Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak /38/033 Arild Johansen Styresak 108/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2013 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Rapporten bærer denne gangen preg av at det er kort tid siden forrige styremøte, og derfor færre aktiviteter å rapportere. Styremøtet er først og fremst fokusert på styrets behandling av forslag til budsjett Organisasjonen har levert en god budsjettprosess med god medvirkning og meget konstruktivt arbeid med prioriteringer og satsinger innenfor tilgjengelig ramme og i tråd med styrevedtatte føringer. Det er adm. direktørs opplevelse at eierskapet til og forankringen av budsjettprosess og -forslag er bedre enn noen gang tidligere, både på ledernivåene og hos medarbeiderne. Det betyr ikke at dette ikke kan gjøres enda bedre, og ytterligere forbedring vil naturlig nok være målet for neste års prosess. Men det at foretaket har en budsjettprosess bak seg som bygger på god forankring, felles prioriteringer og god medvirkning er ikke bare positivt for prosessen i seg selvdet legger også et godt grunnlag for styringen og måloppnåelsen med dette budsjettet i 2014 og bidrar positivt til motivasjon, lagånd og lojalitet til rammer og målsetninger. Administrerende direktør mener foretaket er godt rustet til å møte 2014, til tross for de utfordringer som ligger foran oss både på strategisk nivå og i driften. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Det er ikke innrapportert ny informasjon siden forrige driftsorienteringer. Prosjekt Nye Stavanger DPS Det er ikke innrapportert ny informasjon siden forrige driftsorienteringer. Prosjekt senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk Det er ikke innrapportert ny informasjon siden forrige driftsorienteringer. 2.2 Medarbeidere HMS Prioriterte oppgaver i siste periode har vært: AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)-kampanjen «Våg å bry deg» ble gjennomført i uke 47 - AKAN-utvalget ønsket gjennom den årlige AKAN-kampanjen å rette fokus på de gode dialogene rundt temaet rusforebyggende arbeid. Hovedområder for årets kampanje: Stand, arbeidsplassbesøk, quiz for den nysgjerrige på intranett og dialog i ledergruppen rundt temaet «AKAN-modellen fungerer den hos oss? Obligatorisk opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte i rusforebyggende arbeid 8 deltakere. Undervisning i stoffkartoteket for medisinsk biokjemi. Undervisning: Frisk og gravid. Arbeidsmiljøkartlegging, Ambulansetjenesten i Stavanger og Sandnes. 2

3 Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne: Dagssamling med tema skadeforebyggende tiltak og erfaringsoverføring med innlegg fra BHT (Bedriftshelsetjenesten). Risikovurdering av kjemikalier via stoffkartoteket ved diverse avdelinger. Yrkeshygieniske målinger: Temperatur, relativ fuktighet og CO2 ved enhet sengeforsyning. HMS-forum for HMS-koordinatorene i regi av BHT. Utstrakt HMS-undervisning for enheter varierende HMS-emner. Sykefraværsanalyser for enheter. Oppfølging i enkeltsaker fra BHT stor pågang. BHT-bistand ved HMS-risikovurderinger ved enheter. Arbeidsplassbefaringer til enheter. Det er ansatt ny medarbeider i BHT - HMS-rådgiver/bedriftsfysioterapeut. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Omdømmekonferansen I regi av samhandlingsutvalget og i tråd med mandatet for utvalget, ble det den arrangert konferanse med tema «Sammen skaper vi omdømme og tillit». Det var stor oppslutning med vel 200 deltakere fra helseforetaket og kommunene, og tilbakemeldingen så langt er svært positiv. Tema omdømme og tillit som ble belyst både fra brukersiden og fra ansatte i helseforetaket og kommunene ga et godt innblikk i viktigheten av å «ville hverandre vel» og å involvere hverandre når tillit skal bygges og samarbeidet styrkes. Samhandlingsutvalget vil bruke tilbakemeldingene fra konferansen i sitt arbeid og i planleggingen av neste års konferanse. Oppfølging samhandling Samhandlingsutvalget avholdt sitt siste møte inneværende år den Hovedtema i møte var oppfølging av samarbeidsavtalene samt rutiner for avvikshåndtering. PasOpp undersøkelsen i 2012 ga indikasjoner på at samhandlingen mellom helseforetaket og spesialisthelsetjenesten har et forbedringspotensial både hva gjelder kontakt med fastlegen og kontakt med hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester. Tilbakemeldingene i 2013 gir imidlertid grunn til å tro at denne kommunikasjonen har bedret seg betraktelig i 2013 etter at rutiner for pleieog omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) mellom nivåene er implementert og samarbeidsavtalene er kjent. Utviklingen vil følges opp internt med samhandlingskontaktene i avdelingene. Epikrisen, som er viktigste verktøy for kommunikasjon mellom sykehuslegene og fastlegene, var tema på siste møte med praksiskonsulentene. Her ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå og eventuelt revidere mal for epikrise for å styrke samhandlingen mellom legene til beste for pasientene. Kommunale ø-hjelp plasser Sola kommune og Bjerkreim kommune har kontaktet Helse Stavanger HF med tanke på å søke om etablering av kommunale ø-hjelp plasser i Sola kommune inngår avtale om samarbeid med Stavanger kommune og er i dialog med helseforetaket om utarbeidelse av særavtale som skal følge 3

4 søknaden til Helsedirektoratet. Sola kommune søker tilskudd for 982 liggedøgn tilsvarende 2,69 senger. Bjerkreim kommune ønsker å etablere ø-hjelp tilbud i eksisterende sykehjem på Vikeså og søker legesamarbeid med øvrige kommuner i Dalane. Bjerkreim kommune søker tilskudd for 126 liggedøgn tilsvarende 0,33 senger. Møte har vært avholdt med kommunene og særavtalen som skal inngås med helseforetaket vil foreligge på nyåret. Søknadsfrist til Helsedirektoratet for å få tilskudd i 2014 er Standarden på PC-utstyr i Helse Stavanger HF De siste 2 årene har Helse Stavanger HF prioritert oppgradering av brukernes PC-utstyr. Dette, sammen med at Helse Vest RHF har innført en leieordning for PC-er, har gjort at foretaket har løftet standarden på dette området kraftig. Helse Stavanger HF hadde kanskje den dårligste PC-standarden i Helse Vest. Nå har foretaket kanskje den beste. Dette illustreres av Helse Vest IKTs oversikt over hvor mange PC-er som må skiftes i de enkelte HF-ene i 2014: Helse Bergen HF må bytte Helse Stavanger HF må bytte 414. Helse Fonna HF må bytte 500. Helse Førde HF må bytte 336. Relativt sett betyr dette at Helse Stavanger HF i gjennomsnitt nå har de mest oppdaterte PC-ene i Helse Vest. Dette er positivt for alle som er avhengige av PC-er i det daglige arbeidet. Helse Stavanger HF og «Alle møter»-prosjektet Helse Stavanger HF bidrar aktivt i det regionale prosjektet «Alle møter», som har som overordnet mål å sørge for «bedre flyt og planlegging av pasientbehandling gjennom forbedring av dagens prosesser for planlegging av arbeidstid og oppgaver for leger og andre yrkesgrupper, samt enkel og effektiv samhandling mellom den aktive pasient og helseforetaket ved hjelp av digitale løsninger.» Følger av dette vil være redusert antall ikke møtt til polikliniske konsultasjoner, forbedret timebestillingsprosess og brukerdialog, samt bidrag til optimal forberedelse og gjennomføring av poliklinisk virksomhet. Helseforetaket ligger langt fremme i forhold til bruk av oppgaveplanlegging for ansatte og har pilotert såkalt ringetjeneste ved 4 poliklinikker. Dette innebærer at pasienter som ikke mottar SMSpåminning blir oppringt og påminnet om sin time. De samme poliklinikker er valgt ut til å være piloter for portalløsningen Vestlandspasienten. Dette er en internettbasert pasientportal under helsenorge.no, der pasientene vil få oversikt over sine timer ved Helse Stavanger HF, samt få anledning til å bekrefte eller ombestille time. Helse Stavanger HF har deltatt i European HIV Testing Week Tidlig diagnose ved HIV-infeksjon har stor betydning for å kunne bli tilbudt effektiv behandling og hindre videre smittespredning. Det anslås at minst personer i Norge er HIV-smittet uten å vite det. Alle som har vært i en risikosituasjon for HIV-smitte bør ta en HIV-test. Helse Stavanger 4

5 HF har sammen med andre norske helseforetak, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner deltatt i en europeisk kampanje for økt HIV-testing. Kampanjen er den første i sitt slag og har samlet deltagelse fra aktører i 56 europeiske land. Informasjon om kampanjen er publisert på Helse Stavanger HFs Intranett og Internett og det er hengt opp informasjonsplakater på utvalgte steder i foretakets publikumsarealer. Nærmere informasjon om kampanjen finnes bl.a. på kampanjens hjemmeside: Utbrudd av Norovirus (oppkast og diarè) ved Helse Stavanger HF I uke 48 har det vært flere tilfeller av Norovirus blant pasienter og ansatte ved hjerteavdelingen ved foretaket. Utbrudd av Norovirus i befolkningen, også hos pasienter og ansatte i helseinstitusjoner, er ikke uvanlig på denne tiden av året. Situasjonen ved foretaket ble noe anstrengt på grunn av stort tilsig av akuttinnleggelser og generelt høyt belegg ved alle avdelinger. Utviklingen ble fulgt nøye og det ble raskt tatt kontroll over situasjonen ved at foretakets Beredskapsplan for smittsomme sykdommer og retningslinjer for isolering av pasienter med Norovirus ble fulgt. Pasienter med Norovirus ble raskt isolert og det ble etablert «buffersenger» i andre sengeposter for nye pasienter. Videre ble det gitt informasjon til AMK og legevaktene om den pressede situasjonen i foretaket. I løpet av uken ble 10 pasienter og 15 ansatte rammet, og ingen av disse har fått noen komplikasjoner i forbindelse med denne infeksjonen. Det er iverksatt tiltak for å informere ansatte om situasjonen gjennom informasjon på intranett og det er satt opp plakater i publikumsareal om Norovirus. Det er også økt fokus på interne rutiner for håndtering av utbrudd med Norovirus gjennom informasjon til ledere i pleietjenesten og legetjenesten. Praktisk eksamen i overflateteknikk for renholdsoperatører Helse Stavanger HF har i samarbeid med AOF Sandnes og Jæren den arrangert tverrfaglig praktisk eksamen i overflateteknikk for renholdsoperatører. Det var 8 elever oppe til eksamen hvorav 3 ansatt ved Helse Stavanger HF. Alle 8 besto prøven. Eksamensoppgaven omfattet daglig og periodisk renhold av kontorer, møterom og toaletter med riktig metodevalg og bruk av manuelt og maskinelt utstyr. Sensoren fra Rogaland fylkeskommune vurderte både den skriftlige delen og det praktiske arbeidet som ble utført. 5

6 Psykiatrien i Rogaland feirer 100-års jubileum i år Før jul i 1913 flyttet de første pasientene inn på Dale asyl. 100-års jubileet er og vil bli markert med flere tilstelninger. For øvrig vises til vedlagte orientering fra forskningssjef Jan Olav Johannessen ved Psykiatrisk divisjon. 2.4 Prosesser Tilsyn Det vises til vedlagte oversikt over tilsynssaker i november Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over høringer pr RESULTATER 3.1 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon Det foreligger pr. d.d. ikke månedstall for november måned Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli 2012: Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. 6

7 Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Fra juni måned i inneværende år skal helseforetakene i Helse Vest varsle elektronisk til Statens Helsetilsyn via avvikssystemet Synergi. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 16 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens helsetilsyn. Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i 2011 og 2012 Tabellen ovenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2813 pasientrelaterte hendelser i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 2709 hendelser, det tilsvarende tallet er 2601 for De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. I 2012 er det meldt om 302 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 286 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var 280. Antall legemiddelfeil var i Til nå i 2013 er det registrert 532 legemiddelfeil, mens det i 2012 var 670. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. 7

8 Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har innsatsområder for å forhindre fall og sikre legemiddelsamstemming mellom helsetjenestenivå. Helse Stavanger HF har hatt et pilotprosjekt for å hindre fall ved geriatrisk post 1A. Dette prosjektet er nå ferdigstilt og implementeringen av innsatsområdet er startet i hele Medisinsk divisjon etter oppsatt spredningsplan. For innsatsområdet legemiddelsamstemming, ble innholdet i tiltakspakken betydelig endret i 2013 og Helse Stavanger HF gjennomfører nå tiltakspakken som en ny pilot i geriatrisk avdeling. Erfaringene fra piloten vil bli evaluert i løpet av desember og spredningsplan deretter utarbeidet for hele foretaket. 3.2 Medarbeiderresultater Ansattskader Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 28. november

9 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Håndskade i forbindelse med håndtering av urolig pasient. Fravær 3 dager. Klemskade i fot p.g.a. at ambulansebåre falt sammen da den ble senket. Fravær 2 dager. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for november: 33 stk. 2 skader med fravær - se kommentar under første graf ovenfor. 4 skader med medisinsk behandling, herunder 2 skader etter vold fra pasient. Skadene var ligamentskade i finger, brudd i finger, ryggskade og ett tilfelle av multiple skader pga. vold fra pasient. 4 førstehjelpsskader pga. vold fra pasient. 4 skader uten medisinsk behandling. 7 stikkskader og 1 kuttskade fra saks under inngrep. 2 biologiske skader blodsprut og urin i øyne. 7 voldstrusler. 3 voldsskader uten medisinsk behandling. Flere av de framsatte truslene og skadetilfellene forårsaket av vold, er av alvorlig karakter (flere drapstrusler) og med alvorlig skadepotensiale. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader i perioden, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 3.3 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning 9

10 Helse Vest RHFs forskningsmidler til Helse Stavanger HF for 2014 Tildelingen av Helse Vest RHFs forskningsmidler for 2014 er nå klar. Det kom i år inn 298 søknader til Helse Vest RHF. Fra Helse Stavanger HF kom det 55 søknader som er en økning fra fjorårets 44 søknader. Totalt var det i årets søknadsrunde tilgjengelig 53 millioner kr. 94 søknader fikk bevilget forskningsmidler i Samarbeidsorganets novembermøte, og av disse var 15 fra Helse Stavanger HF. 27% av Helse Stavangers søknader fikk dermed tildelt midler. Disse søkerne fra Helse Stavanger HF fikk innvilget sin søknad for 2014: Doktorgradsstipend: Elin Johannne Katle, ØNH-avdelingen, med veileder Sverre Steinsvåg og Roald Omdal. «Har refluksykdom betydning for kronisk rhinosinusitt?» (2 år 100%). Kristin Aaser Lund, Nasjonalt Kompetansetjeneste for bevegelsessykdommer med veileder Jan Petter Larsen. «Early Onset Dementia in Parkinson s Disease: Molecular Mechanisms and Biomarker Discovery» (3 år 100%). Kristine Kjer Byberg, Barneavdelingen, med veileder Knut Øymar. «An epidemiological study on the associations between maternal preeclampsia, growth and physical activity in preschool age and subsequent allergy, asthma and lung function in early adolescence.» (2 år 100%). Marthe Gurine Førland, Nasjonalt Kompetansetjeneste for bevegelsessykdommer, med veileder Johannes Lange. «Disease progression in Parkinson s disease (PD) a- Synuclein and Sirtuin 2 as biomarker and biological aspects of their interaction» (3 år 100%). Siv Hilde Berg, Sandnes DPS, med veileder Karina Aase. «Sikkerhet innen selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten: pasienterfaringer og systemerfaringer»(3 år 100%). Postdoktorstipend: Ingvild Bruun Mikalsen, Barneavdelingen «Early life factors as predictors for asthma phenotypes and the use of asthma medications during childhood» (6 år 50%) Janete Chung, Nasjonalt Kompetansetjeneste for bevegelsessykdommer «Uncovering genetic predisposition to early onset dementia in patients with Parkinson s disease» (3 år 100% + utenlandsstipend). Svein Reidar Kjosavik, SESAM «A single blinded randomized controlled trial on effects of feedback on prescribing of addictive drugs in general practice» (3 år 100% + utenlandsstipend). Tore Grimstad, Gastroseksjonen «Fatigue ved inflammatorisk tarmsykdom» (6 år 50%). Nye flerårige forskningsprosjekt: Dag Aarsland, SESAM «A single blinded randomized controlled trial on effects of feedback on prescribing of addictive drugs in general practice» ( i 1 år). 10

11 Håvard Søiland, Endokrin kirurgisk seksjon «Prospective Breast Cancer Biobanking» ( i 3 år). Jan Olav Johannessen, Regionalt nettverk for klinisk psykoseforskning «A Test of Primary Prevention of Schizophrenia through Detection and Intervention in the Symptomatic Prodromal Phase of Disorder: A Quasi-Experimental Study in Norway» ( i 3 år). Rune Smaaland, Avdeling for blod- og kreftsykdommer «Sirkulerende tumorceller som potensiell biomarkør for behandlingsrespons, sykdomsprogresjon og overlevelse hos pasienter som får ny nanopartikkel-basert behandling for bukspyttkjertelkreft» ( i 3 år). Korttidsstipend for fullføring av doktorgrad: Inger Hjørdis Bleskestad og Iren Høyland Løhr fikk 6 måneders stipend for fullføring av sine doktorgrader. I tillegg til de nye prosjektene, er 138 prosjekter videreført og av disse har Helse Stavanger HF 4 flerårige prosjekter, 9 doktorgradsstipendiater og 7 postdoktorstipendiater, til sammen 20 prosjekter. Midler fra Helse Vest RHF til samhandlingsforskning i Helse Stavanger HF I årets utlysning ble det definert fire satsingsområder innen samhandlingsforsking. Følgende tema var prioritert i utlysningen av samhandlingsmidler for : Vurdering av konkrete samhandlingsprosjekt. Prosjekt som ser på IKT som verktøy i samhandlingen. Prosjekt knyttet til organisering rundt de distriktsmedisinske sentrene og kommunehelsetjenesten. Hvordan ØH-tilbudet fungerer i kommunene. Det kom inn 16 søknader og 6 av disse var fra Helse Stavanger HF. 8 prosjekt ble vurdert som støtteverdige og 8 som mangelfulle og ikke støtteverdige. 4 av prosjektene fra Helse Stavanger HF ble vurdert støtteverdige, og tre av dem ble innstilt til tildeling fra Samarbeidsorganet i Helse Vest. De tre prosjektene fra Helse Stavanger HF som fikk tildelt samhandlingsmidler er: Marjolein Iversen, kr. i tre år. «Telemedisinsk oppfølging av personer med diabetes fotsår i kommunehelsetjenesten DiaFOTo». Heidi Grundt, kr. i tre år. «Reinnleggelser i sykehus og livskvalitet blant pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) etter telemedisinsk video-sykepleierkonsultasjon via "KOLSkofferten" - en randomisert studie». Olav Thorsen, kr. i «Referrals from GPs to specialist health services attitudes, wishes and future possibilities». Innovasjon Foruten ordinære oppgaver knyttet til ledelse av prosjektet «Alle møter» og ledelse og koordinering av prosjektporteføljen i innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0» har innovasjonsressursene i Forskningsavdelingen i siste periode: 11

12 - Sluttført arbeidet med kartlegging og utredning av eksisterende og fremtidige løsninger for hjemmebehandling av pasienter med KOLS. - Forberedt innsats rettet mot innovasjonsaspektene i EU-programmet Horizon Deltatt i arbeidet med søknad vedrørende Senter for forskningsbasert innovasjon i samarbeid med Universitetet i Stavanger m.fl. Inkludering og mangfold Foretaksgruppen i Helse Vest skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet på en god måte som setter oss i stand til å møte mangfoldet i møte med pasientene og pårørende. Helseforetaksgruppen skal ha som mål å ha mellom 6 10 % av alle medarbeiderne med innvandrerbakgrunn, fordelt så likt som mulig mellom gruppen vestlige og ikke-vestlige innvandrere. Fra har det vært en jevn øking i medarbeidere med innvandrerbakgrunn i Helse Vest. Dette er i tråd med Helse Vest RHFs målsetting. Utviklingen i andelen innvandrere i Helse Vest År Vestlige Ikke-vestlige Totalt ,9 % 3,8 % 7,7 % ,1 % 4 % 8,1 % ,5 % 4,3 % 8,8 % ,7 % 4,5 % 9,2 % ,8 % 4,8 % 9,6 % Andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn i Helse Stavanger HF er ved utgangen av 2012 på 11,1 %. Fordelingen på vestlig og ikke-vestlige innvandrere er 5,5 % og 5,6 %. Helse Stavanger HF er det foretaket i Helse Vest med størst andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Schizofrenidagene har innhold som angår alle I morgen starter den 24. årlige nordiske psykiatrikonferansen Schizofrenidagene ordentlig med et fullt både fag- og miniseminar daglig. Europadirektør for Human Rights Watch, Jan Egeland, psykolog Susan Hart, psykologspesialist Per Isdal, samt den etablerte amerikanske psykologen Allan 12

13 Schore er blant foredragsholderne. Schore er nærmest for en mentor å regne. Han skal også være med på konferansen videre etter sitt foredrag, forteller Patrick Wallgren til RA. Med 5000 deltakere i løpet av de fem dagene er arrangementet det nest største i byen i løpet av året. Schizofrenidagene har blitt det ledende i sitt slag i Europa. Grunnen til at konferansen har blitt så framgangsrik er at vi gjennom en sterk faglig komité over lang tid har jobbet med kvaliteten. I tillegg gir vi ut mye informasjon til allmennheten, dette er ikke bare for «gamle gubber», sier Wallgren. Det blir 25-årsjubileum neste år, mens vi i år markerer et 100-årsjubileum for psykisk helse i Rogaland, legger han til. Psykiske plager rammer mange og bredden i oppfølging og behandling er utrolig viktig, sier Patrick Wallgren. RA 5.11 NØYTRALE Ny anbudskamp om ambulanse- båten i Ryfylke Hurtigbåtrederiet Rødne og Gulen Skyssbåtservice tar omkamp om ambulansebåten i Ryfylke. Begge rederiene har levert nytt anbud. 29. november blir det avklart hvem som vinner anbudet og skal drive ambulansebåten de neste fem årene. - Begge selskapene faller greit innenfor de omforente kravspesifikasjonene som kommunene og Helse Stavanger har utarbeidet, uttaler Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør for Medisinsk Service i Helse Stavanger HF. Saken har vært mye omdiskutert siden august. Da ble det klart at L. Rødne & Sønner AS først tapte anbudet etter å ha drevet ambulansebåt i Ryfylkefjordene i nesten 40 år. - Målet vårt er at det landes en konklusjon 29. november, og at den som vinner konkurransen da blir orientert. Deretter er det 10 dagers løpetid slik at den andre part kan gjøre sine refleksjoner og anmerkninger, opplyser Frydnes. Aftenbladet Kvinner får seinere hjelp ved hjerteinfarkt NORSK FORSKNING: Kvinner som får store hjerteinfarkt kommer ikke like raskt til sykehus som menn, selv om symptomene er de samme, viser ny forskning. Kvinner og menn som får store hjerteinfarkt, har ganske like symptomer. Men likevel var det flere menn som ble kategorisert som hastetilfeller for ambulansen, og de kom raskere til sykehus enn kvinner, viser norsk forskning publisert i American Heart Journal. Studien, som har sett på 179 menn og 65 kvinner, ble først omtalt i Dagens Medisin. -Jo lengre blodåren til hjertet er tett, jo større skade på hjertet og risiko for dødsfall. De sju minuttene som kvinnene kom seinere til sykehuset, høres kanskje lite ut, men hvert minutt teller ved hjerteinfarkt, sier Tor Melberg, overlege ved kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus. Han og kollegene står bak studien av hvordan AMK-operatører vurderer symptomer på hjerteinfarkt. De hørte gjennom samtaler som kom til AMK fra pasienter som seinere ble diagnostisert med store hjerteinfarkt, der blodåren er helt tett. Til tross for like symptomer, ble flere kvinner satt i kategorien «gul respons», der det ikke haster like mye. 89 prosent av mennene og 79 prosent av kvinnene fikk rød respons. 13

14 Tidligere studier har vist at kvinner ofte har andre og mer diffuse symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Men det gjelder trolig de mindre hjerteinfarktene, som opptrer oftere hos kvinner, det trengs mer bevissthet om at yngre kvinner også kan få hjerteinfarkt, sier Melberg. Dagbladet Mener at tidligfødte skal slippe å reise til Bergen Avdelingsledere og leger ved SUS tror det er lite å vinne både økonomisk og faglig ved å sentralisere tilbudet til ekstremt tidligfødte barn i Bergen eller Stavanger. Og det vil være en belastning for de små barna som må flyttes. En arbeidsgruppe skal vurderes om tilbudet til ekstrempremature barn skal samles ved ett av sykehusene i helseregionen, Bergen eller Stavanger. I dag har både Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Haukeland universitetssjukehus (HUS) tilbud for barn som blir født før uke 26. Kvaliteten på tjenestene følges fortløpende, og disse indikatorene viser at tilbudene ved begge sykehusene er like gode. Divisjonsdirektør for Kvinne- og barnedivisjonen ved SUS, Henning Garsjø, og resten av ledelsen i divisjonen mener tjenestekvaliteten, befolkningsgrunnlag og effektiv drift må være det som er avgjørende for saken. De mener det vil være synd for Stavanger-regionen om tilbudet blir flyttet til Bergen. Aftenbladet Kontroll med oppkast-sjuke Nå har Helse Stavanger kontroll over utbruddet av oppkast og diaré ved Stavanger Universitetssjukehus, skriver helseforetaket i en melding. Mandag denne uken ble flere pasienter som var smittet med gastroenteritt (oppkast og diaré), lagt på isolat. Det ble innført inntaksstopp ved to tun på hjerteavdelingen. Tirsdag var fem pasienter og ti ansatte smittet. Situasjonen på SUS er fortsatt anstrengt etter at det mandag måtte innføres inntaksstopp ved hjerteavdelingen, grunnet magesjau blant pasienter og ansatte. Fredag ettermiddag melder sykehuset at ingen nye pasienter eller ansatte er blitt smittet internt i sykehuset. Men det er fortsatt flere pasienter som er isolert med Norovirus. AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og legevaktene har fått informasjon om fortsatt å være tilbakeholdne med innleggelser. Aftenbladet 2.12 NEGATIVE 634 skader på ansatte Det siste året har vold og trusler mot ansatte ved psykiatrisk divisjon økt med 26 prosent. Bemanningen i Helse Stavanger er mye dårligere enn i Bergen og Trondheim. Tillitsvalgt etterlyser flere folk og bedre kompetanse på jobb. Ansatte ved psykiatrisk divisjon blir slått, sparket og drapstruet av pasienter. I år er antall skader mot ansatte økt kraftig, viser fersk statistikk: Fram til oktober i fjor ble det meldt om 504 skader forårsaket av pasienter på ansatte, i år er tallet økt til 634. Det utgjør en økning på om lag 26 prosent. Mette Øftstegaard, hovedtillitsvalgt ved psykiatrisk divisjon mener volden henger sammen med lav bemanning 14

15 Hun viser til at sengepostene for voksne har en bemanning på 1,6 ansatt per pasient, mens tilsvarende bemanning i Bergen er 2,6 og Trondheim 2,6-2,7. Hun understreker at de aller fleste psykisk syke pasientene ikke utøver vold. Det er noen få som står for vold og trusler mot ansatte. Det er også svært sjelden av medpasienter utsettes for vold. Aftenbladet SUS vurderer å ransake pasienter ved innleggelser Sprøyter og kniver som er smuglet inn, er blitt brukt mot ansatte på SUS. Nå vil både sykehusledelsen og helse- ministeren innføre nye sikkerhetstiltak. - Jeg tar de ansattes bekymringer på alvor. Det er en forutsetning at de ansatte er trygge på jobb. Helsevesenet har generelt utfordringer med å rekruttere og beholde flinke fagfolk. Det stramme arbeidsmarkedet gjør at Stavanger har spesielle utfordringer, sier helseminister Bent Høie. Helse- omsorgsministeren reagerer på at rusede psykisk syke pasienter er en stadig større utfordring for psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). -Noen av dem kan bli farlige, kombinasjonen rus og psykiatri gjør folk veldig mye sykere. Jeg vil sette i gang et arbeid med å utrede nye sikkerhetstiltak, men det er for tidlig å konkludere nå, sier Bent Høie. Aftenbladet Behov for nytt psykiatriløft Situasjonen ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) tyder på behov for endringer. Det handler både om organisering, kompetanse, antall stillinger og et regelverk som kan hindre at pasientene får tilgang til rusmidler fra utsiden. En avdeling har vært stengt i snart et år. Det forklares med vanskeligheter med å rekruttere nok kvalifiserte fagfolk, men mye tyder på at dette er en del av en ond sirkel. Ansatte melder om utmattelse og fortvilelse. Vold og trusler mot ansatte har økt med 26 prosent det siste året. Årsakene er mange, men trolig er en i utgangspunktet for lav bemanning en utløsende årsak til flere av de andre utfordringene sykehuset sliter med. Aftenbladets artikkelserie har vist at en økende del av de innlagte ved psykiatrisk divisjon sliter med rus. Det er et faktum at mange av disse ruser seg også mens de er under behandling. Rusmidler som smugles inn på avdelingene via besøkende er et omfattende problem. LEDER Aftenbladet SUS har bare publisert seks meldinger om uønskede hendelser En gjennomgang RA har gjort av landets offentlige helseforetak viser at Helse Stavanger er blant Norges dårligste på å publisere avviksmeldinger om uønskede hendelser på Internett. Avviksmeldinger (3-3-meldinger på fagspråket) beskriver hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Alle helseforetak har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. De aller fleste helseforetakene har de siste to-tre årene begynt å legge disse meldingene ut for offentligheten på sine hjemmesider. Helse Stavanger begynte å publisere avviksmeldinger ved årsskiftet. Siden den gang har sykehuset lagt ut seks hendelser. Siste melding ble publisert i begynnelsen av juni. 15

16 Til sammenligning har Akershus universitetssykehus publisert 166 hendelser så langt i Sørlandet sykehus, Sykehuset i Østfold og Sykehuset i Vestfold har alle vært åpne om flere enn 50 hendelser. Av 17 sykehus har 12 helseforetak publisert flere avviksmeldinger enn Helse Stavanger. RA

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 30.10.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38/033 Arild Johansen Styresak 090/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 31.10.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.9.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7..20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 098/ O Adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 40/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/20 Arkivsak 0 20/193/012

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Dato: 6.5.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 22/15 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 2/2015 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer