vært i en risikosituasjon for HIV-smitte bør ta en HIV-test. Helse Stavanger 4

5 HF har sammen med andre norske helseforetak, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner deltatt i en europeisk kampanje for økt HIV-testing. Kampanjen er den første i sitt slag og har samlet deltagelse fra aktører i 56 europeiske land. Informasjon om kampanjen er publisert på Helse Stavanger HFs Intranett og Internett og det er hengt opp informasjonsplakater på utvalgte steder i foretakets publikumsarealer. Nærmere informasjon om kampanjen finnes bl.a. på kampanjens hjemmeside: Utbrudd av Norovirus (oppkast og diarè) ved Helse Stavanger HF I uke 48 har det vært flere tilfeller av Norovirus blant pasienter og ansatte ved hjerteavdelingen ved foretaket. Utbrudd av Norovirus i befolkningen, også hos pasienter og ansatte i helseinstitusjoner, er ikke uvanlig på denne tiden av året. Situasjonen ved foretaket ble noe anstrengt på grunn av stort tilsig av akuttinnleggelser og generelt høyt belegg ved alle avdelinger. Utviklingen ble fulgt nøye og det ble raskt tatt kontroll over situasjonen ved at foretakets Beredskapsplan for smittsomme sykdommer og retningslinjer for isolering av pasienter med Norovirus ble fulgt. Pasienter med Norovirus ble raskt isolert og det ble etablert «buffersenger» i andre sengeposter for nye pasienter. Videre ble det gitt informasjon til AMK og legevaktene om den pressede situasjonen i foretaket. I løpet av uken ble 10 pasienter og 15 ansatte rammet, og ingen av disse har fått noen komplikasjoner i forbindelse med denne infeksjonen. Det er iverksatt tiltak for å informere ansatte om situasjonen gjennom informasjon på intranett og det er satt opp plakater i publikumsareal om Norovirus. Det er også økt fokus på interne rutiner for håndtering av utbrudd med Norovirus gjennom informasjon til ledere i pleietjenesten og legetjenesten. Praktisk eksamen i overflateteknikk for renholdsoperatører Helse Stavanger HF har i samarbeid med AOF Sandnes og Jæren den arrangert tverrfaglig praktisk eksamen i overflateteknikk for renholdsoperatører. Det var 8 elever oppe til eksamen hvorav 3 ansatt ved Helse Stavanger HF. Alle 8 besto prøven. Eksamensoppgaven omfattet daglig og periodisk renhold av kontorer, møterom og toaletter med riktig metodevalg og bruk av manuelt og maskinelt utstyr. Sensoren fra Rogaland fylkeskommune vurderte både den skriftlige delen og det praktiske arbeidet som ble utført. 5

6 Psykiatrien i Rogaland feirer 100-års jubileum i år Før jul i 1913 flyttet de første pasientene inn på Dale asyl. 100-års jubileet er og vil bli markert med flere tilstelninger. For øvrig vises til vedlagte orientering fra forskningssjef Jan Olav Johannessen ved Psykiatrisk divisjon. 2.4 Prosesser Tilsyn Det vises til vedlagte oversikt over tilsynssaker i november Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over høringer pr RESULTATER 3.1 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon Det foreligger pr. d.d. ikke månedstall for november måned Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli 2012: Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. 6

7 Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Fra juni måned i inneværende år skal helseforetakene i Helse Vest varsle elektronisk til Statens Helsetilsyn via avvikssystemet Synergi. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 16 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens helsetilsyn. Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i 2011 og 2012 Tabellen ovenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2813 pasientrelaterte hendelser i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 2709 hendelser, det tilsvarende tallet er 2601 for De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. I 2012 er det meldt om 302 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 286 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var 280. Antall legemiddelfeil var i Til nå i 2013 er det registrert 532 legemiddelfeil, mens det i 2012 var 670. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. 7

8 Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har innsatsområder for å forhindre fall og sikre legemiddelsamstemming mellom helsetjenestenivå. Helse Stavanger HF har hatt et pilotprosjekt for å hindre fall ved geriatrisk post 1A. Dette prosjektet er nå ferdigstilt og implementeringen av innsatsområdet er startet i hele Medisinsk divisjon etter oppsatt spredningsplan. For innsatsområdet legemiddelsamstemming, ble innholdet i tiltakspakken betydelig endret i 2013 og Helse Stavanger HF gjennomfører nå tiltakspakken som en ny pilot i geriatrisk avdeling. Erfaringene fra piloten vil bli evaluert i løpet av desember og spredningsplan deretter utarbeidet for hele foretaket. 3.2 Medarbeiderresultater Ansattskader Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 28. november

9 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Håndskade i forbindelse med håndtering av urolig pasient. Fravær 3 dager. Klemskade i fot p.g.a. at ambulansebåre falt sammen da den ble senket. Fravær 2 dager. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for november: 33 stk. 2 skader med fravær - se kommentar under første graf ovenfor. 4 skader med medisinsk behandling, herunder 2 skader etter vold fra pasient. Skadene var ligamentskade i finger, brudd i finger, ryggskade og ett tilfelle av multiple skader pga. vold fra pasient. 4 førstehjelpsskader pga. vold fra pasient. 4 skader uten medisinsk behandling. 7 stikkskader og 1 kuttskade fra saks under inngrep. 2 biologiske skader blodsprut og urin i øyne. 7 voldstrusler. 3 voldsskader uten medisinsk behandling. Flere av de framsatte truslene og skadetilfellene forårsaket av vold, er av alvorlig karakter (flere drapstrusler) og med alvorlig skadepotensiale. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader i perioden, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 3.3 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning 9

10 Helse Vest RHFs forskningsmidler til Helse Stavanger HF for 2014 Tildelingen av Helse Vest RHFs forskningsmidler for 2014 er nå klar. Det kom i år inn 298 søknader til Helse Vest RHF. Fra Helse Stavanger HF kom det 55 søknader som er en økning fra fjorårets 44 søknader. Totalt var det i årets søknadsrunde tilgjengelig 53 millioner kr. 94 søknader fikk bevilget forskningsmidler i Samarbeidsorganets novembermøte, og av disse var 15 fra Helse Stavanger HF. 27% av Helse Stavangers søknader fikk dermed tildelt midler. Disse søkerne fra Helse Stavanger HF fikk innvilget sin søknad for 2014: Doktorgradsstipend: Elin Johannne Katle, ØNH-avdelingen, med veileder Sverre Steinsvåg og Roald Omdal. «Har refluksykdom betydning for kronisk rhinosinusitt?» (2 år 100%). Kristin Aaser Lund, Nasjonalt Kompetansetjeneste for bevegelsessykdommer med veileder Jan Petter Larsen. «Early Onset Dementia in Parkinson s Disease: Molecular Mechanisms and Biomarker Discovery» (3 år 100%). Kristine Kjer Byberg, Barneavdelingen, med veileder Knut Øymar. «An epidemiological study on the associations between maternal preeclampsia, growth and physical activity in preschool age and subsequent allergy, asthma and lung function in early adolescence.» (2 år 100%). Marthe Gurine Førland, Nasjonalt Kompetansetjeneste for bevegelsessykdommer, med veileder Johannes Lange. «Disease progression in Parkinson s disease (PD) a- Synuclein and Sirtuin 2 as biomarker and biological aspects of their interaction» (3 år 100%). Siv Hilde Berg, Sandnes DPS, med veileder Karina Aase. «Sikkerhet innen selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten: pasienterfaringer og systemerfaringer»(3 år 100%). Postdoktorstipend: Ingvild Bruun Mikalsen, Barneavdelingen «Early life factors as predictors for asthma phenotypes and the use of asthma medications during childhood» (6 år 50%) Janete Chung, Nasjonalt Kompetansetjeneste for bevegelsessykdommer «Uncovering genetic predisposition to early onset dementia in patients with Parkinson s disease» (3 år 100% + utenlandsstipend). Svein Reidar Kjosavik, SESAM «A single blinded randomized controlled trial on effects of feedback on prescribing of addictive drugs in general practice» (3 år 100% + utenlandsstipend). Tore Grimstad, Gastroseksjonen «Fatigue ved inflammatorisk tarmsykdom» (6 år 50%). Nye flerårige forskningsprosjekt: Dag Aarsland, SESAM «A single blinded randomized controlled trial on effects of feedback on prescribing of addictive drugs in general practice» ( i 1 år). 10

11 Håvard Søiland, Endokrin kirurgisk seksjon «Prospective Breast Cancer Biobanking» ( i 3 år). Jan Olav Johannessen, Regionalt nettverk for klinisk psykoseforskning «A Test of Primary Prevention of Schizophrenia through Detection and Intervention in the Symptomatic Prodromal Phase of Disorder: A Quasi-Experimental Study in Norway» ( i 3 år). Rune Smaaland, Avdeling for blod- og kreftsykdommer «Sirkulerende tumorceller som potensiell biomarkør for behandlingsrespons, sykdomsprogresjon og overlevelse hos pasienter som får ny nanopartikkel-basert behandling for bukspyttkjertelkreft» ( i 3 år). Korttidsstipend for fullføring av doktorgrad: Inger Hjørdis Bleskestad og Iren Høyland Løhr fikk 6 måneders stipend for fullføring av sine doktorgrader. I tillegg til de nye prosjektene, er 138 prosjekter videreført og av disse har Helse Stavanger HF 4 flerårige prosjekter, 9 doktorgradsstipendiater og 7 postdoktorstipendiater, til sammen 20 prosjekter. Midler fra Helse Vest RHF til samhandlingsforskning i Helse Stavanger HF I årets utlysning ble det definert fire satsingsområder innen samhandlingsforsking. Følgende tema var prioritert i utlysningen av samhandlingsmidler for : Vurdering av konkrete samhandlingsprosjekt. Prosjekt som ser på IKT som verktøy i samhandlingen. Prosjekt knyttet til organisering rundt de distriktsmedisinske sentrene og kommunehelsetjenesten. Hvordan ØH-tilbudet fungerer i kommunene. Det kom inn 16 søknader og 6 av disse var fra Helse Stavanger HF. 8 prosjekt ble vurdert som støtteverdige og 8 som mangelfulle og ikke støtteverdige. 4 av prosjektene fra Helse Stavanger HF ble vurdert støtteverdige, og tre av dem ble innstilt til tildeling fra Samarbeidsorganet i Helse Vest. De tre prosjektene fra Helse Stavanger HF som fikk tildelt samhandlingsmidler er: Marjolein Iversen, kr. i tre år. «Telemedisinsk oppfølging av personer med diabetes fotsår i kommunehelsetjenesten DiaFOTo». Heidi Grundt, kr. i tre år. «Reinnleggelser i sykehus og livskvalitet blant pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) etter telemedisinsk video-sykepleierkonsultasjon via "KOLSkofferten" - en randomisert studie». Olav Thorsen, kr. i «Referrals from GPs to specialist health services attitudes, wishes and future possibilities». Innovasjon Foruten ordinære oppgaver knyttet til ledelse av prosjektet «Alle møter» og ledelse og koordinering av prosjektporteføljen i innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0» har innovasjonsressursene i Forskningsavdelingen i siste periode: 11

12 - Sluttført arbeidet med kartlegging og utredning av eksisterende og fremtidige løsninger for hjemmebehandling av pasienter med KOLS. - Forberedt innsats rettet mot innovasjonsaspektene i EU-programmet Horizon Deltatt i arbeidet med søknad vedrørende Senter for forskningsbasert innovasjon i samarbeid med Universitetet i Stavanger m.fl. Inkludering og mangfold Foretaksgruppen i Helse Vest skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet på en god måte som setter oss i stand til å møte mangfoldet i møte med pasientene og pårørende. Helseforetaksgruppen skal ha som mål å ha mellom 6 10 % av alle medarbeiderne med innvandrerbakgrunn, fordelt så likt som mulig mellom gruppen vestlige og ikke-vestlige innvandrere. Fra har det vært en jevn øking i medarbeidere med innvandrerbakgrunn i Helse Vest. Dette er i tråd med Helse Vest RHFs målsetting. Utviklingen i andelen innvandrere i Helse Vest År Vestlige Ikke-vestlige Totalt ,9 % 3,8 % 7,7 % ,1 % 4 % 8,1 % ,5 % 4,3 % 8,8 % ,7 % 4,5 % 9,2 % ,8 % 4,8 % 9,6 % Andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn i Helse Stavanger HF er ved utgangen av 2012 på 11,1 %. Fordelingen på vestlig og ikke-vestlige innvandrere er 5,5 % og 5,6 %. Helse Stavanger HF er det foretaket i Helse Vest med størst andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Schizofrenidagene har innhold som angår alle I morgen starter den 24. årlige nordiske psykiatrikonferansen Schizofrenidagene ordentlig med et fullt både fag- og miniseminar daglig. Europadirektør for Human Rights Watch, Jan Egeland, psykolog Susan Hart, psykologspesialist Per Isdal, samt den etablerte amerikanske psykologen Allan 12

13 Schore er blant foredragsholderne. Schore er nærmest for en mentor å regne. Han skal også være med på konferansen videre etter sitt foredrag, forteller Patrick Wallgren til RA. Med 5000 deltakere i løpet av de fem dagene er arrangementet det nest største i byen i løpet av året. Schizofrenidagene har blitt det ledende i sitt slag i Europa. Grunnen til at konferansen har blitt så framgangsrik er at vi gjennom en sterk faglig komité over lang tid har jobbet med kvaliteten. I tillegg gir vi ut mye informasjon til allmennheten, dette er ikke bare for «gamle gubber», sier Wallgren. Det blir 25-årsjubileum neste år, mens vi i år markerer et 100-årsjubileum for psykisk helse i Rogaland, legger han til. Psykiske plager rammer mange og bredden i oppfølging og behandling er utrolig viktig, sier Patrick Wallgren. RA 5.11 NØYTRALE Ny anbudskamp om ambulanse- båten i Ryfylke Hurtigbåtrederiet Rødne og Gulen Skyssbåtservice tar omkamp om ambulansebåten i Ryfylke. Begge rederiene har levert nytt anbud. 29. november blir det avklart hvem som vinner anbudet og skal drive ambulansebåten de neste fem årene. - Begge selskapene faller greit innenfor de omforente kravspesifikasjonene som kommunene og Helse Stavanger har utarbeidet, uttaler Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør for Medisinsk Service i Helse Stavanger HF. Saken har vært mye omdiskutert siden august. Da ble det klart at L. Rødne & Sønner AS først tapte anbudet etter å ha drevet ambulansebåt i Ryfylkefjordene i nesten 40 år. - Målet vårt er at det landes en konklusjon 29. november, og at den som vinner konkurransen da blir orientert. Deretter er det 10 dagers løpetid slik at den andre part kan gjøre sine refleksjoner og anmerkninger, opplyser Frydnes. Aftenbladet Kvinner får seinere hjelp ved hjerteinfarkt NORSK FORSKNING: Kvinner som får store hjerteinfarkt kommer ikke like raskt til sykehus som menn, selv om symptomene er de samme, viser ny forskning. Kvinner og menn som får store hjerteinfarkt, har ganske like symptomer. Men likevel var det flere menn som ble kategorisert som hastetilfeller for ambulansen, og de kom raskere til sykehus enn kvinner, viser norsk forskning publisert i American Heart Journal. Studien, som har sett på 179 menn og 65 kvinner, ble først omtalt i Dagens Medisin. -Jo lengre blodåren til hjertet er tett, jo større skade på hjertet og risiko for dødsfall. De sju minuttene som kvinnene kom seinere til sykehuset, høres kanskje lite ut, men hvert minutt teller ved hjerteinfarkt, sier Tor Melberg, overlege ved kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus. Han og kollegene står bak studien av hvordan AMK-operatører vurderer symptomer på hjerteinfarkt. De hørte gjennom samtaler som kom til AMK fra pasienter som seinere ble diagnostisert med store hjerteinfarkt, der blodåren er helt tett. Til tross for like symptomer, ble flere kvinner satt i kategorien «gul respons», der det ikke haster like mye. 89 prosent av mennene og 79 prosent av kvinnene fikk rød respons. 13

14 Tidligere studier har vist at kvinner ofte har andre og mer diffuse symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Men det gjelder trolig de mindre hjerteinfarktene, som opptrer oftere hos kvinner, det trengs mer bevissthet om at yngre kvinner også kan få hjerteinfarkt, sier Melberg. Dagbladet Mener at tidligfødte skal slippe å reise til Bergen Avdelingsledere og leger ved SUS tror det er lite å vinne både økonomisk og faglig ved å sentralisere tilbudet til ekstremt tidligfødte barn i Bergen eller Stavanger. Og det vil være en belastning for de små barna som må flyttes. En arbeidsgruppe skal vurderes om tilbudet til ekstrempremature barn skal samles ved ett av sykehusene i helseregionen, Bergen eller Stavanger. I dag har både Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Haukeland universitetssjukehus (HUS) tilbud for barn som blir født før uke 26. Kvaliteten på tjenestene følges fortløpende, og disse indikatorene viser at tilbudene ved begge sykehusene er like gode. Divisjonsdirektør for Kvinne- og barnedivisjonen ved SUS, Henning Garsjø, og resten av ledelsen i divisjonen mener tjenestekvaliteten, befolkningsgrunnlag og effektiv drift må være det som er avgjørende for saken. De mener det vil være synd for Stavanger-regionen om tilbudet blir flyttet til Bergen. Aftenbladet Kontroll med oppkast-sjuke Nå har Helse Stavanger kontroll over utbruddet av oppkast og diaré ved Stavanger Universitetssjukehus, skriver helseforetaket i en melding. Mandag denne uken ble flere pasienter som var smittet med gastroenteritt (oppkast og diaré), lagt på isolat. Det ble innført inntaksstopp ved to tun på hjerteavdelingen. Tirsdag var fem pasienter og ti ansatte smittet. Situasjonen på SUS er fortsatt anstrengt etter at det mandag måtte innføres inntaksstopp ved hjerteavdelingen, grunnet magesjau blant pasienter og ansatte. Fredag ettermiddag melder sykehuset at ingen nye pasienter eller ansatte er blitt smittet internt i sykehuset. Men det er fortsatt flere pasienter som er isolert med Norovirus. AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og legevaktene har fått informasjon om fortsatt å være tilbakeholdne med innleggelser. Aftenbladet 2.12 NEGATIVE 634 skader på ansatte Det siste året har vold og trusler mot ansatte ved psykiatrisk divisjon økt med 26 prosent. Bemanningen i Helse Stavanger er mye dårligere enn i Bergen og Trondheim. Tillitsvalgt etterlyser flere folk og bedre kompetanse på jobb. Ansatte ved psykiatrisk divisjon blir slått, sparket og drapstruet av pasienter. I år er antall skader mot ansatte økt kraftig, viser fersk statistikk: Fram til oktober i fjor ble det meldt om 504 skader forårsaket av pasienter på ansatte, i år er tallet økt til 634. Det utgjør en økning på om lag 26 prosent. Mette Øftstegaard, hovedtillitsvalgt ved psykiatrisk divisjon mener volden henger sammen med lav bemanning 14

15 Hun viser til at sengepostene for voksne har en bemanning på 1,6 ansatt per pasient, mens tilsvarende bemanning i Bergen er 2,6 og Trondheim 2,6-2,7. Hun understreker at de aller fleste psykisk syke pasientene ikke utøver vold. Det er noen få som står for vold og trusler mot ansatte. Det er også svært sjelden av medpasienter utsettes for vold. Aftenbladet SUS vurderer å ransake pasienter ved innleggelser Sprøyter og kniver som er smuglet inn, er blitt brukt mot ansatte på SUS. Nå vil både sykehusledelsen og helse- ministeren innføre nye sikkerhetstiltak. - Jeg tar de ansattes bekymringer på alvor. Det er en forutsetning at de ansatte er trygge på jobb. Helsevesenet har generelt utfordringer med å rekruttere og beholde flinke fagfolk. Det stramme arbeidsmarkedet gjør at Stavanger har spesielle utfordringer, sier helseminister Bent Høie. Helse- omsorgsministeren reagerer på at rusede psykisk syke pasienter er en stadig større utfordring for psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). -Noen av dem kan bli farlige, kombinasjonen rus og psykiatri gjør folk veldig mye sykere. Jeg vil sette i gang et arbeid med å utrede nye sikkerhetstiltak, men det er for tidlig å konkludere nå, sier Bent Høie. Aftenbladet Behov for nytt psykiatriløft Situasjonen ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) tyder på behov for endringer. Det handler både om organisering, kompetanse, antall stillinger og et regelverk som kan hindre at pasientene får tilgang til rusmidler fra utsiden. En avdeling har vært stengt i snart et år. Det forklares med vanskeligheter med å rekruttere nok kvalifiserte fagfolk, men mye tyder på at dette er en del av en ond sirkel. Ansatte melder om utmattelse og fortvilelse. Vold og trusler mot ansatte har økt med 26 prosent det siste året. Årsakene er mange, men trolig er en i utgangspunktet for lav bemanning en utløsende årsak til flere av de andre utfordringene sykehuset sliter med. Aftenbladets artikkelserie har vist at en økende del av de innlagte ved psykiatrisk divisjon sliter med rus. Det er et faktum at mange av disse ruser seg også mens de er under behandling. Rusmidler som smugles inn på avdelingene via besøkende er et omfattende problem. LEDER Aftenbladet SUS har bare publisert seks meldinger om uønskede hendelser En gjennomgang RA har gjort av landets offentlige helseforetak viser at Helse Stavanger er blant Norges dårligste på å publisere avviksmeldinger om uønskede hendelser på Internett. Avviksmeldinger (3-3-meldinger på fagspråket) beskriver hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Alle helseforetak har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. De aller fleste helseforetakene har de siste to-tre årene begynt å legge disse meldingene ut for offentligheten på sine hjemmesider. Helse Stavanger begynte å publisere avviksmeldinger ved årsskiftet. Siden den gang har sykehuset lagt ut seks hendelser. Siste melding ble publisert i begynnelsen av juni. 15

16 Til sammenligning har Akershus universitetssykehus publisert 166 hendelser så langt i Sørlandet sykehus, Sykehuset i Østfold og Sykehuset i Vestfold har alle vært åpne om flere enn 50 hendelser. Av 17 sykehus har 12 helseforetak publisert flere avviksmeldinger enn Helse Stavanger. RA

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 12.09.2016 SAKSBEHANDLER: Kjersti Heie SAKEN GJELDER: Styresak 67/16 Tiltaksplan vold og trusler ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 67/16 STYREMØTE:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt Marjolein M. Iversen 16. november 2012 Diabetes Forskningskonferanse Clin.Trial.gov: NCT01710774 Prosjektet har så langt fått

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

estøtte og annen elektronisk samhandling i Helse Stavanger HF Ivar Terje Solberg, IKT-leder Helse Stavanger HF

estøtte og annen elektronisk samhandling i Helse Stavanger HF Ivar Terje Solberg, IKT-leder Helse Stavanger HF estøtte og annen elektronisk samhandling i Helse Stavanger HF 06.02.13 Ivar Terje Solberg, IKT-leder Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25. august 2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Økonomistyring

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Disposisjon Samhandling i helsevesenet Fastlegenes rolle Erfaringer Utfordringer Samhandlingsreformen Bedre samhandling var

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Utfordringer i de norske helse- og omsorgstjenestene. Fylkesmannen i Aust-Agder Vrådal 9. oktober 2014 Svein Lie

Utfordringer i de norske helse- og omsorgstjenestene. Fylkesmannen i Aust-Agder Vrådal 9. oktober 2014 Svein Lie Utfordringer i de norske helse- og omsorgstjenestene Fylkesmannen i Aust-Agder Vrådal 9. oktober 2014 Svein Lie Utfordring med hensyn til?. Sykdoms-, eller friskhetsbildet Helsetilstand som speiling av

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS United for Health U4H Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS Birgitte Vabo, prosjektleder, Kristiansand kommune Inger Alice Naley Ås, Lungespl./prosjektspl.

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer